• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2019. a II kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  26.07.2019
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  DOPTELET (avatrombopaag)
  LIBTAYO (tsemiplimab)
  LORVIQUA (lorlatiniib)
  ONDEXXYA (alfaandeksaneet)
  PALYNZIQ (pegvaliaas)
  SKYRIZI (risankizumab)
  ZYNQUISTA (sotagliflosiin)
  ZYNTEGLO (autoloogsed CD34+ beeta-A-T87Q-globiini geeni kodeerivad vereloome tüvirakud)
  TALZENNA (talasopariib)
  TRECONDI (treosulfaan)
  WAYLIVRA (volanesorseen)
  VIZIMPRO (dakomitiniib)

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:

  Arti-Cell Forte (hobuslaste kondrogeenselt indutseeritud allogeensed perifeersest verest saadud mesenhümaalsedtüvirakud)
  Baycox Iron (toltrasuriil+gleptoferroon)
  Forceris (toltrasuriil+gleptoferroon)
  Horstem (hobuse nabaväädist eraldatud mesenhümaalsed tüvirakud)
  ReproCyc ParvoFLEX (sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin)

  Inimravimid:

  Ravimi nimetus:DOPTELET
  Toimeaine(d):avatrombopaag
  ATC kood:B02BX08
  Müügiloa hoidja:Dova Pharmaceuticals Ireland Limited
  Näidustus:Doptelet on näidustatud raske trombotsütopeenia raviks kroonilise maksahaigusega täiskasvanud patsientidele, kellele on kavas teha invasiivne protseduur.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 20mg N10; N15
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190620145066/anx_145066_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/doptelet-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:LIBTAYO
  Toimeaine(d):tsemiplimab
  ATC kood:L01XC33
  Müügiloa hoidja:Regeneron Ireland U.C.
  Näidustus:LIBTAYO on näidustatud naha metastaatilise või lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomi monoteraapiaks täiskasvanud patsientidel, kellele kuratiivne kirurgiline või kuratiivne kiiritusravi ei sobi.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 50mg/1ml 7ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190628145113/anx_145113_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/libtayo-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:LORVIQUA
  Toimeaine(d):lorlatiniib
  ATC kood:L01XE44
  Müügiloa hoidja:Pfizer Europe MA EEIG
  Näidustus:Lorviqua monoteraapia on näidustatud anaplastilise lümfoomkinaas positiivse (ALK-positiivse) kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi raviks täiskasvanud patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast:

  - esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitorite (TKI) alektiniibi või tseritiniibiga või

