• English
 • Eesti

Ohutusmuutused

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees (PRAC) hinnatakse uusi ohusignaale ning täiendatakse vajadusel ravimiteavet. Lisaks hindab Ravimiamet riiklike protseduuride müügiloa hoidjate esitatud ohutusalaseid muutuseid.

Ravimiteave täies mahus on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on leitav Ravimiameti registrist. Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf failina. PRACi soovituste avaldamisest võtab mõni kuu aega, et uus teave jõuaks ravimiinfodesse.

Kõigi uute ohutusalaste soovituste kohta leiate rohkem infot Euroopa Ravimiameti veebilehelt:
Muutused, mis tulenevad ohusignaalide hindamisest
Muutused, mis tulenevad perioodilise ohutusaruande hindamises.
 • August 2018 (16)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  GabapentiinEpilepsia, neuropaatilise valu ravihoiatus: gabapentiini on seostatud raske respiratoose depressiooniga; selle tekkerisk võib olla suurem patsientidel, kellel on hingamishäired, hingamiselundite või neuroloogiline haigus, neerukahjustus, samaaegselt kesknärvisüsteemi depressante kasutavatel ning eakatel patsientidel. Nendel patsientidel võib olla vajalik annust kohandadariiklik muutus
  HüdroksükarbamiidKroonilise lümfoidse leukeemia ravi- hoiatus: nahavähi risk
  - kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus
  PRAC soovitus
  Immunoglobuliin, ekstravaskulaarneImmuunpuudulikkuse, hüpogammaglulineemia asendusravikõrvaltoimed: inimese normaalimmunoglobuliinid võivad harva põhjustada vererõhu äkilist langust ja üksikjuhtudel anafülaktilist šokki; seda ka siis, kui patsiendil ei ole eelnevat manustamise ajal ülitundlikkust esinenud;sageli võivad tekkida paiksed reaktsioonid infusioonikohas: turse, valu, punetus, induratsioon, paikne temperatuuri tõus, sügelus, nahaalused verevalumid ja lööveriiklik muutus
  IndapamiidHüpertensiooni ravikoostoime: allopurinooli samaaegne kasutamine võib suurendada ülitundlikkusreaktsioonide tekkeriski allopurinooli suhtesriiklik muutus
  Kvetiapiin Skisofreenia, bipolaarse häire ravi- hoiatus: populatsioonipõhine retrospektiivne uuring näitas, et depressiooniga patsientide ravi kvetiapiiniga suurendab:
  - enesevigastuse ja suitsiidi riski 24…64 aastastel patsientidel, kellel varasemalt ei ole esinenud enesevigastust kvetiapiini kasutamisel koos teiste antidepressantidega;
  - >65 aastaste Parkinsoni tõvega patsientide surmariski. Eakate Parkinsoni tõvega patsientide osas tuleb kvetiapiini kasutamisel olla ettevaatlik
  riiklik muutus
  LamotrigiinEpilepsia ravihoiatus: ja kõrvaltoimed: Brugada tüüpi EKG ja hemofagotsütaarse lümfohistiotsütoosi risk, hüpogammaglobulineemia PRAC soovitus
  NadropariinTromboosi profülaktika ja ravikõrvaltoimed: peavalu, migreen riiklik muutus
  NivolumabKasvajavastane ravihoiatus: perikardi häired (perikardiit, perikardi efusioon, südame tamponaad ja Dressleri sündroom)PRAC soovitus
  ParoksetiinDepressiooni, ärevushäirete ravikõrvaltoime: bruksismPRAC soovitus
  Ponatiniib Leukeemia ravikõrvaltoime ja hoiatus: posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom PRAC soovitus
  PropofoolÜldanesteesia sissejuhataminemuudeti hoiatust propofooli infusiooni sündroomi riski kohta (varasema annuse vähendamise soovituse asemel): propofooli manustamine tuleb lõpetada kohe, kui ilmnevad propofooli infusiooni sündroomi nähudPRAC soovitus
  RosuvastatiinHüperkolesteroleemia ravikoostoime: regorafeniibi, velpatasiivi, ombitasviiri, grasopreviiri või glekapreviiriga koosmanustamisel suureneb rosuvastatiini AUC - oht lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeksPRAC soovitus
  SekukinumabPsoriaasi, artriidi, spondüliidi ravihoiatused: turuletulekujärgselt on täheldatud tõsiseid infektsioone; teatatud on Crohni tõve ja haavandilise koliidi uutest juhtudest või ägenemistestPRAC soovitus
  TapentadoolValu ravihoiatus ja koostoime: patsientidel, kes kasutavad samaaegselt teisi krambiläve langetavaid ravimeid (nt SSRI-d, SNRI-d, tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid) suureneb krambiriskPRAC soovitus
  TikagreloorAterotrombootiliste sündmuste ennetaminemuudeti annustamise hoiatust: kui patsient peab minema plaanilisele operatsioonile ja antitrombotsütaarset toimet soovitakse vältida, tuleb ravi tikagrelooriga katkestada 5 päeva enne operatsiooni (varasemalt 7 päeva)PRAC soovitus
  VenlafaksiinDepressiooni, ärevushäirete ravihoiatus: amfetamiinide kasutamine võib venlafaksiini kasutamise ajal viia serotoniinisündroomi tekkeleriiklik muutus
 • Juuli 2018 (17)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  AtorvastatiinHüperkolesteroleemia ravi- hoiatus: patsientidel, kes võtavad atorvastatiini koos C-hepatiidi viiruse vastaste ravimite elbasviiri/grasopreviiriga, ei tohi atorvastatiini annus ületada 20 mg/ööpäevas
  - vastunäidustus: samaaegne ravi C-hepatiidi viiruse vastaste ravimite gletsapreviiri/pibrentasviiriga
  PRAC soovitus
  DeoksükoolhapeLõuatsialuse rasvladestuse ravikõrvaltoime: hüpoesteesia süstekohalPRAC soovitus
  FondapariinuksnaatriumTrombemboolia profülaktikahoiatus: fondapariinuksiga ravitud patsientidel on harva teatatud hepariini poolt indutseeritud trombotsütopeenia (HIT) tekkestPRAC soovitus
  FurosemiidTursete ja hüpertensiooni ravikõrvaltoime: lihhenoidsed reaktsioonidriiklik muutus
  Ibrutiniib Lümfoomi, leukeemia ravikõrvaltoime: perifeerne neuropaatia PRAC soovitus
  Inimese normaalimmuno-globuliin (IV)Primaarse immuunpuudulikkuse ja hüpogamma-globulineemia ravikõrvaltoime: naha erütematoosluupusPRAC soovitus
  Metoprolool + ivabradiin Stenokardia ravikõrvaltoimed: õudusunenäod, ebatavalised unenäod, segasus, hallutsinatsioonid, vähenenud tähelepanu, mälukaotus, teadvuskaotus, väsimus, vähenenud pisaraeritus, kseroftalmia, psoriaas ja psoriasiformne lööve, erüteem, pruuritus, valu rindkeres, arütmiad, südame juhtehäired, kodade virvendus, südamepuudulikkus, kardiogeenne sokk, I astme AV blokaad, vererõhu langus, tõenäoliselt bradükardiaga seotud hüpotensioon, halb enesetunne ja asteeniariiklik muutus
