Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohutusmuutused ravimiteabes

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Pärast müügiloa saamist saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Ohutusmuutused 2024

Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Adagrasiib Kasvajavastane ravi hoiatused: rasked nahaga seotud kõrvaltoimed - sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga - patsiente tuleb teavitada nähtudest ja sümptomitest ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgida. Reaktsiooni kahtluse korral ei tohi ravimit manustada ning patsient tuleb suunata hindamiseks ja raviks eriosakonda. Kui adagrasiibi ning SJS, TENi või DRESS-sündroomi seos kinnitatakse, tuleb ravi adagrasiibiga kasutamine lõpetada
Anifrolumab Süsteemse erütematoosse luupuse ravi kõrvaltoime: liigesevalu
Atesolizumab; avelumab; dostarlimab; durvalumab; nivolumab; tislelizumab; tremelimumab; tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: teiste immuunkontrollpunkti inhibiitorite (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab, relatlimab) kasutamisel on teatatud pankrease eksokriinsest alatalitlusest. See võib esineda ka nimetatud ravimitega
Atezolimumab; durvalumab; ipilimumab; nivolumab; relatlimab; pembrolizumab; tislezumab; tremelimumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: tsöliaakia (sümptomid nagu kõhuvalu, kõhulahtisus ja kõhupuhitus pärast gluteeni sisaldavate toitude tarbimist)
Avelumab; dostarlimab; tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: teiste immuunkontrollpunkti inhibiitorite (atezolimumab, durvalumab, ipilimumab, nivolumab, relatlimab, pembrolizumab, tislezumab, tremelimumab) kasutamisel on teatatud tsöliaakiast, mis võib esineda ka nimetatud ravimitega
Dengue tetravalentne vaktsiin (elus, nõrgestatud) Qdenga Immuniseerimine hoiatus: vaktsiinivireemia ajal võivad dengue diagnostilised testid anda positiivse tulemuse ning neid ei tohi kasutada vaktsiinivireemia eristamiseks metsikut tüüpi dengue infektsioonist
Etambutool  Tuberkuloosivastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: turustamise ajal on teatatud Stevensi-Johnsoni sündroomist (SJS), toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (TEN) ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioonist (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Patsiente tuleb teavitad nende nähtudest ja sümptomitest ning patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Kui ilmnevad sellistele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi etambutooliga kohe lõpetada ja kaaluda muud ravi. Kui patsiendil on tekkinud etambutooli kasutamisel SJS, TEN või DRESS, ei tohi sellel patsiendil ravi etambutooliga uuesti alustada. Lastel võidakse löövet ekslikult pidada olemasolevaks infektsiooniks või alternatiivseks infektsiooniprotsessiks, mistõttu tuleb kaaluda etambutoolreaktsiooni võimalust lastel, kellel tekivad etambutoolravi ajal lööbe ja palaviku sümptomid
Ipilimumab; nivolumab; pembrolizumab; relatlimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pankrease eksokriinne alatalitlus 
Kloorheksidiin (nahal kasutatav) Naha desinfitseerimimine hoiatus ja kõrvaltoime: kloorheksidiini lahus ei tohi sattuda silma. Juhuslikul sattumisel silma, kui lahus levib operatsiooniks ettenähtud alast välja, on teatatud rasketest püsiva sarvkestakahjustuse juhtudest (sarvkesta erosioon, epiteeli/sarvkesta vigastus, oluline püsiv nägemiskahjustus), mis võivad vajada sarvkesta siirdamist, hoolimata silmade kaitseks võetud meetmetest. Lahuse pealekandmisel tuleb olla eriti ettevaatlik, tagamaks, et see ei leviks ettenähtud kasutamiskohast välja ega satuks silma. Erilist tähelepanu tuleb pöörata anesteesiat saavatele patsientidele, kes ei saa kohe teatada lahuse sattumisest silma. Kui kloorheksidiini lahus satub silma, peske silmi kohe ja põhjalikult veega, konsulteerige oftalmoloogiga
Kvetiapiin Skisofreenia, debipolaarse häire ravi hoiatus ja koostoime: samaaegsel manustamisel teiste serotonergiliste ainetega (MAO inhibiitorid, SSRI, SNRI, tritsüklilised antidepressandid), võib tekkida serotoniinisündroom, mis on potentsiaalselt eluohtlik seisund. Kui samaaegne ravi elnimetatutega on kliiniliselt vajalik, on soovitatav patsienti hoolikalt jälgida, eriti ravi alustamisel ja annuse suurendamisel. Serotoniinisündroomi sümptomiteks võivad olla vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus, neuromuskulaarsed häired ja/või seedetrakti sümptomid ning selle kahtluse korral tuleb kaaluda olenevalt sümptomite raskusest annuse vähendamist või ravi lõpetamist
Leuproreliinmesilaat Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked naha kõrvaltoimed -   (SJS/TEN, toksiline nahalööve, multiformne erüteem, mis võivad olla eluohtlikud või surmavad. Retsepti väljakirjutamise ajal tuleb patsiente teavitada nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb hoolikalt jälgida tõsiste nahareaktsioonide suhtes. Kui ilmnevad nendele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, tuleb leuproreliini kasutamine viivitamatult lõpetada ning kaaluda alternatiivset ravi (vastavalt vajadusele)
Palbotsikliib Kasvajavastane ravi koostoime: palbotsikliibi ja statiinide (CYP3A4 ja/või BCRP substraadid) koostoime - statiinide kontsentratsiooni suurenemise tõttu plasmas võib suureneda rabdomüolüüsi tekkerisk. Pärast palbotsikliibi koosmanustamist simvastatiini või atorvastatiiniga on teatatud rabdomüolüüsi juhtudest, sh surmaga lõppenud juhtudest
Ruksolitiniib Müelofibroosi, tõelise polütsüteemia jms ravi hoiatused: rasked kardiovaskulaarsed tüsistused (MACE), tromboos, teised primaarsed pahaloomulised kasvajad - suures randomiseeritud aktiivse kontrolliga tofatsitiniibi (samuti JAK inhibiitor) uuringus täheldati vähemalt ühe kardiovaskulaarse riskiteguriga 50 aastaste ja vanemate reumatoidartriidiga patsientide seas tofatsitiniibiga ravitud patsientidel võrreldes nendega, keda raviti TNF inhibiitoritega suuremat raskete kardiovaskulaarsete tüsistuste, sh kardiaalse surma, mittefataalse müokardiinfarkti (MI) ja mittefataalse insuldi, esinemissagedust, suuremat annusest sõltuvat venoosse trombemboolia (VTE), kaasa arvatud süvaveenide tromboosi (SVT) ja kopsuemboolia (PE), esinemissagedust, suuremat pahaloomuliste kasvajate, eriti kopsuvähi, lümfoomi ja mittemelanoomse nahavähi, esinemissagedust.
Vt täpsemalt ravimiteabest
Rõuge- ja ahvirõugevaktsiin (Imvanex) Immuniseerimine hoiatus: ärevusega seotud reaktsioonid: vaktsineerimisega seoses võivad psühhogeense reaktsioonina nõelaga süstimisele tekkida ärevusega seotud reaktsioonid, sh vasovagaalsed reaktsioonid (sünkoop), hüperventilatsioon või stressiga seotud reaktsioonid. Minestuse tagajärjel tekkivate vigastuste ennetamiseks tuleb kindlasti võtta kasutusele ettevaatusabinõud.
kõrvaltoime: äge perifeerne näonärvi halvatus (Belli paralüüs)
Upadatsitiniib Reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi jms ravi kõrvaltoime: pearinglus, peapööritus (vajalik ettevaatus autojuhtimisel)
Vedolizumab Haavandilise koliid, Crohni tõve jms ravi hoiatus: väikeses prospektiivses vaatlusuuringus oli 99 haavandilise koliidi või Crohni tõvega naise puhul, keda raviti vedolizumabiga, suurte sünnidefektide esinemissagedus 7,4% ja 76 haavandilise koliidi või Crohni tõvega naise puhul, keda raviti muude bioloogiliste toimeainetega, oli see näitaja 5,6% (korrigeeritud suhteline risk (RR) 1,07, 95% usaldusvahemik (CI): 0,33, 3,52)
Vinfluniin Kasvajavastane ravi hoiatus: vinfluniini genotoksilise potentsiaali tõttu peavad nii mees- kui naispatsiendid  kasutama adekvaatseid ja efektiivseid kontratseptiivseid meetmeid ravi ajal ja kuni 4 kuud pärast ravi katkestamist meeste puhul ning 7 kuud pärast ravi katkestamist naiste puhul
Vokselotoor Sirprakulise hemolüütilise aneemia ravi kõrvaltoime:  sügelus, angioödeem
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Abematsikliib; palbotsikliib; ribotsikliib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: multiformne erüteem
Avanafiil Erektsioonihäirete ravi hoiatuse täiendus: nägemishäire sh tsentraalsest seroossest korinoretinopaatia (CSCR)
Bosentaan Kasvajavastane ravi imetamisega seotud hoiatus: ühe (pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravi) haigusjuhu andmetes kirjeldatakse väikses kontsentratsioonis bosentaani leidu rinnapiimas. Andmed bosentaani toimest rinnaga toidetavale imikule on puudulikud. Riski rinnaga toidetavale imikule ei saa välistada. Imetamine ei ole bosentaanravi ajal soovitatav
Breksukaptageenautoleutseel (Tecartus) Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: immuunsüsteemi efektorrakkudega seotud neurotoksilisuse sündroom (ICANSb, c) 
Faritsimab Maakula degeneratsiooni neovaskulaarse vormi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: võrkkesta vaskuliit, oklusiivne võrkkesta vaskuliit (turuletulekujärgselt on spontaanselt teatatud võrkkesta vaskuliidi ja/või oklusiivse võrkkesta vaskuliidi harvadest juhtudest. Võrkkesta vaskuliidist ja oklusiivsest võrkkesta vaskuliidist on teatatud ka intravitreaalset ravi saanud patsientidel)
Ibuprofeen (sh pseudoefedriiniga) Valu- ja põletikuvastane ravi hoiatus: Kounise sündroomi juhtumeid on täheldatud patsientidel, keda on ravitud ibuprofeeni sisaldavate ravimpreparaatidega. Kounise sündroom on defineeritud kui allergilise või ülitundlikkusreaktsiooni sekundaarseid kardiovaskulaarseid sümptomeid, mis on seotud pärgarterite ahenemisega ja mis võivad potentsiaalselt põhjustada müokardi infarkti
Nivolumab Kasvajavastane ravi  kõrvaltoime: müeliit (sh transversaalne müeliit)
Osimertiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: naha hüperpigmentatsioon (turuletulekujärgselt on teatatud erythema dyschromicum perstans’i juhtudest.
Paratsetamool (sh pseudoefediiniga) Valu- ja palavikku leevendav ravi hoiatus: pseudoefedriiniga kaasneb väärtarvitamise risk. Suuremad annused võivad lõpuks põhjustada toksilist toimet. Pidev kasutamine võib põhjustada taluvust, mille tulemuseks on üledoseerimise suurenenud risk. Soovitatavat maksimaalset annust ja ravi kestust ei tohi ületada
Risatriptaan Migreeni profülaktika raseduse ja imetamisega seotud hoiatus: 300 kuni 1000 raseda andmed näitavad, et kokkupuude raseduse I trimestri jooksul ei põhjusta väärarenguid. Loomkatsed ei näita kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Risatriptaani kasutamise kohta raseduse II ja III trimestril on piiratud andmed. Risatriptaani kasutamist raseduse ajal võib kaaluda, kui see on kliiniliselt hädavajalik. Risatriptaan eritub rinnapiima väikeses kontsentratsioonis, mis vastab lapse keskmisele suhtelisele annusele < 1% (rinnapiima Cmax'i alusel halvimal juhul alla 6%). Risatriptaani manustamisel imetavatele naistele tuleb olla ettevaatlik. Imiku kokkupuudet ravimiga võib minimeerida, vältides imetamist 12 tunni jooksul pärast risatriptaani manustamist
Tedisoliid Infektsioonivastane ravi hoiatus: serotoniinisündroom - tedisoliidi kasutamisel koos serotonergiliste toimeainetega (antidepressandid, opioidid) tuleb rakendada ettevaatust. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida serotoniinisündroomi nähtude ja sümptomite (nt kognitiivse funktsiooni häire, hüperpüreksia, hüperrefleksia ja koordinatsioonihäired) suhtes. Nähtude või sümptomite ilmnemisel peab arst kaaluma ühe või mõlema toimeaine kasutamise lõpetamist
Tramadool Valu ravi hoiatus: enne ravi alutsamist tramadooliga ja ravi ajal tuleks leppida patsiendiga kokku ravieesmärgid ning ravi lõpetamise plaan. Enne ravi ja ravi ajal tuleb patsienti ka riskidest ja opiaadi tarvitamise häire (OUD) märkidest teavitada. Kui need märgid ilmnevad, tuleb soovitada patsiendil oma arsti poole pöörduda.
Patsiente tuleb jälgida ravimitungi suhtes (nt liiga varajane uue annuse nõudmine). See hõlmab samaaegsete opioidide ja psühhoaktiivsete ainete (nagu bensodiasepiinide) kasutamise ülevaatamist. Opioidide väärkasutamise nähtude ja sümptomitega patsientide puhul tuleb kaaluda konsulteerimist sõltuvusspetsialistiga. Tramadooli kasutamine (isegi raviannustes) võib põhjustada uimastisõltuvust. Uimastisõltuvuse risk oleneb patsiendi individuaalsetest riskiteguritest, doosist ja opioidiravi kestusest
Voretigeen-neparvovek (geeniülekandevektor) Pärilik võrkkesta düstroofia kõrvaltoime: soonkesta-võrkkesta atroofia (võrkkesta degeneratsioon, võrkkesta depigmentatsioon ja süstekoha atroofia, võib olla progresseeruva iseloomuga)
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Binimetiniib, enkorafeniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom  - TLS-i esinemist, mis võib olla surmaga lõppev, on seostatud binimetiniibi kasutamisega koos enkorafeniibiga. TLS-i riskitegurid hõlmavad kõrge aktiivsusega kasvajalist protsessi, olemasolevat kroonilist neerupuudulikkust, oliguuriat, dehüdratatsiooni, hüpotensiooni ja happelist uriini. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja ravida kohe vastavalt kliinilisele näidustusele ning kaaluda tuleb profülaktilist hüdratatsiooni.
Buprenorfiin (implantaat) Opioidisõltuvuse asendusravi koostoime ja hoiatus: gabapentinoididega koosmanustamine võib lõppeda surmaga respiratoorse depressiooni tagajärjel. Seetõttu tuleb annuseid hoolikalt jälgida ja seda kombinatsiooni tuleb vältida juhul, kui on väärkasutamise risk. Patsiente tuleb hoiatada, et gabapentinoide (nagu pregabaliin ja gabapentiin) tohib selle ravimiga samaaegselt ettevaatlikult manustada ainult arsti juhiste kohaselt.
Bupropioon Depressioon kõrvaltoime: paanikahäire
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoime: krooniline urtikaaria
Fenfluramiin Epilepsia ravi kõrvaltoimed: pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon, agressiivsus
Fentanüül Valu ravi hoiatus: enne ravi alustamist  tuleb patsiendiga kokku leppida ravistrateegia, sh ravi kestus ja eesmärgid, ning ravi lõpetamise kava kooskõlas valuravi ravijuhenditega. Vt täpsemalt ravimiteabest.
kõrvaltoime:  korduval kasutamisel võib tekkida tolerantsus ja ravimisõltuvus isegi terapeutiliste annuste korral. Ravimisõltuvuse risk võib varieeruda olenevalt patsiendi individuaalsetest riskiteguritest, annusest ja opioidravi kestusest.
Follitropiin beeta (rekombinantne FSH) Infertiilsuse ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
Gadoteridool, gadoteerhape, gadopenteethape, gadobeenhape, gadobutrool, gadokseethape Kontrastained hoiatus: ravimit ei tohi kasutada intratekaalselt. Intratekaalsel kasutamisel on esinenud tõsiseid, eluohtlikke ja surmaga lõppenud juhtumeid, eelkõige koos neuroloogiliste reaktsioonidega (nt kooma, entsefalopaatia, krambihood).
Gadoliinium võib läbida platsentaarbarjääri. Ei ole teada, kas kokkupuude gadoliiniumiga põhjustab lootel kõrvaltoimeid.
Ibandroonhape Luukahjustuste profülaktika hoiatus ja kõvaltoime: muude pikkade luude kui reieluu atüüpilised murrud  - pikaajalist ravi saavatel patsientidel on teatatud ka teiste pikkade luude, nagu küünarluu ja sääreluu, atüüpilistest murdudest. Nagu atüüpiliste reieluumurdude puhul, tekivad need murrud pärast minimaalset traumat või mittetraumaatilistena ja mõned patsiendid kogevad enne täielikku murdu prodromaalset valu. Küünarluumurru korral võib see olla seotud kõndimisabivahendite pikaajalise kasutamisega seotud korduva pingekoormusega.
Iksasomiib Kasvajavastane ravi hoiatus: harva on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest (SCAR), sh toksiline epidermise nekrolüüs (TEN) ja Stevensi Johnsoni sündroom (SJS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Ravimi määramisel tuleb patsiente teavitada nahareaktsioonide nähtudest ja sümptomitest ning patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Kui tekivad nendele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi iksasomiibiga kohe lõpetada ning (vajaduse korral) kaaluda alternatiivset ravi. Tõsise reaktsiooni tekkimisel (SJS või TEN) ei tohi ravi iksasomiibiga sellel patsiendil enam kunagi uuesti alustada.
kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, angioödeem
Kaltsiumpolüstüreensulfonaat Hüperkaleemia ravi  hoiatus: polüstüreensulfonaati üksi või koos sorbitooliga saavatel patsientidel on teatatud soole stenoosi, soole isheemia ja sellega seotud komplikatsioonide (nekroos ja perforatsioon) tekkest, millest mõned võivad olla fataalsed. Patsientidel tuleb soovitada otsida kohest meditsiinilist abi, kui esmakordselt tekib tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, pingetunne kõhus ja verejooks pärasoolest. Polüstüreensulfonaadist indutseeritud seedetrakti kahjustuse kolded võivad kattuda kolletega, mida on täheldatud põletikulise soolehaiguse, isheemilise koliidi, infektsioosse koliidi ja mikroskoopilise koliidi puhul.
kõrvaltoime: gastrointestinaalne isheemia, isheemiline koliit, tugev kõhuvalu/tugev valu pärasooles, verejooks pärasoolest, veriokse
Kloormadinoon / etünüülöstradiool Raseduse vältimine hoiatus:  kloormadinooni/etünüülöstradiooli kasutamisel võib  VTE risk  võrreldes levonorgestreeliga olla 1,25 korda suurem. Hinnanguliselt tekib VTE ühe aasta jooksul 6…9 naisel 10 000-st, kes kasutavad kloormadinooni sisaldavaid KHK'sid; levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate seas on vastav näitaja ligikaudu kuus juhtu.
Lumakaftoor / ivakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: depressioon - lumakaftoori/ivakaftooriga ravitud patsientidel on esinenud depressiooni (sh suitsiidimõtteid ja -katseid), mis tekib tavaliselt 3 kuu jooksul alates ravi alustamisest ning patsientidel, kellel on varem esinenud psühhiaatrilisi häireid. Mõnel juhul see sümptom pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist leevenes. Patsiente (ja hooldajaid) tuleb hoiatada, et tuleb jälgida depressiivse meeleolu, suitsiidimõtete või käitumises esinevate ebatavaliste muutuste suhtes ning   sümptomite tekkimisel kohe arstiga nõu pidada.
hoiatus: Piiratud andmed näitavad ivakaftoori ja lumakaftoori eritumist rinnapiima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada.
Metüülprednisoloon / metüülprednisoloon-naatriumsuktsinaat Põletikuvastane ja immuunsupresseeriv ravi, asendusravi kõrvaltoime: nahapunetus
Mifepristoon, misoprostool Raseduse katkestamine hoiatuse täiendus: Misoprostooli kasutamisel on harva teatatud südame seiskumisest, müokardi infarktist ja/või pärgarterite spasmist ning raskest hüpotensioonist. Südame-veresoonkonna haiguste riskifaktoritega (nt üle 35-aastased isikud, kes on kroonilised suitsetajad, põevad hüperlipideemiat, diabeeti) või väljakujunenud südame-veresoonkonna haigustega naisi tuleb ravida ettevaatusega.
Moksifloksatsiin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon, fikseeritud ravimlööve, valgustundlikkusreaktsioonid.
Mosunetuzumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: teatatud on hemofagotsütaarsest lümfohistiotsütoosist (HLH), sh surmaga lõppenud juhtudest. HLH on eluohtlik sündroom, mida iseloomustavad palavik, hepatomegaalia ja tsütopeeniad. HLH võimalust tuleb kaaluda, kui ssütokiinide vabanemise sündroomi haiguspilt on ebatüüpiline või pikenenud. Patsiente tuleb jälgida HLH kliiniliste nähtude ja sümptomite suhtes. HLH kahtluse korral tuleb ravi  katkestada ja alustada HLH ravi.
Mükofenolaatmofetiil Ägeda äratõukereaktsiooni vältimine hoiatus: piiratud andmed näitavad, et mükofenoolhape eritub rinnapiima. 
Onasemnogeen 5q spinaalse lihasatroofia ravi hoiatused: andmed piiratud suurusega uuringust lastel kehamassiga ≥8,5 kg kuni ≤21 kg (vanuses ligikaudu 1,5…9 aastat), viitasid: 
- sagedasemale ASAT või ALAT aktiivsuse suurenemisele (23 patsiendil 24 st) võrreldes ASAT või ALAT aktiivsuse suurenemise sagedusega, mis on täheldatud teistes uuringutes patsientidel kehamassiga <8,5 kg (31 patsiendil 99 st), 
- suuremale trombotsütopeenia esinemissagedusele (20 patsiendil 24 st) võrreldes trombotsütopeenia esinemissagedusega, mida on täheldatud teistes uuringutes patsientidel kehamassiga <8,5 kg (22 patsiendil 99 st), 
- transaminaaside tõusule (23 patsiendil 24 st). Patsiendid olid asümptomaatilised ja bilirubiinisisaldus ei tõusnud. ASAT ja ALAT sisalduse suurenemist kontrolliti pikaajalise kortikosteroidide kasutamise (26 nädalal kasutas prednisolooni 17 patsienti, 52 nädalal kasutas prednisolooni endiselt 6 patsienti) ja/või suurema annusega.
Pseudoefedriin Nina limaskesta turse vähendamine vastunäidustused: raske  või ravile allumatu hüpertensioon, raske äge või krooniline neeruhaigus / neerupuudulikkus
hoiatus ja kõrvaltoimed: posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) ja pöörduva tserebraalse vasokonstriktsiooni sündroom (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS) - pseudoefedriini kasutamisel on teatatud PRES-i ja RCVS-i juhtudest. Risk on suurenenud patsientidel, kellel on raske või ravile allumatu hüpertensioon või raske äge või krooniline neeruhaigus / neerupuudulikkus.
Pseudoefedriini kasutamine tuleb lõpetada ja vajalik on viivitamatu arstiabi osutamine, kui tekivad järgmised sümptomid: järsku algav tugev peavalu või tugev äkkpeavalu, iiveldus, oksendamine, segasus, krambihood ja/või nägemishäired. Enamik PRES-i ja RCVS-i teatatud juhtudest lahenesid pärast ravimi ärajätmist ja sobivat ravi.
Seleksipaag Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravi koostoime: samaaegsel manustamisel CYP2C8 mõõdukate inhibiitoritega (nt klopidogreel, deferasiroks, teriflunomiid) tuleb vähendada seleksipaagi ööpäevast koguannust, vähendades iga annust poole võrra. Teise võimalusena võib seleksipaagi annustamissagedusega üks kord ööpäevas, mis tagab poole väiksema ööpäevase annuse, jätkata patsientidel, kelle haigus allub hästi ravile üks kord ööpäevas raviskeemi alusel, või rakendada seda patsientidel, kelle jaoks ei ole saadaval sobivat annusetugevust (sobivaid annusetugevusi), mis toetaks(id) poole võrra vähendatud annuste manustamist kaks korda ööpäevas. Kui CYP2C8 mõõduka inhibiitori samaaegne manustamine lõpetatakse, tuleb vastavalt suurendada seleksipaagi ööpäevast koguannust. Maksimaalset annust 1600 mikrogrammi kaks korda ööpäevas ei tohi ületada.
Semaglutiid Diabeedi ravi / kehakaalu vähendamine koostoime: varfariin ja teised kumariini derivaadid: Siiski on atsenokumarooli ja semaglutiidi samaaegsel kasutamisel teatatud INR-väärtuse langusest.
kõrvaltoime: soolesulgus
Simetikoon Soolegaaside sümptomaatiline ravi kõrvaltoimed: simetikooni sisaldavate ravimite kasutamisel on teatatud ülitundlikkusreaktsioonidest, nagu urtikaaria, lööve, erüteem, pruuritus, allergiline dermatiit ja teised nahareaktsioonid.
Sunitiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüperammoneemiline entsefalopaatia - sunitiniibi kasutamisega seoses on täheldatud hüperammoneemilist entsefalopaatiat. Patsientidel, kellel tekib/tekivad seletamatu letargia või vaimse seisundi muutused, tuleb mõõta ammooniumisisaldust ja alustada asjakohast ravi.
Telmisartaan, hüdroklorotiasiid Hüpertensiooni ravi hoiatus: hüdroklorotiasiidisisalduse tõttu on fikseeritud annustega kombinatsioon raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidele vastunäidustatud.
Telmisartaani ei saa organismist hemofiltratsiooni abil eemaldada ja see ei ole dialüüsitav.
Hüdroklorotiasiidi kasutamisel on täheldatud üksikuid hüponatreemia juhte, millega kaasnevad neuroloogilised sümptomid (iiveldus, progresseeruv desorienteeritus, apaatia).

