• English
  • Eesti
UudisedUudised

Diabeediravim rosiglitasooni kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed (Avandia, Avandamet, Avaglim - SmithKline Beecham plc)

23.05.2007
Printer-friendly version

 

Ajakiri New England Journal of Medicine avaldas 21. mail meta-analüüsi tulemused, mis viitavad sellele, et diabeediravim rosiglitasooni kasutamisega võib kaasneda müokardiinfarkti riski mõõdukas tõus. Nende andmete tähendus Eesti patsientide jaoks ei ole selge.

Rosiglitasoon on 2. tüüpi diabeedi suukaudne ravim. Euroopa Komisjon andis ravimile müügiloa 2000. aastal. Rosiglitasoon vähendab vere glükoosisisaldust ja on kasutusel kas üksi või koos teiste suukaudsete diabeediravimitega. Eestis on rosiglitasooni kasutamine vähene, 2006. aastal müüdi rosiglitasooni sisaldavaid ravimeid ligikaudu 1100 pakendit.

Viidatud artikkel summeerib 42 randomiseeritud kliinilise uuringu tulemused, kus rosiglitasooni võrreldi platseebo või muu diabeediraviga. Rosiglitasooni saanud patsientide koguarv oli ligikaudu 15 500.

Uuringute tulemuste analüüsil leiti, et rosiglitasooni kasutanute tõenäosus haigestuda müokardiinfarkti oli veidi suurem kui võrdlusrühmal, kuhu kuulusid uuringutes kas platseebot või teisi diabeediravimeid saanud patsiendid (šansside suhe (Peto odds ratio, OR) 1,43; 95% usaldusvahemik 1,03…1,98; p=0,03). Müokardiinfarkti tõenäosus võrdlusrühmas oli alla 1% ning rosiglitasooni rühmas suurenes müokardiinfarkti tõenäosus keskmiselt ligikaudu 0,2% võrra.

Rosiglitasooni saanute rühmas oli ka kardiovaskulaarsetel põhjustel suremus veidi suurem, ent see erinevus ei olnud statistiliselt oluline (OR 1,64; 95% usaldusvahemik 0,98…2,74; p=0,06). Üldsuremuses erinevust ei olnud (OR 1,18; 95% usaldusvahemik 0,89…1,55; p=0,24).

Euroopa Ravimiamet on hinnanud enamust publikatsioonis kasutatud andmeid ning 2006. aastal tehti rosiglitasooni ravimiomaduste kokkuvõttes kardiovaskulaarseid riske kirjeldavad muudatused. Osades publikatsioonis kasutatud uuringutes kasutati rosiglitasooni näidustustel, mis ei ole Euroopa Liidus kinnitatud ning tulemus ei ole seega ülekantav siinsetele patsientidele. Euroopa Ravimiamet jätkab rosiglitasooni ohutuse hindamist kõigi lisanduvate andmete valguses.

Ravimiamet soovitab rosiglitasooni määramisel lähtuda ravimiomaduste kokkuvõttest ning ravi käigus jälgida patsiente hoolikalt kõrvaltoimete tekke suhtes. Patsiendid, kes kasutavad rosiglitasooni sisaldavaid ravimeid, võivad senist ravi jätkata.

Lähem teave: Ravimiamet, info@ravimiamet.ee, 7 374 140

Samal teemal:

Euroopa Ravimiameti teade

Nissen SE, Wolski K. Effect of rosiglitazone on the risk of myocardial infarction and death. New England Journal of  Medicine 2007;356. DOI: 10.1056/NEJMoa072761