Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kõrvaltoimed

Ravimid võetakse kasutusele alles pärast põhjalikke kliinilisi uuringuid, kuid nende uuringute käigus ei selgu harvaesinevad kõrvaltoimed või toimed, mis ilmnevad võib-olla alles aastatepikkuse kasutamise järel.

Igapäevases kliinilises praktikas manustatakse ravimit väga erinevate kaasuvate haigustega patsientidele, kelle tundlikkus ravimi suhtes võib olla erinev (vanurid, lapsed, rasedad jne). Samuti võivad ravimi toimimist või kõrvaltoimete esinemist mõjutada patsiendi geneetilised eripärad. Lisaks kasutavad patsiendid korraga teisi ravimeid või saavad mingit muud täiendavat ravi. See kõik loob suuremad eeldused erinevusteks ravimi toimes ja kõrvaltoimete ilmnemisel.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) defineerib ravimi kõrvaltoimet kui kahjulikku ning soovimatut reaktsiooni ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, profülaktika või ravi käigus ravimi tavaliste annuste kasutamisel. Ravimite kõrvaltoimete registreerimine võimaldab ühendada paljude arstide kogemused, mis saadakse ravimi kasutamisel suurel hulgal ja väga erinevatel patsientidel. See loob võimaluse harvaesinevate, kuid ohtlike toimete avastamiseks, mis on olulised hinnangu andmiseks ühe või teise ravimi eeliste ja puuduste kohta, seega lõppkokkuvõttes aitab valida parimat raviviisi.

Kõrvaltoimetest teatamine on konfidentsiaalne ning teatisest ei tehta ei administratiivseid ega juriidilisi järeldusi. Ravimiamet teeb vaktsiinide osas koostööd Terviseametiga. Andmeid patsiendi ja arsti identifitseerimiseks ei anta edasi kolmandatele isikutele ning need ei kuulu avaldamisele.

Video tuletab meelde, miks on oluline suhelda oma arstiga, kui ravimi võtmisel on tekkinud kõrvaltoime(d), millal ja kuidas kõrvaltoime teatist esitada ning miks on üleüldse oluline Ravimiametile kõrvaltoimetest teada anda. 

Kui tekib kõrvaltoime

Patsiendid peaksid kõigist ravimi/vaktsiini kasutamise järel tekkinud häirivatest reaktsioonidest rääkima esmalt arsti või meditsiiniõega, sest tekkinud reaktsioon võib vajada ravi või ravim teise vastu vahetamist.

Ravimiameti teavitamine kõrvaltoimetest

Arstid peavad Ravimiametile teatama tõsistest kõrvaltoimetest (mille puhul meditsiinitöötaja peab seost võimalikuks) - nii teadaolevatest (st neid on kirjeldatud ravimi omaduste kokkuvõttes) kui ka mitteteadaolevatest. 

Kui arsti hinnangul ei ole reaktsioon seotud ravimi või vaktsiiniga, kuid patsiendi arvates on, võib patsient ise võimalikust kõrvaltoimest Ravimiametile teada anda. Samuti ei pea arst Ravimiametit teavitama mittetõsisest kõrvaltoimetest. Neist võib patsient ise teada anda. Ravimiamet küsib vajadusel juurde ambulatoorse ja haiglaravi väljavõtteid.

Kõrvaltoime teavitamise vormid leiad siit.

Millistest kõrvaltoimetest teatada?

Arstid ja teised väljakirjutamisõigusega tervishoiutöötajad peavad teatama tõsistest kõrvaltoimetest, kui peavad seost võimalikuks:

  • ravimitest põhjustatud surmajuhtumid,
  • eluohtlikud reaktsioonid ravimite manustamisel,
  • püsivaid tervisehäireid tekitanud reaktsioonid ja kõrvaltoimed (sh invaliidsus),
  • töövõimetust põhjustanud ravimite kõrvaltoimed,
  • haiglaravi vajanud või seda pikendanud reaktsioonid ravimitele, 
  • ravimitest põhjustatud väärarengud.

Teata kindlasti ka järgmistest reaktsioonidest (meditsiiniliselt olulised):

  • haiguse kestust ja kulgu mõjutanud kõrvaltoimed,
  • ravimsõltuvuse teke,
  • ravimite koostoimetest tingitud reaktsioonid, mida ei ole seni kirjeldatud ravimiteabes.

