• English
 • Eesti

Ohutusmuutused

 • Aprill 2018 (18)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  AmitriptüliinDepressiooni, kroonilise valu ravikõrvaltoime: silmakuivus
  Bupropioon (Elontril)Depressiooni ravi- koostoime: digoksiini ja bupropiooni koosmanustamisel võib digoksiini kontsentratsioon väheneda. Bupropioonravi lõpetamise järgselt võib digoksiini kontsentratsioon tõusta ning patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiinimürgistuse suhtes
  - kõrvaltoime: hüponatreemia
  DasatiniibLeukeemia ravikõrvaltoime: tsütomegaloviiruse (CMV) infektsioon
  Elvitegraviir/kobitsistaat/ emtritsitabiin/tenofoviir-disoproksiil (Stribild)HIV infektsiooni ravikoostoime: ei tohi kasutada koos lurasidooniga (QT intervalli pikenemise oht)
  Esetimiib/rosuvastatiinHüperkolesteroleemia ravikoostoime: samaaegsne kasutamine regorafeniibi või simepreviiriga tõstab rosuvastatiini AUC'd
  Fentanüül (Lunaldin)Läbilöögi valukoostoime: fentanüüli koosmanustamine CYP3A4 indutseerijatega (seenevastased ained (rifampitsiin, rifabutiin), krambivastased ravimid (karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal), taimsed ravimid (naistepuna ürt)), võib vähendada fentanüüli toimet. Ravi lõpetamisel võib CYP3A4 induktsiooni taandumine võtta aega vähemalt 2 nädalat. Ravi lõpetamisel CYP3A4 indutseerijatega või nende annuse vähendamisel võib esineda risk fentanüüli toime suurenemiseks või mürgistuse tekkeks
  Ibuprofeen (Pedea)Hemodünaamiliselt olulise avatud arterioosjuha ravikõrvaltoime: maoperforatsioon
  Klotrimasool/heksamidiin (Imazol Plus)Dermatomükoosi ravi- hoiatus: ravi tuleb katkestada esimeste lokaalsete või üldiste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel
  - kõrvaltoime: allergiline dermatiit, kontaktdermatiit, ekseem, skrootumi turse, genitaalide erüteem, põletav tunne nahal, lööve, urtikaaria ja kihelus
  LapatiniibRinnavähi ravikõrvaltoime: pulmonaalhüpertensioon
  LevotsetirisiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: okulogüratsioon
  Metformiin/sitagliptiinII tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: trombotsütopeenia
  MetotreksaatReumaatiliste haiguste, nahahaiguste, kasvajaliste haiguste ravi- hoiatus: arst peab veenduma, et patsiendid mõistavad, et reumaatiliste ja nahahaiguste ravis tohib metotreksaati võtta ainult ÜKS KORD NÄDALAS koostoime: lämmastikoksiid võimendab metotreksaadi toimet ja toksilisust (raske müelosupressiooni, stomatiidi ning intratekaalsel manustamisel neurotoksilisuse risk)
  - fertiilsus, rasedus: metotreksaat on tugevalt teratogeene, kahjustab spermatogeneesi ja oogeneesi. Mitteonkoloogilistel näidustustel on raseduse ajal vastunäidustatud kaasasündinud väärarengute riski tõttu. Ka meespatsiendid peavad kasutama rasestumisvastaseid vahendeid. Patsiente tuleb riskidest teavitada
  - kõrvaltoime: lümfoproliferatiivsed häired, lõualuu osteonekroos (sekundaarselt lümfoproliferatiivsetele häiretele)
  OksütotsiinSünnitegevuse induktsioon jmshoiatus: pärast oksütotsiini manustamist on teadaoleva lateksiallergiaga naistel täheldatud anafülaksiat. Oksütotsiini ja lateksi struktuurse homoloogia tõttu võib lateksi allergia/talumatus olla oluline riskitegur oksütotsiini manustamise järgse anafülaksia tekkeks
  Ramipriil, ramipriiil/hüdroklotiasiid (Cardace, Cardace Comp)Hüpertensiooni ravikoostoime: ramipriili samaaegne kasutamine koos sakubitriili/valsartaaniga on vastunäidustatud angioödeemi suurenenud riski tõttu
  SitagliptiinII tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: trombotsütopeenia
