• English
  • Eesti

Soodusravimid

10.04.2015
Printer-friendly version

Soodusravimite all mõeldakse ravimeid, mille maksumusest Eesti Haigekassa teatud tingimustel osa hüvitab e ravimeid, mis on kantud haigekassa ravimite loetellu. Ravimite loetellu kandmise otsustab sotsiaalminister.

Enamuse retseptiravimite puhul kehtib 50% soodusmäär, kus ravimikasutaja maksab omaosaluse 3,19 eurot ning Haigekassa tasub 50% ülejäänud hinnast.

Paljude raskete ja krooniliste haiguste ravimite puhul tasub patsient omaosaluse 1,27 eurot ning haigekassa hüvitab kas 75 või 100% ülejäänust. Sellise kompenseerimise aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud loetelu rasketest haigustest ning konkreetsete ravimite kõrgema soodusmääraga kompenseerimise üle otsustab sotsiaalminister, kellele annab nõu Sotsiaalministeeriumi ravimikomisjon.

Ravimikomisjoni arutelu aluseks on ravimitootja taotlus ning Ravimiameti ja Eesti Haigekassa kirjalikud arvamused selle kohta. Ravimiamet annab arvamuse ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega, Haigekassa hindab ravimi kasutamise majanduslikke aspekte ning mõju eelarvele. Otsustusprotsessi reguleerib sotsiaalministri määrus.

Täpsemalt saab Eesti Haigekassa ravimite loetelust lugeda Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa veebilehelt.