Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Müügiloa muudatused

Müügiloa saamise järgselt on tavapärane, et muutub või täiustub ravimi tootmine, samuti viiakse müügiloaga ravimiga läbi täiendavaid kliinilisi uuringuid ning kogutakse andmeid ravimite kõrval- ja koostoimete kohta, mistõttu ka ravimiinfo on pidevas muutumises (nt. lisatakse uus näidustus, hoiatusi, kõrval- ja koostoimeid).
 • Müügilubade muudatustest teatamist ja muudatuste hindamist reguleerib Euroopa Komisjoni määrus EC 1234/2008.

 • Elektroonilise taotluse vormid, nende kasutusjuhendid ja küsimuste-vastuste dokument on avaldatud http://esubmission.ema.europa.eu/eaf/index.html, lisainfot saab ka CMDh kodulehel. 

 • Ravimiameti erinevad müügilubadega seotud juhendid ja vormid on leitavad siit.

Kuidas esitada müügiloa hoidja muudatust humaanravimitele?

Tegemist on II tüüpi muudatusega, mis tuleb esitada muudatuse numbriga A.z. Erandina ei tule taotlust ka MRP/DCP läbinud ravimite jaoks esitada läbi viidatava riigi, vaid seda käsitletakse riikliku muudatuse protseduurina. Taotlusega koos tuleb esitada:

 1. Eelmiselt müügiloa hoidjalt müügiloa üleandmise ning uuelt müügiloa hoidjalt kohustuste ülevõtmise kinnitus.
 2. Volitus esindajale uuelt müügiloa hoidjalt, kui seda pole varem esitatud ning esindaja andmed.
 3. Andmed selle kohta, kas ravimiohutuse süsteem ning ravimite ohutusega tegelev pädev isik jääb samaks.
 4. Muutunud andmetega SPC, PIL ja pakendikavand ning info selle kohta, millal uue märgistusega pakendid turule jõuavad.
 5. Tõend, et taotletav müügiloa hoidja asub EMP-s

Kui seoses müügiloa hoidja muutusega on muutusi ravimiohutuse järelevalve süsteemis ning ravimite ohutusega tegeleva pädeva isiku andmetes, tuleb nendest teatada vastava muudatuse taotlusega. MRP/DCP läbinud ravimite puhul tuleb taotlus esitada kõikidesse kaasatud riikidesse MRP/DCP muudatusena.

kuidas esitada müügiloa hoidja muudatust veterinaarravimitele?

Tegemist on hindamist vajava muudatusega (standard ajakava järgi 60 päeva), mis tuleb esitada koodiga E.z. Erandina ei tule taotlust ka MRP/DCP läbinud ravimite jaoks esitada läbi viidatava riigi, vaid seda käsitletakse riikliku muudatuse protseduurina. Taotlusega koos tuleb esitada:

 1. Eelmiselt müügiloa hoidjalt müügiloa üleandmise ning uuelt müügiloa hoidjalt kohustuste ülevõtmise kinnitus.
 2. Volitus esindajale uuelt müügiloa hoidjalt, kui seda pole varem esitatud ning esindaja andmed.
 3. Informatsioon selle kohta, kas ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimik (PSMF) ning ravimiohutuse järelevalve eest vastutav pädev isik (QPPV) jäävad samaks või muutuvad.
 4. Muutunud andmetega SPC, PIL ja pakendikavand ning info selle kohta, millal uue märgistusega pakendid turule jõuavad.
 5. Tõend, et taotletav müügiloa hoidja asub EMP-s

Esitada kinnitus, et uuel müügiloa hoidjal on olemas ravimiohutuse järelevalvesüsteemi peatoimik (PSMF) ja muudatus olemasoleva PSMF-i kokkuvõtte asendamiseks või muutmiseks või uue PSMF-i kokkuvõtte sissetoomiseks on esitatud/esitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Vt ka CMDv: Q&A - List for the submission of variations according to Regulation (EU) 2019/6.

Kas erinevaid ravimeid puudutavat sama muudatust võib esitada ühel taotlusel?