  MorfiinValu ravi- hoiatused: sirprakkaneemiaga patsientidel on morfiini kasutamisel ägeda rindkeresündroomi oht;suurte annuste korral võib tekkida hüperalgeesia, mis ei allu morfiiniannuse suurendamisele. Vaja võib olla morfiini annust vähendada või kasutada muud opioidi;morfiini samaaegne kasutamine rahustitega võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset depressiooni, koomat ja surma. Nende riskide tõttu tohib rahusteid samaaegselt määrata ainult alternatiivsete ravivalikuteta patsientidele. Kui morfiini tuleb siiski määrata samaaegselt rahustitega, peab kasutama väikseimat efektiivset annust ning ravi peab olema võimalikult lühike. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes. Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada vajadusest neid sümptomeid teavustada
  - Koostoime: rifampitsiin võib vähendada morfiini plasmakontsentratsiooni. Rifampitsiinravi ajal ja pärast ravi tuleb jälgida morfiini analgeetilist toimet ja kohandada morfiini annuseid
  PRAC soovitus
  OktreotiidAkromegaalia, neuroendo-kriinsete kasvajate, hüpo-füüsi adenoomide ravikõrvaltoime: turuletulekujärgselt on teatatud trombotsütopeeniast, eriti veenisisese manustamisvormi kasutamisel maksatsirroosiga patsientidel, aga samuti lihasesse süstimisel. Trombotsütopeenia on pöörduv ning kaob ravi lõpetamiselriiklik muutus
  PiksantroonMitte-Hodgkini B-rakulise lümfoomi ravikõrvaltoime: hepatotoksilisusPRAC soovitus
  Retroviirusvastased ravimidRetroviirusinfektsioonide ravikõrvaltoime: autoimmuunhepatiitPRAC soovitus
  SertraliinDepressioni, paanikahäirete ravikõrvaltoime: enurees (lastel)riiklik muutus
  SofosbuviirC-hepatiidi ravihoiatus: sofosbuviiri ja amiodarooni koosmanustamisel on teatatud arütmia juhtudest ilma teise otsese toimega viirusevastase aine samaaegse manustamisetakõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroomPRAC soovitus
  TreprostiniilArteriaalse pulmonaal-hüpertensiooni ravikõrvaltoime: jäseme valu, kõrgenenud minutimahu sündroomPRAC soovitus
  TsetirisiinAllergiavastane ravikõrvaltoimed: õudusunenäod, liigesvalu, hepatiitriiklik muutus
  Vedolizumab Haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravikõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokkPRAC soovitus
  VenetoklaksKroonilise lümfoidse leukeemia ravihoiatus ja kõrvaltoime: tõsised infektsioonid, sealhulgas surmaga lõppenud sepsisPRAC soovitus
 • Juuni 2018 (15)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  ArseentrioksiidÄgeda promüelotsüütse leukeemia ravikõrvaltoime: entsefalopaatia, Wernicke entsefalopaatiaPRAC soovitus
  DeferasiroksRaua kroonilise ülekoormuse ravihoiatus ja kõrvaltoimed: turuletulekujärgselt on teatatud rasketest renaalse tubulopaatia vormidest (Fanconi sündroom), neerupuudulikkusest ja maksapuudulikkusest, millega kaasnesid hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired. Vaimse seisundi seletamatu muutuse tekkimisel tuleb arvestada hüperammoneemilise entsefalopaatiaga ning määrata ammoniaagi sisaldustPRAC soovitus
  EtomidaatÜldanesteesia sissejuhataminehoiatus ja kõrvaltoimed: ühekordsed induktsioonannused võivad viia mööduva neerupealiste puudulikkuseni ja kortisooli taseme languseni seerumis. Kriitilises seisundis (sh sepsisega) patsientidel tuleb etomidaati kasutada ettevaatusegaPRAC soovitus
  Flukonasool (Diflucan)Seeninfektsioonide ravihoiatus: vaatlusuuringu tulemuste kohaselt on esimese trimestri ajal flukonasooliga ravitud naistel suurem raseduse katkemise riskkõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) koostoimed: olapariibi ja tofatsiniibi plasmakontsentratsioonid suurenevad flukonasooli toimelriiklik muutus
  FluvastatiinHüperlipideemia ravikõrvaltoime: kõhulahtisusPRAC soovitus
  Karbamasepiin (Tegretol)Krambivastane ravihoiatus: raseduse ajal kasutamist seostatakse lootekahjustuste tekkega. Fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivset kontratseptsiooni ravi ajal karbamasepiiniga ja 2 nädalat pärast viimast annustriiklik muutus
  MikafungiinKandidiaasi ravi ja profülaktikakõrvaltoime: anafülaktiline ja anafülaktoidne šokk PRAC soovitus
  NabumetoonValu ja reumaatilised haigusedhoiatus ja kõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid, sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)PRAC soovitus
  NintedaniibIdiopaatilise kopsufibroosi ravikõrvaltoimed: lööve, pruuritus, neerupuudulikkusPRAC soovitus
  NintedaniibMitteväikerakk-kopsuvähi ravikõrvaltoimed: müokardiinfarkt, neerupuudulikkus hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud seedetrakti perforatsioonidest, mis mõnel juhul lõppesid letaalseltPRAC soovitus
  Somatropiin (Saizen)Kasvuhormoon, asendusravihoiatus: kasvuhormooni asendusravi alustamisel võib avalduda sekundaarne neerupealiste puudulikkus, somatropiinravi alustamine glükokortikoidasendusravi patsientidel võib viia kortisooli puuduse ilminguteni (vajadusel suurenda kortisooli annust)kõrvaltoime: karpaalkanali sündroom, günekomastiakoostoimed: suukaudset östrogeenasendusravi saavad patsiendid võivad vajada somatropiini suuremaid annuseidriiklik muutus
  TalidomiidHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: leukotsütoklastiline vaskuliitPRAC soovitus
  ToremifeenRinnanäärmevähi ravikõrvaltoime: maksa steatoosPRAC soovitus
  Tsinnarisiin (Stugeron)Vestibulaarsete häirete, Raynaud tõve ravikõrvaltoime: ikterusriiklik muutus
  VarenikliinSuitsetamisest loobuminekõrvaltoime: lühiajaline teadvuskaotusPRAC soovitus
 • Mai 2018 (33)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  AlprostadiilJäseme kriitilise isheemia ravikõrvaltoime: seedetrakti verejooksPRAC soovitus
  Apiksabaan, edoksabaanTromboosi ravikoostoime: verejooksu risk võib suureneda samaaegsel selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI-d) või serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI-d) kasutamiselPRAC soovitus
  DaptomütsiinInfektsioonide (cSSSI) ravikõrvaltoime: trombotsütopeeniaPRAC soovitus
  DenosumabLuukoe mineralisatsiooni mõjutamine luukude haarava kasvaja korral- hoiatus: ravi lõpetamisele järgnev hüperkaltseemia hiidrakulise luukasvajaga patsientidel ja kasvava luustikuga patsientidel, mis nõuab haiglaravi ning mille tüsistusena on tekkinud äge neerupuudulikkus. Pärast ravi lõpetamist tuleb patsientidel jälgida hüperkaltseemia nähte ja sümptomeid; mõõta regulaarselt seerumi kaltsiumisisaldust ning hinnata, kas patsiendil on vaja täiendavalt manustada kaltsiumit ja D vitamiini.
