• English
  • Eesti

6. jaotis Ravimite vahendamise tegevusluba

26.04.2013
Printer-friendly version

§ 521. Ravimite vahendamise tegevusluba
(1) Ravimeid võib vahendada ainult vastava tegevusloaga isik.

(2) Tegevusloa taotlemiseks tasub tegevusloa taotleja riigilõivu ning esitab Ravimiametile järgmised andmed:
 1) nimi või ärinimi;
 2) alaline asukoht Eestis ja kontaktandmed;
 3) tegevuse kirjeldus.

(3) Ravimiamet võib nõuda lisaselgitusi tegevusloa taotleja tegevuse ning esitatud andmete ja dokumentide kohta.

(4) Ravimiamet annab tegevusloa või keeldub tegevusloa andmisest kümne tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates. Nimetatud aja hulka ei arvata aega, mis kulub lisaselgituste saamiseks.

(5) Ravimiamet keeldub tegevusloa andmisest, kui tegevusloa taotleja esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud, taotleja alaline asukoht ei ole Eestis, taotleja ei esita lisaselgitusi või taotletavaks tegevuseks on vajalik ravimite käitlemise tegevusluba.

(6) Ravimite vahendamise tegevusloa omaja andmed avalikustatakse Ravimiameti veebilehel.

(7) Ravimite vahendaja teavitab tegevusloa andmete muutumisest viivitamata Ravimiametit.

(8) Kui ravimite vahendaja ei järgi käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud nõudeid, võib Ravimiamet nimetatud isiku tegevusloa kehtetuks tunnistada. Ravimiamet teavitab sellest nimetatud isikut.