koostoime: jodeeritud kontrastained - diureetikumide põhjustatud dehüdratsiooni korral suureneb neerufunktsiooni ägeda puudulikkuse risk, eriti jodeeritud kontrastainete suurte annuste kasutamise korral. Enne jodeeritud kontrastainete kasutamist on vajalik rehüdratsioon.
Trametiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: atrioventrikulaarne blokaad, sh täielik atrioventrikulaarne blokaad; bradükardia
Valproaat Epilepsia, bipolaarne häire, migreen hoiatus: meestel on soovitatav ravi alustada ja jälgida epilepsia, bipolaarse meeleoluhäire või migreeni ravis kogenud eriarsti poolt.  Vt täpsemalt ravimiteabest.
Ühes retrospektiivses vaatlusuuringus viidatakse suurenenud riskile närvisüsteemi arenguhäirete tekkeks lastel, kes sündisid meeste, keda raviti 3 kuu jooksul enne lapse eostamist valproaadiga, lastena, võrreldes lamotrigiini või levetiratsetaamiga ravi saavate meeste lastega. Ettevaatusabinõuna peavad ravimi väljakirjutajad teavitama meessoost patsiente sellest võimalikust riskist  ja arutama vajadust kaaluda tõhusa rasestumisvastase vahendi kasutamist, sh naissoost partneril, valproaadi kasutamise ajal ja vähemalt 3 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Meessoost patsiendid ei tohi loovutada spermat ravi ajal ja vähemalt 3 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist.
Ettevaatusabinõuna peavad ravimi väljakirjutajad teavitama meessoost patsiente sellest võimalikust riskist ja arutama vajadust kaaluda tõhusa rasestumisvastase vahendi kasutamist, sh naispartneril, valproaadi kasutamise ajal ja vähemalt 3 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Meessoost patsiendid ei tohi loovutada spermat ravi ajal ja vähemalt 3 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. 
Vinfluniin Kasvajavastane ravi hoiatus: nii mees- kui naispatsiendid peavad kasutama adekvaatseid ja efektiivseid kontratseptiivseid meetmeid ravi ajal. Pärast ravi katkestamist/lõpetamist peavad mehed kasutama  4 kuud ning rasestumisvõimelised naised  7 kuud efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.
Vinorelbiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: leukopeenia, neutropeeniline infektsioon, peavalu, pearinglus, ataksia, posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom, südamepuudulikkus, köha, kopsuemboolia, kõhuvalu, seedetrakti verejooks, naha hüperpigmentatsioon (serpentiini-taoline supravenoosne hüperpigmentatsioon), külmavärinad.
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alendroonhape  Menopausijärgse osteoporoosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: küünar- ja sääreluu atüüpilised murrud - murdudest on teatatud pikaajalist ravi saavatel patsientidel. Sarnaselt reieluu atüüpilistele murdudele tekivad need murrud pärast minimaalset traumat või spontaanselt ja mõnedel patsientidel esineb enne täielikku luumurdu prodromaalset valu. Küünarluu murru juhtudel võib olla seos kõndimisabivahendite pikaajalisest kasutamisest tuleneva korduva koormuse kuhjumisega
Amfoteritsiin B Infektsioonivastane ravi hoiatus: teatatud on hüperkaleemia (sh südame rütmihäirete ja südameseiskuseni viinud) juhtudest. Enamus juhte tekkis neerukahjustusega patsientidel ja mõnel juhul pärast lisakaaliumi andmist varasema hüpokaleemiaga patsientidele. Neerufunktsiooni ja kaaliumisisaldust tuleb hinnata enne ravi ja ravi ajal, seda eriti olemasoleva neeruhaigusega patsientidel, kellel on juba esinenud neerupuudulikkus, või patsientidel, kes kasutavad samaaegselt nefrotoksilisi ravimeid
Amlodipiin Hüpertensiooni ravi koostoime: amlodipiini võtmisel koos takroliimusega esineb risk takroliimuse mürgistuseks. Selle vältimiseks tuleb jälgida vere takroliimusetaset ning vajaduse korral kohandada takroliimuse annust
Atesolizumab  Kasvajavastane ravi hoiatus:  olemasoleva autoimmuunhaigusega (AID) patsientidel näitavad vaatlusuuringutest saadud andmed suuremat immuunvahendatud kõrvaltoimete tekkeriski pärast ravi immuunkontrollpunkti inhibiitoriga kui ilma olemasoleva AID-ta patsientidel. Sageli esines olemasoleva AID ägenemisi, kuid enamik neist olid kerged ja ravitavad
Atseklofenak (paikne ravim) Valu ja põletikuvastane ravi hoiatus raseduse ajal kasutamise kohta: puuduvad kliinilised andmed atseklofenaki kasutamise kohta raseduse ajal. Isegi kui süsteemne ekspositsioon on eeldatavalt väiksem võrreldes suukaudse raviga, ei ole teada, kas paiksel kasutamisel saavutatav süsteemne ekspositsioon võib kahjutada embrüot/loodet. Raseduse I ja II trimestril ei tohi ravimit kasutada, kui see pole selgelt vajalik ning siis tuleb annust hoida võimalikult madalana ja ravi kestus võimalikult lühike. Raseduse III trimestril võib prostaglandiini süntetaasi inhibiitorite, sh atseklofenaki süsteemne kasutamine põhjustada lootel kardiopulmonaalset ja renaalset toksilisust. Raseduse lõpus võib nii emal kui ka lapsel tekkida veritsusaja pikenemine ja sünnitus võib edasi lükkuda (vastunäidustatud III trimestril)
Avatrombopaag Trombotüstopeenia ravi hoiatuse täiendus: muuhulgas tuleb suurenenud tromboosiriskiga arvestada omandatud riskifaktoritega (nt antifosfolipiidsündroom)
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus: olemasoleva autoimmuunhaigusega (AID) patsientidel näitavad vaatlusuuringutest saadud andmed suuremat immuunvahendatud kõrvaltoimete tekkeriski pärast ravi immuunkontrollpunkti inhibiitoriga kui ilma olemasoleva AID-ta patsientidel. Sageli esines olemasoleva AID ägenemisi, kuid enamik neist olid kerged ja ravitavad
kõrvaltoimed: uveiit (silmapõletik), immuunvahendatud artriit (liigesepõletik)
Fentanüül Valu ravi kõrvaltoime: düsfaagia
Gentamütsiin Infektsioonivastane ravi hoiatus (ototoksilisuse täiendus): mitokondriaalse DNA mutatsioonidega (eriti nukleotiidide 1555 A kuni G asendus 12S rRNA geenis) patsientidel on suurem ototoksilisuse risk, isegi kui aminoglükosiidi sisaldus seerumis on ravi ajal soovitatavas vahemikus. Sellistel patsientidel tuleb kaaluda alternatiivseid ravivõimalusi. Patsientidel, kelle emal on olulised mutatsioonid või aminoglükosiididest põhjustatud kurtus, tuleb enne manustamist kaaluda alternatiivset ravi või geneetilist testimist
Klaritromütsiin Infektsioonivastane ravi vastunäidustus: ivabradiiniga kooskasutamine
hoiatus: edoksabaaniga kooskasutamisel suureneb veritsusrisk; hüdroksüklorokviini ja klorokviiniga (teadaolevalt pikendavad QT intervalli) kooskasutamisel vajalik ettevaatus, kuna see võib põhjustada südame rütmihäireid ja tõsiseid kardiovaskulaarseid kõrvaltoimeid. Süsteemsete ja sissehingatavate kortikosteroididega kooskasutamisel vajalik ettevaatus (kortikosteroidide võimaliku süsteemse saadavuse suurenemise tõttu), jälgida süsteemse kortikosteroidi kõrvaltoimete tekke suhtes
Kobimetiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: stomatiit 
Naatriumlevotüroksiin Hüpotüreoosi ravi hoiatus: biotiin võib mõjutada kilpnäärme immuunanalüüse, mis põhinevad biotiini/streptavidiini koostoimel, põhjustades vääralt vähenenud või vääralt suurenenud analüüsitulemust. Koostoime ulatus suureneb biotiini suuremate annuste kasutamisel.
koostoimed: kohv - samaaegset võtmist koos kohviga tuleb vältida, kuna see võib vähendada levotüroksiini imendumist. Soovitatav on pooletunnine kuni tunniajane vahe. Patsientidel, kes juba kasutavad levotüroksiini, on soovitatav oma kohvitarbimise harjumusi mitte muuta enne, kui raviarst on kontrollinud ja jälginud levotüroksiinisisaldust.
Prootonpumba inhibiitorid võivad vähendada kilpnäärmehormoonide imendumist, sest mao pH.
Orlistaat vähendab levotüroksiini imendumist (võib esineda hüpotüreoosi ja/või ravile halvasti alluvat hüpotüreoosi)
Semaglutiid (ühekordne suukaudne annus) suurendas levotüroksiini ekspositsiooni  33%, samas maksimaalne ekspositsioon (Cmax ) ei muutunud. Kui levotüroksiini kasutatakse koos semaglutiidiga tuleb kaaluda kilpnäärme parameetrite jälgimist ja annuse kohandamist
Nortriptüliin Depressiooni ravi hoiatus: nortriptüliinravi saavatel patsientidel on teatatud Brugada sündroomi avaldumisest. See on harvaesinev pärilik südame naatriumikanali haigus iseloomulike EKG muutustega (ST-segmendi tõus ja T-saki kõrvalekalded parempoolsetes prekordiaalsetes elektroodides), mis võivad põhjustada südameseiskust ja/või äkksurma. Nortriptüliini tuleks Brugada sündroomi või selle esinemiskahtlusega patsientidel üldiselt vältida. Ettevaatlik tuleb olla patsientide puhul, kellel esinevad riskifaktorid, nagu perekondlikult esinev südame seiskumine või äkksurm.
kõrvaltoime: Brugada sündroom (avaldumine) (teadmata sagedus), hüponatreemia
üleannustamine: seoses nortriptüliini üleannustamisega on turuletulekujärgse järelevalve käigus teatatud Brugada sündroomist (avaldumine) ja Brugada EKG mustrist (BEP)
Parekoksiib Valu ravi hoiatus (rasedusaegne kasutamine): parekoksiibi ei tohi kasutada III trimestril, sest võib põhjustada lootel neeru- ja südameprobleeme, tekitada naisel ja  lapsel veritsust ning tuua kaasa eeldatust hilisema või pikemaajalise sünnituse. Parekoksiibi ei tohi kasutada esimese 6 raseduskuu ajal, v.a juhul, kui see on hädavajalik. Kasutamisel pärast 20. rasedusnädalat rohkem kui mõne päeva jooksul võib parekokisiib põhjustada lootel neeruprobleeme, oligohüdramnioni või arterioosjuha ahenemise
Piroksikaam (paikne ravim) Valu ja põletikuvastane ravi hoiatus raseduse ajal kasutamise kohta: puuduvad kliinilised andmed piroksikaami kasutamise kohta raseduse ajal. Isegi kui süsteemne ekspositsioon on eeldatavalt väiksem võrreldes suukaudse raviga, ei ole teada, kas paiksel kasutamisel saavutatav süsteemne ekspositsioon võib kahjutada  embrüot/loodet. Raseduse I ja II trimestril ei tohi piroksikaami kasutada, kui see pole selgelt vajalik ning siis tuleb annust hoida võimalikult madalana ja ravi kestus võimalikult lühike. Raseduse III trimestril võib prostaglandiini süntetaasi inhibiitorite, sh piroksikaami süsteemne kasutamine põhjustada lootel kardiopulmonaalset ja renaalset toksilisust. Raseduse lõpus võib nii emal kui ka lapsel tekkida veritsusaja pikenemine ja sünnitus võib edasi lükkuda (vastunäidustatud III trimestril)
Pravastatiin Düslipideemia ravi kõrvaltoime: lihaserebend (teadmata sagedus)
Ratsekadotriil Ägeda kõhulahtisuse ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked naha kõrvaltoimed - teatatud on mh eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioonist (DRESS), mis võib olla eluohtlik või lõppeda surmaga. Patsiente tuleb teavitada nähtudest ja sümptomitest ning hoolikalt jälgida nahareaktsioonide suhtes. Juhul kui ilmnevad DRESS-i nähud ja sümptomid, tuleb ravi ratsekadotriiliga viivitamatult katkestada ja kaaluda alternatiivset ravi. Juhul kui patsiendil on seoses ratsekadotriili kasutamisega tekkinud DRESS, ei tohi neil patsientidel ravi ratsekadotriiliga kunagi uuesti alustada.
kõrvaltoime: anafülaktiline šokk (teadmata sagedus)
Takroliimus (paikne ravim) Atoopilise dermatiidi ravi hoiatus: ei soovitata kasutada mh neil, kellel esineb gangrenoosne püodermia
Tenofoviirdisoproksiil HIV infektsiooni ravi hoiatus ja kõrvaltoime: luu mineraalse tiheduse vähenemine (sage)
Tremelimumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: uveiit, immuunvahendatud artriit (liigesepõletik)
Tsefotaksiim  Infektsioonivastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)
Vemurafeniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: stomatiit 
Venlafaksiin Depressiooni ravi üleannustamine: mh tekib hüpoglükeemia

Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Abematsikliib Kasvajavastane ravi hoiatus: arteriaalsed trombemboolilised sündmused (ATE) - metastaatilise rinnavähi uuringutes on abematsikliibi kasutamisel kombinatsioonis endokriinraviga täheldatud tõsise ATEd, sh isheemilise insuldi ja müokardiinfarkti riski võimalikku suurenemist. Patsientidel, kellel tekib tõsine ATE, tuleb kaaluda abematsikliibi jätkamisega seotud kasu ja riske
Aksikabtageentsiloleutseel Kasvajavastane ravi hoiatus: viiruse reaktivatsioon - Yescartaga ravitud patsientidel, keda on varem ravitud ka muude immunosupressantidega, on teatatud JC-viiruse reaktivatsioonist, mis põhjustab progresseeruvat hulgikoldelist leukoentsefalopaatiat. Teatatud on surmlõppega juhtudest. Immuunpuudulikkusega patsientidel, kellel tekivad või süvenevad neuroloogilised sümptomid, tuleb arvestada progresseeruva hulgikoldelise leukoentsefalopaatia võimalusega ning teha asjakohane diagnostiline hindamine
Alfaeftrenonakog  B hemofiilia (veritsuse ravi ja profülaktika) kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
Alfaolipudaas  (olipudasum alfa) A/B- või B-tüüpi happelise sfingomüelinaasi puudulikkuse (ASMD) ensüümasendusravi hoiatus: lastel on teatatud üleannustamise juhtudest annuse eskaleerimise ajal. Mõnel neist patsientidest esines 24 tunni jooksul pärast ravi alustamist tõsiseid kõrvaltoimeid, sh surmajuhud. Peamised kliinilised leiud olid hingamispuudulikkus, hüpotensioon, maksafunktsiooni aktiivsuse märkimisväärne suurenemine analüüsides ja seedetrakti verejooks. Üleannustamise korral tuleb infusioon viivitamatult lõpetada ja patsienti tuleb haiglatingimustes hoolikalt jälgida infusiooniga seotud reaktsioonide, sealhulgas ägeda faasi reaktsioonide tekkimise suhtes
Avelumab Kasvajavastane ravi hoiatus: olemasoleva autoimmuunhaigusega patsientidel võib pärast immuunkontrollpunkti inhibiitoritega ravi suureneda immuunsüsteemiga seotud kõrvaletoimete tekkerisk , lisaks esines sageli autoimmuunse põhihaiguse ägenemist, kuid enamik juhtudest olid kerged ja allusid ravile
kõrvaltoime: sarkoidoos (kliinilistes uuringutes patsientidel, kes said avelumabi kombinatsioonis plaatinapõhise keemiaraviga)
Dabrafeniib; trametiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: perifeerne neuropaatia (sh sensoorne ja motoorne neuropaatia)
Dimetüülfumaraat Hulgiskleroosi ravi uus teave rasedusaegse kasutamise kohta: Tecfidera raseduste registris on dokumenteeritud dimetüülfumaraati kasutanud hulgiskleroosiga patsientide kohta 289 prospektiivselt kogutud raseduse tulemust. Dimetüülfumaraadi kasutamise kestuse mediaan oli 4,6 rasedusnädalat, kusjuures pärast 6. rasedusnädalat oli kokkupuude ravimiga piiratud (44 raseduse tulemust). Dimetüülfumaraadi kasutamine raseduse nii varajasel perioodil ei näita väärarengutega seotud ega loote/vastsündinu toksilisuse esinemist võrreldes üldise populatsiooniga. Dimetüülfumaraadi kauema või raseduse hilisematel perioodidel kasutamisega seotud risk ei ole teada
Empagliflosiin 2. tüüpi suhkurtõbi hoiatus: ravimit ei tohi kasutada 1. tüüpi suhkurtõvega patsientidel (ketoatsidoosi risk)
Etanertsept Reumatoidartriidi, psoriaasi jms ravi uus teave imetamise kohta: lakteerivatel rottidel on pärast subkutaanset manustamist etanertsepti eritunud piima ja seda avastati poegade seerumis. Piiratud andmed avaldatud kirjandusest näitavad, et inimese rinnapiimas on tuvastatud väikeses koguses etanertsepti. Etanertsepti kasutamist imetamise ajal võib kaaluda, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele. Süsteemne ekspositsioon rinnaga toidetaval imikul on eeldatavalt väike, sest suurem osa etanertseptist laguneb seedetraktis, kuid samas on süsteemse ekspositsiooni kohta rinnaga toidetaval imikul andmed piiratud. Seega tuleb etanertsepti saava ema rinnaga toidetaval imikul kaaluda elusvaktsiinide (nt BCG vaktsiin) manustamist 16 nädalat pärast rinnaga toitmise lõpetamist (või varem, kui etanertsepti sisaldus imiku seerumis ei ole tuvastatav)
Evinakumab Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoime: väsimus
Filgotiniib Reumatoidartriidi ja haavandilise koliidi ravi kõrvaltoime: vertiigo
Flukonasool Seeninfektsioonide ravi hoiatus: rasestumisvõimelised naised - enne ravi alustamist tuleb patsienti teavitada võimalikust riskist lootele. Pärast ühekordse annusega ravi soovitatakse enne rasestumist 1-nädalast väljauhtmisperioodi (5–6 poolväärtusaega). Pikemate ravikuuride korral võib vajadusel kaalutleda rasestumisvastaste vahendite kasutamist kogu raviperioodi vältel ja 1 nädala jooksul pärast viimase annuse võtmist. Olemasolevate epidemioloogiliste uuringute andmed raseduse ajal flukonasooli kasutamisega seotud südame väärarengute kohta on ebajärjekindlad. Viie vaatlusuuringu metaanalüüsis, kus osales esimese trimestri ajal flukonasooliga kokku puutunud mitu tuhat rasedat leiti, et südame väärarengute risk on 1,8…2 korda suurem võrreldes flukonasooli ja/või paiksete asoolide mittekasutamisega. Juhtumiaruannetes kirjeldatakse kaasasündinud väärarendeid imikutel, kelle emad said flukonasooli suuri annuseid (400…800 mg ööpäevas) vähemalt 3 kuu jooksul raseduse ajal koktsidioidmükoosi raviks. Nendel imikutel täheldatud kaasasündinud väärarendid on muu hulgas brahhütsefaalia, kõrvade düsplaasia, suur eesmine lõge, reieluu kaardumine ja kodarluu-õlavarreluu sünostoos. Põhjuslik seos flukonasooli kasutamise ja kaasasündinud väärarendite vahel ei ole kindel
Furosemiid Tursed, hüpertensioon koostoime: aliskireen vähendab suukaudselt manustatava furosemiidi sisaldust plasmas. Patsientidel, keda ravitakse nii aliskireeni kui suukaudse furosemiidiga, võib täheldada furosemiidi toime vähenemist ning soovitatav on monitoorida diureetilise toime vähenemist ja annust vastavalt kohandada
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: neerupealiste puudulikkus
Lipegfilgrastiim Neutropeenia ravi hoiatus: müelodüsplastiline sündroom ja äge müeloidne leukeemia rinna- ja kopsuvähiga patsientidel - turuletulekujärgses vaatlusuuringus on pegfilgrastiimi (alternatiivne G CFS) manustamist keemiaravi ja/või kiiritusravi ajal seostatud müelodüsplastilise sündroomi (MDS) ja ägeda müeloidse leukeemia (AML) tekkega. Sarnast seost lipegfilgrastiimi ja MDS i/AML i vahel ei ole teada. Sellegipoolest tuleb rinna- ja kopsuvähiga patsiente jälgida MDS i/AML i nähtude ja sümptomite suhtes.
kõrvaltoimed: anafükatiline reaktsioon, angioädeem; pearinglus, hüpotensioon, juuste väljalangemine, koletsüstiit
Lorlatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: proteinuuria (valk uriinis)
Oksükodoon Valu ravi kõrvaltoime ja hoiatus: sapijuha sulgurlihase funktsioonihäire -  oksükodoon võib põhjustada sapijuha sulgurlihase funktsioonihäiret ja spasmi, mille tulemusena suureneb sapiteedes rõhk ja suureneb sapiteede sümptomite ja pankreatiidi tekkimise risk. Seetõttu tuleb olla oksükodooni manustamisel pankreatiidi ja sapiteede haigustega patsientidele ettevaatlik
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi hoiatus: sapiteede kartsinoomiga (eeskätt sapiteede stentidega) patsiente tuleb hoolikalt jälgida kolangiidi või sapiteede infektsioonide tekkimise suhtes enne ravi alustamist ja edaspidi regulaarselt
Pirfenidoon Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) (lisaks teistele rasketele nahareaktsioonidele)
Pramipeksool Parkinsoni tõve ravi hoiatus rahutute jalgade augmentatsiooni sündroomiga seoses: enne ravi alustamist tuleb patsiente augmentatsiooni tekkevõimalusest teavitada ja neid tuleb juhendada arstiga ühendust võtma, kui neil tekivad augmentatsiooni sümptomid. Augmentatsiooni kahtluse korral tuleb kaaluda annuse kohandamist väikseima efektiivse annuseni või pramipeksooliga ravi lõpetamist
kõrvaltoime: rahutute jalgade augmentatsiooni sündroom
Siponimood Hulgiskleroosi ravi hoiatuse täpsustus: enamik bradüarütmia või atrioventrikulaarse ülejuhte aeglustumise juhtudest olid asüptomaatilised, ajutised ja lahenesid 24 tunni jooksul ega vajanud ravi katkestamist. Kui ilmnevad manustamisjärgsed sümptomid (peapööritus, mittekardiaalne rinnavalu, peavalu), tuleb alustada sobivat kliinilist ravi ning jätkata jälgimist kuni sümptomite taandumiseni. Vajadusel saab siponimoodist indutseeritud südame löögisageduse aeglustumist ravida parenteraalselt atropiini või isoprenaliiniga
Tsenobamaat Epilepsia ravi kõrvaltoime: enesetapumõtted

Varasemad ohutusmuutused leiad, kui kerid leheküljel allapoole.

Ohutusalase teabe hindamine

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees (PRAC) hinnatakse uusi ohusignaale ja perioodilisi ohutusaruandeid ning täiendatakse vajadusel ravimiteavet, samuti hinnatakse ohutusmuutusi Euroopa Ravimiameti inimravimite komitees (CHMP).

Lisaks hindab Ravimiamet riiklike protseduuride müügiloa hoidjate esitatud ohutusalaseid muutuseid.

Ravimiteave

Ravimiteave täies mahus on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on leitav ravimiregistrist. Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf-failina.

PRACi soovituste avaldamisest võtab mõni kuu aega, et uus teave jõuaks ravimiinfodesse.

