• English
  • Eesti
UudisedUudised

2014. aasta kohta esitatud ravimireklaami aruannete kokkuvõte

02.06.2014
Printer-friendly version

Ravimiamet on koostanud müügiloa hoidjate aruannete põhjal kokkuvõtte ravimireklaami kohta Eestis 2014. aastal.

Arstidele/apteekritele korraldatud käsimüügiravimite reklaamürituste juures on märgata jätkuvat langustrendi: kui 2013. aastal korraldati 72 käsimüügiravimite reklaamüritust, siis 2014. aastal oli see arv 62. Jagatud käsimüügiravimite näidiste arv on aga mitme viimase aasta kõrgeim, jagati 11 473 käismüügiravimi näidist, 2013. aastal jagati 9 895 näidist.

Sarnaselt käsimüügiravimitele on langenud ka arstidele/apteekritele korraldatud retseptiravimite reklaamürituste arv. 2014. aastal korraldati 875 retseptiravimite reklaamüritust, 2013. aastal korraldati 1 097 üritust. Jagatud retseptiravimite näidiste arv on järjepidevalt tõusnud: 2014. aastal jagati 26 740 retseptiravimi näidist, 2013. aastal oli see arv 21 964.

Arstidele, proviisoritele, farmatseutidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks antud toetuste summa on eelmiste aastatega võrreldes suurenenud. Kui 2013. aastal toetati nimetatud üritustel osalemist 1 448 844 euroga, siis 2014. aastal oli nimetatud toetuste kogusumma 1 538 779 eurot. Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste läbiviimist toetati 2014. aastal 465 473 euroga, 2013. aastal oli see arv 624 393 eurot.

Reklaamiaruande kohustus tuleneb 1. märtsil 2005. aastal jõustunud ravimiseadusest ning aruandeid esitatakse Ravimiametile alates 2006. aastast.

Ravimiseaduse § 83 lõike 6 kohaselt esitab ravimi müügiloa hoidja iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelmisel aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta.

Ravimireklaami kohta esitatud andmed on avalik teave ja siinkohal avaldame kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.