Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ravimiameti tööd hinnatakse kõrgelt

Ravimiamet korraldas 2022. aasta aprillis kliendiuuringu, mis näitas, et üldine rahulolu ametiga on läbivalt kõrge – koostööle andsid kõrge hinnangu (4,4 palli 5-st) 94% vastajatest. 71% vastanutest märkis, et on Ravimiametiga koostööd teinud üle kümne aasta.

Kliendiuuring tehti koostöös Tripod Grupp OÜ-ga. Veebiankeet koosnes rahulolu- ja nõustumishinnangutest (5-palli süsteemis) ning avatud kommentaaridest.

Uuringu eesmärk oli koguda tagasisidet ameti üksustele, vaadelda klientide üldist rahulolu kujundavaid tegureid ja võrrelda kvalitatiivselt tulemusi 2018. aastal tehtud uuringu tulemustega. Samuti hinnata teabe kättesaadavust Ravimiametis, kirjeldada peamiste infoallikate ja e-teenuste omadusi ning koguda tagasisidet nende kasutatavuse osas.

Uuringule vastas kokku 416 klienti: ravimite kliiniliste uuringute organisatsioonid/sponsorid; müügiloa hoidjad; ravimitootjad; ravimite hulgimüüjad; apteekrid; vere, rakkude, kudede ja elundite käitlejad; lähteainete käitlejad; perearstid, eriarstid; veterinaararstid.

Hinnatakse professionaalsust ja operatiivsust

Ravimiametit kirjeldati avatud kommentaarides väga positiivselt. Esile toodi asutuse professionaalsust, sõbralikku suhtumist klientidesse ning operatiivsust.

Ameti erinevaid osakondi iseloomustati järgnevate märksõnadega: abivalmidus, operatiivsus, professionaalsus, probleemide lahendamise oskus ja kiirus, paindlikkus, usaldusväärsus, selged sõnumid, õiglane, läbipaistev, rahvusvaheline kogemus, inimsõbralik.

Uuringus toodi välja ka mitmeid ameti töötajaid nimeliselt, keda tunnustati suurepärase, meeldiva, asjaliku, kiire ja täpse ning professionaalse koostöö eest.

Uuringu kommentaarides kirjeldati ka ameti aastate jooksul toimunud positiivset arengut. Võrreldes 2018. aasta uuringuga saab täheldada kõrgemaid hinnanguid just Ravimiameti mainele.

Ameti tegevusele antud konstruktiivne kriitika puudutas peamiselt ameti läbipaistvust – vastajate hinnangul võiks asutus võimendada kohati avatud suhtlemist ning vältida karistamisena tunduvat lähenemist. Samuti oodatakse ametilt veelgi tugevamat rolli üldsuse ees esinemisel ning ravimitega seotud seadusandluse suunamisel. Oodatakse rohkem erinevaid infopäevi ja ameti veebilehe arendusi. Soovitakse saada teavet õigusaktide muudatuste, tarneraskuste ning müügiloata ravimite omaduste kohta.

„Ravimiamet on väga usaldusväärne ja kompetentne asutus, kellega on lihtne ja turvaline suhelda, alati saab vastuse ning saab suhelda kui kolleegiga, mis on arstile väga oluline.“

Eriarsti kommentaar

„Kõik Ravimiameti töötajad, kellega olen tööalaselt kokku puutunud, on olnud pädevad ja koostöövalmis.“

Müügiloa hoidja kommentaar

"Ravimiamet on usaldusväärne organisatsioon, mille üle võib tõeliselt uhke olla. Toon esile just innovaatilisuse, paindlikkuse. Toon Ravimiametit sageli Euroopa kolleegidele eeskujuks."

Müügiloa hoidja kommentaar

"Ravimiametist on igapäevases töös abi. On tunda, et selle töötajad ei vastanda ennast klientidele, vaid aitavad mõelda, kuidas asju paremini teha. Suhtumine klientidesse on mõistev, heatahtlik ja viisakas. Asutuses on hea töökultuur ja see paistab ka klientidele välja."

Kommentaar Ravimiameti kliendiuuringust

Ravimiameti inimesed tänavad kõiki tagasiside andjaid. Teie hinnang on meile suureks abiks, näidates ära meie kitsaskohad, mida peame parendama, aitab mõista teie ootusi meile ning annab meile kindlustunde, et oleme oma tegemistes õigel sihil.

 Kokkuvõte

Viimati uuendatud: 03.05.2022