• English
  • Eesti
UudisedUudised

Tartu Ringkonnakohus: omandipiirangutele mittevastav tegevusloa omaja ei saa haruapteeki üldapteegiks ümber kujundada

25.10.2018
Printer-friendly version

25.10.2018 tegi Tartu Ringkonnakohus otsuse, millega jättis BENU Apteek Eesti OÜ kaebuse rahuldamata. BENU Apteek Eesti OÜ vaidlustas Ravimiameti 19.08.2016. a otsuse, millega keelduti BENU Apteegi haruapteegi asukohas üldapteegi tegevusloa väljastamisest. Enam kui 4000 elanikuga linnades tegutsevad haruapteegid võivad tegutseda haruapteegina kuni 2019. aasta 9. juunini. Üldapteegi tegevusloa väljastamist piirab taotleja seotus ravimite hulgimüügi tegevusloa omajaga (RavS § 42 lõige 5) ja mittevastavus proviisoromandi nõudele (RavS § 41 lõige 3). Kaebaja on seisukohal, et kehtestatud piirangutega ja rakendussättega koheldakse tegevusloa omajaid erinevalt. Omandipiirangute jõustumisest alates ei ole piirangutele mittevastavatel isikutel võimalik oma haruapteeki ümber kujundada üldapteegiks (ülemineku aeg puudub), samas kui piirangutega kooskõlas olevatel isikutel on see võimalik kuni 2019. aasta 9. juunini. Samuti taotles kaebaja jätta kohaldamata ravimiseaduse § 41 lõige 3 ja § 42 lõige 5 osas, milles need ei võimalda kaebajal haruapteeki üldapteegile kehtestatud nõuetega vastavusse viia, kuna viidatud sätted on kaebaja hinnangul vastuolus põhiseadusega.
 

Ülevaade senisest menetluse käigust:

19.08.2016 tegi Ravimiamet otsuse, millega keelduti BENU Apteegi haruapteegi asukohas Tartus üldapteegi tegevusloa väljastamisest.

19.09.2016 esitas BENU Apteek Eesti OÜ kaebuse Ravimiameti 19.08.2016 otsuse tühistamiseks ja kohustamaks Ravimiametit väljastama kaebaja 01.07.2016 taotluse alusel üldapteegi tegevusluba ümberkorraldatavale haruapteegile Tartus.

06.10.2017 jättis Tartu Halduskohus BENU kaebuse rahuldamata. Halduskohtus leidis, et haruapteegi asukohta üldapteegi loomiseks on vaja taotleda üldapteegi tegevusluba ja selle väljastamist piirab RavS § 41 lõige 3 ja § 42 lõige 5. Tulenevalt põhiseaduse § 3 kohasest seaduse reservatsiooni üldpõhimõttest kehtestavad RavS § 41 lõige 3 ja §  42 lõige 5 sätestatud piirangud aluse Ravimiametile keelduva haldusakti andmiseks. Ravimiametil puudus võimalus kaebaja kirjeldatud kujul ja väidetavalt põhiseaduskonformse kaalutlusotsuse tegemiseks.

06.11.2017 esitas BENU Apteek Eesti OÜ apellatsioonkaebuse.

25.10.2018 tegi Tartu Ringkonnakohus otsuse, millega jättis kaebuse rahuldamata. Kohus leidis, et kaebaja esitatud väited ei anna alust halduskohtu otsuse ja Ravimiameti otsuse tühistamiseks. Ringkonnakohus leidis, et iga ebavõrdne kohtlemine ei kujuta endast veel võrdsuspõhiõiguse rikkumist. Ebavõrdse kohtlemise ehk PS § 12 lg-s 1 sätestatud võrdsuspõhiõiguse riive õigustamiseks peab olema mõistlik põhjus. Käesoleval juhtumil on selleks põhjuseks ülekaalukas avalik huvi kaotada apteegiturul vertikaalne integratsioon.