  - kõrvaltoime: uus primaarne pahaloomuline kasvaja
  PRAC soovitus
  EltrombopaagTrombotsütopeenilise purpuri ja trombotsütopeenia ravihoiatus: eltrombopaagi võtvatel patsientidel on teatatud seerumi värvimuutusest ja üldbilirubiini ning kreatiniini määramise mõjutamisest. Juhul kui laborianalüüside tulemused ei ühti kliinilise vaatluse tulemustega, võib kordustestimine mõne muu meetodiga aidata tulemuse õigsust kindlaks tehaPRAC soovitus
  Fenüülefriini sisaldavad ravimidNinakinnisuse ravihoiatus: raseduse ja imetamise ajal ei tohi kasutada: fenüülefriin võib põhjustada väärarenguid, samuti võimalik seos loote hüpoksia ja bradükardiaga. Fenüülefriin võib erituda rinnapiimariiklik muutus
  FinasteriidEesnäärme healoomulise suurenemise ravikõrvaltoime: ärevusPRAC soovitus
  Glükoos (Glucose B. Braun 10%)Hüpoglükeemia ravi- hoiatus: glükoosilahustega viiakse organismi rohkelt vett, mis võib põhjustada hüponatreemiat või seda süvendada
  - kõrvaltoime: hüponatreemiline entsefalopaatia
  riiklik muutus
  HüdrokortisoonImmuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravikoostoime: östrogeenid võivad mõjutada hüdrokortisooni toimet suurendades transkortiini kontsentratsiooni ja vähendades metaboliseeruva hüdrokortisooni kogustriiklik muutus
  Karbamasepiin (Tegretol CR)Epilepsia ravi- koostoime: suukaudsete antikoagulantide (rivaroksbaan, dabigatraan, apiksabaan ja edoksabaan) plasmasisaldus võib väheneda ja tromboosirisk tõusta
  - hoiatus: kukkumisi ja kaasnevaid luumurde või teisi vigastusi võivad põhjustada kõrvaltoimetena teadaolevad ataksia, peapööritus, unisus, vererõhu langus, segasusseisund ja sedatsioon
  riiklik muutus
  Klosapiin (Leponex)Skisofreenia ja psühhoosi ravikõrvaltoime: megakoolon, sooleinfarkt/isheemia (on lõppenud surmaga), pleuraefusioon, müokardiit, rabdomüolüüsriiklik muutus
  KvetiapiinSkisofreenia ja bipolaarse häire ravi- kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), epidermise toksiline nekrolüüs (TEN), ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
  - üleannustamine: üleannustamise korral toimeainet prolongeeritult vabastava kvetiapiiniga esineb hilinenud maksimaalne sedatsioon ja maksimaalne pulss ning pikenenud taastumine, võrreldes toimeainet koheselt vabastava kvetiapiini üleannustamisega. Toimeainet prolongeeritult vabastava kvetiapiini üleannustamisel on teatatud besoaari moodustumisest maos ja seetõttu soovitatakse patsiendi ravi edasiseks juhtimiseks sobivat diagnostilist visualiseerivat uuringut.Mõnel juhul on farmakobesoaar endoskoopiliselt edukalt eemaldatud
  PRAC soovitus
  LenalidomiidKasvajavastane ravihoiatus: lenalidomiidi kasutajatel on (mitu kuud kuni mitu aastat pärast ravi alustamist) teatatud progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML-i) juhtudest, sealhulgas fataalsetest. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsiente peab arst korrapäraselt jälgima ja arvestama diferentsiaaldiagnostikas PML-i võimalust. Patsientidele tuleb samuti soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PML-i kahtluse korral tuleb ravimi edasine manustamine peatada, kuni PML-i diagnoos on välistatud. PML-i kinnitamisel tuleb lenalidomiidravi lõplikult katkestadaPRAC soovitus
  LeuproreliinKasvajavastane ravikõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigusPRAC soovitus
  Levotsetirisiin (Xyzal)Allergiavastane ravi- kõrvaltoime: õudusunenäod
  - hoiatus: epilepsia ja krambiohu korral võib levotsetirisiin põhjustada krambihoogude süvenemist
  riiklik muutus
  Melfalaan (Alkeran)Kasvajavastane ravihoiatus: sekundaarse esmase pahaloomulise kasvaja teke hulgimüeloomi patsientidel (risk on suurem kasutamisel koos lenalidomiidi ja prednisooniga, vähemal määral koos talidomiidi ja prendisooniga)riiklik muutus
  MetotreksaatReumatoloogilite ja nahahaiguste ravihoiatus: patsiendile tuleb rõhutada, et reumaatiliste või nahahaiguste ravis manustatakse metotreksaat ainult ÜKS KORD NÄDALASkõrvaltoime: kopsualveoolide verejooksriiklik muutus
  MetotreksaatKasvajavastane ravihoiatus: Valesti arvutatud annustamise tagajärjel on teatatud surmavatest intoksikatsioonidest. Kasvajavastases ravis korrigeeritakse metotreksaadi annust lähtuvalt keha pindalast. Ühekordne maksimaalne annus on 30 mg/m2 5 ööpäeva jooksulriiklik muutus
  MetüülprendisoloonImmuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravihoiatus: süsteemse skleroosiga patsientidel on täheldatud sklerodermilise neerukriisi esinemissageduse suurenemistriiklik muutus
  Naltreksoon/bupropioonlekaalulisuse ravikõrvaltoime: urtikaariaPRAC soovitus
  NaprokseenValu ja põletiku ravikoostoime: atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine enam kui ühe järjestikuse ööpäeva jooksul võib inhibeerida madalas annuses manustatava atsetüülsalitsüülhappe toimet trombotsüütidelele. Inhibeeriv toime võib püsida veel mitu päeva pärast naprokeeni võtmise lõpetamist (koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada)PRAC soovitus
  PantoprasoolGastroösofageaalse reflukshaiguse ravikõrvaltoime: hüpokaltseemia, mis on seotud hüpomagneseemiaga, paresteesiaPRAC soovitus
  Pegfilgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiimNeutropeenia ravikõrvaltoime: veriköha, kopsuverejooksPRAC soovitus
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvalotime: meningiit (aseptiline)PRAC soovitus
  PembrolizumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: perikardiit, perikardi efusioonPRAC soovitus