Sama müügiloa hoidja erinevaid ravimeid puudutava muudatuse võib esitada ühel taotlusel IA tüüpi muudatuste ning worksharing muudatuse korral, juhul kui tegemist on MRP/DC protseduuri läbinud ravimitega. Riiklikult registreeritud ravimite puhul võib lisaks sama müügiloa hoidja erinevaid ravimeid puudutava muudatuse esitada ühel taotlusel  ka IB ja II tüüpi muudatuste korral.

Millal tuleb esitada ravimiinfod IA ja IB tüüpi muudatuste puhul, kui muutub ravimi omaduste kokkuvõte/pakendi infoleht/pakendimärgistus?

Muutunud eestikeelsed infod tuleb esitada Word formaadis (kasutades funktsiooni "jälita muutusi/track changes") koos muudatuse taotlusega, eCTD või NeeS formaadis dokumentatsiooniga samal kandjal, aga eraldi kaustas "xxxx-workingdocuments" Muudatuse taotluse vormil peavad olema täidetud lahtrid, mis näitavad, kas muutub SPC/PIL või pakend.

Millal tuleb esitada ravimiinfod II tüüpi muudatuste puhul, kui muutub ravimi omaduste kokkuvõte/pakendi infoleht/pakendimärgistus?

II tüüpi riikliku protseduuri muudatuste puhul tuleb muutunud eestikeelsed infod esitada Word formaadis (kasutades funktsiooni "jälita muutusi/track changes") koos muudatuse taotlusega, eCTD või NeeS formaadis dokumentatsiooniga samal kandjal, aga eraldi kaustas "xxxx-workingdocuments"

II tüüpi MRP protseduuri muudatuste puhul tuleb muutunud eestikeelsed infod esitada Word formaadis (kasutades funktsiooni "jälita muutusi/track changes") e-posti aadressile: [email protected] 7 päeva jooksul pärast viidatavalt riigilt kinnituskirja saamist. Muudatuse taotluse vormil peavad olema täidetud lahtrid, mis näitavad, kas muutub SPC/PIL või pakend.

Millised administratiivsed ja kvaliteedimuudatused mõjutavad ravimiinfosid?

Ravimi omaduste kokkuvõtte punkte 1, 2, 3, 6, 7 mõjutavad: Ravimi nimi, ravimvormi muutus, nt tableti välimuse muutus, abiainete muutus, pakendi suuruste lisandumine/muutumine, säilitamistingimuste, kõlblikkusaja muutus, müügiloa hoidja muutus.

Pakendi infolehte mõjutavad: Ravimi nimi, ravimvormi muutus, abiainete muutus, tableti välimuse muutus, pakendi suuruste lisandumine/muutumine, müügiloa hoidja, partii vabastamise eest vastutava tootja muutus, säilitamistingimuste muutus.

Pakendimärgistust mõjutavad: Ravimi nimi, ravimvormi muutus, abiainete muutus, pakendi suuruste lisandumine/muutumine, müügiloa hoidja muutus, säilitamistingimuste muutus.

Kuidas muudetakse infosid, kui tegemist on riikliku protseduuri II tüüpi kvaliteedi või administratiivse osa muutusega?

Ravimiamet teatab müügiloa hoidjale II tüüpi muudatuse kinnitamisest.

Kui Ravimiamet on kinnitanud infosid mõjutava muudatuse, võtab müügiloa hoidjaga (või tema volitatud esindajaga Eestis) ühendust müügilubade osakonna spetsialist Aiki Rümmel ([email protected]), kes teavitab muudatuse kinnitamisest ja saadab müügiloa hoidja poolt sisse viidud muutustega SPC ja/või PIL'i ning pakendimärgistuse kavandi.

