Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Verevalvsus

Verevalvsus on vere käitlemisel tekkinud ohtlikest kõrvalekalletest ning vereülekande ajal või pärast seda täheldatud rasketest kõrvaltoimetest teavitamise ja nende tekkepõhjuste väljaselgitamise kord. Verevalvsuse tagamiseks peavad kõik doonoritelt kogutud veredoosid ning nendest valmistatud või toodetud verepreparaadid olema eraldi jälgitavad kõikides vere käitlemise etappides alates doonori vere loovutamisele registreerimisest kuni verekomponentide retsipiendile ülekandmiseni. Jälgitavus peab olema tagatud ka vastupidises suunas ehk retsipiendist doonorini.

Verevalvsuse järelvalve

Vereseaduse alusel on verevalvsuse pädevaks asutuseks Ravimiamet.

Verevalvsus tähendab, et  verekeskused registreerivad kõik vere käitlemisel aset leidnud ohujuhtumid. Ohtlikest kõrvalekalletest ning rasketest kõrvaltoimetest on verekeskused kohustatud teavitama ka Ravimiametit.

Kõik verevalvsusjuhtumid peavad olema verekeskuse ning vereülekande teinud tervishoiuteenuse osutaja poolt registreeritud ning uuritud. Verevalvsusjuhtumi uurimise käigus selgitatakse välja juhtumi võimalikud tekkepõhjused ning vajadusel võetakse kasutusele ennetavad meetmed samalaadsete juhtumite edaspidiseks vältimiseks. Uurimise tulemuste kohta esitatakse Ravimiametile verevalvsusjuhtumi lõpparuanne.

Kord aastas esitab Ravimiamet Eestis aset leidnud ohujuhtumite aastaaruande Sotsiaalministeeriumile ja Euroopa Komisjonile.

Ohtlik kõrvalekalle

Vere kogumise, uurimise, verekomponentide valmistamise, säilitamise, väljastamise ja kasutamise käigus ilmnenud juhtum, mis võib retsipiendil või doonoril põhjustada raske kõrvaltoime või surma.

Raske kõrvaltoime 

Vereülekande raske reaktsioon on vereülekande ajal või selle järgselt ilmnenud verekomponendi ohtlik ja soovimatu toime retsipiendi tervisele, mis võib põhjustada raske tervisehäire või surma.

Ravimiameti teavitamine

Verekeskused on kohustatud teavitama Ravimiametit ohtlikest kõrvalekalletest ning rasketest kõrvaltoimetest vastavalt sotsiaalministri määruses „Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord“ § 8 ja 9 toodud nõuetele.

Ohtlike kõrvalkallete ning raskete kõrvaltoimete esmased teatised ning lõpparuanded palume saata Ravimiametile eelistatult Kliendiportaali kaudu (või siis e-posti aadressil [email protected]).

Viimati uuendatud: 06.06.2022