• English
  • Eesti

Ülevaade müügiloa hoidjate poolt 2019. aastal tehtud ravimireklaamist

01.06.2020
Printer-friendly version

2019. aasta kohta esitasid ravimi müügiloa hoidjad Ravimiametile 359 ravimireklaami aruannet, millest 181 (50,4%) olid teavitused aruandes kajastatavate tegevuste puudumisest.

Ravimireklaami aruande esitamata jätmise kohta tegi Ravimiamet ettekirjutuse 8 müügiloa hoidjale.

Käsimüügiravimite reklaamüritused ja näidised

Käsimüügiravimite teavitusürituste korraldamine patsientidele on viimastel aastatel olnud pigem harv nähtus (va 2018, kui korraldati 26 üritust) ning 2019. aastal korraldasid müügiloa hoidjad patsientidele neli üritust. Arstidele/apteekritele korraldatud ürituste arv on samas mõnevõrra tõusnud (kui aastal 2018 korraldati vastavaid üritusi 29, siis 2019. aastal 37). Kuigi arvuliselt korraldati 8 (27,6%) üritust rohkem kui eelmisel aastal, siis 2019. aastal on deklareeritud ürituste kogumaksumus 62 451,29 eurot (86,5% suurem kui eelmisel aastal).

Raviminäidiseid on lubatud müügiloa hoidjal anda üksnes ravimi väljakirjutamise õigusega isikule. Näidiste jagamise absoluutarv on võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähenenud (2017. a – 8474; 2018. a – 9864; 2019. a - 5426). Käsimüügiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb endiselt aastasse 2010, kui arstidele anti kokku 16 746 näidist.

Retseptiravimite reklaamüritused ja näidised

Aastal 2019 korraldati retseptiravimite reklaamüritusi vähem kui 2018. aastal, st 801 korral. Neist 669 üritust viidi läbi Eesti müügiloa hoidja Eestipoolse esinduse poolt ning ülejäänud 132 väljaspool Eestit (2018. aastal vastavalt 735 ja 143 üritust).

Retseptiravimite näidiseid jagati 2019. aastal arstidele kokku koguses 15 676, võrreldes 2018. aastaga on seda ca 30% vähem. Retseptiravimite näidiste jagamise kõrgaeg jääb 2007. aastasse kui jagati aastas kokku 82 306 näidist.

Toetused arstidele ja apteekritele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks

Ravimi müügiloa hoidja võib toetada arstide/apteekrite osalemist arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel, hüvitades ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning majutus- ja transpordikulud mõistlikus ulatuses (Ravimiseadus § 86 lg 3).

2018. aastal andsid müügiloa hoidjad arstidele/apteekritele toetusi arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks kogusummas 1 485 090,67 eurot. 2019. a oli vastav kogusumma 1 580 971,4 eurot, mis jagunes 822 arsti/apteekri vahel. Toetusi anti 1241 korral ja keskmiseks toetuse suuruseks kujunes 2019. aastal 1273,96 eurot.

Toetuse andmist arstile või apteekrile deklareeris aruandes 63 müügiloa hoidjat, suurimad toetajad olid:

  1. Roche Eesti OÜ  (136 383,6 eurot);
  2. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (124 876,03 eurot);
  3. Krka d.d. Novo Mesto (95 229,54 eurot).

Toetuste kogusumma kujunes suurimaks arstidel Anneli Elme (kokku 13 494, 36 eurot), Riina Vettus (kokku 13 431,63 eur) ja Helis Pokker (12 640,17 eurot). Suurima üksiktoetuse sai Anneli Elme (7176,47 eur, Roche Eesti OÜ).

Toetused teadusasutusele või erialaorganisatsioonidele arstiteaduslike või farmaatsiaalaste  ürituste korraldamiseks

Arstiteaduslike või farmaatsiaalaste ürituste korraldamiseks annavad müügiloa hoidjad erialaorganisatsioonidele üha enam toetusi. Kui aastal 2017 deklareeriti toetuse andmist ürituste korraldamiseks kogusummas 734 880 eurot, mis oli seni suurim kogusumma selle toetuseliigi lõikes, siis viimasel kahel aastal on see veel kasvanud: 2018. aastal oli vastavate toetuste kogusumma 1 033 755,55 eurot ning 2019. aastal 976 769,9 eurot.

 

Ravimi müügiloa hoidjad esitavad iga kalendriaasta 1. veebruariks Ravimiametile ravimireklaami aruande eelneval aastal proviisoritele, farmatseutidele ja arstidele ning nende ühendustele arstiteaduslikel või farmaatsiaalastel üritustel osalemiseks või nimetatud ürituste korraldamiseks antud toetuste ning müügiloa hoidja korraldatud teaduslike ürituste, patsientide teavitusürituste, jagatud raviminäidiste ning ravimite allahindluste kohta. Aruande peavad esitama nii humaan- kui ka veterinaarravimite müügiloa hoidjad. Aruandeid esitatakse Ravimiametile alates aastast 2006.

Riikliku järelevalve käigus Ravimiseaduse § 83 lõike 6 alusel kogutud andmed ravimireklaami kohta on avalik teave. Kokkuvõtlikud andmed esitatud aruannetest on leitavad siit.

Täpsemat teavet saab Ravimiameti telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

Lisaks riikliku järelevalve käigus kogutud ning käesoleva kokkuvõtte raames avaldatule, avalikustavad Ravimitootjate Liitu (RTL) kuuluvad müügiloa hoidjad 1. juunil kõik tasud, mida ravimifirmad on kas otseselt või kaudselt arstidele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele maksnud. Täpsem informatsioon nende andmete avalikustamisest Eestis on leitav Eesti Ravimitootjate Liidu kodulehel www.rtl.ee.