  Perindopriili sisaldavad ravimidAKE inhibiitor- vastunäidustus: sakubitriili/valsartaani samaaegne kasutamine; kehavälised ravimeetodid (vere kokkupuude negatiivselt laetud pindadega); märkimisväärne bilateraalne neeruarterite stenoos või unilateraalne stenoos üheainsa neeru olemasolul
  - koostoime trimetoprimi/sulfametoksasooli samaaegsel kasutamisel suureneb hüperkaleemia risk
  - hoiatus: primaarse hüperaldosteronismi esinemisel ei pruugi perindopriil toimida
  riiklik muutus
  PermetriinSügeliste ja pedikuloosi ravi- hoiatus: teadaoleva ülitundlikkuse korral krüsanteemide või muude korvõieliste suhtes võib ravimit kasutada ainult juhul, kui see on rangelt näidustatud. Sellise allergia esinemisel tuleb kasutada keemiliselt erineva struktuuriga ainet
  - hoiatus: paresteesia
  PRAC soovitus
  RegorafeniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: perifeerne neuropaatiaPRAC soovitus
  RivaroksabaanTromboosi ravikõrvaltoimed: trombotsütopeenia, angioödeem ja allergiline ödeem, anafülaktilised reaktsioonid sh anafülaktiline šokk, transaminaaside aktiivsuse tõus, bilirubiini taseme suurenemine, vere leelisfosfataasi taseme suurenemine, GGT taseme suurenemine, konjugeeritud bilirubiini taseme suurenemine (koos samaaegse ALAT-i suurenemisega või ilma selleta), kolestaas, hepatiit (sh hepatotsellulaarne kahjustus), Stevens-Johnsoni sündroom / toksiline epidermaalne nekrolüüs, DRESS sündroomPRAC soovitus
  Tetrabenasiin (Tetmodis)Hüperkineetiliste motoorsete häirete ravi kõrvaltoime: ortostaatiline hüpotensioonriiklik muutus
  TrabektediinKasvajavastane ravikõrvaltoime: kapillaaride lekke sündroom (sh surmaga lõppenud)PRAC soovitus
  Tsetirisiin (Cetirizin Actavis)Allergiavastane ravikõrvalotime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)riiklik muutus
  Zelatiin (Gelaspan)Plasmamahu asendaminevastunäidustus: anafülaktilise reaktsiooni oht suurem patsientidel, kellel on punase liha (imetajate liha) ja rupskite allergia ja/või kes on testitud anti-alfa-Gal IgE antikehade suhtes positiivseksriiklik muutus
 • Aprill 2018 (18)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  AmitriptüliinDepressiooni, kroonilise valu ravikõrvaltoime: silmakuivus
  Bupropioon (Elontril)Depressiooni ravi- koostoime: digoksiini ja bupropiooni koosmanustamisel võib digoksiini kontsentratsioon väheneda. Bupropioonravi lõpetamise järgselt võib digoksiini kontsentratsioon tõusta ning patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiinimürgistuse suhtes
  - kõrvaltoime: hüponatreemia
  DasatiniibLeukeemia ravikõrvaltoime: tsütomegaloviiruse (CMV) infektsioon
  Elvitegraviir/kobitsistaat/ emtritsitabiin/tenofoviir-disoproksiil (Stribild)HIV infektsiooni ravikoostoime: ei tohi kasutada koos lurasidooniga (QT intervalli pikenemise oht)
  Esetimiib/rosuvastatiinHüperkolesteroleemia ravikoostoime: samaaegsne kasutamine regorafeniibi või simepreviiriga tõstab rosuvastatiini AUC'd
  Fentanüül (Lunaldin)Läbilöögi valukoostoime: fentanüüli koosmanustamine CYP3A4 indutseerijatega (seenevastased ained (rifampitsiin, rifabutiin), krambivastased ravimid (karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal), taimsed ravimid (naistepuna ürt)), võib vähendada fentanüüli toimet. Ravi lõpetamisel võib CYP3A4 induktsiooni taandumine võtta aega vähemalt 2 nädalat. Ravi lõpetamisel CYP3A4 indutseerijatega või nende annuse vähendamisel võib esineda risk fentanüüli toime suurenemiseks või mürgistuse tekkeks
  Ibuprofeen (Pedea)Hemodünaamiliselt olulise avatud arterioosjuha ravikõrvaltoime: maoperforatsioon
  Klotrimasool/heksamidiin (Imazol Plus)Dermatomükoosi ravi- hoiatus: ravi tuleb katkestada esimeste lokaalsete või üldiste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel
  - kõrvaltoime: allergiline dermatiit, kontaktdermatiit, ekseem, skrootumi turse, genitaalide erüteem, põletav tunne nahal, lööve, urtikaaria ja kihelus
  LapatiniibRinnavähi ravikõrvaltoime: pulmonaalhüpertensioon
  LevotsetirisiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: okulogüratsioon
  Metformiin/sitagliptiinII tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: trombotsütopeenia
  MetotreksaatReumaatiliste haiguste, nahahaiguste, kasvajaliste haiguste ravi- hoiatus: arst peab veenduma, et patsiendid mõistavad, et reumaatiliste ja nahahaiguste ravis tohib metotreksaati võtta ainult ÜKS KORD NÄDALAS koostoime: lämmastikoksiid võimendab metotreksaadi toimet ja toksilisust (raske müelosupressiooni, stomatiidi ning intratekaalsel manustamisel neurotoksilisuse risk)
  - fertiilsus, rasedus: metotreksaat on tugevalt teratogeene, kahjustab spermatogeneesi ja oogeneesi. Mitteonkoloogilistel näidustustel on raseduse ajal vastunäidustatud kaasasündinud väärarengute riski tõttu. Ka meespatsiendid peavad kasutama rasestumisvastaseid vahendeid. Patsiente tuleb riskidest teavitada
  - kõrvaltoime: lümfoproliferatiivsed häired, lõualuu osteonekroos (sekundaarselt lümfoproliferatiivsetele häiretele)
  OksütotsiinSünnitegevuse induktsioon jmshoiatus: pärast oksütotsiini manustamist on teadaoleva lateksiallergiaga naistel täheldatud anafülaksiat. Oksütotsiini ja lateksi struktuurse homoloogia tõttu võib lateksi allergia/talumatus olla oluline riskitegur oksütotsiini manustamise järgse anafülaksia tekkeks
  Ramipriil, ramipriiil/hüdroklotiasiid (Cardace, Cardace Comp)Hüpertensiooni ravikoostoime: ramipriili samaaegne kasutamine koos sakubitriili/valsartaaniga on vastunäidustatud angioödeemi suurenenud riski tõttu
