• English
  • Eesti

Isikuandmete töötlemisest

30.10.2012
Printer-friendly version

Üldine andmekaitse Ravimiametis

Ravimiametis on rakendatud kõik vajalikud turvameetmed andmete turvaliseks töötlemiseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Ravimiamet on edukalt läbinud nii ISKE turvameetmete süsteemi kui ka Andmekaitse Inspektsiooni auditid andmete turvalise töötlemise kohta.

Teil on õigus seadustes ettenähtud tingimustel tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud (see tähendab, et harvadel juhtudel oleme sunnitud keelduma, kuid selliseid juhtumeid on Ravimiametis väga vähe).

Delikaatsete isikuandmete töötlemine

Ravimiamet on registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis ning seda saab kontrollida vastavast registrist.

Tavapäraselt puutume delikaatsete isikuandmetega kokku apteekide üle järelevalve tegemisel (nt retseptiravimite müüki kontrollides), ravimitega reisimise taotluste menetlemisel ja patsiendi kõrvaltoime teatiste ülevaatamisel.

Kui olete meile esitanud ravimi kõrvaltoime teatise, võime vajada lisainfot ka raviasutusest või arstilt, kes ravimi/retsepti väljastas. Sellisel juhul võtame ise ühendust teatisel märgitud raviasutusega ning küsime Teie arstilt juurde asjassepuutuvaid terviseandmeid, mis aitavad meil ravimi kõrvaltoimet paremini hinnata.

Kirjavahetus

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks või soovitud dokumendi väljastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame Teie kirja teise asutusse, kuid teavitame sellest kindlasti ka Teid.

Avalikus dokumendiregistris kuvatakse eraisiku nime asemel sõna „Eraisik“ (vt lähemalt allpool). Ravimiameti töötajatest pääsevad kirjavahetusele ja ka teistele dokumentidele ligi vaid need isikud, kelle tööülesanded on nende dokumentidega seotud.

Kirjavahetust säilitatakse reeglina 5 aastat. Üksikasjalikku ülevaadet dokumentide säilitusaegadest näete Ravimiameti dokumentide loetelus.

Ravimiametiga suheldes saate ise valida, kas eelistate saada vastuse e-posti või kirja teel – vaikimisi saadame Teile vastuse, kasutades sama suhtluskanalit, mis Teie oma algatuskirja puhul. Vastuse koostamisel, edastamisel ja lisainfo saamiseks Teiega kontakteerumisel jälgime alati, et delikaatne info ei satuks kõrvaliste isikute kätte.

Dokumendiregister

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid on peaaegu alati juurdepääsupiiranguga. Seepärast ei avalikustata neid dokumendiregistris. Dokumendiregistris võidakse neid avaldada ainult juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

Juurdepääsupiirangu info ja alused on toodud Ravimiameti dokumentide loetelus ning dokumendiregistris dokumendi detailandmetes.

Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide kohta on registris toodud üldised andmed ilma dokumendi sisuta (nt täpse pealkirja asemel „Teabenõue“, „Taotlus“ vms). Eraisiku nime asemel kuvatakse nime väljal vaid sõna „Eraisik“. Nii ei ole ka eraisiku kirjade üldandmed nime järgi otsides leitavad.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidega on võimalik tutvuda teabenõude korras, kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul. Näiteks hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Teenistuskohale kandideerimine

Meile tööle kandideerimisel lähtume kandidaadi enda esitatud infost ning avalikest allikatest. Taustauuringul kasutame ainult avalikke allikaid ning võtame ühendust ainult nende isikutega, kelle kontaktandmed on kandidaat ise meile taustauuringu tegemiseks andnud.

Kandidaatide andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, ka mitte teistele kandideerijatele. Samuti ei võeta ilma kandidaadi nõusolekuta ühendust eelmiste tööandjatega.

Kliendiportaal

Kliendiportaali kasutajakonto registreerimisel küsitakse Teilt teatud isikuandmeid, sh isikukoodi. Need andmed on vajalikud Teie elektrooniliseks identifitseerimiseks. Kliendiportaali kasutajakonto andmeid ei salvestata Kliendiportaalist välja ega kasutata muuks otstarbeks peale portaali töö. Kliendiportaali kaudu esitatud digidokumendid käsitletakse samadel alustel e-posti teel laekunud digidokumentidega.