Rohke teave aitab kaasa!

Täheldatud sümptomi või reaktsiooni seostamisel konkreetse ravimiga on oluline nii ajalise kui põhjusliku seose hindamine, seega on olulised kõrvaltoimete sümptomite ilmnemise kuupäevad ning sümptomite ajaline järjestus. Teatise täitmisel ja edasisaatmisel on oluline väärtus ka siis, kui põhjuslik seos pole täiesti kindel, sest täheldatud muutusel võivad olla ka teised põhjused. Sel juhul võib dokumenteeritud reaktsioonil olla suur väärtus tulevikus või mingis teises kontekstis.

Teatis tuleks täita võimalikult kiiresti (et olulised detailid ei ununeks). Kui pärast teatise saatmist ilmneb uut infot (analüüside tulemused, tervisliku seisundi muutus) tuleks saata täiendav info ka Ravimiametile.

Kõrvaltoimete kokkuvõtted

Ravimiamet teeb igal aastal kokkuvõtte kõrvaltoimetest, leiad kokkuvõtted siit.

Kuidas teatist saata?

Teatist on kõige lihtsam saata vormi kaudu, mille leiate siit.

Lisaks on võimalik saata teatis ka e-postiga või tavapostiga. Küsimuste tekkides palume helistada Ravimiameti üldtelefonile.

Ravimiamet kogub andmed kogu Eestist ja saadab edasi Euroopa Ravimiametile, WHO rahvusvahelisele kõrvaltoimete keskusele ning ravimi müügiloa hoidjale (teatise saatja ja patsiendi andmeid ei avalikustata). Kui on vaja detaile täpsustada või saada täiendavaid andmeid patsiendi edasise tervisliku seisundi kohta, võetakse teatise saatjaga ühendust, seetõttu on oluline märkida teatisele õiged kontaktandmed. 

Ravimite koostoimete kohta leiad infot siit

Ravimite koostoimed põhjustavad sageli ravimite kõrvaltoimete teket. Ravimite kõrvaltoimete esinemine suureneb proportsionaalselt kasutatavate ravimite arvuga.

Suur osa ravimite koostoimetest on seotud tsütokroom P450 (CYP450) süsteemiga. Sellist tüüpi koostoimed tekivad, kui patsient saab samaaegselt ravi CYP450 süsteemi kaudu metaboliseeruva ravimi ja CYP450 süsteemi aktiivsust suurendava või vähendava ravimiga.


Põhimõisted

CYP450 süsteem inimesel on kirjeldatud üle 50 CYP450 ensüümi. Enamik nendest ensüümidest osaleb erinevate endogeensete ainete (steroidhormoonid, sapphapped, põletikumediaatorid jt) sünteesil. Ravimite metabolismis on olulised 5 isoensüümi: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4. Need on biotransformatsiooni I faasi ensüümid.
CYP450 substraat ravim, mis metaboliseerub vastava isoensüümi kaudu.
CYP450 inhibiitor ravim, mis inhibeerib vastava isoensüümi aktiivsust (kooskasutamisel CYP450 substraadiga aeglustub viimase metabolism).
CYP450 indutseerija ravim, mis indutseerib vastava isoensüümi aktiivsust (kooskasutamisel CYP450 substraadiga kiireneb viimase metabolism).

CYP450 substraadi ja inhibiitori või indutseerija samaaegsel kasutamisel muutub substraadi metabolism ja seetõttu muutub substraadi kontsentratsioon veres, mis võib väheneda alla minimaalse terapeutilise kontsentratsiooni (kooskasutamisel indutseerijaga substraadi metabolism kiireneb) või suureneda toksiliste väärtusteni (kooskasutamisel inhibiitoriga substraadi metabolism aeglustub).

