• English
 • Eesti

Ohutusmuutused

 • Detsember 2017 (9)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  Empagliflosiin2. tüüpi diabeethoiatus ja kõrvaltoime: komplitseeritud kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis)
  FlutikasoonAllergiline ja vasomotoorne riniitkõrvaltoime: haavandid ninas
  Ibuprofeen Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi- kõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
  - üleannustamine: suure üleannuse korral metaboolne atsidoos
  IpilimumabMelanoomi ravi- hoiatus ja kõrvaltoime: toksiline epidermaalnekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), hematofaagiline histiotsütoos ja pemfigoid.
  - hoiatus: raske (3. astme) lööbe korral tuleb plaanipärane annus vahele jätta
  Jaapani entsefaliidi vaktsiinImmuniseerimine Jaapani entsefaliidi vastukõrvaloime: minestamine
  MeflokviinMalaaria profülaktika ja ravihoiatus ja kõrvaltoime: unetus
  Naatriumjodiid (131i)Kilpnäärme vähi ja healoomuliste haiguste diagnostikahoiatus: tõsine hüponatreemia eakatel patsientidel, kellel on tehtud totaalne türeoidektoomia. Riskifaktoriteks on kõrgem vanus, naissugu, tiasiiddiureetikumide kasutamine ja hüponatreemia esinemine. Nendel patsientidel tuleb kaaluda regulaarset seerumi elektrolüütide määramist.
  ZonisamiidEpilepsiahoiatus: väärarengute riski tõttu tohib fertiilses eas naisel zonisamiidi kasutada ainult koos efektiivse rasestumisvastase vahendiga. Registriuuringu andmete kohaselt suureneb väikese sünnikaaluga, enneaegsete või üsasisese kasvupeetusega imikute osakaal - väikese sünnikaalu puhul ligikaudu 5–8%, enneaegsete sünnituste puhul 8–10% ja üsasisese kasvupeetuse puhul ligikaudu 7–12% – kõik võrreldes lamotrigiini monoteraapiat saavate emadega. Rasestuda soovivatel naistel tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Läbimurde krambihoogude vältimiseks ei tohi zonigraniidravi järsku katkestada.
  Tsertolizumab pegoolReumatoidartriidi, raske aktiivse aksiaalse spondüloartriidi, aktiivse psoriaatilise artriidi ravikõrvaltoime: dermatomüosiidi sümptomite halvenemine, Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem
 • November 2017 (17)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AmlodipiinHüpertensiooni ja stenokardia ravi- koostoime: CYP3A4 indutseerijatega (rifampitsiin, naistepuna) kooskasutamisel võib amlodipiini plasmakontsentratsioon varieeruda, jälgida vererõhku ning kaaluda annuse kohandamist
  - hoiatus: amlodipiin eritub rinnapiima
  - kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
  Asitromütsiin; klaritromütsiin; erütromütsiin; roksitromütsiinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  BilastiinAllergilise riniidi ja heinapalaviku ravikõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia, angioödeem, düspnoe, lööve, lokaalne turse, erüteem)
  DeksmedetomidiinSedatsioon intensiivraviskõrvaltoime: polüuuria
  DesloratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoimed: suurenenud söögiisu ja kehakaalu suurenemine
  DoksütsükliinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: Jarischi-Herxheimeri reaktsioon
  Eluksadoliinrritunud soole sündroomi ravivastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  Etünüülöstradiool / gestodeen (transdermaalne)Kontratseptiivkõrvaltoime: sügelus (manustamiskohaga mitteseotud nahareaktsioonina)
  Haemophilus type b konjugeeritud vaktsiinAktiivne immuniseeriminekõrvaltoime: generaliseerunud lööve
  Ipratroopium / salbutamoolBronhiaalastma ja KOKi ravi- vastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski
  - hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  KladribiinLeukeemia ravihoiatus: kladribiini kasutajatel on teatatud surmaga lõppenud PML-i (progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia) juhtudest
  LoratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: kehakaalu suurenemine
  NalmefeenAlkoholisõltuvuse ravihoiatus: suitsiidirisk alkoholi ja narkootiliste ainete kuritarvitajatel ei vähene nalmefeeni ravi ajal
  NaloksegoolOpioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravikõrvaltoime: ülitundlikkus
  Oomega-3-rasvhappe etüülestridHüpertriglütserideemia ravihoiatus: ettevaatus vajalik patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus või allergia kala suhtes kõrvaltoime: sügelus ja urtikaaria
  Saccharomyces boulardiiKõhulahtisuse ennetamine ja ravi- vastunäidustus: kriitiliselt haiged või pärsitud immuunsusega patsiendid (fungeemia risk)
  - hoiatus ja kõrvaltoime: fungeemia (ja Saccharomyces tüve väljakülv verest) peamiselt tsentraalse veenikateetriga patsientidel, kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel. Vajalik ettevaatus tsentraalse ja perifeerse veenikateetriga patsientide juuresolekul ka juhul, kui nad ei saa Saccharomyces boulardii ravi, et vältida saastumist käte kaudu ja/või mikroorganismide levimist õhu kaudu.
