• English
  • Eesti

EMACOLEX

15.05.2017
Printer-friendly version

Euroopa ravimiametite koostöö töögrupp juriidilistes ja seadusandlikes küsimustes (EMACOLEX) on liikmesriikide poolt ellu kutsutud ja seetõttu tegutseb Euroopa liikmesriikide pädevate asutuste juhtide koostöövõrgustiku (HMA) töörühmana, toetades Euroopa ravimiregulaatorite võrgustiku (EMRN) tegevust inimeste ja loomade kasutatavate ravimite valdkonnas. EMACOLEX toimib dialoogi ja koostöö kaudu, suurendades osalejate teadmisi, usaldust ja kindlust õigusteenistuse ja teiste õigusküsimustesse kaasatute seas, tagades parimat õigusalast tuge nii EL kui liikmesriigi pädeva asutuse tasandil tõusetuvates küsimusest. EMACOLEXi koostöövormiks on diskussioonid, kus liikmesriikide esindajad saavad jagada oma tõlgendusi õigusalastes ning seonduvates küsimustes, et saavutada üldine sarnane nägemus ja jõuda ühisele arusaamisele nendes põhimõtetes, mida rakendatakse läbivalt nii Euroopa ravimiregulaatorite võrgustikus kui ka riigisiseste küsimuste lahendamisel.

EMACOLEXi liikmed on liikmesriikide ravimivaldkonna pädevate asutuste, Euroopa Ravimiameti ja Komisjoni juristid, õigusala asjatundjad ja erialaspetsialistid. EMACOLEXi koosolekut juhib liikmesriik, kes on koosoleku toimumise ajal Euroopa liidu Nõukogu eesistuja.

EMACOLEX kohtub kaks korda aastas. Kohtumised on kavandatud ja korraldatud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi liikmesriigi pädeva asutuse poolt. Eesti eesistumise ajal on selleks pädevaks asutuseks Ravimiamet.

EMACOLEXi koostöökohtumine toimub 26.-27. oktoobril Tallinnas, Radisson Blu Sky hotellis.