• English
  • Eesti

Ravimituru ülevaade

27.03.2019
Printer-friendly version

Ravimiameti poolt koostatud ravimistatistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalsetel aruannetel. Humaanravimite statistikas arvestatakse ainult ravimite hulgimüüki üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele (hooldekodud, koolid jm).

Hulgimüüjad

01.01.2019 seisuga oli Eestis 64 tegevusluba omavat ravimite hulgimüügiga tegelevat ettevõtet, kellest viiel oli vaid veterinaarravimite hulgimüügiõigus.

 20152016201720182019
Hulgimüüjad (humaan- ja veterinaarravimid*)5154586261
Hulgimüüjad (ainult veterinaarravimid)66653
KOKKU5760646764

*veterinaarravimite käitlemisõigus on vastava eritingimuse olemasolul

2018. aastal müüsid humaanravimeid üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele 29 ravimite hulgimüügi õigust omavat ettevõtet. 77% humaanravimite turumahust moodustasid kolm suuremat hulgimüüjat: Magnum Medical OÜ (28%), Tamro Eesti OÜ (27%) ja Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ (21%). Neile järgnesid Roche Eesti OÜ (5%), Baltfarma OÜ (5%) ning Terviseamet (5%), kes käitleb vaid riigihankega ostetavaid ravimeid (immuunpreparaadid, retroviirusvastased ravimid, tuberkuloosiravimid). Teiste hulgimüüjate osakaal oli väiksem, moodustades alla 10% turumahust.

Humaanravimite turumaht

Ravimituru maht on väljendatud hulgimüügi väljamüügi hindades (tootja hind + hulgimüügi juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

Inimestel kasutamiseks mõeldud ravimite turumaht on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud ning aastal 2018 moodustas humaanravimite käive 325 miljonit eurot. Varasema aastaga võrreldes suurenes 2018. aastal ravimite turumaht 8,1%.


Joonis 1. Humaanravimite turumaht aastatel 2014-2018

Kõige enam väljastasid hulgimüüjad ravimeid üldapteekidele – 228,0 miljoni euro eest (70% turumahust). Müük haiglaapteekidele moodustas 29% (93,6 miljonit eurot) ning müük teistele asutustele 1% turumahust (3,8 miljonit euro).

Retseptiravimite käive moodustas 85% ravimituru mahust. Käsimüügiravimite ja haiglapakendite osakaal oli tagasihoidlikum –  vastavalt 14% ja 1%.

Kvartalite lõikes iseloomustab ravimiturgu sesoonsus: II ja IV kvartalis on retseptiravimite käive suurem kui I ja III kvartalis, käsimüügiravimite puhul võib täheldada aga käibe suurenemist I ja  IV kvartalis.


Joonis 2. Retseptiravimite käive aastatel 2014-2018 kvartalite lõikes


Joonis 3. Käsimüügiravimite käive aastatel 2014-2018 kvartalite lõikes

Ravimituru jagunemine ja ravimite kasutamine

2018. aastal moodustasid suurima osa ravimituru käibest kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (20%), järgnesid süsteemselt kasutatavad infektsioonivastased ained (14%) ning seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (12%).


Joonis 4. Humaanravimite käive ATC rühmade lõikes aastatel 2016-2018

Lisaks käibele on ravimite kasutamise kirjeldamiseks võimalik kasutada ühikut defineeritud päevadoos tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas). See võimaldab sageli kirjeldada ravimite kasutamist paremini kui käive, mis võib olla suhteline, sõltudes näiteks geneeriliste ravimite turuletulekust, mis avaldab olulist mõju hindadele.

Defineeritud päevadoos (DPD) on kokkuleppeline suurus, mis tähistab ravimi tavalist ööpäevast annust täiskasvanul vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele.

Defineeritud päevadoos tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) näitab ravimi kasutamise intensiivsust populatsioonis – mitu inimest tuhandest võis igapäevaselt kasutada seda ravimit tavalises annuses. Selline meetod võimaldab ravimite kasutamist summeerida ja kõrvutada erinevaid ravimirühmasid  ning võrrelda teiste riikidega.

Tulenevalt ravimi annustamise individuaalsusest, pole võimalik kõikidele ravimitele defineeritud päevadoosi määrata. Sel põhjusel ei kajastu joonisel nr 5 ATC rühmadesse „Taimsed ja ravimisarnased preparaadid“ ning “Varia” kuuluvad ravimid. Defineeritud päevadoos puudub ka enamikul dermatoloogias kasutatavatel ja kasvajavastastel ravimitel.  

DPD/1000/ööpäevas alusel kasutati 2018. aastal kõige enam kardiovaskulaarsüsteemi (431 DPD/1000/ööp), seedekulgla ja ainevahetuse (175 DPD/1000/ööp) ning närvisüsteemi ravimeid (128 DPD/1000/ööp).


Joonis 5. Humaanravimite kasutamine aastatel 2016-2018 (defineeritud päevadoosides 1000 elaniku kohta ööpäevas)

Enimkasutatud toimeaineteks olid retseptiravimitest ramipriil (56 DPD/1000/ööp), rosuvastatiin (33 DPD/1000/ööp) ja amlodipiin (27 DPD/1000/ööp) ning käsimüügiravimitest atsetüülsalitsüülhappe ja magneesiumoksiidi kombinatsioon (45 DPD/1000/ööp), ibuprofeen (22 DPD/1000/ööp) ja ksülometasoliin (22 DPD/1000/ööp).

Kokku turustati 2018. aastal Eestis 4292 erinevat ravimipakendit, erinevaid toimeaineid oli 1347.

Täpsem info ravimite kasutamise kohta defineeritud päevadoosides on leitav meie veebilehel: 

Täpsem info ravimite kasutamise kohta defineeritud päevadoosides on leitav siit.