• English
 • Eesti

Ohutusmuutused

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees (PRAC) hinnatakse uusi ohusignaale ning täiendatakse vajadusel ravimiteavet. Lisaks hindab Ravimiamet riiklike protseduuride müügiloa hoidjate esitatud ohutusalaseid muutuseid.

Ravimiteave täies mahus on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on leitav Ravimiameti registrist. Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf failina. PRACi soovituste avaldamisest võtab mõni kuu aega, et uus teave jõuaks ravimiinfodesse.

Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:
Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest
Muutused, mis tulenevad perioodilise ohutusaruande hindamises.
 • September 2021 (14)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  BenasepriilHüpertensiooni ravikõrvaltoime: psoriaasi süvenemine
  COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ)Immuniseeriminerasedusaegne vaktsineerimine: loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule
  Edotreotiidi radiofarmatseutiline komplektGastroentero-pankreaatiliste neuroendokriin-tuumorite diagnostikahoiatus: gallium (68Ga)?edotreotiidi füsioloogilise omastamise tõttu võib juhuslikult tuvastada splenoosi ja pankreasesisese lisapõrna ning need võivad anda valediagnoosiks neuroendokriintuumorid
  GlatirameerHulgiskleroosi ravikõrvaltoimed: toksiline hepatiit, maksakahjustus, maksapuudulikkus (teatatud üksikjuhtudest, mis lõppesid maksasiirdamisega)
  HüdroksükarbamiidKasvajavastane ravihoiatus: hüdroksükarbamiidiga ravitud müeloproliferatiivsete haigustega patsientidel on teatatud hemolüütilise aneemia juhtudest. Patsientidel, kellel tekib raske aneemia, tuleb hemolüüsi hinnata laboratoorsete analüüsidega. Hemolüütilise aneemia diagnoosi korral tuleb hüdroksükarbamiidi manustamine lõpetada
  IndapamiidHüpertensiooni ravihoiatused: kui indapamiidist tingitud hüpokaleemia on seotud madala plasma magneesiumisisaldusega, ei pruugi ravi toimida enne, kui ka plasma magneesiumisisaldus on korrigeeritud. On täheldatud, et tiasiidid ja sarnased diureetikumid, sh indapamiid, suurendavad magneesiumi eritumist uriiniga, mille tulemusena võib tekkida hüpomagneseemia. Indapamiid 1,5 mg: 4…6 nädalat kestnud ravi järel täheldati plasma kaaliumisisaldust <3,4 mmol/l 10 % patsientidest ja < 3,2 mmol/l 4 % patsientidest. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine vähenemine 0,23 mmol/l. Indapamiid 2,5 mg: 4…6 nädalat kestnud ravi järel täheldati plasma kaaliumisisaldust <3,4 mmol/l 25 % patsientidest ja < 3,2 mmol/l 10 % patsientidest. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine vähenemine 0,41 mmol/l.
  kõrvaltoimed: hüpomagneseemia, hüpokloreemia, erektsioonihäire
  LenalidomiidKasvajavastane ravihoiatus: teatatud on surmaga lõppenud tuumorilahustussündroomist
  MetotreksaatReumatoidartriidi, psoriaasi ravihoiatus: metotreksaadiga (enamasti kombinatsioonis teiste immunosupressantidega) ravitavatel patsientidel on teatatud progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhtudest. PML võib lõppeda surmaga ja seda tuleb arvestada diferentsiaaldiagnostikas immuunpuudulikkusega patsientidel, kellel neuroloogilised sümptomid taastekivad või süvenevad
  Mõru ibeerisSeedetrakti kaebuste leevendaminevastunäidustus: maksahaigus (käesolevalt/anamneesis) või ravi maksatoksiliste ravimitega
  hoiatused: teatatud on maksakahjustuse, sh maksapuudulikkuse tekkest. Maksakahjustusele viitavate sümptomite (naha või silmavalgete kollasus, tume uriin, hele väljaheide, valu ülakõhus) tekkel tuleb ravi kohe lõpetada ja konsulteerida arstiga, samuti siis, kui kaebused püsivad või seisund ei parane pärast ravimi 7 päevast kasutamist.
  kõrvaltoime: ravimist põhjustatud maksakahjustus
  Ponatiniib Kasvajavastane ravikõrvaltoime: pannikuliit (sh nodoosne erüteem)
  RamutsirumabKasvajavastane ravihoiatus: uuringus I4T MC JVDA ei tuvastatud ramutsirumabi monoteraapiat saanud piiratud arvu laste põhjal uusi ohutusandmeid. Ühel patsiendil tekkis reieluu distaalse kasvuplaadi progresseeruv laienemine. Selle leiu mõju kasvule on teadmata
  RukapariibKasvajavastane ravikõrvaltoime: ülitundlikkus (mh näo ja silmade turse)
  Varfariin Trombemboolia profülaktika ja ravihoiatused: kombinatsioonravi teiste trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (prasugreeli või tikagrelooriga) ei ole uuritud ja seda ei soovitata. Patsientidel, kellele on sümptomaatilise PAH'i leevendamiseks tehtud hiljuti alajäseme revaskulariseerimise protseduur, on rivaroksabaani 2,5 mg kaks korda ööpäevas efektiivsust ja ohutust uuritud kombinatsioonis antiagregandi ASA monoteraapiaga või ASA kasutamisega samaaegselt klopidogreeli lühiajalise kasutamisega. Kaksikantiagregantravi klopidogreeliga peab olema lühiajaline, pikaajalist ravi kaksikagregantidega tuleb vältida
  Zidovudiin+lamivudiinHIV-infektsiooniravihoiatused: zidovudiini+lamivudiini saavatel patsientidel kreatiniini kliirensiga 30-49 ml/min, võib lamivudiini ekspositsioon (AUC) olla 1,6-3,3 korda suurem kui patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on ?50 ml/min. Puuduvad ohutusandmed randomiseeritud, kontrollitud uuringutest, kus zidovudiini+lamivudiini võrreldi üksikute komponentidega patsientidel, kelle kreatiniini kliirens oli 30-49 ml/min ja kes said kohandatud annusega lamivudiini. Esialgsetes lamivudiini+zidovudiini uuringutes seostati lamivudiini suuremat ekspositsiooni suurema hematoloogilise toksilisuse (neutropeenia ja aneemia) määraga, ehkki nii neutropeenia või aneemia tõttu katkestasid ravi <1% katsealustest. Võib esineda muid lamivudiiniga seotud kõrvaltoimeid (näiteks seedetrakti ja maksa häired).
  Patsiente, kellel on püsiv kreatiniini kliirens 30-49 ml/min ja kes saavad zidovudiini+lamivudiini, tuleb jälgida lamivudiiniga seotud kõrvaltoimete, eriti hematoloogilise toksilisuse suhtes. Uue või süveneva neutropeenia või aneemia tekkimisel on näidustatud lamivudiini annuse kohandamine. Zidovudiin+lamivudiinravi tuleb katkestada ja raviskeemi koostamiseks kasutada üksikuid komponente
 • August 2021 (18)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse
  AlfasusoktokogHemofiilia ravihoiatused: soovitatavast 200 Ü/kg algannusest väiksema annuse kasutamist on seostatud ravimi ebaefektiivsusega. Enne ravi on soovitatav analüüsida rpFVIII vastaste antikehade olemasolu. Ebaefektiivsus võib olla tingitud alfasusoktokogiga seotud inhibeerivate antikehade tekkest. Nende kahtluse korral tuleb kaaluda muude ravivõimaluste kasutamist.
  Trombemboolia - kõrge ja püsiv VIII faktori aktiivsus veres võib suurendada trombemboolia riski. Kõige suurem risk on varasema kardiovaskulaarse haigusega ja eakamatel patsientidel
  BaklofeenSpastilisuse ravihoiatus: üleannustamise nähuks võib olla tinnitus. Lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel, keda ravitakse kroonilise hemodialüüsiga, võib üleannustamine tekkida ka 5 mg annuse juures
  FostamatiniibKroonilise immuun-trombotsütopeenia ravikõrvaltoime: peavalu
  IbrutiniibKasvajavastane ravihoiatus: ibrutiniibiga ravitud patsientidel on esinenud maksatoksilisust, B-hepatiidi reaktivatsiooni ja E-hepatiiti, mis võivad olla kroonilised ning maksapuudulikkust, sh surmlõppega juhud. Enne ravi tuleb hinnata maksafunktsiooni ja kontrollida viirusliku hepatiidi staatust, ravi ajal kontrollida perioodiliselt maksafunktsiooni näitajaid. Kliinilise näidustuse korral tuleb määrata viiruskoormust ja teha infektsioosse hepatiidi seroloogilised analüüsid. Maksaga seotud kõrvaltoime tekkimisel tuleb konsulteerida maksahaiguste eriarstigakõrvaltoime: silma hemorraagia
  KrisanlizumabSirprakulise aneemia ravihoiatus: turuletuleku järgselt on teatatud infusioonireaktsioonidest (sh tugev valu), mis võib olla erineva paikme ja raskusastme ning nõuda hospitaliseerimist. Enamus infusioonireaktsioonidest tekkis infusiooni ajal või lähemate tundide jooksul pärast esimest või teist infusiooni. On teatatud ka hilistest tugeva valu episoodidest, mis on tekkinud pärast algselt hästi talutud infusioone. Mõned patsiendid on kogenud järgnevaid tüsistusi: äge rindkere sündroom ja rasvembolism, eriti steroidravi saanud patsientidel. Ettevaatlik tuleb olla kortikosteroidide manustamisel sirprakulise aneemia patsientidele, v.a. kui see on kliiniliselt näidustatud (nt anafülaksia raviks).
  LorlatiniibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: hüpertensioon, hüperglükeemiahoiatus: enne ravi alustamist, 2 nädala pärast ja hiljem kord kuus tuleb kontrollida vererõhku. Hüpertensiooni tekkel tuleb olenevalt selle raskusastmest ravi katkestada ja uuesti alustada vähendatud annusega või alatiseks lõpetada.
  Lorlatiniibi saanud patsientidel on esinenud hüperglükeemiat. Enne ravi alustamist ja perioodiliselt ravi ajal tuleb hinnata glükoosisisaldust paastuseerumis. Olenevalt hüperglükeemia raskusastmest tuleb ravi katkestada ja uuesti alustada vähendatud annusega või alatiseks lõpetada
  MidostauriinHematoloogiliste kasvajate ravikõrvaltoimed: interstitsiaalne kopsuhaigus/pneumoniit, QT-aja pikenemine
  NaatriumgivosiraanMaksaporfüüria ravikõrvaltoime: äge pankreatiit
  NintedaniibIdiopaatilise kopsufibroosi ravihoiatus: VEGF?raja inhibiitoreid (sh üksikjuhud nintedaniibiga) on seostatud trombootilise mikroangiopaatiaga (TMA). Kui patsiendil tuvastatakse TMA?ga seostatavad laboratoorsed või kliinilised leiud, tuleb ravi nintedaniibiga lõpetada ja teha põhjalik hindamine TMA suhtes
  PegvaliaasFenüülketonuuria ravikõrvaltoime: düspnoe
  PerindopriilHüpertensiooni ravikõrvaltoimed: antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) (harv), depressioon (aeg-ajalt), anuuria/oliguuria (harv), nahaõhetus (harv)
  PolüstüreensulfonaatHüperkaleemia ravihoiatus: seedetrakti stenoos ja isheemia - patsientidele peab soovitama pöörduda viivitamatult arstile, kui neil tekib tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, mao distensioon ja rektaalne veritsus. Seedetrakti kahjustused võivad sarnaneda põletikulise soolehaiguse, isheemilise koliidi, infektsioosse koliidi ja mikroskoopilise koliidi kahjustustega
  PosakonasoolSeeninfektsioonide ravikoostoime hoiatus: all-trans-retiinhape (ATRA) ehk tretinoiin - posakonasooli (CYP3A4 tugev inhibiitor) samaaegne manustamine võib suurendada ekspositsiooni tretinoiinile, mis põhjustab suurenenud toksilisust (eeskätt hüperkaltseemiat). Ravi ajal posakonasooliga ja ravile järgnevatel päevadel tuleb jälgida seerumi kaltsiumisisaldust ning vajadusel kaaluda selle järgi tretinoiini annuse adekvaatset kohandamist
  RegorafeniibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: kõhuvalu, seljavalu, kõhukinnisus, maksapuudulikkus
  RemdesiviirCOVID-19 ravikõrvaltoime: siinusbradükardia
  RituksimabLümfoomi, reumatoidartriidi jm sarnase ravihoiatused: imetamine ei ole soovitatav ravi ajal ja optimaalselt 12 kuu jooksul ravi lõpust. Rituksimabi kontsentratsioonid rinnapiimas on väga väikesed (vastsündinu suhteline annus <0,4%). Teadaolevatel vähestel juhtudel kirjeldati rinnatoidul imikutel normaalset kasvamist ja arengut kuni 1,5 aasta vanuseni. Neid andmeid on siiski vähe ja pikaajalised mõjud on veel teadmata.
  Pahaloomulised kasvajad - olemasolevad andmed ei näita pahaloomuliste kasvajate suurenenud riski rituksimabi kasutamisel autoimmuunsete näidustuste korral peale selle, mis on juba seotud autoimmuunse põhihaigusega
  RivaroksabaanTromboosi ravihoiatus: pahaloomulise haigusega patsientidel võib olla kõrgem risk veritsuse ja tromboosi tekkeks. Sõltuvalt kasvaja paiknemisest, kasvaja ravist ja haiguse staadiumist tuleb aktiivse vähkkasvajaga patsientidel kaaluda tromboosivastase ravi individuaalset kasu võrdluses veritsusriskiga. Seedetrakti või urogenitaaltrakti kasvajaid on rivaroksabaaniga ravi ajal seostatud suurenenud veritsusriskiga. Rivaroksabaan on vastunäidustatud kõrge veritsusriskiga pahaloomulise kasvajaga patsientidel
  VäävelheksafluoriidDiagnostikum ultraheliuuringulhoiatus: manustamise ajal või vahetult pärast seda on täheldatud tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone patsientidel, kellel ei ole olnud eelnevat kokkupuudet väävelheksafluoriidi mikromullidega toodetega, sh patsientidel, kellel on tekkinud ülitundlikkusreaktsioon(id) makrogooli (PEG), suhtes. Patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud ülitundlikkusreaktsioon(id) PEG suhtes, võib suureneda tõsiste reaktsioonide risk Tõsiste ülitundlikkusreaktsioonide riski jälgimiseks on soovitatav hoida kõiki patsiente väävelheksafluoriidi manustamise ajal ja vähemalt 30 minutit pärast seda meditsiinilise järelevalve all
 • Juuli 2021 (23)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax)Immuniseeriminekõrvaltoimed ja hoiatus: müokardiit, perikardiit (väga harva täheldatud) tekivad peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist, sagedamini pärast teist annust ja sagedamini noorematel meestel. Vaktsineerimisjärgse müokardiidi ja perikardiidi kulg ei erine üldise müokardiidi või perikardiidi kulust. Vaktsineeritavatele tuleb selgitada, et nad pöörduksid otsekohe arsti poole, kui pärast vaktsineerimist tekivad müokardiidile või perikardiidile viitavad sümptomid, nt (äge ja püsiv) rindkerevalu, raskendatud hingamine või südamepekslemine
  DolutegraviirHIV-infektsiooni ravihoiatused: Koos toiduga võib dolutegraviiri võtta samaaegselt kaltsiumi, rauda või magneesiumi sisaldavate preparaatide või multivitamiinidega. Tühja kõhuga võtmisel on soovitatav vahe 2 tundi pärast või 6 tundi enne dolutegraviiri. Dolutegraviiri ei tohi manustada koos teiste dolutegraviiri, abakaviiri, lamivudiini või emtritsitabiini sisaldavate ravimitega, välja arvatud juhul, kui koostoimete tõttu on näidustatud dolutegraviiri annuse kohandamine. Koos rifampitsiini, karbamasepiini, okskarbasepiini, fenütoiini, fenobarbitaali, lihtnaistepuna, etraviriini (ilma võimendatud proteaasi inhibiitoriteta), efavirensi, nevirapiini või tipranaviiri/ritonaviiriga kasutamisel on dolutegraviiri soovitatav annus 50 mg kaks korda ööpäevas
  Dolutegraviir + lamivudiinHIV-infektsiooni ravikõrvaltoime: bilirubiini sisalduse suurenemine
  DonesepiilAlzheimeri tõvest tingitud dementsuse ravikõrvaltoimed: polümorfne ventrikulaarne tahhükardia, sh QT-intervalli pikenemine elektrokardiogrammil, kukkumised
  hoiatused: teatatud on QTc-intervalli pikenemise ja Torsade de pointes’i juhtudest. Ettevaatus vajalik patsientidega, kellel on või on perekonnas QTc-intervalli pikenemine, keda ravitakse QTc-intervalli mõjutavate ravimitega või kellel on südamehaigus (nt kompenseerimata südamepuudulikkus, hiljutine müokardiinfarkt, bradüarütmiad) või elektrolüütide tasakaalu häired (hüpokaleemia, hüpomagneseemia). Vajalikuks võib osutuda kliiniline jälgimine (EKG)
  Empagliflosiin2. tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: kõhulahtisus
  HüdroksüsiinAllergia ravikõrvaltoime: kehakaalu tõus
  GalkanezumabMigreeni ravihoiatus: rasked ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida 1 päeva jooksul pärast galkanezumabi manustamist, kuid teatatud on ka hilisema algusega juhtudest (sh 2-7 päeva ja isegi kuni 4 nädalat pärast ravi alustamist)
  Immuunkontrollpunkti inhibiitorid: atesolisumab, avelumab, tsemiplimab, durvalumab, ipilimumab, pembrolisumab, nivolumab Kasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: immuunvahendatud (mittenakkuslik) tsüstiit - hinnake kõiki võimalikke immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, et välistada muud põhjused. Kõrvaltoime raskuse alusel tuleb ravi muuta ja ravida kortikosteroididega vastavalt kliinilisele näidustusele
  NintedaniibKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: proteinuuria - turuletulekujärgselt onväga harva teatatud nefrootilise raskusastmega proteinuuria juhtudest kas koos neerufunktsiooni kahjustusega või ilma. Individuaalsete juhtude histoloogilised leiud vastasid glomerulaarsele mikroangiopaatiale kas koos neeruveeni trombidega või ilma. Pärast ravi lõpetamist on täheldatud sümptomite möödumist, mõnel juhul püsis proteinuuria. Ravi katkestamist tuleb kaaluda patsientidel, kellel tekivad nefrootilise sündroomi nähud ja sümptomid
  NirapariibKasvajavastane ravikõrvaltoime: kognitiivne häire (mäluhäire, keskendumishäire)
  OktreotiidKasvajavastane ravihoiatus: eksokriinne kõhunäärmepuudulikkus - täheldatud mõnel gastroenteropankreaatilise neuroendokriinsee kasvajaga patsiendil. Sümptomid võivad olla steatorröa, vedel väljaheide, kõhupuhitus ja kaalulangus. Sümptomite esinemisel tuleb kaaluda eksokriinse kõhunäärmepuudulikkuse sõeluuringuid ja sobivat ravi vastavalt kliinilistele suunistele
  PanitumumabKasvajavastane ravihoiatus: ravivigade riski vähendamiseks tuleb Vectibix’i manustada läbi perifeerse veenitee või püsi-kateetri, kasutades madala valgusiduvusega 0,2 või 0,22 mikromeetrise pooriavaga süsteemisisest filtrit
  PembrolizumabKasvajavastane ravihoiatus: ? 75 aastaste patsientide söögitoru kartsinoomi esimese rea ravi kohta on efektiivsuse ja ohutuse andmeid piiratud hulgal, mistõttu kombinatsioonravi peab kasutama ettevaatusega
  SiroliimusÄratõukereaktsiooni profülaktikakoostoime: letermoviir võib aeglustada siroliimuse metabolismi ja suurendada siroliimuse taset veres
  Spherox implantatsioonisuspensioonLiigeskõhre kahjustuste parandaminekõrvaltoimed: kondropaatia, sünoviit, vaba keha liigeses, põlvekedraaluse rasvpadjandi põletik
  TalidomiidHulgimüeloomi ravihoiatus: hüpotüreoosi tekkerisk: enne ravi alustamist on soovitatav kilpnäärmetalitlust mõjutavate kaasnevate haiguste optimaalne ravi. Soovitatav on hinnata kilpnäärmetalitlust enne ravi ja ravi ajal
  TemosolomiidKasvajavastane ravihoiatus: fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks TMZ-ravi ajal ja vähemalt 6 kuud jooksul pärast ravi lõppu
  TeriflunomiidHulgiskleroosi ravikõrvaltoimed: pulmonaalne hüpertensioon, koliit
  Tobramütsiin (süsteemne)Infektsioonivastane ravihoiatus: mitokondriaalse DNA mutatsioonidega (eelkõige nukleotiidiasendus 1555A>G 12S rRNA geenis) patsientidel võib olla suurem ototoksilisuse risk, isegi kui aminoglükosiidisisaldus seerumis on soovitatavas vahemikus. Kui perekonnas on aminoglükosiididest põhjustatud kurtust või teadaolevat mitokondriaalse DNA mutatsiooni 12S rRNA geenis, tuleks kaaludada aminoglükosiididele teisi raviviise
  TofatsitiniibReumatoidartriidi ravihoiatused: Üle 65-aastastel patsientidel, praegu suitsetavatel või varem suitsetanud patsientidel ja muude kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel ja pahaloomulise kasvaja muude riskiteguritega patsientidel (nt kellel on praegu või on varem diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid, v.a edukalt ravitud mittemelanoomne nahavähk (non-melanoma skin cancer, NMSC)), tohib tofatsitiniibi kasutada ainult siis, kui sobivaid muid ravivõimalusi ei ole
  TseftriaksoonInfektsioonivastane ravikõrvaltoime: hepatiit, kolestaatiline hepatiit (ravi katkestamisel tavaliselt pöörduv)
  VenetoklaksKasvajavastane ravihoiatus: pärast 20 mg venetoklaksi ühekordset annust on teatatud tuumori lüüsi sündroomist (TLS), sh surmaga lõppenud juhtudest. TLS-i riski ennetamiseks ja vähendamiseks tuleb riski hinnata, rakendada profülaktilisi meetmeid, annuse tiitrimise ja muutmise skeemi, laboratoorset jälgimist ja arvestada ravimite koostoimetega
  VortioksetiinDepressiooni ravi kõrvaltoimed: peavalu, hüperprolaktineemia, hüperhidroos
 • Mai 2021 (14)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AtezolisumabKasvajavastane ravihoiatus: kui atezolimumabi monoteraapiat alustatakse enne esmavaliku ravi, tuleb arvestada atesolizumabi toime hilisema algusega. Kliinilises uuringus täheldati 2,5 kuu jooksul pärast randomiseerimist atesolizumabi rühmas suuremat surmade arvu kui kemoteraapia puhul, millele järgnes atesolizumabi pikaajaline kasu elulemusele. Varajaste surmadega seotud spetsiifilisi tegureid ei õnnestunud kindlaks teha.
  BuprenorfiinOpioidsõltuvuse asendusravihoiatus: opioidid võivad põhjustada uneaegset hingamishäiret sealhulgas tsentraalset uneapnoed ja uneaegset hüpokseemiat. Tsentraalse uneapnoe risk on annusest sõltuv. Patsientidel, kellel esineb uneapnoe, tuleb kaaluda opioidide koguannuse vähendamist.
  Fluotsinoloonatsetoniid (intravitraalne implantaat aplikaatoris)Silmahaiguste ravihoiatus ja kõrvaltoime: implantaat võib migreeruda silma eeskambrisse, eelkõige patsientidel, kellel ei ole tagumist läätsekapslit või kellel on tagumise läätsekapsli defekt või rebend pärast silmaoperatsiooni. Kui haigus jäetakse ravimata, võib implantaadi migreerumine põhjustada sarvkesta turset ja rasketel juhtudel ka sarvkesta vigastust, mis vajab sarvkesta siirdamist. Nägemishäire kaebustega patsiente tuleb hinnata, et implantaadi migreerumist saaks võimalikult vara diagnoosida ja ravida.
  FosfenütoiinEpilepsia ravihoiatused: raskete naha kõrvaltoimete tekkerisk halvenenud funktsiooniga CYP2C9/3 variandi kandjatel (uuringu andmed Taiwani, Jaapani, Malaisia ja Tai päritoluga patsientidelt). Vähenenud funktsiooniga CYP2C9/2 või CYP2C9/3 variantide kandjatel (CYP2C9 substraate mõõduka kiirusega või aeglaselt metaboliseerijatel) võib olla risk fenütoiini kontsentratsiooni suurenemiseks plasmas ja toksilisuseks. Teadaolevalt vähenenud funktsiooniga CYP2C9/2 või /3 alleelide kandjatel soovitatakse hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust ja vajalik võib olla fenütoiini kontsentratsiooni jälgimine plasmas.
  kõrvaltoime: nõgestõbi
  Ibuprofeen/levomentoolValu paikne ravikõrvaltoime: valgustundlikkusreaktsioonid
  KvetiapiinSkisofreenia ja bipolaarse häire ravikõrvaltoimed: kardiomüopaatia ja müokardiit (tuleb kaaluda kvetiapiinravi katkestamist), kutaanne vaskuliit
  NaftifiinNaha seeninfektsioonide ravikõrvaltoimed: kontaktdermatiit, erüteem
  NatalizumabHulgiskleroosi ravihoiatus ja kõrvaltoime: trombotsütopeenia, sh idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura (ITP) tekkerisk: trombotsütopeenia diagnoosimise ja ravi hilinemine võib põhjustada raskeid ja eluohtlikke tagajärgi. Patsiente tuleb õpetada viivitamatult teatama ebatavalise või pikaajalise verejooksu nähtudest (petehhiad või spontaansed verevalumid). Trombotsütopeenia tuvastamisel tuleb kaaluda natalizumabiga ravi katkestamist.
  PalbotsikliibKasvajavastane ravikõrvaltoime: naha erütematoosne luupus
  Rosuvastatiin + esetimiibHüperkolesteroleemia ravihoiatus: rosuvastatiiniga seoses on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest, k.a Stevensi-Johnsoni sündroom ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS), mille tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada. Patsiente tuleb teavitada nende nähtudest ja sümptomitest.
  koostoime: tikagreloor võib põhjustada neerupuudulikkust ja mõjutada rosuvastatiini eritumist neerude kaudu, suurendades rosuvastatiini kuhjumise riski, mis võib viia neerutalitluse halvenemiseni, kreatiinfosfokinaasi sisalduse tõusu ja rabdomüolüüsini. Samaaegse ravi vajadusel on soovitatav kontrollida neerutalitlust ja kreatiinfosfokinaasi sisaldust seerumis.
  Sakubatriil + valsartaanSüdamepuudulikkuse ravihoiatus ja kõrvaltoimed: võivad tekkida hallutsinatsioonid, paranoia ja unehäired (nende tekkimisel tuleb ravi katkestada).
  TalidomiidKasvajavastane ravihoiatus: progresseeruva multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML), sh surmaga lõppenud PMLi risk - PMLi tekkest on teatatud mitu kuud kuni mitu aastat pärast talidomiidravi alustamist. Enamusel juhtudest kasutati samaaegselt deksametasooni või oli patsient varem saanud muud immunosupressiivset keemiaravi. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsiente tuleb jälgida. Patsientidel tuleb soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PMLi hindamine peab põhinema neuroloogilisel läbivaatusel, peaaju MRT'l ja tserebrospinaalvedeliku analüüsil JC-viiruse (JCV) DNA suhtes polümeraasi ahelreaktsiooni või ajubiopsia abil koos JCV määramisega. JCV suhtes negatiivne polümeraasi ahelreaktsioon ei välista PML-i. Alternatiivse diagnoosi puudumisel on põhjendatud edasine jälgimine ja hindamine. PML kahtluse korral tuleb ravimi edasine manustamine katkestada, kuni PML on välistatud. PML diagnoosi kinnitamisel tuleb ravi talidomiidiga lõpetada.
  TsisatrakuuriumSkeletilihaste lõõgastamine üldanesteesia ja sedatsiooni korralhoiatused: lühikese poolväärtusaja tõttu ei ole toimet rinnaga toidetavale imikule oodata, kui ema jätkab imetamist pärast ravimi toime kadumist (st ligikaudu 3 tunni pärast).
  kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
  UpadatsitiniibReumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi ravihoiatus: jaapanlastel on kõrgem vöötohatise tekke risk
 • Juuni 2021 (23)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlemtuzumabHulgiskleroosi ravihoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP) - turuletulekujärgselt on patsientidel teatatud TTP tekkest, k.a surmlõppega juhtudest. TTP vajab kiiret hindamist ja viivitamatut ravi ning võib tekkida mitmeid kuid pärast alemtuzumabi viimast infusiooni. TTP nähtudeks võivad olla trombotsütopeenia, mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia, neuroloogilised sümptomid, palavik ja neerukahjustus
  kõrvaltoime: sarkoidoos
  AlpelisiibKasvajavastane ravihoiatus: hüperglükeemiline hüperosmolaarne mitteketootiline sündroom (HHNKS) - patsientidel on täheldatud HHNKSi või ketoatsidoosiga seotud raske hüperglükeemia teket. Turuletulekujärgselt on teatatud mõnest surmlõppega ketoatsidoosi juhust
  COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty)Immuuniseeriminekõrvaltoime: näo turse (turustamise ajal on teatatud näo tursest isikutel, kes on varasemalt saanud dermatoloogilisi täitesüste)
  COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ)Immuuniseeriminevastunäidustus, hoiatus ja kõrvaltoime: Vaxzevriaga ei tohi vaktsineerida neid, kellel on anamneesis kapillaaride lekke sündroom (CLS). Esimestel päevadel pärast Vaxzevriaga vaktsineerimist on väga harva teatatud CLS juhtudest. Mõnel juhul esines CLS anamneesis. Teatatud on ka surmlõppega juhtudest. CLS on harvaesinev häire, millele on iseloomulikud peamiselt jäsemete ägedad tursehood, hüpotensioon, hemokontsentratsioon ja hüpoalbumineemia. Pärast vaktsineerimist tekkinud ägeda kapillaaride lekke episoodiga patsiendid vajavad kiiret diagnoosi ja ravi. Tavaliselt on vajalik toetav intensiivravi
  Dulaglutiid2. tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: lisaks ägedale pankreatiidile võib tekkida ka mitteäge pankreatiit
  DupilumabAstma, atoopilise dermatiidi ravikõrvaltoime: süstekoha reaktsioonid
  EnsalutamiidKasvajavastane ravikõrvaltoime: düsgeusia
  FenütoiinEpilepsia ravihoiatused: fertiilses eas naistede tohib fenütoiini määrata vaid juhul, kui teised ravimid ei sobi ning fenütoiinist saadav kasu ületab riskid (vt ravimiteavet). Prenataalne ekspositsioon võib suurendada raskete kaasasündinud väärarendite ja teiste arenguhäirete tekkeriski. Ensüüme indutseeriva toime tõttu võib fenütoiin põhjustada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite toime kadumist.
