• English
  • Eesti

Isikuandmete töötlemisest

24.05.2018
Printer-friendly version

Üldine andmekaitse Ravimiametis

Ravimiametis on rakendatud kõik vajalikud turvameetmed andmete turvaliseks töötlemiseks ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Ravimiamet on edukalt läbinud nii ISKE turvameetmete süsteemi kui ka Andmekaitse Inspektsiooni auditid andmete turvalise töötlemise kohta.

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse meie välisveebis (välislingid).

 

Eriliigiliste isikuandmete töötlemine

Tavapäraselt puutume eriliigiliste isikuandmetega kokku apteekide üle järelevalve tegemisel (nt retseptiravimite müüki kontrollides), ravimitega reisimise taotluste menetlemisel ja patsiendi kõrvaltoime teatiste ülevaatamisel.

Kui olete meile esitanud ravimi kõrvaltoime teatise, võime vajada lisainfot ka raviasutusest või arstilt, kes ravimi/retsepti väljastas. Sellisel juhul võtame ise ühendust teatisel märgitud raviasutusega ning küsime Teie arstilt juurde asjassepuutuvaid terviseandmeid, mis aitavad meil ravimi kõrvaltoimet paremini hinnata.

Kirjavahetus

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks või soovitud dokumendi väljastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame Teie kirja teise asutusse, kuid teavitame sellest kindlasti ka Teid.

Avalikus dokumendiregistris kuvatakse eraisiku nime asemel sõna „Eraisik“ (vt lähemalt allpool). Ravimiameti töötajatest pääsevad kirjavahetusele ja ka teistele dokumentidele ligi vaid need isikud, kelle tööülesanded on nende dokumentidega seotud.

Kirjavahetust säilitatakse reeglina 5 aastat. Üksikasjalikku ülevaadet dokumentide säilitusaegadest näete Ravimiameti dokumentide loetelus.

Ravimiametiga suheldes saate ise valida, kas eelistate saada vastuse e-posti või kirja teel – vaikimisi saadame Teile vastuse, kasutades sama suhtluskanalit, mis Teie oma algatuskirja puhul. Vastuse koostamisel, edastamisel ja lisainfo saamiseks Teiega kontakteerumisel jälgime alati, et delikaatne info ei satuks kõrvaliste isikute kätte.

Dokumendiregister

Isikuandmeid sisaldavad dokumendid on peaaegu alati juurdepääsupiiranguga. Seepärast ei avalikustata neid dokumendiregistris. Dokumendiregistris võidakse neid avaldada ainult juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

Juurdepääsupiirangu info ja alused on toodud Ravimiameti dokumentide loetelus ning dokumendiregistris dokumendi detailandmetes.

Juurdepääsupiirangu märkega dokumentide kohta on registris toodud üldised andmed ilma dokumendi sisuta (nt täpse pealkirja asemel „Teabenõue“, „Taotlus“ vms). Eraisiku nime asemel kuvatakse nime väljal vaid sõna „Eraisik“. Nii ei ole ka eraisiku kirjade üldandmed nime järgi otsides leitavad.

Juurdepääsupiiranguga dokumentidega on võimalik tutvuda teabenõude korras, kusjuures kolmandatele isikutele väljastatakse dokumente täies mahus ainult seadusega ettenähtud juhtudel või volikirja olemasolul. Näiteks hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Teenistuskohale kandideerimine

Kuna CV, mille Ravimiametile kandideerimisel esitate, sisaldab Teie isikuandmeid, siis on CV-le kehtestatud juurdepääsupiirang ja juurdepääs on piiratud ka ameti sees. Ameti- või töökohale kandideerijate CV-dele võimaldatakse juurdepääs ainult ameti üldosakonna personalispetsialistile ning konkursikomisjoni liikmetele. Kui esitate oma CV-s tööle soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda.

Meile tööle kandideerides on Teil õigus saada teada, milliseid andmeid me Teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kui esitate meile CV praktikale kandideerides, kehtivad samad nõuded, mis kehtivad ka tööle kandideerides.

Konkurssidega seotud teavet saame kasutada ka meie ministeeriumi töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks ning statistika koostamiseks, siis selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse üldistatult.

Kliendiportaal

Kliendiportaali kasutajakonto registreerimisel küsitakse Teilt teatud isikuandmeid, sh isikukoodi. Need andmed on vajalikud Teie elektrooniliseks identifitseerimiseks. Kliendiportaali kasutajakonto andmeid ei salvestata Kliendiportaalist välja ega kasutata muuks otstarbeks peale portaali töö. Kliendiportaali kaudu esitatud digidokumendid käsitletakse samadel alustel e-posti teel laekunud digidokumentidega.

Kuidas hoiame Teie isikuandmeid, kui külastate meie välisveebi?

Kui külastate meie välisveebi ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist välisveebi osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Kui soovite tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Paberil andmete väljastamisel võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, kui seadusega ei ole ette nähtud riigilõivu teabe väljastamise eest.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustab riigi julgeolekut;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Teil on õigus esitada meie otsuse peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui Ravimiametis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning esitame need Andmekaitse Inspektsioonile. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Küpsised

Ravimiameti võrgulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Mis on küpsis? - Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse (nt telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega välja ei saada. Ravimiamet kasutab küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Ravimiamet kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

1) Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks.

2) Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab need ise seadmest kustutada.
Püsiküpsiste eesmärkideks on:

  • veebilehitseja tuvastamine;
  • teenuse pakkumine ja korrashoid;
  • veebisaidi turvalisus ja teenuste terviklikkus;
  • kasutajastatistika ja -analüüs (küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti Ravimiameti veebilehte veebisaite kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse).

 

Küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemisega Ravimiametis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume kirjutada aadressil andmekaitse@ravimiamet.ee.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.