• English
  • Eesti

Ravimireklaamist ettevõtjale

01.06.2017
Printer-friendly version

Ravimireklaam erineb tavapärasest reklaamist, kuna ravimite reklaami mõiste hõlmab kõikvõimalikke meetmeid, millega püütakse suurendada ravimite müüki või ravimikasutust, sõltumata sellest, kas reklaami avalikustaja saab sellest otsest kasu. Lisaks audiovisuaalsele ja trükireklaamile loetakse ravimireklaamiks ka ravimitootja esindajate külaskäike isikute juurde, kellel on õigus ravimeid välja kirjutada või tarnida, raviminäidiste jagamist ja ravimitootja tellitud või avalikustatud teavet üleskutsega pöörduda arsti poole, kui otseselt või kaudselt viidatakse ravimile. Ravimireklaamiga on võrdsustatud ka ravimi müügi ja väljakirjutamise mõjutamine kingitustega ning väljakirjutamise, tarnimise, müügi ja tarbimise edendamiseks mõeldud toetused ja muud meelitusvahendeid.

Ravimireklaam liigitub kaheks – üldsusele (kodanikele) suunatud ravimireklaamiks ja ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele suunatud reklaamiks. Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid. Retseptiravimeid võib reklaamida ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele. Mõlemale reklaamiliigile kehtivad reklaami ja ravimireklaami üldnõuded ning erinõuded vastavalt sellele, kas reklaam on suunatud üldsusele või mitte. Viidatud nõuded on sätestatud reklaamiseaduses ja ravimiseaduses.

Ravimiamet ei kooskõlasta ravimireklaame enne nende avalikustamist, kuid võib anda nõu reklaamialaste õigusaktide tõlgendamise küsimustes. Ravimiameti tõlgendustel ei ole õiguslikult siduvat jõudu ning antud tõlgendustest lähtumine on vabatahtlik. Esitatud küsimuste ja Ravimiameti vastuste põhjal oleme koostanud ravimireklaami KKK ehk korduma kippuvad küsimused.

Erandina eelnevast kooskõlastab Ravimiamet ravimitootja poolt ravimiseaduse § 84 lõike 10 alusel korraldatud vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniad enne nende avalikustamist. Vaktsineerimise edendamise kampaania kooskõlastab taotleja lisaks ka Terviseametiga. Ravimiamet on koostanud ka vaktsineerimiskampaania kooskõlastuse taotlemise põhimõtted, mida Ravimiamet vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniate puhul oluliseks peab.

Ravimi müügiloa hoidja peab esitama iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelmisel aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ja korraldatud ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning allahindluste kohta vastavalt sotsiaalministri 07.03.2005. a määrusele nr 40 Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord.

Reklaamiaruandeid saab esitada üksnes läbi Ravimiameti kliendiportaali (v.a 0 aruanded). Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Ravimiamet aktsepteerib kui müügiloa hoidja Eesti esindaja täidab ravimireklaami aruande esitamise kohustuse müügiloa hoidja eest ja nimel. Kui Eesti esindaja omab mitme müügiloa hoidja esindamise õigust, siis tuleb iga müügiloa hoidja kohta esitada eraldi ravimireklaami aruanne. Kui ravimi müügiloa hoidjal puudus vastaval perioodil aruandes kajastatav tegevus Eestis, palub Ravimiamet sellest e-kirjaga teada anda aadressil info@ravimiamet.ee. Palume Kliendiportaali kaudu tühje ehk 0-aruandeid mitte esitada.

Reklaamiaruande vormi täitmisega esitatud küsimuste põhjal on Ravimiamet samuti koostanud küsimustest ja vastustest reklaamiaruande täitmise KKK ehk korduma kippuvad küsimused.

Ravimi müügiloa hoidja esitatud ravimireklaami aruanne on avalik teave, samuti on avalik teave ravimi müügiloa hoidja ja ravimi väljakirjutamise õigust omava isiku, proviisori või farmatseudi vahel sõlmitud lepingud, mille alusel saadakse rahalisi või mitterahalisi hüvitisi.

Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest avaldab Ravimiamet 1. juuniks oma veebilehel.

2016. aasta kohta esitatud ravimireklaami aruannete kokkuvõte

Ravimiameti kinnitatud ravimiomaduste kokkuvõtet, pakendi infolehte ja märgistust ilma muudatuste ja lisadeta ei loeta ravimireklaamiks ning viidatud teavet võib üldsusele avalikustada. Seeläbi on tagatud kodanikele ravimite kohta objektiivse ja sõltumatu teabe kättesaadavus. Samuti ei loeta ravimireklaamiks vastuseid ravimiga seotud konkreetsele küsimusele, kui vastusel puudub müügiedenduslik iseloom, ja inimeste tervist või haigusi käsitleva teavet, kui avalikustatud teabes puudub isegi kaudne viide ravimile. Kuna ravimi müügiloa hoidja avalikustatud teave, mis käsitleb inimeste tervist või haigusi, võib kergesti muutuda ravimireklaamiks, on Ravimiamet koostanud juhendi terviseteabe avaldamiseks.

Ravimireklaami nõuete täitmise osas teostab järelevalvet Ravimiamet. Ravimiametil on õigus teha ettekirjutusi rikkumise lõpetamiseks ning keelustada ravimireklaam ja nõuda Ravimiameti poolt etteantud tekstiga õienduse avalikustamist. Lisaks võib ravimireklaami nõuete rikkumine tuua kaasa väärteomenetluse.

Reklaaminõuete rikkumiste kohta alates 2010. aastast tehtud ettekirjutused on leitavad Ravimiameti dokumendiregistrist, varasemad ettekirjutused on leitavad siit.

Täiendav teave info@ravimiamet.ee või telefonil 7374140.