  UlipristaalEmakafibroidide ravikõrvaltoime: ülitundlikkus ja angioödeem
 • Oktoober 2017 (11)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AllopurinoolPodagra ravi- info tõsiste nahareaktsioonide ja HLA-b#5801 alleeli seose kohta
  - koostoime: alumiiniumhüdroksiidi ja allopurinooli võtmise vahel on vajalik vähemalt 3 tunni pikkune intervall, kuna koosvõtmisel allopurinooli toime nõrgeneb
  - koostoime: tsütostaatikumide ja allopurinooli koosmanustamisel on vajalik monitoorida vererakkude arvu.
  - hoiatus, et allopurinooli ei tohi imetamise ajal kasutada, sest ravim eritub rinnapiima ning esineb hüpoteetiline risk kõrvaltoimete (sh isegi allergiliste reaktsioonide) tekkeks imikul.
  - kõrvaltoimena agranulotsütoos, trombotsütopeenia ning aplastiline aneemia.
  Beeta-1a-peginterferoonSclerosis multiplex'i ravi- kõrvaltoimena alopeetsia
  BendamustiinKasvajavastane ravi- hoiatuste ja kõrvaltoimetena info, et põhjuslikku seost bendamustiini kasutamise ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS), urtikaaria ning ka pneumoniidi ja pulmonaalse alveolaarse verejooksu vahel ei saa välistada.
  - soovitus kaaluda Pneumocystis jirovecii pneumoonia (PJP) profülaktikat (nt trimetoprim-sulfametoksasool) patsientidel, kelle CD4 suhtes positiivsete T-rakkude arv on madal.
  Dasabuviir + ombitasviir + paritapreviir + ritonaviir HIV-infektsiooni ravi- kõrvaltoimete ja hoiatusena depressioon, suitsiidimõtted ja suitsiidikatsed.
  DeksametasoonOftalmoloogias kasutatav kortikosteroid- hoiatusena, et patsientidel, kellele manustatakse rohkem kui 2 ravimisüsti, esineb rohkem kõrvaltoimeid.
  KloormadinoonHormonaalne kontratseptiiv- hoiatuse ja kõrvaltoimetena ärevus ja depressioon.
  - hoiatusena, et ravimi välja kirjutamist tuleb hoolikalt kaaluda, kui patsiendil on anamneesis trombemboolsed tüsistused või esinevad riskifaktorid. Kõrvaltoimena lisatakse trombemboolsed tüsistused.
  LansoprasoolPeptilise haavandi ravi- kõrvaltoimena nägemishallutsinatsioonid
  Mesalasiin Soolepõletiku ravi- kõrvaltoimena fotosensitiivsus
  Oktenidiin / fenoksüetanool Antiseptiline ja desinfitseeriv aine- hoiatusena, et alakaalulistele enneaegsetele vastsündinutele manustamisel on tekkinud tõsiseid manustamiskoha reaktsioone sh nekroos ja armistumine. Samuti lisatakse ravimiteabesse hoiatus, et ravimit ei tohi manustada silma.
  PramipeksoolParkinsoni tõve ravi- hoiatusena düstoonia tekkerisk patsientidel, keda on ravitud pramipeksooliga ja kellel on Parkinsoni tõbi.
  TopiramaatEpilepsia ravi- hoiatusena üsasisene kasvupeetus; läbib platsentaarbarjääri
  - kõrvaltoimena kaasasündinud väärarengud ja loote kasvupeetus