  Taiwani, Jaapani, Malaisia ja Tai päritoluga patsientidel on tuvastatud raskete nahareaktsioonide tekkeriski suurenemine halvenenud funktsiooniga CYP2C9
  3 variandi kandjatel - neil soovitatakse hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust ja vajadusel jälgida fenütoiini kontsentratsiooni plasmas.Fenütoiini ja valproaadi samaaegset kasutamist on seostatud valproaadiga seotud hüperammoneemia tekkeriski suurenemisega (jälgida hüperammoneemia tekke suhtes).Fenütoiin võib vähendada suukaudsete antikoagulantide (nt rivaroksabaan, dabigatraan, apiksabaan, edoksabaan), lakosamiidi, tikagreloori sisaldust seerumis

  kõrvaltoime: isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia
  IndapamiidHüpertensiooni ravihoiatus ja kõrvaltoime: silma soonkesta efusioon, äge müoopia ja teisene suletudnurga glaukoom - sulfoonamiidid või sulfoonamiidi derivaadid võivad põhjustada idiosünkraatilist reaktsiooni, mille tulemuseks on silma soonkesta efusioon koos nägemisvälja defektiga, mööduv müoopia ja äge suletudnurga glaukoom (sümptomiteks ägeda algusega nägemisteravuse langus või silmavalu, mis tekivad tavaliselt tundide kuni nädalate jooksul pärast ravi alustamist). Ravimata äge suletudnurga glaukoom võib põhjustada püsivat nägemiskaotust. Ravi tuleb kohe lõpetada. Kui silma siserõhku ei saada kontrolli alla, tuleb kaaluda kohest meditsiinilist või kirurgilist ravi. Ägeda suletudnurga glaukoomi riskifaktoriteks võivad olla sulfoonamiidi või penitsilliini allergia anamneesis
  IsatuksimabHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
  Klindamütsiin (süsteemne)Infektsioonivastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge neerukahjustus, sh äge neerupuudulikkus - pikaajalist ravi saavatel, neerufunktsiooni häiretega või samaaegselt nefrotoksilisi ravimeid saavatel patsientidel tuleb jälgida neerufunktsiooni
  KlopidogreelAterotromboosi profülaktikahoiatus: klopidogreeli küllastusannust 600 mg ei soovitata manustada ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga ja ? 75 aastastele patsientidele, sest selles populatsioonis on verejooksu oht suurem
  LinaklotiidKõhukinnisusega soole ärritussündroomi ravihoiatus: soole perforatsiooni riski tõttu tuleb patsientidel soovitada tugeva, püsiva või tugevneva kõhuvalu korral pöörduda viivitamatult arsti poole; sümptomite ilmnemisel tuleb ravi katkestada
  Naltreksoon + bupropioonKehakaalu langetaminehoiatus: ravi alustamise tiitrimisfaasis on teatatud hüpertensiivse kriisi juhtudestSerotoniinisündroomits on turuletulekujärgselt teatatud kasutamisel koos serotonergilise ainega (nt selektiivsed SSRI'd või SNRI'd). Kooskasutamise vajadusel on soovitatav patsienti hoolikalt jälgida, eelkõige ravi algul ja annuse suurendamisel. Serotoniinisündroomi puhul võib esineda vaimse seisundi muutusi (nt agiteeritus, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomset ebastabiilsust (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarseid häireid (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired, jäikus), ja/või seedetrakti sümptomeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Sündroomi kahtlusel tuleb kaaluda ravi lõpetamist
  NirapariibKasvajavastane ravihoiatus: raske maksakahjustusega patsientidel võib nirapariibi ekspositsioon suureneda
  OsimertiniibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: söögiisu vähenemine, ninaverejooks, alopeetsia, urtikaaria, palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroom, kutaanne vaskuliit, vere kreatiniinisisalduse suurenemine
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: skleroseeriv kolangiit, gastriit
  RaltegraviirHIV infektsiooni ravikoostoime: rauasooladega kooskasutamisel väheneb raltegraviiri plasmakontsentratsioon; rauasoolade võtmine vähemalt 2-tundi pärast raltegraviiri võib aidata seda toimet vähendada
  RivaroksabaanAterotromboosi ennetaminehoiatus: üleannustamisel veritsuse risk
  SekukinumabPsoriaasi ravikõrvaltoime: allergiline vaskuliit
  Sulfametoksasool + trimetoprimInfektsioonivastane ravihoiatus: respiratoorne toksilisus - väga harva on teatatud rasketest juhtudest, mis mõnikord progresseerusid ägeda respiratoorse distressi sündroomiks (ARDS). Kopsunähtude tekkimine koos kopsuinfiltraatide röntgenoloogiliste leidudega ja kopsufunktsiooni halvenemine võivad olla ARDSi esialgsed nähud. Sellisel juhul tuleb ravi lõpetada ja alustada sobivat ravi;Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) - väga harva on teatatud HLH juhtudest. HLH on eluohtlik patoloogilise immuunaktivatsiooni sündroom, mida iseloomustavad ülemäärase süsteemse põletiku kliinilised nähud ja sümptomid (nt palavik, hepatosplenomegaalia, hüpertriglütserideemia, hüpofibrinogeneemia, seerumi suur ferritiinisisaldus, tsütopeeniad ja hemofagotsütoos). HLH diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi lõpetada
  TramadoolValu ravihoiatus: serotoniinisündroomi tekkest on teatatud tramadooli monoteraapia korral või koos serotonergiliste ainetega kasutamisel. Sümptomid võivad olla vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus, neuromuskulaarsed häired ja/või gastrointestinaalsed sümptomid. Ravi lõpetamisel paraneb seisund tavaliselt kiiresti
  VinorelbiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: rabdomüolüüs (peamiselt seoses raske hüpokaleemiaga)
 • Aprill 2021 (22)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AnakinraReumatoidartriidi, perioodilise palaviku sündroom jms ravihoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) on harva tekkinud süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidiga (sJIA) patsientidel. DRESSiga patsiendid võivad vajada haiglaravi, sest see seisund võib olla eluohtlik ning kui teist etioloogiat ei leita, tuleb anakinra kasutamine peatada ja kaalutleda muud ravi.
  AtesolizumabKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: immuunsüsteemiga seotud rasked nahareaktsioonid (SCAR), sh Stevensi Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN): kõrvaltoime raskusest lähtuvalt tuleb ravi katkestada 3. astme SCAR korral ning alustada ravi süsteemsete kortikosteroididega annuses 1…2 mg/kg ööpäevas prednisooni või ekvivalenti ööpäevas. Ravi võib taasalustada, kui kõrvaltoime on 12 nädala jooksul taandunud astmeni ? 1 ja kortikosteroidide annust on vähendatud ? 10 mg prednisooni või ekvivalenti ööpäevas. Ravi tuleb alaliselt lõpetada 4. astme SCAR korral ja manustada kortikosteroide. Ettevaatus vajalik patsiendil, kellel SCAR on tekkinud varasemalt teiste vähivastaste immunostimulantidega.
  AsatiopriinImmuunsupressiivne ravihoiatused ja kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsiooni idiosünkraatilise ilminguna võib mh tekkida ka nodoosne erüteem (vt ravimiteavet muude nähtude osas)
  COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ)Immuuniseeriminekõrvaltoimed: ülitundlikkus, anafülaksia
  EvolokumabHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoimed: peavalu, lihasvalu
  InoterseenPolüneuropaatia ravi amüloidoosi korralkõrvaltoime: allergiline reaktsioon
  JoheksoolKontrastainehoiatus ja kõrvaltoimed: allergia: beetablokaatoreid kasutavatel patsientidel, eriti astmahaigetel, võib bronhospasmi lävi olla madalam ja nad reageerivad halvemini ravile beeta-agonistide ja adrenaliiniga, mistõttu võib tekkida vajadus suuremate annuste kasutamiseksEntsefalopaatia võib avalduda neuroloogiliste nähtudena. Nähud ilmnevad harilikult mõne minuti või tunni jooksul pärast joheksooli manustamist ja mööduvad tavaliselt mõne päeva jooksul.
  JopromiidKontrastainehoiatus ja kõrvaltoimed: raskete naha kõrvaltoimete (SCAR) risk, sh SJS, TEN, DRESS ja AGEP risk, mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Enamik tekkis 8 nädala jooksul (AGEP 1...12 päeva, DRESS 2...8 nädala ja SJS/TEN 5 päeva kuni 8 nädala jooksul). Kui patsiendil on tekkinud jopromiidi kasutamise tagajärjel SCAR, ei tohi jopromiidi enam kunagi manustada.Entsefalopaatia võib avalduda neuroloogiliste nähtudena. Sümptomid ilmnevad harilikult mõne minuti või tunni jooksul pärast jopromiidi manustamist ja taanduvad üldiselt päevade jooksul.
  KabosantiniibKasvajavastane ravihoiatus: kilpnäärme funktsiooni tuleb määrata kõigil patsientidel. Patsiente, kellel ravieelselt on hüpo- või hüpertüreoos, tuleb enne ravi alustamist kabosantiniibiga vastavalt ravida. Ravi ajal tuleb kõigil patsientidel regulaarselt hinnata kilpnäärme funktsiooni ja vajadusel vastavalt ravida.
  KanakinumabImmunosupressiivne ravi (perioodilise palaviku sündroom jms ravi)hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) on harva tekkinud süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidiga (sJIA) patsientidel. DRESSiga patsiendid võivad vajada haiglaravi, sest see seisund võib olla eluohtlik ning kui teist etioloogiat ei leita, tuleb kanakinumabi kasutamine peatada ja kaalutleda muud ravi.
  KannabidioolEpilepsia ravihoiatus ja kõrvaltoime: kannabidiool võib põhjustada kehakaalu langust või kehakaalu tõusu vähenemist. LGS, DS ja TSC patsientidel tundus see olevat seotud annusega. Söögiisu vähenemine ja kehakaalu langus võivad põhjustada pisut vähenenud pikkusekasvu. Pidevat kehakaalu langust / kehakaalu tõusu puudumist tuleks perioodiliselt kontrollida, et hinnata, kas kannabidiooliga ravi tuleb jätkata.
  koostoime: rapamütsiini, everoliimuse ja nt takroliimusega ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud. Pidades silmas võimalikke koostoimeid, mis võivad viia mTOR inhibiitorite/kaltsineuriini inhibiitorite plasmakontsentratsiooni suurenemiseni, tuleb neid ravimeid manustada ettevaatusega ja kaaluda mTOR/kaltsineuriini inhibiitorite taseme jälgimist veres.
  KarfilsomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoimed: ventrikulaarne tahhükardia, äge pankreatiit, infusioonireaktsiooni ühe nähuna võib tekkida bradükardia.
  Lidokaiinvesinikkloriid / fenüülefriinvesinikkloriid / tropikamiidIntraokulaarne anesteesiahoiatus ja kõrvaltoime: kasutamine madala eesmise kambriga patsientidel, kelle anamneesis on äge kitsanurga glaukoom ja / või pupilli ebapiisav laienemine, võib suurendada nii iridotseele kui ka lõdva iirise sündroomi riski.
  MükofenoolhapeÄratõukereaktsiooni ravihoiatus: mükofenoolhappel on tsütostaatiline toime B- ja T-lümfotsüütidele, seetõttu võib COVID-19 kulg olla raskem. Kliiniliselt olulise COVID-19 haigusega patsientidel tuleb kaaluda annuse vähendamist või ravi ajutist lõpetamist.
  NintedaniibKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: proteinuuria: väga harva on teatatud nefrootilisele sündroomile viitavast proteinuuriast. Histoloogia oli kõigil juhtudel sama nagu glomerulaarse mikroangiopaatia puhul (koos renaalsete trombidega või ilma). Pärast nintedaniibi lõpetamist on nähud taandunud. Nefrootilise sündroomi sümptomitega patsientidel tuleb kaaluda ravi katkestamist.
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: skleroseeriv lihhen, muud lihheni vormid
  OktreotiidAkromegaalia ravikõrvaltoime: atrioventrikulaarblokaad (suurte IV annuste kasutamisel)
  Onasemnogeen abeparvovek 5q spinaalse lihasatroofia ravihoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia (TMA): teatatud müügiloa saamise järgselt, tekkinud umbes 1 nädal pärast infusiooni. TMA on äge ja eluohtlik seisund trombotsütopeenia ja mikroangiopaatilise hemolüütilise aneemiaga, võib kaasneda äge neerukahjustus. Infusioonijärgsel nädalal ja seejärel regulaarselt tuleb kontrollida trombotsüütide arvu. Kui patsiendil ilmnevad TMA-le iseloomulikud haigusnähud või kõrvalekalded analüüsides, tuleb konsulteerida TMA spetsialistiga ning alustada kohe TMA ravi.
  PerampaneelEpilepsia ravihoiatus: tahtlikust ja juhuslikust üleannustamisest on teatatud lastel (annus kuni 36 mg), ja täiskasvanutel (annus kuni 300 mg). Kõrvaltoimetena ilmnesid muutused vaimses seisundis, agitatsioon, agressiivne käitumine, kooma ja teadvuse taseme langus. Patsiendid taastusid jääknähtudeta. Spetsiifiline antidoot perampaneeli toimele puudub.
  PrimidoonEpilepsia ravikõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)
  StrimvelisRaske kombineeritud immuunpuudulikkuse ravihoiatused ja kõrvaltoimed: äge T-raku tüüpi leukeemia (1 juht 4,7 aastat pärast ravi). Soovitatav on pikaajaline jälgimine (vt ravimiteave). Tsentraalveeni kateetrite kasutamisega seotud kõrvaltoimed (tõsised infektsioonid ja kateetri tromboseerumine).Siirdamise ebaedukus: mõned patsiendid on pidanud taasalustama pikaajalist ensüümasendusravi ja/või läbima tüvirakkude siirdamise. Jälgida raskete ja oportunistlike infektsioonide, immuunsüsteemi reaktivatsiooni näitajate ja IVIG asendusravi vajaduse suhtes; ravivastuse puudumise korral on soovitatav kasutada teisi ADA SCID ravivõimalusi. Nakkusetekitajate ülekande oht: pärast ravi tuleb patsienti jälgida infektsiooni nähtude suhtes ning vajadusel alustada vastavat ravi.Autoimmuunsus ADA-SCID patsientidel: (vt ravimiteave, lõik 4.8).Ettevaatus on vajalik alla 6 kuu või üle 6 aasta ja 7 kuu vanustel patsientidel (vt ravimiteave).Kõiki patsiente tuleb enne luuüdi kogumist testida HIV-1/2, HTLV-1/2, HBV, HCV ja mükoplasma suhtes (vt ravimiteave).
  Doonorlus: Strimvelis’ega ravitud patsiendid ei tohi kunagi tulevikus loovutada doonorina siirdamiseks verd, elundeid, kudesid ega rakke. Vaktsineerimine elusviiruse vaktsiinidega ei ole soovitatav 6 nädala jooksul enne ning kuni hematoloogilise ja immunoloogilise taastumiseni pärast ravi Strimvelis’ega.
  TrastuzumabemtansiinKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: ekstravasatsioon intravenoosse süste ajal võib tekitada lokaalset valu, raskeid koekahjustusi (erüteem, vesikulatsioon) ja epidermaalset nekroosi. Ekstravasatsiooni tekkimisel tuleb infusioon otsekohe lõpetada ja patsienti peab regulaarselt kontrollima, sest nekroos võib tekkida mõni päev või mõni nädal pärast süsti. Trastuzumabemtasiini ekstravasatsiooni raviks ei ole praegu teada ühtki spetsiifilist ravimeetodit.
 • Märts 2021 (25)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlfaefmoroktokogVerituste ravikõrvaltoimed: papuloosne lööve, seadmega seotud tromboos
  ApiksabaanTrombemboolia ennetamine ja ravikõrvaltoime: multiformne erüteem
  AtesolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: pemfigoid
  AvatrombopaagTrombotsütopeenia ravikõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh pruritus, lööve, näoturse ja keeleturse
  BedakvillinTuberkuloosi ravikõrvaltoime ja hoiatus: maksaensüümide aktiivsuse tõus lastel. 5-11-aastastel lastel (N=15) olid kõige sagedamad kõrvaltoimed seotud maksaensüümide aktiivsuse tõusuga (5/15; 33%); hepatotoksilisuse tõttu lõpetati ravi bedakvilliniga kolmel patsiendil. Maksaensüümide aktiivsuse tõus oli pöörduv pärast bedakvillini ja baasraviskeemi katkestamist
  BlinatumomabKasvajavastane ravihoiatus: CD19-negatiivne retsidiiv - retsidiveerunud haigusega patsientidel on teatatud CD19-negatiivse B-eellasrakulis ALLi tekkest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata CD19 ekspressiooni hindamisele luuüdi testimise ajal.
  Liini vahetumine ALLilt AMLile – harva on retsidiveerunud haigusega patsientidel ravi ajal kirjeldatud liini vahetumist ALLilt AMLile, sh nendel, kellel algses diagnoosis ei esinenud immunofenotüüpilisi ja/või tsütogeneetilisi kõrvalekaldeid. Kõiki retsidiveerunud haigusega patsiente tuleb jälgida AMLi esinemise suhtes
  DetsitabiinKasvajavastane ravihoiatus: diferentseerumissündroom (retinoehappe sündroom), mis võib põhjustada surma: esimeste diferentseerumissündroomile viitavate nähtude ja sümptomite ilmnemisel (respiratoorne distress, kopsuinfiltraadid, palavik, lööve, kopsuturse, perifeersed tursed, kiire kaalutõus, pleuraefusioonid, perikardiefusioonid, hüpotensioon ja neerufunktsiooni häire) tuleb kaaluda kortikosteroidide suurte annuste IV manustamist ja hemodünaamika jälgimist.
  Diferentseerumissündroom võib esineda koos kaasneva leukotsütoosiga või ilma. Samuti võivad esineda kapillaaride lekke sündroom ja koagulopaatia. Tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist detsitabiiniga kuni sümptomite lahenemiseni
  EnsalutamiidKasvajavastane ravihoiatus: kliinilistes uuringutes teatati teise primaarse pahaloomulise kasvaja juhtudest. 3. faasi kliinilistes uuringutes olid ensalutamiidiga ravitud patsientide kõige sagedamini teatatud ja platseebost sagedamini põievähk (0,3%), jämesoole adenokartsinoom (0,2%), üleminekurakk-kartsinoom (0,2%) ja põie üleminekurakk-kartsinoom (0,1%).
  Patsientidele tuleb soovitada pöörduda viivitamatult arsti poole, kui nad täheldavad seedetrakti verejooksu nähte, makroskoopilise hematuuria või muid sümptomeid, nagu düsuuria või urineerimispakitsus
  Fentanüül (transmukoosne)Valu ravihoiatus: opioidid võivad põhjustada unega seotud hingamishäireid, sh tsentraalset uneapnoed ja unega seotud hüpokseemiat. Fentanüüli üleannustamise korral on täheldatud Cheyne Stokesi hingamise juhte, seda eriti südamepuudulikkuse anamneesiga patsientidel
  HüdroksükarbamiidSirprakulise aneemia ravihoiatus: üksikjuhtudel on üleannustamise korral tekkinud raset luuüdi pärssumine, kui ravimit kasutati annustes, mis ületasid ettenähtud annuse 2-10 korda
  IrinotekaanKasvajavastane ravikoostoime: apalutamiidiga koos võib irinotekaani metabolism muutuda. Kasvajavastased ained, sh flutsütosiin (5?fluorouratsiili eelravim) võivad tugevdada irinotekaani kõrvaltoimeid, nt müelosupressiooni
  JodiksanoolKontrastainehoiatus: entsefalopaatia risk (nähtudena peavalu, nägemishäired, kortikaalne pimedus, segasusseisund, krambid, koordinatsioonikadu, hemiparees, afaasia, teadvusetus, kooma ja ajuturse) mõne minuti või tunni jooksul pärast jodiksanooli manustamist, möödub tavaliselt mõne päeva jooksul. Ravimit tuleb kasutada hematoentsefaalbarjääri häireid põhjustavate haigustega patsientidel ettevaatusega, sest need võivad suurendada HEB permeaablust kontrastaine suhtes ja suurendada entsefalopaatia tekkeriski
  KsülometasoliinNina limaskesta turse vähendaminekõrvaltoime: ninaverejooks
  MifepristoonRaseduse katkestaminekõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)
  MitotaanKasvajavastane ravikõrvaltoime: hüpogonadism meestel
  NintedaniibIdiopaatilise kopsufibroosi ravihoiatus: nintedaniib ei mõjuta olulisel määral etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli plasmakontsentratsiooni. Suukaudsete hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsust võivad häirida oksendamine ja/või kõhulahtisus või muud seisundid, mille puhul imendumine võib olla häiritud. Naistel, kes kasutavad suukaudseid hormonaalseid kontratseptiive ja kellel esineb okendamine ja/või kõhulahtisus, tuleb soovitada kasutada alternatiivset väga efektiivset rasestumisvastast vahendit.
  Onasemnogeen abeparvovek5 q spinaalse lihasatroofia ravikõrvaltoimed: äge maksapuudulikkus, äge maksakahjustus
  PegvaliaasFenüülketonuuria ravikõrvaltoime: anafülaksia
  PrednisoloonPõletikuvastane ja immuunsupressiivne ravikõrvaltoime: bradükardia
  Semaglutiid2. tüübi diabeedi ravikõrvaltoime: angioödeem
  TamoksifeenKasvajavastane ravikõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
  TedisoliidfosfaatInfektsioonivastane ravihoiatus: trombotsütopeenia - enamus trombotsütopeenia juhtudest esines soovitatavast kauem kestnud ravi korral. Neerupuudulikkusega patsientidel võib trombotsütopeenia teket seostada ravimiga. Patsiente, kellel tekib müelosupressioon, tuleb jälgida ja ravimi kasu/riski suhet tuleb uuesti hinnata. Ravi jätkamisel peab hoolikalt jälgima vererakkude arvu ja rakendama sobivaid ravistrateegiaid.
  TolvaptaanPolütsüstilise neeruhaiguse ravikõrvaltoime: maitsetundlikkushäire, minestamine, nahakuivus, nõgestõbi, liigesvalu, lihasvalu
  TramadoolValu ravikõrvaltoime: luksumine
  hoiatus: uneaegsed hingamishäired - opioidid võivad põhjustada uneaegseid hingamishäireid, sealhulgas tsentraalset uneapnoed ja uneaegset hüpokseemiat. Neerupealiste puudulikkus - Opioidid võivad põhjustada pöörduvat neerupealiste puudulikkust, mis nõuab jälgimist ja glükokortikoidide asendusravi. Ägeda või kroonilise neerupealiste puudulikkuse sümptomid võivad olla nt tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, madal vererõhk, äärmuslik väsimus, söögiisu langus ning kehakaalu langus
  VedolizumabHaavandilise koliidi, Chroni tõve ravikõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus
 • Veebruar 2021 (19)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AdalimumabReumatoidartriidi, psoriaasi, hulgiskleroosi ravikõrvaltoime: kehakaalu suurenemine (1-2 aasta pikkuse ravi korral 5-6 kg)
  AnastrosoolKasvajavastane ravikõrvaltoime: depressioon
  AvatrombopaagmaleaatTrombotsütopeenia ravihoiatused: Avatrombopaagi ekspositsioon võib suureneda patsientidel, kellel on CYP2C9
  2 ja CYP2C9
  3 toime kadu põhjustavad polümorfismid.
  Immuuntrombotsütopeeniaga patsientidel on pärast ravi lõpetamist avatrombopaagiga tõenäoliselt oodata trombotsütopeenia kordumist (jälgida trombotsüütide arvu). Soovitatav on uuesti alustada immuuntrombotsütopeenia ravi.
  Trombopoetiini retseptori agonistid võivad stimuleerida olemasolevate hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate, näiteks müelodüsplastilise sündroomi progresseerumist.
  AvelumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: hüponatreemia, Milleri-Fisheri sündroom, interstitsiaalne kopsuhaigus, enteriit, proktiit, vitiliigo, psoriasiformne dermatiit, lame lihhen, reumatoidartriit, artriit, oligoartriit, polüartriit, neerupuudulikkus, nefriit, vaba türoksiini suurenemine
  hoiatused: 3. astme lööbe korral tuleb ravi edasi lükata, kuni kõrvaltoimed on leevenenud 0...1. astmeni, 4. astme või korduva 3. astme lööbe või kinnitatud Stevensi-Johnsoni sündroomi (SJS) või toksilise epidermaalse nekrolüüsi (TEN) korral tuleb ravi alatiseks lõpetada.
  BortesomiibKasvajavastane ravikõrvaltoime: Guillain-Barré sündroom, demüeliniseeriv polüneuropaatia
  DaratumumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: tsütomegaloviirusinfektsioon
  DeoksükoolhapeLõuatsialuse rasvaladestuse ravikõrvaltoime: süstekoha armistumine
  DurvalumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: immuuntrombotsütopeenia
  ErtapeneemInfektsioonivastane ravikõrvaltoime: ülitundlikkusvaskuliit
  EsketamiinDepressiooni ravikõrvaltoimed: psühhomotoorne aeglustumine, emotsionaalne distress, düsfooria, tähelepanuhäire, nüstagm, psühhomotoorne hüperaktiivsus, kurguärritus, orofarüngeaalne valu, külm higi, jõuetus, nutmine, kõnnakuhäire
  Hüdrokortisoon (tootenimi: Alkindi)Immuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravikõrvaltoime ja hoiatus: adrenaalne kriis võib tekkida, kui patsient viiakse konventsionaalsetelt suukaudsetelt purustatud või segatud hüdrokortisooni ravimvormidelt üle Alkindile. Esimesel nädalal pärast üleviimist soovitatakse patsiente tähelepanelikult jälgida.
  Meningokoki serogruppide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiin (Nimenrix)Immuniseeriminekõrvaltoime: lümfadenopaatia
  Mükofenolaatmofetiil Äratõukereaktsiooni vältiminekõrvaltoime: turuletulekujärgselt on kirjeldatud de novo puriini sünteesi inhibiitoritega seotud ägedat põletikusündroomi paradoksaalse proinflammatoorse reaktsioonina mükofenolaatmofetiili ja mükofenoolhappe suhtes, mida iseloomustavad palavik, artralgia, artriit, lihasevalu ja põletikumarkerite sisalduse suurenemine. Kirjanduses avaldatud juhukirjeldused näitasid kiiret paranemist pärast ravimpreparaadi kasutamise lõpetamist.
  PegfilgrastiimKasvajavastane ravikõrvaltoimed ja hoiatus: turuletulekujärgses vaatlusuuringus on pegfilgrastiimi manustamist keemiaravi ja/või kiiritusravi ajal seostatud müelodüsplastilise sündroomi (MDS) ja ägeda müeloidse leukeemia (AML) tekkega rinna- ja kopsuvähiga patsientidel.
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: neutropeenia, türeoidiit, müokardiit, dermatiit
  Romipostiimimmuun-trombotsütopeenia (ITP) ravikõrvaltoime: bronhiit
  SomatropiinKasvuhormooni puudulikkuse ravikõrvaltoimed ja hoiatus: pankreatiit on harvaesinev kõrvaltoime, millele võib viidata kõhuvalu
  Günekomastia võib tekkida sagedamini kui seni arvati ( ? 1/1000 kuni < 1/100)
  TeikoplaniinInfektsioonivastane ravihoiatus: kirjanduses avaldatud andmete põhjal on nefrotoksilisuse hinnanguline esinemissagedus umbes 2% patsientidel, kes saavad madala küllastusannuse keskmiselt 6 mg/kg kaks korda päevas, millele järgneb säilitusannus keskmiselt 6 mg/kg üks kord päevas. Annuse suurenedes nefrotoksilisuse risk tõuseb.
  TenofoviirdisoproksiilHIV infektsiooni ravikõrvaltoime ja hoiatused: Luukahjustused, nagu osteomalaatsia, mis võivad väljenduda püsiva või tugevneva luuvaluna ning mille tõttu võivad aeg-ajalt tekkida ka luumurrud, võivad olla seotud tenofoviirdisoproksiilist põhjustatud neerude proksimaalse tubulopaatiaga. Samuti võib tenofoviirdisoproksiil põhjustada luu mineraalse tiheduse (LMT) vähenemist. Imetamine: üldjuhul, kui vastsündinul on sündimisel B-hepatiidi ennetus asjakohaselt tehtud, võib B-hepatiidiga ema oma last imetada. Tenofoviir eritub rinnapiima väga madalas kontsentratsioonis ja imikute kokkupuudet rinnapiima kaudu peetakse tähtsusetuks; kõrvaltoimetest ei ole teatatud.
 • Jaanuar 2021 (27)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Alogliptiin (ja kombinatsioonid)Suhkurtõve ravikõrvaltoimed: bulloosne pemfigoid – selle kahtlusel tuleb ravi alogliptiiniga lõpetada; interstitsiaalne nefriit
  AmoksitsilliinInfektsioonivastane ravikõrvaltoime: aseptiline meningiit
  ApalutamiidKasvajavastane ravikõrvaltoimed: vähenenud söögiisu, toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN)
  BuprenorfiinValu ravihoiatus: koos rahustitega (nt bensodiasepiinid) suureneb sedatsiooni, hingamisdepressiooni, kooma ja surma oht. Patsiente tuleb jälgida hingamisdepressiooni ja sedatsiooni tekke suhtes. Opioidid võivad mõjutada hüpotaalamus-hüpofüüs-adrenaal või ?sugunäärmete telgesid (prolaktiini taseme tõus seerumis ja kortisooli ning testosterooni taseme langus plasmas). Need hormonaalsed muutused võivad avalduda kliiniliste sümptomitena
  DupilumabAtoopilise dermatiidi, astma, rinosinusiidi ravihoiatus: dupilumabiga seoses on teatatud konjunktiviidi ja keratiidi juhtudest, peamiselt atoopilise dermatiidiga patsientidel. Mõned patsiendid teatasid nägemishäiretest (nt hägune nägemine) seoses konjunktiviidi ja keratiidiga
  EksenatiidSuhkurtõve ravikõrvaltoime: mao aeglustunud tühjenemine
  Emtritsitabiin/ TenofoviiralafenamiidHIV infektsiooni ravihoiatus: emtritsitabiin/tenofoviiralafenamiid võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet
  Emtritsitabiin/ Tenofoviiralafenamiid/ BiktegraviirHIV infektsiooni ravikõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom
  EtosuksimiidEpilepsia ravikõrvaltoimed: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega kulgevad ravimreaktsioonid (DRESS), trombotsütopeenia
  FlukloksatsilliinInfektsioonivastane ravihoiatus: hüpokaleemia (potentsiaalselt eluohtlik), mis võib olla lisakaaliumi suhtes resistentne. Suuremate annuste kasutamisel on soovitatav regulaarselt mõõta kaaliumitaset. Sellele riskile tuleb tähelepanu pöörata ka flukloksatsilliini kombineerimisel hüpokaleemiat põhjustavate diureetikumidega või kui esinevad muud hüpokaleemia tekkimise riskitegurid (nt alatoitlus, neerutorukeste funktsioonihäired)
  hoiatus: söögitoruvalu ja seotud nähud (ösofagiit, põletustunne söögitorus, kurguärritus, orofarüngeaalne valu või suuvalu). Suukaudseid ravimvorme tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki klaasitäie veega, et vähendada söögitoruvalu riski. Pärast ravimi võtmist ei tohi kohe heita pikali
  FlukonasoolSeeninfektsioonide ravihoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsiooni (DRESS) risk. Andmed mitme tuhande raseda kohta, keda raviti esimesel trimestril flukonasooli kumulatiivse annusega ? 150 mg, ei näita loote väärarengute esinemissageduse üldise riski suurenemist. Ühes suures vaatlevas kohortuuringus seostati suukaudse flukonasooli ekspositsiooni esimese trimestri ajal lihaste ja luustiku väärarengute riski vähese suurenemisega, mis vastas ligikaudu 1 täiendavale juhule 1000 naise kohta, keda raviti kumulatiivsete annustega ? 450 mg, võrreldes naistega, keda raviti paiksete asoolidega, ja ligikaudu 4 täiendavale juhule 1000 naise kohta, keda raviti kumulatiivsete annustega üle 450 mg.