  SitagliptiinII tüüpi diabeedi ravikõrvaltoime: trombotsütopeenia
  Želatiini sisaldav infusioonilahus (Gelofusin)Hüpovoleemia ravivastunäidustus: ülitundlikkus galaktoos-1,3-galaktoosi (alfa-Gal) või teadaolev allergia punase liha (imetajate liha) ja rupskite suhtes - sensibiliseerumise ja järgneva anafülaktilise reaktsiooni tekkerisk on suurem neil patsientidel, kellel on anamneesis allergia punase liha (imetajate liha) ning rupskite suhtes ja/või kellel on saadud positiivne tulemus anti-alfa-Gal IgE antikehade testimisel
  TsefadroksiilInfektsioonide ravikoostoime: probenetsiidi samaaegne kasutamine vähendab tsefadroksiili eliminatsiooni neerude kaudu, mistõttu võib tsefadroksiili plasmakontsentratsioon suureneda
  VortioksetiinDepressiooni ravikõrvaltoime: angioödeem, urtikaaria
 • Märts 2018 (27)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimiteabesse lisatakse
  Alfa-2a- interferoonKasvajavastane ravi, hepatiidi ravikõrvaltoime: naha depigmentatsioon, kuulmise halvenemine
  Alfusosiin (Xatral SR)Eesnäärme suurenemise ravivastunäidustus: samaaegne tugevate CYP3A4 inhibiitorite (ketokonasool, itrakonasool ja ritonaviir) kasutamine võib tõsta alfusosiini plasmakontsentratsiooni
  Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin (NeuroBloc)Kõõrkaelsuse ravivastunäidustus: teadaolev neuromuskulaarne haigus (nt amüotroofiline lateraalskleroos või perifeerne neuropaatia) või teadaolev neuromuskulaarse sünapsi häire (nt raskekujuline müasteenia või Lambert-Eatoni sündroom)
  Dienogest/drospirenoon/ gestodeen+ etünüülöstra-diool (Jeanine, Yarina, Yasminelle, Yaz, Logest, Femoden); tsüproteroon + östrogeen (Diane)Kontratseptiivid + kontratseptsioon/aknevastunäidustus: ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri sisaldavate ravimitega kooskasutamine (ALAT taseme tõus kuni 5 korda normi ülemisest piirist)
  Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid / hapnikAnalgeesiahoiatus ja kõrvaltoime: sõltuvuse tekkerisk (korduval kokkupuutel). Luuüdi megaloblastilised muutused, müelopaatia koos neuropaatiaga ja seljaaju alaäge kombineeritud degeneratsioon (pikaajalise või sageda manustamise tagajärjel)
  Fentanüül Läbilöögivalu ravihoiatus: hüperalgeesia (ebapiisava valuvaigistava toime korral pärast fentanüüli annuse tõstmist tuleks kaaluda opioididest põhjustatud hüperalgeesia võimalust).kõrvaltoime: ravimisõltuvus, ravimi kuritarvitamine, vastsündinu võõrutussündroom
  Filgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiim, pegfilgastiimNeutropeenia ravihoiatus ja kõrvaltoime: aortiit; pärast G-CSF-i manustamist on tervetel uuritavatel ja vähipatsientidel teatatud aortiidist (sümptomitena palavik, kõhuvalu, halb enesetunne, seljavalu ja põletikumarkerite (nt CRV ja leukotsüütide) sisalduse suurenemine). Enamikul juhtudel diagnoositi aortiit kompuutertomograafiaga ja üldiselt möödus see pärast G-CSF-ravi katkestamist
  Heksetidiin (Hexoral)Suu ja neelu antiseptikahoiatus: larüngospasmi oht sissehingamisel
  Hüdrokortisoon, kloorheksidiin (Sibicort)Dermatiidi, ekseemi ravikõrvaltoimed: nägemise ähmastumine, infektsioosse lööbe ägenemine, hüpertrihhoos, suuümbruse dermatiit ja pigmentatsioonihäired
  HüdroksükarbamiidKasvajavastane ravikõrvaltoime: süsteemne ja naha erütematoosluupus
  Ibuprofeen + pseudoefedriinValu, palavik ja nohuhoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid (äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos
  IdelalisiibKasvajavastane ravihoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia risk
  Ikatibant Päriliku angioödeemi ravikõrvaltoime: nõgestõbi
  KarfilsomiibHulgimüeloomi ravikõrvaltoime: Herpes zoster, segasusseisund
  Midasolaam (Dormicum)Unehäired, sedatiivne premedikatsioonhoiatus: bensodiasepiinide kasutamist raseduse esimesel trimestril on seostatud kaasasündinud väärarengute suurenenud riskiga
  Nikotiin (Niquitin)Nikotiini asendusravihoiatus: nikotiinasendusravi ajal võivad ägeneda aktiivne ösofagiit, suu- ja neelupõletik, gastriit, maohaavand või peptiline haavand; võib ilmneda asendussõltuvus
  NorepinefriinHüpotensiooni ja šoki ravikõrvaltoime: Takotsubo kardiomüopaatia
  Perampaneel Epilepsia ravihoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh ravimireaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-sündroom)
  Pseudoefedriin (sh kombinatsioonid, suukaudne) (Sudafed, Actifed)Nohu ravikõrvaltoimed: äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos, angioödeem, sügelus, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid, unisus, oksendamine
  raud(III) isomaltosiid (Cosmofer süstelahus)Rauapuudusaneemia ravihoiatus: parenteraalse raua manustamist tuleb vältida maksafunktsiooni häirega patsientidel (ALAT, ASAT > 3 korda üle normi), kuna raua kuhjumine põhjustab naha hilisporfüüriat; ülitundlikkusreaktsioonidega rasedatel on harvadel juhtudel täheldatud loote bradükardiat
  Ritonaviir, lopinaviir + ritonaviir, ombitasviir + paritapreviir + ritonaviirHIV ja C-hepatiidi ravikoostoime: levotüroksiiniga ravitavatel patsientidel peab ritonaviir-ravi alustamisele ja/või lõpetamisele järgnevalt vähemalt ühe kuu jooksul jälgima türeotropiini (TSH) taset
  Ropinirool (Requip)Parkinsoni tõve ravikõrvaltoime: dopamiini agonisti ärajätusündroom, sh apaatia, ärevus, depressioon, väsimus, higistamine ja valu (ravi ropinirooliga tuleb lõpetada järk?järgult, vähendades ööpäevaste annuste arvu ühe nädala jooksul)