  Želatiini sisaldav infusioonilahus (Gelofusin)Hüpovoleemia ravivastunäidustus: ülitundlikkus galaktoos-1,3-galaktoosi (alfa-Gal) või teadaolev allergia punase liha (imetajate liha) ja rupskite suhtes - sensibiliseerumise ja järgneva anafülaktilise reaktsiooni tekkerisk on suurem neil patsientidel, kellel on anamneesis allergia punase liha (imetajate liha) ning rupskite suhtes ja/või kellel on saadud positiivne tulemus anti-alfa-Gal IgE antikehade testimisel
  TsefadroksiilInfektsioonide ravikoostoime: probenetsiidi samaaegne kasutamine vähendab tsefadroksiili eliminatsiooni neerude kaudu, mistõttu võib tsefadroksiili plasmakontsentratsioon suureneda
  VortioksetiinDepressiooni ravikõrvaltoime: angioödeem, urtikaaria
 • Märts 2018 (27)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  Alfa-2a- interferoonKasvajavastane ravi, hepatiidi ravikõrvaltoime: naha depigmentatsioon, kuulmise halvenemine
  Alfusosiin (Xatral SR)Eesnäärme suurenemise ravivastunäidustus: samaaegne tugevate CYP3A4 inhibiitorite (ketokonasool, itrakonasool ja ritonaviir) kasutamine võib tõsta alfusosiini plasmakontsentratsiooni
  Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin (NeuroBloc)Kõõrkaelsuse ravivastunäidustus: teadaolev neuromuskulaarne haigus (nt amüotroofiline lateraalskleroos või perifeerne neuropaatia) või teadaolev neuromuskulaarse sünapsi häire (nt raskekujuline müasteenia või Lambert-Eatoni sündroom)
  Dienogest/drospirenoon/ gestodeen+ etünüülöstra-diool (Jeanine, Yarina, Yasminelle, Yaz, Logest, Femoden); tsüproteroon + östrogeen (Diane)Kontratseptiivid + kontratseptsioon/aknevastunäidustus: ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri sisaldavate ravimitega kooskasutamine (ALAT taseme tõus kuni 5 korda normi ülemisest piirist)
  Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid / hapnikAnalgeesiahoiatus ja kõrvaltoime: sõltuvuse tekkerisk (korduval kokkupuutel). Luuüdi megaloblastilised muutused, müelopaatia koos neuropaatiaga ja seljaaju alaäge kombineeritud degeneratsioon (pikaajalise või sageda manustamise tagajärjel)
  Fentanüül Läbilöögivalu ravihoiatus: hüperalgeesia (ebapiisava valuvaigistava toime korral pärast fentanüüli annuse tõstmist tuleks kaaluda opioididest põhjustatud hüperalgeesia võimalust).kõrvaltoime: ravimisõltuvus, ravimi kuritarvitamine, vastsündinu võõrutussündroom
  Filgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiim, pegfilgastiimNeutropeenia ravihoiatus ja kõrvaltoime: aortiit; pärast G-CSF-i manustamist on tervetel uuritavatel ja vähipatsientidel teatatud aortiidist (sümptomitena palavik, kõhuvalu, halb enesetunne, seljavalu ja põletikumarkerite (nt CRV ja leukotsüütide) sisalduse suurenemine). Enamikul juhtudel diagnoositi aortiit kompuutertomograafiaga ja üldiselt möödus see pärast G-CSF-ravi katkestamist
  Heksetidiin (Hexoral)Suu ja neelu antiseptikahoiatus: larüngospasmi oht sissehingamisel
  Hüdrokortisoon, kloorheksidiin (Sibicort)Dermatiidi, ekseemi ravikõrvaltoimed: nägemise ähmastumine, infektsioosse lööbe ägenemine, hüpertrihhoos, suuümbruse dermatiit ja pigmentatsioonihäired
  HüdroksükarbamiidKasvajavastane ravikõrvaltoime: süsteemne ja naha erütematoosluupus
  Ibuprofeen + pseudoefedriinValu, palavik ja nohuhoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid (äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos
  IdelalisiibKasvajavastane ravihoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia risk
  Ikatibant Päriliku angioödeemi ravikõrvaltoime: nõgestõbi
  KarfilsomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: Herpes zoster, segasusseisund
