• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Alates 20.03.2015 jõustuvad ravimiseaduse muudatused

  17.03.2015
  Printer-friendly version

  18.02.2015 võeti Riigikogus vastu ja 20.03.2015 jõustuvad ravimiseaduse muudatused, millega tehakse võimalikuks apteegiteenuse osutamiseks kohustamine piirkonnas, kus puudub apteek, seatakse üldapteegi  tegevusloa omajatele omandipiirang ning muudetakse sunniraha ülemmäära.

  1. Apteegiteenuse osutamiseks kohustamisest

  Kohaliku omavalitsuse põhjendatud ettepaneku alusel kohustab Ravimiamet üldapteegi tegevusloa omajat apteegiteenuse osutamiseks piirkonnas, kus vähemalt 2000 elanikule jääb apteek kaugemale kui 30 kilomeetrit. Tegemist on tulevikku suunatud meetmega, sest hetkel ei ole Eestis veel piirkonda, mis toodud kriteeriumile vastaks. Ettepaneku võivad esitada ühiselt omavahel piirnevad omavalitsusüksused. Kohustada saab isikut, kellele on antud üle 20 000 elanikuga linnas või linnades kokku vähemalt kümme üldapteegiteenuse osutamise tegevusluba, kusjuures valitseva mõju kaudu seotud tegevusloa omajad loetakse üheks isikuks. Kohustatud isiku valikul võetakse arvesse keskmist käivet ühe tegutsemiskoha kohta – apteegiteenust kohustatakse osutama isikut, kelle käive ühe tegutsemiskoha kohta on suurim. Täpsema korra ettepaneku esitamise ja apteegiteenuse osutamise kohustuse panemise kohta kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  2. Üldapteegi tegevusloa omajale kehtestatud omandipiirangust

  Ravimiseaduses kehtestatakse täiendavad nõuded apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajatele. Apteegiteenuse osutamise tegevusluba antakse füüsilisest isikust ettevõtjale, kui ta on proviisor. Eraõiguslikule juriidilisele isikule väljastatakse tegevusluba, kui üle 50% aktsiatest või osakutest kuulub proviisorile. Samad osanikud, sh vähemusosanikud  võivad olla seotud kuni nelja 4000 või enama elanikuga asulas tegutseva üldapteegi tegevusloaga ning proviisorist omanik peab olema vähemalt ühes tema omanduses olevas apteegis juhatajaks. Sellest tulenevalt antakse uusi tegevuslubasid välja vaid nendele tegevusloa omajatele, kes vastavad seaduses sätestatud nõuetele, st enamusosalus peab olema proviisoril ning vähemusosaluse omaja peab samuti vastama ravimiseaduses kehtestatud nõuetele. Enne muudatuse jõustumist tegevusloa saanutele kohaldub üleminekusäte, st enne seaduse jõustumist välja antud tegevusload, mille tegevusloa omaja ei vasta seaduses kehtestatud nõuetele, tuleb uute nõuetega vastavusse viia hiljemalt 01.04.2020.

  Enne muudatuste jõustumist esitatud tegevusloa taotlused menetletakse ravimiseaduse muudatuse eelse redaktsiooni kohaselt.

  Juhime tähelepanu, et tegevusloa omaja osanike osas muudatuste tegemisel tuleb arvestada, et uued omanikud vastaksid seaduses kehtestatud nõuetele. Omanike ringis kavandatavatest muudatustest tuleb Ravimiametit teavitada vähemalt 30 päeva enne muudatuse tegemist, et Ravimiamet saaks hinnata uute omanike vastavust nõuetele.

  3. Sunniraha maksimummäärast

  Ravimiseaduse muudatusega muudeti ettekirjutuse täitmata jätmisel kohaldatava sunniraha ülemmäära, milleks on senise 1600 euro asemel 9600 eurot.
   

  Ravimiseaduse muudatused on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015006.

  Ravimiseaduse terviktekst on leitav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015023.

  Küsimustega palume pöörduda Ravimiametisse info@ravimiamet.ee või 737 4140.