  Temosolomiid Kasvajavastane ravikõrvaltoime: sepsis
  TestosteroonHormoonasendusravihoiatus: kuritarvitamine soovitatust suuremates annustes ja kombinatsioonis teiste anaboolsete androgeensete steroididega võib viia tõsiste kõrvaltoimete tekkeni, sh kardiovaskulaarsed (mõnedel juhtudel surmaga lõppevad), endokriinsed, maksa ja/või psühhiaatrilised häired, alopeetsia, testiste atroofia, viljatus jm
  TsefaleksiinAntibakteriaalne ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  Tsütarabiin (Cytosar)Kasvajavastane ravikõrvaltoime: siinusbradükardia
  Valgantsikloviir (Valcyte)CMV ravihoiatus: ristuv ülitundlikkus gantsikloviiri, atsikloviiri ja pentsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu
 • Veebruar 2018 (13)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AlteplaasTrombolüüshoiatus: angioödeemi ja ülitundlikkusreaktsioonide risk
  Asitromütsiin (süsteemsed ravimvormid)Infektsioonide ravikoostoime: samaaegsel kasutamisel suureneb kolhitsiini sisaldus seerumis
  FoolhapeFolaadivaegusaneemia ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
  IrinotekaanKasvajavastane ravikõrvaltoime: seeninfektsioonid (nt Pneumocystis jirovecii infektsioonist põhjustatud pneumoonia, bronhopulmonaalne aspergilloos, süsteemne kandidoos);viirusinfektsioonid (nt vöötohatis (herpes zoster), gripp, B hepatiidi taasaktiveerumine, tsütomegaloviirusest põhjustatud koliit)
  Kandesartaan / kandesartaan + hüdroklorotiasiidHüpertensiooni ravikõrvaltoime: kõhulahtisus
  MetotreksaatImmunosupresseeriv ravihoiatus ja kõrvaltoime: metotreksaadi kasutamisel reumatoloogilistel näidustustel on teatatud kopsualveoolide verejooksu juhtudest. See võib olla seotud vaskuliidi ja muude kaasuvate haigustega. Kopsualveoolide verejooksu kahtlusel peab diagnoosi kinnitamiseks kohe tegema uuringud
  Metüülsalitsülaat + levomentool + DL-kamper Välispidine liiges- ja lihasvalude leevendajakõrvaltoime: põletus manustamiskohal
  Mifepristoon + misoprostool (Eestis kombinatsioonpreparaati ei ole)Raseduse katkestaminekõrvaltoime: emakarebend, kui prostaglandiini on manustatud raseduse katkestamiseks raseduse teisel trimestril ja sünnituse esilekutsumiseks kolmandal trimestril loote emakasisese surma korral. Emakarebendid esinesid ennekõike korduvsünnitajatel või keisrilõike armiga naistel
  MisoprostoolRaseduse katkestaminehoiatus: raseduse katkestamise ebaõnnestumise (raseduse jätkumise) tagajärjel sündinud vastsündinutel on võrreldes kontrollgrupiga sünnidefektide/väärarendite tekkerisk 3 korda suurem (kontrollgrupis ligikaudu 2%). Sünnieelset kokkupuudet misoprostooliga on seostatud Möbiuse sündroomi (kaasasündinud näohalvatus, mis põhjustab hüpomiimiat, imemis- ja neelamisraskusi ning silmade liikumishäireid, esineda võivad ka jäsemete defektid), ja amnionkonstriktsiooniga mh jäsemete deformatsioonid/puudumine, kompjalgsus, käte puudumine, oligodaktüülia, suulaelõhe) ja kesknärvisüsteemi anomaaliatega (peaaju ja kolju anomaaliad nagu anentsefaalia, hüdrotsefaalia, tserebellaarne hüpoplaasia, neuraaltoru defektid)
  NivolumabKasvajavastane ravikõrvaltoime: kasvajalahustussündroom
  PemetrekseedKasvajavastane ravihoiatatus ja kõrvaltoime: nefrogeenne suhkruta diabeet ja neeru tubulaarnekroos; enamik nendest tüsistustest taandus pärast pemetrekseedi kasutamise lõpetamist. Ravi ajal tuleb patsiente korrapäraselt kontrollida (mh hüpernatreemia suhtes)
  PiksantroonKasvajavastane ravikõrvaltoime: sepsis
  TramadoolValu ravi- hoiatus: tramadool metaboliseerub maksas ensüümi CYP2D6 vahendusel; selle vaeguse korral (esineb kuni 7% europiidset päritolu rahvastikust) ei pruugi patsiendil tekkida piisavat valuvaigistavat toimet. Ülikiiretel metaboliseerijatel võib aga isegi tavapäraste annuste kasutamisel esineda risk opioidimürgistusest tingitud kõrvaltoimete tekkeks
  - hoiatus: lastel on suurem oht opioidimürgistuse, sh respiratoorse depressiooni tekkeks. Äärmiselt ettevaatlik tuleb olla tramadooli manustamisel lastele operatsioonijärgse valu vaigistamiseks ja lastele, kelle hingamisfunktsioon võib olla häirunud, sh neuromuskulaarsete häirete, raskete südamehaiguste või hingamisteede haiguste, ülemiste hingamisteede või kopsuinfektsioonide, hulgitraumade või ulatuslike kirurgiliste protseduuride korral
  - hoiatus: ravi ei tohi järsku lõpetada, annust on soovitatav vähendada järk-järgult, et takistada ärajätunähtude tekethoiatus: tramadool eritub rinnapiima; ligikaudu 0,1% emale manustatud tramadooli annusest eritub rinnapiima
 • Jaanuar 2018 (16)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  FebuksostaatKroonilise hüperurikeemia ravikõrvaltoime: agranulotsütoos
  GentamütsiinInfektsioonide ravikõrvaltoimed: äge neerupuudulikkus, Fanconi-laadne sündroom suurte annustega pikaajalist ravi saavatel patsientidel, pöördumatu kuulmisnõrkus, kurtus.
  GlükoosamiinOsteoartroosi ravikoostoime: suukaudsete K-vitamiini antagonistidega kooskasutamisel on teatatud INR väärtuse tõusust
  IbrutiniibKasvajavastane ravikõrvaltoime: pannikuliit
  Insuliin (eeltäidetud pensüstlites ja kolbampullides)Suhkurtõve raviTavatugevusega (100 ühikut/ml) ja väiksema tugevusega (< 100 ühikut/ml) insuliinide manustamisega seotud teavet muudeti järgmiselt: kolbampullides ja eeltäidetud pensüstlites olev insuliin on ette nähtud üksnes subkutaanseks süstimiseks. Kui ravimit on vaja manustada süstlaga, intravenoosse süstega või infusioonipumbaga, tuleb insuliin võtta viaalist.