  Midasolaam (Dormicum)Unehäired, sedatiivne premedikatsioonhoiatus: bensodiasepiinide kasutamist raseduse esimesel trimestril on seostatud kaasasündinud väärarengute suurenenud riskiga
  Nikotiin (Niquitin)Nikotiini asendusravihoiatus: nikotiinasendusravi ajal võivad ägeneda aktiivne ösofagiit, suu- ja neelupõletik, gastriit, maohaavand või peptiline haavand; võib ilmneda asendussõltuvus
  NorepinefriinHüpotensiooni ja šoki ravikõrvaltoime: Takotsubo kardiomüopaatia
  Perampaneel Epilepsia ravihoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh ravimireaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-sündroom)
  Pseudoefedriin (sh kombinatsioonid, suukaudne) (Sudafed, Actifed)Nohu ravikõrvaltoimed: äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos, angioödeem, sügelus, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid, unisus, oksendamine
  raud(III) isomaltosiid (Cosmofer süstelahus)Rauapuudusaneemia ravihoiatus: parenteraalse raua manustamist tuleb vältida maksafunktsiooni häirega patsientidel (ALAT, ASAT > 3 korda üle normi), kuna raua kuhjumine põhjustab naha hilisporfüüriat; ülitundlikkusreaktsioonidega rasedatel on harvadel juhtudel täheldatud loote bradükardiat
  Ritonaviir, lopinaviir + ritonaviir, ombitasviir + paritapreviir + ritonaviirHIV ja C-hepatiidi ravikoostoime: levotüroksiiniga ravitavatel patsientidel peab ritonaviir-ravi alustamisele ja/või lõpetamisele järgnevalt vähemalt ühe kuu jooksul jälgima türeotropiini (TSH) taset
  Ropinirool (Requip)Parkinsoni tõve ravikõrvaltoime: dopamiini agonisti ärajätusündroom, sh apaatia, ärevus, depressioon, väsimus, higistamine ja valu (ravi ropinirooliga tuleb lõpetada järk?järgult, vähendades ööpäevaste annuste arvu ühe nädala jooksul)
  Temosolomiid Kasvajavastane ravikõrvaltoime: sepsis
  TestosteroonHormoonasendusravihoiatus: kuritarvitamine soovitatust suuremates annustes ja kombinatsioonis teiste anaboolsete androgeensete steroididega võib viia tõsiste kõrvaltoimete tekkeni, sh kardiovaskulaarsed (mõnedel juhtudel surmaga lõppevad), endokriinsed, maksa ja/või psühhiaatrilised häired, alopeetsia, testiste atroofia, viljatus jm
  TsefaleksiinAntibakteriaalne ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  Tsütarabiin (Cytosar)Kasvajavastane ravikõrvaltoime: siinusbradükardia
  Valgantsikloviir (Valcyte)CMV ravihoiatus: ristuv ülitundlikkus gantsikloviiri, atsikloviiri ja pentsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu
 • Veebruar 2018 (13)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AlteplaasTrombolüüshoiatus: angioödeemi ja ülitundlikkusreaktsioonide risk
  Asitromütsiin (süsteemsed ravimvormid)Infektsioonide ravikoostoime: samaaegsel kasutamisel suureneb kolhitsiini sisaldus seerumis
  FoolhapeFolaadivaegusaneemia ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
  IrinotekaanKasvajavastane ravikõrvaltoime: seeninfektsioonid (nt Pneumocystis jirovecii infektsioonist põhjustatud pneumoonia, bronhopulmonaalne aspergilloos, süsteemne kandidoos);viirusinfektsioonid (nt vöötohatis (herpes zoster), gripp, B hepatiidi taasaktiveerumine, tsütomegaloviirusest põhjustatud koliit)
  Kandesartaan / kandesartaan + hüdroklorotiasiidHüpertensiooni ravikõrvaltoime: kõhulahtisus
  MetotreksaatImmunosupresseeriv ravihoiatus ja kõrvaltoime: metotreksaadi kasutamisel reumatoloogilistel näidustustel on teatatud kopsualveoolide verejooksu juhtudest. See võib olla seotud vaskuliidi ja muude kaasuvate haigustega. Kopsualveoolide verejooksu kahtlusel peab diagnoosi kinnitamiseks kohe tegema uuringud
  Metüülsalitsülaat + levomentool + DL-kamper Välispidine liiges- ja lihasvalude leevendajakõrvaltoime: põletus manustamiskohal
