• English
  • Eesti

Apteegireform

17.02.2020
Printer-friendly version

Hetkeseis

15. veebruari seisuga vastab proviisoromandi nõuetele 187 apteeki. Nõuetele mittevastavaid apteeke on 308

Ravimiametisse sisse antud tegevuslubade taotluste arv (15.02 seisuga): 12

1. veebruari 2020 seisuga on Eestis kokku 495 üldapteeki, neist 352 põhiapteeki ja 143 haruapteeki.

Nõuetele mittevastavad apteegid paiknevad peamiselt suurtes linnades (üle 4000 elaniku), kus nõuetele mittevastavate apteekide osakaal on 72%, samas kui maal ja väikelinnades on see 42% (67 apteeki üle Eesti). Viimase kuu jooksul on nõuetele vastavus paranenud eelkõige maal ja väikelinnades.

Kõigi Eestis tegutsevate apteekide ja nende uutele nõuetele vastavuse/mittevastavusega saab tutvuda SIIN

 

Eesti kaart apteegiteenust osutavate asulatega

Ravimiameti suurema tähelepanu all on need asulad, kus apteegireformi rakendumisel võib juhtuda, et avatuks ei jää ükski seni tegutsenud apteek, sest praeguse seisuga ei ole seal nõuetele vastavaid apteeke.

Oleme kaardistanud nendes asulates paiknevad apteegid ja visualiseerisim need asustusüksused eraldi kaardile (paremini vaatamiseks vajuta pildile):

 

Kuidas kaarti kasutada ja mida sealt välja lugeda?

Kaardil kajastuvad kõik Eesti asustusüksused ning piirjoontena on näha nii asulate kui maakondade piirid. Üldisest hallist alast on rohelise ja punasega esile toodud asulad, kus hetkel apteegiteenust osutatakse.

01. aprillil rakenduva apteegireformi valguses oleme välja toonud need piirkonnad (punasega), kus 01. aprilli järel on kohapealne apteegiteenus praeguse seisuga ebaselge. Rohelisena on toodud need asulad, kus mureks pole põhjust. Vähemasti üks nõuetele vastav apteek tegutseb seal asulas juba praegu.

Kaardilt on näha, et osades suuremate linnade (Kärdla, Haapsalu, Rakvere, Pärnu, Tartu, Võru) vahetus läheduses paiknev asula punane, kuid sealne küla või alevik analüüsides eraldi vaatluse all pole (Linnumäe küla; Uuemõisa alevik; Uuemõisa küla; Tõrremäe küla; Papsaare küla; Veibri küla; Meegomäe küla). Ravimiamet lähtus nende asulate puhul sellest, et linna vahetu lähedus tagab ligipääsu ka apteegile.

Sarnasel põhjusel on Kohtla-Järve vaatluse all linnaosade kaupa, et muust linnast eemal paiknev Oru linnaosa tähelepanuta ei jääks.

Ravimiamet uuendab kaarti hiljemalt märtsi alguses.

Asulad, kus apteegiteenuse kohapealne kättesaadavus on tänase seisuga ebaselge, on esitatud maakondade kaupa | PDF

 

Apteegireformi sisu ja eesmärk

1.aprillil 2020 lõppeb üleminekuperiood apteegiteenuse osutamiseks proviisoromandinõuetele mittevastavatel apteekidel. 

Alates 1. aprillist 2020 võivad tegutseda apteegid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  1. Proviisoromandi nõue (RavS § 41 lg 2-5): Üldapteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga (üle 4000 elanikuga linnas) ning peab ühes neist ka juhatajana töötama. 
  2. Vertikaalse integratsiooni keeld (RavS § 42 lg 5): Üldapteegi tegevuse üle puudub valitsev mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.
  3. Haruapteekide piirang suurtes linnades (RavS § 30 lg 9.1): Üldapteegil ei saa olla haruapteeke linnades, kus on üle 4000 elaniku.

Muudatuste eesmärk on tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegiteenuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele.

Kuidas saab apteegiomanik apteegi nõuetele vastavaks viia?

Äriseadustikust tulenevad võimalikud võlaõiguslikud viisid:

  1. Võõrandab äriühingu osa või aktsiad;
  2. Võõrandab äriühingu apteegi majandustegevuse (nt eelneval äriühingu jagunemise või ühinemise tulemusena või tegevusloa üleandmisena)

Omandisuhete reguleerimine on jäetud seaduse järgi poolte omavaheliseks võlaõiguslikuks kokkuleppeks, kuidas ning millistel tingimustel toimub omandisuhete ümberkorraldamine. Omandisuhte muutustest tuleb Ravimiametit teavitada 30 päeva enne kavandatavat muutust.

Ravimiameti tegevus üleminekuperioodil

Ravimiamet suhtleb ettevõtjatega, et apteegid vastaksid 1. aprillil 2020. aastal nõuetele. Ravimiamet hindab muudatust, vajadusel küsime hinnangut Konkurentsiametilt ning nõuetele vastavuse korral väljastame või muudame tegevusloa.

Kui koostöö ettevõtjaga ei kanna vilja (ettevõtjal puudub tahe muutusteks), siis apteegiteenust enam osutada ei saa.

Toetav teave apteekide ümberkorraldamiseks

Ravimiamet on koostanud „Apteegiomanikuks saamise juhendi“, millega saab tutvuda siit: http://ravimiamet.ee/apteegiomanikuks-saamise-juhend?group=6

Kuidas määrata võõrandamistehinguks apteegi hind?

Apteegi õiglase väärtuse hindamiseks saab kasutada asjatundjaid, sest see nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi. Kõik suuremad audiitorbürood saavad anda hinnangu ettevõtte väärtusele, tagades kutsealase sõltumatuse ja objektiivsuse.

Kui peaks tekkima kahtlus töö usaldusväärsuse osas, saab kahtluste põhjendatust hinnata audiitorettevõtete üle järelevalvet teostav Audiitorkogu.

Kui vajate nõuandeid tehingute tegemiseks või kontaktide leidmiseks, palun võtke ühendust Ravimiametiga e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

 

Vaata ka

Korduma kippuvad küsimused apteekide teemal.

Ülevaade apteekide geograafilisest paiknevusest