Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimitega reisimine

Ravimitega Eestist välismaale või välismaalt Eestisse reisimiseks võib olla vaja Ravimiameti luba, Schengeni tunnistust või retsepti koopiat / arsti teatist.

KÄSIMÜÜGIRAVIMID

Reisile võib käsimüügiravimeid kaasa võtta:

 • kuni 10 erineva nimetusega ravimit;
 • igat ravimit maksimaalselt 5 jaemüügipakendit.

Reisile kaasavõetavate ravimite pakendite suurus võib olla kuni:

 • 200 tabletti või kapslit
 • 500 g pulbrit lahuse valmistamiseks
 • 500 ml suukaudset või infusioonilahust
 • 30 ampulli või viaali süstitavat ravimit
 • 200 ml/200 g välispidist ravimit
 • 200 annust inhaleeritavat ravimit
 • 10 ravimplaastrit
 • 50 g homöopaatilisi graanuleid
 • 100 g drooge

Kui ravimi pakend ületab lubatud pakendi suurust, tuleb Ravimiametilt taotleda luba!

RETSEPTIRAVIMID

Retseptiravimeid võib reisile kaasa võtta patsiendile arsti poolt välja kirjutatud koguses.

Kaasavõetavate retseptiravimite puhul tuleb isikul koos ravimitega kaasa võtta arsti teatis ravimite vajaduse kohta või paberretsepti koopia või elektroonilise retsepti elektrooniline kuva või väljatrükk

VETERINAARRAVIMID

Veterinaarravimitega tohib reisida, kui need on mõeldud reisil kaasasoleva looma tarbeks. 

Reisil kaasasolevate loomade tarbeks on lubatud kaasa võtta:

 • kuni 5 erineva nimetusega ravimpreparaati;
 • iga ravimpreparaati kuni 3 jaemüügipakendit.

Loomale mõeldud retseptiravimite puhul tuleb kaasa võtta ka veterinaararsti teatis ravimite vajaduse kohta või paberretsepti koopia.

NARKOOTILISED JA PSÜHHOTROOPSED RAVIMID

Kui te ei ole kindel, kas ravim, mida tarvitate, on narkootiline või psühhotroopne, küsige nõu oma arstilt, apteekrilt või Ravimiametist (nt antidepressandid ei ole narkootilised ega psühhotroopsed ravimid). Nimekiri Eesti narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest ning ravimitest on leitav siit.

Reisides narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimitega (välja arvatud Schengeni alas) võib nõuetekohaselt määratud ning väljastatud narkootilisi ja psühhotroopseid aineid sisaldavaid ravimeid kaasa võtta välja kirjutatud koguses. Sealjuures peab patsiendil kaasas olema arsti teatis ravimite võtmise vajaduse kohta, paberretsepti koopia või elektroonilise retsepti elektrooniline kuva/väljatrükk. 

Reisides narkootiliste ja/või psühhotroopsete ravimitega väljaspool Schengeni ala on oluline tutvuda ka sihtriigi ja lävitavate riikide nõuetega ravimitega reisimisele. Võib tulla ette, et on vajalik ka sihtriigi poolne loa taotlemine narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega reisimisel.

SCHENGENI TUNNISTUS

Reisides Schengeni riiki koos narkootiliste ja psühhotroopsete ravimitega, vajate Ravimiametilt Schengeni tunnistust, sõltumata kaasavõetavast ravimi kogusest. Schengeni tunnistuse alusel on lubatud ravimeid kaasa võtta kõige rohkem 30-päevaseks raviks vaja minevas kogus.

31.03.2024 seisuga on Schengeni riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari, Horvaatia, Bulgaaria ja Rumeenia.

NB! Schengeni riikide alla kuuluvad ka vastavate riikide saared, näiteks Hispaaniale kuuluvad Kanaari saared. Luba on vaja ka juhul, kui reisi jooksul vaid läbitakse Schengeni riiki või sellise riigi lennujaama.

Schengeni tunnistust saavad taotleda vaid Eestis püsivat elukohta omavad isikud.

Ravimiameti loa või Schengeni tunnistuse taotlemine
 • Ravimiameti luba (v. a Schengeni tunnistus) ravimitega reisimiseks saavad taotleda kõik isikud olenemata elukohast.
 • Ravimiamet väljastab viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest loa käsimüügiravimite isiklikuks tarbimiseks reisile kaasavõtmiseks meditsiiniliselt põhjendatud kogustes. 

 • Loa ravimite kaasa võtmiseks reisile saadab Ravimiamet taotlusel märgitud aadressile.
Kuidas taotleda luba? 
 • Täitke taotlus (laadige vorm alla või küsige väljaprinditud vormi oma arstilt/apteegist);
 • Allkirjastage taotlus digitaalselt või printige välja ja allkirjastage käsitsi;
 • Saatke taotlus Ravimiametile, kas:
   
  • e-postiga aadressil [email protected]
  • postiga aadressile Ravimiamet, Nooruse 1,  50411 Tartu.

OLULINE LISAINFO PATSIENDILE: 

 • Ravim tuleb alati kaasa võtta tootja pakendis, millel on andmed ravimi nimetuse ja toimeaine kohta.
 • Soovitame uurida ka sihtriigi ja lävitavate riikide nõudeid ravimitega reisimisele.
 • Tegevusloaga ravimikäitleja (apteekri) poolt personaalselt pakendatud ravimitel on jaemüügipakendi suuruseks kuni kahe kuu manustamiskorda sisaldav pakend. 