  Mifepristoon + misoprostool (Eestis kombinatsioonpreparaati ei ole)Raseduse katkestaminekõrvaltoime: emakarebend, kui prostaglandiini on manustatud raseduse katkestamiseks raseduse teisel trimestril ja sünnituse esilekutsumiseks kolmandal trimestril loote emakasisese surma korral. Emakarebendid esinesid ennekõike korduvsünnitajatel või keisrilõike armiga naistel
  MisoprostoolRaseduse katkestaminehoiatus: raseduse katkestamise ebaõnnestumise (raseduse jätkumise) tagajärjel sündinud vastsündinutel on võrreldes kontrollgrupiga sünnidefektide/väärarendite tekkerisk 3 korda suurem (kontrollgrupis ligikaudu 2%). Sünnieelset kokkupuudet misoprostooliga on seostatud Möbiuse sündroomi (kaasasündinud näohalvatus, mis põhjustab hüpomiimiat, imemis- ja neelamisraskusi ning silmade liikumishäireid, esineda võivad ka jäsemete defektid), ja amnionkonstriktsiooniga mh jäsemete deformatsioonid/puudumine, kompjalgsus, käte puudumine, oligodaktüülia, suulaelõhe) ja kesknärvisüsteemi anomaaliatega (peaaju ja kolju anomaaliad nagu anentsefaalia, hüdrotsefaalia, tserebellaarne hüpoplaasia, neuraaltoru defektid)
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: kasvajalahustussündroom
  PemetrekseedKasvajavastane ravihoiatatus ja kõrvaltoime: nefrogeenne suhkruta diabeet ja neeru tubulaarnekroos; enamik nendest tüsistustest taandus pärast pemetrekseedi kasutamise lõpetamist. Ravi ajal tuleb patsiente korrapäraselt kontrollida (mh hüpernatreemia suhtes)
  PiksantroonKasvajavastane ravikõrvaltoime: sepsis
  TramadoolValu ravi- hoiatus: tramadool metaboliseerub maksas ensüümi CYP2D6 vahendusel; selle vaeguse korral (esineb kuni 7% europiidset päritolu rahvastikust) ei pruugi patsiendil tekkida piisavat valuvaigistavat toimet. Ülikiiretel metaboliseerijatel võib aga isegi tavapäraste annuste kasutamisel esineda risk opioidimürgistusest tingitud kõrvaltoimete tekkeks
  - hoiatus: lastel on suurem oht opioidimürgistuse, sh respiratoorse depressiooni tekkeks. Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla tramadooli manustamisel lastele operatsioonijärgse valu vaigistamiseks ja lastele, kelle hingamisfunktsioon võib olla häirunud, sh neuromuskulaarsete häirete, raskete südamehaiguste või hingamisteede haiguste, ülemiste hingamisteede või kopsuinfektsioonide, hulgitraumade või ulatuslike kirurgiliste protseduuride korral
  - hoiatus: ravi ei tohi järsku lõpetada, annust on soovitatav vähendada järk-järgult, et takistada ärajätunähtude tekethoiatus: tramadool eritub rinnapiima; ligikaudu 0,1% emale manustatud tramadooli annusest eritub rinnapiima
 • Jaanuar 2018 (16)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  FebuksostaatKroonilise hüperurikeemia ravikõrvaltoime: agranulotsütoos
  GentamütsiinInfektsioonide ravikõrvaltoimed: äge neerupuudulikkus, Fanconi-laadne sündroom suurte annustega pikaajalist ravi saavatel patsientidel, pöördumatu kuulmisnõrkus, kurtus.
  GlükoosamiinOsteoartroosi ravikoostoime: suukaudsete K-vitamiini antagonistidega kooskasutamisel on teatatud INR väärtuse tõusust
  IbrutiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: pannikuliit
  Insuliin (eeltäidetud pensüstlites ja kolbampullides)Suhkurtõve raviTavatugevusega (100 ühikut/ml) ja väiksema tugevusega (< 100 ühikut/ml) insuliinide manustamisega seotud teavet muudeti järgmiselt: kolbampullides ja eeltäidetud pensüstlites olev insuliin on ette nähtud üksnes subkutaanseks süstimiseks. Kui ravimit on vaja manustada süstlaga, intravenoosse süstega või infusioonipumbaga, tuleb insuliin võtta viaalist.
