• English
  • Eesti
UudisedUudised

Muutusid narkootikumide lähteainete käitlemist reguleerivad otsekohalduvad määrused

02.01.2014
Printer-friendly version

10.12.2013 on Euroopa Liidu Teatajas (L 330/30) avaldatud järgmised otsekohalduvate määruste muudatused, mis jõustusid 30.12.2013.

1.  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1258/2013, 20. november 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta (EMPs kohaldatav tekst).

Määruse muudatused on leitavad:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0021:0029:ET:PDF

Muudatustega täpsustatakse mõisteid, sätestatakse “kasutaja” definitsioon ja lisatakse 1. kategooriasse uus aine - ALFA-fenüülatsetonitriil (Alpha-phenylacetoacetonitrile; CN-kood 2926 90 95, CASi nr 4468-48–8); APAAN. Lisaks sisaldab narkootikumide lähteainete 2. kategooria uusi alamkategooriaid: 2A ja 2B

Alates 1. juulist 2015 taotlevad kasutajad enda registreerimist selle liikmesriigi pädevatelt asutustelt, kus nad omavad püsivat tegevuskohta, enne kui nad võivad I lisa alamkategooriasse 2A kuuluvaid lähteaineid omada. Hetkel puudutab see muudatus vaid atseetanhüdriidi kasutajaid.
 

2. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1259/2013, 20. november 2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

Määruse muudatused on leitavad:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0030:0038:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0030:0038:ET:PDF

Muudatusena lisati:

  • uus aine 1. kategooriasse -  ALFA-fenüülatsetonitriil (Alpha-phenylacetoacetonitrile; CN-kood 2926 90 95, CASi nr 4468-48–8); APAAN;
  • uus 4. kategooria, milles on efedriini või pseudoefedriini või nende soolasid sisaldavad ravimid ja veterinaarravimid. 4. kategoorias loetletud ravimite ekspordile (EL tolliterritooriumilt 3. riiki) peab eelnema ekspordiloa taotlemine ja väljastamine ning Ravimiamet peab saatma sihtriigi pädevale asutusele ekspordieelse teatise.

Oluline on ka Narkootikumide lähteainete Euroopa Andmebaasi loomine, kuhu lisatakse tegevusloaga ning registreeritud käitlejad ning võimaldatakse edaspidi ka aruandeid esitada.
 

Küsimuste tekkimisel palun pöörduda tel 737 4140.

Ravimiameti kodulehel narkootikumide lähteainete info leitav: http://www.ravimiamet.ee/narkootikumide-lahteained