Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kliiniliste uuringute määrus nr 536/2014 rakendus 31. jaanuaril 2022. Uus määrus kehtib kõikidele Euroopa Liidus inimestel läbi viidavatele kliinilistele ravimiuuringutele. Uus määrus ei puuduta mittesekkuvaid uuringuid.

Uue määruse eesmärk on parandada Euroopa Liidu atraktiivsust ravimialase teadus- ja arendustöö sihtkohana. Määrus ühtlustab kliiniliste uuringute loa taotlemist, taotluste hindamist ning järelevalvet Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas, ühtekokku kolmekümnes riigis.

  • Kliiniliste uuringute taotluste esitamiseks hakatakse kasutama  EL-i kliiniliste uuringute portaali  (Clinical Trials Information System, CTIS)
  • Üks uuringutaotlus = üks dokumentide komplekt
  • Kaasatud (asjaomased) liikmesriigid hindavad taotlust ühiselt; iga liikmesriik väljastab otsuse, kas uuringut lubada või mitte
  • Taotlus koosneb kahest osast: I osa (ühine kõikidele riikidele) ja II osa (riigispetsiifiline)
  • Taotluse hindamisel on kindlad tähtajad, mida järgivad ka kaasatud eetikakomiteed
  • Lihtsustatud teavitamisprotseduurid, tänu millele ei pea sponsorid esitama sarnast teavet erinevate liikmesriikide erinevatele ametiasutustele
  • Väljaspool EL-i läbi viidavad kliinilised uuringud, millele viidatakse taotluses, peavad vastama EL-i nõuetele
  • Kliiniliste uuringute andmete suurenenud läbipaistvus
  • Komisjonil on õigus kontrollida  liikmesriike  ja kolmandates riikides toimunud kliinilisi uuringuid

Esmane taotlus

Kliinilise uuringu taotlus koosneb kahest osast: I osa (ühine kõikidele liikmesriikidele) ning II osa (riigispetsiifiline). Ühishindamine rakendub nii kliiniliste esmaste taotluste kui oluliste muudatuste (substantial modifications, SM) taotlustele. Ühishindamisel koostab üks ehk aruandev liikmesriik (Reporting Member State) I osa kohta hindamisraporti, mida ülejäänud asjaomased riigid (Member States Concerned) saavad täiendada.

Taotluse dokumentatsiooni puudutavad nõuded on välja toodud määruse 536/2014 I lisas.

II osa dokumentide üldised nõuded ja näidisvormid on saadaval Euroopa Komisjoni  juhendis  Eudralex vol 10.

Olulise muudatuse taotlus

ELi kliiniliste uuringute portaal ja andmebaas (CTIS)

Rakenduv määrus võimaldab sponsoril esitada läbi kliiniliste uuringute portaali (Clinical Trials Information System, CTIS) ühe avalduse kõigisse riikidesse, kus uuringut läbi viia soovitakse ning seda hindavad riigid ja eetikakomiteed koostöös. Lihtsamaks muutub ka juba toimuvate uuringute laiendamine teistesse Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda otse Euroopa Ravimiametisse [email protected]

Koolitused

CTIS

Euroopa Ravimiamet (EMA) on välja töötanud online koolitusprogrammi CTISiga tutvumiseks ning kasutamiseks toetava materjalina taotluste esitamisel:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trials-information-system-ctis-online-modular-training-programme

Lisaks treeningprogrammile on välja antud ka sponsoritele mõeldud käsiraamat:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/clinical-trial-information-system-ctis-sponsor-handbook_en.pdf

Lisaks võimaldab portaal liikmesriikidel üheskoos hinnata juba toimuvate uuringute ohutusandmeid. Seeläbi saadakse parem ülevaade uuritavate ravimite riskide ja kasu suhtest.

Kõik kliinilisi uuringuid puudutavate sponsoripoolsete dokumentide, sh teavituste, oluliste muutuste, iga-aastaste ohutusaruannete (annual safety reports, ASR), uuringu lõpparuande ja tulemuste esitamine toimub läbi portaali.

Erandiks on SUSARite teatised – need peab sponsor esitama otse EudraVigilance andmebaasi.

Uus määrus näeb ette kolmeaastase üleminekuaja. Alates 31.01.2023 muutub kohustuslikuks kliiniliste uuringute esmaste taotluste esitamine uue määruse alusel. 31. jaanuariks 2025 peavad kõik käimasolevad uuringud vastama määruse nõuetele ning uuringute andmed olema üle kantud kliiniliste uuringute portaali.

Direktiivi 2001/20/EÜ uuringute oluliste muudatuste (SA) taotlused

Kuni 31.01.2025 on võimalik esitada direktiivi alusel loa saanud uuringute olulise muudatuse taotlusi, nagu varemgi. Direktiivi 2001/20/EÜ alusel esitatud SA taotlused peavad vastama direktiivile ning sellele vastavale siseriiklikule seadusandlusele.

Oluliste muudatuste taotluse puhul on vajalik saata täidetud Annex II vorm ning lisada ka dokumentide track changes versioon(id).

Kaaskirja tuleb märkida, kas taotlus esitatakse nii eetikakomiteele kui Ravimiametile, ning kellele väljastab Ravimiamet arve erialase hindamise eest. Ravimiametile esitatavad oluliste muudatuste taotlused palume saata aadressil [email protected].

Eetikakomiteele esitatud oluliste muudatuste otsused väljastatakse Ravimiameti haldusotsusena: Ravimiameti poolt allkirjastatud .asice konteiner sisaldab eetikakomitee kooskõlastust.

Ravimiseadus ja selle alusel kehtestatud sotsiaalministri määrused:

Ravimi kliinilise uuringu taotluse erialase hindamise tasud on toodud vastavas sotsiaalministri määruses.

Direktiivile vastavate uuringute ohutusalane raporteerimine toimub nagu varasemalt: SUSARite raporteerimine toimub otse EudraVigilance andmebaasi (Ravimiametile eraldi saata ei ole vaja); DSUR-id palume saata e-posti aadressile [email protected].

I osa dokumentide nimekiri on EL-i määruse nr 536/2014 I lisas, punktid B-J.

Eestil ei ole kaaskirja osas erinõudeid.

Euroopa Komisjoni Eudralex vol 10 lehekülg sisaldab erinevaid täiendavaid juhendeid.

Riigispetsiifilised keelenõuded on leitavad Euroopa Komisjoni Eudralex vol 10 küsimuste-vastuste dokumendis (Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014) II lisas.

Julgustame sponsoreid jagama Ravimiametiga plaane, kui Eestit soovitakse esitada kliinilise uuringu menetlusprotsessis aruandvaks liikmesriigiks (Reference Member State, RMS). Meiega saab ühendust e-posti aadressil [email protected].

Ravimiuuringute eetikakomitee aktsepteerib Euroopa Komisjoni poolt väljastatud vorme (Part II application document templates).

II osa dokumentide nimekiri on EL-i määruse nr 536/2014 I lisas, punktid K-R.

K. Värbamise kord – EL-i vorm Informed consent and patient recruitment procedure template + kasutatavad värbamise materjalid;

L. Ravimiuuringus osalejate teavitamine, teadva nõusoleku vorm ja teadva nõusoleku menetlus – EL-i vorm Informed consent and patient recruitment procedure template. Kõik uuritavatele esitatavad materjalid tuleb esitada kõigis keeltes, milles neid on plaanis kasutada.

Ravimiameti kodulehel on teadva nõusoleku vormi näidis, mis on eetikakomiteega kooskõlastatud.

M. Uurija sobivus – EL-i vorm Investigator Curriculum Vitae template. Kohustuslik on esitada uuringukeskuse juhtiva uurija inglisekeelne, kuupäevastatud ja allkirjastatud CV. CV ei tohi olla vanem kui 6 kuud. Palume eraldi esitada juhtivuurija(te) GCP sertifikaadi(d).

N. Uuringukoha sobivus – EL-i vorm Site suitability form. Vormi allkirjastab uuringukeskuse poolt juriidiliselt volitatud isik. Eesti aktsepteerib digitaalset allkirja ning käsitsi allkirjastatud paberit. CTIS ei võimalda üles laadida .asice faile, mistõttu on CTIS-is aktsepteeritud laadida üles vastava märkega .pdf fail; samas peab originaalne .asice fail olema uuringukeskuses olemas.

CTIS-i tuleks üles laadida kaks versiooni: „for publication“ ja „not for publication“. Avalikuks minevas versioonis tuleb katta või eemaldada delikaatsed isikuandmed (nt allkiri).

O. Tõend kindlustuskaitse või kahjude hüvitamise kohta

P. Rahastamiskord ja muu kord – EL-i vorm Compensation for trial participants. Tuleb esitada läbipaistev info uuringu eelarvest. Aluseks võib võtta fee per patient ja kirjeldada, kuidas see jaguneb. Samuti tuleb kinnitada, et uuringuspetsiifiliste teenuste eest ei esitata arveid Eesti Tervisekassale. Huvide deklaratsiooni (Declaration of interest) esitamine ei ole kohustuslik.

Q. Tõendus tasude maksmise kohta – ei kohaldu; Ravimiamet väljastab erialase hindamise tasu arve 10 päeva jooksul pärast ravimi kliinilise uuringu taotluse menetlusse võtmist. Palume lisada üles laetavasse faili arve saaja rekvisiidid.

R. Tõendus selle kohta, et andmeid töödeldakse kooskõlas liidu andmekaitseõigusega – EL-i vorm Template statement on compliance Regulation (EU) 2016/679. Lisaks peab uuringu sponsor tagama, et kõik andmekaitselised aspektid  on patsiendi jaoks patsiendile mõeldud infolehes üksikasjalikult lahti kirjutatud. Soovitav on, et patsient saab infolehes anda kaks nõusolekut: nii uuringus osalemiseks kui ka oma terviseandmete/bioloogiliste proovide kasutamiseks pseudonüümitud kujul.

Täiendavalt: kirjeldus bioloogiliste proovide käitlemise kohta. Palume kirjeldada, mida ja mil viisil (pseudonüümitult või anonümiseeritult) kogutakse, kuidas transporditakse, kus ja kui kaua säilitatakse (aasta täpsusega) ning millal hävitatakse.

Täiendavad nõuded andmekaitse kohta leiate:

Riigispetsiifilised keelenõuded on leitavad Euroopa Komisjoni Eudralex vol 10 küsimuste-vastuste dokumendis (Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014) II lisas.

Direktiivi oluliste muudatuste taotluste dokumentatsioon, määruse nr 536/2014 II osa nõudeid puudutavad päringud ning eetika-alased küsimused palume saata elektrooniliselt [email protected].

Vaide ravimi kliinilise uuringu loa andmise otsusele saab esitada Ravimiametile 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest vastavalt haldusmenetluse seaduse § 71 lõikele 1. Kui otsuse saaja soovib otsust vaidlustada halduskohtus, võib ta vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõikele 1 ja § 46 lõikele 1 esitada kaebuse otsuse peale Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

Viited

Kliiniliste uuringute määrus nr 536/2014

Eudralex vol 10; Chapter I – Application and application documents

Ravimiameti kliiniliste uuringute kontakt: [email protected]

Ravimi kliiniliste uuringute eetikakomitee ja II osa dokumentatsiooni nõuete kontakt: [email protected]

Vaata ka:

Kliiniliste uuringute statistika
Euroopa Liidu kliiniliste uuringute register
 

Siit leiate Ravimiameti 04.01.2023 korraldatud kliiniliste uuringute infopäeva ettekanded:

Viimati uuendatud: 16.05.2023