  IvermektiinRosacea ravikõrvaltoime: näoturse
  KlaritromütsiinInfektsioonide ravihoiatus: uutes ülevaateuuringutes tuvastati klaritromütsiiniga sagedasemat lühiajalise arütmia, müokardiinfarkti ja makroliididega seotud kardiovaskulaarsetest haigustest tingutud surmajuhtude esinemist
  LantaanHüperfosfateemia ravi- hoiatus: lantaan võib ladestuda seedetrakti limaskesta (enamasti pärast pikaajalist kasutamist), sümptomiteks kõhukinnisus ja kõhuvalu/distensioon, mis võivad viidata soolesulgusele, iileusele või subiileusele.
  - hoiatus: närimata või halvasti näritud närimistablettide neelamise tõttu on esinenud tõsiseid seedetrakti tüsistusi.
  Metüleentioniinkloriid (metüleensinine)Methemoglobulineemia ravi- hoiatus: serotoninergilise sündroomi risk kasutamisel koos serotonergiliste ravimitega (SSTId, SNTId ja MAO inhibiitorid).
  - hoiatus ja kõrvaltoime: naha valgustundlikkusreaktsioon tugevate valgusallikate mõjul (sh fototeraapia, operatsioonisaali valgustus või paiksed valgustusseadmed nagu pulssoksümeetrid).
  MükofenoolhapeSiiriku äratõukereaktsiooni ravi- teave: mükofenolaadi kasutamise ajal tuleb rasedusest hoiduda. Rasestumisvõimelised naised peavad kasutama vähemalt ühte usaldusväärset rasestumisvastast meetodit enne ravi alustamist, ravi ajal ja kuus nädalat pärast ravi lõpetamist, kuid eelistatav on kahe täiendava rasestumisvastase meetodi samaaegne kasutamine. Enne ravi alustamist peab raseduse puudumine olema kinnitatud kaks korda negatiivse tulemusega seerumist või uriinist tehtud rasedustestil.Seksuaalselt aktiivsetel meespatsientidel või nende naissoost partneritel on soovitatav kasutada usaldusväärset kontratseptsiooni kogu meespatsiendi ravi vältel ja vähemalt 90 päeva pärast ravi lõpetamist.
  - koostoimed: kolestüramiin võib vähendada mükofenoolhappe efektiivsust aminoglükosiid, tsefalosporiin, fluorokinoloon ja penitsilliinide klassi antibiootikumid võivad põhjustada süsteemset mükofenoolhappe ekspositsiooni vähenemist.isavukonasool ja telmisartaan võivad suurendeda mükofenoolhappe ekspositsiooni.
  SimepreviirC-hepatiidi ravihoiatus: haiglaravi vajavad valgustundlikkusreaktsioonid, mistõttu tuleb kasutada päikesekaitsevahendeid.
  SimvastatiinHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoime: anafülaksia
  SomatotropiinKasvuhormoon- hoiatus: naised võivad vajada suuremaid somatotropiini annuseid kui mehed, kuna meestel võib tundlikkus IGF-i suhtes aja jooksul suureneda.
  - koostoime: suukaudse östrogeeniga koosvõtmisel võib olla vajalik suurendada somatotropiini annust, et säilitada seerumi IGF-1 tase tavapärases vanusele vastavas vahemikus. Kui naine lõpetab suukaudse östrogeeni võtmise, võib olla vajalik vähendada somatotropiini annust, et vältida liigset kasvuhormooni taset ja/või kõrvaltoimeid
  TofatsitiniibReumatoidartriidi ravikõrvaltoime: ülitundlikkus, angioödeem, urtikaaria.
  Tsefuroksiimnaatrium (parenteraalne)Infektsioonide ravihoiatus: IV/IM manustamiseks näidustatud tsefuroksiimnaatrium ei ole ette nähtud intrakameraalseks kasutamiseks, sest silma manustamisel on teatatud tõsistest silma kõrvaltoimetest (maakula turse, võrkkesta turse, võrkkesta irdumine, võrkkesta kahjustus, nägemishäired, nägemisteravuse langus, ähmane nägemine, sarvkesta hägusus ja sarvkesta turse).