  IvermektiinRosacea ravikõrvaltoime: näoturse
  KlaritromütsiinInfektsioonide ravihoiatus: uutes ülevaateuuringutes tuvastati klaritromütsiiniga sagedasemat lühiajalise arütmia, müokardiinfarkti ja makroliididega seotud kardiovaskulaarsetest haigustest tingutud surmajuhtude esinemist
  LantaanHüperfosfateemia ravi- hoiatus: lantaan võib ladestuda seedetrakti limaskesta (enamasti pärast pikaajalist kasutamist), sümptomiteks kõhukinnisus ja kõhuvalu/distensioon, mis võivad viidata soolesulgusele, iileusele või subiileusele.
  - hoiatus: närimata või halvasti näritud närimistablettide neelamise tõttu on esinenud tõsiseid seedetrakti tüsistusi.
  Metüleentioniinkloriid (metüleensinine)Methemoglobulineemia ravi- hoiatus: serotoninergilise sündroomi risk kasutamisel koos serotonergiliste ravimitega (SSTId, SNTId ja MAO inhibiitorid).
  - hoiatus ja kõrvaltoime: naha valgustundlikkusreaktsioon tugevate valgusallikate mõjul (sh fototeraapia, operatsioonisaali valgustus või paiksed valgustusseadmed nagu pulssoksümeetrid).
  MükofenoolhapeSiiriku äratõukereaktsiooni ravi- teave: mükofenolaadi kasutamise ajal tuleb rasedusest hoiduda. Rasestumisvõimelised naised peavad kasutama vähemalt ühte usaldusväärset rasestumisvastast meetodit enne ravi alustamist, ravi ajal ja kuus nädalat pärast ravi lõpetamist, kuid eelistatav on kahe täiendava rasestumisvastase meetodi samaaegne kasutamine. Enne ravi alustamist peab raseduse puudumine olema kinnitatud kaks korda negatiivse tulemusega seerumist või uriinist tehtud rasedustestil.Seksuaalselt aktiivsetel meespatsientidel või nende naissoost partneritel on soovitatav kasutada usaldusväärset kontratseptsiooni kogu meespatsiendi ravi vältel ja vähemalt 90 päeva pärast ravi lõpetamist.
  - koostoimed: kolestüramiin võib vähendada mükofenoolhappe efektiivsust aminoglükosiid, tsefalosporiin, fluorokinoloon ja penitsilliinide klassi antibiootikumid võivad põhjustada süsteemset mükofenoolhappe ekspositsiooni vähenemist.isavukonasool ja telmisartaan võivad suurendeda mükofenoolhappe ekspositsiooni.
  SimepreviirC-hepatiidi ravihoiatus: haiglaravi vajavad valgustundlikkusreaktsioonid, mistõttu tuleb kasutada päikesekaitsevahendeid.
  SimvastatiinHüperkolesteroleemia ravikõrvaltoime: anafülaksia
  SomatotropiinKasvuhormoon- hoiatus: naised võivad vajada suuremaid somatotropiini annuseid kui mehed, kuna meestel võib tundlikkus IGF-i suhtes aja jooksul suureneda.
  - koostoime: suukaudse östrogeeniga koosvõtmisel võib olla vajalik suurendada somatotropiini annust, et säilitada seerumi IGF-1 tase tavapärases vanusele vastavas vahemikus. Kui naine lõpetab suukaudse östrogeeni võtmise, võib olla vajalik vähendada somatotropiini annust, et vältida liigset kasvuhormooni taset ja/või kõrvaltoimeid
  TofatsitiniibReumatoidartriidi ravikõrvaltoime: ülitundlikkus, angioödeem, urtikaaria.
  Tsefuroksiimnaatrium (parenteraalne)Infektsioonide ravihoiatus: IV/IM manustamiseks näidustatud tsefuroksiimnaatrium ei ole ette nähtud intrakameraalseks kasutamiseks, sest silma manustamisel on teatatud tõsistest silma kõrvaltoimetest (maakula turse, võrkkesta turse, võrkkesta irdumine, võrkkesta kahjustus, nägemishäired, nägemisteravuse langus, ähmane nägemine, sarvkesta hägusus ja sarvkesta turse).
  VedolizumabHaavandilise koliidi ja Crohni tõve ravikõrvaltoimed: kopsupõletik, ähmane nägemine
 • Detsember 2017 (9)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  Empagliflosiin2. tüüpi diabeethoiatus ja kõrvaltoime: komplitseeritud kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis)
  FlutikasoonAllergiline ja vasomotoorne riniitkõrvaltoime: haavandid ninas
  Ibuprofeen Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi- kõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
  - üleannustamine: suure üleannuse korral metaboolne atsidoos
  IpilimumabMelanoomi ravi- hoiatus ja kõrvaltoime: toksiline epidermaalnekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), hematofaagiline histiotsütoos ja pemfigoid.
  - hoiatus: raske (3. astme) lööbe korral tuleb plaanipärane annus vahele jätta
  Jaapani entsefaliidi vaktsiinImmuniseerimine Jaapani entsefaliidi vastukõrvaloime: minestamine
  MeflokviinMalaaria profülaktika ja ravihoiatus ja kõrvaltoime: unetus
  Naatriumjodiid (131i)Kilpnäärme vähi ja healoomuliste haiguste diagnostikahoiatus: tõsine hüponatreemia eakatel patsientidel, kellel on tehtud totaalne türeoidektoomia. Riskifaktoriteks on kõrgem vanus, naissugu, tiasiiddiureetikumide kasutamine ja hüponatreemia esinemine. Nendel patsientidel tuleb kaaluda regulaarset seerumi elektrolüütide määramist.
  ZonisamiidEpilepsiahoiatus: väärarengute riski tõttu tohib fertiilses eas naisel zonisamiidi kasutada ainult koos efektiivse rasestumisvastase vahendiga. Registriuuringu andmete kohaselt suureneb väikese sünnikaaluga, enneaegsete või üsasisese kasvupeetusega imikute osakaal - väikese sünnikaalu puhul ligikaudu 5–8%, enneaegsete sünnituste puhul 8–10% ja üsasisese kasvupeetuse puhul ligikaudu 7–12% – kõik võrreldes lamotrigiini monoteraapiat saavate emadega. Rasestuda soovivatel naistel tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Läbimurde krambihoogude vältimiseks ei tohi zonigraniidravi järsku katkestada.
