• English
  • Eesti

Muud tõsised kõrvaltoimed

11.02.2010
Printer-friendly version

 

Luuüdi ja vereloome kõrvaltoimed
Klosapiin (antipsühhootikum) – 1 teatis
- neutropeenia
Igal visiidil tuleb klosapiini saavale patsiendile meelde tuletada, et ta võtaks raviarstiga ühendust otsekohe, kui ilmnevad mis tahes tüüpi infektsiooninähud. Erilist tähelepanu tuleb pöörata gripitaolistele sümptomitele, nagu palavik või kurguvalu, ning muudele infektsiooninähtudele, mis võivad viidata neutropeeniale

Peginterferoon–alfa-2a (immunomodulaator C-hepatiidi raviks) – 2 teatist
- trombotsütopeeniline purpur (iseeneslikud hematoomid, suu limaskesta ja igemete veritsus)
- neutropeenia (palaviku ja kurguvaluga). Patsient kasutas samaaegselt propüültiouratsiili. Teatise edastanud arst seostas kõrvaltoimet mõlema ravimiga.
Enne ravi alustamist on kõigil patsientidel soovitatav teha standardsed hematoloogilised ja biokeemilised laboratoorsed uuringud. Hematoloogilisi analüüse tuleb korrata 2 ja 4 nädala möödudes, biokeemilisi analüüse 4 nädala möödudes. Lisaanalüüse tuleb teha perioodiliselt ravi ajal.

Imatiniib (kasvajavastane aine) – 1 teatis
- luuüdi hüpoplaasia ja düsplaasia, sepsis.

Nilotiniib (kasvajavastane aine) – 2 teatist
- trombotsütoos, QT-intervalli pikenemine
Nimetatud ravimeid seostatakse trombotsütopeenia, neutropeenia ja aneemia tekkega. Sagedamini esineb neid aktseleratsioonifaasis kroonilise müeloidse leukeemiaga (KML) patsientidel. Täisvere analüüs tuleb teha iga kahe nädala järel esimesel kahel kuul ning seejärel kord kuus või vastavalt kliinilisele vajadusele.
- aneemia, neerupuudulikkus.

Seedetrakti ja maksa kõrvaltoimed
Lornoksikaam (MSPVA), suukaudne – 1 teatis
- gastroskoopial maohaavand verejooksuga (iiveldus, ülakõhu valu, veriokse, mustjas iste)
Kõigi MSPVA-de kasutamisel on mistahes ravi faasis (koos või ilma vastavate hoiatavate nähtude(ga)ta või varasemate raskete seedetrakti komplikatsioonide(ga)ta) täheldatud seedetrakti verejooksu, haavandumist ja perforatsiooni, mis võib lõppeda surmaga.

Oseltamiviir (viirusevastane aine) – 1 teatis
- seedetrakti verejooks, oksendamine

Sulfametoksasool/trimetoprim (antibakteriaalne aine) – 1 teatis
- iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu ja hingamisraskused. Patsient kasutas samaaegselt mürtooli preparaati. Teatise edastanud arst seostas kõrvaltoimet mõlema ravimiga.

Klopidogreel (tromboosivastane aine) – 1 teatis
- gastriit kolm nädala pärast ravi alustamist klopidogreeliga.

Sibutramiin (rasvumisvastane aine) – 1 teatis
- äge maksakahjustus (kõhuvalu, maksarakkude äge kahjustus) paar kuud pärast ravi alustamist. Patsient hospitaliseeriti, paranes täielikult.
Tänase seisuga on soovitatav sibutramiini mitte määrata kardiaalsete riskide tõttu.

Peginterferoon–alfa-2b (immunomodulaator C-hepatiidi raviks) – 1 teatis
- portosüsteemne entsefalopaatia (palavik, kõhulahtisus, mille foonil tekkisid elektrolüütide tasakaalu häired). Patsient hospitaliseeriti, ravimi ärajätmisel nähud taandusid.
Entsefalopaatia risk tõuseb suurte annuste kasutamisel. Kuigi need nähud on tavaliselt pöörduvad, võib mõnedel patsientidel sümptomite täielik kadumine võtta aega kuni kolm nädalat.

Südame kõrvaltoimed ja vaskulaarsed häired
Bosentaan (hüpertensioonivastane ravim) – 1 teatis
- valu rinnus (müokardiinfarkti kahtlus). Ravi katkestati ajutiselt.

Naatriumfondapariinuks (tromboosivastane aine) – 1 teatis
- hüpotensioon, aneemia. Patsient suri. Lahangul seljalihaste vaheline hematoom.
Patsiendil olid tõsised kaasuvad haigused.

