• English
  • Eesti
UudisedUudised

Rohkem andmeid ravimiregistris

09.04.2019
Printer-friendly version

Alates 1. aprillist on ravimiregistris (www.ravimiregister.ee) andmed

  • ravimite tarneraskuste kohta,
  • ravimite täiendavad riskivähendamise meetmed (juhendid arstile ja ravimite kasutajale) ja ohutusalased teabekirjad,
  • müügiloata ravimite ravimiinfod (ravimitel, mille kasutamist on taotlenud arstide erialaseltsid).

Tarneraskused

Ravimiregistris kajastuvad tarneraskuseid, millest ravimi müügiloahoidjad, hulgimüüjad või kodanikud on Ravimiametit teavitanud.

Ravimi või selle pakendi detailandmete juurde on lisatud märge, et ravimil on tarneraskus, kuvatakse tarneraskuse alguskuupäev ja oletatav tarnete taastumise aeg. Ravimiamet lisab ka soovituse, mida ravimi kasutaja peaks tegema, kui ta soovib kasutada seda ravimit, näiteks kas turul on teisi selle toimeainega ravimeid või mitte. Ravimi detailandmed avanevad klõpsates otsingutulemustes ravimi nimel.


Ravimid, millel tarnimisega on probleeme,  on otsingu tulemustes  punase taustaga. Juhul kui turult on puudu vaid osad ravimi pakendisuurused, on ravimi taust oranž.

Joonis. Näide ravimi otsingutulemustes tarneraskusega ravimi tähistusest. Ravimi detailandmed avanevad klõpsates otsingutulemustes ravimi nimel.

Joonis. Näide ravimi detailandmete juures kuvatud tarneraskuse teatest.

 

Täiendavad riskivähendamise meetmed

Täiendavad riskivähendamise meetmed on juhendid ja materjalid, mis  on kasutusele võetud, et tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks. Need täiendavad ravimi omaduste kokkuvõtet eesmärgiga juhtida fokuseeritult tähelepanu teatud ohutusprobleemile. Materjal annab selged juhised, mida tuleb ravimi ohutuks kasutamiseks ja riskide vähendamiseks teha. Materjal võib olla suunatud arstidele (harvem teistele tervishoiutöötajatele) ja patsientidele. Arstidele suunatud materjal võib olla nt kontrollnimekiri, mis aitab enne ravimi väljakirjutamist veenduda, et patsiendil puuduvad vastunäidustused ravimi kasutamiseks, et vajalikud analüüsid on tehtud vms.

Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele, sisaldades kokkuvõtet uuest ohutusprobleemist, ravimi muutunud kasu/riski suhtest vms.

Ohutusalased teabekirjad ja riskivähendamise meetmena ettenähtud materjalid on nüüd lisatud ravimiregistrisse vastava ravimi juurde, müügiloahoidjatele jääb ka edaspidi kohustus edastada materjale tervishoiutöötajatele, ravimiregistri arendus  on Ravimiameti panus olulise info õigeaegseks kohalejõudmiseks.

Ravimiregistrist on võimalik leida ravimi või pakendi detailotsingust need ravimid, millel on kinnitatud kas ohutusalane teabekiri, tervishoiutöötajale ja/või patsiendile suunatud riskivähendamise materjal.

Joonis. Täiendavate riskiminimeerimise materjalidega ravimite otsing ravimi detailotsingus.


Ravimi juures on näha riski lühikirjeldus ja materjalid pdf formaadis.

Joonis. Näide ravimi otsingutulemustes, et ravimil on täiendavad riskivähendamise meetmed või on tervishoiutöötajatele saadetud ohutusalane teabekiri.

Joonis. Näide, kuidas on ravimi detailandmete juures esitatud ravimi risk, millele on kehtestatud täiendavad riskivähendamise meetmed ning viide nendele meetmetel.

Arstide erialaorganisatsioonide taotluste alusel kasutamiseks lubatud müügiloata ravimite ravimiinfo

Müügiloata ravimitele, mis on turule lubatud kas arstide erialaorganisatsiooni taotluse või riikliku programmi alusel, koostatakse Ravimiameti ja erialaorganisatsioonide poolt ravimiinfod, mis on analoogsed pakendi infolehele.

Pdf versioonis  ravimiinfo leiab kohe ravimi otsingutulemuste lehelt.


Joonis. Erialaseltside taotletud müügiloata ravimi pakendi infolehe paiknemine ravimi otsingutulemuste lehel.