  Uuringud on näidanud muude Candida liikide kui C. albicans’i põhjustatud infektsioonide leviku suurenemist. Need on flukonasooli suhtes sageli loomupäraselt resistentsed (nt C. krusei ja C. auris) või väiksema tundlikkusega (C. glabrata)

  koostoime: tolvaptaani ekspositsioon suureneb oluliselt (AUC väärtus 200%; Cmax i väärtus 80%) koos flukonasooliga - kõrvaltoimete oht (diureesi suurenemine, dehüdratsioon, äge neerupuudulikkus)
  GalantamiinAlzheimeri tõvega seotud dementsuse ravihoiatus: QTc-intervalli pikenemise risk, ravimi üleannustamisel Torsade de pointes risk. Kasutada ettevaatusega QTc-intervalli pikenemise, QTc-intervalli mõjutavaid ravimeid võtvatel ning südamehaiguste või elektrolüütide tasakaaluhäirega patsientidel
  GlatirameeratsetaatHulgiskleroosi ravihoiatus: maksakahjustus - turuletulekujärgselt on harva teatatud raskekujulise maksakahjustuse juhtudest (sh ikterusega hepatiit, maksapuudulikkus ja üksikutel juhtudel maksasiirdamist vajanud kahjustus). Neil juhtudel tekkis maksakahjustus päevade kuni aastate jooksul pärast ravi alustamist. Kaasuvate seisundite hulka kuulusid alkoholi liigtarbimine, olemasolev või varem esinenud maksakahjustus ja muude potentsiaalselt hepatotoksiliste ravimite kasutamine
  IksasomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoimed: tuumori lüüsi sündroom, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES), transversaalne müeliit, Stevensi-Johnsoni sündroom, äge febriilne neutrofiilne dermatoos
  IpilumabKasvajavastane ravihoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud soliidorgani transplantaadi äratõukereaktsioonist. Soliidorgani transplantaadi retsipientidel võib ravi ipilimumabiga suurendada äratõukereaktsiooni riski (kaaluda tuleb ipilimumabiga ravist saadavat kasu ja võimaliku äratõukereaktsiooni riski)
  Kanagliflosiin (ja kombinatsioonid)Suhkurtõve ravikõrvaltoimed: kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis), mis viisid tihti ravi katkestamiseni. Tüsistunud kuseteede infektsioonidega patsientidel tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist
  KarfilsomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoimed: trombootiline trombotsütopeeniline purpur, hüperglükeemia, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES). Uuringus, milles võrreldi Kyprolis’e manustamist koos daratumumabi ja deksametasooniga (KdD) Kyprolis’e manustamisega koos deksametasooniga (Kd), esines surmajuhtumeid kõrvaltoimete tõttu 30 päeva jooksul mis tahes uuringuravimi viimase annuse manustamisest KdD ravirühmas 10%-l patsientidest ja Kd ravirühmas 5%-l patsientidest. Kõige sagedasem surmapõhjus mõlemas ravirühmas (KdD vs. Kd) olid infektsioonid (5% vs. 3%). Ravitekkeliste surmaga lõppevate kõrvaltoimete risk oli kõrgem uuritavatel vanuses ? 65 aastat
  LamotrigiinEpilepsia, bipolaarse häire ravikõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit, tubulointerstitsiaalse nefriidi ja uveiidi sündroom
  LorlatiniibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: psühhootilised häired, vaimse seisundi muutused. Kõige sagedamini olid uuringutes ravi alatise lõpetamise põhjuseks kognitiivsed häired ja psühhootilised häired
  MesalasiinHaavandilise koliidi ravihoiatus: raskete nahareaktsioonide, sh Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilise epidermaalse nekrolüüsi risk. Nahareaktsiooni esimeste nähtude ja sümptomite tekkimisel, nt nahalööbe, limaskestakahjustuste või mis tahes muude ülitundlikkuse nähtude ilmnemisel tuleb ravi katkestada
  MetamisoolValuvaigistikõrvaltoimed: maksakahjustus, sh äge hepatiit, nahakollasus, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
  koostoime: koos bupropiooni, efavirensi, metadooni, valproaadi, tsüklosporiini, takroliimuse või sertraliiniga võib nende ravimite plasmakontsentratsioon väheneda koos kliinilise efektiivsuse võimaliku vähenemisega
  NaatriumoksübaatNarkolepsia ravi hoiatused: laste puhul on oluline, et nende kehakaalu (ja selle võimalikku langust) kontrollitaks regulaarsete intervallidega, eriti annuse tiitrimisel, et tagada naatriumoksübaadi sobiva annuse manustamine. Laste ja noorukite puhul tuleb hinnata võimalikke suitsidaalseid või depressiivseid seisundeid enne ravi alustamist naatriumoksübaadiga ja jälgida mis tahes raviga seotud nähte. Alkohol võib suurendada naatriumoksübaadi kesknärvisüsteemi ja respiratoorsete depressantide toimet lastel ja noorukitel, kes võtavad naatriumoksübaati. Lapsevanem/hooldaja peab jälgima lapse hingamist pärast naatriumoksübaadi võtmist, et hinnata, kas esimese kahe tunni jooksul esineb hingamises normist kõrvalekaldeid, nt raske hingamine, uneapnoe, huulte/näo tsüanoos. Hingamishäirete tekkimise korral tuleb pöörduda arsti poole
  NintedaniibIdiopaatilise kopsufibroosi ravihoiatus: isheemiline koliit (teatatud turuletulekujärgselt, sh letaalse lõppega juhud)
  OkrelizumabHulgiskleroosi ravikõrvaltoime: hilist tüüpi neutropeenia (võib tekkida 4 nädalat kuni mitu kuud pärast viimast infusiooni)
  SiponimoodHulgiskleroosi ravikõrvaltoime: basaalrakuline kartsinoom
  TenofoviirHIV infektsiooni ravihoiatus: osteomalaatsia, luu mineraalse tiheduse (LMT) vähenemine
  ZonisamiidEpilepsia ravihoiatus: hüperammoneemia - risk suurem samaaegselt teisi hüperammoneemiat põhjustavaid ravimeid (nt valproaat) võtvatel patsientidel või kellel esineb kaasuv uureatsükli häire või mitokondrite aktiivsuse vähenemine maksas. Patsientidel, kellel tekib zonisamiidravi ajal seletamatu letargia või vaimse seisundi muutus, tuleks kaaluda hüperammoneemilise entsefalopaatia võimalust ja mõõta vere ammooniumisisaldust
 • Detsember 2020 (16)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  BosutiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime ja hoiatus: fotosensitiivsuse riski tõttu tuleb vältida või minimeerida kokkupuudet otsese päikesevalguse või ultraviolettkiirgusega (UV). Patsientidel soovitatakse kasutada kaitseriietust ja päikesekaitsekreemi, millel on kõrge päikesekaitsefaktor (SPF)
  BrentuksimabvedotiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: infusioonikoha ekstravasatsioon (naha punetus, valu, turse, villide teke või naha irdumine)
  FenobarbitaalEpilepsia ravihoiatus: samaaegselt valproehappe ja fenobarbitaaliga ravitavaid patsiente peab jälgima hüperammoneemia nähtude suhtes. Pooltel teatatud juhtudest oli hüperammoneemia asümptomaatiline ja entsefalopaatia ei pruugi kliiniliselt avalduda
  FingolimoodHulgiskleroosi ravihoiatus: ravi ajal fingolimoodiga on esinenud herpes simplex’i ja varicella zoster’i viiruse põhjustatud tõsised, eluohtlikud ja mõnikord surmavad herpesentsefaliidi, meningiidi või meningoentsefaliidi juhud. Kui tekib entsefaliit, meningiit või meningoentsefaliit, tuleb ravi fingolimoodiga katkestada ja alustada vastavale infektsioonile asjakohase raviga.
  kõrvaltoime: äge maksapuudulikkus
  HüdroksüklorokviinReumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktikakõrvaltoimed: suitsidaalne käitumine ja psühhiaatrilised häired. Psühhiaatrilised kõrvaltoimed tekivad tüüpiliselt esimese kuu jooksul pärast hüdroksüklorokviinravi alustamist ja neist on teatatud ka patsientidel, kellel ei ole psühhiaatrilisi häireid varem esinenud. Patsientidele tuleb öelda, et nad pöörduksid otsekohe arsti poole, kui neil tekivad ravi ajal psühhiaatrilisele haigusele viitavad sümptomid.
  IbuprofeenValuravikõrvaltoime: valgustundlikkusreaktsioonid
  KapetsitabiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: angioödeem
  KlobetasoolPsoriaasi ravihoiatused: klobetasooli sobimatult pikaaegsel kasutamisel on teatatud rasketest kõrvaltoimetest. Ravi kestus peab vastama ravimi omaduste kokkuvõttes soovitatud maksimaalsele ravi kestusele maksimaalse annusega 25 mg klobetasooli nädalas (ekvivalentne 50 g kreemi/salviga või 50 ml lahusega nädalas). Pikaajalisel ja soovitatust suuremate annuste kasutamisel ninng kombinatsioonis teiste tugevate suukaudsete/paiksete kortikosteroidide või immuunsupressantidega (nt metotreksaat, mükofenolaatmofetiil) on teatatud raskete infektsioonide (sh nekrotiseeriva fastsiidi), süsteemse immunosupressiooni (mis mõnikord põhjustab pöörduvaid Kaposi sarkoomi koldeid) juhtudest ja osteonekroosi juhtudest. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda nõrgema kortikosteroidi kasutamist.
  LisdeksamfetamiinAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi, söömishäirete ravikõrvaltoime: minestamine
  MekvitasiinAllergiliste haiguste ravikõrvaltoime: treemor
  OritavantsiinInfektsioonivastane ravikõrvaltoime: infusiooniga seotud reaktsioonid (valu rinnus, ebamugavustunne rinnus, külmavärinad, treemor, seljavalu, kaelavalu, düspnoe, hüpoksia, kõhuvalu ja palavik)
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: vaskuliit
  RuksolitiniibPõrna suurenemise ravi müelofibroosi korralkõrvaltoime: pantsütopeenia, HBV taasteke
  Saccharomyces boulardiiSooletalitlushäirete ravikõrvaltoime: sepsis kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel
  VankomütsiinInfektsioonivastane ravikõrvaltoimed ja hoiatused: vankomütsiiniga seoses on teatatud rasketest nahaga seotud kõrvaltoimetest (SCAR), sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Rasketele reaktsioonidele viitavate nähude ja sümptomite tekkimisel tuleb ravi vankomütsiiniga kohe lõpetada ja kaaluda alternatiivset ravi. Kui patsiendil on tekkinud vankomütsiini ravi ajal SCAR, siis ei tohi tal ravi vankomütsiiniga enam kunagi taasalustada
  hoiatus: neerupuudulikkusega, sh anuuria, patsientidel tuleb kasutada ettevaatusega, kuna pikaajaliste kõrgete plasmakontsentratsioonide puhul on toksiliste toimete tekkevõimalus suurem
  hoiatus: suurte annuste ja pikaajalise ravi korral, eeskätt neerufunktsiooni häirega või kuulmislangusega patsientidel, nagu ka nefro- või ototoksiliste ravimite samaaegsel kasutamisel on näidustatud regulaarne vankomütsiini plasmakontsentratsioonide kontrollimine
  kõrvaltoime ja hoiatus: pärast vankomütsiini intrakameraalset või intravitreaalset kasutamist kaeoperatsiooni ajal või järel on üksikjuhtudel esinenud hemorraagilist oklusiivset reetina vaskuliiti (HORV), sh püsivat nägemiskaotust. Vankomütsiin ei ole registreeritud intrakameraalseks ega intravitreaalseks kasutamiseks, kaasa arvatud endoftalmiidi profülaktikaks
  VerapamiilKõrgvererõhktõve ravikõrvaltoime: üleannustamisel võib esineda äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS)
  koostoime: verapamiili koosmanustamine metformiiniga võib vähendada metformiini tõhusust
 • November 2020 (23)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlfasebelipaasAinevahetushaiguse ravikõrvaltoime ja hoiatused: immunogeensus - patsientidel on tekkinud alfasebelipaasi vastaseid antikehi. Imikutel on laste ja täiskasvanutega võrreldes täheldatud ravimivastaste antikehade suuremat esinemissagedust. Andmeid on vähe, et teha järeldusi neutraliseerivate antikehade tekke ja seotud ülitundlikkusreaktsioonide või suboptimaalse kliinilise ravivastuse vahelise seose kohta.
  Pearinglus - võib mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet
  BaritsitiniibReumatoidartriidi, atoopilise dermatiidi ravikõrvaltoimed: kõhuvalu, peavalu
  BendamustiinKasvajavastane ravihoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhud (sh surmaga lõppenud) pärast rituksimabi või obinutusumabi kombinatsiooni kasutamist; mittemelanoomset tüüpi nahavähi (basaalrakuline kartsinoom ja lamerakk-kartsinoom) suurenenud risk (täheldati kliinilistes uuringutes) - nahavähi riskifaktoritega patsientidel on soovitatav teha perioodiliselt nahauuringuid
  BrivaratsetaamEpilepsia ravikoostoime: kannabidiooli samaaegne kasutamine võib suurendada brivaratsetaami plasmataset, mida võib põhjustada CYP2C19 inhibeerimine (piiratud kliinilised andmed, kliiniline olulisus on ebaselge)
  BusulfaanKasvajavastane ravikoostoime: busulfaani ja deferasiroksi koosmanustamisel on täheldatud busulfaani plasmataseme suurenemist. Soovitatav on regulaarselt jälgida busulfaani plasmataset ja vajadusel kohandada busulfaani annust
  Dabrafeniib / trametiniibKasvajavastane ravihoiatus: sarkoidoos - dabrafeniibi ja trametiniibi kombinatsioonravi saanud patsientidel on teatatud sarkoidoosi juhtudest, mis enamasti hõlmab nahka, kopse, silmi ja lümfisõlmi. Oluline on mitte pidada sarkoidoosi haiguse süvenemiseks ja vastavalt ravida
  DolutegraviirHIV infektsiooni ravihoiatus: dolutegraviir eritub rinnapiima väikeses koguses, mõju imikule ei ole teada. HIV infektsiooniga naistel soovitatakse mitte mingil tingimusel last rinnaga toita, et vältida HIV ülekannet
  Fenüülefriin (silmaravimina) 10%Müdriaasi tekitaminevastunäidustus: alla 12-aastased lapsed (tõsiste süsteemsete kõrvaltoimete oht). 12-18-aastaste laste kohta andmed puuduvad – ravimit ei soovitata neil kasutada neil
  Flutikasoon (laktoosi sisaldavad preparaadid)Astma profülaktika, KOK ravivastunäidustus: raske piimavalguallergia
  IbrutiniibKasvajavastane ravihoiatus: (krooniline) E-hepatiit - patsiente jälgida palaviku, maksatalitluse häirete, neutropeenia ja infektsiooni suhtes, vajadusel rakendada infektsioonivastast ravi vastavalt näidustusele
  JopadimoolRadiofarmatseutikumkõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid (sh Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos), hemipleegia, Kounise sündroom
  Kondrotsüütide sferoidid (Spherox)Liigesekõhre kahjustuste ravikõrvaltoimed: tselluliit, osteomüeliit, infektsioosne artriit, artrofibroos, osteofüütide moodustumine, pneumoonia (kirurgilise protseduuriga seotud)
  LamotrigiinEpilepsia ravihoiatus: fotosensitiivsusreaktsioonid suure annuse korral (>400 mg) pärast annuse suurendamist või kiiret ülestiitrimist
  LenvatiniibKasvajavastane ravihoiatus: lõualuu osteonekroos - ettevaatus vajalik, kui lenvatiniibi kasutatakse koos antiresorptiivse ravi ja/või teiste angiogeneesi inhibiitoritega või pärast neid. Enne ravi lenvatiniibiga tuleb kaaluda hammaste kontrollimist ja sobivat ennetavat hambaravi (invasiivsed stomatoloogilised protseduurid on riskiteguriks). Patsientidel, kes on varem saanud või saavad intravenoosseid bisfosfonaate, tuleb võimaluse korral vältida invasiivseid stomatoloogilisi protseduure
  Metreleptiin Lipodüstroofia ravihoiatus ja kõrvaltoime: autoimmuunhaiguste, sh raske autoimmuunse hepatiidi progresseerumist/ägenemist on täheldatud mõnedel patsientidel, kuid põhjuslikku seost ei ole tõestatud. Autoimmuunhaigusega patsientidel tuleb hoolikalt kaaluda metreleptiinravi võimalikku kasu ja riske
  Naltreksoon/bupropioon Kehakaalu langetaminekõrvaltoime: kutaanne erütematoosne luupus
  koostoime: digoksiini plasmatase võib väheneda naltreksooni/bupropiooni samaaegsel manustamisel. Naltreksooni/bupropiooni kasutamise lõpetamisel võib digoksiini kontsentratsioon tõusta (patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiini mürgistuse suhtes)
  NilotiniibKasvajavastane ravikoostoime: statiinidega koos või suureneda müopaatia, sh rabdomüolüüsi risk
  kõrvaltoime: näohalvatus
  PatisiraanPäriliku amüloidoosi ravikõrvaltoime: sügelemine
  PirfenidoonIdiopaatilise kopsufibroosi ravihoiatus ja kõrvaltoime: pirfenidooniga ravitud patsientidel on teatatud hüponatreemiast, mille sümptomid võivad olla tagasihoidlikud ja kaasuvate haiguste poolt varjatud. Seetõttu on soovitatav vastavate laboratoorsete näitajate regulaarne jälgimine, eriti kui esinevad sellele viitavad nähud ja sümptomid, nagu iiveldus, peavalu või pearinglus
  PregabaliinEpilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravihoiatus: hingamise pärssimine (oht suurem respiratoorse või neuroloogilise haiguse, neerukahjustuse, samaaegselt KNS depressiooni põhjustavaid aineid kasutavatel ja eakatel patsientidel)
  SarilumabReumatoidartriidi ravikõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon (nii divertikuliidiga kui ka divertikuliidita patsientidel)
  TseftriaksoonInfektsioonivastane ravihoiatus: entsefalopaatia, eelkõige raske neerukahjustusega või KNS häiretega eakatel patsientidel. Entsefalopaatia kahtluse korral (nt teadvushäireid, vaimse seisundi muutused, müokloonus, krambid) tuleb kaaluda tseftriaksoonravi peatamist
  Voretigeen-neparvovekPäriliku võrkkesta düstroofia ravikõrvaltoime: klaaskeha hägusus
 • Oktoober 2020 (18)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlfasusoktokogHemofiilia ravikõrvaltoime: anamnestiline reaktsioon: anamnestiline inhibiitorite tõus võib kaasa tuua alfasusoktokogi väheneva mõju ja verejooksu jätkumise
  BurosumabHüpofosfateemia ravikõrvaltoime: vere fosforisisalduse suurenemine
  EdotreotiidRadiofarmatseutikum koostoime: kortikosteroidid võivad kutsuda esile somatostatiini 2. alamtüübi retseptorite (SSTR2) mahareguleerimise. Glükokortikosteroidide suurte annuste korduv manustamine enne gallium (68Ga)-edotreotiidi manustamist võib põhjustada ebapiisavat SSTR2 ekspressiooni somatostatiiniretseptor-positiivsete neuroendokriintuumorite (NET) adekvaatseks visualiseerimiseks
  Efavirens HIV-infektsiooni ravihoiatus ja kõrvaltoimed: ataksia ja entsefalopaatia, mis võivad ilmneda kuid kuni aastaid pärast efavirensiga ravi alustamist - teatatud turuletulekujärgselt efavirensi suurte plasmakontsentratsioonidega seoses. Mõnel juhul on hilise algusega neurotoksilisus esinenud patsientidel, kellel olid CYP2B6 geneetilised polümorfismid, mille puhul vaatamata efavirensi standardsele annustamisele olid efavirensi kontsentratsioonid suuremad. Tõsise neuroloogilise kõrvaltoime ilmnemisel tuleb hinnata efavirensi ravi lõpetamise vajadust
  EtanertseptReumatoidartriidi, psoriaasi ravikõrvaltoime: Kaposi sarkoom
  Ivakaftoor+tesakaftoorTsüstilise fibroosi ravikõrvaltoime: iiveldus
  LevetiratsetaamEpilepsia ravikõrvaltoime ja hoiatus: QT-intervalli pikenemine (pikenenud QTc-intervalliga patsientide, samaaegselt QTc-intervalli mõjutavate ravimitega ravitavate patsientide või juba olemasoleva südamehaigusega või elektrolüütide häiretega patsientide ravimisel tuleb levetiratsetaami kasutada ettevaatusega)
  Meropeneem+vaborbaktaamInfektsioonivastane ravihoiatused ja kõrvaltoimed: meropeneemi saavatel patsientidel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (sh äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos); nähtude ilmnemisel tuleb ravi meropeneemiga otsekohe lõpetada ja kaaluda teisi ravivõimalusi
  Nikotiin (suuõõne sprei)Tubakasõltuvuse ravikõrvaltoime: köha
  OsimertiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: kutaanne vaskuliit
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: Sjögreni sündroom
  PerampaneelEpilepsia ravikõrvaltoimed ja hoiatused: müoklooniliste krambihoogude ja absaansi-tüüpi krambihoogudega patsiente tuleb perampaneeli ravi ajal jälgida, kuna ravi võib krambihooge esile kutsuda või raskendada kulgu. Lastel võib võrreldes noorukite ja täiskasvanutega tekkida sagedamini unisust, ärrituvust, agressiivsust ja agitatsiooni; muus osas on ohutusprofiil lastel sarnane
  PropafenoonSüdame rütmihäirete ravihoiatused: proarütmiline toime - võib põhjustada uusi või halvendada olemasolevaid rütmihäireid. Üleannustamisel on teatatud ka metaboolse atsidoosi tekkest
  RasagiliinParkinsoni tõve ravihoiatused ja kõrvaltoimed: rasagiliin võib põhjustada päevast uimasust, unisust ja uinumist igapäevategevuste ajal (eriti koos teiste dopaminergiliste ravimitega). Patsiente tuleb hoiatada võimalike koostoimete eest teiste ravimitega. Patsiendid, kellel on esinenud unisus ja/või ootamatu uinumine, peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist
  TemsiroliimusKasvajavastane ravikõrvaltoime ja hoiatus: koosmanustamine ravimitega, mis sisaldavad nt propüleenglükooli või etanooli, võib põhjustada etanooli kuhjumist ja kõrvaltoimete teket, eriti aeglase ja ebaküpse ainevahetusega väikelastel.
  Tsitalopraam, estsitalopraam, venlafaksiin, desvenlafaksiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, milnatsipraan, paroksetiin, sertraliinDepressiooni ravikõrvaltoime ja hoiatus: SSRId/SNRId võivad tõsta sünnitusjärgse hemorraagia riski (vaatlusandmete põhjal vähem kui 2-kordne riski tõus pärast kokkupuudet SSRIde/SNRIdega kuu aja jooksul enne sünnitust).
  VortioksetiinDepressiooni ravikõrvaltoime ja hoiatus: SSRId/SNRId võivad tõsta sünnitusjärgse hemorraagia riski (vaatlusandmete põhjal vähem kui 2-kordne riski tõus pärast kokkupuudet SSRIde/SNRIdega kuu aja jooksul enne sünnitust). Kuigi vortioksetiiniga vastavad uuringud puuduvad, ei saa riski välistada.
  ZolpideemUnehäirete ravivastunäidustus: uneaegsed käitumishäired varasemal zolpideemi kasutamisel
 • September 2020 (25)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AbirateroonKasvajavastane ravikõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
  AflibertseptMaakula degeneratsiooni ravikõrvaltoime: võrkkesta hemorraagia
  Alfa-2a-interferoon; alfa-2a-peginterferoonLeukeemi, hepatiitide ravikõrvaltoime: nägemisnärvi põletik
  Bacillus clausii antibiootikumidele multiresistentsed spooridKõhulahtisuse ravihoiatus ja kõrvaltoimed: immuunsupresseeritud või raskelt haigetel patsientidel ning enneaegsetel vastsündinutel on teatatud baktereemia, septitseemia ja sepsise juhtudest. Mõni kriitiliselt haige patsient suri. Neil patsiendirühmadel tuleb ravimit vältida
  DaptomütsiinInfektsioonide ravikõrvaltoimed ja hoiatus: rasked naha kõrvaltoimed (eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), mis võivad lõppeda surmaga. Neile reaktsioonidele viitavate sümptomite tekkimisel tuleb daptomütsiini kasutamine kohe lõpetada ja kaaluda teist ravi. Kui patsiendil on daptomütsiini kasutamisel tekkinud raske naha kõrvaltoime, ei tohi sellel patsiendil daptomütsiini enam kunagi uuesti kasutada
  DimetüülfumaraatPsoriaasi ravikõrvaltoime: Herpes zoster
  DolutegraviirHIV-infektsiooni ravikõrvaltoimed: kehakaalu ja ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine
  Fluorokinoloonid (tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin, norfloksatsiin, ofloksatsiin, moksifloksatsiin)Infektsioonivastane ravihoiatused ja kõrvaltoimed: fluorokinoloone (FK) saavatel patsientidel on teatatud aordi aneurüsmi ja dissektsiooni juhtudest, millele on mõnikord järgnenud tüsistus aordi lõhkemise näol (sh surmaga lõppenud) ning erinevate südameklappide regurgitatsiooni/puudulikkuse juhtudes. FK tohib alles pärast hoolikat kasu ja riski hindamise ning teiste ravivõimaluste kaalumist kasutada patsientidel, kelle perekonnas esineb aneurüsme või kaasasündinud südameklapihaiguseid, või patsientidel, kellel on juba diagnoositud aordi aneurüsm ja/või dissektsioon või südameklapihaigus, või kellel on teiste riskitegurite või seisundite olemasolul eelsoodumus (vt ravimiinfost). Aordi aneurüsmi ja dissektsiooni ning nende lõhkemise oht võib olla suurem ka patsientidel, keda ravitakse samal ajal süsteemsete kortikosteroididega
  IdelalisiibKasvajavastane ravikõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)
  KlofarabiinKasvajavastane ravihoiatus: lahjendamisel tuleb lahus filtreerida (vastasel juhul oht tahkete osakeste sisalduseks)
  Levodopa (inhalatsioonipulber kõvakapslis)Parkinsoni tõve ravikõrvaltoime: lämbumistunne (tingitud ravimipulbri sattumisest kurgu tagaossa vahetult pärast manustamist
  LenalidomiidKasvajavastane ravikõrvaloime: pulmonaalne hüpertensioon (surmlõppega juhud)
  Liraglutiid2. tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: üleannustamisel raske hüpogleemia
  LisdeksamfetamiinAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravihoiatus ja kõrvaltoime: QTc-intervalli pikenemine - kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb QTc-intervalli pikenemine, kaasuvad südamehaigused ja elektrolüütide tasakaalu häired ja keda ravitakse QTc-intervalli mõjutavate ravimitega
  Luteetsium (177Lu) oksodotreotiidRadiofarmatseutikum kasvajavastaseks ravikskõrvaltoimed: neutropeenia, pantsütopeenia, suukuivus
  LurasidoonSkisofreenia ravikõrvaltoimed ja hoiatus: serotoniinisündroomi riski tõttu on vajalik ettevaatus koos teiste serotoniinergiliste ainetega – nt buprenorfiini/opioidide, MAO inhibiitorite, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSTI-d), serotoniini ja norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNTI-d) või tritsükliliste antidepressantidega
  NirapariibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: ülitundlikkus, segasusseisund, pneumoniit
  OlapariibKasvajavastane ravikõrvaltoime: angioödeem, nodoosne erüteem
  PankurooniumMüorelaksant (üldanesteesia induktsioonil ja trahhea intubatsioonil)hoiatus: pankuroonium võib põhjustada neuromuskulaarsest jääkblokaadi , mis võib viia operatsioonijärgsete tüsistusteni (kopsudega seotud); müopaatia risk kombinatsioonis kortikosteroididega (sarnaselt teiste mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite pikaajalise kasutamisele intensiivravis)
  Parenteraalsed rauapreparaadid (v.a rauddekstraan)Rauapuudusaneemia ravihoiatus: hüpofosfateemiline osteomalaatsia (sümtpomiteks suurenenud väsimus, lihas- või luuvalu). Seerumi fosfaaditaset tuleks jälgida patsientidel, kes saavad korduvalt suuri annuseid või pikaajalisi ravikuure ja kellel on riskifaktorid. Püsiva hüpofosfateemia esinemisel tuleks raudkarboksümaltoosiga ravi vajadus üle hinnata
  PomalidomiidHulgimüeloomi ravihoiatus: Progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkest on teatatud mitu kuud kuni mitu aastat pärast pomalidomiidravi alustamist. Osad juhud olid seotud deksametasooni või muud immunosupressiivset keemiaravi saanud patsientidega. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtudega patsiente tuleb jälgida ning diferentsiaaldiagnostikas tuleb arvestada PMLi võimalust. Patsientidel tuleb soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PMLi kahtluse korral tuleb ravi katkestada, kuni see haigus on välistatud. Diagnoosi kinnitamisel tuleb pomalidomiidravi lõpetada
  SekukinumabPsoriaasi, artriidi ravikõrvaltoimed: peavalu, iiveldus, väsimus
  Semaglutiid2. tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: ülitundlikkus (lööve, nõgestõbi)
  Tuumorinekroosifaktori-alfa inhibiitorid (adalimumab, pegooltsertolisumab, etanertsept; golimumab, infliksimab)Reumatoidartriidi, psoriaasi, hulgiskleroosi ravikõrvaltoime: Kaposi sarkoom
  VorikonasoolSeentevastane ravihoiatus: vorikonasool suurendab tõenäoliselt tolvaptaani kontsentratsiooni vereplasmas, kui koosmanustamist ei ole võimalik vältida, on soovitatav vähendada tolvaptaani annust
 • August 2020 (18)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AtesolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: uveiit, psoriaas
  BelimumabAutoimmuunhaiguste vastane ravihoiatus: enne ravi alustamist Benlystaga tuleb kaaluda pneumokokivastast vaktsineerimist.
  BrodalumabPsoriaasi ravikõrvaltoime ja hoiatus: põletikuline soolehaigus (sh Crohni tõbi ja haavandiline koliit), seetõttu ei ole põletikulise soolehaigusega patsientidel soovitatav brodalumabi kasutada. Kui tekivad põletikulise soolehaiguse sümptomid või olemasolev põletikuline soolehaigus ägeneb, tuleb brodalumabi kasutamine lõpetada ja alustada sobivat ravi
  DuloksetiinDepressiooni ravikõrvaltoime: raseduse teises pooles kasutamisel võib suureneda enneaegse sünnituse oht (6 enneaegselt sündinud lapse lisandumine iga 100 naise kohta, kes võtavad duloksetiini raseduse teises pooles), enamasti 35. kuni 36. rasedusnädalal
  ErenumabMigreeni profülaktikahoiatus: kõhukinnisus võib tekkida pärast esimest annus või hiljem, üldiselt laheneb kolme kuuga. Teatatud on raskete tüsistustega (sh operatsioon) kõhukinnisusest. Varem esinenud kõhukinnisus või seedetrakti motiilsuse vähenemist põhjustavate ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada raskema kõhukinnisuse ja võimalike kõhukinnisuse tüsistuste riski
  FenütoiinEpilepsia ravihoiatused: raseduse ajal fenütoiini saanud emade lastel on teatatud pahaloomuliste kasvajate (sh neuroblastoomi) juhtudest. Epilepsiavastaste ravimite ja teiste tegurite roll ei ole siiski kindlaks tehtud
  kõrvaltoimed: hüperglükeemia (toksilise plasmataseme korral), puhas punalibleaplaasia/aplastiline aneemia, sekundaarne hüperparatüreoos
  Flutsikloviin (18F)Diagnostikum (PET) uuringul - eesnäärmevähi avastamisekshoiatus: aine varane põide eritumine võib maskeerida või imiteerida eesnäärmevähi paikset taasteket, seetõttu võib patsient põit tühjendada hiljemalt 60 minutit enne flutsikloviini (18F) süsti ning hoiduma põie tühjendamisest, kuni uuring on lõppenud
  HüdroksüklorokviinReumatoidartriidi, malaaria ravikoostoimed: kitsa terapeutilise vahemikuga ravimite (nt digoksiin, tsüklosporiin, dabigatraan, flekainiid, propafenoon jt) tase võib tõusta – jälgida kõrvaltoimete suhtes/plasmakontsentratsiooni;
  rifampitsiini, karbamasepiini, fenobarbitaali, fenütoiini naistepunaürdi toimel võib hüdroksüklorokviini toime oluliselt väheneneda;
  tsimetidiini toimel võib hüdroksüklorokviini toime tugevneda; sama risk on koos gemfibrosiili, klopidogreeli, ritonaviiri, itrakonasooli, klaritromütsiini, greibimahlaga;
  antatsiide tuleb manustada vähemalt kaks tundi enne hüdroksüklorokviini
  IbrutiniibKasvajavastane ravihoiatused ja kõrvaltoimed: põrna rebend (teatatud ravi katkestamise järgselt) - ravi lõpetamisel tuleb hinnata haiguse staatust ja põrna suurust (sh UH). Valu tekkel vasakul ülakõhus või õlavöötme ülemises osas tuleb kaaluda põrna rebendi diagnoosi
  Südamepuudulikkus võib tekkida ravi ajal ja vajada ravimi ärajätmist või annuse vähendamist Hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos (HLH) (sh surmlõppega) - patsiente tuleb teavitada HLH nähtudest. Patoloogilise immuunsuse aktiveerumise ilmnemisel tuleb patsienti hinnata ja kaaluda HLH diagnoosi
  IksasomiibHulgimüeloomi ravihoiatus: trombootiline mikroangiopaatia, sh trombootilise trombotsütopeenilise purpuri (TTP) tekke risk (sh surmlõppega juhud)
  LenograsiimFebriilse neutropeenia ravikõrvaltoime: C-reaktiivse valgu tõus; venoosne trombemboolia, arteriaalne trombemboolia; teadaolevate tromboosi riskifaktoritega doonoreid ja patsiente on soovitatav hoolikalt jälgida
  MetoproloolHüpertensiooni, stenokardia ravikoostoimed: fingolimoodiga suurem bradükardia risk; aldesleukiiniga vererõhu tugeva languse risk
  Piperakviin / artenimoolMalaaria ravihoiatus: Kagu-Aasias esineb ravimresistentsust – malaaria taastekke või selle kahtluse korral tuleb ravida muu malaariaravimiga
  koostoime: efavirensi toimel väheneb piperakviini plasmasisaldus 43% - ravi ebaõnnestumise risk
  Pseudoefedriin (süsteemne)Nohu ravikõrvaloime: ajuinsuldist ja müokardiinfarktist on teatatud turustamise ajal, kuid müügiloa saamise järgses ohutusuuringus ei ilmnenud mingeid tõendeid nende suurenenud riski kohta
  Rotaviiruse vaktsiin (RotaTeq) Immuniseeriminehoiatus: üsasiseselt immunosupressiivse raviga kokku puutunud lastele elusvaktsiini manustamine peab põhinema võimaliku kasu ja riski hoolikal kaalumisel
  RuksolitiniibMüelofibroosi ravikõrvaltoimed: verejooksud (sh ninaverejooks, protseduurijärgne hemorraagia ja hematuuria), hüpertriglütserideemia, vere lipaasisisalduse suurenemine
  TenofoviiralafenamiidB-hepatiidi ravihoiatus: neerufuntksiooni tuleb hinnata enne ravi alustamist ja ravi ajal; kui neerufunktsioon oluliselt väheneb või ilmnevad proksimaalse renaalse tubulopaatia sümptomid, tuleb kaaluda ravi katkestamist
  TsemiplimabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: siiriku äratõukereaktsioon, reumaatiline polümüalgia, müosiit
 • Juuli 2020 (38)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Artemeeter + lumefantriinMalaaria ravikõrvaltoime: hiline hemolüütiline aneemia (teatatud kuni mõne nädala jooksul pärast ravi lõppu)
  AtesolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: hüpertensioon
  BaritsitiniibReumatoidartriidi ravihoiatus ja kõrvaltoimed: divertikuliit ja seedetrakti perforatsioon - ettevaatus vajalik divertikuloosiga patsientidega ja divertikuliidi riski suurendavate ravimite (MSPVA, kortikosteroidid, opiaadid) kasutamisel
  Buprenorfiin, buprenorfiin + naloksoon Opioidsõltuvuse ravikoostoime: serotonergiliste ravimitega (MAO inhibiitorid, SSRI jt) kooskasutamisel serotoniinisündroomi risk
  DaunorubitsiinKasvajavastane ravihoiatus: trastusumab - kardiotoksilisuse riski tõttu tuleks vältida antratsükliinide kasutamisel põhinevat ravi kuni 7 kuud pärast trastusumabi kasutamise lõpetamist. Kui see on vältimatu, on soovitatav jälgida patsiendi südamefunktsiooni
  DeoksükoolhapeLõuatsialuse rasvaladestuse ravikõrvaltoime: veresoone vigastus tahtmatust intravaskulaarsest süstest
  DesogestreelRaseduse vältiminehoiatus: desogestreeliga seoses on harva teatatud rinnapiima tootmise vähenemisest (seda ei ilmnenud kliinilistes uuringutes)
  DotsetakseelKasvajavastane ravikõrvaltoimed: kasvaja lahustussündroom, müosiit
  hoiatus: enne ravi on soovitatav vedelikupeetuse korrektsioon ja kusihappe kõrge sisalduse ravi
  DrotaveriinSeedetrakti spasmidkõrvaltoime: peapööritus
  DurvalumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: monoteraapiaga ravitud patsientidel on täheldatud meningiiti, mittenakkuslikku ensefaliiti ja Guillain-Barre sündroomi
  FlukonasoolSeeninfektsioonide ravikoostoime: ibrutiniibi plasmatase tõuseb koos flukonasooliga - suureneb toksilisuse risk; kooskasutamisel tuleb ibrutiniibi annust vähendada ning tagada hoolikas kliiniline jälgimine
  FlutikasoonfuroaatRiniidi ravikõrvaltoimed: düspnoe, bronhospasm
  Glekapreviir + pibrentasviirC-viirushepatiidi ravikõrvaltoime: angioödeem
  Hormoonasendusravi - konjugeeritud östrogeenid / basedoksifeenHormoonasendusravihoiatus:rinnavähi risk sõltub östrogeeni sisaldava HAR kestusest. Risk on oluliselt madalam kui östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni kasutamisel. Lisarisk tekib 3-aastase kasutamise jooksul. Pärast ravi lõpetamist väheneb lisarisk aja jooksul lähtetasemele ja taandumisaeg oleneb eelnenud HAR kestusest. Kui hormoonasendusravi kasutati kauem kui 5 aastat, võib risk püsida 10 aastat või kauem.
  HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 5-aastasel perioodil 13,3. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 5 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 2,7. HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 10- aastasel perioodil 26,6. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 10 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 7,1
  Hormoonasendusravi - tiboloonHormoonasendusravihoiatus: rinnavähi risk sõltub HAR kestusest. Risk ilmneb ligikaudu 3 (1…4) aasta pärast. Pärast ravi lõpetamist tõenäoliselt väheneb lisarisk aja jooksul, taandumisaeg oleneb eelnenud HAR kestusest (kui HARi kasutati kauem kui 5 aastat, võib risk püsida 10 aastat või kauem.HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 5-aastasel perioodil 13,3. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 5 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 2,7 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 8,0 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon). HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 10- aastasel perioodil 26,6. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 10 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 7,1 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 20,8 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon). Tibolooni kasutajatel on risk väiksem kui östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni kasutajatel
  Hormoonasendusravi - vaginaalsed östrogeenidHormoonasendusravihoiatus: rinnavähi risk ei suurene naistel, kellel ei ole olnud rinnavähki ja kes kasutavad väikeses annuses vaginaalseid östrogeene. Ei ole teada, kas väikeses annuses vaginaalsed östrogeenid soodustavad rinnavähi taasteket
  Hormoonasendusravi - östrogeeni-progestageeni kombinatsioonHormoonasendusravihoiatus: rinnavähi risk sõltub HAR kestusest. Risk ilmneb ligikaudu 3 (1…4) aasta pärast. Pärast ravi lõpetamist väheneb lisarisk aja jooksul, taandumisaeg oleneb eelnenud HAR kestusest (kui HARi kasutati kauem kui 5 aastat, võib risk püsida 10 aastat või kauem).HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 5-aastasel perioodil 13,3. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 5 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 2,7 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 8,0 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon).HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 10- aastasel perioodil 26,6. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 10 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 7,1 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 20,8 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon)
  Humaanfibrinogeen + humaantrombiinHemostaasi toetav ravikõrvaltoimed: palavik, koagulopaatia
  IdarubitsiinKasvajavastane ravihoiatus: trastusumab - kardiotoksilisuse riski tõttu tuleks vältida antratsükliinide kasutamisel põhinevat ravi kuni 7 kuud pärast trastusumabi kasutamise lõpetamist. Kui see on vältimatu, on soovitatav jälgida patsiendi südamefunktsiooni
  Irinotekaan (liposomaalne ravimvorm)Kasvajavastane ravikoostoime: irinotekaani süsteemset ekspositsiooni suurendab mh regorafeniib
  KabosatiniibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: lõualuu osteonekroos, kõhuvalu, hüperkeratoos, oksendamine, asteenia, dehüdratatsioon, süvaveenitromboos, pearinglus, düsfaagiahoiatus: kabosantiniibi kasutamisel on täheldatud lõualuu osteonekroosi (LON). Enne ravi alustamist kabosantiniibiga ning perioodiliselt ravi kestel tuleb teostada suuõõne uuring. Patsientidele tuleks jagada soovitusi suuhügieeni osas. Võimalusel tuleb ravi kabosantiniibiga peatada vähemalt 28 päeva enne plaanilist stomatoloogilist operatsiooni või invasiivset stomatoloogilist protseduuri. LON-iga seostatavaid aineid, nagu näiteks bisfosfonaate, saavate patsientide puhul tuleb olla ettevaatlik. LON-i tekkel tuleb ravi katkestada
  Karbidopa + levodopaParkinsoni tõve ravihoiatus: levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravitud patsientidel on teatatud polüneuropaatiast. Enne ravi hinnake patsiente polüneuropaatia ja teadaolevate riskitegurite suhtes ning edaspidi korrake hindamist perioodiliselt
  KarmustiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: tahhükardia
  hoiatus: suureannuselise ravi korral suurenevad infektsioonide, südame-, maksa-, seedetrakti- ja neerutoksilisuse, närvisüsteemihaiguste ja elektrolüütide ebanormaalse taseme (hüpokaleemia, hüpomagneseemia ja hüpofosfateemia) riskid ja nende raskusaste. Ilmneda võib neutropeeniline enterokoliit
  LenalidomiidKasvajavastane ravikõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid (sh Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon) hoiatused: patsienti tuleb teavitada nende reaktsioonide sümptomitest ning andma juhise sümptomite tekkimisel kohe arsti poole pöörduda. Angioödeemi, anafülaktilise reaktsiooni, eksfoliatiivse või bulloosse lööbe tekkimisel või SJSi, TENi või DRESSi kahtluse korral tuleb ravi katkestada ning seda ei tohi pärast reaktsioonide taandumist jätkata. Teist liiki nahareaktsioonide tekkimisel tuleb nende raskusastmest lähtudes kaaluda lenalidomiidiga ravi katkestamist või lõpetamist. Patsient, kellel on varem tekkinud raske lööve seoses talidomiidiga, ei tohi lenalidomiidiga ravida
  LevosimendaanSüdamepuudulikkuse ravihoiatus: levosimendaani aktiivsed metaboliidid erituvad rinnapiima ja on seal tuvastatavad vähemalt 14 päeva pärast 24-tunnise levosimendaani infusiooni algust. Ravi ajal ei tohi last rinnaga toita, et ära hoida võimalike kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete teket imikul.2,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb lahjendada kontsentratsioonini, mis ei ületa 0,05 mg/ml. Vastasel korral võib lahus muutuda läbipaistmatuks ja tekkida sade
  MakrogoolKõhukinnisuse ravi, soolestiku ettevalmistus uuringutekshoiatus: isheemiline koliit - turustamise ajal on teatatud isheemilise koliidi (rasketest) juhtudest patsientidel, kellele on manustatud soolestiku ettevalmistamiseks makrogooli. Ettevaatus vajalik teadaolevate riskifaktoritega patsientidel, või stimuleerivate lahtistite (nt bisakodüül või naatriumpikosulfaat) samaaegsel kasutamisel. Äkilise kõhuvalu, rektaalse veritsemise või muude isheemilise koliidi sümptomitega patsiente tuleb koheselt hinnata
  Metotreksaat (Nordimet pen-süstel)Reumatoidartriidi, psoriaasi ravihoiatus: patsiendile tuleb õpetada pen-süstli iseseisvat manustamist. Esimene süst tuleb teha meditsiinilise järelevalve all
  koostoime: dilämmastikoksiid võimendab metotreksaadi toimet folaadi ainevahetusele, suurendades toksilisust (raske müelosupressioon ja stomatiit)
  kõrvaltoime: eksfoliatiivne dermatiit
  MetüülfenidaatAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravikõrvaltoimed: bruksism, trism, kogelus
  MidasolaamEpilepsia ravi lastelkõrvaltoime: angioödeem
  MirtasapiinDepressiooni ravikõrvaltoimed: mälukaotus, mis enamasti möödus pärast ravi lõpetamist; eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)
  Morfiin, oopiumTugeva valu ravikoostoime: morfiini saavatel ägeda koronaarsündroomiga patsientidel on täheldatud suukaudsete P2Y12 inhibeerivate antiagregantide (nt prasugreel, klopidogreel ja tikagreloor) hilinenud ja väiksemat kontsentratsiooni veres, mis on tõenäoliselt tingitud gastrointestinaalse motiilsuse vähenemisest. Kui morfiini manustamisest ei saa loobuda, võib kaaluda P2Y12 parenteraalset manustamist
  NintedaniibKasvajavastane ravihoiatus: tuumori lüüsi sündroom, sh letaalne. Suurem risk selle tekkeks on kiiresti arenev kasvaja, suur kasvajakoormus, neerutalitluse häire või dehüdreerunud patsient
  Nomegestrool + östradioolRaseduse vältiminehoiatus: vastunäidustatud, kui on olnud meningioom praegu või varasemas anamneesis; (üksik- ja hulgi-) meningioomi esinemisest on teatatud nomegestrooli pikaajalise (mitu aastat) monoteraapia korral annustes 3,75 mg või 5 mg ööpäevas või rohkem. Kui patsiendil, kes kasutab nomegestrooli, diagnoositakse meningioom, tuleb ravi lõpetada
  OsimertiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: multiformne erüteem
  PasopaniibKasvajavastane ravihoiatus: tuumori lüüsi sündroom, sh letaalne. Suurem risk selle tekkeks on kiiresti arenev kasvaja, suur kasvajakoormus, neerutalitluse häire või dehüdreerunud patsient
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: organiseeruv pneumoonia, äge hepatiit, generaliseerunud eksofoliatiivne dermatiit
  SumatriptaanMigreeni ravikõrvaltoimed: traumaatilise ja põletikulise valu aktiveerumine; düsfaagia
  ValproehapeEpilepsia, bipolaarse meeleoluhäire ravihoiatus: populatsioonipõhiste uuringute andmed näitavad, et üsasiseselt valproaadiga kokku puutunud lastel on suurem risk autismispektri häirete (ligikaudu 3 kordne), lapseea autismi (ligikaudu 5 kordne) ja aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ligikaudu 1,5 kordne) tekkeks võrreldes nendega, kes ei puutunud uuringus valproaadiga kokku. Loomkatsetes on näidatud teratogeenset toimet
 • Juuni 2020 (13)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlemtuzumabHulgiskleroosi ravihoiatus: perikardiit, perikardi efusioon (osana ägedast infusioonireaktsioonist kui ka hilisema algusega);
  progresseeruv mitmekoldeline leukoentsefalopaatia - PML (k.a surmlõppega) - riskifaktorid on mh eelnev immunosupressiivne ravi, eriti teised hulgiskleroosi ravimid, mis võivad teadaolevalt põhjustada PMLi. MRT leiud võivad ilmneda enne kliinilisi nähte või sümptomeid. MRT uuring tuleb teha enne ravi ja alemtuzumabi korduval manustamisel; vajadusel teha täiendavad uuringud, k.a tserebrospinaalvedeliku uuring JC-viiruse DNA määramiseks ja korduvad neuroloogilised läbivaatused. PMLi diagnoosimisel ei tohi ravi alemtuzumabiga alustada või taasalustada
  DeksametasoonHulgimüeloomi ravihoiatus: feokromotsütoomiga seotud kriis, mis võib lõppeda surmaga - patsientidele, kellel kahtlustatakse või on kindlaks tehtud feokromotsütoomi olemasolu, võib kortikosteroide manustada ainult pärast asjakohast riski/kasu suhte hindamist
  DeksamfetamiinAktiivsus- ja tähelepanuhäire, narkolepsia ravi kõrvaltoime ja hoiatus: andmed kasutamisest esimesel kolmel raseduskuul ei näita lapse kaasasündinud väärarengute riski suurenemist, kuid võib suureneda preeklampsia ja enneaegse sünnituse risk. Raseduse ajal amfetamiiniga kokkupuutunud vastsündinutel võivad tekkida ärajätunähud (käitumise muutused, sh liigne nutmine, ebastabiilne meeleolu või ärrituvus, ülierutuvus ja selgelt avalduv kurnatus)
  DupilumabAtoopilise dermatiidi, astma, ninapolüpoosiga kroonilise rinosinusiidi ravikõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon ja angioödeem, võivad tekkida minutite kuni seitsme päeva jooksul pärast dupilumabi manustamist
  HüdrokortisoonNeerupealise puudulikkuse ravikõrvaltoime: kehakaalu tõus, hüpertroofiline kardiomüopaatia enneaegsetel vastsündinutel
  hoiatus: pärast hüdrokortisooni manustamist enneaegsele imikule tuleb jälgida ja hinnata südame funktsiooni ja struktuuri
  NirapariibKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: hüpertensiivne kriis (vererõhku tuleb esimesel aastal kontrollida kahe kuu jooksul vähemalt kord nädalas ning seejärel üks kord kuus, patsientidele võib soovitada ka kodus vererõhu mõõtmist);pöörduv posterioorse entsefalopaatia sündroom (PRES) - harvaesinev pöörduv neuroloogiline häire, millega võivad kaasneda krambid, peavalu, muutunud vaimne staatus, nägemishäired, kortikaalne pimedus koos hüpertensiooniga või ilma. PRES-i diagnoos tuleb kinnitada MRTga
  OksaliplatiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: soole isheemia (ka surmaga lõppenud juhud; seedetrakti verejooks ja perforatsioon; rabdomüolüüs (ka surmaga lõppenud juhud); QT-intervalli pikenemine, mis võib viia ventrikulaarsete arütmiateni, kaasa arvatud Torsade de Pointes, mis võib lõppeda surmaga
  PitolisantNarkolepsia ravihoiatus: pitolisantiga varasemalt ravitud patsientidel on täheldatud enesetapumõtteid
  SotaloolSiinusrütmi säilitaminekõrvaltoimed: juuste väljalangemine, liighigistamine, trombotsütopeenia
  TalidomiidHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
  hoiatus: tervishoiutöötajad ja hooldajad peavad kandma blistri või kapsli käsitsemisel ühekordselt kasutatavaid kindaid. Rasedad või naised, kes arvavad, et võivad olla rasedad, ei tohi blistrit või kapslit käsitseda
  TsemiplimabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: düspnoe, müosiit, parenhümatoosse elundi siiriku äratõukereaktsioon
  VerapamiilHüpertensiooni, stenokardia, rütmihäirete ravikoostoime: otsese toimega suukaudsete antikoagulantide imendumine suureneb ja eliminatsioon väheneb (veritsusrisk)
  VortioksetiinDepressiooni ravikõrvaltoimed: agressiivsuse, viha, agitatsiooni ja ärrituvuse tunne; müdriaasi risk (silmasisese rõhu tõus ja suletud nurga glaukoom)
 • Mai 2020 (18)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse
  AlfaandeksaneetAntikoagulantidest tingitud veritsuse ravihoiatus: alfaandeksaneetravi jälgimine ei tohi põhineda FXa-vastasel aktiivsusel. FXa-vastase aktiivsuse testid ei sobi, sest nende testide tulemusel saadakse ekslikult FXa-vastase aktiivsuse suurenenud väärtused, põhjustades seega alfaandeksaneedi pöördaktiivsuse olulist alahindamist
  Aspart-insuliinSuhkurtõve ravihoiatus: üleminek teiselt insuliinitüübilt aspart-insuliinile võib kaasa tuua tavapärase insuliiniannuse muutmise
  BudenosiidEosinofiilse ösofagiidi ravikõrvaltoimed: unehäired, ärevus, peapööritus, düsgeusia, silmakuivus, köha, kurgukuivus, orofarüngeaalne valu, düsfaagia, düspepsia, suukuivus, erosiivne gastriit, maohaavand, glossodüünia, lööve, urtikaaria, võõrkeha tunne
  BusulfaanKasvajavastane ravihoiatus: patsientidel, keda ravitakse või on hiljuti ravitud deferasiroksiga, on soovitatav regulaarselt jälgida busulfaani plasmakontsentratsioone ja vajadusel kohandada busulfaani annust
  DronedaroonSiinusrütmi säilitaminekoostoimed: dronedaroon võib suurendada rivaroksabaani süsteemset saadavust, kooskasutamine ei ole soovitatav. Edoksabaani süsteemne saadavus võib suureneda, annust tuleks vähendada. Apiksabaani süsteemne saadavus võib samuti suureneda, kuid annuse kohandamine ei ole vajalik
  Ibuprofeen, ketoprofeenValu ja põletiku ravihoiatus: infektsiooni sümptomid võivad jääda märkamata, mistõttu võib hilineda asjakohane ravi ja seeläbi halveneda infektsiooni kulg (täheldatud bakteriaalse keskkonnatekkese kopsupõletiku ja tuulerõugete bakteriaalsete tüsistuste korral). Kui ibuprofeeni või ketoprofeeni manustatakse palaviku või valu leevendamiseks seoses infektsiooniga, on soovitatav jälgida infektsiooni kulgu. Sümptomite püsimisel või süvenemisel haiglaväliselt peab patsient pidama nõu arstiga.
  IdelalisiibKasvajavastane ravihoiatus: rasked nahareaktsioonid - Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) (sh surmlõppega) ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) - nende kahtlusel tuleb idelalisiibravi viivitamatult lõpetada ning patsienti vastavalt ravida
  InsuliinSuhkurtõve ravihoiatus: naha amüloidoosi risk - patsientidele peab õpetama süstekoha pidevat vahetamist, et vähendada lipodüstroofia ja naha amüloidoosi tekkeriski, mis võib viia insuliini viivitusega imendumise ja halvenenud glükeemilise kontrollini. Süstekoha vahetamisel kahjustamata piirkonna vastu on teatatud hüpoglükeemia tekkest. Süstekoha vahetuse järel on soovitatav jälgida veresuhkru sisaldust ja kaaluda diabeediravimite annuste kohandamist
  KobitsistaatHIV infektsiooni ravikoostoime: raseduse ajal kobitsistaadi ja atasanaviiri kooskasutamisel väheneb mõlema ekspositsioon, kombinatsiooni tuleb vältida
  LinaklotiidSoole ärritussündroomi ravikõrvaltoime: urtikaaria
  PatisiraanPerekondlikku päriliku ATTR (hATTR) amüloidoosi ravihoiatus: hüpotensioon ja minestus (infusioonireaktsioon)
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: müeliit, seedetrakti haavand, glomerulonefriit
  Pravastatiin + fenofibraatDüslipideemia ravikõrvaltoimed: hepatiit, dermatomüosiit, lihhenoidne lööve, erütematoosse luupuse sarnane sündroomhoiatus: glekapreviiriga/pibrentasviiriga ravi saavatele patsientidele ei ole ravi pravastatiini/fenofibraadiga soovitatav, sest pravastatiini plasmakontsentratsioon võib tõusta ja tekkida annusest sõltuvad kõrvaltoimed, sh müopaatia. Samaaegse ravi vajadusel ei tohi pravastatiini ööpäevane annus olla suurem kui 20 mg
  PregabaliinEpilespia, neuropaatia, ärevushäire ravihoiatus: pregabaliini määramisel samaaegselt opioididega tuleb olla ettevaatlik, kuna esineb kesknärvisüsteemi depressiooni risk (sh surm).
  RopiniroolParkinsoni tõve ravihoiatus: dopamiini agonisti ärajätusündroomi risk ravi lõpetamisel – annust tuleb järk järgult vähendada. Patsiente tuleb võimalikest ärajätusümptomitest teavitada (apaatia, ärevus, depressioon, väsimus, higistamine ja valu, mis ei reageeri ravile levodopaga)
  SonidegiibKasvajavastane ravihoiatus: epifüüsi enneaegne sulgumine (tundub olevat HB signaaliraja inhibiitorite klassiefekt). Sonidegiibi ei tohi lastel kasutada
  TsütoproteroonAndrogenisatsiooni ravi naistel, sugutungi pärssimine meestelhoiatus: meningioomi risk – ühe- ja mitmekoldelistest juhtudest on teatatud peamiselt annustes ? 25 mg ööpäevas. Meningioomi tekkerisk tõuseb tsüproterooni kumulatiivse annuse suurenemisel. Kui ravitaval patsiendil diagnoositakse meningioom, tuleb ravi tsüproterooniga lõpetada
  VenlafaksiinDepressiooni ravikõrvaltoime: Takotsubo stress-kardiomüopaatia
 • Aprill 2020 (21)
  coimeaine casutusvaldkond cavimiteabesse lisatakse
  Ampitsilliin + sulbaktaam, sultamitsilliinInfektsioonivastane ravikõrvaltoime: Kounise sündroom
  ApremilastPsoriaatrilise artriidi ravikõrvaltoimed: peavalu, ülemiste hingamisteede infektsioon
  AripiprasoolSkisofreenia ravikõrvaltoime: silmade valgustundlikkus
  DolutegraviirHIV infektsiooni ravivastunäidustus: kitsa terapeutilise vahemikuga ravimid, mis on orgaaniliste katioonide transporter 2 (OCT2) substraadid, sh fampridiin (dalfampridiin) - krambirisk
  EkulizumabParoksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravikõrvaltoime: tursed
  GliklasiidSuhkurtõve ravihoiatus: porfüüria võib sulfonüüluurea ravimite toimel ägeneda
  Immuunkontrollpunkti inhibiitorid: atesolizumab, tsemiplimab, durvalumabKasvajavastane ravihoiatus: patsiente tuleb jälgida pneumoniidi nähtude ja sümptomite suhtes ning välistada muud põhjused peale immuunsüsteemiga seotud pneumoniidi
  NatalizumabHulgiskleroosi ravihoiatus: plasmavahetus/plasmaferees (PLEX) ei oma mõju natalizumabiga seotud progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) hilistulemuste parandamisele
  NintedaniibKopsufibroosi ravihoiatused: lootekahjustuse risk – raseduse ajal vastunäidustatud. Rasedustest tuleb teha enne ravi ja vajadusel ravi ajal.
  ObinutuzumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: basaalrakk-kartsinoom, febriilne neutropeenia
  ParoksetiinDepressiooni ravikõrvaltoime: mikroskoopiline koliit
  PegaspargaasReumatoidartriidi ravikõrvaltoime: anafülaktiline šokk
  PerampaneelEpilepsia ravikõrvaltoimed: Stevensi-Johnsoni sündroom, maksaensüümide aktiivsuse tõus
  Peritoneaaldialüüsi-lahusedPeritonealdialüüs neerupuudulikkuse raviskõrvaltoime: kapsuleeriv peritoneaalne skleroos (võib lõppeda fataalselt)
  PrimidoonEpilepsia ravikõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-sündroom)
  PropofoolÜldanesteesia kõrvaltoime: ST-segmendi elevatsioon ja T-saki inversioon EKG-l (Brugada tüüpi EKG)
  Pseudoefedriin (süsteemne)Ninalimeskesta turse vähendaminekõrvaltoime: nägemisnärvi isheemiline neuropaatia
  RibotsikliibKasvajavastane ravikõrvaltoime ja hoiatus: toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN). Raskete nahareaktsioonide tekkel tuleb ravi kohe katkestada
  SarilumabReumatoidartriidi ravikõrvaltoimed: pneumoonia, tsellulliit
  TiasiididHüpertensiooni ravikõrvaltoime: silma soonkesta fusioon koos nägemisvälja defektiga
  von Willebrandi faktor (VEYVONDI)von Willebrandi tõve ravikõrvaltoimed: infusiooniga seotud reaktsioonid (sh tahhükardia, punetus, lööve, düspnoe, nägemise hägustumine), anafülaktiline reaktsioon
 • Märts 2020 (8)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse
  AnagreliidEssentsiaalse trombotsütopeenia ravikõrvaltoime: Prinzmetali stenokardia
  AtezolisumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: alkaalse fosfataasi tõus, vere kreatiniinisisalduse tõus, alopeetsia
  DesogestreelRaseduse vältiminekõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, kaasa arvatud angioödeem ja anafülaksia
  EntekaviirB-hepatiidi ravikõrvaltoime: neutropeenia (lastel)
  Eksenatiid2. tüüpi suhkurtõve ravikõrvaltoime: ravimitest põhjustatud trombotsütopeenia (DITP) koos eksenatiidist sõltuvate vereliistakutevastaste antikehadega
  FluvoksamiinDepressiooni ravihoiatus ja kõrvaltoimed: tõsised nahareaktsioonid, mis mõnikord on lõppenud surmaga, sh multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom ja epidermise toksiline nekrolüüs. Suurim risk reaktsioonide tekkeks ravikuuri alguses
  Meningokoki gruppide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiinImmuniseerminekõrvaltoime: lümfadenopaatia
  TseftaroliinInfektsioonide ravihoiatus: tõsiste nahaga seotud kõrvaltoimete (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos) risk
 • Veebruar 2020 (27)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse
  AbematsikliibKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (ILD)/pneumoniit - patsiente tuleb jälgida pulmonaalsete sümptomite suhtes ja vastavalt ravida. 3. või 4. raskusastme ILD/pneumoniidiga patsientidel tuleb ravi abematsikliibiga lõpetada
  AfatiniibKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: seedetrakti perforatsiooni oht on suurem riskiga patsientidel (anamneesis divertikuliit, seedetrakti metastaasid, teadaolevalt seedetrakti perforatsiooni riski põhjustava ravimi kasutamine). Perforatsiooni tekkel ravi katkestada
  AlektiniibKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: seedetrakti perforatsiooni oht on suurem riskiga patsientidel (anamneesis divertikuliit, seedetrakti metastaasid, teadaolevalt seedetrakti perforatsiooni riski põhjustava ravimi kasutamine). Patsiente tuleb teavitada seedetrakti perforatsiooni nähtudest vajadusest kohe arstiga konsulteerida. Perforatsiooni tekkel ravi katkestada
  ApalutamiidKasvajavastane ravihoiatused: südame isheemiatõbi (sh surmaga lõppenud). Patsiente tuleb jälgida, kardiovaskulaarseid riskitegureid (hüpertensioon, diabeet või düslipideemia) tuleb ravida tavapraktika kohaselt
  kõrvaltoimed: düsgeuusia, südame isheemiatõbi, kuumahood, hüpertensioon, lihasspasmid
  DaratumumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: paresteesia, pankreatiit
  Edotreotiid koos radio-nukliidiga (gallium(68Ga)-kloriidi lahus)Radiodiagnostikumkõrvaltoime: süstekoha valu
  FolkodiinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (tekib kõige tõenäolisemalt esimesel ravinädalal), mis võib olla eluohtlik või lõppeda surmaga
  GalsulfaasVI tüübi mukopolüsahharidoosi ensüümasendusravihoiatused: ägeda südame-hingamispuudulikkuse risk patsientidel, kes on tundlikud vedelikumahu ülekoormuse suhtes (nt 20 kg või vähem kaaluvad patsiendid, äge kaasuv hingamisteede haigus, nõrgenenud südame- ja/või hingamisfunktsioon). Infusiooni ajal ja järgselt tuleb patsienti jälgida.III tüüpi immuunkompleksi vahendatud reaktsioonide, sh membranoosse glomerulonefriidi risk; nende ilmnemisel tuleks kaaluda ravi katkestamist ja asjakohase ravi alustamist
  IpilimumabKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit, mille kahtluse korral tuleb koheselt alustada ravi suures annuses kortikosteroididega, konsulteerida kardioloogiga. Müokardiidi diagnoosi kinnitamisel tuleb ipilimumabi kombinatsioonis nivolumabiga ravi katkestada või lõpetada alaliselt
  Lamisil (paikne)Seeninfektsiooni ravikõrvaltoimed: nahakoorumine, -värvuse muutused, erüteem, valu manustamiskohas, silmade ärritus
  Levodopa + benserasiidParkinsoni tõve ravivastunäidustus: melanoom (levodopa võib melanoomi aktiveerida)
  hoiatus: tekkida võib dopamiini düsregulatsiooni sündroom, mis viib ravimi liigtarvitamisele
  LevometadoonOpioidsõltuvuse asendusravihoiatused ja kõrvaltoimed: eritub vähesel määral rinnapiima; imikut tuleb jälgida sedatsiooni ja hingamisraskuste suhtes. Ravim võib leevendada vastsündinul abstinentsisündroomi raskust.Neerupealiste puudulikkuse risk (nähtudeks iiveldus, oksendamine, isutus, väsimus, nõrkus, pööritustunne, madal vererõhk), mis vajab asendusravi glükokortikoidiga; suguhormoonide taseme langus ja prolaktiini taseme tõus (nähtudeks libiido vähenemine, impotentsus, amenorröa);
  hüpoglükeemia risk üleannustamisel või annuse suurendamisel;
  serotonergiliste ravimitega (antidepressandid) kooskasutamine tõstab serotoniinisündroomi riski (vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus südamepekslemine, ebastabiilne vererõhk, palavik, neuromuskulaarsed hälbed ja/või seedetrakti häired)
  Levonorgestreel (emakasisiene vahend) Raseduse vältiminekõrvaltoime: pearinglus
  Luteetsium (177Lu) oksodotreotiidRadiofarmatseutikum kasvajavastaseks ravikskõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroomi suurem risk neerupuudulikkuse ja suurema kasvajakoormusega patsientidel; enne ravi ja ravi ajal tuleb hinnata neerufunktsiooni ning elektrolüütide tasakaalu
  MetadoonOpioidsõltuvuse asendusravihoiatused ja kõrvaltoimed: Eritub vähesel määral rinnapiima; imikut tuleb jälgida sedatsiooni ja hingamisraskuste suhtes. Ravim võib leevendada vastsündinul abstinentsisündroomi raskust.Neerupealiste puudulikkuse risk (nähtudeks iiveldus, oksendamine, isutus, väsimus, nõrkus, pööritustunne, madal vererõhk), mis vajab asendusravi glükokortikoidiga; suguhormoonide taseme langus ja prolaktiini taseme tõus (nähtudeks libiido vähenemine, impotentsus, amenorröa);
  hüpoglükeemia üleannustamisel või annuse suurendamisel;
  serotonergiliste ravimitega (antidepressandid) kooskasutamine tõstab serotoniinisündroomi riski (vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus südamepekslemine, ebastabiilne vererõhk, palavik, neuromuskulaarsed hälbed ja/või seedetrakti häired)
  MetüülfenidaatAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi hoiatus: raseduse ajal kasutamisel suureneb pisut südame väärarengute esinemissagedus, mis vastab täiendavalt kolmele kaasasündinud südame väärarenguga lapsele 1000 naise kohta
  kõrvaltoimed: trism, bruksism, kusepidamatus, menstruaaltsüklihäired, libiidohäired
  MoksifloksatsiinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoimed: pantsütopeenia, antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom, hüpoglükeemiline kooma, deliirium, äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos, rabdomüolüüs, tõsised nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos). Ravimi määramisel tuleb patsiendile selgitada, millised on tõsisele nahareaktsioonile viitavad nähud
  Naatriumpentosaan- polüsulfaatPõievalu sündroomi ravihoiatus: kõigil patsientidel tuleb nägemist kontrollida pärast 6-kuulist ravi. Kui patoloogilisi leide ei tuvastata, tuleb järgmine läbivaatus teha regulaarselt iga 5 kasutusaasta järel (nägemisega seotud kaebuste tekkimise korral varem). Patoloogiliste leidude tuvastamisel teha läbivaatus kord aastas
  NintedaniibKopsufibroosi ravikõrvaltoimed: peavalu, alopeetsia
  NivolumaabKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoimed: hematofaagne histiotsütoos - seisund, mille korral immuunsüsteem toodab liiga palju histiotsüüte ja lümfotsüüte (infektsioonivastased rakud), mis võib põhjustada mitmesuguseid sümptomeid (maksa ja/või põrna suurenemine, nahalööve, lümfisõlmede suurenemine, hingamisprobleemid, verevalumid, neerutalitluse häired ja südameprobleemid)
  OpikapoonParkinsoni tõve ravikoostoime: koos kinidiiniga manustamisel võib viia opikapooni süsteemse kontsentratsiooni olulise vähenemiseni
  RamutsirumabKasvajavastane ravihoiatus: koos erlotiniibiga 70-aastastel ja vanematel patsientidel esineb sagedamini ?3. raskusastme kõrvaltoimeid ja erineva raskusastmega tõsiseid kõrvaltoimeid
  kõrvaltoimed: monoteraapia korral kõige sagedamini perifeersed tursed, hüpertensioon, kõhulahtisus, kõhuvalu, peavalu, proteinuuria ja trombotsütopeenia; kemoteraapiaga kombinatsioonis kõige sagedamini väsimus/asteenia, neutropeenia, kõhulahtisus, ninaverejooks ja stomatiit; erlotiniibiga kombinatsioonis kõige sagedamini infektsioonid, kõhulahtisus, hüpertensioon, stomatiit, proteinuuria, alopeetsia ja ninaverejooks
  SemaglutiidSuhkurtõve ravihoiatus: insuliinisõltuvatel patsientidel, kes alustasid ravi GLP-1 retseptori agonistiga, on pärast insuliini järsku ärajätmist või annuse vähendamist teatatud diabeetilisest ketoatsidoosist (patsiendid peavad ise jälgima vere glükoosisisaldust)
  kõrvaltoime: äge pankreatiit
  Sofosbuviir + velpatasviirC-hepatiidi ravihoiatus: bradükardia risk koos amiodarooniga kasutamisel (üldjuhul mõne tunni või mõne päeva jooksul, harvem hiljem, enamasti kuni 2 nädala jooksul pärast C?hepatiidi ravi alustamist). Samaaegse ravi korral jälgida patsientide südametegevust esimese 48 tunni jooksul haiglas; järgneva 2 ravinädala jooksul tuleks südame löögisagedust jälgida iga päev ambulatoorselt või ise mõõtes
  TolperisoonLihastoonuse vähendaminehoiatus: üleannustamise sümptomiteks võivad olla uimasus, seedetrakti sümptomid (iiveldus, oksendamine, epigastraalne valu), tahhükardia, hüpertensioon, bradükineesia ja vertiigo; rasketel juhtudel krambihood, respiratoorne depressioon, apnoe ja kooma. Puudub spetsiifiline antidoot, ravi on sümptomaatiline
  VarfariinTrombemboolia profülaktika ja ravihoiatus: patsiendid, kellel on VKOR ensüümi geneetiline variatsioon või kes kuuluvad CYP2C9 aeglaste metaboliseerijate hulka (varasemast teada), vajavad üldjuhul väiksemaid alg- ja säilitusannuseid
  VenetoklaksKasvajavastane ravihoiatus: sagedaseim surmapõhjus on tõsised infektsioonid (sepsis, kopsupõletik, septiline šokk)
 • Jaanuar 2020 (17)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AbirateroonKasvajavastane ravihoiatus: hüperglükeemia risk glükokortikoididega kooskasutamisel.