 Ohutusalased soovitused (Euroopa Ravimiamet):

Perioodilise ohutusaruande hindamise tulemusel PRACi poolt soovitatud muutused:

Ohutusmuutused 2018–2023

Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Apalutamiid  Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus  - ägeda alguse ja/või ebaselge põhjusega halvenenud kopsusümptomite puhul tuleb ravi apalutamiidiga katkestada nende sümptomite täiendava uurimise ajaks; interstitsiaalse kopsuhaiguse diagnoosimisel tuleb ravi apalutamiidiga lõpetada ja alustada asjakohast ravi vastavalt vajadusele); rahutute jalgade sündroom
Etanertsept Reumatoidartriidi, psoriaasi jms ravi kõrvaltoime: glomerulonefriit
Etoposiid Kasvajavastane ravi hoiatus: voolikusiseste filtrite kasutamisel etoposiidi manustamise ajal täheldati infusiooniga seotud ülitundlikkusreaktsioonide riski suurenemist. Voolikusiseseid filtreid ei tohi kasutada
kõrvaltoime:  oportunistlikud infektsioonid, nagu Pneumocystis jirovecii kopsupõletik
Gilteritiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: gilteritiniibi saadavus võib suureneda raske neerukahjustuse või lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel. Patsiente tuleb gilteritiniibi manustamise ajal toksilisuse suhtes hoolikalt jälgida
Ibuprofeen (paiksed    ravimvormid) Valu leevendamine vastunäidustus: raseduse 3. trimester
hoiatus raseduse ajal: paiksete ravimvormide kasutamise kohta raseduse ajal kliinilised andmed puuduvad. Isegi kui süsteemne ekspositsioon on väiksem kui suukaudsel manustamisel, ei ole teada, kas see võib ibuprofeeni paikse manustamise korral embrüole/lootele kahjulik olla. Ibuprofeeni ei tohi kasutada raseduse 1. ja 2. trimestri ajal, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik. Sellisel juhul tuleb kasutada väikseimat võimalikku annust lühima võimaliku aja jooksul.
Raseduse 3. trimestril võib süsteemsete prostaglandiini süntetaasi inhibiitorite, sh ibuprofeeni paikne kasutamine põhjustada lootel kardiopulmonaalset ja renaalset toksilisust. Raseduse lõpus võib nii emal kui ka lapsel esineda veritsusaja pikenemist ning sünnituse kulg võib pikeneda. Seetõttu on ibuprofeen vastunäidustatud raseduse kolmanda trimestri ajal.

hoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahakõrvaltoimed: mh multiformne erüteem, eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
Ibuprofeen (süsteemsed ravimvormid) Valu leevendamine hoiatus ja kõrvaltoime: Kounise sündroom - ibuprofeeniga ravitud patsientidel on teatatud Kounise sündroomi juhtudest. Kounise sündroom on määratletud kui allergilise või ülitundlikkusreaktsiooni põhjustatud kardiovaskulaarsed sümptomid, mis on seotud pärgarterite ahenemisega ja võivad viia müokardiinfarkti tekkeni 
hoiatus ja kõrvaltoime:
rasked nahakõrvaltoimed: mh multiformne erüteem, eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
Ivakaftoor  Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: depressioon - ivakaftooriga (peamiselt kombinatsioonis tesakaftoori/ ivakaftooriga või ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftooriga) ravitud patsientidel on esinenud depressiooni (sh suitsiidimõtteid ja -katseid), mis tekib tavaliselt 3 kuu jooksul alates ravi alustamisest ning patsientidel, kellel on varem esinenud psühhiaatrilisi häireid. Mõnel juhul see sümptom pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist leevenes. Patsiente (ja hooldajaid) tuleb hoiatada, et patsiente on vaja jälgida depressiivse meeleolu, suitsiidimõtete või käitumises esinevate ebatavaliste muutuste suhtes ning et nad peavad nende sümptomite tekkimisel kohe arstiga nõu pidama
Oomega-3-rasvhappe etüülestrid Hüpertriglütserideemia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: randomiseeritud kontrolliga kliiniliste uuringute süstemaatilised ülevaated ja metaanalüüsid tõid esile annusest sõltuva kodade virvendusarütmia riski suurenemise väljakujunenud südame-veresoonkonna haigustega või kardiovaskulaarsete riskifaktoritega patsientidel, keda ravitakse oomega-3-happeliste etüülestritega võrreldes platseeboga. Täheldatud risk on suurim annusega 4 g/ööpäevas. Kodade virvendusarütmia tekkimisel tuleb ravi jäädavalt katkestada
Pregabaliin Epilepsia jms ravi hoiatuse täpsustus: ärajätunähtude sümptomina võivad tekkida ka enesetapumõtted
Rotigotiin Rahutute jalgade sündroomi ravi hoiatus: düstoonilised reaktsioonid: Parkinsoni tõvega patsientidel on aeg-ajalt on teatatud düstoonilistest reaktsioonidest, sh düstoonia, ebaõige kehahoiak, kõõrkaelsus ja pleurototoonus (Pisa sündroom) pärast rotigotiini manustamise alustamist või annuse astmelist suurendamist. Kuigi düstoonilised reaktsioonid võivad olla Parkinsoni tõve sümptom, on sümptomid mõnedel neist patsientidest paranenud pärast rotigotiini annuse vähendamist või manustamise lõpetamist. Kui tekib düstooniline reaktsioon, tuleb dopamiinergiline raviskeem üle vaadata ja kaaluda rotigotiini annuse korrigeerimist
Rukapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: neutropeenia, stomatiit
Salbutamool Astma ravi hoiatus: lühitoimeliste beeta-agonistide liigkasutamine võib varjata põhihaiguse süvenemist ning soodustada kontrolli halvenemist astma üle, mille tagajärjel suureneb raskete astma ägenemiste ja surma risk.
Patsiente, kes kasutavad rohkem kui kaks korda nädalas „vastavalt vajadusele“ salbutamooli (võtmata arvesse profülaktilist kasutamist enne füüsilist koormust), tuleb uuesti hinnata (st päeva ajal esinevad sümptomid, öine ärkamine ja tegevuse piirangud astma tõttu) ravi õigeks kohandamiseks, sest nendel patsientidel on oht salbutamooli liigkasutada
Tesakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus: IVA/TEZ iga ravitud patsientidel on esinenud depressiooni (sh suitsiidimõtteid ja -katseid), mis tekib tavaliselt 3 kuu jooksul alates ravi alustamisest ning patsientidel, kellel on varem esinenud psühhiaatrilisi häireid. Mõnel juhul see sümptom pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist leevenes. Patsiente (ja hooldajaid) tuleb hoiatada, et patsiente on vaja jälgida depressiivse meeleolu, suitsiidimõtete või käitumises esinevate ebatavaliste muutuste suhtes ning et nad peavad nende sümptomite tekkimisel kohe arstiga nõu pidama
Tiksagevimab COVID 19 kokkupuute eelne profülaktika hoiatus: uuringus PROVENT esines rohkematel EVUSHELDi rühma kuulunud osalejatel tõsiseid kardiaalseid või trombemboolilisi kõrvaltoimeid kui neil, kes kuulusid platseeborühma (1,6% vs. 0,9%). Enamikel osalejatel esinesid kardiovaskulaarsed riskitegurid ja/või oli anamneesis kardiovaskulaarne haigus, mis võis seletada nende sündmuste teket
Tsiltakabtageenautoleutseel  Hulgimüeloomi ravi hoiatus: käimasolevas uuringus on teatatud CAR positiivse T rakulise lümfoomi juhust
Upadatsitiniib Reumatoidartriidi, haavandilise koliidi jms ravi hoiatus: hüpoglükeemia diabeedi korral: diabeediravimeid saavatel patsientidel on teatatud hüpoglükeemiast pärast JAK-i inhibiitorite, sh upadatsitiniibi ravi alustamist. Hüpoglükeemia tekkimisel võib osutuda vajalikuks diabeedivastaste ravimite annuse kohandamine
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Abakaviir (ja kombinatsioonid) HIV infektsiooni ravi hoiatus: müokardiinfarkti risk - suure kardiovaskulaarse riskiga patsientide ravimisel tuleb abakaviiri sisaldava raviskeemi asemel kaaluda muid ravivõimalusi
Alfafollitropiin (Gonal F) Anovulatsiooni jms ravi hoiatus: GONAL-f 1050 IU ja GONAL-f 450 manustamiskõlblikuks muutmise lahustit sisaldava süstli nõelakaitse sisaldab lateksit (kuiv looduslik kautšuk), mis võib tekitada raskeid allergilisi reaktsioone. Saadaval on ka ilma bensüülalkoholi ja lateksita ravimvorm (GONAL-f 75 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti) neile, kellel on ülitundlikkus nende abiainete suhtes
Asatsitidiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nahavaskuliit
Breksukaptageenautoleutseel (Tecartus, CAR-T) Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: infusiooniga seotud reaktsioonid
Dapagliflosiin (ja kombinatsioonid) 2. tüüpi suhkurtõve ravi hoiatus ja kõrvaltoime: dapaglifosiini kasutamisel on teatatud fimoosi / omandatud fimoosi juhtudest koos suguelundite samaaegsete infektsioonidega, mis mõnel juhul vajasid ümberlõikamist
Futibatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kõhuvalu, soolesulgus
Gemtsitabiin Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid - teatatud on mh Stevensi-Johnsoni sündroomist (SJS), toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (TEN) ja ägedast generaliseerunud eksantematoossest pustuloosist (AGEP), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Patsiente tuleb teavitada nähtudest ja sümptomitest ning jälgida hoolikalt nahareaktsioonide suhtes. Kui ilmnevad nendele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi gemtsitabiiniga viivitamatult lõpetada
Nirmatrelviir +ritonaviir COVID-19 ravi vastunäidustus: primidoon, finerenoon, naloksegool, rifapetiin, lumakaftoor/ivakaftoor
koostoimed: lisati uusi ravimeid ja muudeti lõigu sõnastust (vt ravimiteave ravimiregister.ee)
Paroksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoime: leukopeenia
Relugoliks Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: urtikaaria, angioödeem
Ritonaviir HIV infektsiooni ravi koostoimed: dabigatraan, edoksabaan - P-gp inhibeerimise tõttu ritonaviiri poolt võib seerumikontsentratsioon suureneda. Kui dabigatraaneteksilaadi ja edoksabaani (DOAC, mida transpordib P-gp, kuid mida ei metaboliseeru CYP3A4) manustatakse koos ritonaviiriga, tuleks kaaluda DOAC kliinilist jälgimist ja/või annuse vähendamist
Trientiin Wilsoni tõve ravi kõrvaltoimed: luupusesarnane sündroom, luupusnefriit
Valproehape Epilepsia ravi hoiatused raseduse ja imetamise lõigus: epilepsia ravis ov valproaat vastunäidustatud raseduse ajal (välja arvatud juhul, kui sobiv alternatiivne ravi puudub) ja rasestumisvõimelistele naistele (välja arvatud juhul, kui raseduse ennetusprogrammi kõik tingimused on täidetud)
bipolaarse meeleoluhäire ravis on valproaat vastunäidustatud raseduse ajal ja rasestumisvõimelistele naistele (välja arvatud juhul, kui raseduse ennetusprogrammi kõik tingimused on täidetud)
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Aflibertsept Maakula turse ja degeneratsiooni ravi hoiatus: väga piiratud andmed näitavad, et aflibertsept võib erituda vähesel määral rinnapiima. Aflibertsept on suur valgu molekul ja imikul imenduv ravimi hulk on eeldatavalt minimaalne. Toime rinnaga toidetavale vastsündinule/imikule ei ole teada. Ettevaatusabinõuna ei soovitatav ravi ajal last imetada
Alfaefgartigimood Müasteenia ravi hoiatused: infusioonireaktsioonide tekkimisel tuleb ravimit manustada aeglasema kiirusega, ajutiselt katkestada või infusioon lõpetada
Turuletulekujärgselt on teatatud anafülaktiliste reaktsioonide juhtudest. Selle kahtluse korral tuleb ravi  kohe katkestada ja alustada sobiva raviga. Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkuse ja anafülaktiliste reaktsioonide nähtude ning sümptomite tunnustest ja soovitada nende ilmnemisel otsekohe ühendust võtta oma tervishoiuteenuse osutajaga
Apomorfiin Parkinsoni tõve ravi vastunäidustus: ondansetrooniga kooskasutamine (tugeva hüpotensiooni ja teadvusekaotuse risk; sarnane toime võib avalduda ka koos muude 5-HT3 antagonistidega)
Atsetasoolamiid Gluakoomi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pärast atsetasoolamiidi kasutamist on teatatud soonkesta efusiooni/irdumise juhtudest. Sümptomid on muu hulgas akuutselt algav nägemisteravuse vähenemine või silmavalu, mis võivad ilmneda mõne tunni jooksul pärast atsetasoolamiidiga ravi alustamist. Soonkesta efusiooni/irdumise kahtluse korral tuleb atsetasoolamiidi kasutamine võimalikult kiiresti lõpetada
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine müokardiidi / perikardiidi hoiatuse täiendus:  olemasolevad andmed näitavad, et enamik juhtudest taandub. Mõnel juhul oli vajalik toetavat intensiivravi ja on esinenud surmaga lõppenud juhte
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: venoosne trombemboolia (VTE) (esinemissagedus teadmata) - pärast vaktsineerimist Vaxzevriaga on täheldatud VTE juhte ning sellega tuleb arvestada inimeste puhul, kellel on suurenenud risk VTE tekkeks
Lamotrigiin Epilepsia ravi hoiatus: HLA-B*1502 alleeli kandlus Aasia (peamiselt Han-hiina ja Tai) päritolu isikutel on näidanud, et see on seotud SJS/TEN-i tekkeriskiga lamotrigiinravi korral. Kui on teada, et need patsiendid on HLA-B*1502 suhtes positiivsed, tuleb lamotrigiini kasutamist hoolikalt kaaluda
kõrvaltoime:  motoorsed ja/või foneetilised tikid, pseudolümfoom
Liraglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvlatoime: düsgeusia
Tesepelumab Astma säilitusravi kõrvaltoime: ülitundlikkus (sh anafülaktiline reaktsioon)
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Akalabrutiniib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hüpertensioon
Doksorubitsiin pegüleeritud liposomaalse vormina (Caelyx) Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (ILD) võib olla ägeda algusega, sh on esinenud surmaga lõppenud juhte. Kui patsientidel süvenevad respiratoorsed sümptomid, nagu düspnoe, kuiv köha ja palavik, tuleb Caelyx pegylated liposomal’i manustamine katkestada ja patsienti tuleb viivitamatult uurida. Kui ILD leiab kinnitust, tuleb Caelyx pegylated liposomal’i manustamine lõpetada ja patsienti tuleb asjakohaselt ravida
Faritsimab Maakula ealise degenerat-siooni ja diabeetilise turse ravi kõrvaltoime: klaaskeha irdumine, traumaatiline katarakt, protseduuriga seotud valu
Hüdrokortisoon  Neerupealiste kaasasündinud hüperplaasia ravi hoiatus: nii meestel kui naistel, kellel on kaasasündinud neerupealiste hüperplaasia tõttu madalam viljakus, võib viljakus taastuda varsti pärast Efmody-ravi alustamist. Naistel põhjustab 17-OH progesterooni ja androsteendiooni vähenemine progesterooni ning testosterooni taseme langust, mis võib taastada menstruatsiooni/viljakuse. Patsiente tuleb Efmody-ravi alustamisel teavitada võimalikust viljakuse taastumisest, et nad saaksid kaaluda rasestumisvastase vahendi vajalikkust
Ibrutiniib Kasvajavasane ravi kõrvlatoimed: püogeenne granuloom, äge neerupuudulikkus
Kabosantiniib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: arteriaalne emboolia (monoteraapia ja koos nivolumabiga), sapijuha kadumise sündroom (koos nivolumabiga)
Kargluumhape Hüperammoneemia ravi hoiatus: neerukahjustusega patsientidel tuleb annust vähendada 
Morfiin Valu ravi, asendusravi hoiatused ja kõrvaltoimed: tsentraalne uneapnoe ja unega seotud hüpokseemia, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP), Oddi sfinkteri düsfunktsioon ja spasm (suureneb sapiteedega seotud sümptomite ja pankreatiidi tekke risk)
Morfiini korduv kasutamine võib põhjustada ravimisõltuvust isegi terapeutilistes annustes. Risk võib varieeruda olenevalt patsiendi individuaalsetest riskiteguritest, annustusest ja opioidravi kestusest
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: (lisaks seedetrakti perforatsioonile) isheemiline koliit: kui tekib isheemiline koliit, tuleb ravi Vargatefiga katkestada, ja pärast isheemilise koliidi täielikku taandumist ja patsiendi seisundi ning muude riskitegurite hoolikat hindamist võib erandjuhtudel ravi Vargatefiga uuesti alustada
Olapariib  Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ravimitekkene maksakahjustus - kui tekivad kliinilised sümptomid või nähud, tuleb teha kohe kliiniline hindamine ja maksafunktsiooni analüüsid. Selle kahtluse korral tuleb ravi katkestada. Kui kahjustus on raske, tuleb kliiniliselt hinnata ravi lõpetamise vajadust
Osimertiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
Piperakviintetrafosfaat + artenimool Malaaria ravi kõrvaltoime: maksarakkude kahjustus 
Pralsetiniib Kasvajavastane ravi Kõige sagedamini täheldatud rasked kõrvaltoimed olid aneemia (22,4%), neutropeenia (21,1%), hüpertensioon (17,6%), pneumoonia (15,4%) ja lümfopeenia (17,4%)
Remdesiviir COVID-19 ravi hoiatus: väga väheste kogemuste tõttu ei tohi remdesiviiri kasutada raseduse esimesel trimestril, välja arvatud juhul, kui naise kliiniline seisund vajab ravi. Raseduse teisel või kolmandal trimestril kasutamist võib kaaluda. Fertiilses eas naised peavad kaaluma efektiivset kontratseptsiooni ravi ajal.
Remdesiviir ja selle peamine metaboliit erituvad pärast IV manustamist väga väikeses koguses rinnapiima. Kliinilist toimet imikule ei ole oodata. Piiratd kliinilise kogemuse tõttu tuleb otsus rinnaga toitmise kohta ravi ajal langetada pärast individuaalse kasu-riski suhte hoolikat hindamist
Rituksimab Kasvavastane, reumatoidartriidi jms ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rituksimabi kasutamise järgselt on teatatud enteroviiruslikust meningoentsefaliidist, sealhulgas surmlõppega juhtudest
hoiatus: infektsioonide valenegatiivsete seroloogiliste testide riski tõttu tuleb kaaluda alternatiivsete diagnostiliste meetodite kasutamist patsientidel, kellel esinevad harvaesinevale infektsioonhaigusele, näiteks Lääne Niiluse viirusele ja neuroborrelioosile viitavad sümptomid
Selperkatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüpotüreoos - kõigile patsientidele on soovitatav teha ravieelsed kilpnäärmefunktsiooni laboratoorsed analüüsid. Olemasoleva hüpotüreoosiga patsiente tuleb ravida vastavalt meditsiinilisele tavapraktikale enne ravi alustamist selperkatiniibiga. Ravi ajal tuleb kõiki patsiente  jälgida kilpnäärmefunktsiooni häirete nähtude ja sümptomite suhtes regulaarselt kogu ravi vältel. Kilpnäärmefunktsiooni häire tekkimisel tuleb seda ravida vastavalt meditsiinilisele tavapraktikale, kuid patsiendid ei pruugi saavutada piisavat ravivastust levotüroksiini (T4) asendusravi kasutamisel, sest selperkatiniib võib pärssida levotüroksiini konversiooni liotüroniiniks (T3) ning vajalikuks võib osutuda liotüroniini täiendav manustamine
koostoime: selperkatiniib võib pärssida D2 deiodinaasi ja seeläbi vähendada levotüroksiini (T4) konversiooni liotüroniiniks (T3). Patsiendid ei pruugi seetõttu saavutada piisavat ravivastust levotüroksiini asendusravi kasutamisel ning vajalikuks võib osutuda liotüroniini täiendav manustamine
Tasalafiil Erektsioonihäire ravi hoiatus ja kõrvaltoime: (lisaks nägemishäiretele) tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR). Enamik CSCR juhte taandus spontaanselt pärast ravi lõpetamist tadalafiiliga. Järsu nägemishäire, nägemisteravuse languse ja/või moonutatud nägemise puhul peab tadalafiili võtmise lõpetama ning viivitamatult konsulteerima arstiga
Tiksagevimab + tsilgavimab COVID kokkupuuteleene profülaktika kõrvaltoime: anafülaksia
Tirsepatiid 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoime: süstekoha valu
Tremelimumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvlatoime: tremelimumabi kombinatsioonis durvalumabi ja keemiaraviga saanud patsientidel on täheldatud immuunvahendatud pankreatiiti. Patsiente tuleb jälgida ning vastavalt ravida
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Alfakonestaat Angioödeemi ravi hoiatus: trombemboolia risk - teadaolevate riskiteguritega patsientidel (nt kehasisesed kateetrid, varasem tromboos, kaasuv ateroskleroos, suukaudsete rasestumisvastaste vahendite või teatavate androgeenide kasutamine, haiguslik rasvumus, liikumisvõimetus) on plasmast saadud C1-esteraasi inhibiitorite soovitatava annuse manustamisel teatatud rasketest arteriaalse ja venoosse trombemboolia juhtudest. Teadaolevate riskiteguritega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.
kõrvaltoimed: anafülaksia, ülitundlikkusreaktsioonid
Astsiminiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus
Buprenorfiin (süstitav - Buvidal) Opioidisõltuvuse asendusravi  kõrvaltoime: süstekohaga seotud kõrvaltoimed - abstsess, haavandid ja nekroos (teatatud turuletulekujärgselt)
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (JCovden) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: Pärast vaktsineerimist JCOVDEN’iga esineb suurenenud risk müokardiidi ja perikardiidi tekkeks. Need seisundid võivad areneda juba mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist ning on enamasti ilmnenud 14 päeva jooksul, neid on täheldatud väga harva, sagedamini meestel, kes on nooremad kui 40-aastased.
Tervishoiutöötajad peavad olema valvsad müokardiidi ja perikardiidi nähtude ja sümptomite suhtes. Vaktsineerituid tuleb juhendada, et nad pöörduksid kohe arsti poole, kui neil tekivad pärast vaktsineerimist müokardiidile või perikardiidile viitavad sümptomid, nagu (äge ja püsiv) valu rinnus, hingeldus või palpitatsioonid. Neid seisundeid diagnoosides ja ravides peavad tervishoiutöötajad tutvuma juhistega ja/või konsulteerima spetsialistidega
Edoksabaan Tromboosi profülaktika kõrvaltoime: antikoagulandiga seotud nefropaatia
Famotidiin Seedetrakti haavandite ravi koostoimed: famotidiin võib vähendada posakonasooli imendumist - võimalusel vältida posakonasooli suukaudse suspensiooni samaaegset manustamist famotidiiniga
Famotidiini manustamine koos türosiinkinaasi inhibiitorite (TKI) dasatiniibi, erlotiniibi, gefitiniibi ja pasopaniibiga võib vähendada TKIde plasmakontsentratsiooni, põhjustades väiksemat efektiivsust, mistõttu ei soovitata famotidiini manustamist koos nende TKIdega. Täiendavate konkreetsete soovituste saamiseks tutvuge iga TKI-ravimi ravimiteabega
Fenoterool Astma ravi hoiatuhse täiendus: lühitoimeliste beeta-agonistide ülemäärane kasutamine võib maskeerida põhihaiguse progresseerumist ja soodustada astma kontrolli halvenemist, mis suurendab astma raskete ägenemisepisoodide ning suremuse riski.
Patsiente, kes võtavad rohkem kui kaks korda nädalas „vajaduse korral“ fenoterooli, arvestamata profülaktilist kasutamist enne koormust, tuleb ravi õigeks kohandamiseks uuesti hinnata, sest neil esineb fenoterooli ülemäärase kasutamise risk.
Glargiin-insuliin + liksisenatiid 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoimed: kolelitiaas, koletsüstiit
Ivakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus: IVA/TEZ/ELX iga ravitud patsientidel on esinenud depressiooni (sh enesetapukavatsusi ja enesetapukatset), mis tekib tavaliselt kolme kuu jooksul alates ravi alustamisest ning patsientidel, kellel on varem esinenud psüühilisi häireid. Mõnel juhul täheldati sümptomi paranemist pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist. Patsientidele (ja hooldajatele) tuleb selgitada vajadust jälgida patsienti depressiivse meeleolu, enesetapumõtete või käitumises esinevate ebatavaliste muutuste suhtes ning nende sümptomite tekkimisel kohe arsti poole pöörduda
Karbidopa/levodopa Parkinsoni tõve ravi kõrvaltoime: kuseteede infektsioonid
Klenbuterool Astma ravi hoiatus: klenbuterooli kuritarvitamine võib põhjustada raskeid, potentsiaalselt eluohtlikke kõrvaltoimeid ja seda tuleb vältida. Isegi noortel täiskasvanutel on täheldatud surmlõppega tagajärgi pärast klenbuterooli kuritarvitamist koos muude välimust ja sooritust parandavate ravimitega.
Nirmatrelviir + ritonaviir  COVID 19 ravi hoiatus ja kõrvaltoime: vererõhu tõus - ravi ajal Paxlovidiga on teatatud üldjuhul mittetõsistest ja mööduvatest hüpertensiooni juhtudest. Eriti tuleb tähelepanu pöörata eakatele patsientidele, sh jälgida regulaarselt vererõhku, sest neil on suurem risk hüpertensiooni tõsiste tüsistuste tekkeks
Nivolumab  Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: infusiooniga seotud reaktsioon (sh tsütokiinide vabanemise sündroom), ülitundlikkus (sh anafülaktiline reaktsioon)
Pemigatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: naha kaltsifikatsioon
Polüstüreensulfonaat Hüperkaleemia ravi neerupuudulikkusega haigetel hoiatus: raskete seedetrakti häirete (nt soolesulgus, isheemia, nekroos või perforatsioon) tekkeriski tõttu ei soovitata polüstüreensulfonaati kasutada patsientidel, kellel on seedetrakti motoorika häired (sh vahetult operatsioonijärgsed või ravimitest põhjustatud)
Rivaroksabaan Tromboosi profülaktika kõrvaltoime: antikoagulandiga seotud nefropaatia
Ropivakaiin Ägeda valu ravi kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
Somapatsitaan Kasvuhoromooni puudulikkuse ravi vastunäidustus: somapatsitaani ei tohi kasutada kasvu kiirendamiseks lastel, kellel on epifüüsiplaadid juba sulgunud
Tafasitamab Lümfoomi ravi hoiatus: progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML) - kombinatsioonravi ajal tafasitamabiga on teatatud PMLi tekkest. Patsiente tuleb jälgida PMLile osutada võivate uute või ägenevate neuroloogiliste sümptomite või nähtude suhtes. PMLi sümptomid on mittespetsiifilised ja võivad varieeruda, olenevalt mõjutatud aju osast. Nendeks on mh muutunud vaimne seisund, mälukadu, kõnehäire, motoorika kahjustused (hemiparees või monoparees), jäsemete ataksia, kõnnaku ataksia ja nägemisega seotud sümptomid, nt hemianoopia ja diploopia. PMLi kahtluse korral tuleb kohe katkestada tafasitamabi kasutamine. Vajadusel pöörduda neuroloogi poole. Sobivad diagnostilised meetmed võivad hõlmata MRT uuringut, liikvori testimist JC-viiruse DNA suhtes ning korduvaid neuroloogilisi hindamisi. PMLi diagnoosi kinnitamise korral tuleb ravi tafasitamabiga lõplikult ära jätta
Tobramütsiin (nebuliseeritav lahus) Pseudomonas aeruginosa kroonilise kopsuinfektsiooni ravi hoiatus: patsientidel, kellel on mitokondriaalse DNA mutatsioonid (eriti 12S rRNA geeni nukleotiidis 1555 adeniini asendus guaniiniga), on suurenenud ototoksilisuse tekkerisk, isegi kui aminoglükosiidide sisaldus seerumis on ravi ajal soovitatavas vahemikus. Selliste patsientide puhul tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi.
Patsientidel, kelle emapoolsetel sugulastel on leitud asjakohaseid mutatsioone või on esinenud aminoglükosiididest põhjustatud kurtust, tuleb enne ravimi manustamist kaaluda muud ravi või geneetilist testimist
Tofatsitiniib Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: akne
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: galaktorröa (hüperprolaktineemiale kaasnevalt), akatiisia, bruksism, trismus, rahutute jalgade sündroom, ähmane nägemine, düspepsia. Turuletulekujärgselt on alla 20 mg vortioksetiini annuste kasutamisel teatatud seksuaalse düsfunktsiooni juhtudest
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Belantamabmafodotiin Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: silma (sarvkesta) vähenenud tundlikkus
Ketorolak (süsteemne) Valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: MSPVA-d, sealhulgas ketorolak, võivad olla seotud seedetrakti anastomoosi lekke suurenenud riskiga. Ketorolaki kasutamisel seedetrakti operatsiooni järgselt on soovitatav ettevaatus ja asjakohane jälgimine
Kasirivimab + imdevanib Covid-19 ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkus, kihelus, tahhüpnoe
Meloksikaam Põletiku ja valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: fikseerunud ravimlööve - patsientidel, kellel on anamneesis meloksikaamiga seotud fikseerunud ravimlööve, ei tohi meloksikaamravi uuesti alustada. Esineda võib ristreaktiivsust teiste oksikaamidega
Oksübutüniin (suukaudne) Tungiinkontinentsi ravi kõrvaltoime: südamepekslemine
Oksübutüniin (transdermaalne) Tungiinkontinentsi ravi hoiatus: plaastrit ei tohi jagada ega tükkideks lõigata. Rikutud plaastrit ei tohi kasutada
Palbotsikliib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: venoosne trombemboolia (sage), palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroom (sage)
Patisiraan Päriliku amüloidoosi ravi kõrvaltoime: düsfoonia (infektsiooniga seotud reaktsioon)
Tenofoviir Kasvajavastane ravi  hoiatus: luu mineraalse tiheduse vähenemine (LMT) - mõnel 6-aastasel või vanemal vähemalt 25 kg kaaluval patsiendil, kellele manustati tenofoviiralafenamiidi 48 nädala jooksul, esines lülisamba nimmepiirkonna ja kogu keha LMT vähenemist (≥ 4%). LMT muutuste pikaajalised mõjud kasvavale luule, sh luumurdude tekke riskile, ei ole teada. Raviaegse jälgimise üle otsustamisel on soovitatav  multidistsiplinaarne lähenemisviis
Vokseletoor Sirprakulise aneemia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) - patsiente tuleb teavitada selle nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb tähelepanelikult jälgida nahareaktsioonide suhtes. Neile reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada ja kaaluda mõnda muud ravi. Reaktsiooni tekkimisel ei tohi ravi vokselotooriga taasalustada
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Adenosiin Südame rütmihäirete ravi kõrvaltoime: koronaararterite spasm, mis võib viia müokardiinfarktini
Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi vastunäidustus: anamneesis pea- ja kaelaarterite dissektsioon
kõrvaltoime: koldeline alopeetsia
Amlodipiin Hüpertensiooni, stenokardia ravi üleannustamine: amlodipiiniga üleannustamise tagajärjelon harva tekkinud mittekardiogeenne kopsuturse, mis võib avalduda viivitusega (24…48 tundi pärast manustamist) ja vajada hingamise toetamist. Esilekutsuvateks teguriteks võivad olla varased elustamismeetmed (sh liigne vedelikukoormus) perfusiooni ja südame väljutusmahu säilitamiseks
kõrvaltoime: hüpotensioon
Atezolisumab Kasvajavastane ravi  hoiatus: 1. või 2. raskusastme näonärvihalvatuse korral tuleb ravi atesolizumabiga katkestada ja kaaluda ravi süsteemsete kortikosteroididega (1...2 mg/kg kk/ööpäevas prednisooni või ekvivalenti). Ravi tohib uuesti alustada ainult kõrvaltoime täieliku lahenemise korral. Ravi atesolizumabiga tuleb alaliselt lõpetada 3. või 4. raskusastme näonärvihalvatuse või mis tahes muu neuropaatia korral, mis ei parane täielikult atesolizumabi ravikatkestuse ajal.
kõrvaltoimed: suukuivus, näonärvi halvatus, müeliit 
Idekabtageenvikleutseel Hulgimüeloomi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: lisaks muudele neuroloogilistele häiretele (motoorsele düsfunktsioonile) on teatatud on ka hilise algusega 3. astme parkinsonismist
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi  kõrvaltoime: neerupealiste puudulikkus
Midasolaam (eelkõige parenteraalne ravimvorm)  Sedatsioon kõrvaltoime: Kounise sündroom
Midasolaam (suuõõne lahus) Epilepsia ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
Naltreksoon/bupropioon Kehakaalu langetamine hoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)
Patsiente tuleb nahareaktsioonide nähtudest ja sümptomitest teavitada ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgida. Sellistele reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite ilmnemisel tuleb ravi naltreksooni/bupropiooniga viivitamatult lõpetada ning kaaluda vajaduse korral muud ravi. Kui patsiendil on naltreksooni/bupropiooni kasutamisel tekkinud tõsine nahareaktsioon, siis ei tohi sellel patsiendil ravi enam uuesti alustada
Pantoprasool Gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi hoiatus: pantoprasooli kasutamisel on patsientidel saadud mõningate tetrahüdrokannabinooli (THC) suhtes skriinimise uriinianalüüsidega valepositiivseid tulemusi. Positiivsete tulemuste kinnitamiseks tuleb kasutada muud meetodit
kõrvaltoime: Lyelli sündroom (TEN), ravimi reaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
Ponesimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: krambihoog
Pralsetiniib Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: ravi saavatel patsientidel on teatatud tuberkuloosist, peamiselt ekstrapulmonaalsest (lümfisõlmede, peritoneaalne või neerutuberkuloos). Enne ravi alustamist tuleb patsiente hinnata aktiivse ja inaktiivse (latentse) tuberkuloosi suhtes vastavalt kohalikele soovitustele. Aktiivse või latentse tuberkuloosiga patsiendid peavad enne ravi alustamist saama standardset mükobakteritevastast ravi
Tenofoviir B-hepatiidi ravi hoiatused: mõnel 6 aastasel või vanemal vähemalt 25 kg kaaluval patsiendil, kellele manustati tenofoviiralafenamiidi 48 nädala jooksul, esines lülisamba nimmepiirkonna ja kogu keha luu mineraalse tiheduse vähenemist (LMT ≥ 4%). LMT muutuste pikaajalised mõjud kasvavale luule, sealhulgas luumurdude tekke riskile, ei ole teada. Asjakohase jälgimise üle otsustamisel ravi ajal on soovitatav kasutada multidistsiplinaarset lähenemisviisi.
Avaldatud andmete põhjal erituvad tenofoviiralafenamiid ja tenofoviir vähesel hulgal rinnapiima. Andmed tenofoviiri toimest vastsündinutele/imikutele on puudulikud.
Riski rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele ei saa välistada, seetõttu ei tohi tenofoviiralafenamiidi kasutada rinnaga toitmise ajal
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsüstoos (HLH). Patsiente tuleb jälgida HLH kliiniliste nähtude ja sümptomite suhtes. HLH kinnitumisel tuleb lõpetada tsemiplimabi manustamine ja alustada HLH ravi
Vemurafenib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: trombotsütopeenia
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Fedratiniib  Splenomegaalia ravi müelofibroosi korral hoiatus: teatatud on rasketest südame-veresoonkonnaga seotud kõrvaltoimete juhtudest, süvaveenitromboosi ja kopsuarteri trombemboolia juhtudest, lümfoomist ja teistest pahaloomulistest kasvajatest. Ravi kaalumisel tuleb võtta arvesse ravi kasu ja riski suhet konkreetsel patsiendil
Karbetotsiin Emaka atoonia vältimine kõrvaltoime: bradükardia (südameseiskuse oht), ülitundlikkus (sh anafülaktiline reaktsioon)
Laronidaas Mukopolüsahharidoos hoiatus: kliinilise uuringu põhjal tekivad peaaegu kõigil patsientidel  IgG antikehad laronidaasi suhtes, enamasti 3 kuu jooksul pärast ravi alustamist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja registreerida kõik infusiooniga seotud reaktsioonid, hilisreaktsioonid ja võimalikud immunoloogilised reaktsioonid. Regulaarselt tuleb kontrollida ja registreerida antikehade staatust, sh IgG, IgE, ensüümi aktiivsuse või ensüümi tagasihaarde neutraliseerivad antikehad
üleannustamine: kõrvaltoimete oht laronidaasi ebakorrektsel manustamisel (üleannustamine ja/või soovitatavast suurem infusioonikiirus). Liiga kiire manustamine võib põhjustada iiveldust, kõhuvalu, peavalu, pearinglust ja hingeldust. Vastavalt patsiendi kliinilisele seisundile tuleb kohe aeglustada infusioonikiirust või infusioon peatada, vajadusel täiendav sekkumine.
kõrvaltoimed: ülitundlikkus, hüpertensioon, bradükardia, hingamispuudulikkus, neelu turse, striidor, hingamisteede obstruktiivne häire, süstekoha valu, ravimispetsiifilised antikehad, neutraliseerivad antikehad, vererõhu tõus
Leuproreliin Eesnäärmevähi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon (ajusisene pseudotuumor) - patsiente tuleb hoiatada selle nähtude ja sümptomite eest, sh tugev või korduv peavalu, nägemishäired ja tinnitus. Kui tekib healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon, tuleb kaaluda leuproreliini kasutamise katkestamist
Parampaneel Epilepsia ravi kõrvaltoime: psühhootiline häire
Propofool Anesteesia hoiatus: ravivigade risk, mis võivad põhjustada eluohtlikke/surmlõppega juhtumeid. Propofool on ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Sepsise risk korduval kasutamisel, kasutada kohe pärast avamist
Ropinirool Parkinsoni tõbi kõrvaltoimed: spontaanne peenise erektsioon, luksumine
Selperkatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (ILD) - selperkatiniibiga ravitud patsientidel on teatatud rasketest, eluohtlikest või surmlõppega ILD/pneumoniidi juhtudest. Patsiente tuleb jälgida ILD/pneumoniidile viitavate pulmonaalsete sümptomite suhtes. Kui tekivad ägedad või süvenevad respiratoorsed sümptomid, mis võivad viidata ILD le (nt hingeldus, köha ja palavik), tuleb ravi selperkatiniibiga katkestada ning uurida patsienti koheselt ILD suhtes ja ravida vastavalt meditsiinilisele vajadusele. ILD/pneumoniidi raskusest lähtuvalt tuleb ravi selperkatiniibiga katkestada, annust vähendada või ravi alaliselt lõpetada
Tsenegermiin Neurotroofse keratiidi ravi kõrvaltoime: sarvkesta ladestused
Voretigeen-neparvovek Pärilik võrkkesta düstroofia kõrvaltoime: üksikud võrkkesta atroofia juhud, mis ulatusid kuni võrkkesta tsentraallohuni koos nägemiskahjustusega
Vorikonasool; flukloksatsilliin  Seeninfektsioonide ravi, Antibakteriaalne ravi hoiatus: kui vorikonasooli samaaegset manustamist flukloksatsilliiniga ei ole võimalik vältida, tuleb jälgida vorikonasooli efektiivsuse võimalikku vähenemist (nt terapeutilise ravimiseirega); vorikonasooli annust võib olla vaja suurendada
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Amikatsiin Infektsioonide ravi hoiatus: ototoksilisuse risk on suurem mitokondriaalse DNA mutatsioonidega patsientidel (eelkõige nukleotiidiasendus 1555A>G 12S rRNA geenis), isegi kui aminoglükosiidisisaldus seerumis on ravi ajal soovitatavas vahemikus. Sellistel patsientidel tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Kui patsiendi perekonnas on esinenud seotud mutatsioone või aminoglükosiididest põhjustatud kurtust, tuleb enne manustamist kaaluda muid raviviise või geeniteste
Anakirna Stilli tõve, reumatoid-artriidi jt haiguste ravi kustutatakse hoiatus MASi (makrofaagide aktivatsiooni sündroom) riski kohta Stilli tõvega patsientidel, sest ei ole leitud tõendusmaterjali põhjusliku seose kohta
Atesolisumab  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime ja hoiatus: atesolizumabi kasutamisel on täheldatud perikardi häireid, sh perikardiit, perikardi efusioon ja südametamponaad, mis mõnel juhul lõppesid surmaga.
Arvatava 1. raskusastme perikardiidi korral tuleb ravi atesolizumabiga katkestada ja kohe konsulteerida kardioloogiga. Arvatavate ≥ 2. raskusastme häirete korral tuleb ravi atesolizumabiga lõpetada, alustada kohe ravi süsteemsete kortikosteroididega annuses, mis vastab 1…2 mg prednisoloonile või selle ekvivalendile kehakaalu kg kohta ööpäevas, ning konsulteerida kardioloogiga. Niipea kui perikardi häire diagnoos on tuvastatud, tuleb ≥ 2. raskusastme perikardi häirete korral ravi atesolizumabiga jäädavalt lõpetada 
Bemipariin Tromboosi profülaktika vastunäidustus: ülitundlikkus hepariini derivaatide, sh madala molekulmassiga hepariinide suhtes
Bosutiniib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (sagedus teadmata)
Bupoprioon Depressiooni ravi hoiatus: bupropioon võib varjata Brugada sündroomi, harvaesinevat pärilikku südame naatriumikanalite haigust, millel on iseloomulikud EKG muutused (Hisi kimbu parema sääre blokaad ja ST-segmendi elevatsioon parempoolsetes prekordiaalsetes lülitustes) ning mis võib lõppeda südameseiskuse või äkksurmaga. Ettevaatlik peab olema patsientide puhul, kellel on Brugada sündroom või perekonnaanamneesis südameseiskus või äkksurm
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine kõrvaltoime: pearinglus (turustamise järgselt, sagedus teadmata)
Diltiaseem Stabiilne stenokardia, arteriaalne hüpertensioon vastunäidustus ja koostoime: lomitapiid - diltiaseem (mõõdukas CYP3A4 inhibiitor) võib suurendada lomitapiidi kontsentratsioone plasmas, kuna CYP3A4 inhibeerimine suurendab maksaensüümide aktiivsuse suurenemise riski
hoiatus: olemasoleva südamehaigusega (eeskätt vasaku vatsakese funktsiooni vähenemine, raske bradükardia või raske hüpotensioon) patsientidel on teatatud ägeda neerupuudulikkuse tekkest sekundaarselt vähenenud neeruperfusioonile. Soovitatav on hoolikalt jälgida neerufunktsiooni.
Üleannustamine võib põhjustada ägedat neerukahjustust