Progesteroon, vaginaalne (raseduse toetamine kunstliku viljastamise programmis) – 1 teatis
Vererõhu tõus

Suitsiidikatsed
Klosapiin (antipsühhootikum) – 1 teatis
- tahtmatu üledoosi tagajärjel krambid ja kooma.

Sertindool (antipsühhootikum) – 1 teatis
- QT-intervalli pikenemine, unisus (suitsiidikatse eesmärgil üledoos)
QT-intervalli pikenemine, mis võib üle minna eluohtlikuks südamerütmihäireks, tekib suurema esinemissagedusega suurte annuste korral. Tavatingimustes ei ole sertindooli lubatud kasutada patsientidel, kellel esineb kaasasündinud QT-intervalli pikenemine või kes kasutavad ravimeid, mis põhjustavad QT-intervalli pikenemist.

Peginterferoon–alfa-2b (immunomodulaator C-hepatiidi raviks) – 1 teatis
- suitsiidikatse

Kahel korral on müügiloa hoidja teatanud suitsiidikatsetest, mida on kirjeldatud ajakirjanduses:
Kloorprotikseen (antipsühhootikum) – 1 teatis
Suitsiidikatse eesmärgil üledoos

Amitriptüliin (antipsühhootikum) – 1 teatis
- Suitsiidikatse eesmärgil üledoos koos diasepaamiga

Muud tõsised kõrvaltoimed
Etonogestreel/etünüülöstradiool (vaginaalne ravivahend)– 1 teatis
- trombemboolia (hingamisraskused, valu paremas jalas). Kõrvaltoime tekkimisel patsient hospitaliseeriti ja rasestumisvastane vahend eemaldati. Paranes täielikult
Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamist on seostatud venoossete tromboosidega (süvaveenide tromboos ja kopsuemboolia) ja arteriaalsete tromboosidega ning nende komplikatsioonidega, millel on vahel olnud letaalsed tagajärjed. Enne ravimi määramist peab võtma põhjaliku anamneesi ning trombemboolia riskifaktorite esinemisel kaaluma kasu ja riski suhet.

Venlafaksiin (antidepressant) – 1 teatis
- Epileptiline sündroom (nõrkus, kukkumine, teadvuse kaotus, tõmblused). Kõrvaltoime tekkimisel patsient hospitaliseeriti ja vähendati venlafaksiini annust. Paranes täielikult.
Ravi ajal venlafaksiiniga võib esineda krampe. Nagu kõikide antidepressantide puhul, tuleb olla ravi alustamisel venlafaksiiniga ettevaatlik patsientide puhul, kellel on esinenud krampe, ning neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Krampide tekkimisel tuleb ravi alati katkestada.

Olansapiin (antipsühhootikum)– 1 teatis
- Maliigse neuroleptilise sündroomi kahtlus (sh äge neerupuudulikkus). Patsient hospitaliseeriti. Paranes jääknähtudega (neerupuudulikkus).
MNS on antipsühhootilise raviga kaasnev seisund, mis võib olla eluohtlik. MNS-i kliinilisteks ilminguteks on kõrge palavik, lihasjäikus, vaimse seisundi muutus ja autonoomse närvisüsteemi ebastabiilsuse tunnused (ebaregulaarne pulss või vererõhk, tahhükardia, higistamine ja südame rütmihäired). Veel võivad esineda kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse tõus, müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus.
Juhul kui patsiendil tekivad MNS-le viitavad sümptomid või tal tõuseb seletamatul põhjusel kõrge palavik ilma muude MNS-i kliiniliste nähtudeta, tuleb ära jätta kõik antipsühhootilised ravimid, kaasa arvatud olansapiin.

Amiodaroon (antiarütmikum) – 1 teatis
- hüpertüreoos, kodade virvendus. Ravi amiodarooniga lõpetati, patsient hospitaliseeriti.
Ravi ajal või pärast ravi lõpetamist võib tekkida hüpotüreoidism või hüpertüreoidism. Sellisel juhul tuleb amiodaroonravi katkestada. Hüpotüreoidismi korral tuleb alustada asendusraviga; hüpertüreoidismi korral võib vajalik olla ajutise türeostaatilise ravi rakendamine. Kilpnäärme normaalne funktsioon taastub tavaliselt mõni kuu pärast amiodaroonravi katkestamist.

Nitrofurantoiin (antibakteriaalne aine)– 1 teatis
- kopsukahjustus, maksakahjustus. Kõrvaltoimed tekkisid üle 1 aasta kestnud pikaajalise ravi järel. Ravi nitrofurantoiiniga lõpetati, patsient hospitaliseeriti.