Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veterinaarravimid

Veterinaarravimiteks nimetatakse ravimeid, mida kasutatakse ainult loomadel. Õigusaktides sätestatud juhtudel võib veterinaarseks otstarbeks (st loomadele manustamiseks) kasutada ka inimtervishoius kasutatavaid ravimeid.

Ravimiamet tegeleb:

  • veterinaarravimite müügilubade dokumentatsiooni hindamise ja müügilubade väljastamisega (rahvuslikud ning Euroopa Liidu riikides vastastikuse tunnustamise protseduuri alusel väljastatavad müügiload); 

  •          veterinaarravimite registri pidamisega;

  •          järelevalvega veterinaarravimite hulgi- ja jaemüügi, impordi ja ekspordi ning tootmise üle;

  •          veterinaarravimite ohutuse järelevalvega (kõrvalnähud ja nendest teatamine).

Alates 2001. aastast kogub ravimistatistika büroo andmeid ka veterinaarapteekide erialase tegevuse kohta. Veterinaarapteegid esitavad aruandeid neli korda aastas, igas kvartalis. Laekuvate aruannete põhjal on võimalik koostada veterinaarravimite müüki iseloomustavaid aruandeid.

Ravimite hulgimüüjate poolt esitatavate kvartaalsete aruannete põhjal koostab Ravimiamet ülevaate veterinaarravimite turust Eestis.

Veterinaarravimite määrus

28. jaanuarist 2022 rakendus  Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2019/6, mis reguleerib veterinaarravimite valdkonda (müügiloa, ravimiohutus, ravimite käitlemine). Rohkem infot leiate siit.

Viimati uuendatud: 01.06.2023