kõrvaltoime: luupusetaoline sündroom (turustamise järgselt, sagedus teadmata)
Efavirenz HIV ravi koostoime: prasikvanteeli samaaegne kasutamine ei ole soovitatav prasikvanteeli sisalduse vähenemise tõttu plasmas, mis võib kaasa tuua ravi ebaõnnestumise riski, sest efavirens kiirendab metaboliseerumist maksas. Juhul kui seda kombinatsiooni peetakse vajalikuks, tuleb kaaluda prasikvanteeli suuremat annust
Esomeparsool (sh koos naprokseeniga), omeprasool Refluksi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: (es)omeprasooli ja naprokseeni sisaldavaid ravimeid kasutavatel patsientidel on täheldatud ägedat tubulointerstitsiaalset nefriiti ja see võib tekkida ravi mis tahes hetkel. Äge tubulointerstitsiaalne nefriit võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Tubulointerstitsiaalse nefriidi kahtluse korral tuleb ravi lõpetada ja alustada viivitamatult sobivat raviga
Iksekizumab  Naastuline psoriaas kõrvaltoime: söögitoru kandidiaas
Kasirivimab + imdevimab COVID-19 ravi kõrvaltoime ja hoiatus: pärast intravenoosset ja subkutaanset manustamist on  täheldatud konvulsiivse sünkoobi juhtusid. Konvulsiivset sünkoopi tuleb eristada krambihoogudest ning ravida vastavalt kliinilisele näidustusele
Luspatersept Vereloomehaiguste ravi vastunäidustus ja hoiatus: EMH-vohanditega patsientidel võivad vohandid ravi ajal progresseeruda ja tekkida tüsistused. Sõltuvalt paikmest võivad nähud ja sümptomid varieeruda. Patsiente tuleb kontrollida enne ravi alustamist ja ravi ajal EMH-vohanditega seotud nähtude ja sümptomite või neist tingitud tüsistuste suhtes ning ravida kliiniliste juhiste järgi. EMH-vohanditest tingitud raskete tüsistuste korral tuleb ravi luspatertseptiga katkestada.                                                                                                                                                              kõrvaltoime ja hoiatus: luspatertseptiga ravitud transfusioonsõltumatu talasseemiaga patsientidel täheldati esimese 12 ravikuu jooksul hüpertensiooni suurenenud esinemissagedust. Ravi tohib alustada alles siis, kui vererõhk on piisava kontrolli all. Iga kord enne luspatertsepti manustamist tuleb kontrollida vererõhku.  Kui hüpertensioon püsib või olemasolev hüpertensioon süveneb, tuleb luspaterseptiga ravi potentsiaalset kasu uuesti hinnata.
kõrvaltoime ja hoiatus: traumaatiline luumurd. Luspatertseptiga ravitud transfusioonsõltumatu  talasseemiaga patsientidest 8,3% l (8/96) täheldati traumaatilisi luumurdusid. Patsiente tuleb teavitada traumaatilise luumurru riskist.
kõrvaltoimed: ekstramedullaarne hemopoees, unetus, ärevus, ärrituvus, migreen, seljaaju kompressioon, ninaverejooks, düspnoe, kõhuvalu, alaniini aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, vere bilirubiinisisalduse suurenemine, proteinuuria, albuminuuria, gripitaoline haigus, traumaatiline luumurd
Metadoon, levometadoon Opioidsõltuvuse asendusravi hoiatused: opioidide kasutamise häire (kuritarvitamine ja sõltuvus), unega seotud hingamishäired
Metadooni üleannustamise korral on täheldatud toksilist leukoentsefalopaatiat

koostoimed: opioidide ja gabapentinoidide (gabapentiin ja pregabaliin) samaaegne kasutamine suurendab opioidide üleannustamise, hingamisdepressiooni ja surma riski
Kannabidiooli samaaegne manustamine võib põhjustada metadooni kontsentratsiooni suurenemist plasmas

kõrvaltoime: tsentraalse uneapnoe sündroom (turustamise järgselt, sagedus teadmata), sõltuvus (turustamise järgselt, sagedus teadmata)
Naatriumkolistimetaat (intravenoosne) Infektsioonide ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pseudo-Bartteri sündroom - intravenoossel kasutamisel lastel ja täiskasvanutel on teatatud mõnest juhtust. Kahtluse korral (lihasespasmid, uriinierituse suurenemine, väsimus) tuleb alustada seerumi elektrolüütide jälgimist ja rakendada asjakohast ravi, kuid ilma naatriumkolistimetaadi kasutamise lõpetamiseta ei pruugi olla võimalik elektrolüütide tasakaalu häireid normaliseerida
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoimed: kõhulahtisus (väga sage), väsimus (väga sage)
Prasikvanteel Parasiitide ravi koostoime: prasikvanteeli samaaegne kasutamine parasiidivastaste ainetega ei ole soovitatav. Juhul kui seda kombinatsiooni peetakse vajalikuks, tuleb kaaluda prasikvanteeli suuremat annust

Relugoliks
Leiomüoomi sümptomaatiline ravi kõrvaltoimed: angioödeem (aeg-ajalt), urtikaaria (aeg-ajalt)
Semaglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoimed: mao aeglustunud tühjenemine (aeg-ajalt), düsgeusia (aeg-ajalt)
Vaxelis (DTaP + IPV +  Hib +  HepB) Immuniseerimine kõrvaltoimed: ülitundlikkus, anafülaktiline reaktsioon, Krambihood koos palavikuga või ilma, hüpotoonilis-hüporeaktiivne episood (HHE)
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria) Immuniseerimine kõrvaltoime: naha vaskuliit
Venlafaksiin Depressiooni ravi hoiatus: patsientidele tuleb soovitada mitte tarvitada alkoholi (mõju kesknärvisüsteemile, potentsiaal põhjustada psüühikahäirete kliinilist halvenemist, võimalikud  koostoimed venlafaksiiniga, sh kesknärvisüsteemi pärssimine). Venlafaksiini üleannustamisest, sh surmaga lõppenud juhud, on teatatud valdavalt kasutamisel koos alkoholi ja/või teiste ravimitega. Üleannustamise riski vähendamiseks tuleb venlafaksiini retsept välja kirjutada väikseimas annuses, mis tagaks patsiendi heaolu
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Atesolizumab Kasvajavastane ravi hoiatuse täiendus: immuunvahendatud koliidi tüsistuseks võib olla seedetrakti perforatsioon
hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) – teatatud on surmlõppega juhtudest. HLH võimalusega tuleb arvestada juhul, kui tsütokiinide vabanemise sündroomi ilmingud on atüüpilised või pikaajalised. Patsiente tuleb jälgida HLH kliiniliste nähtude ja sümptomite suhtes. HLH kahtluse korral tuleb ravi atesolizumabiga alaliselt lõpetada ning suunata patsient diagnoosi ja ravi täpsustamiseks erialaspetsialisti konsultatsioonile.
HLH hoiatus lisatakse ka riskivähendamise meetmena nõutud hoiatuskaarti
Bleomütsiin Kasvajavastane ravi hoiatus: bleomütsiini ja teiste kasvajavastaste ainetega samaaegset ravi saanud patsientidel on teatatud ägedast müeloidleukeemiast ja müelodüsplastilisest sündroomist
Dabrafeniib + trametiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos (risk on kooskasutamisel). Diagnoosi kinnitumisel tuleb dabrafeniibi ja trametiniibi manustamine lõpetada ja alustada hemofagotsüütilise lümfohistiotsütoosi ravi
Fentanüül Tugeva valu ravi hoiatus: kuritarvitamise, väärkasutuse ja sõltuvuse juhtude tõusutrendi tõttu lisatakse ravimiteabesse hoiatusi, mh ravimi määramisel ravieesmärgi püstitamine, ravi lõpetamise kava, patsiendi informeerimine riskidest. Hoiatused lisatakse ka pakendile
kõrvaltoime:
toksiline leukoentsefalopaatia
Ivermektiin Parasiitidevastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked naha kõrvaltoimed (SCAR), sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), mis võivad olla eluohtlikud või fataalsed. Ravimi määramisel peab patsiente teavitama nahareaktsioonide tunnustest ja sümptomitest ning patsiente nende suhtes hoolikalt jälgima. Kui ilmnevad sümptomid, tuleb ivermektiinravi kohe lõpetada ja kaaluda alternatiivse ravimi kasutamist. Kui patsiendil on ivermektiini kasutamisel tekkinud SCAR, ei tohi ravi ivermektiiniga enam uuesti alustada
Lamivudiin + tenofoviirdisoproksiil HIV infektsiooni ravi  kõrvaltoime (siiani hoiatusena): luutiheduse vähenemine
Nirapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: müelodüsplastiline sündroom / äge müeloidleukeemia (esinemissagedus ≥ 1/100 kuni < 1/10)
Omeprasool Kõrvetiste ja seedetrakti haavandite ravi hoiatus ja kõrvaltoime: äge tubulointerstitsiaalne nefriit võib tekkida igal ajal omeprasoolravi ajal; võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Tubulointerstitsiaalse nefriidi kahtluse korral tuleb ravi omeprasooliga lõpetada ja alustada kohe sobivat ravi
Pemigatiniib Kasvajavastane ravi hoiatuse täiendus: Lisaks pehmete kudede mineraliseerumisele, sh naha lupjumisele ja kaltsinoosile seostatakse pemigatiniibi ka mitteureemilise kaltsifülaksiaga
Regorafeniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia, sh trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP): patsientidel, kellel esinevad hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia, väsimus, varieeruvad neuroloogilised nähud, neerukahjustus ja palavik, tuleb kaaluda trombootilise mikroangiopaatia diagnoosi. Diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi regorafeniibiga katkestada ja alustada kohe ravi. Ravi lõpetamisel on täheldatud trombootilise mikroangiopaatia toime pöördumist
Ripretiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pahaloomuline melanoom
Sakituzumabgovitekaan Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pneumoonia (esinemissagedus ≥ 1/100 kuni < 1/10)
Somatropiin Kasvuhormooni  puudulikkuse asendusravi hoiatus: skolioosi esineb teatavatel somatropiiniga ravitavatel patsiendirühmadel teadaolevalt sagedamini. Peale selle võib igal lapsel põhjustada skolioosi progresseerumist kiire kasv. Somatropiin ei ole suurendanud skolioosi esinemissagedust ega raskusastet. Ravi ajal tuleb patsienti skolioosi nähtude suhtes jälgida.
Eakad patsiendid võivad olla ravimi toime suhtes tundlikumad ja seetõttu võib neil olla suurem kalduvus kõrvaltoimete tekkimiseks
Statiinid (atorvastatiin; fluvastatiin; lovastatiin; pitavastatiin; pravastatiin; rosuvastatiin; simvastatiin) ja nende kombinatsioonid teiste ravimitega Hüperlipideemia ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: müasteenia või okulaarse müasteenia (esmakordne teke või ägenemine) 
Zanubrutiniib  Waldenströmi makroglobulineemia ravi kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia (esinemissagedus ≥ 1/100 kuni < 1/10), generaliseerunud eksfoliatiivne dermatiit (turustamise ajal teatatud)
Zonisamiid Epilepsia ravi hoiatus: karmistatakse rasedusega ja lootekahjustusega seotud hoiatusi ning ettevaatusabiõusid
Triptoreliin Androgeene pärssiv ravi hoiatus ravimitele, mis on näidustatud lastele: idiopaatiline intrakraniaalne hüpertensioon (pseudotumor cerebri) – patsienti/lapsevanemat tuleb hoiatada idiopaatilise intrakraniaalse hüpertensiooni nähtude ja sümptomite osas, milleks võivad olla tugev või korduv peavalu, nägemishäired ja tinnitus. Selle ilmnemisel tuleb kaaluda ravi katkestamist
hoiatus ravimitele, mis on näidustatud meessoost patsientidele: tekkida võib rasvmaks
Tsefuroksiim (suukaudne ja süstitav) Infektsioonivastane ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioon võib progresseeruda Kounise sündroomiks (äge allergilise geneesiga koronaararterite spasm, mis võib lõppeda müokardiinfarktiga
Rasked nahakõrvaltoimed (severe cutaneous adverse reactions, SCAR) - sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioo (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Ravimi määramisel tuleb patsiente SCAR  nähtudest ja sümptomitest teavitada ning jälgida neid hoolikalt nahareaktsioonide suhtes. Kui ilmnevad nendele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi tsefuroksiimiga otsekohe lõpetada ning kaaluda muud ravi. Kui patsiendil on tsefuroksiimi kasutamisel tekkinud raske reaktsioon, nagu SJS, TEN või DRESS, ei tohi sellel patsiendil ravi tsefuroksiimiga mitte kunagi uuesti alustada
Tukatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: kui patsiendil esineb püsiv mõõdukas kõhulahtisus koos iivelduse ja/või oksendamisega, tuleb osutada kiiret meditsiinilist abi
Vinorelbiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kopsuarteri trombemboolia, posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom (sümptomitena peavalud, vaimse seisundi muutused, sh segasus ja kooma; krambid, nägemise ähmastumine ja kõrge vererõhk), naha hüperpigmentatsioon (serpentiinitaoline supravenoosne hüperpigmentatsioon)
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Amoksitsilliin Infektsioonide ravi kõrvaltoimed: lineaarne IgA haigus, aseptiline meningiit, Kounise sündroom, ravimindutseeritud enterokoliidi sündroom, sh äge neerukahjustus (seoses kristalluuriaga)                                                                                                                  hoiatused: ülitundlikkusreaktsioonid võivad progresseeruda Kounise sündroomiks, mis on müokardiinfarktiga lõppeda võiv tõsine allergiline reaktsioon.
Ravimindutseeritud enterokoliidi sündroomist (drug-induced enterocolitis syndrome, DIES) on teatatud peamiselt amoksitsilliini saavatel lastel. DIES on allergiline reaktsioon, mille põhiline sümptom on pikaajaline oksendamine (1…4 tundi pärast ravimi saamist) allergiliste naha- või respiratoorsete sümptomite puudumisel. Täiendavateks sümptomiteks võivad olla kõhuvalu, kõhulahtisus, hüpotensioon või leukotsütoos koos neutrofiiliaga. Esinenud on raskeid juhte, sh progresseerumist šokiks.