  Tsertolizumab pegoolReumatoidartriidi, raske aktiivse aksiaalse spondüloartriidi, aktiivse psoriaatilise artriidi ravikõrvaltoime: dermatomüosiidi sümptomite halvenemine, Stevensi-Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem
 • November 2017 (17)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AmlodipiinHüpertensiooni ja stenokardia ravi- koostoime: CYP3A4 indutseerijatega (rifampitsiin, naistepuna) kooskasutamisel võib amlodipiini plasmakontsentratsioon varieeruda, jälgida vererõhku ning kaaluda annuse kohandamist
  - hoiatus: amlodipiin eritub rinnapiima
  - kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
  Asitromütsiin; klaritromütsiin; erütromütsiin; roksitromütsiinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
  BilastiinAllergilise riniidi ja heinapalaviku ravikõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia, angioödeem, düspnoe, lööve, lokaalne turse, erüteem)
  DeksmedetomidiinSedatsioon intensiivraviskõrvaltoime: polüuuria
  DesloratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoimed: suurenenud söögiisu ja kehakaalu suurenemine
  DoksütsükliinInfektsioonide ravihoiatus ja kõrvaltoime: Jarischi-Herxheimeri reaktsioon
  Eluksadoliinrritunud soole sündroomi ravivastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  Etünüülöstradiool / gestodeen (transdermaalne)Kontratseptiivkõrvaltoime: sügelus (manustamiskohaga mitteseotud nahareaktsioonina)
  Haemophilus type b konjugeeritud vaktsiinAktiivne immuniseeriminekõrvaltoime: generaliseerunud lööve
  Ipratroopium / salbutamoolBronhiaalastma ja KOKi ravi- vastunäidustus: sapipõie puudumine või mõni muu seisund, mis suurendab pankreatiidi tekkeriski
  - hoiatus: ravi peab alustama ja jälgima seedetrakti häirete ravikogemusega arst, et viia pankreatiidi risk miinimumini; patsiente tuleb juhendada lõpetama ravi ja pöörduma koheselt arsti poole, kui neil tekivad pankreatiidi sümptomid
  KladribiinLeukeemia ravihoiatus: kladribiini kasutajatel on teatatud surmaga lõppenud PML-i (progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia) juhtudest
  LoratadiinAllergilise riniidi ja urtikaaria ravikõrvaltoime: kehakaalu suurenemine
  NalmefeenAlkoholisõltuvuse ravihoiatus: suitsiidirisk alkoholi ja narkootiliste ainete kuritarvitajatel ei vähene nalmefeeni ravi ajal
  NaloksegoolOpioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravikõrvaltoime: ülitundlikkus
  Oomega-3-rasvhappe etüülestridHüpertriglütserideemia ravihoiatus: ettevaatus vajalik patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus või allergia kala suhtes kõrvaltoime: sügelus ja urtikaaria
  Saccharomyces boulardiiKõhulahtisuse ennetamine ja ravi- vastunäidustus: kriitiliselt haiged või pärsitud immuunsusega patsiendid (fungeemia risk)
  - hoiatus ja kõrvaltoime: fungeemia (ja Saccharomyces tüve väljakülv verest) peamiselt tsentraalse veenikateetriga patsientidel, kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel. Vajalik ettevaatus tsentraalse ja perifeerse veenikateetriga patsientide juuresolekul ka juhul, kui nad ei saa Saccharomyces boulardii ravi, et vältida saastumist käte kaudu ja/või mikroorganismide levimist õhu kaudu.
  UlipristaalEmakafibroidide ravikõrvaltoime: ülitundlikkus ja angioödeem
 • Oktoober 2017 (11)
  ToimeaineKasutusvaldkondRavimteabesse lisatakse
  AllopurinoolPodagra ravi- info tõsiste nahareaktsioonide ja HLA-b#5801 alleeli seose kohta
  - koostoime: alumiiniumhüdroksiidi ja allopurinooli võtmise vahel on vajalik vähemalt 3 tunni pikkune intervall, kuna koosvõtmisel allopurinooli toime nõrgeneb
  - koostoime: tsütostaatikumide ja allopurinooli koosmanustamisel on vajalik monitoorida vererakkude arvu.
  - hoiatus, et allopurinooli ei tohi imetamise ajal kasutada, sest ravim eritub rinnapiima ning esineb hüpoteetiline risk kõrvaltoimete (sh isegi allergiliste reaktsioonide) tekkeks imikul.
  - kõrvaltoimena agranulotsütoos, trombotsütopeenia ning aplastiline aneemia.
  Beeta-1a-peginterferoonSclerosis multiplex'i ravi- kõrvaltoimena alopeetsia
  BendamustiinKasvajavastane ravi- hoiatuste ja kõrvaltoimetena info, et põhjuslikku seost bendamustiini kasutamise ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS), urtikaaria ning ka pneumoniidi ja pulmonaalse alveolaarse verejooksu vahel ei saa välistada.
  - soovitus kaaluda Pneumocystis jirovecii pneumoonia (PJP) profülaktikat (nt trimetoprim-sulfametoksasool) patsientidel, kelle CD4 suhtes positiivsete T-rakkude arv on madal.
  Dasabuviir + ombitasviir + paritapreviir + ritonaviir HIV-infektsiooni ravi- kõrvaltoimete ja hoiatusena depressioon, suitsiidimõtted ja suitsiidikatsed.
  DeksametasoonOftalmoloogias kasutatav kortikosteroid- hoiatusena, et patsientidel, kellele manustatakse rohkem kui 2 ravimisüsti, esineb rohkem kõrvaltoimeid.
  KloormadinoonHormonaalne kontratseptiiv- hoiatuse ja kõrvaltoimetena ärevus ja depressioon.
  - hoiatusena, et ravimi välja kirjutamist tuleb hoolikalt kaaluda, kui patsiendil on anamneesis trombemboolsed tüsistused või esinevad riskifaktorid. Kõrvaltoimena lisatakse trombemboolsed tüsistused.
  LansoprasoolPeptilise haavandi ravi- kõrvaltoimena nägemishallutsinatsioonid
  Mesalasiin Soolepõletiku ravi- kõrvaltoimena fotosensitiivsus
  Oktenidiin / fenoksüetanool Antiseptiline ja desinfitseeriv aine- hoiatusena, et alakaalulistele enneaegsetele vastsündinutele manustamisel on tekkinud tõsiseid manustamiskoha reaktsioone sh nekroos ja armistumine. Samuti lisatakse ravimiteabesse hoiatus, et ravimit ei tohi manustada silma.
  PramipeksoolParkinsoni tõve ravi- hoiatusena düstoonia tekkerisk patsientidel, keda on ravitud pramipeksooliga ja kellel on Parkinsoni tõbi.
  TopiramaatEpilepsia ravi- hoiatusena üsasisene kasvupeetus; läbib platsentaarbarjääri
  - kõrvaltoimena kaasasündinud väärarengud ja loote kasvupeetus