• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatused õigusaktides

19.04.2018
Printer-friendly version

07.04.2018 jõustusid tervise- ja tööministri 17. detsembri 2014. a määruse nr 74 „Ravimite tootmise eeskiri“ muudatused, mis on seotud Euroopa Komisjoni direktiiviga (EL) 2017/1572 (inimtervishoius kasutatavate ravimite hea tootmistava põhimõtete ja suuniste kohta). Kuna ravimite tootjad peavad oma tegevuses järgima Euroopa Liidus kehtestatud häid tootmistavasid (GMP Guideline, Eudralex Volume), mis tulenevad direktiivide 91/412/EMÜ, 2001/83/EÜ ja 2001/82/EÜ alusel koostatud Euroopa Komisjoni juhenditest, siis puudub ravimite tootmise eeskirja muutmisel ravimi tootmise tegevusloa omajatele oluline mõju.
Määruse muudatused on leitavad Riigi Teatajast.

16.04.2018 jõustusid sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ muudatused, millega muutub lihtsamaks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I ja VI nimekirja kuuluvate ainete ja neid sisaldavate ravimite meditsiinilisel eesmärgil kasutamine. Seni oli I ja VI nimekirja ainete meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks vaja esmalt saada täiendav Sotsiaalministeeriumi erialakomisjoni liikme kooskõlastus raviotsusele, seejärel järgnes tavapärane müügiloata ravimi kasutamise protsess (müügiloata ravimi retsept-taotlus Ravimiametile). Alates 16.04.2018 reguleeritakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ainerühmade I ja VI nimekirja kuuluvate ainete meditsiinilisel eesmärgil kasutamist vastavalt ravimiseaduses kehtestatud nõuetele sarnaselt teistele ravimitega, ehk arst teeb raviotsuse ning esitab retsept-taotluse Ravimiametile.
Määruse muudatused on leitavad Riigi Teatajast.