• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise korras

22.11.2007
Printer-friendly version

 

Sotsiaalministri 13. novembri 2007. a määrusega nr 72 (RTL 2007, 88, 1477) muudetakse sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrust nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“

Määrus avaldatakse Riigi Teataja lisas nr 88 23. novembril 2007. a.

Määrus jõustub 26. novembril 2007. a.

Määrusega muudetakse seni kehtinud määruse §3 lõike 2 punkti 2, mille alusel ravimid, mis sisaldavad buprenorfiini ja ühte või mitut mittenarkootilist ainet (nt tsentraalse müügiloaga ravim Suboxone), loetakse narkootilisteks aineteks ja nimetatud ainet sisaldavate ravimite käitlemisel kehtivad kõik narkootiliste ainete käitlemisele esitatavad nõuded, sh buprenorfiini sisaldavate ravimite käitlemisele kehtivad erinõuded.

Muudetakse määruse lisa nr 1 (narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad). Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse lisatakse 8 ainet ning 1 aine kantakse I nimekirjast III nimekirja.

Teiste ainete hulgas kantakse IV nimekirja zopikloon (nt ravimpreparaadid Imovane, Somnols, Zopitin), mille käitlemise osas hakkavad kehtima kõik psühhotroopsete ainete käitlemisele esitatavad nõuded.

Muudetava määruse terviktekst on kättesaadav Riigi Teataja veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12886018 ning avaldatakse Ravimiameti kodulehel pärast selle jõustumist.

Täiendav informatsioon telefonil 7 374 140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.