• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Tartu Ringkonnakohtu otsus jõustus: omandipiirangutele mittevastav tegevusloa omaja ei saa haruapteeki üldapteegiks ümber kujundada

  02.04.2019
  Printer-friendly version

  Ravimiameti tegi 2016. aastal otsuse õiguspäraselt, kui keeldus andmast tegevusluba uuele üldapteegile senises haruapteegi tegutsemiskohas – saame teada jõustunud kohtuotsusest. Tegemist on apteekide omandireformi elluviimise seisukohast olulise sammuga.

  25.10.2018 tegi Tartu Ringkonnakohus otsuse, millega jättis BENU Apteek Eesti OÜ kaebuse rahuldamata. BENU Apteek Eesti OÜ vaidlustas Ravimiameti 19.08.2016. a otsuse, millega keelduti BENU Apteegi haruapteegi asukohas üldapteegi tegevusloa väljastamisest. Enam kui 4000 elanikuga linnades tegutsevad haruapteegid võivad tegutseda haruapteegina kuni 2020. aasta 1. aprillini. Üldapteegi tegevusloa väljastamist piiras taotleja seotus ravimite hulgimüügi tegevusloa omajaga (RavS § 42 lõige 5) ja mittevastavus proviisoromandi nõudele (RavS § 41 lõige 3). Kaebaja oli seisukohal, et kehtestatud piirangutega ja rakendussättega koheldakse tegevusloa omajaid erinevalt.
   

  Ülevaade menetluse käigust:

  19.08.2016 tegi Ravimiamet otsuse, millega keelduti BENU Apteegi haruapteegi asukohas Tartus üldapteegi tegevusloa väljastamisest.

  19.09.2016 esitas BENU Apteek Eesti OÜ kaebuse Ravimiameti 19.08.2016 otsuse tühistamiseks ja Ravimiameti kohustamiseks väljastama üldapteegi tegevusloa ümberkorraldatavale haruapteegile Tartus.

  06.10.2017 jättis Tartu Halduskohus BENU kaebuse rahuldamata. Halduskohtus leidis, et haruapteegi asukohta üldapteegi loomiseks on vaja taotleda üldapteegi tegevusluba ja selle väljastamist piirab RavS § 41 lõige 3 ja § 42 lõige 5. Tulenevalt põhiseaduse § 3 kohasest seaduse reservatsiooni üldpõhimõttest kehtestavad RavS § 41 lõige 3 ja §  42 lõige 5 sätestatud piirangud aluse Ravimiametile keelduva haldusakti andmiseks. Ravimiametil puudus võimalus kaebaja kirjeldatud kujul ja väidetavalt põhiseaduskonformse kaalutlusotsuse tegemiseks.

  06.11.2017 esitas BENU Apteek Eesti OÜ apellatsioonkaebuse Ringkonnakohtule.

  25.10.2018 tegi Tartu Ringkonnakohus otsuse, millega jättis kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et kaebaja esitatud väited ei anna alust halduskohtu otsuse ja Ravimiameti otsuse tühistamiseks. Ringkonnakohus leidis, et iga ebavõrdne kohtlemine ei kujuta endast veel võrdsuspõhiõiguse rikkumist. Ebavõrdse kohtlemise ehk PS § 12 lg-s 1 sätestatud võrdsuspõhiõiguse riive õigustamiseks peab olema mõistlik põhjus. Käesoleval juhtumil on selleks põhjuseks ülekaalukas avalik huvi kaotada apteegiturul vertikaalne integratsioon.

  26.11.2019 esitas BENU Apteek Eesti OÜ kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

  02.04.2019 jättis Riigikohus kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata.