• English
  • Eesti

Ravimireklaam arstile

01.06.2020
Printer-friendly version

Tulenevalt ravimite ja ravimitega kauplemise eripärast ning vajadusest ravimite kasutamist inimeste tervise kaitseks suunata, reguleeritakse ravimireklaami täpsemalt kui paljude teiste kaupade reklaami - eesmärk on pakkuda ravimite kohta käivat sõltumatut ja tasakaalustatud informatsiooni, kaitsta inimeste elu ja tervist ning majanduslikke huve.

Ravimite reklaam liigitub kaheks – üldsusele (kodanikele) suunatud ravimireklaamiks ja ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele suunatud reklaamiks ning mõlemale reklaamiliigile on sätestatud ka erinevad nõuded. Ravimireklaam peab vastama nii reklaami üld- ja põhinõuetele, mis tulenevad reklaamiseadusest kui ka ravimireklaami nõuetele, mis on sätestatud ravimiseaduses.

Ravimireklaam erineb tavapärasest reklaamist, kuna ravimite reklaami mõiste hõlmab kõikvõimalikke meetmeid, millega püütakse suurendada ravimite müüki või ravimikasutust, sõltumata sellest, kas reklaami avalikustaja saab sellest otsest kasu. Lisaks audiovisuaalsele ja trükireklaamile loetakse ravimireklaamiks ka ravimitootja esindajate külaskäike isikute juurde, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või tarnida, raviminäidiste jagamist ja ravimitootja tellitud või avalikustatud teavet üleskutsega pöörduda arsti poole, kui otseselt või kaudselt viidatakse ravimile. Ravimireklaamiga on võrdsustatud ka ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamine kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetused ja muud meelitusvahendeid.

Ravimi väljakirjutamise õigust omavatel isikutel, proviisoritel ja farmatseutidel on keelatud müügiloa hoidjalt vastu võtta rahalisi kingitusi, teenuseid ja kingitusi, mille väärtus ületab 6,40 eurot, ning ravimitootjal ja tema esindajal on keelatud väärtuspiiri ületavaid kingitusi nendele isikutele anda. Kirjeldatud piirangud on seatud, et vältida väljakirjutamise õigust omavate isikute, proviisorite ja farmatseutide mõjutamine ravimivaliku tegemisel. Ravimitootja toetused nendele isikutele on lubatud üksnes teadusasutuse või erialaorganisatsiooni korraldatavatel arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemise toetamise puhul, kui ravimitootja hüvitab üksnes ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses. Selleks peavad pooled sõlmima kirjaliku lepingu, millega välistatakse ravimite müügi ja väljakirjutamise mõjutamine seoses antud toetusega.

Ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele antavad toetused esitatakse Ravimiametile ravimi müügiloa hoidja iga-aastases reklaamiaruandes ning on avalik teave. Kõik lepingud ravimitootja ja ravimi väljakirjutamise õigust omavate isikute vahel, mille alusel need isikud on saanud rahalisi või mitterahalisi hüvitisi, esitatakse nõudmisel Ravimiametile ning see on samuti avalik teave.

Kokkuvõtlikud andmed laekunud aruannetest avaldab Ravimiamet 1. juuniks oma veebilehel.

2019. aasta kohta ravimireklaami aruannete kokkuvõte on leitav siit.

Erinevalt üldsusele suunatud ravimireklaamist võib müügiloa hoidja ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele jagada ravimiga seotud esemeid erialaseks tegevuseks, arvestades seejuures 6,40 euro väärtuspiiri, ning ravimi väljakirjutamise õigust omava isiku kirjaliku taotluse alusel jagada ravimi näidiseid. Müügiloa hoidja tohib anda ühele arstile viis ravimi näidist aastas. Ravimiga seotud esemeid ei ole lubatud patsiendile edasi anda. Ravimi näidiseid võib patsiendile anda (neid ei tohi edasi müüa) üksnes meditsiinilisel eesmärgil. Näidiseid tuleb käidelda vastavalt sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määrusele „Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord“ ning arst peab pidama kirjalikku arvestust näidiste saamise ning kasutamiseks andmise üle.

Ravimireklaami järelevalve on Ravimiameti ülesanne. Ravimiamet teeb järelevalvet nii ravimi väljakirjutamise ja müügi kingitustega mõjutamise, kui ka ravimitootja korraldatud üritustel avalikustatud teabe üle. Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi rikkumise lõpetamiseks, keelustada ravimireklaam ja nõuda õienduse avalikustamist. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumine tuua kaasa väärteomenetluse.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee ja telefonil 7374140.