  VedolizumabHaavandilise koliidi ja Crohni tõve ravikõrvaltoimed: kopsupõletik, ähmane nägemine
 • Detsember 2017 (9)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  Empagliflosiin2. tüüpi diabeethoiatus ja kõrvaltoime: komplitseeritud kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis)
  FlutikasoonAllergiline ja vasomotoorne riniitkõrvaltoime: haavandid ninas
  Ibuprofeen Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi- kõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
  - üleannustamine: suure üleannuse korral metaboolne atsidoos
  IpilimumabMelanoomi ravi- hoiatus ja kõrvaltoime: toksiline epidermaalnekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), hematofaagiline histiotsütoos ja pemfigoid.
  - hoiatus: raske (3. astme) lööbe korral tuleb plaanipärane annus vahele jätta
  Jaapani entsefaliidi vaktsiinImmuniseerimine Jaapani entsefaliidi vastukõrvaloime: minestamine
  MeflokviinMalaaria profülaktika ja ravihoiatus ja kõrvaltoime: unetus
  Naatriumjodiid (131i)Kilpnäärme vähi ja healoomuliste haiguste diagnostikahoiatus: tõsine hüponatreemia eakatel patsientidel, kellel on tehtud totaalne türeoidektoomia. Riskifaktoriteks on kõrgem vanus, naissugu, tiasiiddiureetikumide kasutamine ja hüponatreemia esinemine. Nendel patsientidel tuleb kaaluda regulaarset seerumi elektrolüütide määramist.
  ZonisamiidEpilepsiahoiatus: väärarengute riski tõttu tohib fertiilses eas naisel zonisamiidi kasutada ainult koos efektiivse rasestumisvastase vahendiga. Registriuuringu andmete kohaselt suureneb väikese sünnikaaluga, enneaegsete või üsasisese kasvupeetusega imikute osakaal - väikese sünnikaalu puhul ligikaudu 5–8%, enneaegsete sünnituste puhul 8–10% ja üsasisese kasvupeetuse puhul ligikaudu 7–12% – kõik võrreldes lamotrigiini monoteraapiat saavate emadega. Rasestuda soovivatel naistel tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Läbimurde krambihoogude vältimiseks ei tohi zonigraniidravi järsku katkestada.
  Tsertolizumab pegoolReumatoidartriidi, raske aktiivse aksiaalse spondüloartriidi, aktiivse psoriaatilise artriidi ravikõrvaltoime: dermatomüosiidi sümptomite halvenemine, Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem
 • November 2017 (17)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AmlodipiinHüpertensiooni ja stenokardia ravi- koostoime: CYP3A4 indutseerijatega (rifampitsiin, naistepuna) kooskasutamisel võib amlodipiini plasmakontsentratsioon varieeruda, jälgida vererõhku ning kaaluda annuse kohandamist
  - hoiatus: amlodipiin eritub rinnapiima
  - kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
  Asitromütsiin; klaritromütsiin; erütromütsiin; roksitromütsiinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  BilastiinAllergilise riniidi ja heinapalaviku ravikõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia, angioödeem, düspnoe, lööve, lokaalne turse, erüteem)
  DeksmedetomidiinSedatsioon intensiivraviskõrvaltoime: polüuuria
  DesloratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoimed: suurenenud söögiisu ja kehakaalu suurenemine
  DoksütsükliinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: Jarischi-Herxheimeri reaktsioon
  Eluksadoliinrritunud soole sündroomi ravivastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  Etünüülöstradiool / gestodeen (transdermaalne)Kontratseptiivkõrvaltoime: sügelus (manustamiskohaga mitteseotud nahareaktsioonina)
  Haemophilus type b konjugeeritud vaktsiinAktiivne immuniseeriminekõrvaltoime: generaliseerunud lööve
  Ipratroopium / salbutamoolBronhiaalastma ja KOKi ravi- vastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski
  - hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  KladribiinLeukeemia ravihoiatus: kladribiini kasutajatel on teatatud surmaga lõppenud PML-i (progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia) juhtudest
  LoratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: kehakaalu suurenemine
  NalmefeenAlkoholisõltuvuse ravihoiatus: suitsiidirisk alkoholi ja narkootiliste ainete kuritarvitajatel ei vähene nalmefeeni ravi ajal
  NaloksegoolOpioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravikõrvaltoime: ülitundlikkus
  Oomega-3-rasvhappe etüülestridHüpertriglütserideemia ravihoiatus: ettevaatus vajalik patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus või allergia kala suhtes kõrvaltoime: sügelus ja urtikaaria
  Saccharomyces boulardiiKõhulahtisuse ennetamine ja ravi- vastunäidustus: kriitiliselt haiged või pärsitud immuunsusega patsiendid (fungeemia risk)
  - hoiatus ja kõrvaltoime: fungeemia (ja Saccharomyces tüve väljakülv verest) peamiselt tsentraalse veenikateetriga patsientidel, kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel. Vajalik ettevaatus tsentraalse ja perifeerse veenikateetriga patsientide juuresolekul ka juhul, kui nad ei saa Saccharomyces boulardii ravi, et vältida saastumist käte kaudu ja/või mikroorganismide levimist õhu kaudu.
