• English
  • Eesti

Ohutusmuutused ravimiteabes

12.10.2017
Printer-friendly version

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees (PRAC) hinnatakse uusi ohusignaale ning täiendatakse vajadusel ravimiteavet.

Allolev tabel on kokkuvõte PRACi viimastest soovitustest.

Ravimiteave täies mahus on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on leitav Ravimiameti registrist

Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf failina. PRACi soovituste avaldamisest võtab mõni kuu aega, et uus teave jõuaks ravimiinfodesse.

Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:

Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest

Muutused, mis tulenevad perioodilise ohutusaruande hindamisest

ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse PRACi soovitus
AllopurinoolPodagra ravi- info tõsiste nahareaktsioonide ja HLA-b*5801 alleeli seose kohta.  
- koostoime:
alumiiniumhüdroksiidi ja allopurinooli võtmise vahel on vajalik  vähemalt 3 tunni pikkune intervall, kuna  koosvõtmisel allopurinooli toime nõrgeneb
- koostoime:
tsütostaatikumide ja allopurinooli koosmanustamisel on vajalik monitoorida vererakkude arvu.
- hoiatus, et allopurinooli e
i tohi imetamise ajal kasutada, sest ravim  eritub rinnapiima ning esineb hüpoteetiline risk kõrvaltoimete (sh isegi allergiliste reaktsioonide) tekkeks imikul.
- kõrvaltoimena
agranulotsütoos, trombotsütopeenia ning aplastiline aneemia.
2017-09
Beeta-1a-peginterferoonSclerosis multiplex'i ravi-  kõrvaltoimena alopeetsia2017-09
BendamustiinKasvajavastane ravi- hoiatuste ja kõrvaltoimetena info, et  põhjuslikku seost bendamustiini kasutamise ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS), urtikaaria ning ka pneumoniidi ja pulmonaalse alveolaarse verejooksu vahel ei saa välistada.
- soovitus kaaluda
Pneumocystis jirovecii pneumoonia (PJP) profülaktikat (nt trimetoprim-sulfametoksasool) patsientidel, kelle CD4 suhtes positiivsete T-rakkude arv on madal.
2017-09
Dasabuviir + ombitasviir + paritapreviir + ritonaviir HIV-infektsiooni ravi-  kõrvaltoime ja hoiatusena depressioon, suitsiidimõtted ja suitsiidikatsed.2017-09
DeksametasoonOftalmoloogias kasutatav kortikosteroid-  hoiatusena, et patsientidel, kellele manustatakse rohkem kui 2 ravimisüsti, esineb rohkem kõrvaltoimeid.2017-09
KloormadinoonHormonaalne kontratseptiiv-  hoiatuse  ja kõrvaltoimetena ärevus ja depressioon.
-  hoiatusena, et ravimi välja kirjutamist tuleb hoolikalt kaaluda, kui patsiendil on
anamneesis trombemboolsed tüsistused või  esinevad riskifaktorid. Kõrvaltoimena lisatakse trombemboolsed tüsistused.
2017-09
LansoprasoolPeptilise haavandi ravi-  kõrvaltoimena nägemishallutsinatsioonid2017-09
Mesalasiin Soolepõletiku ravi-  kõrvaltoimena fotosensitiivsus2017-09
Oktenidiin / fenoksüetanool Antiseptiline ja desinfitseeriv aine-  hoiatusena, et alakaalulistele enneaegsetele vastsündinutele manustamisel on tekkinud tõsiseid manustamiskoha reaktsioone  sh nekroos ja armistumine. Samuti lisatakse ravimiteabesse hoiatus, et ravimit ei tohi manustada silma.2017-09
PramipeksoolParkinsoni tõve ravi-  hoiatusena  düstoonia tekkerisk patsientidel, keda on ravitud pramipeksooliga ja kellel on Parkinsoni tõbi.2017-09
TopiramaatEpilepsia ravi-  hoiatusena üsasisene kasvupeetus; läbib platsentaarbarjääri 
-  kõrvaltoimena
kaasasündinud väärarengud ja loote kasvupeetus
2017-09