• English
  • Eesti

Vaidlustused

04.03.2020
Printer-friendly version

Ravimiameti haldusakti või toimingu vaidlustamine

Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 51 kohaselt on haldusakt Ravimiameti poolt oma ülesannete täitmisel avalik-õiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt. Ravimiameti toiming on HMS § 106 kohaselt Ravimiameti tegevus, mis ei ole õigusakti andmine ja mida ei sooritata tsiviilõigussuhtes.

Vaide Ravimiameti haldusaktile või toimingule saab esitada Ravimiametile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama (HMS § 75). Nõuded vaide esitamiseks on sätestatud haldusmenetluse seadustiku 5. peatükis ja vaidemenetluses võib nõuda kas haldusakti kehtetuks tunnistamist (§ 72 lg 1 p 1), haldusakti osa kehtetuks tunnistamist, kui seadus ei piira haldusakti osalist vaidlustamist (§ 72 lg 1 p 2) või ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või toimingu sooritamiseks (§ 72 lg 1 p 3).

Vaide esitamisel märgitakse vaides järgmised kohustusliku andmed (HMS § 76 lg 2):
1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud (Ravimiamet);
2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
5) vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
7) vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Vaidele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja, lisades vaidele volikirja või muu volitust tõendava dokumendi, kui seda ei ole esitatud varem. Vaidele ei pea lisama digitaalallkirja, kui vaie on esitatud elektroonilise kanali kaudu ja haldusorgan on vaide esitaja turvalisel viisil tuvastanud.

Kui isik soovib Ravimiameti haldusakti või toimingut vaidlustada halduskohtus, võib ta vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 7 lõikele 1 ja 46 lõikele 1 esitada §-le 37 vastava kaebuse Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest või toimingu tegemisest arvates.