• English
 • Eesti
  KKK

  Kas ravimite turvaelemendid peavad olema paigaldatud kõikidele ravimitele?

  Printer-friendly version

  Ravimite turvaelemendid peavad olema paigaldatud

  ● kõikidele retseptiravimitele, välja arvatud Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/161 Lisas I loetletud ravimid;

  ● nendele käsimüügiravimitele, mis on loetletud Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 2016/161 Lisas II.

  Ravimite turvaelemente ei pea paigaldama

  ● ülal toodud lisas loetlemata käsimüügiravimitele;

  ● veterinaarravimitele;

  ● kliinilise uuringu ravimitele, millele pole veel väljastatud müügiluba või kui ravimi tootmise hetkel on teada, et kogu konkreetne ravimipartii on mõeldud kasutamiseks kliinilises uuringus.