• English
  • Eesti
KKKVaktsiinid

KKK - Vaktsiinid

Printer-friendly version

Väikelaste vaktsineerimine EST | PDF

Väikelaste vaktsineerimine RUS | PDF

Koolilaste vaktsineerimine EST | PDF

Koolilaste vaktsineerimine RUS | PDF

Printer-friendly version

Kõikide Eestis müügiloa saanud vaktsiinide kvaliteeti, ohutust ja toimivust on kontrollinud Euroopa või Eesti ravimiamet ning need vastavad kõikidele Euroopas kehtivatele nõuetele ning sobivad kasutamiseks vastavalt nendega kaasasolevatele kasutamisjuhistele.

Selle üle, milliseid vaktsiine riik vaktsinatsioonikalendrisse lülitab, otsustab Sotsiaalministeerium, konsulteerides spetsialistide laia ringiga, sealhulgas nakkushaiguste arstide ja perearstidega. Riiklikes otsustes arvestatakse vaktsiinide müügiloa olemasolu, tarnekindlust ning vaktsineerimiseks olemasolevaid rahalisi vahendeid.

Printer-friendly version

Kõikide kehtiva müügiloaga vaktsiinide kvaliteet vastab tänapäeva nõuetele ning nende kasutamisel saadav kasu kaalub oluliselt üles võimalikud kõrvaltoimed. Kõikidel ravimitel, sealhulgas vaktsiinidel, võivad esineda kõrvaltoimed. Vaktsiinide sagedasemad kõrvaltoimed lastel on seotud nende talutavusega, st tegemist ei ole kestvate tervisehäirete, vaid süstimisega tihedas ajalises seoses olevate lühiajaliste süstekoha reaktsioonide (punetus, turse), kehatemperatuuri tõusu ning nutuga. Kuuldused vaktsineerimisega seotud pikaajalistest terviseriskidest ei ole põhjendatud ning vaktsineerimine on hädavajalik nii vaktsineeritava lapse kui kõikide Eesti laste tervist silmas pidades.

Printer-friendly version

Tiomersaal on bakteritevastase toimega orgaaniline elavhõbedaühend, mida kasutatakse mõnede vaktsiinide tootmisel. Tiomersaali võib vaktsiinides esineda väikeses koguses konservandina või on seda kasutatud üksnes tootmise mõnes etapis ning ta esineb lõplikus vaktsiinis vaid jälgedena, st tavameetoditega kvantifitseerimist mitte võimaldavalt väikeses koguses.

Tiomersaali on püütud seostada närvisüsteemi kahjustuse tõenäosuse suurenemisega vaktsineeritutel. Hüpoteesi kontrollimiseks tehtud ulatuslikud uuringud seda ei kinnitanud ning tänaseks on kujunenud kindel seisukoht, et vaktsiinides leiduval tiomersaalil selliseid toimeid ei ole.

Maailma Terviseorganisatsiooni seisukoht on avaldatud veebilehel
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/thiomersal/en/

Euroopa Ravimiameti seisukoht on avaldatud veebilehel 

https://www.ema.europa.eu/thiomersal-vaccines-human-use-recent-evidence-supports-safety-thiomersal-containing-vaccines

Olenemata sellest, et tiomersaalil ei ole viidatud tervistkahjustavat toimet, püütakse elavhõbedaühendite kasutamist keskkonna säästmiseks piirata, mh vaktsiinide tootmisel.

Eestis kasutada lubatud vaktsiinidest ei sisalda ükski tiomersaali. Teave kõikide vaktsiinide kohta (sh koostis ja kõrvaltoimed) on leitav ravimiregistrist Ravimiameti veebilehel.

Printer-friendly version

Eestis on müügiluba mitmel kompleksvaktsiinil, mis sisaldavad läkaköha komponenti, st kaitsevad vaktsineeritut teiste haiguste hulgas ka läkaköha eest.

Läkaköhavastased vaktsiinid võib jaotada kahte liiki: täisrakuline läkaköhavastane vaktsiin ja atsellulaarne (rakuvaba) läkaköhavastane vaktsiin. Vahel kasutatakse täisrakulise vaktsiini kohta terminit ’“puhastamata vaktsiin“, mis on vale. Nende kahe vaktsiini erinevus ei ole vaktsiini kvaliteedis, mõlema vaktsiini kvaliteet vastab kõikidele nõuetele. Samuti on mõlemad vaktsiinid tõhusad ja ohutud.

Täisrakuline läkaköha vaktsiin sisaldab inaktiveeritud läkaköhatekitajaid ja seega suurt hulka erinevaid läkaköha bakteriraku antigeene. Atsellulaarne vaktsiin sisaldab üksikuid eraldatud läkaköha bakteriraku antigeene ja toksiini. Kuna täisrakuline vaktsiin sisaldab rohkem antigeene, siis on lühiajaliste kõrvaltoimete (süstekoha reaktsioonid, nutt ja palavik) tõenäosus selle puhul suurem. Vaktsiinide pikaajalises ohutuses erinevusi ei ole.

Eestis kasutatakse alates 2008. aastast immuniseerimiskava vaktsiinidena ainult atsellulaarset läkaköha komponenti sisaldavaid liitvaktsiine.

Teaduslikumas keeles täpsem teave vaktsiinide kohta on toodud riikliku immunoprofülaktika kava alusdokumendis.