• English
  • Eesti
KKK

Kas ravimite turvaelemendid peavad olema paigaldatud kõikidele ravimitele?

Printer-friendly version

Ravimite turvaelemendid peavad olema paigaldatud

● kõikidele retseptiravimitele, välja arvatud Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2016/161 Lisas I loetletud ravimid;

● nendele käsimüügiravimitele, mis on loetletud Komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 2016/161 Lisas II.

Ravimite turvaelemente ei pea paigaldama

● ülal toodud lisas loetlemata käsimüügiravimitele;

● veterinaarravimitele;

● kliinilise uuringu ravimitele, millele pole veel väljastatud müügiluba või kui ravimi tootmise hetkel on teada, et kogu konkreetne ravimipartii on mõeldud kasutamiseks kliinilises uuringus.