• English
 • Eesti

  Apteegireform

  16.08.2019
  Printer-friendly version

  Apteegireformi sisu ja eesmärk

  1.aprillil 2020 rakenduvad ravimiseaduses muudatused, mis puudutavad nõudeid apteegiomanikele. Ühtlasi lõppeb siis üleminekuperiood, mille jooksul apteegid end nõuetele vastavusse peaks viima.

  Alates 1. aprillist 2020 võivad tegutseda apteegid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  1. Proviisoromandi nõue (RavS § 41 lg 2-5): Üldapteegi enamusosalus peab kuuluma proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga (üle 4000 elanikuga linnas) ning peab ühes neist ka juhatajana töötama. 
  2. Vertikaalse integratsiooni keeld (RavS § 42 lg 5): Üldapteegi tegevuse üle puudub valitsev mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.
  3. Haruapteekide piirang suurtes linnades (RavS § 30 lg 9.1): Üldapteegil ei saa olla haruapteeke linnades, kus on üle 4000 elaniku.

  Muudatuste eesmärk on tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegiteenuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele.

  Kuidas saab apteegiomanik apteegi nõuetele vastavaks viia?

  Äriseadustikust tulenevad võimalikud võlaõiguslikud viisid:

  1. Võõrandab äriühingu osa või aktsiad;
  2. Võõrandab äriühingu apteegi majandustegevuse (nt eelneval äriühingu jagunemise või ühinemise tulemusena või tegevusloa üleandmisena)

  Omandisuhete reguleerimine on jäetud seaduse järgi poolte omavaheliseks võlaõiguslikuks kokkuleppeks, kuidas ning millistel tingimustel toimub omandisuhete ümberkorraldamine. Omandisuhte muutustest tuleb Ravimiametit teavitada 30 päeva enne kavandatavat muutust.

  Ravimiameti tegevus üleminekuperioodil

  Ravimiamet suhtleb ettevõtjatega, et apteegid vastaksid 1. aprillil 2020. aastal nõuetele. Ravimiamet hindab muudatust, vajadusel küsime hinnangut Konkurentsiametilt ning nõuetele vastavuse korral väljastame või muudame tegevusloa.

  Kui koostöö ettevõtjaga ei kanna vilja (ettevõtjal puudub tahe muutusteks), alustab Ravimiamet tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetlust.

  Toetav teave apteekide ümberkorraldamiseks

  Ravimiamet on koostanud „Apteegiomanikuks saamise juhendi“, millega saab tutvuda siit: http://ravimiamet.ee/apteegiomanikuks-saamise-juhend?group=6

  Kuidas määrata võõrandamistehinguks apteegi hind?

  Apteegi õiglase väärtuse hindamiseks saab kasutada asjatundjaid, sest see nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi. Kõik suuremad audiitorbürood saavad anda hinnangu ettevõtte väärtusele, tagades kutsealase sõltumatuse ja objektiivsuse.

  Kui peaks tekkima kahtlus töö usaldusväärsuse osas, saab kahtluste põhjendatust hinnata audiitorettevõtete üle järelevalvet teostav Audiitorkogu.

  Kui vajate nõuandeid tehingute tegemiseks või kontaktide leidmiseks, palun võtke ühendust Ravimiametiga e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Hetkeseis

  01. jaanuari seisuga vastab kõigile 1.aprillil 2020. a jõustuvatele nõuetele (proviisoromand, hulgimüüja valitseva mõju puudumine ja suurtes linnades haruapteekide tegevuse lõpetamine) 181 apteeki. Nõuetele mittevastavaid apteeke on 317.

  Nõuetele mittevastavad apteegid paiknevad peamiselt suurtes linnades (üle 4000 elaniku), kus nõuetele mittevastavate apteekide osakaal on 73%, samas kui maal ja väikelinnades on see 45% (76 apteeki üle Eesti).

  Kõigi Eestis tegutsevate apteekide ja nende uutele nõuetele vastavuse/mittevastavusega saab tutvuda SIIN

  Vaata ka

  Korduma kippuvad küsimused apteekide teemal.

  Ülevaade apteekide geograafilisest paiknevusest