  Hüpoglükeemia risk pioglitasooni või repagliniidi kasutavatel suhkurtõvega patsientidel
  PRAC soovitus
  AlfatserliponaasTPP1 puudulikkuse ravikõrvaltoime: anafülaksiaPRAC soovitus
  DeoksükoolhapeLõuatsialuse rasvaladestuse ravi kõrvaltoime ja hoiatus: suuõõne hüpoesteesia, suuõõne paresteesiariiklik muutus
  DurvalumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: pemfigoidPRAC soovitus
  ErenumabMigreeni profülaktikahoiatused ja kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid: lööve, angioödeem ja anafülaktilised reaktsioonid, mis võivad tekkida minutitega kuni rohkem kui üks nädal pärast ravi. Patsienti tuleb hoiatada sümptomite suhtes. Reaktsiooni tekkimisel ravi katkestada ja alustada asjakohase ravigaPRAC soovitus
  Etünüülöstradiool/ levonorgestreelRaseduse vältiminevastunäidustus ja hoiatus: maksakahjustuse risk glekapreviiri/pibrentasviiri ja sofosbuviiri/velpatasviiri/ voksilapreviiriga kooskasutamisel.
  Eksogeensed östrogeenid võivad esile kutsuda või süvendada päriliku ja omandatud angioödeemi sümptomeid
  PRAC soovitus
  GolimumabIdiopaatilise artriidi ravikõrvaltoime: dermatomüosiidi sümptomite süveneminePRAC soovitus
  IsotretinoiinAkne ravikõrvaltoime: vulvovaginaalne kuivusPRAC soovitus
  KlonasepaamEpilepsia ravihoiatus: raske maksakahjustuse korral võivad bensodiasepiinid soodustada maksaentsefalopaatia episoodide teket. Kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral vajalik ettevaatus riiklik muutus
  OlansapiinSkisofreenia ravikõrvaltoime: suurenenud süljeeritusPRAC soovitus
  OpioididValu ravihoiatus: opioidide samaaegne kasutamine sedatiivsete ravimitega (bensodiasepiinid ja sarnased ravimid) suurendab sedatsiooni, respiratoorse depressiooni, kooma ja surma riski täiendava KNSi pärssiva toime tõttu.
  Opioidide toimel suureneb prolaktiini sisaldus ja väheneb kortisooli ning testosterooni tase plasmas (sh kliiniliste sümtpomite avaldumine)
  PRAC soovitus
  PramipeksoolParkinsoni tõve ravihoiatus: ravi katkestamisel võib tekkida dopamiini agonisti ärajätusündroom PRAC soovitus
  RokurooniumAnesteesiakõrvaltoime: Kounise sündroom (raske allergiline koronaarveresoonte spasm, mis põhjustab rindkerevalu (stenokardia) või südameinfarkti)PRAC soovitus
  Sulfametoksasool/ trimetroprim Infektsioonide ravikõrvaltoime: äge febriilne neutrofiilne dermatoos (Sweet'i sündroom)PRAC soovitus
  LerkanidipiinHüpertensiooni ravikõrvaltoimed: peritoneaaldialüüsi vedelik võib muutuda hägusaks (tingitud suurenenud triglütseriidide kontsentratsioonist peritoneaalvedelikus), igemete hüpertroofiaPRAC soovitus
  TenofoviirdisoproksiilHIV ja B-hepatiidi ravihoiatus: laktatsidoosi risk (sh fataalse lõppega), eriti dekompenseeritud maksahaigusega patsientidel või kui samaaegselt kasutatakse laktatsidoosi indutseerivaid ravimeidPRAC soovitus
  ValproehapeEpilepsia ravihoiatus: raseduse ajal manustatuna võib lootel tekkida kuulmiskahjustus või kurtusPRAC soovitus
 • Detsember 2019 (15)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AksikabtageentsiloleutseelLümfoomi ravikõrvaltoimed: seljaaju turse, müeliit, kvadripleegia, düsfaagiaPRAC soovitus
  AmiodaroonSüdamearütmiate ravikõrvaltoime ja hoiatus: siiriku primaarne düsfunktsioon pärast südame transplantatsiooni. Südamesiiriku ootejärjekorras olevate patsientide puhul tuleb kaaluda alternatiivsete arütmiavastaste ravimite kasutamist nii varakult enne transplantatsiooni kui võimalikriiklik muutus
  AsatiopriinImmunosupressiivne ravikõrvaltoime: JC-viirusega seotud PML (progressiivne multifokaalne leukoentsefalopaatia), hepatospleeniline T-rakuline lümfoom põletikulise soolehaigusega patsientidelriiklik muutus
  AtorvastatiinHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoimed: luupusesarnane sündroom, lihase rebendriiklik muutus
  DeksmedetomidiinSedatsioonkõrvaltoime: südameseiskus, millele sageli eelneb bradükardia või AV-blokaad
  hoiatus: korral südameseiskuse risk
  PRAC soovitus
  DimetüülfumaraatHulgiskleroosi ravihoiatused ja kõrvaltoimed: Herpes zoster infektsiooni risk. Fanconi sündroomi juhtudest on teatatud dimetüülfumaraadi kasutamisel koos teiste fumaarhappe estritega. Fanconi sündroomi varajane diagnoosimine ja dimetüülfumaraadi ravi katkestamine on olulised, et ära hoida neerukahjustuse ja osteomalaatsia teket, kuna sündroom on tavaliselt pöörduvPRAC soovitus
  ErütromütsiinInfektsioonivastane ravivastunäidustused: QT-aja pikenemine, ventrikulaarne arütmia, ventrikulaarse tahhükardia torsades de pointes'i tüüpi paroksüsmid, elektrolüüdihäired
  kõrvaltoimed: südameseiskus, ventrikulaarne fibrillatsioon (esinemissagedus teadmata)
  hoiatus: infantiilse hüpertroofilise pülorostenoosi risk – epidemioloogiliste uuringute andmed viitavad 2–3-kordsele IHPSi riski suurenemisele pärast erütromütsiini manustamist imikutele. Risk on kõige kõrgem esimese 14 elupäeva jooksul
  koostoime: rivaroksabaaniga koosmanustamisel on verejooksu suurenenud risk
  PRAC soovitus
  Esetimiib + simvastatiinHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoimed: hägune nägemine, nägemiskahjustus, lihhenoidne ravimlööve, lihase rebend, günekomastiaPRAC soovitus
  Glargiin-insuliinSuhkurtõve ravikõrvaltoime: naha amüloidoos süstepiirkonnas (selle tekkel peab vahetama süsteasukohta)PRAC soovitus
  KanagliflosiinSuhkurtõve ravikõrvaltoime: valgusülitundlikkusPRAC soovitus
  KlosapiinSkisofreenia ravikõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimlööve (DRESS) riiklik muutus
  LanreotiidAkromegaalia ravikõrvaltoime: kolangiit (sapikividest) riiklik muutus
  LerkanidipiinHüpertensiooni ravikõrvaltoimed: peritoneaaldialüüsi vedelik võib muutuda hägusaks (tingitud suurenenud triglütseriidide kontsentratsioonist peritoneaalvedelikus), igemete hüpertroofiariiklik muutus
  TenofoviirdisoproksiilHIV ja B-hepatiidi ravihoiatus: laktatsidoosi risk (sh fataalse lõppega), eriti patsientidel kellel on dekompenseeritud maksahaigus või kasutatakse samaaegselt laktatsidoosi indutseerivaid ravimeidPRAC soovitus
  ValproehapeEpilepsia ravihoiatus: raseduse ajal manustatuna võib lootel tekkida kuulmiskahjustus või kurtusriiklik muutus
 • November 2019 (17)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  5-fluorouratsiil (paikselt)Aktiinilise keratoosi ravikõrvaltoime: manustamiskoha verejooksPRAC soovitus
  AtsetüülsalitsüülhapeTromboosi profülaktikakoostoime: metamisooliga koosmanustamisel võib väheneda atsetüülsalitsüülhappe trombotsüütide agregatsiooni takistav toimePRAC soovitus
  DegareliksKasvajavastane ravikõrvaltoime: rabdomüolüüsPRAC soovitus
  Dekstriferroon (parenteraalne)Rauapuudusaneemia ravihoiatus: hüpofosfateemia tekkerisk (enamikul juhtudest mööduv ja ilma kliiniliste sümptomiteta, ühel juhul vajas patsient arstiabi). Ettevaatus on vajalik olemasolevate riskiteguritega patsientidel ja kui patsient vajab pikaajalist suurte veenisiseste annustega raviPRAC soovitus
  DorsolamiidKõrgenenud silmasisese rõhu ravikõrvaltoime: südamepeksleminePRAC soovitus
  FingolimoodHulgiskleroosi ravikõrvaltoime: autoimmuunne hemolüütiline aneemia, kehakaalu langus
  hoiatused: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkeriski suurenemine on sõltuvuses kumuleeruva ekspositsiooniga. MRI leid võib muutuda positiivseks enne kliiniliste sümptomite avaldumist.
  Teatatud on lümfoomi (non-Hodgkini lümfoom, sh B-rakulised ja T-rakulised lümfoomid) ja naha T-rakulise lümfoomi (mycosis fungoides) juhtudest, Epstein-Barri viiruse (EBV) positiivse B-rakulise lümfoomi surmlõppega juhust. Lümfoomi kahtlusel tuleb ravi fingolimoodiga katkestada
  PRAC soovitus
  GalkanezumabMigreeni profülaktikakõrvaltoimed: anafülaksia, angioödeem, löövePRAC soovitus
  IpilimumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: seroosne võrkkesta irdumine, mööduv nägemiskaotus, stomatiitPRAC soovitus
  KabergoliinLaktatsiooni pärssiminehoiatus: tõsiste kõrvaltoimete, sh hüpertensiooni, müokardiinfarkti, krampide, insuldi või psühhiaatriliste häirete risk. Mõnel patsiendil eelnesid krampide või insuldi tekkele tugev peavalu ja/või mööduvad nägemishäired. Ravi ajal tuleb hoolikalt jälgida vererõhku. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb kabergoliiniga ravi peatada ja patsiendi seisundit kohe hinnataPRAC soovitus
  KoolhapeSapphapete sünteesi häirete ravihoiatus: surmlõppega maksatoksilisusPRAC soovitus
  LevotüroksiinHüpotüreoosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tsirkulatoorse kollapsi risk väga väikese sünnikaaluga enneaegsetel vastsündinutel. Levotüroksiiniga ravi alustamisel tuleb jälgida hemodünaamika parameetreid, kuna neerupealiste funktsioon on väljakujunemataPRAC soovitus
  LisdeksamfetamiinAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravihoiatus: rasedal preeklampsia ja enneaegse sünnituse riski suurenemine. Raseduse ajal amfetamiiniga kokkupuutunud vastsündinutel võivad tekkida võõrutusnähudPRAC soovitus
  MifamurtiidKasvajavastane ravikõrvaltoime: perikardi efusioonPRAC soovitus
  NaldemediinOpioididest tingitud kõhukinnisuse ravikõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon (k.a surmlõppega)
  hoiatused: seedetrakti perforatsiooni risk on suurem divertikuliidi ja olemasoleva kasvaja või kõhukelme metastaasidega patsientidel. Neil patsientidel ei tohi naldemediini kasutada
  PRAC soovitus
  OritavantsiinInfektsioonivastane ravihoiatus: allergiline reaktsioon ja anafülaktiline šokkPRAC soovitus
  RauapreparaadidRauavaegusaneemia ravihoiatus ja kõrvaltoime: teatatud on ülitundlikkusreaktsioonidest, mis on progresseerunud Kounise sündroomiks (äge allergiline koronaararteri spasm, mis võib põhjustada müokardiinfarkti)PRAC soovitus
  VardenafiilErektsioonihäirete ravihoiatus ja kõrvaltoimed: vardenafiili kasutavatel meestel on esinenud äkksurma, südamerütmi kiirenemist või südamerütmihäireid, südameinfarkti, valu rindkeres ja ajuverevarustuse häireid (sh ajutine ajuverevoolu vähenemine ja ajuverejooks); enamikul meestest oli juba enne vardenafiili kasutamist probleeme südamega, seega ei ole otsene seos ravimiga kindelPRAC soovitus
 • Oktoober 2019 (22)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AksitiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: koletsüstiitPRAC soovitus
  BaritsiniibReumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: süvaveenitromboos, kopsuemboolia, ülitundlikkusreaktsioonid (lööve, urtrikaaria, näoturse)
  hoiatus: raske allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravi baritsitiniibiga koheselt lõpetada
  PRAC soovitus
  Botuliini toksiin A (Botox, Vistabel) Kroonilise migreeni ravi näidustuselkõrvaltoime: silmalau tursePRAC soovitus
  Botuliini toksiin A (kompleksis hemaglutiniiniga) Dysport Lihaste spastilisuse raviüleannustamine: antitoksiini manustamine on teatud juhtudel avaldanud soodsat toimet paralüüsi süvenemise peatamiselPRAC soovitus
  Botuliini toksiin A kompleksvalkude vaba neurotoksiin (Xeomin) Lihaste spastilisuse ravikõrvaltoime: lihasatroofiaPRAC soovitus
  Clostridium histolyticum’i kollagenaasDupuytreni kontraktuuri ja Peyronie tõve ravihoiatused:
  Dupuytreni kontraktuur: sõrme nekroos (mis on vajanud amputatsiooni, sõrmelüli murrud)
  Peyronie tõbi: peenise vigastuse (murru) vältimiseks tuleb seksuaaltegevuse taasalustamisega oodata vähemalt 4 nädalat pärast ravitsükli teist süsti, et tagada valu ja turse kadumine, ning olla seksuaaltegevuse taasalustamisel ettevaatlik
  PRAC soovitus
  DurvalumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: raskekujuline müasteenia (selle tekkimisel tuleb ravi lõpetada)PRAC soovitus
  EtanertseptReumatoidartriidi, psoriaasi ravikõrvaltoime: põletikuline soolehaigusPRAC soovitus
  EvolokumabHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, gripitaoline haigusPRAC soovitus
  IngenoolmebutaatAaktiinlise keratoosi ravikõrvaltoimed: basaalrakuline kartsinoom, Boweni tõbi ja lamerakk-kartsinoom
  hoiatus: ettevaatlik tuleb olla patsiendi puhul, kellel on varem esinenud nahakahjustusi
  PRAC soovitus
  KarfilsomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoimed: B-hepatiidi viiruse (HBV) reaktivatsioon, angioödeem, progresseeruv hulgikoldeline leukoentsefalopaatia (PML)
  hoiatus: enne ravi tuleks põhjalikult hinnata kardiovaskulaarseid ohutegureid. KNS häirete esinemisel tuleb patsienti jälgida iga uue või süveneva neuroloogilise, kognitiivse või käitumusliku sümptomi suhtes, mis võib viidata PML-ile; PML-i kahtluse korral tuleb ravi katkestada. Enne ravi alustamist, ravi ajal ja pärast ravi lõppu tuleb jälgida HBV reaktiveerumise kliinilisi ja laboratoorseid näitajaid. HBV reaktivatsiooni esinemisel tuleb arutada HBV ravi spetsialistiga
  PRAC soovitus
  Liitium Mania jt meeleoluhäirete ravikõrvaltoime: lihhenoidne ravimireaktsioonPRAC soovitus
  NilotiniibKroonilise müeloidse leukeemia ravihoiatus ja kõrvaltoime: kasvu pidurdumine lastel (väga sageli)PRAC soovitus
  OspemifeenVulvovaginaalse atroofia ravi kõrvaltoime: tupeverejooksPRAC soovitus
  PaklitakseelalbumiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: naha sklerodermiaPRAC soovitus
  PegfilgrastiimNeutropeenia ravikõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroomPRAC soovitus
  PirfenidoonIdiopaatilise kopsufibroosi ravikõrvaltoimed: angioödeem ja anafülaksiaPRAC soovitus
  Raud(III)maltoolRauavaeguse ravikõrvaltoime: rooja värvusemuutusPRAC soovitus
  TelotristaatKartsinoidsündroomiga seotud kõhulahtisuse ravikõrvaltoimed: depressioon, depressiivne meeleolu, iiveldus, soole obstruktsioonPRAC soovitus
  Testosteroon Testosterooni asendusravihoiatused: venoosse trombemboolia (VTE) riskifaktoritega patsientide puhul on vajalik ettevaatus. Trombofiiliaga patsientidel on VTE juhtudest teatatud isegi hüübimisvastase ravi foonil, mistõttu tuleb sellistel patsientidel pärast esimest tromboosi juhtu hinnata hoolikalt testosteroonravi jätkamise sobivust ja võtta kasutusele lisameetmed patsiendi individuaalse VTE tekkeriski vähendamiseksPRAC soovitus
  Tobramütsiin (silmaravimid)Silmainfektsioonide ravihoiatus: neuromuskulaarsete häirete, nt müasteenia ja Parkinsoni tõvega patsientide puhul on vajalik ettevaatus, sest aminoglükosiidid võivad süvendada lihasnõrkustriiklik muutus
  VismodegiibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: Stevensi-Johnsoni sündroom/ toksiline epidermaalne nekrolüüs, eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) ning äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos.
  hoiatus:eelnimetatud tõsiste reaktsioonide tekkimisel ei tohi patsiendil ravi vismodegiibiga enam kunagi taasalustada
  PRAC soovitus
 • September 2019 (7)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Baklofeen (intratekaalne)Spastilisuse ravikõrvaltoime: skolioos, olemasoleva skolioosi süvenemineriiklik muutus
  IbuprofeenValu ja põletiku ravikõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloosPRAC soovitus
  Ibrutiniib Kasvajavastane ravihoiatus: ibrutiniibi kasutamisel on teatatud tserebrovaskulaarse ataki, transitoorse isheemilise ataki ja isheemilise insuldi (sh surmlõppega) juhtudest. Latentsusperiood ravi algusest haigus-seisundite tekkeni oli enamikul juhtudest mitu kuud, mistõttu patsiente tuleb regulaarselt jälgida;
  kõrvaltoimed: tserebrovaskulaarne atakk, transitoorne isheemiline atakk, isheemiline insult
  PRAC soovitus
  MifepristoonRaseduse katkestaminekõrvaltoime ja hoiatus: emaka verejooks. Patsienti tuleb hoiatada emaka verejooksu tekke võimalusestriiklik muutus
  SGLT2 inhibiitorid (kanagliflosiin, dapaglifosiin, empagliflosiin, ertugliflosiin)2. tüüpi diabeedi ravihoiatus: diabeetilise ketoatsidoosi riski tõttu tuleb ravi katkestada patsientidel, kes hospitaliseeritakse suure kirurgilise protseduuri või ägeda meditsiinilise haiguse tõttu. Nendel patsientidel soovitatakse ketoonide sisalduse jälgimist, eelistatult vereproovist. Ravi võib taasalustada, kui ketoonide sisaldus on normis ja patsiendi seisund stabiliseerunudPRAC soovitus
  TeriflunomiidHulgiskleroosi ravikõrvaltoime ja hoiatus: psoriaas (sh pustuloosne psoriaas), varem esinenud psoriaasi halvenemine. Kaaluda võib ravi lõpetamise ja kiirendatud eliminatsiooniprotseduuriPRAC soovitus
  TsiprofloksatsiinAntibakteriaalne ravihoiatus: sarnaselt teistele kinoloonidele võib tekkida vere glükoosisialduse häire (sh kooma), seda peamiselt diabeetikutel, kaasnevate hüpoglükeemiliste ainete kasutamisel. Diabeetikutel on soovitatav hoolikalt jälgida vere glükoosisisaldust;
  kõrvaltoimed: SIADH, hüpoglükeemiline kooma
  PRAC soovitus
 • August 2019 (18)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AsatiopriinImmunosupressioonkoostoime: asatiopriin neutraliseerib mittedepolariseerivate lihaslõõgastite esilekutsutud neuromuskulaarset blokaadi ja võimendab depolariseerivate lihaslõõgastite esilekutsutud neuromuskulaarset blokaadi. Ksantiini oksüdaasi inhibiitoritega (nt febuksostaat) kooskasutamisel võib asatiopriini toime pikeneda (luuüdi supressiooni oht)
  kõrvaltoime: äge febriilne neutrofiilne dermatoos (Sweeti sündroom)
  PRAC soovitus
  Bimatoprost/timoloolGlaukoomi ravikõrvaltoimed: hallutsinatsioonid (timolool), silmalau vao süvenemine (bimatoprost)PRAC soovitus
  DoksorubitsiinKasvajavastane ravikõrvaltoimed: lihhenoidne keratoos, kardiotoksilisuse risk (palpitatsioonid, juhtehäired, Hisi kimbu parema sääre blokaad, vähenenud väljutusmaht, atrioventrikulaarne blokaad, ventrikulaarne arütmia, südamepuudulikkus, südameseiskus)PRAC soovitus
  InoterseenPolüneuropaatia ravi päriliku amüloidoosiga patsientidel hoiatus: maksasiirikuga patsientidel võib tekkida siiriku äratõukereaktsioonPRAC soovitus
  Ketamiin Anesteesia kõrvaltoimed: pikaajalistel kasutajatel (kuritarvitajatel) võib esineda ägedat neerukahjustust, hüdronefroosi ja teisi ureeteri häireidPRAC soovitus
  LevetiratsetaamEpilepsia ravikõrvaltoimed: tavalisest erinev käitumine, agressiivne käituminePRAC soovitus
  Liraglutiid2. tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: mao aeglustunud tühjeneminePRAC soovitus
  Luteetsium(177Lu)kloriid Radioligandravikõrvaltoime ja hoiatus: tuumorilüüsi sündroom, mis võib põhjustada vereanalüüside kõrvalekaldeid, südame rütmihäireid, neerupuudulikkust või krambihoogePRAC soovitus
  MetoklopramiidIivelduse ja oksendamise ravikõrvaltoimed: aeg-ajalt võib esineda nägemishäireid ja silmamunade tahtmatut pöördumistPRAC soovitus
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: nivolumabi monoteraapia puhul ja kombinatsioonis ipilimumabiga on täheldatud immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, sh koliiti. Juhul, kui koliit ei allu kortikosteroidravile, tuleb välistada laboratoorsete analüüsidega teised kõhulahtisuse põhjused, kuna koliiti võib põhjustada ka tsütomegaloviiruse infektsioon/reaktiveeruminePRAC soovitus
  PaklitakseelKasvajavastane ravihoiatus: neuropaatia (väga sage) võib kesta kauem kui 6 kuud pärast ravi katkemist
  kõrvaltoime: palmaar-plantaarne erütrodüsesteesia sündroom
  PRAC soovitus
  Parenteraalsed rauapreparaadid (v.a rauddekstraan) Rauapuudusaneemia ravihoiatus: rasedatele manustamisel jälgida loote seisundit, sest ema ülitundlikkusreaktsiooni tagajärjel võib tekkida lootel bradükardia
  kõrvaltoime: süstekohareaktsioon, pindmine tromboflebiit
  PRAC soovitus
  RauddekstraanRauapuudusaneemia ravihoiatus: rasedatele manustamisel jälgida loote seisundit, sest ema ülitundlikkusreaktsiooni tagajärjel võib tekkida lootel bradükardiaPRAC soovitus
  SekukinumabPsoriaasi ravikõrvaltoimed: alumiste hingamisteede infektsioonid, põletikuline soolehaigusPRAC soovitus
  SufentaniilValuravikoostoime ja hoiatus: sufentaniili koosmanustamine serotonergiliste ainetega (SSRI-d, SNRI-d või MAOI), võivad suurendada eluohtliku serotoniini sündroomi riski. Koosmanustamist nimetatud ravimitega tuleb vältida; MAOI ei tohi võtta vähemalt 2 nädalat enne sufentaniiliPRAC soovitus
  TapentadoolValuravikõrvaltoime: deliiriumi risk kaasnevate riskifaktorite olemasolul (nt kõrge vanus, vähk)PRAC soovitus
  UmeklidiiniumKroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravikõrvaltoime: pearinglusPRAC soovitus
  UstekinumabCrohni tõve ja haavandilise koliidi ravi kõrvaltoimed: mitteinfektsioosne organiseeruv pneumoonia, sinusiitPRAC soovitus
 • Juuli 2019 (18)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Aminohapped vitamiini / mikroelementide lisandigaParenteraalne toitminehoiatus: IV parenteraalsete toitelahuste kokkupuude valgusega, eriti pärast mikroelementide ja/või vitamiinide lisamist, võib peroksiidide ja muude lagunemisproduktide tekke tõttu mõjutada vastsündinutel negatiivselt kliinilist tulemust. Vastsündinutele ja alla 2-aastastele lastele manustamisel tuleb kaitsta ravimit väliskeskkonna valguse eest kuni manustamise lõpuni.PRAC soovitus
  AtsitretiinPsoriaasi jt nahahaiguste ravihoiatus: ravi atsitretiiniga tuleb lõpetada, kui triglütseriidide sisaldust ei ole võimalik kontrolli all hoida või kui ilmnevad pankreatiidi sümptomid.PRAC soovitus
  DekstrometorfaanKuiva köha ravihoiatused: kuritarvitamise ja sõltuvuse juhud - ettevaatus on eriti soovitatav noorukite, noorte täiskasvanute ja patsientide puhul, kes on kuritarvitanud narkootikume või psühhoaktiivseid aineid. Serotoniinisündroom - koos serotonergiliste ainetega on täheldatud potentsiaalselt eluohtliku serotoniinisündroomi teket.Üleannustamine lastel võib kaasa tuua tõsiseid kõrvaltoimeid, sh neuroloogilisi häireid.PRAC soovitus
  ErenumabMigreeni profülaktikakõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, sh lööve, turse ja urtikaaria.PRAC soovitus
  EsklikarbasepiinEpilepsia ravikõrvaltoime: kehakaalu suurenemine.PRAC soovitus
  KabosantinibKasvajavastane ravikõrvaltoime: valu jäsemete (väga sageli).PRAC soovitus
  LetrosoolKasvajavastane ravihoiatus ja kõrvaltoime: harva võivad tekkida tendiniit ja kõõluserebendid. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja kõõluskahjustuse korral rakendada asjakohaseid abinõusid (nt immobilisatsioon).PRAC soovitus
  MesalasiinHaavandilise koliidi ravikõrvaltoime ja hoiatus: nefrolitiaas (ravi ajal peab tarbima piisavalt vedelikku).PRAC soovitus
  Metotreksaat (süstlis, pen-süstlis)Immunusupressioonkõrvaltoime: süstekoha nekroos.PRAC soovitus
  MetüülfenidaatAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravihoiatus: raseduse ajal kasutamisel suureneb lootel südame väärarengute risk, mis vastab täiendavalt kolmele kaasasündinud südame väärarenguga lapsele 1000 naise kohta, kes saavad raseduse esimese trimestri vältel metüülfenidaati, võrrelduna nendega, kes raseduse ajal selle ravimiga kokku ei puutu.kõrvaltoimed: bruksism, trism, põiepidamatus.PRAC soovitus
  Naatriumpentosaan polüsulfaatPõievalu sündroomi ravihoiatus: pigmentaarse makulopaatia harvad juhud, eriti pärast pikaajalist kasutamist (sümptomitena võivad esineda raskendatud lugemine või pikenenud kohanemine hämaras või vähese valgusega keskkondades). Seisundi varaseks avastamiseks tuleb kõiki patsiente regulaarselt oftalmoloogiliselt kontrollida ja selle tekkides tuleb kaaluda ravi lõpetamistPRAC soovitus
  Nusinerseen5q spinaalse lihasatroofia ravi kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem, urtikaaria ja löövePRAC soovitus
  OndansetroonIivelduse ja oksendamise ravihoiatus: rasestumisvõimelised naised peavad kaaluma rasestumisvastaste vahendite kasutamist. Ondansetrooni ei tohi kasutada raseduse esimesel trimestril huule-suulaelõhe tekkeriski tõttu (1,8 miljonit rasedust hõlmav kohortuuring, 3 lisajuhtu 10 000 ravitud naise kohta).PRAC soovitus
  OsimertiniibKasvajavastane ravihoiatus: Stevensi-Johnsoni sündroom - enne ravi alustamist tuleb patsiente SJS-i nähtude ja sümptomite osas teavitada+C12. Kui tekivad SJS-ile viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi kohe katkestada või lõpetada.PRAC soovitus
  SevelameerHüperfosfateemia ravikõrvaltoimed: seedetrakti verejooks, soole mulgustumine, soole nekroos, koliit, mass sooles.PRAC soovitus
  SofosbuviirKroonilise C-hepatiidi ravikoostoime: tsüklosporiini või takroliimusega kooskasutamise alustamisel ei ole vaja annuseid kohandada. Hiljem võib vajalik olla pidev jälgimine ja tsüklosporiini / takroliimuse annuse kohandamine.PRAC soovitus
  VEGF inhibiitorid - aflibertsept, lenvatiniib, bevatsisumab, ponatiniib, kabosantiniib, nintedaniib, pasopaniib, ponatiniib, ramutsirumaab, sunitiniib, regorafeniib, sorafeniib, tivosaniib, vandetaniibKasvajavastane ravi jmhoiatused ja kõrvaltoimed: aneurüsmid ja arteridissektsioonid - VEGF-raja inhibiitorite kasutamine hüpertensiooniga või hüpertensioonita patsientidel võib soodustada aneurüsmide ja arteridissektsioonide teket. Enne aksitiniibi kasutamist tuleb riskiteguritega patsientidel (nt hüpertensioon või anamneesis aneurüsm) seda riski hoolikalt hinnata.PRAC soovitus
  Vaskulaarse endoteeli kasvufaktori (VEGF) inhibiitorid - aksitiniibKasvajavastane ravihoiatused ja kõrvaltoimed: hemorraagia - aksitiniibi ei tohi kasutada patsientidel, kellel on ravimata ajumetastaaside või hiljutise aktiivse seedetrakti verejooksu tunnused. Kui veritsus nõuab meditsiinilist sekkumist, tuleb ravi aksitiniibiga ajutiselt katkestada. Teatatud on aneurüsmide rebendite juhtudest (sh olemasolevate aneurüsmide), millest mõned lõppesid surmaga. Olemasolevate aneurüsmidega patsientidel tuleb enne ravi alustamist aksitiniibiga seda riski hoolikalt kaaluda.Aneurüsmid ja arteridissektsioonid - VEGF-raja inhibiitorite kasutamine hüpertensiooniga või hüpertensioonita patsientidel võib soodustada aneurüsmide ja arteridissektsioonide teket. Enne aksitiniibi kasutamist tuleb riskiteguritega patsientidel (nt hüpertensioon või anamneesis aneurüsm) seda riski hoolikalt hinnata.PRAC soovitus
 • Juuni 2019 (20)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlprasolaamDepressiooni ja paanikahäirete ravihoiatus: sõltuvuse oht võib suureneda annuse suurendamise ja ravi kestusega; väärkasutamisel koos teiste KNS depressantidega on teatatud üleannustamisega seotud surmajuhtudestriiklik muutus
  Ampitsilliin / sulbaktaamInfektsioonide ravihoiatus: ravimi kasutamine imetaval emal võib põhjustada lapsel kõrvaltoimena kõhulahtisustriiklik muutus