Aiki Rümmel lisab SPC lõppu lause „Teksti läbivaatamise kuupäev kuu/aasta“ ja PIL lõppu "Infoleht on viimati uuendatud kuu/aasta" ning asendab vana teksti uue tekstiga Ravimiameti andmebaasis, samuti uueneb  tekst ravimiregistris. Pakendimärgistuse vana teksti asendatakse samuti uuega ning uus kinnitatud tekst on näha ravimiregistris. Müügiloa hoidjale saadetakse uuenenud pakendimärgistuse tekst/kavandid.

Milline tekst võtta aluseks muudatuste sisseviimisel?

Nii I kui II tüüpi muudatuste puhul tuleb kõik muutused alati sisse viia kehtivatesse SPC/PIL'i/pakendimärgistusse ja seda tuleb teha nähtavalt, st kasutades funktsiooni "jälita muutusi/track changes". Kui müügiloa hoidjal on kahtlus, milline on kehtiv tekst, siis võib selle enne saatmist Ravimiametist alati küsida.

Mida teha, kui muutub müügiloa hoidja Eesti esinduse aadress?

Muutuse taotlust esitada vaja ei ole, aga pakendi infolehes tuleb siiski esinduse andmed muuta. Uus pakendi infoleht tuleb saata e-posti teel koos selgitusega Aiki Rümmelile.

Kas preparaadi nime muudatused saavad toimuda väljaspool MR/DC protseduure?

MR ja DC protseduuriga müügiloa saanud ravimite nime ei ole pärast müügiloa andmist võimalik riikliku muudatuse protseduuriga muuta. Kui on tegemist ilmse ebatäpsuse parandusega (trükiviga vms), saab erandjuhul ja kokkuleppel viidatava riigiga teha paranduse ilma muudatuse taotlust esitamata.

Kuidas teavitab Ravimiamet muudatuse kinnitamisest/rakendamisest?
 • Riikliku protseduuri  II tüüpi muudatuste kinnitamise kohta  saadab  Ravimiamet digiallkirjastatud otsuse. Riikliku protseduuri IA ja IB muudatuste rakendamisest teavitab Ravimiamet müügiloahoidjat, saates iga kuu alguses kokkuvõtte eelmise kuu jooksul rakendatud muudatustest.
 • MRP muudatuste kinnitamisest teavitab müügiloa hoidjat viidatava liikmesriigi (RMS) ravimiamet. MRP muudatuste rakendamisest teavitab Ravimiamet müügiloa hoidjat, saates iga kuu alguses kokkuvõtte eelmise kuu jooksul rakendatud muudatustest.
 • Kõikide muudatuste puhul, mille käigus muutuvad ravimiinfod, saadetakse vahetult pärast muudatuse rakendamist müügiloa hoidjale lõplikud infod Word formaadis (kasutades funktsiooni "jälita muutusi/track changes".
Kas Braille (punktkiri) lisamiseks pakendile tuleb esitada muudatuse taotlus?

Braille lisamine pakendile ei ole muutus (st taotlust esitada ei ole vaja), vaid nõuete järgimine.

Kas pakendi infolehte/ravimiomaduste kokkuvõttesse lisatav kuupäev on tootjapoolne muudatuse rakendamise kuupäev või ravimiameti poolne muutuse kinnitamise kuupäev?

IA või IAIN tüüpi muudatuste korral on selleks kuupäevaks taotluse vormil märgitud muudatuse rakendamise kuupäev (implementation date).

IB ja II tüüpi muudatuste korral on selleks muutuse ravimiametis kinnitamise kuupäev.

Kuidas viia raviminfod vastavusse ravimiinfode vormi (QRD template) viimase versiooniga ravimitele, millele ei ole viimase 3 aasta jooksul esitatud muudatusi ega uuendamist?

Ravimitele, millele ei ole viimase 3 aasta jooksul esitatud muudatusi ega uuendamist, tuleb raviminfod viimase versiooniga (QRD template) vastavusse viia hiljemalt 2016. a aprilliks. Juhul, kui ei ole plaanis muudatusi või uuendamist, mille raames saaks ühtlasi uuendatud raviminfod esitada, tuleb need esitada IB tüüpi muutusega C.I.z.

Viimati uuendatud: 15.05.2022