• English
  • Eesti

Ravimite sh toimeainete tootmine

13.04.2018
Printer-friendly version

Ravimite tootmise nõuded

Ravimite tootmise nõuete rakendamine – küsimused ja vastused (Q&A) ning muud juhised

Ravimite tootmise alane lisateave, viited

EudraGMDP - Euroopa Liidu andmebaas ravimite ja toimeainete tootjate ja turustajate kohta

Ümberpakendajatele ja -märgistajatele

Droogide käitlejatele

Vere käitlejatele

Tegevusload ravimite käitlemiseks

 

Ravimite ja toimeainete tootmisest
 

Mõiste

Tegevusluba

Eesti tootjad

Nõuded tootmisele

Inspekteerimine, GMP sertifikaat

Ravimite toimeained

 

Mõiste

Ravimite tootmine on lai mõiste, selle alla mahuvad tegevused alates pakendile infolehe lisamisest kuni keeruliste bioloogiliste protsessideni. Mõiste kaasab muuhulgas analüütilist testimist (kvaliteedi kontrolli) ning ravimipartii vabastamist (partii kvaliteedi kinnitamist) pädeva isiku poolt. Ravimiseadus sõnastab ravimite tootmise mõiste nii:

Ravimite tootmiseks loetakse ravimite, sealhulgas vahetoodete valmistamist, steriliseerimist, pakendamist, märgistamist, ümberpakendamist, ümbermärgistamist, kvaliteedi kontrollimist ja partii vabastamist koos sellega kaasneva materjalide hankimise, vastuvõtu, säilitamise ja väljastamisega.

 

Tegevusluba

Eestis annab ravimite tootmise tegevusloa ehk tootmise õiguse Ravimiamet. Tegevusloal on kirjas, milliseid tegevusi konkreetne ettevõte võib teha ning milliseid ravimvorme toota.
Tegevuslubade vormistus järgib Euroopa Liidu ühtset formaati. Enne tegevusloa väljaandmist inspekteerivad Ravimiameti inspektorid ettevõtet ning hindavad tingimuste vastavust ravimitootmise nõuetele. Tegevusload antakse reeglina tähtajatuna.

Ravimitootjal on õigus enda toodetud ravimeid hulgi müüa ning eksportida teistesse riikidesse. Kui Eesti ravimitootja tahab tegeleda ka teiste tootjate ravimite sisse- ja väljaveo ning hulgimüügiga, peab tal olema eraldi pädev isik, kes vastutab nende ravimite hulgimüügi eest.

Euroopa Liidu reeglite kohaselt peab ravimite tootmise tegevusluba olema ka ravimite impordiks kolmandatest riikidest (st Euroopa Majanduspiirkonna välistest riikidest). Selline nõue tuleneb sellest, et importija peab võtma teatud vastutuse kolmandas riigis toodetud ravimi kvaliteedi eest ning tegema ravimi kvaliteeti tõendavad analüüsid.

 

Eesti tootjad

Eesti ettevõtetele väljastatud tegevuslubade teave on Tegevuslubade registris (valida Tegevusloa liik ’Tootmine’). Avanevas tabelis tegevusloa numbrile klõpsates saab vaadata täiendavat infot ettevõtte tegevusulatuse kohta.

12.04.2018 seisuga on Eestis 35 ravimite tootmise tegevusloaga ettevõtet. Mõned neist on tavapärases mõttes ravimitootjad; teistel on ravimite tootmise tegevusluba muud laadi tegevusteks: verekomponentide valmistamiseks, droogide (teatud ravimtaimede) pakendamiseks vm.

Üheksa tegevusluba on antud ettevõtetele, kes toodavad ravimvorme (näiteks tablette või süsteravimeid) või toimeaineid, sealhulgas:

• Cellin Technologies (rakuteraapial põhinevate uudsete ravimite tootmine)
• GPE Globalpharma (tablettide ja kapslite pakendamine)
• Interchemie Werken De Adelaar Eesti (veterinaarravimite tootmine: süsteravimid, sh steriilsed suspensioonid, mittesteriilsed ravimvormid)
• Kevelt (steriilsete ravimite tootmine, sh süsteravimid ja silmaravimid)
• PharmaSynth (toimeainete tootmine)
• Acino Estonia (tablettide ja kapslite pakendamine)
• Tallinna Farmaatsiatehas (salvide, kreemide ja vedelike toomine)
• TBD Biodiscovery (toimeainete ja ravimite vahetoodete tootmine)
• PharmaEstica Manufacturing (kihisevate tablettide tootmine)

Üheksa ettevõtet tegeleb ümbermärgistamisega (eestikeelse infolehele või kleebise lisamine pakendile).