koostoimed: penitsilliinid võivad vähendada metotreksaadi eritumist, põhjustades toksilisuse võimalikku suurenemist. Probenetsiidi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav - selle toimel väheneb amoksitsilliini sekretsioon neerutorukestes. Samaaegsel kasutamisel võib amoksitsilliini sisaldus veres pikaajaliselt suureneda
Brinsolamiidi + Brimonidiin Glaukoomi ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: Stevensi Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN). Ravimi määramisel tuleb patsiente teavitada nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb brinsolamiidi + brimonidiini tilkade kasutamine kohe katkestada
Budesoniid Eosinofiilne ösofagiit hoiatus: budesoniidi  kasutamisel on teatatud angioödeemist, peamiselt osana allergilistest reaktsioonidest, mis hõlmasid löövet ja sügelust. Angioödeemi tekkimisel tuleb ravi katkestada.
kõrvaltoimed: nasofarüngiit, farüngiit, keelehäired, igemevalu, huuleherpes, osteokaltsiinisisalduse vähenemine, kehakaalu suurenemine
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoimete lõigus teave tõhustusannuse ohutusprofiili kohta 6...11- ja 12-...17-aastastel noorukitel: uuringus osales 1346 osalejat vanuses 12...17 aastat, kes said Spikevax’i kordusannuse vähemalt 5 kuud ja 1294 uuritavat vanuses 6...11 aastat, kes said Spikevax’i kordusannuse vähemalt 6 kuud pärast esmase vaktsineerimisskeemi teise annuse saamist. Uuringu avatud perioodil täiendavaid kõrvaltoimeid ei tuvastatud
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (JCovden) Immuniseerimine kõrvaltoimete lõigus teave tõhustusannuse ohutusprofiili kohta: üldiselt oli eeldatav kõrvaltoimete profiil homoloogse tõhustusannuse puhul (vähemalt 6 kuud pärast esmast vaktsineerimist) sarnane sellega, mida täheldati pärast esimest annust. Uusi ohusignaale ei tuvastatud.
Pärast heteroloogse tõhustusannuse manustamist täheldati paiksete ja süsteemsete kõrvaltoimete esinemissageduse ja raskuse suurenemist võrreldes JCOVDEN’i homoloogse tõhustusannusega
Darunaviir HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime: kristallnefropaatia
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus: kaugelearenenud sapiteede vähiga patsientidel ei ole kolangiit ja sapiteede infektsioonid harvad. Uuringus teatati kolangiidi juhtudest mõlemas ravirühmas (14,5% [durvalumab + keemiaravi] vs. 8,2% [platseebo + keemiaravi]); need olid enamasti seotud sapiteede stentimisega ja neil ei olnud immuunvahendatud etioloogiat. Sapiteede vähiga (eriti sapiteede stentidega) patsiente tuleb hoolikalt jälgida kolangiidi või sapiteede infektsioonide tekke suhtes enne ravi alustamist ja seejärel regulaarselt
Erütromütsiin Infektsioonide ravi koostoime: süsteemsete ja sissehingatavate kortikosteroidide (metaboliseeritakse peamiselt CYP3A poolt) ning erütromütsiini samaaegsel kasutamisel tuleks olla ettevaatlik, sest kortikosteroidi süsteemne saadavus võib suureneda. Samaaegsel kasutamisel tuleb patsienti põhjalikult jälgida süsteemse kortikosteroidi kõrvaltoimete tekke suhtes.
Erütromütsiini ja lomitapiidi samaaegne manustamine on vastunäidustatud, kuna transaminaaside tase võib märgatavalt suureneda.
Hüdroksüklorokviin ja klorokviin: QT-intervalli pikendavaid ravimeid kasutavatel patsientidel tuleb erütromütsiini kasutada ettevaatusega, kuna see võib põhjustada südame rütmihäireid ja südame-veresoonkonna tõsised kõrvaltoimeid
Feksofenadiin Allergilise riniidi ravi kõrvaltoime: nägemise ähmastumine
koostoime: apalutamiid vähendab feksofenadiini AUC’d 30%
Fentanüül Valu ravi hoiatus ja koostoime: fentanüüli ja sedatiivsete ravimite, nt bensodiasepiinide või sarnaste ravimite samaaegne kasutamine võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset depressiooni, koomat ja surma, seetõttu tohib neid kooskasutada vaid patsientidel, kelle puhul alternatiivseid ravivõimalusi ei ole. Kui kooskasutamist ei saa vältida, tuleb kasutada kõige väiksemat efektiivset annust ning ravi kestus peab olema võimalikult lühike. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes
Kopidogreel Aterotromboosi preventsioon hoiatus: suurenenud hemorraagiariski tõttu ei soovitata ägeda mittekardioemboolilise isheemilise insuldi või transitoorse ajuisheemiaga patsientidel insuldi sekundaarseks preventsiooniks trombotsüütidevastast kolmikravi (klopidogreel + atsetüülsalitsüülhape + dipüridamool)
Naatriumtsirkooniumtsüklosilikaat  Hüperkaleemia ravi hoiatus: sooleperfeoratsiooni risk
Oksükodoon Valu ravi hoiatused: enne ravi alustamist tuleb valuravi juhiste kohaselt patsiendiga kokku leppida ravistrateegia, sh ravi kestus ja ravi eesmärgid ning ravi lõpetamise kava. Ravi ajal peab arst olema patsiendiga sageli kontaktis, et hinnata ravi jätkamise vajadust, kaaluda ravi lõpetamist ja vajaduse korral annust kohandada. Kui patsient ravi oksükodooniga enam ei vaja, võib võõrutussümptomite ennetamiseks annust järk-järgult vähendada. Ebapiisava valuvaigistava toime korral tuleb kaaluda hüperalgeesia, tolerantsuse ja olemasoleva haiguse progresseerumise võimalust.
Oksükodooni üleannustamise korral on täheldatud toksilist leukoentsefalopaatiat.

