• English
  • Eesti

Väärteod

16.01.2014
Printer-friendly version

Ravimiamet teeb regulaarset järelevalvet ravimite käitlemise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes ning vajadusel teistes ravimite käitlemiskohtades. Järelevalve eesmärgiks on kontrollida ravimite käitlemisnõuete vastavust kehtestatud nõuetele, et patsientidele väljastatavad ravimid oleksid kvaliteetsed ja ohutud ning oleks tagatud apteegiteenuse osutamine parimal tasemel.

Muu hulgas on Ravimiametile kohtuvälise menetlejana antud õigus karistada väärteomenetluse korras rahatrahviga ravimite käitlemisnõuete, narkootilise või psühhotroopse aine arvestuse nõuete ja ravimireklaami nõuete ning ravimi väljakirjutamise ja müügi kingitustega mõjutamise keelu rikkumise korral.

2013. a tegi Ravimiamet:

- ravimite käitlemisnõuete rikkumise tõttu 8 väärteo otsust summas 26 652 eurot:

  • neljale apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajale summas 21 500 eurot. Rikkumised olid seotud ravimite hankimisega hulgimüügi eesmärgil, ravimite väljastamisega nõuetele mittevastava retsepti alusel ning aegunud ravimite väljastamisega.
  • ühele apteekrile summas 152 eurot. Rikkumine oli seotud piirhinnaaluste ravimite müügiloleku nõude mittetäitmisega.
  • ühele ravimite hulgimüügi tegevusloa omajale summas 3 000 eurot. Rikkumine olid seotud aegunud ravimite väljastamisega.
  • ühele homöopaadile summas 1 000 eurot. Rikkumised olid seotud aegunud ja müügiloata ravimite kasutamisega.
  • ühele veterinaarteenuse osutajale summas 1 000 eurot. Rikkumine oli seotud aegunud ja müügiloata ravimite kasutamisega.

- Narkootilise või psühhotroopse aine arvestuse nõuete rikkumise tõttu 1 väärteo otsuse summas 260 eurot ühele apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajale. Rikkumine oli seotud eriarvestusraamatu pidamata jätmisega.

- ravimireklaami nõuete rikkumise eest eraisikule ühe väärteo otsuse summas 500 eurot.

Ühel juhul lõpetati algatatud väärteomenetlus väärteo koosseisu puudumise tõttu ning neli algatatud väärteomenetlust kestavad.