Fluoksetiin, fluvoksamiin inhibeerivad kõigi ravimite metabolismis osalevate CYP450 ensüümide aktiivsust, kooskasutamisel teiste psühhotroopsete ravimitega ja somaatiliste haiguste ravis kasutatavate ravimitega on oht viimaste toime tugevnemiseks.
Tritsüklilised antidepressandid, tsitalopraam ei inhibeeri CYP450 süsteemi.
Naistepunaekstrakt indutseerib väga tugeval määral CYP450 ensüümide aktiivsust. Kooskasutamisel naistepunaga väheneb paljude ravimite toime (nii psühhotroopsed ravimid kui somaatiliste haiguste ravis kasutatavad ravimid). See toime kestab kuni 14 päeva pärast ravi lõpetamist naistepunaga. Eelkõige peaksid naistepunaekstrakti kasutamisest hoiduma vähivastast, HIV-ravi ja immuunosupressiivset ravi saavad patsiendid, kellel ravi mittetoimisel on raskeimad tagajärjed.
Karbamasepiin tugev CYP450 indutseerija. Ravi ajal karbamasepiiniga suureneb oluliselt CYP450 ensüümide aktiivsus. See toime kestab kuni 14 päeva pärast ravi lõpetamist. Karbamasepiinravi ajal kiireneb teiste samaaegselt kasutatavate ravimite metabolism, mistõttu ei pruugi tavapäraste annuste kasutamisel avalduda viimaste terapeutiline toime.
Klosapiin metabolism on oluliselt kiirenenud suitsetajatel. Erinevalt enamikest neuroleptikumidest metaboliseerub klosapiin CYP1A2 kaudu, mille aktiivsus on suitsetajatel märkimisväärselt suurenenud võrreldes mitte-suitsetajatega, seetõttu ei pruugi tavapärased klosapiini annused suitsetajatel soovitud efekti anda.
Antidepressandid ja neuroleptikumid peamine metabolismis osalev ensüüm on CYP2D6, mille aktiivsus puudub umbes 7 %-dil eurooplastel. Nendel isikutel on nimetatud ravimite metabolism aeglustunud. Tavapäraste annuste kasutamisel on suurenenud oht kõrvaltoimete tekkeks.
Lühitoimelised bensodiasepiinid (triasolaam, midasolaam, alprasolaam) metaboliseeruvad peamiselt CYP3A4 kaudu. CYP3A4 tugevad inhibiitorid on ketokonasool ja itrakonasool. Süsteemset seenevastast ravi nimetatud preparaatidega saavatel patsientidel võib lühitoimeliste bensodiasepiinide metabolism oluliselt aeglustuda. Flukonasool ei inhibeeri CYP3A4 aktiivsust. Diasepaam ei metaboliseeru CYP3A4 kaudu.

CYP450 seotud raviminteraktsioonid

http://medicine.iupui.edu/flockhart/

Koduleheküljel sisaldub informatsioon olulisemate CYP450 süsteemiga seotud raviminteraktsioonide kohta. Koduleheküljel on olemas ka eesti keelne versioon,
Kus on kliiniliseks kasutamiseks ja põhjalikum teaduslikuks tööks mõeldud tabel.
Kodulehekülge haldab Prof. David Flockhart Indiana Ülikooli Kliinilise Farmakoloogia Instituudist (Indianapolis, USA).


Farmakogeneetikast huvitatutele

Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature
http://www.imm.ki.se/CYPalleles/default.htm

Kodulehekülg koondab inimese CYP450 geenides kirjeldatud geneetilised mutatsioonid. Inimese genoomis on üle 50 CYP450 perekonda kuuluva geeni. Enamus nendest geenidest kodeerib ensüüme, mis osalevad steroidhormoonide, sapphapete, prostaglandiinide jt endogeensete ainete sünteesis. Ravimite metabolismis on peamised 5 isoensüümi: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4.
Geenid/isoensüümid on jaotatud perekondadesse ja alamperekondadesse vastavalt geneetilise koodi sarnasusele. Näiteks CYP1A2 tähendab, et tegemist on 1 perekonna, A alamperekonna 2 liikmega.

Müügiloa hoidja kohustused

Müügiloa hoidjad peavad saatma elektrooniliselt info Euroopa Liidus ja kolmandates riikides ilmnenud kõikide tõsiste kõrvaltoimete kohta 15 päeva jooksul otse EudraVigilance andmebaasi.

Müügiloa hoidjad peavad saatma elektrooniliselt info Euroopa Liidus ilmnenud kõikide mittetõsiste kõrvaltoimete kohta 90 päeva jooksul otse EudraVigilance andmebaasi.

Ravimiametit ei ole vaja saatmisest teavitada.

Teatamise kohustused kliiniliste uuringute kõrvaltoime teatiste (SUSARid) osas ei muutunud.

 

Viimati uuendatud: 13.05.2024