Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Isikuandmete töötlemine Ravimiametis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Ravimiametis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Isikuandmed ja nende töötlemine

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, muutmine, kasutamine, avalikustamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, edastamine, kustutamine, säilitamine.

Isikuandmeteks on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava isiku kohta. Isikuandmeteks on näiteks isiku:

  • nimi
  • aadress
  • e-posti aadress
  • telefoninumber
  • IP aadress
  • veebilehel küpsistega kogutav info

Lisaks terviseandmed, geneetilised ja bioloogilised andmed jms.

Minu andmed ja õigused

Ravimiamet rakendab kõikide Ravimiametis töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Ravimiamet ei töötle, sh ei edasta teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda (EL/EMP).

Teil on õigus saada infot, kas Ravimiamet töötleb teie isikuandmeid ning õigus tutvuda teie kohta kogutud andmetega. Ravimiametil on õigus teie pöördumise lahendamisel veenduda teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes ja taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, on kohustuslik säilitada seaduse alusel. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, siis on teil alati võimalik võtta nõusolek tagasi. Teil on õigus piirata ka oma isikuandmete töötlemist juhul, kui isikuandmete töötlemine ei toimu seaduslikul alusel.

Ravimiamet võib keelduda teie taotlust täitmast juhul, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses jms.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud pöördumisele vastame esimesel võimalusel. Ravimiametil on õigus küsida vajadusel täpsustusi pöördumise kohta. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra. Juhul, kui andmeid töötleb teine asutus, edastab Ravimiamet taotluse vastavale asutusele vastamiseks, teid sellest teavitades.

Viimati uuendatud: 24.01.2022