• English
  • Eesti

Väärteod

19.08.2019
Printer-friendly version

Ravimiamet teeb regulaarset järelevalvet ravimite käitlemise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes ning vajadusel teistes ravimite käitlemiskohtades. Järelevalve eesmärgiks on kontrollida ravimite käitlemisnõuete vastavust kehtestatud nõuetele, et patsientidele väljastatavad ravimid oleksid kvaliteetsed ja ohutud ning oleks tagatud apteegiteenuse osutamine parimal tasemel.

Muu hulgas on Ravimiametile kohtuvälise menetlejana antud õigus karistada väärteomenetluse korras rahatrahviga ravimite käitlemisnõuete, narkootilise või psühhotroopse aine arvestuse nõuete ja ravimireklaami nõuete ning ravimi väljakirjutamise ja müügi kingitustega mõjutamise keelu rikkumise korral.

2018. a tegi Ravimiamet 8 väärteo otsust, millega määras trahvisummadena kokku 36 600€.

Väärteomenetlus viidi läbi kolme apteegitöötaja suhtes – kahte farmatseuti karistati väärteokorras rahatrahviga vale ravimi väljastamise eest ja ühte apteegi juhatajat kohustuste täitmatajätmise eest kokku summas 700€.

Väärteomenetlus viidi läbi kahe hoolekandeteenuse osutaja suhtes. Väärteo korras karistati rahatrahviga ravimite säilitamise- ja arvestuse pidamise nõuete rikkumise eest kokku 900€.

Ühte juriidilist isikut trahviti käitlemisnõuete (eeskirjade puudumine) ja raviminäidiste jagamisele kohalduvate nõuete rikkumise eest kokku summas 16 000€.

Ühte juriidilist isikut trahviti raviminäidiste jagamisele kohalduvate nõuete rikkumise eest summas 12 000€.

Ühte juriidilist isikut trahviti vastava tegevusloata ravimite sissevedamise eest summas 7000€.

Ühel juhul lõpetati algatatud väärteomenetlus füüsilise isiku suhtes väärteomenetluse seadustiku § 30 lg 1 punkti 1 alusel.