Kaks tootmiskohta toodab meditsiinilisi gaase (hapniku eraldamine õhust, hapnikuballoonide täitmine).

Kuus tegevusluba on antud droogide käitlemiseks (teatud ravimtaimede pakendamine).

Eestis antakse ravimite tootmise tegevusload ka verekeskustele. Eestis on neli verekeskust, kus kogutakse ja testitakse verd ning valmistatakse verekomponente (TÜK, PERH, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla), lisaks on tegevusload DoonoriFoorumil, kus kogutakse verd, ning vere säilitamise kohal (Hiiumaal).

 

Nõuded tootmisele

Ravimite tootmine ja kontrollimine eeldab teadmisi ja tehnikat, mida ei saa hankida kiiresti ega lihtsalt.  Ahel toimeaine tootmisest valmisravimi saamiseni võib olla üsna keerukas, selles võivad osaleda mitu ettevõtet eri riikides. Seepärast kehtivad ravimite tootmisele rahvusvaheliselt ühtlustatud reeglid, kuigi regiooniti võivad nii nõuded kui järelevalve varieeruda. Eestis kohaldatakse ravimitele ja toimeainetele Euroopa Liidu ühtseid reegleid.
Kui Euroopa Liitu imporditakse ravimeid kolmandatest riikidest (Euroopa Majanduspiirkonna välistest riikidest), inspekteerivad neid tootjaid Euroopa Liidu inspektorid, kes lähtuvad oma inspektsioonidel Euroopa Liidu nõuetest.

Tavapärases mõttes ravimitootmise peamised nõuded on kirjas GMP-s – Good Manufacturing Practice Guideline’is ehk heade tootmistavade suunistes.
Lisaks GMP-le peavad ravimitootjad järgima Euroopa Farmakopöad (ravimite kvaliteedinorme) ning konkreetsete ravimite müügilubasid. Ravimitootmise erinevate tehnoloogiate jaoks on koostatud mitmeid tehnilisi juhiseid. Ravimiameti veebilehe kaudu saab avada ravimite tootmise nõuete rakendamise küsimused ja vastused Q&A (Questions&Answers, koostatud Euroopa tasandil) ning mõned lingid ravimite tootmise alase lisateabe allikatele.
Verekeskuste tegevusele ja droogide käitlemisele kehtivad eriregulatsioonid. Ümberpakendajatele ja -märgistajatele on Ravimiameti veebilehel lisainfot.

 

Inspekteerimine, GMP sertifikaat

Ravimiamet inspekteerib süsteemselt ravimite tootmise tegevusloaga ettevõtteid.
Inspektsioonide käigus kontrollitakse tootmiskoha tingimusi (ruume, õhu- ja veevarustust, seadmeid), dokumente, personali kvalifikatsiooni, analüütilist testimist, üldist kvaliteedisüsteemi; jälgitakse tootmisprotsesse jm. Kui kõik valdkonnad tootmiskohas vastavad nõuetele, väljastab inspektor sertifikaadi (GMP certificate), millega kinnitatakse, et ettevõttes järgitakse GMP-d. Sertifikaadi vormistus järgib Euroopa Liidu ühtset formaati. GMP sertifikaate uuendatakse vähemalt kolme aasta tagant, inspektsioone võidakse riskipõhiselt teha ka sagedamini.
Sertifikaatide ja tegevuslubade andmed sisestab Ravimiamet ühtsesse Euroopa Liidu andmebaasi EudraGMDP.
Euroopa Liidu riigid tunnustavad üksteise sertifikaate, st hinnanguid ravimitootjatele. Et niisugune EL-sisene ja ka –väline tunnustamine toimiks, teevad riikide ravimiametid ühiseid koosolekuid, koolitusi ja inspektsioone, auditeerivad üksteist ning hoiavad töös teabevahetust. Koordineerivat rolli kannavad muuhulgas Euroopa Ravimiamet EMA ning inspektoreid ühendav ülemaailmne organisatsioon PIC/S.

 

Ravimite toimeained

Toimeainete tootmise regulatsioone on Euroopa Liidu tasandil viimaste aastate jooksul karmistatud. Kuna suur osa toimeainetest sünteesitakse väljaspool EL-i, on rakendatud ka mõned uued reeglid toimeainete impordile. Eestis on põhilised õigusnormid ravimite ja toimeainete tootmisele ühesugused.
Toimeainete kvaliteedi hindamises on oluline roll Euroopa Nõukogu all tegutseval Ravimite Kvaliteedi Direktoraadil EDQM.