  BaklofeenSpastilisuse ravikõrvaltoimed ja hoiatused: suitsiidijuhud ja suitsidaalsed episoodid - enamikul juhtudel lisariskiteguritega patsientidel; patsiente (ja hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest olla valvas seisundi halvenemise, suitsidaalse käitumise, suitsiidimõtete või käitumise ebaharilike muutuste suhtes ning pöörduda nende sümptomite tekkimisel viivitamatult arsti poole;väärkasutus, kuritarvitamine ja sõltuvus - ainesõltuvuse anamneesiga patsiente tuleb ravida ettevaatusegaPRAC soovitus
  DapagliflosiinSuhkurtõve ravikõrvaltoime: angioödeemPRAC soovitus
  DeferasiroksRaua kroonilise ülekoormuse ravihoiatus: raua ülekoormuse risk - seerumi ferritiini taset on soovitatav jälgida iga kuu; ägeda üleannustamise varasteks nähtudeks on seedetrakti häired (kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine), teatatud on maksa- ja neeruhäiretest; ekslikult manustatud ühekordne 90 mg/kg annus põhjustas Fanconi sündroomi, mis taandus pärast ravi katkestamistPRAC soovitus
  DelamaniidTuberkuloosi ravihoiatus: bedakviliiniga kooskasutamisel QT-intervalli pikenemise riskPRAC soovitus
  Dikofenak (paikne)Valu paikne leevendaminekõrvaltoimed: põletustunne manustamiskohal, naha kuivusPRAC soovitus
  Dikofenak (süsteemne)Valu ja reumaatiliste haiguste ravihoiatus: gastrointestinaalse anastomoosi lekke risk võib suureneda. Pärast seedetrakti operatsiooni kasutamisel on soovitatav põhjalik meditsiiniline järelevalve ja ettevaatusPRAC soovitus
  Gripivaktsiin (neljavalentne)Gripi profülaktika hoiatus: passiivne kaitse ei pruugi tekkida kõigil alla 6 kuu vanustel imikutel, kes on sündinud naistel, keda vaktsineeriti raseduse ajalriiklik muutus
  KarbidopaParkinsoni tõve ravikõrvaltoime ja hoiatus: dopamiini düsregulatsiooni sündroom (DDS) - ravimi liigtarvitamist põhjustav sõltuvushäire; enne ravi alustamist tuleb patsiente ja hooldajaid hoiatada DDS võimaliku tekkeriski suhtes PRAC soovitus
  KarmustiinKasvajavastane ravihoiatus: kettakujulise implantaadi läheduses on kirjeldatud aju veresoonte seina muutusi, sh aneurüsmi juhte, mis põhjustavad ajuverejookse mitu kuud pärast ketta implanteerimist; ketta implanteerimist aju suurte veresoonte läheduses tuleks vältidaPRAC soovitus
  KlaritromütsiinInfektsioonide ravivastunäidustus: domperidooniga kooskasutamine (QT-intervalli pikenemise oht)riiklik muutus
  KlindamütsiinInfektsioonide ravihoiatus: suukaudne ja parenteraalne klindamütsiin eritub rinnapiima koguses, mis võib põhjustada rinnaga toidetaval imikul kõhulahtisust, verdi roojas või löövetriiklik muutus
  Kobitistaat, elitegraviir, emtritsitabiin, tenofoviirHIV infektsiooni ravikõrvaltoime: suitsiidsed mõtted ja enesetapukatsed (depressiooni või psühhiaatrilise haiguse anamneesiga patsientidel)PRAC soovitus
  LevofloksatsiinInfektsioonide ravikõrvaltoime ja hoiatus: pikaajalised, puuet põhjustavad ja potentsiaalselt pöördumatud tõsised kõrvaltoimed, mis kahjustavad erinevaid/mitmeid organsüsteeme (lihased, luustik, närvisüsteem, psüühika ja meeleelundid) - mis tahes tõsise kõrvaltoime esimeste nähtude ilmnemisel tuleb ravi kohe lõpetadariiklik muutus
  LevofloksatsiinInfektsioonide ravikõrvaltoimed ja hoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimilööve (DRESS), fikseerunud ravimilööve, antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) - patsienti tuleb teavitada raskete nahareaktsioonide nähtudest; kui tekivad nendele reaktsioonidele viitavad sümptomid, peab ravi kohe lõpetama ning kaaluma alternatiivset ravi. Kui patsiendil on arenenud tõsine reaktsioon, nagu SJS, TEN või DRESS, ei tohi ravi levofloksatsiiniga sellel patsiendil enam kunagi uuesti alustadaPRAC soovitus
  LevonorgestreelRaseduse erakorraline vältimine (SOS pill)hoiatus: rasvunud naistel (KMI > 30 kg/m²) väheneb levonorgestreeli kontsentratsioon ligikaudu 50% võrra võrreldes normaalse KMI-ga naistega; ühe uuringu andmetel tagas annuse kahekordistamine (3 mg) rasvunud naistel sarnased kontsentratsioonitasemed, mis normaalse KMI-ga naistel saavutati 1,5 mg-gariiklik muutus
  NintedaniibIdiopaatilise kopsufibroosi ravikõrvaltoime: koliitPRAC soovitus
  TalidomiidHulgimüeloomi ravikõrvaltoime ja hoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS-sündroom) - patsienti tuleb sümptomitest teavitada ja anda juhised kohe arsti poole pöörduda. 2.–3. astme nahalööbe tekkimisel tuleb kaaluda talidomiidravi katkestamist või lõpetamist. Angioödeemi, 4. astme lööbe, eksfoliatiivse või bulloosse lööbe tekkimisel või Stevensi-Johnsoni sündroomi, toksilise epidermaalse nekrolüüsi või DRESS-sündroomi kahtluse korral tuleb ravi talidomiidiga lõpetada ning seda ei tohi pärast nende reaktsioonide kadumist uuesti alustadaPRAC soovitus
  TrastuzumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroomPRAC soovitus
 • Mai 2019 (13)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AmisulpriidSkisofreenia ravihoiatus: maksatoksilisuse risk. Patsienti peab juhendama, et ta teataks maksakahjustuse sümtpomitest (asteenia, anoreksia, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või ikterus)riiklik muutus
  DeksametasoonHulgimüeloomi ravihoiatus ja kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom: TLSi kõrge riskiga patsiente (nt kõrge proliferatsiooni kiirus, suur tuumor ja kõrge tundlikkus tsütotoksiliste ainete suhtes) tuleb hoolikalt jälgida ja vajadusel rakendada ettevaatusabinõusidPRAC soovitus
  DenosumabOsteoporoosi ja luukao ravi kõrvaltoimed: alopeetsia, lihhenoidne ravimlööve, hüpokaltseemia sh surmaga lõppenud juhudPRAC soovitus
  EveroliimusÄratõukereaktsiooni ravikõrvaltoime: lümfödeemPRAC soovitus
  KlopidogreelTromboosi profülaktikakoostoime: klopidrogreeli ekspositsioon ja trombotsüütide inhibeerimise keskmine määr võivad ritonaviiri samaaegsel kasutamisel vähenedaPRAC soovitus
  NaloksegoolOpioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravikõrvaltoime: seedetrakti perforatsioonPRAC soovitus
  Naltreksoon + bupropiooonKehakaalu langetaminekõrvaltoime ja hoiatus: unisus, teadvuse kaotus (mõnikord põhjustatud krambihoo tõttu). Patsientidel tuleb soovitada kuni nende kõrvaltoimete kadumiseni autojuhtimist või masinate käsitsemist vältidaPRAC soovitus
  NirapariibKasvajavastane ravikõrvaltoime: febriilne neutropeeniaPRAC soovitus
  PantoprasoolRefluksösofagiidi jt ravikõrvaltoime: mikroskoopiline koliitPRAC soovitus
  SertraliinDepressiooni ravikõrvaltoime: makulopaatiaPRAC soovitus
  SSRI ja SNRIDepressiooni ravihoiatus ja kõrvaltoime: selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid võivad põhjustada seksuaalfunktsiooni häireid, sh pikaajalisi häireid, mis püsivad vaatamata ravi lõpetamiselePRAC soovitus
  TrientiinWilsoni tõve ravihoiatus: suure annuse (40 g) üleannustamisel võivad tekkida pearinglus ja oksendaminePRAC soovitus
  VortioksetiinDepressiooni ravikõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, hemorraagia (sh kontusioon, verevalum, ninaverejooks, seedetrakti või vaginaalne verejooks), löövePRAC soovitus
 • Aprill 2019 (17)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AdapaleenAkne ravikõrvaltoime: manustamiskoha põletus (enamasti pindmine, kuid on teatatud ka teise astme põletustest), naha hüpo- või hüperpigmentatsioon, anafülaksia, angioödeemPRAC soovitus
  AlprostadiilArterioosjuha avatuse säilitaminekõrvaltoime: hüpokaleemiaPRAC soovitus
  AtorvastatiinHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoimed: uriini värvuse muutus punakaspruuniks (patsientidele hoiatus, et seostaks tõsisemate häiretega ja otsiks arstiabi)PRAC soovitus
  DabrafeniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, generaliseerunud eksfoliatiivne dermatiitPRAC soovitus
  HüdroksüklorokviinReumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktikahoiatus: QT-intervalli pikenemine patsientidel, kellel on teadaolevad riskifaktorid, mis võivad põhjustada rütmihäireid (torsade de pointes, ventrikulaarne tahhükardia).riiklik muutus
  IvermektiinRosacea ravihoiatus: ravi alustamisel võib rosaatsea süveneda (eeldatavasti reaktsioon Demodex lestade suremisele). Reaktsioon taandub tavaliselt ravi jätkamisel 1 nädala jooksul. Väga ägeda süvenemise korral koos tugeva nahareaktsiooniga, tuleb ravi katkestadariiklik muutus
  LoperamiidKõhulahtisuse ravihoiatus: Brugada sündroomiga patsientidel on üleannustamise korral risk sündroomi avaldumiseks (sh südame äkksurm)PRAC soovitus
  Meningokokk C, konjugeeritud vaktsiinImmuniseeriminehoiatus: päriliku komplemendi puudulikkusega (nt C5 või C3 puudulikkus) isikutel ja terminaalse komplemendi aktiveerumist pärssivat ravi (nt ekulizumab) saavatel isikutel on suurenenud Neisseria meningitidis’e serogrupi C põhjustatud invasiivse haiguse tekkerisk ka juhul, kui neil tekivad antikehad pärast vaktsineerimistriiklik muutus
  ModafiniilNarkolepsia ravihoiatus: raseduse ajal kasutamisel väärarengute risk; fertiilses eas naisel on vajalik efektiivne kontratseptsioonPRAC soovitus
  MontelukastAstma ravi ja profülaktikahoiatus: neuropsühhiaatrilised kõrvaltoimed: patsiente ja/või hooldajaid tuleb juhendada, et nad teataksid selliste muutuste tekkimisest arstile, ravi jätkamist tuleb hoolikalt kaaluda
  kõrvaltoime: kogelemine
  PRAC soovitus
  NikotiinTubakasõltuvuse ravihoiatus: krambivastaseid ravimeid võtvatel või epilepsia anamneesiga isikutel on teatatud krampide tekkest nikotiinasendusravi ajalriiklik muutus
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoosPRAC soovitus
  Rivaroksabaan; apiksabaan; dabigatraan; edoksabaanVenoosse trombemboolia ennetaminehoiatus: antifosfolipiidsündroomiga patsientidel on risk korduva tromboosi tekkeksPRAC soovitus
  Serenoapalmi marjade paksekstrakt (Prostamol Uno)Urineerimishäirete ravikoostoime: varfariiniga koos võib suureneda veritsusoht, mistõttu kooskasutamine ei ole soovitatavriiklik muutus
  ZanamiviirGripi ravi ja profülaktikavastunäidustus: piimavalgu allergiariiklik muutus
  TetrabenasiinHuntingtoni tõve ravivastunäidustus: maksakahjustusriiklik muutus
  Tsitalopraam, estsitalopraamDepressiooni ravikoostoime: flukonasool - vähendada SSRI annust, jälgida kõraltoimete suhtesPRAC soovitus
 • Märts 2019 (13)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AripiprasoolSkisofreenia ravihoiatus: kukkumine: aripiprasool võib põhjustada somnolentsust, posturaalset hüpotensiooni, motoorset ja sensoorset ebastabiilsust, mis võivad viia kukkumisteni. Kõrge riskiga patsiente (nt eakad või kurnatud patsiendid) ravida ettevaatusega ning kaaluda tuleks väiksemat algannust.
  kõrvaltoime: okulogüüriline kriis
  PRAC soovitus
  Beklometasoon (inhaleeritav)Astma ravihoiatus ja kõrvaltoime: kui patsiendil tekib nägemishäire, tuleb kaaluda patsiendi suunamist silmaarsti juurde, et uurida võimalikke põhjusi, milleks võivad olla kae, glaukoom või harvikhaigused, nt tsentraalne seroosne korioretinopaatia, mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamiselriiklik muutus
  DaunorubitsiinKasvajavastane ravihoiatus: teatatud on posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroomi (PRES) tekkest daunorbutsiinravi ajal: neuroloogiline häire, mis võib avalduda peavalu, krambihoogude, letargia, segasuse, pimeduse ning teiste nägemise ja närvisüsteemi häiretena. Tekkida võib kerge kuni raske hüpertensioon. PRES diagnoosi kinnitamiseks on vajalik magnetresonantsuuring. Diagnoosi kinnitumisel tuleb kaaluda ravi lõpetamist daunorubitsiinigaPRAC soovitus
  Etonogestreel + etünüülöstradiool (vaginaalravivahend)Raseduse vältiminekõrvaltoime: angioödeem, anafülaksiariiklik muutus
  EvolokumabHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoimed: angioödeemPRAC soovitus
  Glekapreviir / pibrentasviirC-viirushepatiidi ravikõrvaltoime: sügelusPRAC soovitus
  KarfilsomiibKasvajavastane ravikõrvaltoime: tsütomegalo-viirusnakkusPRAC soovitus
  KlaritromütsiinInfektsioonide ravikoostoime: ibrutiniibi kontsentratsioon võib suurenedariiklik muutus
  LipegfilgrastimNeutropeenia ravi kõrvaltoime: iiveldus, lihaste ja luustiku valu (teatatud peamiselt luuvalu ja seljavalust, sh hospitaliseerimisega lõppenud juhtudest)PRAC soovitus
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: hüpoparatüreoosPRAC soovitus
  Pseudoefedriin (mono- ja kombinatsioonravimid)Nina limaskesta turse vähendaminehoiatus ja kõrvaltoime: isheemiline koliit: kui patsiendil algab äkki kõhuvalu, veritsus pärasoolest või tekivad isheemilise koliidi muud sümptomid, tuleb ravi pseudoefedriiniga katkestada ja pöörduda arsti poolePRAC soovitus
  TianeptiinDepressiooni ravihoiatus: ärajätureaktsioonide riski tõttu tuleb vältida ravi järsku lõpetamist, annust tuleb vähendada järk-järgult 7 kuni 14 päeva jooksul.Hüponatreemia: teatatud on hüponatreemia tekkest, mis on tõenäoliselt seotud antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomiga (SIADH). Ettevaatus on vajalik diureetikume saavate, eakate, tsirrootiliste või dehüdreeritud patsientide ravimisel.PRAC soovitus
  TopiramaatEpilepsia ja migreeni ravikoostoime: samaaegsel ravil varfariiniga võib INR vähenedariiklik muutus
 • Veebruar 2019 (20)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Adapaleen + bensüülperoksiidAkne ravikõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, naha värvuse muutus, urtikaaria, manustamiskoha põletus (teatatud on teise astme põletusest või rasketest põletuse reaktsioonidest)riiklik muutus
  AsatsitidiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: perikardiitPRAC soovitus
  Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid + hapnikAnesteesia ja valu ravikõrvaltoime: generaliseerunud krambihoodPRAC soovitus
  EbastiinAllergilise riniidi, urtikaaria ravikõrvaltoimed: söögiisu suurenenemine, kehakaalu tõus PRAC soovitus
  Fentanüül (süstitav)Valu ravikõrvaltoimed: deliirium, ravimi ärajätusündroomPRAC soovitus
  Fentanüül (transdermaalne plaaster)Valu ravikõrvaltoimed: androgeenide defitsiit, deliiriumPRAC soovitus
  Imatiniib, dasatiniibKasvajavastane ravi kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatiaPRAC soovitus
  KapetsitabiinKasvajavastane ravivastunäidustus ja hoiatus: hiljutine või samaaegne ravi brivudiiniga suurendab kapetsitabiini toksilisust, mis võib lõppeda surmagaPRAC soovitus
  Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiinVaktsineeriminekõrvaltoime: nuttPRAC soovitus
  Loperamiid, loperamiid + simetikoonÄgeda kõhulahtisuse ravihoiatus: üleannustamisega seoses on teatatud kardiaalsetest tüsistustest, sealhulgas QRS-kompleksi laienemisestPRAC soovitus
  MetüülfenidaatAktiivsus- ja tähelepanuhäire ravihoiatus: serotonergiliste ravimite samaaegse manustamise järgselt on teatatud serotoniinisündroomistriiklik muutus
  MilnatsipraanDepressiooni ravikõrvaltoime: Takotsubo kardiomüopaatia (stressi põhjustatud kardiomüopaatia)PRAC soovitus
  MirabegroonÜliaktiivse põie sündroomi ravikõrvaltoime: segasusseisundPRAC soovitus
  MisoprostoolSünnituse esilekutsuminekõrvaltoime: misoprostooli kasutatamisel sünnituse esilekutsumiseks lühikese perioodi jooksul raseduse lõpus puudub risk loote väärarengute tekkeks. Misoprostooli ei tohi kasutada mistahes muul ajal raseduse jooksul, sest väärarengute risk suureneb kolmekordselt (sh Moebius’e sündroom, amnioni väädi sündroom ja kesknärvisüsteemi anomaaliad)PRAC soovitus
  NabumetoonValu ja reumaatiliste haiguste ravikõrvaltoimed: aneemia, aseptiline meningiit (eeskätt süsteemnse erütematoosse luupuse või segatüüpi sidekoe haigusega patsientidel)riiklik muutus
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoimed: aseptiline meningiit, sarkoidoosPRAC soovitus
  PertuzumabKasvajavastane ravihoiatus: infusioonireaktsioonid ja ülitundlikkusreaktsioonid/anafülaksia võivad lõppeda surmagaPRAC soovitus
  Rotaviiruse elusvaktsiin Vaktsineeriminekõrvaltoime: urtikaaria
  täiendatakse hoiatust: teadaoleva või arvatava immuunpuudulikkusega vastsündinute (kaasa arvatud in utero kokkupuude immunosupressioonraviga), vaktsineerimine peaks tuginema võimaliku kasu ja riskide hoolikale kaalumisele
  PRAC soovitus
  TseftriaksoonInfektsioonide ravikõrvaltoimed: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS); Jarisch-Herxheimeri reaktsioonPRAC soovitus
  Tsefuroksiim (intrakameraalne)Kaeoperatsiooni järgse endoftalmiidi profülaktikahoiatus: ravimi lahustamiseks tohib kasutada ainult 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahustkõrvaltoime: maakula tursePRAC soovitus
 • Jaanuar 2019 (22)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AbirateroonKasvajavastane ravihoiatus: rabdomüolüüsi tekkerisk esimese 6 ravikuu jooksulPRAC soovitus
  AtesolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: nefriitPRAC soovitus
  BiotiinVitamiini vaeguse ennetaminehoiatus: mõju laborianalüüside tulemustele: biotiin võib mõjuta biotiini/streptavidiini koostoimel põhinevate laborianalüüside tulemusi. Võimaliku mõjuga tuleb arvestada juhul, kui tulemused ei vasta kliinilisele pildile (nt Gravesi tõvele iseloomulikud kilpnäärme laboriuuringu tulemused asümptomaatilistel patsientidel või valenegatiivsed tulemused troponiini määramisel müokardiinfarktiga patsientidel)PRAC soovitus
  BortesomiibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: silmas rahetera, blefariit, trombootiline mikroangiopaatiaPRAC soovitus
  DeoksükoolhappeLõuatsialuse rasvaladestuse ravihoiatus: nahahaavandite ja nekroosi teke ebaõigete süstimisvõtete tõttu
  kõrvaltoimed: nekroos süstekohal, arteri nekroos süstekohal
  PRAC soovitus
  DetsitabiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: kardiomüopaatiaPRAC soovitus
  Dienogest + etinüülöstradioolRaseduse vältiminehoiatus: hinnanguliselt tekib 10 000-st naisest ligikaudu 8…11 naisel ühe aasta jooksul venoosne trombemboolia riiklik muutus
  EfavirensHIV ravikoostoime: etonogestreeli ekspositsioon võib vähenenda (kontratseptsiooni ebaõnnestumise risk)PRAC soovitus
  EpoprostenoolPrimaarse pulmonaalse hüpertensiooni ravi, hemodialüüskõrvaltoime: suure väljutusmahuga südamepuudulikkusriiklik muutus
  GabapentiinEpilepsia ravikõrvaltoime: düsfaagiaPRAC soovitus
  HüdroklorotiasiidTursete, hüpertensiooni ravihoiatus: süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine või aktiveerumineriiklik muutus
  IsotretinoiinAkne ravikõrvaltoime: günekomastiaPRAC soovitus
  IvermektiinRosacea ravikõrvaltoime: transaminaaside aktiivsuse suureneminePRAC soovitus
  LamotrigiinEpilepsia, bipolaarse häire ravikõrvaltoimed: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos, Brugada tüüpi EKG, hüpogammaglobulineemiariiklik muutus
  NorfloksatsiinInfektsioonide ravikõrvaltoimed: valgustundlikkus, perifeerne neuropaatia, kolestaatiline hepatiit
  hoiatus: müasteenia sümptomid võivad süveneda
  riiklik muutus
  NortriptüliinDepressiooni ravikoostoime: valproehape võib tõsta nortriptülliini plasma kontsentratsiooniPRAC soovitus
  OksaliplatiinKasvajavastane ravikõrvaltoimed: äge müokardiisheemia, k.a müokardiinfarkt, pärgarterite spastiline ahenemine ja stenokardia, ösofagiitPRAC soovitus
  OksükodoonValu ravikoostoimed: SSRI või SNRI koosmanustamisel serotoniini toksilisuse riskPRAC soovitus
  SunitiniibKasvajavastane ravikõrvaltoimed: aordianeurüsm ja –dissektsioon, koliit, isheemiline koliitPRAC soovitus
  TakroliimusÄratõukereaktsiooni ravikõrvaltoimed: nägemisnärvi neuropaatia, trombootiline mikroangiopaatia
  koostoime: isavukonasool, kobitsistaat, nilotiniib, imatiniib, ritonaviir (takroliimuse kontsentratsioon suureneb), mükofenoolhape (tsüklosporiinilt takroliimusele üleminekul võib mükofenoolhappe plasmatase ja efektiivsus väheneda)
  PRAC soovitus
  ValproehapeEpilepsia, bipolaarse häire ravikõrvaltoime: diploopiariiklik muutus
  VedolizumabHaavandilise koliidi, Crohni tõve ravikõrvaltoime: Herpes zozterPRAC soovitus
 • Detsember 2018 (17)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  BCG vaktsiinTuberkoloosivastane immuniseeriminehoiatus: immuunsuse taastumise põletikulise sündroomi (IRIS) juhtudest on teatatud eelnevalt BCG vaktsiiniga vaktsineeritud lastel, kellel hiljem alustati ravi retroviirusvastase ravimiga HIV-infektsiooni raviks või pärast ravi alustamist muu raske immuunpuudulikkusega lastel. IRIS-iga seoses on teatatud adeniidist, supuratiivsest adeniidist, mädasest eritisest, nahahaavandist, nahaabstsessist, palavikust, mis ilmnesid nädalate või kuude jooksul pärast immuunravi alustamistPRAC soovitus
  Bimatoprost Glaukoomi ravikõrvaltoime: pearinglus, eritis silmast, ebamugavustunne silmas, fotofoobia, silmaümbruse naha värvuse muutus, hüpertensioonPRAC soovitus
  Clostridium botulinum´i A-tüüpi toksiin (Dysport)Perifeerse toimega müorelaksanthoiatus: täiskasvanute (eriti eakate) patsientide jalalihaste koldelise spastilisuse ravimisel tuleb olla ettevaatlik, kuna võib esineda suurenenud kukkumise risk
  hoiatus: laste spastilise tserebraalparalüüsi ravimiseks tohib seda kasutada ainult alates kahe aasta vanusest. Turuletulekujärgselt on kaasuvate haigustega (eriti tserebraalparalüüsiga) lastel, väga harva teatatud toksiini võimalikust kaugemale levimisest. Üldjuhul kasutati sellistel juhtudel soovituslikust suuremaid annuseid. Harva on teatatud surmajuhtudest, mis on tserebraalparalüüsiga lastel olnud mõnikord seotud aspiratsioonipenumooniaga pärast ravi botuliinitoksiiniga, sh kui seda on kasutatud mitteregistreeritud viisil (nt kaela piirkonda). Äärmine ettevaatus on vajalik märkimisväärse neuroloogilise häire, düsfaagia või hiljuti esinenud aspiratsioonipenumoonia või kopsuhaiguse korral
  riiklik muutus
  DeksmedetomidiinSedatsioon intensiivravishoiatus: deksmedetomidiin võib indutseerida hüpertermiat, mis võib olla resistentne traditsiooniliste jahutusmeetodite suhtes. Püsiva ebaselge põhjusega palaviku esinemisel tuleb ravi lõpetada ja seda ei ole soovitatav kasutada patsientidel, kellel on kalduvus maliigsele hüpertermiale;üleannustamise sümptomiteks võivad mh olla hüpertensioon, respiratoorne depressioonPRAC soovitus
  Dulaglutiid, eksenatiid, liraglutiid2. tüüpi diabeedi ravihoiatused: sulfonüüluurea või insuliini annuse kohandamiseks tuleb jälgida glükoosisisaldust veres, eeskätt ravi alguses dulaglutiidiga / eksenatiidiga / liraglutiidiga ja insuliini annuse vähendamisel. Insuliini annust on soovitatav vähendada etapiviisiliselt;dulaglutiid / eksenatiid / liraglutiid ei asenda insuliini. Insuliinisõltuvatel patsientidel on pärast insuliini järsku ärajätmist või annuse vähendamist teatatud diabeetilisest ketoatsidoosistPRAC soovitus
  IrinotekaanKasvajavastane ravihoiatus: irinotekaani on seostatud trombemboolia tekkega (kopsuemboolia, venoosne tromboos ja arteriaalne trombemboolia). Patsiente tuleb teavitada trombemboolia nähtudest ja sümptomitest ning nõustada neid koheselt ühendust võtma oma arsti või meditsiiniõega, kui mõni nendest sümptomitest ilmnebPRAC soovitus
  Kanagliflosiin, dapagliflosiin, empagliflosiin, ertugliflosiin 2. tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime ja hoiatus: nekrotiseeriv lahkliha fastsiit (Fournier’ gangreen). SGLT2 inhibiitoreid kasutanud nais- ja meespatsientidel on turuletulekujärgselt teatatud lahkliha nekrotiseerivast fastsiidist, mis on harvaesinev, kuid raske ja potentsiaalselt eluohtlik tüsistus, mis vajab kiireloomulist kirurgilist sekkumist ja antibiootikumravi.Patsientidel tuleb soovitada pöörduda arsti poole, kui genitaal- või lahklihapiirkonnas tekivad valu, tundlikkus, erüteem või turse koos palaviku või üldise halva enesetundega. Enne nekrotiseeriva fastsiidi teket võib patsiendil esineda urogenitaalinfektsioon või lahkliha abstsess. Fournier’ gangreeni kahtluse korral tuleb ravimi võtmine lõpetada ja alustada viivitamata ravi (sh antibiootikumravi ja kirurgiline puhastamine)PRAC soovitus
  Karbimasool, tiamasoolHüpertüreoosi ravivastunäidustus: äge pankreatiit karbimasooli või tiamasooli varasemal kasutamisel
  kõrvaltoime ja hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud ägedast pankreatiidist. Ägeda pankreatiidi korral tuleb ravi karbimasooliga /tiamasooliga viivitamata lõpetada
  hoiatus: epidemioloogiliste uuringute ja spontaansete teatiste põhjal võib karbimasool/tiamasool põhjustada raseduse ajal (eriti esimesel rasedustrimestril) ja suurtes annustes manustamisel kaasasündinud väärarendeid. Teatatud on nahamoodustumatuse, kolju ja näopiirkonna väärarendite (tagasõõrme atreesia, näopiirkonna düsmorfism), omfalotseele, söögitoru atreesia, naba-soolekinnisti juha anomaalia ja vatsakeste vaheseina defekti esinemisest. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Karbimasooli/tiamasooli tohib raseduse ajal manustada üksnes pärast hoolikat individuaalset riski ja kasu hindamist ning üksnes väikseimas efektiivses annuses ilma täiendava kilpnäärmehormoonide manustamiseta. Kui karbimasooli kasutatakse raseduse ajal, on soovitatav hoolikas raseduse, loote arengu ja vastsündinu jälgimine
  PRAC soovitus
  LoperamiidKõhulahtisuse ravihoiatus: üleannustamise korral on lisaks QT intervalli pikenemisele täheldatud ka QRS kompleksi pikenemist ja/või tõsist vatsakeste arütmiat, sh Torsade de Pointesriiklik muutus
  MebendasoolAntihelmintikumkõrvaltoime: patsientidel, keda on ravitud soovitatavast suuremate annustega või pikaajaliselt, on harva tekkinud alopeetsia, pöörduvad maksafunktsiooni häired, hepatiit, agranulotsütoos, neutropeenia ja glomerulonefriit
  NitrofurantoiinKuseteede infektsioonide ravivastunäidustus: neerupuudulikkus (eGFR alla 45 ml/min)
  hoiatus: harva on teatatud maksakahjustusest (hepatiit, autoimmuunne hepatiit, kolestaatiline ikterus, krooniline aktiivne hepatiit ja maksanekroos), sh surmajuhtudest. Ravi ajal tuleb kontrollida maksanäitajaid. Kui patsiendil tekib hepatiit, tuleb ravi kohe peatada ning võtta tarvitusele vastavad abinõud
  kõrvaltoimed: naha vaskuliit, autoimmunne hepatiit, interstitsiaalne nefriit
  PRAC soovitus
  Parenteraalne toitelahus (Olimel erinevad lahused)Parenteraalne toitminevastunäidustus ja hoiatus: OLIMEL sisaldab maisist saadud glükoosi, mis võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone maisi või maisisaaduste allergiaga patsientidel.riiklik muutus
  PerindopriilHüpertensiooni ravikõrvaltoime: Raynaud´ fenomenriiklik muutus
  RisperidoonSkisofreenia ravihoiatus ja koostoime: psühhostimulantide (nt metüülfenidaat) kasutamine kombinatsioonis risperidooniga võib viia ekstrapüramidaalsümptomite tekkeni ühe või mõlema ravimi annuse kohandamise ajal. Stimulandiga ravi on soovitatav lõpetada järk-järgult
  kõrvaltoime: katatoonia, somnambulism, unega seotud söömishäire
