• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Tartu Halduskohus: proviisoromandi nõuet tuli kohaldada ka juhul, kui üldapteegi tegevusloa taotlus esitati enne vastava nõude kehtimahakkamist

  03.10.2018
  Printer-friendly version

  Täna, 3. oktoobril tegi Tartu Halduskohus otsuse, mille kohaselt ei olnud Samfred OÜ-le tegevusloa andmine põhjendatud, kuna kohtu hinnangul tulnuks tegevusloa väljastamisel kohaldada proviisoromandi nõuet.

  Osaühing Nurme Apteek vaidlustas Ravimiameti otsuse, millega väljastati 24.04.2015 üldapteegi tegevusluba Samfred OÜ-le. Samfred OÜ tegevusloa taotluse menetlus algas enne proviisoromandi nõude jõustumist 20.03.2015 ning enne viidatud kuupäeva esitatud taotluste puhul ei pidanud üldapteegi tegevusloa taotleja olema proviisor. Tegevusloa taotleja võimalikku seotust ravimite hulgimüüja ja ravimitootjaga kontrollis Ravimiameti taotlusel Konkurentsiamet ning keelatud seoseid ei esinenud taotluse menetluse käigus ega hilisemal kontrollimisel. Seega vastas taotleja RavS § 42 lg 5 nõuetele ja Ravimiamet väljastas Samfred OÜ-le üldapteegi tegevusloa.

  Kaebaja on seisukohal, et tegevusloa taotleja suhtes tulnuks kohaldada proviisoromaniku nõuet vaatamata sellele, et rakendussäte (RavS § 1167 lg 1) kehtestas erandi. Rakendussätte kohaselt vaadatakse üldapteegi tegevusloa taotlused, mis on esitatud enne omandipiirangute jõustumist, läbi taotluse esitamise ajal kehtinud seaduse kohaselt ehk nende taotluste suhtes ei rakendata omandipiirangu nõuet. Samuti ei nõustu kaebaja Konkurentsiameti hinnangutega, et taotlejal puudub seos ravimi hulgimüüja ja ravimitootjaga.

  Tartu Halduskohus tegi 3. oktoobril otsuse ja rahuldas kaebuse. Varasemalt on Tartu Halduskohus jätnud samas kohtuasjas kaebuse rahuldamata, leides, et Ravimiameti otsus on õiguspärane.

  Ülevaade senisest menetluse käigust:

  • 29.07.2015 esitas osaühing NURME APTEEK Tartu Halduskohtule kaebuse ja 26.08.2015 kaebuse täpsustuse, milles palus tühistada Ravimiameti 24.04.2015 otsus Samfred OÜ-le väljastatud tegevusloa väljastamiseks
  • 16.06.2016 Tartu Halduskohus jättis osaühing NURME APTEEK kaebuse rahuldamata, leides, et Ravimiameti otsus on õiguspärane
  • 15.07.2016 esitas osaühing NURME APTEEK Tartu Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse, milles palus halduskohtu otsus tühistada ning teha uus otsus, millega kaebus rahuldada või saata asi halduskohtule uueks läbivaatamiseks.
  • 12.04.2017 Tartu Ringkonnakohtu otsuse kohaselt saadeti kohtuasi Tartu Halduskohtule tagasi uueks läbivaatamiseks
  • 12.05.2017 esitas Samfred OÜ Riigikohtule kassatsioonkaebuse, mille halduskolleegium jättis Samfred OÜ taotluse alusel 20.11.2017 menetlusse võtmata
  • 23.10.2017 esitas Samfred OÜ kohtule avalduse menetluse lõpetamiseks, kuna nad ei osuta enam selles asukohas apteegiteenust
  • 31.01.2018 esitas kaebaja kohtule avalduse, milles soovis muuta kaebuse nõuet ning palus tuvastada Ravimiameti 24.04.2015 otsuse õigusvastasust
  • 13.03.2018 Tartu Halduskohus luges kaebuse esitatuks
  • 03.10.2018 tegi Tartu Halduskohus otsuse ja rahuldas kaebuse.