  - krisotiniibi ja vähemalt veel ühe teise ALK TKI-ga.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 25mg N120, 100mg N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190506144341/anx_144341_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/lorviqua-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:ONDEXXYA
  Toimeaine(d):alfaandeksaneet
  ATC kood:V03AB38
  Müügiloa hoidja:Portola Netherlands B.V.
  Näidustus:Xa faktori (FXa) otsese inhibiitoriga (apiksabaan või rivaroksabaan) ravi saavad täiskasvanud patsiendid, kui eluohtliku või ravile allumatu veritsuse tõttu on vaja nende ravimite antikoaguleeriv toime neutraliseerida.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse pulber 200mg N4
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144471/anx_144471_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ondexxya-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:PALYNZIQ
  Toimeaine(d):pegvaliaas
  ATC kood:A16AB19
  Müügiloa hoidja:BioMarin International Limited
  Näidustus:Palynziq on näidustatud fenüülketonuuria raviks 16-aastastel ja vanematel patsientidel, kelle vere fenüülalaniini sisaldus ei ole piisavalt kontrolli all (vere fenüülalaniini sisaldus üle 600 mikromooli/l) hoolimata varasemast ravist saadaolevate ravivalikutega.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus süstlis 2,5mg/0,5ml  N1, 10mg/0,5ml N1, 20mg/1ml N1; N10
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190503144447/anx_144447_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/palynziq-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:SKYRIZI
  Toimeaine(d):risankizumab
  ATC kood:L04AC18
  Müügiloa hoidja:AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
  Näidustus:Skyrizi on näidustatud mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel, kes vajavad süsteemset ravi.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus süstlis 75mg N2
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144462/anx_144462_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/skyrizi-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:ZYNQUISTA
  Toimeaine(d):sotagliflosiin
  ATC kood:A10BK06
  Müügiloa hoidja:sanofi-aventis groupe
  Näidustus:Zynquista on näidustatud täiendava ravimina insuliinile glükeemilise kontrolli parandamiseks 1. tüüpi diabeediga täiskasvanutel kehamassi indeksiga -> 27 kg/m2, kes ei ole saavutanud vajalikku glükeemilist kontrolli vaatamata optimaalsele ravile insuliiniga.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 200mg N10; N20; N30; N60; N90; N100; N180; N200
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144497/anx_144497_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/zynquista-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:ZYNTEGLO
  Toimeaine(d):autoloogsed CD34+ beeta-A-T87Q-globiini geeni kodeerivad vereloome tüvirakud
  ATC kood:B06AB82
  Müügiloa hoidja:bluebird bio (Netherlands) B.V.
  Näidustus:Zynteglo on näidustatud transfusioonist sõltuva beetatalasseemiaga 12-aastaste ja vanemate patsientide raviks, kellel on mitte-B0/B0 genotüüp ning kellele on näidustatud vereloome tüvirakkude transplantatsioon, kuid kelle jaoks ei ole leitud sobivat inimese leukotsüütide antigeeniga vereloome tüvirakkude doonorit.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonidispersioon N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190529144815/anx_144815_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/zynteglo-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:TALZENNA
  Toimeaine(d):talasopariib
  ATC kood:L01XX60
  Müügiloa hoidja:Pfizer Europe MA EEIG
  Näidustus:Talzenna monoteraapiana on näidustatud iduliini BRCA1/2 mutatsioonidega ja HER2-negatiivse lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähiga täiskasvanute raviks. Patsient peab olema eelnevalt saanud lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise kasvaja (neo)adjuvantravi antratsükliini ja/või taksaaniga, välja arvatud juhul, kui see ravi oli patsientidele ebasobiv.

  Hormoonretseptor-positiivse rinnanäärmevähiga patsient peab olema eelnevalt saanud hormoonravi, välja arvatud juhul, kui hormoonravi on olnud ebasobiv.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:kõvakapsel 0,25mg N30; N60; N90, 1mg N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190620145006/anx_145006_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/talzenna-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:TRECONDI
  Toimeaine(d):treosulfaan
  ATC kood:L01AB02
  Müügiloa hoidja:medac
  Näidustus:Treosulfaan kombinatsioonis fludarabiiniga on näidustatud osana allogeensete vereloome tüvirakkude siirdamise eelsest ettevalmistavast ravist pahaloomuliste ja mittepahaloomuliste haigustega täiskasvanud patsientidel ja pahaloomuliste haigustega üle ühe kuu vanustel lastel.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse pulber 1g N1; N5, 5g N1; N5
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190620143666/anx_143666_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/trecondi-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:WAYLIVRA
  Toimeaine(d):volanesorseen
  ATC kood:C10AX81
  Müügiloa hoidja:Akcea Therapeutics Ireland Ltd
  Näidustus:Waylivra on näidustatud täiendavaks raviks lisaks dieedile geeniuuringuga kinnitatud perekondliku külomikroneemia sündroomi ja suure pankreatiidiriskiga täiskasvanud patsientidele, kellel dieedi ja triglütseriidide sisaldust vähendava raviga ei ole saavutatud piisavat ravivastust.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus süstlis 285mg/1,5ml 1,5ml N1; 1,5ml N4
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190503144371/anx_144371_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/waylivra-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:VIZIMPRO
  Toimeaine(d):dakomitiniib
  ATC kood:L01XE47
  Müügiloa hoidja:Pfizer Europe MA EEIG
  Näidustus:Vizimpro monoteraapiana on näidustatud epidermaalse kasvufaktori retseptorit (epidermal growth factor receptor, EGFR) aktiveerivate mutatsioonidega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 15mg N30, 30mg N30, 45mg N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190402143982/anx_143982_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vizimpro-epar-public-assessment-report_en.pdf