  riiklik muutus
  RopivakaiinAnesteesiahoiatus: postoperatiivselt liigesesisest lokaalanesteetikumi püsiinfusiooni saavatel patsientidel on turuletulekujärgselt teatatud kondrolüüsist. Enamikul teatatud juhtudest tekkis kondrolüüs õlaliigeses. Liigesesisene püsiinfusioon ei ole heaks kiidetud näidustusriiklik muutus
  Totsilizumab (RoActemra) Reumatoidartriidi ravihoiatus: maksa aminotransferaaside aktiivsuse tõusu ilma maksakahjustuseta on täheldatud kliinilistes uuringutes irinotekaani kasutamisel ravimitega, mis on teadaolevalt hepatotoksilised (nt metotreksaat).kõrvaltoime: äge pankreatiit, hüpofibrinogeneemiaPRAC soovitus
  Tsertolizumabpegool, etanertsept, golimumab, infliksimabReumatoidartriidi ravikõrvaltoime: lihhenoidsed reaktsioonidPRAC soovitus
 • November 2018 (18)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AmlodipiinHüpertensiooni, stenokardia ravikoostoime: mTOR inhibiitoritega (siroliimus, temsiroliimus ja everoliimus) samaaegsel kasutamisel võib amlodipiin suurendada nende kontsentratsiooniriiklik muutus
  Apremilast Psoriaatilise artriidi ravikõrvaltoime: nõgestõbi, angioödeemPRAC soovitus
  BilastiinAllergia ravikõrvaltoime: oksendaminePRAC soovitus
  Desmopressiin Verejooksu profülaktikavastunäidustused: teadaolev hüponatreemia, antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom, diureetikumravi vajavad seisundid (vedeliku ülekoormuse oht)
  hoiatused: turuletulekujärgselt on süstelahuse kasutamisega seoses teatatud süveveenitromboosi, ajuveresoonkonnahaiguste ja insuldi, tserebraalse tromboosi, südameinfarkti, stenokardia ja rinnavalu tekkest, mistõttu desmopressiini kasutamist tuleb hoolikalt kaaluda eakatel ning anamneesis esineva tromboosi, trombofiilia ja teadaoleva kardiovaskulaarse haigusega või nende riskifaktoritega patsientidel
  riiklik muutus
  Etonogestreel etünüülöstradiool (vaginaalne)Raseduse vältiminehoiatus: teatatud on rõnga purunemisega seotud tupe vigastusestriiklik muutus
  Kaltsiumkarbonaat + kolekaltsiferoolD-vitamiini puuduse ravihoiatus: suures koguses kaltsiumi manustamisel koos imenduva leelisega võib välja kujuneda piima-leelisesündroom (Burnett’i sündroom), st hüperkaltseemia, alkaloos ja neerukahjustusriiklik muutus
  Kortikosteroidid (paiksed ja süsteemsed)Immunosupressiivne ravihoiatus: kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaaluda patsiendi silmaarstile suunamist, et uurida võimalikke põhjusi, mis võivad olla näiteks kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR), mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamiselriiklik muutus
  KsülometasoliinNina limaskesta turse ravihoiatus: pikenenud QT sündroomiga patsientidel, keda ravitakse ksülometasoliiniga, võib esineda suurem risk raskete ventrikulaarsete arütmiate tekkeksPRAC soovitus
  LorasepaamÄrevushäire ravihoiatus: sedatsiooni riski ja/või lihaste ning luustiku nõrkuse tõttu, mis võivad suurendada kukkumise riski, tuleb eakatel lorasepaami kasutada ettevaatusega. Eakatel tuleb annuseid vähendadaPRAC soovitus
  MorfiinValu ravihoiatus: sirprakkaneemiaga patsiente tuleb hoolikalt jälgida ägeda rindkeresündroomi sümptomite suhtes, arvestades ägeda rindkeresündroomi ja morfiini kasutamise võimalikku seost vaso-oklusiivse kriisi ajal
  koostoime: pikaajalist opioidanalgeetikumide kasutamist võib seostada suguhormoonide sisalduse vähenemise ja prolaktiinisisalduse suurenemisega. Sümptomid on muu hulgas libiido vähenemine, impotentsus ja amennorröa;opioidide samaaegne kasutamine rahustitega (nt bensodiasepiinid) või sarnaste ravimitega suurendab sedatsiooni, hingamisdepressiooni, kooma ja surma riski kesknärvisüsteemi pärssiva aditiivse toime tõttu. Samaaegsel kasutamisel tuleb ravimite annust ja kasutamise kestust piirata
  riiklik muutus
  NaloksegoolOpioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravikoostoime: naloksegooli kasutamist koos teiste opioidi antagonistidega (nt naltreksoon, naloksoon) tuleb vältida potentsiaalse aditiivse antagoniseeriva toime tõttu opioidi retseptorile ja opioidi ärajätunähtude riski suurenemise tõttuPRAC soovitus
  NomegestroolRaseduse vältiminevastunäidustus: meningioomi(de) olemasolu või varasem esinemine anamneesis
  hoiatus ja kõrvaltoime: nomegestrooli pikaajalisel kasutamisel (mitu aastat) annustes 3,75 või 5 mg päevas ja rohkem on teatatud (ühe ja mitme) meningioomi esinemisest. Meningioomi diagnoosimisel tuleb ravi katkestada
  PRAC soovitus
  PembrolizumabKasvajavastane ravihoiatus: bioloogiliste ravimpreparaatide kasutamise jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatud ravimpreparaadi nimetus ja partii number selgelt dokumenteerida.Pembrolizumabi saavatel patsientidel on esinenud immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, sh rasked ja surmaga lõppenud juhud
  kõrvaltoimed: pneumoonia, aneemia, trombotsütopeenia, lümfopeenia, isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia, hüpotüreoidism, söögiisu vähenemine, hüponatreemia, hüpokaleemia, hüpokaltseemia, unetus, peavalu, perifeerne neuropaatia, silmade kuivus, perikardi efusioon, müokardiit, hüpertensioon, düspnoe, köha, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, erüteem, alopeetsia, ekseem, akneformne dermatiit, paapulid, lihas-skeleti valu, liigesevalu, valu jäsemetes, jõuetus, ödeem, püreksia, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, hüperkaltseemia, vere bilirubiinisisalduse suurenemine
  PRAC soovitus
  PemetrekseedKasvajavastane ravikõrvaltoimed: hüperpigmentatsioon, naha ja/või nahaaluskoe infektsioossed ja mitteinfektsioossed häired (nt äge bakteriaalne naha ja nahaaluskoe põletik, pseudotselluliit, dermatiit)PRAC soovitus
  Takroliimus (süsteemne ravimvorm)Äratõukereaktsiooni profülaktikahoiatus: immunosupressantidega ravitavatel patsientidel on suurem risk infektsioonide, sh oportunistlike infektsioonide tekkeks, sh viirusliku hepatiidi infektsiooni suurenenud risk (nt B- ja C-hepatiidi taasaktiveerumine ja uus infektsioon, samuti E-hepatiit, mis võib muutuda krooniliseks)PRAC soovitus
  Tsiprofloksatsiin (süsteemseks kasutamiseks)Antibakteriaalne ravihoiatus: teatatud on hüpoglükeemilise kooma juhtudestkõrvaltoime: antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH)PRAC soovitus
  ValproehapeEpilepsia ravikõrvaltoime: kusepidamatusriiklik muutus
  VorikonasoolSeeninfekstioonide ravihoiatus ja kõrvaltoimed: vorikonasooli kasutamisel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon, mis võivad olla eluohtlikud ja lõppeda surmagaPRAC soovitus
 • Oktoober 2018 (20)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AksitiniibKasvajavastane ravihoiatus: teatatud on aneurüsmi rebendite juhtudest, millest mõned lõppesid surmaga. Olemasoleva aneurüsmiga patsiendil tuleb enne ravi alustamist aksitiniibiga seda riski hoolikalt kaaluda PRAC soovitus
  AllopurinoolHüperurikeemia ja podagra ravi ja profülaktikakõrvaltoimed: angiödeem ja anafülaktiline reaktsioon. PRAC soovitus
  Amantadiin Parkinsonismi ravikõrvaltoime: nägemise ähmastumine ja sarvkesta kahjustus, nt subepiteliaalne punktjas hägusus, mida võidakse seostada pindmise punktja keratiidiga, sarvkesta epiteeli turse ja märgatavalt vähenenud nägemisteravusega;
  kõrvaltoime: impulsikontrollihäired (patoloogiline hasartmängurlus, libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, kompulsiivne kulutamine või ostmine, liigsöömishood ja kompulsiivne söömishäire)
  PRAC soovitus
  AmitriptüliinDepressiooni ravikoostoime: valproehape võib suurendada amitriptüliini kontsentratsiooni plasmas
  kõrvaltoime: hallutsinatsioonide risk (kõigil patsientidel, mitte ainult skisofreeniaga patsientidel)
  hoiatus: üleannustamisel hüponatreemia risk
  PRAC soovitus
  Daklatasviir, dasabuviir, elbasviir, grasopreviir, glekapreviir, pibrentasviir, ledipasviir, ombitasviir, paritapreviir, ritonaviir, sofosbuviir, velpatasviir, voksilapreviirC-hepatiidi ravihoiatus: hüpoglükeemia risk - vajalik on diabeedihaigete jälgimine ja vajadusel ravi kohandaminePRAC soovitus
  DapoksetiinEnneaegse seemnepurske ravikoostoime: greibimahl on tugev CYP3A4 inhibiitor ja seda tuleks vältida 24 tunni jooksul enne dapoksetiini võtmist (kontsentratsiooni tõus). PRAC soovitus
  DasabuviirKroonilise C-hepatiidi ravikõrvaltoimed: kombinatsioonis ombitasviiri/ paritapreviiri/ ritonaviiri ja ribaviiriniga võivad tekkida kõhulahtisus, oksendamine, dehüdratsioon PRAC soovitus
  Deksametasoon (Ozurdex)Uveiidi ja maakula turse ravikõrvaltoime: seadme sisestamisega kaasnev silmakoe vigastust põhjustav tüsistus (implantaadi väärpaigaldamine) PRAC soovitus
  DolutegraviirHIV infektsiooni ravihoiatus: ravimi kasutamisel raseduse esimesel trimestril esineb suurem risk neuraaltorudefekti tekkeks lootel PRAC soovitus
  Fluorouratsiil (intravenoosselt manustatav ravimvorm)Kasvajavastane ravivastunäidustus: teadaolev dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) aktiivsuse täielik puudumine (DPD defitsiidi korral on risk ootamatu raskekujulise fluorouratsiili toksilisuse tekkeks)
  hoiatus: kardiotoksilisuse ja entsefalopaatia risk
  kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia, infektsioonid, südameseiskus, perikardiit, hüperammoneemiline entsefalopaatia
  PRAC soovitus
  GemtsitabiinKasvajavastane ravikõrvaltoimed: trombootiline mikroangiopaatia, infektsioonid, sepsis, pseudotselluliitPRAC soovitus
  Hormonaalsed kontratseptiivid (kõik toimeained)Raseduse vältiminehoiatus: ravimite kasutajatel on teatatud meeleolulangusest ja depressioonistPRAC soovitus
  KlosapiinSkisofreenia ravikõrvaltoime: rahutute jalgade sündroom riiklik muutus
  LanreotiidAkromegaalia, endokriinsete kasvajate ravikõrvaltoimed: süstekoha abstsess, koletsüstiit riiklik muutus
  Meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin Immuniseeriminekõrvaltoime: meningeaalne ärritus PRAC soovitus
  Nalmefeen Alkoholisõltuvuse ravikõrvaltoimed: angioödeem, urtikaaria, pruritus, nahalööve, erüteem, priapism PRAC soovitus
  RanolasiinStenokardia ravihoiatus: kõrvaltoimena tekkiv QT intervalli pikenemine on annusest sõltuv PRAC soovitus
  TeriflunomiidHulgiskleroosi ravikõrvaltoime: düslipideemia PRAC soovitus
  TsisplatiinKasvajavastane ravikõrvaltoime: venoosne trombemboolia PRAC soovitus
  ValproehapeEpilepsia ja bipolaarse häire ravikõrvaltoime: diploopia PRAC soovitus
 • September 2018 (13)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlemtuzumabHulgiskleroosi ravikõrvaltoime ja hoiatus: tsütomegaloviirusinfektsiooni, sh tsütomegaloviiruse reaktivatsiooni risk. Enamik juhtudest tekkis 2 kuu jooksul alates alemtuzumabravi alustamisestPRAC soovitus
  DiklofenakValu ja reumaatiliste haiguste ravikoostoime: rifampitsiini toimel võib diklofenaki kontsentratsioon oluliselt väheneda
  kõrvaltoime: Kounise südroom
  riiklik muutus
  DimetüülfumaraatHulgiskleroosi ravikõrvaltoime: trombotsütopeeniaPRAC soovitus
  DuloksetiinDepressiooni, ärevushäire jt ravikõrvatoimed: interstitsiaalne kopsuhaigus ja eosinofiilne pneumooniaPRAC soovitus
  Fluorokinoloonid süsteemseks ja inhalatsioonina kasutamiseksInfektsioonide ravihoiatus: aordianeurüsmi ja -dissektsiooni risk, eriti eakatel patsientidel.Patsientidel, kellel on aneurüsm perekonnaanamneesis või diagnoositud aordianeurüsm ja/või -dissektsioon või esinevad muud riskitegurid või –seisundid (nt Marfani sündroom, Ehlersi-Danlosi sündroom, Takayasu arteriit, hiidrakuline arteriit, Becheti tõbi, hüpertensioon, teadaolev ateroskleroos), tohib fluorokinoloone kasutada ainult pärast hoolikat kasu/riski suhte hindamist ning muude ravivõimaluste kaalumist.Patsiente peab juhendama kohe EMOsse pöörduma äkki tekkinud kõhu-, rindkere- või seljavalu korralPRAC soovitus
  Hüdroklorotiasiid Hüpertensiooni ravihoiatus: mitte-melanoomse nahavähi risk: hüdroklorotiasiidi võtvaid patsiente peab teavitama mitte-melanoomse nahavähi riskist ja soovitama neil regulaarselt kontrollida nahka uute kollete suhtes ja kõikidest kahtlastest nahamuutustest kohe teatadaPRAC soovitus
  IpilimumabMelanoomi ravihoiatus: tsütomegaloviirusinfektsiooni / tsütomegaloviiruse reaktivatsiooni riskPRAC soovitus
  Minoksidiil Alopeetsia ravi meestelkõrvaltoime ja hoiatus: depressiivne meeleolu, pearinglus või hüpotensioon (reaktsioonikiiruse vähenemine) riiklik muutus
  OkskarbasepiinEpilepsia ravikõrvaltoime: kehakaalu tõusriiklik muutus
  Rauapreparaadid (parenteraalsed)Rauapuudusaneemia ravikõrvaltoime: gripilaadne haigus, mis võib avalduda paari tunni kuni mitme päeva möödudes pärast ravimi kasutamistPRAC soovitus
  SalbutamoolAstma ravivastunäidustus: salbutamooli mitte-intravenoosseid ravimvorme ei tohi kasutada tüsistumata enneaegse sünnitegevuse peatamiseks või abordiohu korralriiklik muutus
  TrandolpariilHüpertensiooni ravivastunäidustus: trandolapriili ja sakubitriili/valsartaani kombinatsioon on angioödeemi suurenenud tekkeriski tõttu vastunäidustatud. Ravi sakubitriili/valsartaaniga ei tohi alustada enne, kui trandolapriili viimase annuse võtmisest on möödunud 36 tundi. Kui ravi sakubitriili/valsartaaniga lõpetatakse, ei tohi ravi trandolapriiliga alustada enne, kui sakubitriili/valsartaani viimase annuse manustamisest on möödunud 36 tundi riiklik muutus
  ValproehapeEpilepsia ja bipolaarse häire raviuuendatud raseduse ennetusprogramm (täielikku infot vaata ravimi omaduste kokkuvõttest): Tütarlapsed ja rasestumisvõimelised naised: ravi valproaadiga tohib alustada ja seda peab jälgima arst, kes on kogenud epilepsia, bipolaarse meeleoluhäire või ravis. Valproaati ei tohi kasutada tütarlastel ja rasestumisvõimelistel naistel, välja arvatud juhul, kui teised ravimid on ebaefektiivsed või ei ole talutavad. Valproaati peab määrama eelistatult monoravimina ja väikseimas efektiivses annuses, võimalusel toimeainet prolongeeritult vabastava ravimvormina. Ööpäevane annus tuleb jagada vähemalt kaheks üksikannuseks.
  Epilepsia ravis on vaproaat vastunäidustatud
  rasedatel, välja arvatud juhul, kui sobiv alternatiivne ravi puudub;
  rasestumisvõimelistel naistel, välja arvatud juhul, kui raseduse ennetusprogrammi kõik tingimused on täidetud.
  Bipolaarse meeleoluhäire ravis on valproaat vastunäidustatud:
  rasedatel;
  rasestumisvõimelistel naistel, välja arvatud juhul, kui raseduse ennetusprogrammi kõik tingimused on täidetud
  Õppematerjalid: Patsiendijuhis ja patsiendikaart tuleb anda kõigile valproaadiga ravitavatele rasestumisvõimelistele naistele.Valproaadiga ravi alustades ja selle iga-aastase ülevaatamise käigus peab eriarst kasutama iga-aastast ohtude teadvustamise vormi
  PRAC soovitus
 • August 2018 (16)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  GabapentiinEpilepsia, neuropaatilise valu ravihoiatus: gabapentiini on seostatud raske respiratoose depressiooniga; selle tekkerisk võib olla suurem patsientidel, kellel on hingamishäired, hingamiselundite või neuroloogiline haigus, neerukahjustus, samaaegselt kesknärvisüsteemi depressante kasutavatel ning eakatel patsientidel. Nendel patsientidel võib olla vajalik annust kohandadariiklik muutus
  HüdroksükarbamiidKroonilise lümfoidse leukeemia ravihoiatus: nahavähi risk
  kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus
  PRAC soovitus
  Immunoglobuliin, ekstravaskulaarneImmuunpuudulikkuse, hüpogammaglulineemia asendusravikõrvaltoimed: inimese normaalimmunoglobuliinid võivad harva põhjustada vererõhu äkilist langust ja üksikjuhtudel anafülaktilist šokki; seda ka siis, kui patsiendil ei ole eelnevat manustamise ajal ülitundlikkust esinenud;sageli võivad tekkida paiksed reaktsioonid infusioonikohas: turse, valu, punetus, induratsioon, paikne temperatuuri tõus, sügelus, nahaalused verevalumid ja lööveriiklik muutus
  IndapamiidHüpertensiooni ravikoostoime: allopurinooli samaaegne kasutamine võib suurendada ülitundlikkusreaktsioonide tekkeriski allopurinooli suhtesriiklik muutus
  Kvetiapiin Skisofreenia, bipolaarse häire ravihoiatus: populatsioonipõhine retrospektiivne uuring näitas, et depressiooniga patsientide ravi kvetiapiiniga suurendab:
  enesevigastuse ja suitsiidi riski 24…64 aastastel patsientidel, kellel varasemalt ei ole esinenud enesevigastust kvetiapiini kasutamisel koos teiste antidepressantidega;
  >65 aastaste Parkinsoni tõvega patsientide surmariski. Eakate Parkinsoni tõvega patsientide osas tuleb kvetiapiini kasutamisel olla ettevaatlik
  riiklik muutus
  LamotrigiinEpilepsia ravihoiatus: ja kõrvaltoimed: Brugada tüüpi EKG ja hemofagotsütaarse lümfohistiotsütoosi risk, hüpogammaglobulineemia PRAC soovitus
  NadropariinTromboosi profülaktika ja ravikõrvaltoimed: peavalu, migreen riiklik muutus
  NivolumabKasvajavastane ravihoiatus: perikardi häired (perikardiit, perikardi efusioon, südame tamponaad ja Dressleri sündroom)PRAC soovitus
  ParoksetiinDepressiooni, ärevushäirete ravikõrvaltoime: bruksismPRAC soovitus
  Ponatiniib Leukeemia ravikõrvaltoime ja hoiatus: posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom PRAC soovitus
  PropofoolÜldanesteesia sissejuhataminemuudeti hoiatust propofooli infusiooni sündroomi riski kohta (varasema annuse vähendamise soovituse asemel): propofooli manustamine tuleb lõpetada kohe, kui ilmnevad propofooli infusiooni sündroomi nähudPRAC soovitus
  RosuvastatiinHüperkolesteroleemia ravikoostoime: regorafeniibi, velpatasiivi, ombitasviiri, grasopreviiri või glekapreviiriga koosmanustamisel suureneb rosuvastatiini AUC - oht lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeksPRAC soovitus
  SekukinumabPsoriaasi, artriidi, spondüliidi ravihoiatused: turuletulekujärgselt on täheldatud tõsiseid infektsioone; teatatud on Crohni tõve ja haavandilise koliidi uutest juhtudest või ägenemistestPRAC soovitus
  TapentadoolValu ravihoiatus ja koostoime: patsientidel, kes kasutavad samaaegselt teisi krambiläve langetavaid ravimeid (nt SSRI-d, SNRI-d, tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid) suureneb krambiriskPRAC soovitus
  TikagreloorAterotrombootiliste sündmuste ennetaminemuudeti annustamise hoiatust: kui patsient peab minema plaanilisele operatsioonile ja antitrombotsütaarset toimet soovitakse vältida, tuleb ravi tikagrelooriga katkestada 5 päeva enne operatsiooni (varasemalt 7 päeva)PRAC soovitus
  VenlafaksiinDepressiooni, ärevushäirete ravihoiatus: amfetamiinide kasutamine võib venlafaksiini kasutamise ajal viia serotoniinisündroomi tekkeleriiklik muutus
 • Juuli 2018 (17)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AtorvastatiinHüperkolesteroleemia ravihoiatus: patsientidel, kes võtavad atorvastatiini koos C-hepatiidi viiruse vastaste ravimite elbasviiri/grasopreviiriga, ei tohi atorvastatiini annus ületada 20 mg/ööpäevas
  vastunäidustus: samaaegne ravi C-hepatiidi viiruse vastaste ravimite gletsapreviiri/pibrentasviiriga
  PRAC soovitus
  DeoksükoolhapeLõuatsialuse rasvladestuse ravikõrvaltoime: hüpoesteesia süstekohalPRAC soovitus
  FondapariinuksnaatriumTrombemboolia profülaktikahoiatus: fondapariinuksiga ravitud patsientidel on harva teatatud hepariini poolt indutseeritud trombotsütopeenia (HIT) tekkestPRAC soovitus
  FurosemiidTursete ja hüpertensiooni ravikõrvaltoime: lihhenoidsed reaktsioonidriiklik muutus
  Ibrutiniib Lümfoomi, leukeemia ravikõrvaltoime: perifeerne neuropaatia PRAC soovitus
  Inimese normaalimmuno-globuliin (IV)Primaarse immuunpuudulikkuse ja hüpogamma-globulineemia ravikõrvaltoime: naha erütematoosluupusPRAC soovitus
  Metoprolool + ivabradiin Stenokardia ravikõrvaltoimed: õudusunenäod, ebatavalised unenäod, segasus, hallutsinatsioonid, vähenenud tähelepanu, mälukaotus, teadvuskaotus, väsimus, vähenenud pisaraeritus, kseroftalmia, psoriaas ja psoriasiformne lööve, erüteem, pruuritus, valu rindkeres, arütmiad, südame juhtehäired, kodade virvendus, südamepuudulikkus, kardiogeenne sokk, I astme AV blokaad, vererõhu langus, tõenäoliselt bradükardiaga seotud hüpotensioon, halb enesetunne ja asteeniariiklik muutus
  MorfiinValu ravihoiatused: sirprakkaneemiaga patsientidel on morfiini kasutamisel ägeda rindkeresündroomi oht;suurte annuste korral võib tekkida hüperalgeesia, mis ei allu morfiiniannuse suurendamisele. Vaja võib olla morfiini annust vähendada või kasutada muud opioidi;morfiini samaaegne kasutamine rahustitega võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset depressiooni, koomat ja surma. Nende riskide tõttu tohib rahusteid samaaegselt määrata ainult alternatiivsete ravivalikuteta patsientidele. Kui morfiini tuleb siiski määrata samaaegselt rahustitega, peab kasutama väikseimat efektiivset annust ning ravi peab olema võimalikult lühike. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes. Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada vajadusest neid sümptomeid teavustada
  Koostoime: rifampitsiin võib vähendada morfiini plasmakontsentratsiooni. Rifampitsiinravi ajal ja pärast ravi tuleb jälgida morfiini analgeetilist toimet ja kohandada morfiini annuseid
  PRAC soovitus
  OktreotiidAkromegaalia, neuroendo-kriinsete kasvajate, hüpo-füüsi adenoomide ravikõrvaltoime: turuletulekujärgselt on teatatud trombotsütopeeniast, eriti veenisisese manustamisvormi kasutamisel maksatsirroosiga patsientidel, aga samuti lihasesse süstimisel. Trombotsütopeenia on pöörduv ning kaob ravi lõpetamiselriiklik muutus
  PiksantroonMitte-Hodgkini B-rakulise lümfoomi ravikõrvaltoime: hepatotoksilisusPRAC soovitus
  Retroviirusvastased ravimidRetroviirusinfektsioonide ravikõrvaltoime: autoimmuunhepatiitPRAC soovitus
  SertraliinDepressioni, paanikahäirete ravikõrvaltoime: enurees (lastel)riiklik muutus
  SofosbuviirC-hepatiidi ravihoiatus: sofosbuviiri ja amiodarooni koosmanustamisel on teatatud arütmia juhtudest ilma teise otsese toimega viirusevastase aine samaaegse manustamisetakõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroomPRAC soovitus
  TreprostiniilArteriaalse pulmonaal-hüpertensiooni ravikõrvaltoime: jäseme valu, kõrgenenud minutimahu sündroomPRAC soovitus
  TsetirisiinAllergiavastane ravikõrvaltoimed: õudusunenäod, liigesvalu, hepatiitriiklik muutus
  Vedolizumab Haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravikõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokkPRAC soovitus
  VenetoklaksKroonilise lümfoidse leukeemia ravihoiatus ja kõrvaltoime: tõsised infektsioonid, sealhulgas surmaga lõppenud sepsisPRAC soovitus
 • Juuni 2018 (15)
  cToimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  ArseentrioksiidÄgeda promüelotsüütse leukeemia ravikõrvaltoime: entsefalopaatia, Wernicke entsefalopaatiaPRAC soovitus
  DeferasiroksRaua kroonilise ülekoormuse ravihoiatus ja kõrvaltoimed: turuletulekujärgselt on teatatud rasketest renaalse tubulopaatia vormidest (Fanconi sündroom), neerupuudulikkusest ja maksapuudulikkusest, millega kaasnesid hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired. Vaimse seisundi seletamatu muutuse tekkimisel tuleb arvestada hüperammoneemilise entsefalopaatiaga ning määrata ammoniaagi sisaldustPRAC soovitus
  EtomidaatÜldanesteesia sissejuhataminehoiatus ja kõrvaltoimed: ühekordsed induktsioonannused võivad viia mööduva neerupealiste puudulikkuseni ja kortisooli taseme languseni seerumis. Kriitilises seisundis (sh sepsisega) patsientidel tuleb etomidaati kasutada ettevaatusegaPRAC soovitus
  Flukonasool (Diflucan)Seeninfektsioonide ravihoiatus: vaatlusuuringu tulemuste kohaselt on esimese trimestri ajal flukonasooliga ravitud naistel suurem raseduse katkemise riskkõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) koostoimed: olapariibi ja tofatsiniibi plasmakontsentratsioonid suurenevad flukonasooli toimelriiklik muutus
  FluvastatiinHüperlipideemia ravikõrvaltoime: kõhulahtisusPRAC soovitus
  Karbamasepiin (Tegretol)Krambivastane ravihoiatus: raseduse ajal kasutamist seostatakse lootekahjustuste tekkega. Fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivset kontratseptsiooni ravi ajal karbamasepiiniga ja 2 nädalat pärast viimast annustriiklik muutus
  MikafungiinKandidiaasi ravi ja profülaktikakõrvaltoime: anafülaktiline ja anafülaktoidne šokk PRAC soovitus
  NabumetoonValu ja reumaatilised haigusedhoiatus ja kõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid, sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)PRAC soovitus
  NintedaniibIdiopaatilise kopsufibroosi ravikõrvaltoimed: lööve, pruuritus, neerupuudulikkusPRAC soovitus
  NintedaniibMitteväikerakk-kopsuvähi ravikõrvaltoimed: müokardiinfarkt, neerupuudulikkus hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud seedetrakti perforatsioonidest, mis mõnel juhul lõppesid letaalseltPRAC soovitus
  Somatropiin (Saizen)Kasvuhormoon, asendusravihoiatus: kasvuhormooni asendusravi alustamisel võib avalduda sekundaarne neerupealiste puudulikkus, somatropiinravi alustamine glükokortikoidasendusravi patsientidel võib viia kortisooli puuduse ilminguteni (vajadusel suurenda kortisooli annust)kõrvaltoime: karpaalkanali sündroom, günekomastiakoostoimed: suukaudset östrogeenasendusravi saavad patsiendid võivad vajada somatropiini suuremaid annuseidriiklik muutus
  TalidomiidHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: leukotsütoklastiline vaskuliitPRAC soovitus
  ToremifeenRinnanäärmevähi ravikõrvaltoime: maksa steatoosPRAC soovitus
  Tsinnarisiin (Stugeron)Vestibulaarsete häirete, Raynaud tõve ravikõrvaltoime: ikterusriiklik muutus
  VarenikliinSuitsetamisest loobuminekõrvaltoime: lühiajaline teadvuskaotusPRAC soovitus
 • Mai 2018 (33)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlprostadiilJäseme kriitilise isheemia ravikõrvaltoime: seedetrakti verejooksPRAC soovitus
  Apiksabaan, edoksabaanTromboosi ravikoostoime: verejooksu risk võib suureneda samaaegsel selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI-d) või serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI-d) kasutamiselPRAC soovitus
  DaptomütsiinInfektsioonide (cSSSI) ravikõrvaltoime: trombotsütopeeniaPRAC soovitus
  DenosumabLuukoe mineralisatsiooni mõjutamine luukude haarava kasvaja korralhoiatus: ravi lõpetamisele järgnev hüperkaltseemia hiidrakulise luukasvajaga patsientidel ja kasvava luustikuga patsientidel, mis nõuab haiglaravi ning mille tüsistusena on tekkinud äge neerupuudulikkus. Pärast ravi lõpetamist tuleb patsientidel jälgida hüperkaltseemia nähte ja sümptomeid; mõõta regulaarselt seerumi kaltsiumisisaldust ning hinnata, kas patsiendil on vaja täiendavalt manustada kaltsiumit ja D vitamiini.
