• English
  • Eesti
UudisedUudised

Ravimiameti kokkuvõte koroonavaktsiinide kõrvaltoimete esinemissageduse uuringust

19.04.2021
Printer-friendly version

COVID-19 vaktsiinidega läbiviidud kliinilised uuringud olid suuremahulised ja nendes ilmnes, et ohutusprofiil on hea – tõsiseid kõrvaltoimeid ei ilmnenud, kuid vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid olid sagedased.

Uute vaktsiinide puhul on ohutusandmete jätkuv kogumine turustamise ajal väga oluline. Eestis on vaktsineerijad ja vaktsineeritud andnud Ravimiametile koroonavaktsiinide kõrvaltoimetest väga hästi teada.

Vaktsineeritud võivad kõrvaltoimetest teatada ise või rääkides arstile oma kaebustest ja teatise edastab siis arst. Meile on tänaseks saadetud ligi kolm tuhat kõrvaltoime teatist. Kõrvaltoime teatise edastamiseks tuleb minna  Ravimiameti veebilehele ning täita selleks ette nähtud vorm. See vorm on üsna mahukas, aga eesmärk ongi koguda võimalikult palju infot tekkinud kõrvaltoime ning vaktsineeritu varasema terviseseisundi ning kasutatavate ravimite kohta, et võimalikult täpselt hinnata ravimi ning tekkinud reaktsiooni vahelist seost. Samas ei anta meile selle tõttu, et vormi täitmine on aeganõudev ning selle täitmiseks tuleb minna Ravimiameti veebilehele, kindlasti kõikidest kõrvaltoimetest teada.

Selleks et hinnata võimalikult objektiivselt kui paljudel vaktsineeritutel tegelikult üks või teine kõrvaltoime pärast vaktsineerimist esines, koostasime võimalikult lühida valikvastustega vormi ning tegime koostööd Qvalitase arstikeskusega selle levitamiseks vaktsineeritute seas. Qvalitase arstikeskuses vaktsineeritud said e-kirja, palvega uuringus osaleda ning lingi uuringule.

Küsimustik koosnes kuuest lühikesest küsimusest

Küsitlus saadeti 1000 inimesele ning kokku saime 390 vastust. Küsitluses osalemise kutses rõhutasime eraldi, et vastata võiks ka  inimesed kellel kõrvaltoimeid ei tekkinud, aga ei saa siiski välistada, et kõrvaltoimet kogenud inimeste motivatsioon antud uuringus osaleda, oli suurem, kui inimestel, kellel mingeid muresid ei esinenud.

1. Kas teil tekkisid COVID-19 vaktsineerimise järgselt kõrvaltoimed?

390st vastanust 29% (113) ei tekkinud pärast vaktsiini saamist ühtki kõrvaltoimet ning 71% (277) koges mõnda kõrvaltoimet.

2. Millised need olid, palun tehke valik (märkige kõik tekkinud kõrvaltoimed, juhul kui neid oli rohkem kui üks)

Kõige sagedamini kogetud kõrvaltoimed olid süstekoha reaktsioonid ja palavik, mida kumbagi koges 49% vaktsineeritutest. 43% esines külmavärinaid ja 41% peavalu. 37% patsientidest tundis ennast pärast vaktsineerimist üldiselt halvasti ning 35% kurtis lihas- või liigesvalu. 18% inimestest kogesid muid, täpsustamata sümptome. Kokku mainiti 277 vastaja kohta 390 sümptomit.

3. Kui kaua sümptomid kestsid?

72% inimestest, kellel kõrvaltoime tekkis, kestsid need 1-2 päeva, 17% 3-4 päeva ning 10% kauem.

4. Kas kasutasite kõrvaltoime(te) raviks mõnda ravimit

Kõrvaltoimet kogenud inimestest 19% ei kasutanud mingit ravimit selle leevendamiseks, 92% võttis valuvaigistit või palavikualandajat (osad patsiendid kasutasid ka mitut erinevat toimeainet) ning 3% kasutas mõnda muud ravimit.

5. Kas vajasite vaktsineerimise järgselt kõrvaltoime(te) tõttu töövõimetuslehte?

Ajutist töövõimetuslehte vajas vaktsineerimise järgselt 17% kõrvaltoimet kogenud inimestest (12% kõigist vaktsineeritutest).

6. Määratlege enda hinnangul tekkinud kõrvaltoime(te) raskusaste 5-palli skaalal

Tekkinud kõrvaltoime hinnati 43% juhtudest mõõduka raskusega olevaks. 34% inimestest hindasid tekkinud kõrvaltoimet vaevu tuntavaks või kergeks, 21% raskeks ning 1% hindas tekkinud sümptome talumatuks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et küsitluse tulemused on kooskõlas kliinilistest uuringutest varasemalt teadaolevaga ning meile kõrvaltoime teatistena esitatud andmetega. Vaktsineerimise järgselt esineb kergeid ja kiirelt mööduvaid kõrvaltoimeid üsna paljudel, aga enamasti on need käsimüügiravimitega ravitavad ning mõne päevaga mööduvad. Kahtlemata tuleb aga vaktsineerima minnes arvestada, et paaril järgneval päeval ei pruugi enesetunne olla päris 100% ning seetõttu võimalusel planeerima vaktsineerimisele järgnevad päeva või paar natuke tavapärasest kergemad.

Täname koostööpartnereid Qvalitase arstikeskusest, kes aitasid meil käesolevat uuringut läbi viia ning kõiki vastajaid!