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Arti-Cell Forte
  Toimeaine(d):hobuslaste kondrogeenselt indutseeritud allogeensed perifeersest verest saadud mesenhümaalsed tüvirakud
  ATC kood:QM09AX80
  Müügiloa hoidja:Global Stem cell Technology (GST) NV
  Näidustus:Mitteseptilise liigesepõletikuga seotud kerge kuni mõõduka korduva lonke vähendamine hobustel.
  Manustamisviis(id):intraartikulaarne
  Pakendid:süstesuspensioon 1annus/2ml 2ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190329141802/anx_141802_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/arti-cell-forte-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Baycox Iron
  Toimeaine(d):toltrasuriil+gleptoferroon
  ATC kood:QP51AJ80
  Müügiloa hoidja:Bayer Animal Health GmbH
  Näidustus:Koktsidioosi kliiniliste tunnuste (nagu kõhulahtisus) samaaegseks vältimiseks vastsündinud põrsastel farmides, kus on kinnitatud Cystoisospora suis`e põhjustatud koktsidioosi esinemine ning rauavaegusaneemia ennetamiseks.
  Manustamisviis(id):intramuskulaarne
  Pakendid:süstesuspensioon 36mg+484,7mg/1ml 100ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190520144652/anx_144652_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/baycox-iron-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Forceris
  Toimeaine(d):toltrasuriil+gleptoferroon
  ATC kood:QP51AJ80
  Müügiloa hoidja:Ceva Santé Animale
  Näidustus:Rauapuudusaneemia ja koktsidioosi kliiniliste nähtude (kõhulahtisuse) samaaegseks ennetamiseks, samuti ootsüstide eritumise vähendamiseks põrsastel farmides, kus on kinnitatud Cystoisospora suis’i põhjustatud koktsidioosi esinemine.
  Manustamisviis(id):intramuskulaarne
  Pakendid:süstesuspensioon 30mg+355,2mg/1ml  N100;  N250;  N500
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190423144459/anx_144459_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/forceris-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Horstem
  Toimeaine(d):hobuse nabaväädist eraldatud mesenhümaalsed tüvirakud
  ATC kood:QM09AX81
  Müügiloa hoidja:EquiCord-YMAS S.L.
  Näidustus:Kerge kuni mõõduka degeneratiivse liigesehaigusega (osteoartriidiga) seostatava lonke vähendamine hobustel.
  Manustamisviis(id):intraartikulaarne
  Pakendid:süstesuspensioon N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190619143597/anx_143597_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/horstem-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:ReproCyc ParvoFLEX
  Toimeaine(d):sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
  ATC kood:QI09AA02
  Müügiloa hoidja:Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
  Näidustus:Nooremiste ja emiste aktiivseks immuniseerimiseks alates 5. elukuust, et kaitsta järglasi sigade parvoviiruse poolt põhjustatud transplatsentaarse infektsiooni eest.

  Immuunsuse teke: gestatsiooniperioodi algus
  Immuunsuse kestus: 6 kuud
  Manustamisviis(id):intramuskulaarne
  Pakendid:süstesuspensioon 1annus/2ml 30ml N1; 120ml N1; 250ml N1; 30ml N12; 120ml N12; 250ml N12
  Ravimi omaduste kokkuvõte:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190426144238/anx_144238_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reprocyc-parvoflex-epar-public-assessment-report_en.pdf