  kõrvaltoime: uus primaarne pahaloomuline kasvaja
  PRAC soovitus
  EltrombopaagTrombotsütopeenilise purpuri ja trombotsütopeenia ravihoiatus: eltrombopaagi võtvatel patsientidel on teatatud seerumi värvimuutusest ja üldbilirubiini ning kreatiniini määramise mõjutamisest. Juhul kui laborianalüüside tulemused ei ühti kliinilise vaatluse tulemustega, võib kordustestimine mõne muu meetodiga aidata tulemuse õigsust kindlaks tehaPRAC soovitus
  Fenüülefriini sisaldavad ravimidNinakinnisuse ravihoiatus: raseduse ja imetamise ajal ei tohi kasutada: fenüülefriin võib põhjustada väärarenguid, samuti võimalik seos loote hüpoksia ja bradükardiaga. Fenüülefriin võib erituda rinnapiimariiklik muutus
  FinasteriidEesnäärme healoomulise suurenemise ravikõrvaltoime: ärevusPRAC soovitus
  Glükoos (Glucose B. Braun 10%)Hüpoglükeemia ravihoiatus: glükoosilahustega viiakse organismi rohkelt vett, mis võib põhjustada hüponatreemiat või seda süvendada
  kõrvaltoime: hüponatreemiline entsefalopaatia
  riiklik muutus
  HüdrokortisoonImmuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravikoostoime: östrogeenid võivad mõjutada hüdrokortisooni toimet suurendades transkortiini kontsentratsiooni ja vähendades metaboliseeruva hüdrokortisooni kogustriiklik muutus
  Karbamasepiin (Tegretol CR)Epilepsia ravikoostoime: suukaudsete antikoagulantide (rivaroksbaan, dabigatraan, apiksabaan ja edoksabaan) plasmasisaldus võib väheneda ja tromboosirisk tõusta
  hoiatus: kukkumisi ja kaasnevaid luumurde või teisi vigastusi võivad põhjustada kõrvaltoimetena teadaolevad ataksia, peapööritus, unisus, vererõhu langus, segasusseisund ja sedatsioon
  riiklik muutus
  Klosapiin (Leponex)Skisofreenia ja psühhoosi ravikõrvaltoime: megakoolon, sooleinfarkt/isheemia (on lõppenud surmaga), pleuraefusioon, müokardiit, rabdomüolüüsriiklik muutus
  KvetiapiinSkisofreenia ja bipolaarse häire ravikõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), epidermise toksiline nekrolüüs (TEN), ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
  üleannustamine: üleannustamise korral toimeainet prolongeeritult vabastava kvetiapiiniga esineb hilinenud maksimaalne sedatsioon ja maksimaalne pulss ning pikenenud taastumine, võrreldes toimeainet koheselt vabastava kvetiapiini üleannustamisega. Toimeainet prolongeeritult vabastava kvetiapiini üleannustamisel on teatatud besoaari moodustumisest maos ja seetõttu soovitatakse patsiendi ravi edasiseks juhtimiseks sobivat diagnostilist visualiseerivat uuringut.Mõnel juhul on farmakobesoaar endoskoopiliselt edukalt eemaldatud
  PRAC soovitus
  LenalidomiidKasvajavastane ravihoiatus: lenalidomiidi kasutajatel on (mitu kuud kuni mitu aastat pärast ravi alustamist) teatatud progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML-i) juhtudest, sealhulgas fataalsetest. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsiente peab arst korrapäraselt jälgima ja arvestama diferentsiaaldiagnostikas PML-i võimalust. Patsientidele tuleb samuti soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PML-i kahtluse korral tuleb ravimi edasine manustamine peatada, kuni PML-i diagnoos on välistatud. PML-i kinnitamisel tuleb lenalidomiidravi lõplikult katkestadaPRAC soovitus
  LeuproreliinKasvajavastane ravikõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigusPRAC soovitus
  Levotsetirisiin (Xyzal)Allergiavastane ravikõrvaltoime: õudusunenäod
  hoiatus: epilepsia ja krambiohu korral võib levotsetirisiin põhjustada krambihoogude süvenemist
  riiklik muutus
  Melfalaan (Alkeran)Kasvajavastane ravihoiatus: sekundaarse esmase pahaloomulise kasvaja teke hulgimüeloomi patsientidel (risk on suurem kasutamisel koos lenalidomiidi ja prednisooniga, vähemal määral koos talidomiidi ja prendisooniga)riiklik muutus
  MetotreksaatReumatoloogilite ja nahahaiguste ravihoiatus: patsiendile tuleb rõhutada, et reumaatiliste või nahahaiguste ravis manustatakse metotreksaat ainult ÜKS KORD NÄDALASkõrvaltoime: kopsualveoolide verejooksriiklik muutus
  MetotreksaatKasvajavastane ravihoiatus: Valesti arvutatud annustamise tagajärjel on teatatud surmavatest intoksikatsioonidest. Kasvajavastases ravis korrigeeritakse metotreksaadi annust lähtuvalt keha pindalast. Ühekordne maksimaalne annus on 30 mg/m2 5 ööpäeva jooksulriiklik muutus
  MetüülprendisoloonImmuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravihoiatus: süsteemse skleroosiga patsientidel on täheldatud sklerodermilise neerukriisi esinemissageduse suurenemistriiklik muutus
  Naltreksoon/bupropioonlekaalulisuse ravikõrvaltoime: urtikaariaPRAC soovitus
  NaprokseenValu ja põletiku ravikoostoime: atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine enam kui ühe järjestikuse ööpäeva jooksul võib inhibeerida madalas annuses manustatava atsetüülsalitsüülhappe toimet trombotsüütidelele. Inhibeeriv toime võib püsida veel mitu päeva pärast naprokeeni võtmise lõpetamist (koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada)PRAC soovitus
  PantoprasoolGastroösofageaalse reflukshaiguse ravikõrvaltoime: hüpokaltseemia, mis on seotud hüpomagneseemiaga, paresteesiaPRAC soovitus
  Pegfilgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiimNeutropeenia ravikõrvaltoime: veriköha, kopsuverejooksPRAC soovitus
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvalotime: meningiit (aseptiline)PRAC soovitus
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: perikardiit, perikardi efusioonPRAC soovitus
  Perindopriili sisaldavad ravimidAKE inhibiitorvastunäidustus: sakubitriili/valsartaani samaaegne kasutamine; kehavälised ravimeetodid (vere kokkupuude negatiivselt laetud pindadega); märkimisväärne bilateraalne neeruarterite stenoos või unilateraalne stenoos üheainsa neeru olemasolul
  koostoime trimetoprimi/sulfametoksasooli samaaegsel kasutamisel suureneb hüperkaleemia risk
  hoiatus: primaarse hüperaldosteronismi esinemisel ei pruugi perindopriil toimida
  riiklik muutus
  PermetriinSügeliste ja pedikuloosi ravihoiatus: teadaoleva ülitundlikkuse korral krüsanteemide või muude korvõieliste suhtes võib ravimit kasutada ainult juhul, kui see on rangelt näidustatud. Sellise allergia esinemisel tuleb kasutada keemiliselt erineva struktuuriga ainet
  hoiatus: paresteesia
  PRAC soovitus
  RegorafeniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: perifeerne neuropaatiaPRAC soovitus
  RivaroksabaanTromboosi ravikõrvaltoimed: trombotsütopeenia, angioödeem ja allergiline ödeem, anafülaktilised reaktsioonid sh anafülaktiline šokk, transaminaaside aktiivsuse tõus, bilirubiini taseme suurenemine, vere leelisfosfataasi taseme suurenemine, GGT taseme suurenemine, konjugeeritud bilirubiini taseme suurenemine (koos samaaegse ALAT-i suurenemisega või ilma selleta), kolestaas, hepatiit (sh hepatotsellulaarne kahjustus), Stevens-Johnsoni sündroom / toksiline epidermaalne nekrolüüs, DRESS sündroomPRAC soovitus
  Tetrabenasiin (Tetmodis)Hüperkineetiliste motoorsete häirete ravi kõrvaltoime: ortostaatiline hüpotensioonriiklik muutus
  TrabektediinKasvajavastane ravikõrvaltoime: kapillaaride lekke sündroom (sh surmaga lõppenud)PRAC soovitus
  Tsetirisiin (Cetirizin Actavis)Allergiavastane ravikõrvalotime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)riiklik muutus
  Zelatiin (Gelaspan)Plasmamahu asendaminevastunäidustus: anafülaktilise reaktsiooni oht suurem patsientidel, kellel on punase liha (imetajate liha) ja rupskite allergia ja/või kes on testitud anti-alfa-Gal IgE antikehade suhtes positiivseksriiklik muutus
 • Aprill 2018 (18)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AmitriptüliinDepressiooni, kroonilise valu ravikõrvaltoime: silmakuivus
  Bupropioon (Elontril)Depressiooni ravikoostoime: digoksiini ja bupropiooni koosmanustamisel võib digoksiini kontsentratsioon väheneda. Bupropioonravi lõpetamise järgselt võib digoksiini kontsentratsioon tõusta ning patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiinimürgistuse suhtes
  kõrvaltoime: hüponatreemia
  DasatiniibLeukeemia ravikõrvaltoime: tsütomegaloviiruse (CMV) infektsioon
  Elvitegraviir/kobitsistaat/ emtritsitabiin/tenofoviir-disoproksiil (Stribild)HIV infektsiooni ravikoostoime: ei tohi kasutada koos lurasidooniga (QT intervalli pikenemise oht)
  Esetimiib/rosuvastatiinHüperkolesteroleemia ravikoostoime: samaaegsne kasutamine regorafeniibi või simepreviiriga tõstab rosuvastatiini AUC'd
  Fentanüül (Lunaldin)Läbilöögi valukoostoime: fentanüüli koosmanustamine CYP3A4 indutseerijatega (seenevastased ained (rifampitsiin, rifabutiin), krambivastased ravimid (karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal), taimsed ravimid (naistepuna ürt)), võib vähendada fentanüüli toimet. Ravi lõpetamisel võib CYP3A4 induktsiooni taandumine võtta aega vähemalt 2 nädalat. Ravi lõpetamisel CYP3A4 indutseerijatega või nende annuse vähendamisel võib esineda risk fentanüüli toime suurenemiseks või mürgistuse tekkeks
  Ibuprofeen (Pedea)Hemodünaamiliselt olulise avatud arterioosjuha ravikõrvaltoime: maoperforatsioon
  Klotrimasool/heksamidiin (Imazol Plus)Dermatomükoosi ravihoiatus: ravi tuleb katkestada esimeste lokaalsete või üldiste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel
  kõrvaltoime: allergiline dermatiit, kontaktdermatiit, ekseem, skrootumi turse, genitaalide erüteem, põletav tunne nahal, lööve, urtikaaria ja kihelus
  LapatiniibRinnavähi ravikõrvaltoime: pulmonaalhüpertensioon
  LevotsetirisiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: okulogüratsioon
  Metformiin/sitagliptiinII tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: trombotsütopeenia
  MetotreksaatReumaatiliste haiguste, nahahaiguste, kasvajaliste haiguste ravihoiatus: arst peab veenduma, et patsiendid mõistavad, et reumaatiliste ja nahahaiguste ravis tohib metotreksaati võtta ainult ÜKS KORD NÄDALAS koostoime: lämmastikoksiid võimendab metotreksaadi toimet ja toksilisust (raske müelosupressiooni, stomatiidi ning intratekaalsel manustamisel neurotoksilisuse risk)
  fertiilsus, rasedus: metotreksaat on tugevalt teratogeene, kahjustab spermatogeneesi ja oogeneesi. Mitteonkoloogilistel näidustustel on raseduse ajal vastunäidustatud kaasasündinud väärarengute riski tõttu. Ka meespatsiendid peavad kasutama rasestumisvastaseid vahendeid. Patsiente tuleb riskidest teavitada
  kõrvaltoime: lümfoproliferatiivsed häired, lõualuu osteonekroos (sekundaarselt lümfoproliferatiivsetele häiretele)
  OksütotsiinSünnitegevuse induktsioon jmshoiatus: pärast oksütotsiini manustamist on teadaoleva lateksiallergiaga naistel täheldatud anafülaksiat. Oksütotsiini ja lateksi struktuurse homoloogia tõttu võib lateksi allergia/talumatus olla oluline riskitegur oksütotsiini manustamise järgse anafülaksia tekkeks
  Ramipriil, ramipriiil/hüdroklotiasiid (Cardace, Cardace Comp)Hüpertensiooni ravikoostoime: ramipriili samaaegne kasutamine koos sakubitriili/valsartaaniga on vastunäidustatud angioödeemi suurenenud riski tõttu
  SitagliptiinII tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: trombotsütopeenia
  Želatiini sisaldav infusioonilahus (Gelofusin)Hüpovoleemia ravivastunäidustus: ülitundlikkus galaktoos-1,3-galaktoosi (alfa-Gal) või teadaolev allergia punase liha (imetajate liha) ja rupskite suhtes - sensibiliseerumise ja järgneva anafülaktilise reaktsiooni tekkerisk on suurem neil patsientidel, kellel on anamneesis allergia punase liha (imetajate liha) ning rupskite suhtes ja/või kellel on saadud positiivne tulemus anti-alfa-Gal IgE antikehade testimisel
  TsefadroksiilInfektsioonide ravikoostoime: probenetsiidi samaaegne kasutamine vähendab tsefadroksiili eliminatsiooni neerude kaudu, mistõttu võib tsefadroksiili plasmakontsentratsioon suureneda
  VortioksetiinDepressiooni ravikõrvaltoime: angioödeem, urtikaaria
 • Märts 2018 (27)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Alfa-2a- interferoonKasvajavastane ravi, hepatiidi ravikõrvaltoime: naha depigmentatsioon, kuulmise halvenemine
  Alfusosiin (Xatral SR)Eesnäärme suurenemise ravivastunäidustus: samaaegne tugevate CYP3A4 inhibiitorite (ketokonasool, itrakonasool ja ritonaviir) kasutamine võib tõsta alfusosiini plasmakontsentratsiooni
  Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin (NeuroBloc)Kõõrkaelsuse ravivastunäidustus: teadaolev neuromuskulaarne haigus (nt amüotroofiline lateraalskleroos või perifeerne neuropaatia) või teadaolev neuromuskulaarse sünapsi häire (nt raskekujuline müasteenia või Lambert-Eatoni sündroom)
  Dienogest/drospirenoon/ gestodeen+ etünüülöstra-diool (Jeanine, Yarina, Yasminelle, Yaz, Logest, Femoden); tsüproteroon + östrogeen (Diane)Kontratseptiivid + kontratseptsioon/aknevastunäidustus: ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri sisaldavate ravimitega kooskasutamine (ALAT taseme tõus kuni 5 korda normi ülemisest piirist)
  Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid / hapnikAnalgeesiahoiatus ja kõrvaltoime: sõltuvuse tekkerisk (korduval kokkupuutel). Luuüdi megaloblastilised muutused, müelopaatia koos neuropaatiaga ja seljaaju alaäge kombineeritud degeneratsioon (pikaajalise või sageda manustamise tagajärjel)
  Fentanüül Läbilöögivalu ravihoiatus: hüperalgeesia (ebapiisava valuvaigistava toime korral pärast fentanüüli annuse tõstmist tuleks kaaluda opioididest põhjustatud hüperalgeesia võimalust).kõrvaltoime: ravimisõltuvus, ravimi kuritarvitamine, vastsündinu võõrutussündroom
  Filgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiim, pegfilgastiimNeutropeenia ravihoiatus ja kõrvaltoime: aortiit; pärast G-CSF-i manustamist on tervetel uuritavatel ja vähipatsientidel teatatud aortiidist (sümptomitena palavik, kõhuvalu, halb enesetunne, seljavalu ja põletikumarkerite (nt CRV ja leukotsüütide) sisalduse suurenemine). Enamikul juhtudel diagnoositi aortiit kompuutertomograafiaga ja üldiselt möödus see pärast G-CSF-ravi katkestamist
  Heksetidiin (Hexoral)Suu ja neelu antiseptikahoiatus: larüngospasmi oht sissehingamisel
  Hüdrokortisoon, kloorheksidiin (Sibicort)Dermatiidi, ekseemi ravikõrvaltoimed: nägemise ähmastumine, infektsioosse lööbe ägenemine, hüpertrihhoos, suuümbruse dermatiit ja pigmentatsioonihäired
  HüdroksükarbamiidKasvajavastane ravikõrvaltoime: süsteemne ja naha erütematoosluupus
  Ibuprofeen + pseudoefedriinValu, palavik ja nohuhoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid (äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos
  IdelalisiibKasvajavastane ravihoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia risk
  Ikatibant Päriliku angioödeemi ravikõrvaltoime: nõgestõbi
  KarfilsomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: Herpes zoster, segasusseisund
  Midasolaam (Dormicum)Unehäired, sedatiivne premedikatsioonhoiatus: bensodiasepiinide kasutamist raseduse esimesel trimestril on seostatud kaasasündinud väärarengute suurenenud riskiga
  Nikotiin (Niquitin)Nikotiini asendusravihoiatus: nikotiinasendusravi ajal võivad ägeneda aktiivne ösofagiit, suu- ja neelupõletik, gastriit, maohaavand või peptiline haavand; võib ilmneda asendussõltuvus
  NorepinefriinHüpotensiooni ja šoki ravikõrvaltoime: Takotsubo kardiomüopaatia
  Perampaneel Epilepsia ravihoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh ravimireaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-sündroom)
  Pseudoefedriin (sh kombinatsioonid, suukaudne) (Sudafed, Actifed)Nohu ravikõrvaltoimed: äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos, angioödeem, sügelus, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid, unisus, oksendamine
  raud(III) isomaltosiid (Cosmofer süstelahus)Rauapuudusaneemia ravihoiatus: parenteraalse raua manustamist tuleb vältida maksafunktsiooni häirega patsientidel (ALAT, ASAT > 3 korda üle normi), kuna raua kuhjumine põhjustab naha hilisporfüüriat; ülitundlikkusreaktsioonidega rasedatel on harvadel juhtudel täheldatud loote bradükardiat
  Ritonaviir, lopinaviir + ritonaviir, ombitasviir + paritapreviir + ritonaviirHIV ja C-hepatiidi ravikoostoime: levotüroksiiniga ravitavatel patsientidel peab ritonaviir-ravi alustamisele ja/või lõpetamisele järgnevalt vähemalt ühe kuu jooksul jälgima türeotropiini (TSH) taset
  Ropinirool (Requip)Parkinsoni tõve ravikõrvaltoime: dopamiini agonisti ärajätusündroom, sh apaatia, ärevus, depressioon, väsimus, higistamine ja valu (ravi ropinirooliga tuleb lõpetada järk?järgult, vähendades ööpäevaste annuste arvu ühe nädala jooksul)
  Temosolomiid Kasvajavastane ravikõrvaltoime: sepsis
  TestosteroonHormoonasendusravihoiatus: kuritarvitamine soovitatust suuremates annustes ja kombinatsioonis teiste anaboolsete androgeensete steroididega võib viia tõsiste kõrvaltoimete tekkeni, sh kardiovaskulaarsed (mõnedel juhtudel surmaga lõppevad), endokriinsed, maksa ja/või psühhiaatrilised häired, alopeetsia, testiste atroofia, viljatus jm
  TsefaleksiinAntibakteriaalne ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  Tsütarabiin (Cytosar)Kasvajavastane ravikõrvaltoime: siinusbradükardia
  Valgantsikloviir (Valcyte)CMV ravihoiatus: ristuv ülitundlikkus gantsikloviiri, atsikloviiri ja pentsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu
 • Veebruar 2018 (13)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AlteplaasTrombolüüshoiatus: angioödeemi ja ülitundlikkusreaktsioonide risk
  Asitromütsiin (süsteemsed ravimvormid)Infektsioonide ravikoostoime: samaaegsel kasutamisel suureneb kolhitsiini sisaldus seerumis
  FoolhapeFolaadivaegusaneemia ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
  IrinotekaanKasvajavastane ravikõrvaltoime: seeninfektsioonid (nt Pneumocystis jirovecii infektsioonist põhjustatud pneumoonia, bronhopulmonaalne aspergilloos, süsteemne kandidoos);viirusinfektsioonid (nt vöötohatis (herpes zoster), gripp, B hepatiidi taasaktiveerumine, tsütomegaloviirusest põhjustatud koliit)
  Kandesartaan / kandesartaan + hüdroklorotiasiidHüpertensiooni ravikõrvaltoime: kõhulahtisus
  MetotreksaatImmunosupresseeriv ravihoiatus ja kõrvaltoime: metotreksaadi kasutamisel reumatoloogilistel näidustustel on teatatud kopsualveoolide verejooksu juhtudest. See võib olla seotud vaskuliidi ja muude kaasuvate haigustega. Kopsualveoolide verejooksu kahtlusel peab diagnoosi kinnitamiseks kohe tegema uuringud
  Metüülsalitsülaat + levomentool + DL-kamper Välispidine liiges- ja lihasvalude leevendajakõrvaltoime: põletus manustamiskohal
  Mifepristoon + misoprostool (Eestis kombinatsioonpreparaati ei ole)Raseduse katkestaminekõrvaltoime: emakarebend, kui prostaglandiini on manustatud raseduse katkestamiseks raseduse teisel trimestril ja sünnituse esilekutsumiseks kolmandal trimestril loote emakasisese surma korral. Emakarebendid esinesid ennekõike korduvsünnitajatel või keisrilõike armiga naistel
  MisoprostoolRaseduse katkestaminehoiatus: raseduse katkestamise ebaõnnestumise (raseduse jätkumise) tagajärjel sündinud vastsündinutel on võrreldes kontrollgrupiga sünnidefektide/väärarendite tekkerisk 3 korda suurem (kontrollgrupis ligikaudu 2%). Sünnieelset kokkupuudet misoprostooliga on seostatud Möbiuse sündroomi (kaasasündinud näohalvatus, mis põhjustab hüpomiimiat, imemis- ja neelamisraskusi ning silmade liikumishäireid, esineda võivad ka jäsemete defektid), ja amnionkonstriktsiooniga mh jäsemete deformatsioonid/puudumine, kompjalgsus, käte puudumine, oligodaktüülia, suulaelõhe) ja kesknärvisüsteemi anomaaliatega (peaaju ja kolju anomaaliad nagu anentsefaalia, hüdrotsefaalia, tserebellaarne hüpoplaasia, neuraaltoru defektid)
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: kasvajalahustussündroom
  PemetrekseedKasvajavastane ravihoiatatus ja kõrvaltoime: nefrogeenne suhkruta diabeet ja neeru tubulaarnekroos; enamik nendest tüsistustest taandus pärast pemetrekseedi kasutamise lõpetamist. Ravi ajal tuleb patsiente korrapäraselt kontrollida (mh hüpernatreemia suhtes)
  PiksantroonKasvajavastane ravikõrvaltoime: sepsis
  TramadoolValu ravihoiatus: tramadool metaboliseerub maksas ensüümi CYP2D6 vahendusel; selle vaeguse korral (esineb kuni 7% europiidset päritolu rahvastikust) ei pruugi patsiendil tekkida piisavat valuvaigistavat toimet. Ülikiiretel metaboliseerijatel võib aga isegi tavapäraste annuste kasutamisel esineda risk opioidimürgistusest tingitud kõrvaltoimete tekkeks
  hoiatus: lastel on suurem oht opioidimürgistuse, sh respiratoorse depressiooni tekkeks. Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla tramadooli manustamisel lastele operatsioonijärgse valu vaigistamiseks ja lastele, kelle hingamisfunktsioon võib olla häirunud, sh neuromuskulaarsete häirete, raskete südamehaiguste või hingamisteede haiguste, ülemiste hingamisteede või kopsuinfektsioonide, hulgitraumade või ulatuslike kirurgiliste protseduuride korral
  hoiatus: ravi ei tohi järsku lõpetada, annust on soovitatav vähendada järk-järgult, et takistada ärajätunähtude tekethoiatus: tramadool eritub rinnapiima; ligikaudu 0,1% emale manustatud tramadooli annusest eritub rinnapiima
 • Jaanuar 2018 (16)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  FebuksostaatKroonilise hüperurikeemia ravikõrvaltoime: agranulotsütoos
  GentamütsiinInfektsioonide ravikõrvaltoimed: äge neerupuudulikkus, Fanconi-laadne sündroom suurte annustega pikaajalist ravi saavatel patsientidel, pöördumatu kuulmisnõrkus, kurtus.
  GlükoosamiinOsteoartroosi ravikoostoime: suukaudsete K-vitamiini antagonistidega kooskasutamisel on teatatud INR väärtuse tõusust
  IbrutiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: pannikuliit
  Insuliin (eeltäidetud pensüstlites ja kolbampullides)Suhkurtõve raviTavatugevusega (100 ühikut/ml) ja väiksema tugevusega (< 100 ühikut/ml) insuliinide manustamisega seotud teavet muudeti järgmiselt: kolbampullides ja eeltäidetud pensüstlites olev insuliin on ette nähtud üksnes subkutaanseks süstimiseks. Kui ravimit on vaja manustada süstlaga, intravenoosse süstega või infusioonipumbaga, tuleb insuliin võtta viaalist.
  IvermektiinRosacea ravikõrvaltoime: näoturse
  KlaritromütsiinInfektsioonide ravihoiatus: uutes ülevaateuuringutes tuvastati klaritromütsiiniga sagedasemat lühiajalise arütmia, müokardiinfarkti ja makroliididega seotud kardiovaskulaarsetest haigustest tingutud surmajuhtude esinemist
  LantaanHüperfosfateemia ravihoiatus: lantaan võib ladestuda seedetrakti limaskesta (enamasti pärast pikaajalist kasutamist), sümptomiteks kõhukinnisus ja kõhuvalu/distensioon, mis võivad viidata soolesulgusele, iileusele või subiileusele.
  hoiatus: närimata või halvasti näritud närimistablettide neelamise tõttu on esinenud tõsiseid seedetrakti tüsistusi.
  Metüleentioniinkloriid (metüleensinine)Methemoglobulineemia ravihoiatus: serotoninergilise sündroomi risk kasutamisel koos serotonergiliste ravimitega (SSTId, SNTId ja MAO inhibiitorid).
  hoiatus ja kõrvaltoime: naha valgustundlikkusreaktsioon tugevate valgusallikate mõjul (sh fototeraapia, operatsioonisaali valgustus või paiksed valgustusseadmed nagu pulssoksümeetrid).
  MükofenoolhapeSiiriku äratõukereaktsiooni raviteave: mükofenolaadi kasutamise ajal tuleb rasedusest hoiduda. Rasestumisvõimelised naised peavad kasutama vähemalt ühte usaldusväärset rasestumisvastast meetodit enne ravi alustamist, ravi ajal ja kuus nädalat pärast ravi lõpetamist, kuid eelistatav on kahe täiendava rasestumisvastase meetodi samaaegne kasutamine. Enne ravi alustamist peab raseduse puudumine olema kinnitatud kaks korda negatiivse tulemusega seerumist või uriinist tehtud rasedustestil.Seksuaalselt aktiivsetel meespatsientidel või nende naissoost partneritel on soovitatav kasutada usaldusväärset kontratseptsiooni kogu meespatsiendi ravi vältel ja vähemalt 90 päeva pärast ravi lõpetamist.
  koostoimed: kolestüramiin võib vähendada mükofenoolhappe efektiivsust aminoglükosiid, tsefalosporiin, fluorokinoloon ja penitsilliinide klassi antibiootikumid võivad põhjustada süsteemset mükofenoolhappe ekspositsiooni vähenemist.isavukonasool ja telmisartaan võivad suurendeda mükofenoolhappe ekspositsiooni.
  SimepreviirC-hepatiidi ravihoiatus: haiglaravi vajavad valgustundlikkusreaktsioonid, mistõttu tuleb kasutada päikesekaitsevahendeid.
  SimvastatiinHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoime: anafülaksia
  SomatotropiinKasvuhormoonhoiatus: naised võivad vajada suuremaid somatotropiini annuseid kui mehed, kuna meestel võib tundlikkus IGF-i suhtes aja jooksul suureneda.
  koostoime: suukaudse östrogeeniga koosvõtmisel võib olla vajalik suurendada somatotropiini annust, et säilitada seerumi IGF-1 tase tavapärases vanusele vastavas vahemikus. Kui naine lõpetab suukaudse östrogeeni võtmise, võib olla vajalik vähendada somatotropiini annust, et vältida liigset kasvuhormooni taset ja/või kõrvaltoimeid
  TofatsitiniibReumatoidartriidi ravikõrvaltoime: ülitundlikkus, angioödeem, urtikaaria.
  Tsefuroksiimnaatrium (parenteraalne)Infektsioonide ravihoiatus: IV/IM manustamiseks näidustatud tsefuroksiimnaatrium ei ole ette nähtud intrakameraalseks kasutamiseks, sest silma manustamisel on teatatud tõsistest silma kõrvaltoimetest (maakula turse, võrkkesta turse, võrkkesta irdumine, võrkkesta kahjustus, nägemishäired, nägemisteravuse langus, ähmane nägemine, sarvkesta hägusus ja sarvkesta turse).
  VedolizumabHaavandilise koliidi ja Crohni tõve ravikõrvaltoimed: kopsupõletik, ähmane nägemine
 • Detsember 2017 (9)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  Empagliflosiin2. tüüpi diabeethoiatus ja kõrvaltoime: komplitseeritud kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis)
  FlutikasoonAllergiline ja vasomotoorne riniitkõrvaltoime: haavandid ninas
  Ibuprofeen Valu ja põletiku sümptomaatiline ravikõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
  üleannustamine: suure üleannuse korral metaboolne atsidoos
  IpilimumabMelanoomi ravihoiatus ja kõrvaltoime: toksiline epidermaalnekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), hematofaagiline histiotsütoos ja pemfigoid.
  hoiatus: raske (3. astme) lööbe korral tuleb plaanipärane annus vahele jätta
  Jaapani entsefaliidi vaktsiinImmuniseerimine Jaapani entsefaliidi vastukõrvaloime: minestamine
  MeflokviinMalaaria profülaktika ja ravihoiatus ja kõrvaltoime: unetus
  Naatriumjodiid (131i)Kilpnäärme vähi ja healoomuliste haiguste diagnostikahoiatus: tõsine hüponatreemia eakatel patsientidel, kellel on tehtud totaalne türeoidektoomia. Riskifaktoriteks on kõrgem vanus, naissugu, tiasiiddiureetikumide kasutamine ja hüponatreemia esinemine. Nendel patsientidel tuleb kaaluda regulaarset seerumi elektrolüütide määramist.
  ZonisamiidEpilepsiahoiatus: väärarengute riski tõttu tohib fertiilses eas naisel zonisamiidi kasutada ainult koos efektiivse rasestumisvastase vahendiga. Registriuuringu andmete kohaselt suureneb väikese sünnikaaluga, enneaegsete või üsasisese kasvupeetusega imikute osakaal - väikese sünnikaalu puhul ligikaudu 5–8%, enneaegsete sünnituste puhul 8–10% ja üsasisese kasvupeetuse puhul ligikaudu 7–12% – kõik võrreldes lamotrigiini monoteraapiat saavate emadega. Rasestuda soovivatel naistel tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Läbimurde krambihoogude vältimiseks ei tohi zonigraniidravi järsku katkestada.
  Tsertolizumab pegoolReumatoidartriidi, raske aktiivse aksiaalse spondüloartriidi, aktiivse psoriaatilise artriidi ravikõrvaltoime: dermatomüosiidi sümptomite halvenemine, Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem
 • November 2017 (17)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AmlodipiinHüpertensiooni ja stenokardia ravikoostoime: CYP3A4 indutseerijatega (rifampitsiin, naistepuna) kooskasutamisel võib amlodipiini plasmakontsentratsioon varieeruda, jälgida vererõhku ning kaaluda annuse kohandamist
  hoiatus: amlodipiin eritub rinnapiima
  kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
  Asitromütsiin; klaritromütsiin; erütromütsiin; roksitromütsiinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  BilastiinAllergilise riniidi ja heinapalaviku ravikõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia, angioödeem, düspnoe, lööve, lokaalne turse, erüteem)
  DeksmedetomidiinSedatsioon intensiivraviskõrvaltoime: polüuuria
  DesloratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoimed: suurenenud söögiisu ja kehakaalu suurenemine
  DoksütsükliinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: Jarischi-Herxheimeri reaktsioon
  Eluksadoliinrritunud soole sündroomi ravivastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  Etünüülöstradiool / gestodeen (transdermaalne)Kontratseptiivkõrvaltoime: sügelus (manustamiskohaga mitteseotud nahareaktsioonina)
  Haemophilus type b konjugeeritud vaktsiinAktiivne immuniseeriminekõrvaltoime: generaliseerunud lööve
  Ipratroopium / salbutamoolBronhiaalastma ja KOKi ravivastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski
  hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  KladribiinLeukeemia ravihoiatus: kladribiini kasutajatel on teatatud surmaga lõppenud PML-i (progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia) juhtudest
  LoratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: kehakaalu suurenemine
  NalmefeenAlkoholisõltuvuse ravihoiatus: suitsiidirisk alkoholi ja narkootiliste ainete kuritarvitajatel ei vähene nalmefeeni ravi ajal
  NaloksegoolOpioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravikõrvaltoime: ülitundlikkus
  Oomega-3-rasvhappe etüülestridHüpertriglütserideemia ravihoiatus: ettevaatus vajalik patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus või allergia kala suhtes kõrvaltoime: sügelus ja urtikaaria
  Saccharomyces boulardiiKõhulahtisuse ennetamine ja ravivastunäidustus: kriitiliselt haiged või pärsitud immuunsusega patsiendid (fungeemia risk)
  hoiatus ja kõrvaltoime: fungeemia (ja Saccharomyces tüve väljakülv verest) peamiselt tsentraalse veenikateetriga patsientidel, kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel. Vajalik ettevaatus tsentraalse ja perifeerse veenikateetriga patsientide juuresolekul ka juhul, kui nad ei saa Saccharomyces boulardii ravi, et vältida saastumist käte kaudu ja/või mikroorganismide levimist õhu kaudu.
  UlipristaalEmakafibroidide ravikõrvaltoime: ülitundlikkus ja angioödeem
 • Oktoober 2017 (11)
  coimeainecasutusvaldkondcavimiteabesse lisatakse c
  AllopurinoolPodagra ravi info tõsiste nahareaktsioonide ja HLA-b#5801 alleeli seose kohta
  koostoime: alumiiniumhüdroksiidi ja allopurinooli võtmise vahel on vajalik vähemalt 3 tunni pikkune intervall, kuna koosvõtmisel allopurinooli toime nõrgeneb
  koostoime: tsütostaatikumide ja allopurinooli koosmanustamisel on vajalik monitoorida vererakkude arvu.
  hoiatus, et allopurinooli ei tohi imetamise ajal kasutada, sest ravim eritub rinnapiima ning esineb hüpoteetiline risk kõrvaltoimete (sh isegi allergiliste reaktsioonide) tekkeks imikul.
  kõrvaltoimena agranulotsütoos, trombotsütopeenia ning aplastiline aneemia.
  Beeta-1a-peginterferoonSclerosis multiplex'i ravi kõrvaltoimena alopeetsia
  BendamustiinKasvajavastane ravi hoiatuste ja kõrvaltoimetena info, et põhjuslikku seost bendamustiini kasutamise ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS), urtikaaria ning ka pneumoniidi ja pulmonaalse alveolaarse verejooksu vahel ei saa välistada.
  soovitus kaaluda Pneumocystis jirovecii pneumoonia (PJP) profülaktikat (nt trimetoprim-sulfametoksasool) patsientidel, kelle CD4 suhtes positiivsete T-rakkude arv on madal.
  Dasabuviir + ombitasviir + paritapreviir + ritonaviir HIV-infektsiooni ravi kõrvaltoimete ja hoiatusena depressioon, suitsiidimõtted ja suitsiidikatsed.
  DeksametasoonOftalmoloogias kasutatav kortikosteroid hoiatusena, et patsientidel, kellele manustatakse rohkem kui 2 ravimisüsti, esineb rohkem kõrvaltoimeid.
  KloormadinoonHormonaalne kontratseptiiv hoiatuse ja kõrvaltoimetena ärevus ja depressioon.
  hoiatusena, et ravimi välja kirjutamist tuleb hoolikalt kaaluda, kui patsiendil on anamneesis trombemboolsed tüsistused või esinevad riskifaktorid. Kõrvaltoimena lisatakse trombemboolsed tüsistused.
  LansoprasoolPeptilise haavandi ravi kõrvaltoimena nägemishallutsinatsioonid
  Mesalasiin Soolepõletiku ravi kõrvaltoimena fotosensitiivsus
  Oktenidiin / fenoksüetanool Antiseptiline ja desinfitseeriv aine hoiatusena, et alakaalulistele enneaegsetele vastsündinutele manustamisel on tekkinud tõsiseid manustamiskoha reaktsioone sh nekroos ja armistumine. Samuti lisatakse ravimiteabesse hoiatus, et ravimit ei tohi manustada silma.
  PramipeksoolParkinsoni tõve ravi hoiatusena düstoonia tekkerisk patsientidel, keda on ravitud pramipeksooliga ja kellel on Parkinsoni tõbi.
  TopiramaatEpilepsia ravi hoiatusena üsasisene kasvupeetus; läbib platsentaarbarjääri
  kõrvaltoimena kaasasündinud väärarengud ja loote kasvupeetus