В путешествие с лекарствами

При провозе лекарств через Эстонию может потребоваться разрешение Департамента лекарственных средств, Шенгенский сертификат или копия рецепта/справки от врача.

ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАЕМЫЕ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА

Без специального разрешения Департамента лекарственных средств разрешается брать с собой для личного пользования

 • не более десяти (10) наименований различных лечебных препаратов;
 • не более пяти (5) розничных упаковок каждого препарата.
 • Допустимые размеры розничных упаковок в поездку составляют до:
 • 200 таблеток или капсул
 • 500 г порошка, применяемого для приготовления раствора
 • 500 мл инфузионного раствора или раствора, принимаемого орально
 • 30 ампул или флаконов для инъекционных лекарственных форм
 • 200 мл или 200 г препарата для наружного применения
 • 200 доз ингаляционного препарата
 • 10 единиц лечебных пластырей
 • 50 г гомеопатических гранул
 • 100 г лекарственных растений

Если размер упаковки препарата превышает разрешенный объём, необходимо подать заявление в Департамент лекарственных средств на получение соответствуюшего разрешения !

ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАЕМЫЕ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА

Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, можно брать в поездку в количестве, назначенном пациенту врачом.

При провозе рецептурных препаратов необходимо также иметь при себе подтверждение от врача о  назначении данного препарата или копию бумажного рецепта, либо электронное  отображение или распечатку электронного рецепта.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Разрешено путешествовать с ветеринарными препаратами, если они предназначены для нужд животных, которые находятся вместе с пассажиром.

Для нужд животных, которые находятся вместе с пассажиром, можно  взять с собой лекарственных средств в количестве:

 • не более пяти (5) наименований различных препаратов;
 • не более трёх (3) розничных упаковок каждого препарата.

В случае рецептурных препаратов для животных необходимо также иметь при себе справку от ветеринарного врача о назначении данных препаратов или копию бумажного рецепта.

НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Если вы не уверены, является ли лекарство, которое вы принимаете, наркотическим или психотропным, обратитесь за советом к своему лечащему врачу, аптекарю или в Департамент лекарственных средств (например, антидепрессанты не являются ни наркотическими, ни психотропными лекарствами). Перечень наркотических и психотропных веществ и лекарств с их содержанием в Эстонии можно найти здесь.

Путешествуя за границу (за исключением стран Шенгенской зоны) разрешается иметь при себе те наркотические и/или психотропные препараты, которые выписаны пациенту надлежащим образом и в допустимих количествах. При этом у пассажира должно быть  подтверждение от врача о назначении ему данных лекарств, копия бумажного рецепта или электронное отображение/распечатка электронного рецепта.

Путешествуя с наркотическими и/или психотропными препаратами за пределы Шенгенской зоны важно ознакомиться с требованиями по перевозу лекарственных средств, предъявляемыми пассажирам в странах их конечных или транзитных пунктов назначения. Может случиться так, что при поездке с наркотическими и психотропными препаратами потребуется оформление дополнительного разрешения в стране назначения.

ШЕНГЕНСКИЙ СЕРТИФИКАТ

Направляясь в государство, входящее в правовое пространство Шенгенской зоны , необходимо иметь при себе Шенгенский сертификат, выданный Департаментом лекарственных средств, вне зависимости от количества лекарств, которые вы берете с собой. На основании Шенгенского сертификата разрешено брать с собой в поездку лекарства в количестве, необходимом максимально для 30-дневного курса лечения.

Государства, входящие в правовое пространство Шенгенской зоны по состоянию на 01.02.2023: Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Голландия, Исландия, Италия, Греция, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия, Хорватия.

Обратите внимание! К государствам, входящим в правовое пространство Шенгенской зоны также относятся острова соответствующих стран, например Канарские острова, принадлежащие Испании. Сертификат также потребуется при транзите через страну Шенгенскоой зоны или аэропорт данной страны.

Подать заявление на получение Шенгенского сертификата могут только лица, имеющие постоянное место жительства в Эстонии.

ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ ШЕНГЕНСКОГО СЕРТИФИКАТА ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Все лица, вне зависимости от их места жительства, могут подать заявку в Департамент лекарственных средств на получение разрешения (за исключением Шенгенского сертификата) на проезд с лекарствами.

Департамент лекарственных средств выдает разрешение на личное использование безрецептурных препаратов для поездок в обоснованных с медицинской точки зрения количествах в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления.

Департамент лекарственных средств отправляет соответствующее разрешение по адресу, указанному в заявлении.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ?

Заполните бланк (скачайте бланк заявления или попросите у своего врача/аптекаря распечатанный вариант );

Подпишите заявление дигитально или распечатайте его и подпишите от руки;

Отправить заявление в Департамент лекарственных средств можно:

по электронной почте: [email protected]

по почте на адрес Департамента: Ноорусе 1, 50411 Тарту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА:

 • Лекарство необходимо всегда брать с собой в упаковке производителя, на которой имеется информация о названии лекарства и действующем веществе.
 • Дополнительно рекомендуем изучить требования к провозу лекарств, предъявляемые пассажирам в странах их конечных или транзитных пунктов назначения.
 • Лекарства, расфасованные персонально лицензированными медицинскими работниками (аптекарями), могут иметь размер розничной упаковки, рассчитанный максимально на 2 месяца приёма.

Viimati uuendatud: 15.05.2024