• English
  • Eesti

Teade ravimi kvaliteediprobleemist või valest ravimiinfost

Printer-friendly version

Teate vorm on mõeldud kõigile - ravimi käitlejatele (apteegid, hulgimüüjad, tootjad), ravimi kasutajatele (tervishoiuteenuse osutajad, eraisikud) ja ravimi müügiloa hoidjatele. Palun kirjeldage ravimit ja probleemi nii täpselt kui võimalik. Teate esitaja isikuandmed hoiab Ravimiamet konfidentsiaalsena.

Teate esitaja

(asutuse või ettevõtte esindamisel ka selle nimi ja Teie ametikoht)
(Sellele aadressile saadetakse Teile teatise koopia pärast teatise esitamist)
(telefoninumber, asutusel ja ettevõttel ka aadress)

Ravim

(nt tabletid, salv vm)
(nt mitu tabletti, ml)
(nt blisterpakend kartongkarbis)
(Batch, Lot, pakendil sissepressitult või trükitult)
(näiteks apteegi nimi ja asukoht)

Probleemi kirjeldus

Näiteks: tabletid on purunenud, välimus on tavalisest erinev, pakendis on mõned tabletid teistsugused, pakendi infoleht on teise ravimi kohta, pakendi märgistus ei vasta infolehele, eksitav või vale info pakendil, puudub eestikeelne teave vms. Millal probleem avastati; kas seda on arutatud ravimi müüja või müügiloa hoidjaga ja mis oli tulemus; kui palju ravimit on veel kasutamata?