• English
  • Eesti
UudisedUudised

Jõustus Tartu Ringkonnakohtu otsus: apteegi asukoha muutmine ei rikkunud kaebaja õigusi

08.04.2021
Printer-friendly version

Riigikohus ei võtnud Apt.Est OÜ kassatsioonkaebust menetlusse ning jõustus Tartu Ringkonnakohtu 26. novembri 2020 otsus.

Ravimiamet rahuldas 2018. aasta novembris BENU Apteek Eesti OÜ taotluse apteegi üleviimiseks Tallinnas, Kopli polikliiniku ruumidest (Sõle tn 63) uude asukohta (Peterburi tee 98) seoses Kopli polikliiniku ruumide remondiga.

Detsembril 2018 esitas Apt.Est OÜ (asukohaga T1 kaubanduskeskus Tallinn Peterburi tee 2 – Apotheka apteek) kohtule kaebuse Ravimiameti otsuse tühistamiseks osas, millega muudeti BENU Apteek Eesti OÜ tegutsemiskohta. Kaebaja hinnangul kahjustas BENU Apteek Eesti OÜ apteegi kolimine konkurentsiolukorda.

Tartu Halduskohus jättis juunis 2019 Apt.Est OÜ kaebuse rahuldamata. Kohtu hinnangul oli mõju kaebaja apteegi konkurentsiolukorrale olematu, konkurendi kolimine ei takistanud kuidagi kaebaja ettevõtlusvabadust ning tegutsemiskoha muutmine oli õiguspärane. Kohus selgitas, et ühe äriühingu lubatavaks õiguseks või huviks vaidlustuse esitamisel ei saa olla pelgalt teise äriühingu põhjendamatu tõrjumine apteegiturult.

Apt.Est OÜ esitas juulis 2019 apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule Ravimiameti otsuse ja Tartu Halduskohtu otsuse tühistamiseks. Vaatama sellele, et alates 1. aprillist 2020 on BENU Apteek Eesti OÜ apteek kooskõlla viidud tegevusloa omandinõuetega ja kaebaja ei osuta enam apteegiteenust T1 kaubanduskeskuses (puudub kaebuses väidetav konkurentsiolukord), soovis kaebaja jätkata kohtuvaidlust ja palus kohtul hinnata tegutsemiskoha muutmise otsuse kooskõla ravimiseadusega.

Tartu Ringkonnakohus jättis novembris 2020 apellatsioonkaebuse rahuldamata leides, et vaidlustatud tegevusluba ei saanud kaebaja õigusi negatiivselt mõjutada ning järelikult puudus kaebajal kaebeõigus tühistamisnõude esitamiseks. Kuna apellatsioonkaebuse rahuldamata jätmise aluseks on kaebeõiguse puudumine, ei pidanud ringkonnakohus vajalikuks lahendada apellatsioonkaebuse neid väiteid, mis seonduvad vaidluse sisulise poolega, st vaidlustatud haldusakti õiguspärasusega. Ringkonnakohus leidis, et kuna kaebaja õigusi ei rikutud ja kaebajal puudus kaebeõigus, siis on halduskohus otsustanud õigesti jättes kaebuse rahuldamata.

Detsembris 2020 esitas Apt.Est OÜ kassatsioonkaebuse Riigikohtule. 6. aprillil 2021 jättis Riigikohus Apt.Est OÜ kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata ning seega jõustus Tartu Ringkonnakohtu 26. novembri 2020 otsus.

Kopli Polikliiniku ruumidest uude asukohta kolinud apteek jätkab senist apteegiteenuse osutamist ja käesolev kohtulahend seda ei muutnud.