  UlipristaalEmakafibroidide ravikõrvaltoime: ülitundlikkus ja angioödeem
 • Oktoober 2017 (11)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AllopurinoolPodagra ravi- info tõsiste nahareaktsioonide ja HLA-b#5801 alleeli seose kohta
  - koostoime: alumiiniumhüdroksiidi ja allopurinooli võtmise vahel on vajalik vähemalt 3 tunni pikkune intervall, kuna koosvõtmisel allopurinooli toime nõrgeneb
  - koostoime: tsütostaatikumide ja allopurinooli koosmanustamisel on vajalik monitoorida vererakkude arvu.
  - hoiatus, et allopurinooli ei tohi imetamise ajal kasutada, sest ravim eritub rinnapiima ning esineb hüpoteetiline risk kõrvaltoimete (sh isegi allergiliste reaktsioonide) tekkeks imikul.
  - kõrvaltoimena agranulotsütoos, trombotsütopeenia ning aplastiline aneemia.
  Beeta-1a-peginterferoonSclerosis multiplex'i ravi- kõrvaltoimena alopeetsia
  BendamustiinKasvajavastane ravi- hoiatuste ja kõrvaltoimetena info, et põhjuslikku seost bendamustiini kasutamise ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS), urtikaaria ning ka pneumoniidi ja pulmonaalse alveolaarse verejooksu vahel ei saa välistada.
  - soovitus kaaluda Pneumocystis jirovecii pneumoonia (PJP) profülaktikat (nt trimetoprim-sulfametoksasool) patsientidel, kelle CD4 suhtes positiivsete T-rakkude arv on madal.
  Dasabuviir + ombitasviir + paritapreviir + ritonaviir HIV-infektsiooni ravi- kõrvaltoimete ja hoiatusena depressioon, suitsiidimõtted ja suitsiidikatsed.
  DeksametasoonOftalmoloogias kasutatav kortikosteroid- hoiatusena, et patsientidel, kellele manustatakse rohkem kui 2 ravimisüsti, esineb rohkem kõrvaltoimeid.
  KloormadinoonHormonaalne kontratseptiiv- hoiatuse ja kõrvaltoimetena ärevus ja depressioon.
  - hoiatusena, et ravimi välja kirjutamist tuleb hoolikalt kaaluda, kui patsiendil on anamneesis trombemboolsed tüsistused või esinevad riskifaktorid. Kõrvaltoimena lisatakse trombemboolsed tüsistused.
  LansoprasoolPeptilise haavandi ravi- kõrvaltoimena nägemishallutsinatsioonid
  Mesalasiin Soolepõletiku ravi- kõrvaltoimena fotosensitiivsus
  Oktenidiin / fenoksüetanool Antiseptiline ja desinfitseeriv aine- hoiatusena, et alakaalulistele enneaegsetele vastsündinutele manustamisel on tekkinud tõsiseid manustamiskoha reaktsioone sh nekroos ja armistumine. Samuti lisatakse ravimiteabesse hoiatus, et ravimit ei tohi manustada silma.
  PramipeksoolParkinsoni tõve ravi- hoiatusena düstoonia tekkerisk patsientidel, keda on ravitud pramipeksooliga ja kellel on Parkinsoni tõbi.
  TopiramaatEpilepsia ravi- hoiatusena üsasisene kasvupeetus; läbib platsentaarbarjääri
  - kõrvaltoimena kaasasündinud väärarengud ja loote kasvupeetus