• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirjas

  12.12.2014
  Printer-friendly version

  Täna avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri 18.02.2005 määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ lisa 1 muudatus, millega lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja järgmised 8 ainet:

  Jrk nr

  Aine nimetus eesti keeles

  Aine nimetus inglise keeles

  1

  AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

  AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

  2

  AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

  AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide

  3

  AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid

  AB-PINACA; N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

  4

  JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon

  JWH-307; (5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone

  5

  5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester

  5F-PB-22; 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

  6

  1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)

  1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine (5-EAPB)

  7

  Bufedroon (MABP); α-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon

  Buphedrone (MABP); α-methylamino-butyrophenone; 2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one

  8

  4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin

  4-fluoromethamphetamine (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine

  Muudatuse eesmärgiks on kaitsta rahva tervist, piirates uute psühhoaktiivsete ainete laiemat levikut ja kättesaadavust ning vähendades väärtarvitamise tõenäosust. Uute psühhoaktiivsete ainete tarbimine võib kahjustada inimeste elu ja tervist, põhjustades haigusi, õnnetusi ning ainete tarvitamisest tingitud surmasid. Lisatavaid aineid ei ole üldjuhul uuritud inimkatsetes ning nende farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ning toksikoloogiline profiil on teadmata. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht aineid üle doseerida. Samuti ei ole sageli teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete täpne koostis ja päritolu.

  Eestis on AB-CHMINACA tarvitamisega seostatavad mitmed tõsised tervisekahjustused.

  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse kohaselt on nimetatud ainete käitlemine alates 15.12.2014 keelatud, välja arvatud seaduse alusel meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

  Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/112122014005 ning jõustub 15.12.2014.

  Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140