kõrvaltoime: ravimisõltuvus - oksükodooni korduv kasutamine võib viia opisoidisõltuvuseni isegi raviannuste korral. Ravimisõltuvuse tekkimise risk võib sõltuda patsiendi individuaalsetest riskiteguritest ning opioidravi annusest ja kestusest
Risankizumab Psoriaasi ja psoriaatrilise artriidi ravi kõrvaltoimed: urtikaaria ja lööve 
Rivaroksabaan Tromboosi ravi kõrvaltoime: eosinofiilne pneumoonia
Siponimood Hulgiskleroosi ravi hoiatus: infektsiooni riski tõttu soovitatakse kliinilise vere analüüsi korrata 3...4. kuul pärast ravi alustamist ja edaspidi vähemalt üks kord aastas ning infektsiooninähtude ilmnemisel
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi hoiatus: elusvaktsiinide (nt BCG vaktsiin) manustamine imikutele, kes on üsasiseselt ustekinumabiga kokku puutunud, ei ole soovitatav kuue kuu jooksul pärast sündi või seni, kuni ustekinumabi sisaldus imiku seerumis ei ole enam tuvastatav. Kui konkreetse imiku puhul on kliiniline kasu selge, võib kaaluda elusvaktsiini manustamist varasemal ajahetkel tingimusel, et ustekinumabi sisaldus imiku seerumis ei ole tuvastatav
Vandetaniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked naha kõrvaltoimed  - vandetaniibraviga seoses on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest, sh toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), mis võib olla eluohtlik või lõppeda surmaga. Ravimi määramisel tuleb patsiente nendest nähtudest ja sümptomitest teavitada ning hoolikalt jälgida nahareaktsioonide suhtes. SJS-i või TEN-i kahtluse korral tuleb vandetaniibi manustamine katkestada ning patsient suunata hindamiseks ja raviks eriosakonda. Kui SJS või TEN leiab kinnitust, tuleb vandetaniibiga ravi alaliselt lõpetada ja kaaluda alternatiivset ravi (vastavalt vajadusele).
Kerge kuni mõõduka raskusega nahareaktsioone võib ravida sümptomaatiliselt või annuse vähendamise või ravi katkestamisega
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Apalutamiid Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) (esinemissagedus: teadmata - teatatud turustamise ajal)
Bevatsizumab Kasvajavastane ravi  kõrvaltoime: anafülaktiline šokk (esinemissagedus: harv)
Dorsomaliid Glaukoomi ravi soovitus: Pisarakanali või silmalaugude sulgemisel 2 minutiks väheneb süsteemne imendumine. Selle tulemusena võivad süsteemsed kõrvaltoimed väheneda ja paikne toime tugevneda
kõrvaltoimed: tahhükardia, hüpertensioon
Esketamiin Depressiooni ravi hoiatus: hingamise pärssimine - täheldatud harva turuletulekujärgsel kasutamisel. Enamikul juhtudest oli ravimit kasutatud koos KNS depressantidega või kaasuvate haigustega patsientidel (rasvumus, ärevus, kardiovaskulaarsed ja respiratoorsed seisundid). Juhud olid  olemuselt mööduvad ja lahenesid pärast verbaalset/taktiilset stimulatsiooni või lisahapniku manustamist
Gabapentiin Eplepsia, valu jms ravi hoiatus ja kõrvaltoime:  üsasiseselt gabapentiiniga kokku puutunud vastsündinutel on teatatud vastsündinu võõrutussündroomist. Vastsündinuid tuleb hoolikalt jälgida.
Gabapentiin võib põhjustada ravimisõltuvust ka raviannuste korral. Teatatud on väärkasutamisest ja kuritarvitamisest. Suurem risk on varem aineid väärtarvitanud patsientidel (vajalik on ettevaatus, sh väljakirjutamisel põhjalikult hinnata patsiendi riski).
Võõrutussümptomid - täheldatud pärast nii lühiajalist kui ka pikaajalist ravi. Sümptomid võivad tekkida varsti pärast ravi katkestamist, tavaliselt 48 tunni jooksul (mh ärevus, unetus, iiveldus, valud, higistamine, treemor, peavalu, depressioon, ebatavalised aistingud, pearinglus ja halb enesetunne). Nende teke võib osutada ravimisõltuvusele. Patsienti tuleb sellest ravi alguses teavitada. Gabapentiini võtmine on soovitatav lõpetada järk-järgult vähemalt 1 nädala jooksul, näidustusest olenemata.
Rasked nahakõrvaltoimed (SCAR) - sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja ravimilööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Patsiente tuleb riskist teavitada, reaktsiooni tekkel tuleb ravi  viivitamatult lõpetada. SCARi tekkel ei tohi sellel patsiendil enam kunagi taasalustada ravi gabapentiiniga
Isatuksimab Hulgimüeloomi ravi hoiatus: Tuumori lüüsi sündroom (TLS) - patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja rakendada asjakohaseid ettevaatusabinõusid
Karboplatiin Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: Kounise sündroom - on teatatud sellistest ülitundlikkusreaktsioonidest, mis on progresseerunud Kounise sündroomiks (äge allergiline koronaararteri spasm, mille tagajärjel võib tekkida müokardiinfarkt)
Ketoprofeen Valu ravi hoiatus: puuduvad kliinilised andmed paikse ketoprofeeni kasutamise kohta raseduse ajal. Ei ole teada, kas ravimi süsteemne toime pärast paikset manustamist võib olla embrüole/lootele kahjulik. Raseduse 1. ja 2. trimestril ei tohi ketoprofeeni kasutada, v.a hädavajadusel. Kasutamise korral peab annus olema võimalikult väike ja ravi kestus võimalikult lühike. Raseduse 3. trimestril võivad prostaglandiini sünteesi inhibiitorid (k.a ravim ketoprofeen võib põhjustada lootel kardio-pulmonaalset ja neerutoksilisust. Raseduse lõpus võib nii emal kui ka lapsel veritsusaeg pikeneda ja sünnitus võib viibida. Ketoprofeen on raseduse 3. trimestril vastunäidustatud
Levotüroksiin Kilpnäärmehormoonide asendusravi hoiatus ja koostoime: biotiin võib mõjutada kilpnäärme immuunanalüüse, mis põhinevad biotiini/streptavidiini vastastikusel toimel, põhjustades analüüsitulemuste väärat vähenemist või väärat suurenemist. Häire risk suureneb biotiini suuremate annuste kasutamisel.
koostoimed: liht-naistepuna võib levotüroksiini toimet vähendada.
Koos prootonpumba inhibiitoritega (PPI) manustamine võib vähendada kilpnäärmehormoonide imendumist selle tõttu, et PPId suurendavad mao pH-d. Samaaegse ravi ajal on soovitatav kilpnäärmefunktsiooni regulaarne jälgimine ja kliiniline jälgimine. Kilpnäärmehormoonide annust võib olla vaja suurendada. PPI-ravi lõpetamisel tuleb olla ettevaatlik
Lonapegsomatropiin Kasvuhormooni vaegusest tingitud kasvuhäired hoiatus ja kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon, sh angioödeem
Mesalasiin Proktiidi, põletikuliste soolehaiguste ravi jms hoiatus: pärast uriini kontakti naatriumhüpokloritit sisaldava pleegitajaga (nt tualetis, mida on puhastatud teatud pleegitajatega, mis sisaldavad naatriumhüpokloritit), võib mesalasiin põhjustada uriini värvumist punakas-pruuniks
kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioonist (DRESS sündroom)
Mesteroloon Testosteroonasendusravi  hoiatus: mesterolooni kuritarvitatakse, tavaliselt koos teiste anaboolsete androgeensete steroididega ning sellega kaasnevad tõsised terviseriskid (nt kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga; maksaga seotud ja/või psühhiaatrilised kõrvaltoimed; sõltuvus), mistõttu tuleb soovitada sellest hoiduda
Zanobrutinib Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: ravi ajal zanobrutinibiga on harva esinenud tuumori lüüsi sündroomi, eelkõige patsientidel, kellel raviti kroonilist lümfotsüütleukeemiat. Tuleb hinnata asjakohaseid riske (nt suur kasvajakoormus või vere kõrge kusihappesisaldus) ja võtta sobivaid ettevaatusabinõusid. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida ja vajaduse korral ravida.
kõrvaltoimed: purpur, bronhiit, hüpertensioon, sügelus, perifeerne turse, tuumori lüüsi sündroom, neutrofiilide absoluutarvu vähenemine, trombotsüütide arvu vähenemine, hemoglobiinsisalduse vähenemine 
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Beeta-1a-interferoon Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: turuletulekujärgsete kogemuste põhjal on teatatud süstekoha nekroosi juhtudest. Süstekoha reaktsioonide tekkimise riski vähendamiseks tuleb patsientidel soovitada kasutada aseptilisi süstimisvõtteid ja iga annus manustada erinevale süstekohale. Olenevalt nekroosi ulatusest võidakse ravi pärast ühe nekroosikoha tekkimist lõpetada. Mitme kahjustuse tekkimisel tuleb vahetada süstekohta või katkestada ravi kuni nende paranemiseni
Botulismitoksiin (A-tüüpi) Kortsude profülaktika kõrvaltoime: Mefisto-ilme (kulmude lateraalse otsa tõus)
Brinsolamiidi sisaldavad silmatilgad Glaukoom ja intraokulaarne hüpertensioon kõrvaltoimed: Stevensi‑Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN)
Bupropioon Depressiooni ravi kõrvaltoime ja hoiatus: bupropioon võib varjata Brugada sündroomi, harvaesinevat pärilikku südame naatriumikanalite haigust, millel on iseloomulikud EKG muutused (Hisi kimbu parema sääre blokaad ja ST-segmendi elevatsioon parempoolsetes prekordiaalsetes lülitustes) ning mis võib lõppeda südameseiskuse või äkksurmaga. Ettevaatlik peab olema patsientide puhul, kellel on Brugada sündroom või perekonnaanamneesis südameseiskus või äkksurm
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine kõrvaltoimed: vererohke menstruatsioon (enamik seostatavaid juhte kerged ja ajutised).
Tõhustusannuse (neljanda annuse) (90…180 päeva pärast 3. annuse saamist) saanud 18-55-aastastel olid kõige sagedasemad kõrvaltoimed valu süstekohas (> 70%), väsimus (> 60%), peavalu (> 40%), müalgia ja külmavärinad (> 20%) ning artralgia (> 10%) (jälgimise mediaanaeg oli 1,4 kuud).
Tõhustusannuse (neljanda annuse) saanud üle 55-aastastel oli üldine ohutusprofiil sarnane tõhustusannuse (kolmanda annuse) manustamise järgselt täheldatuga. Kõige sagedasemad > 55 aastastel osalejatel täheldatud kõrvaltoimed olid valu süstekohas (> 60%), väsimus (> 40%), peavalu (> 20%), müalgia ja külmavärinad (> 10%) (jälgimise mediaanaeg oli vähemalt 1,7 kuud).
Tõhustusannuse võib manustada 12 aastastele ja vanematele isikutele. Comirnaty ja mis tahes teise COVID 19 vaktsiini viimase varasema annuse manustamise vahele peab jääma vähemalt 3 kuud.
Müokardiidi ja perikardiidi tekkerisk näib lastel vanuses 5...11 aastat olevat väiksem kui 12...17 aastastel
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoime: vererohke menstruatsioon (enamik seostatavaid juhte kerged ja ajutised)
COVID-19 vaktsiin, rekombinantne, adjuvandiga (Nuvaxovid) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit ja perikardiit - pärast Nuvaxovidiga vaktsineerimist suureneb müokardiidi ja perikardiidi tekkimise risk. Need haigused võivad tekkida juba mõne päeva möödumisel vaktsineerimisest ja on peamiselt tekkinud 14 päeva jooksul). Müokardiidi ja perikardiidi kulg pärast vaktsineerimist ei erine müokardiidi ning perikardiidi üldisest kulust. Tervishoiutöötajad peavad olema tähelepanelikud müokardiidi ja perikardiidi nähtude ning sümptomite suhtes. Vaktsineeritutele (sh nende vanematele või hooldajatele) tuleb anda juhis pöörduda kohe arsti poole, kui pärast vaktsineerimist tekivad müokardiidile ja perikardiidile viitavad sümptomid, nagu (äge ning püsiv) valu rinnus, õhupuudus või südamepekslemine.
Tõhustusannuse järgsed kõrvaltoimed tekkisid sagedamini ja suurema raskusastmega kui pärast esmast kaheannuselist kuuri. Isikutel, kellel tekkisid pärast teist annust rasked kõrvaltoimed, võivad tekkida kõrvaltoimed pärast kolmandat annust suurema tõenäosusega. Kõige sagedamini esinenud küsitud kõrvaltoimed olid süstekoha valulikkus (81%), väsimus (63%), valu süstekohal (55%), lihasvalu (51%), halb enesetunne (47%) ja peavalu (46%), liigesevalu (29%) ja palavik (17%) mediaanse kestusega 1 kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist
Deksketoprofeen Valu ravi hoiatus: alates 20. rasedusnädalast võib deksketoprofeen põhjustada lootel neerufunktsiooni häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Peale selle on teatatud ravijärgsest arterioosjuha ahenemistest teisel trimestril; enamik neist juhtumeist lahenes pärast ravi katkestamist.
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: immuunvahendatud transversaalmüeliit (mis tahes raskusastme tekkimisel tuleb ravi durmalumabiga lõpetada ja alustada ravi prednisooni või samaväärse aine annusega 1–2 mg/kg ööpäevas, millele järgneb annuse ühtlane vähendamine)
Emtritsitabiin + tenofoviiralafenamiid + biktegraviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: patsientidel vanuses 3 kuni < 12 aastat, kes said tenofoviiralafenamiidi sisaldavaid ravimeid 48 nädalat (vt lõik 4.8), teatati luu mineraalse tiheduse vähenemisest (luu mineraalne tihedus ≥ 4%) lülisambas ja kogu kehas ilma pead arvestamata (total body less head, TBLH). Luu mineraalse tiheduse muutuste pikaajalised toimed kasvavale luule, sh murruriskile, ei ole kindlalt teada. Sobiva jälgimismeetodi määramiseks ravi ajal on soovitatav multidistsiplinaarne lähenemine
Ibuprofeeni ja kodeiini kombinatsiooni preparaadid Valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ibuprofeeni pikaajalisel kasutamisel soovitatust suuremates annustes on teatatud raske hüpokaleemia ja neeru tubulaarse atsidoosi tekkest. See risk on suurem kodeiini/ibuprofeeni kasutamisel, sest patsientidel võib tekkida sõltuvus kodeiinikomponendist. Nähud ja sümptomid olid muu hulgas teadvuse vähenemine ja üldine nõrkus. Seletamatu hüpokaleemia ja metaboolse atsidoosiga patsientidel tuleb arvestada ibuprofeeni põhjustatud neeru tubulaarset atsidoosi
Lansoprasool, dekslansoprasool Maomahla happesusega seotud häirete ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: patsientidel on täheldatud ägedat tubulointerstitsiaalset nefriiti ja see võib ilmneda mis tahes ajal ravi jooksul. Äge tubulointerstitsiaalne nefriit võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Ravimi kasutamine tuleb lõpetada juhul, kui kahtlustatakse tubulointerstitsiaalset nefriiti ja tuleb viivitamata alustada asjakohase raviga
Obinutuzumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: B-hepatiidi reaktiveerumine, progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia, seedetrakti perforatsioon
Osilodrostaatfosfaat Endogeense Cushingi sündroomi ravi kõrvaltoimed: lihase- ja liigesevalu
Ranibizumab Maakula degenratsioon hoiatus: ranibizumabi võib vähesel määral erituda rinnapiima, mõju rinnapiima saavale vastsündinule/imikule on teadmata. Ettevaatusabinõuna ei soovitata ravi ajal last rinnaga toita
Remimasolaam Protseduuriaegne sedatsioon hoiatus: remimasolaam ei sobi kokku Ringeri laktaadilahusega, Ringeri atsetaadilahusega ja bikarbonaati sisaldava Ringeri infusioonilahusega ja teiste aluseliste lahustega, sest ravim on pH 4 või kõrgema pH korral vähelahustuv - võib tekkida sade/hägusus, mis võib põhjustada vaskulaarse juurdepääsu koha ummistuse. Ravimit ei tohi manustada teiste ravimitega sama infusiooniliini kaudu
Rilusool Amüotroofilise lateraalskleroosi ravi kõrvaltoime: lööve
Terbutaliin Astma ravi hoiatus: patsientidel, kes võtavad rohkem kui kaks korda nädalas „vastavalt vajadusele“ täiendavat terbutaliini, tuleb ravi nõuetekohaseks kohandamiseks ravi taashinnata, sest neil on terbutaliini liigkasutuse risk
Tsüklosporiin Äratõukereaktsiooni profülaktika hoiatus: kuulmiskahjustusest on turustamise ajal teatatud patsientidel, kelle tsüklosporiinisisaldus on organismis kõrge
Umeklidiinium (+vilanterool) Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi kõrvaltoime: silmavalu, lihasspasmid
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi hoiatus: oportunistlike infektsioonidena võivad esineda tuberkuloosi reaktivatsioon, atüüpiline mükobakteriaalne infektsioon, listeria meningiit, legionella pneumoonia ja nokardioos, seeninfektsioonid, viirusinfektsioonid (sh herpes simplex 2 põhjustatud entsefaliit) ja parasiitide infektsioonid (sh silma toksoplasmoos).
hoiatus ja kõrvaltoime: luupusega seotud seisund, sh kutaanne erütematoosne luupus ja luupusesarnase sündroom - kui tekivad nahakahjustused, eriti päikese eest kaitsmata piirkondades või kui nendega kaasneb artralgia, peab patsient kohe pöörduma arstile. Diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi ustekinumabiga lõpetada ja alustada sobivat ravi
Valatsikloviir VZV infektsioonide ravi kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alpelisiib  Kasvajavastane ravi hoiatus: rifampitsiin vähendab alpelisiibi AUC'd olulisel määral, väheneb alplesiliibi efektiivsus; sama risk on apalutamiidi, karbamasepiini, ensalutamiidi, mitotaani, fenütoiini või naistepunaga koosmanustamisel
Amivantamab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüpoglükeemia, hüpomagneseemia (sage)
Donepesiil Alzheimeri tõvega seotud dementsuse ravi hoiatus: unehäirete, sh ebanormaalsete unenägude ja õudusunenägude või unetuse korral tuleb kaaluda ravimi võtmist hommikuti
kõrvaltoime: libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, pleurototoonus (Pisa sündroom - lihaste tahtmatud kokkutõmbed koos keha ja pea ebanormaalse paindumisega ühele küljele)
Edotreotiid Radiodiagnostikum hoiatus ja kõrvaltoime: gallium (68Ga) edotreotiidi füsioloogiline omastamine põrnakoes võib anda valediagnoosiks neuroendokriintuumori, viies ebavajaliku sekkumiseni
Erlotiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hepatiit, äge hepatiit ja soole pneumatoos
Hüdromorfoon Valu ravi hoiatus: opioidide tarvitamise häire, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Idebenoon Nägemiskahjustuse ravi Leberi päriliku optilise neuropaatia korral hoiatus: maksakahjustusega patsientidel on teatatud kõrvaltoimetest, mille tõttu on ravi ajutiselt peatatud või lõplikult katkestatud
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pneumotooraks, kutaanne vaskuliit
Luteetsium (177Lu) oksodotreotiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem
Osimertiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: aplastiline aneemia (patsiendile tuleb selgitada nähte, nende tekkel tuleb ravi lõpetada), südamepuudulikkus, vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni vähenemine
Ravulizumab Müasteenia ravi hoiatus: kui pärast ravi lõpetamist tekivad generaliseerunud müasteenia sümptomid, tuleb kaaluda ravi uuesti alustamist ravulizumabiga. Patsientidele, kellel ekulizumabi heakskiidetud raviskeemile ravivastust ei teki, ei ole ravi ravulizumabiga soovitatav
Roksadustaat Aneemia ravi kroonilise neeruhaiguse korral kõrvaltoimed: sekundaarne hüpotüreoos, kilpnääret stimuleeriva hormooni sisalduse langus veres
Spikevax (COVID-19 vaktsiin) Immuniseerimine kõrvaltoime: vaktsineeritud jäseme ulatuslik turse
Sufentaniil Ägeda valu ravi hoiatus: hüperalgeesia, hingamishäirete, sõltuvuse risk, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Tapentadool Valu ravi hoiatus: opioidide tarvitamise häire, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Vildagliptiin 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoime: naha vaskuliit
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alfaalglükosidaas Pompe tõve ravi kõrvaltoimed: düspepsia, düsfaagia, erüteem peopesades, mööduv naha värvimuutus, villid, erüteem infusioonikohas, nõgestõbi infusioonikohas
Alpelisiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: koliit, angioödeem
Aksikabtageentsiloleutseel Kasvajavastane ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud seoses neuroloogilise toksilisusega kõrvaltoimetest, mh epileptilisest seisundist (0,4%)
Deksketoprofeen Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi hoiatus: alates 20. rasedusnädalast võib deksketoprofeen põhjustada loote neerufunktsiooni häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Pärast mitmepäevast kokkupuudet deksketoprofeeniga alates 20. rasedusnädalast tuleb kaaluda raseda sünnituseelset jälgimist oligohüdramnioni suhtes. Oligohüdramnioni ilmnemisel tuleb deksketoprofeeni kasutamine lõpetada
Diklofenak (süsteemsed ravimvormid) Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi hoiatus: alates 20. rasedusnädalast võib diklofenak põhjustada loote neerufunktsiooni häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Pärast mitmepäevast kokkupuudet diklofenakiga alates 20. rasedusnädalast tuleb kaaluda raseda sünnituseelset jälgimist oligohüdramnioni suhtes. Oligohüdramnioni tekkel tuleb diklofenaki kasutamine lõpetada
Diklofenak (süstitavad
ravimvormid)
Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi hoiatus ja kõrvaltoime: embolia cutis medicamentosa (Nicolau sündroom) - pärast diklofenaki lihasesse manustamist on teatatud süstekoha reaktsioonidest, sh süstekoha nekroos ja Nicolau sündroom (eriti pärast tahtmatut nahaalust manustamist). Diklofenaki lihasesse manustamisel tuleb valida sobiv nõel ja süstetehnika
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: psoriaas
Eptinezumab Migreeni profülaktika hoiatus ja kõrvaltoime: infusiooniga seotud reaktsioon -  sümptomite hulka kuuluvad hingamisteede sümptomid (ninakinnisus, rinorröa, kurgu ärritus, köha, aevastamine, hingeldus) ja väsimus. Enamik neist nähtudest on mittetõsised ja mööduvad
Glargiin-insuliin + liksisenatiid Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: mao hilinenud tühjenemine
Irinotekaani liposomaalne ravimvorm Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon ja angioödeem, sügelus, nõgestõvi, erüteem, lööve
Isatuksimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: herpes zoster
Matsitentaan Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravi hoiatus: ERA-sid võtvatel patsientidel on täheldatud spermatosoidide hulga vähenemist. Sarnaselt teistele ERA-dele võib matsitentaanil olla kahjulik mõju meeste spermatogeneesile
Metüülfenidaat Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi kõrvaltoime: ninaverejooks
Nuvaxovid (COVID-19 vaktsiin) Immuniseerimine kõrvaltoimed: anafülaksia, paresteesia, hüpoesteesia
Onasemnogeen abeparvovek Lihasatroofia ravi kõrvaltoime: turuletoomise järgselt on teatatud manustamisjärgse esimese kahe nädala jooksul trombotsüütide arvu vähenemise juhtudest <50 x 109/l
Rabeprasool Maomahla happesusega seotud häirete ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalnefriit (võimalik progresseerumine neerupuudulikkuseks) - võib tekkida rabeprasooliga ravi ajal mis tahes ajahetkel. Äge tubulointerstitsiaalnefriit võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Kahtluse korral tuleb ravi rabeprasooliga lõpetada ja alustada viivitamatult asjakohast ravi
Rituksimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: turuletulekujärgsel perioodil on teatatud tõsistest viirusinfektsioonidest GPA/MPA-ga patsientidel, kes said ravi rituksimabiga
Semaglutiid 2. tüübi diabeedi ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus
Siroliimus  Äratõukereaktsiooni profülaktika koostoime: on teateid siroliimuse sisalduse suurenemisest veres selle samaaegsel kasutamisel kannabidiooliga.  Kannabidiooli samaaegsel manustamisel siroliimusega tuleb olla ettevaatlik, jälgides hoolikalt kõrvalnähte. Jälgige siroliimuse sisaldust veres ja kohandage annust vastavalt vajadusele
Sojaoa fosfolipiidid (suukaudne) Kroonilise hepatiidi toetav ravi kõrvatoimed: vererõhu tõus, südamepekslemine, pearinglus, iiveldus; oksendamine
Spikevax (COVID-19 vaktsiin) Immuniseerimine kõrvaltoime: vaktsineeritud jäseme ulatuslik turse
Teikoplaniin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: pantsütopeenia
Tofatsitiniib Reumatoidartriidi ravi hoiatused: reetina veeni tromboos, luumurrud (ettevaatus vajalik riskiteguritega patsientidel, nt eakatel, naistel ja kortikosteroide kasutavatel patsientidel), hüpoglükeemia diabeedivastast ravi saavatel patsientidel
Tsefiderokool Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: neutropeenia, vere uurea sisaldusetõus, vere kreatiniinisisalduse tõus
Tseftolosaansulfaat Antibakteriaalne ravi hoiatus: uuringute andmetel esines laste populatsioonis kolm täiendavat kõrvaltoimet: neutropeenia, suurenenud söögiisu ja düsgeusia (kõik esinemissagedusega „sage“). Kõige sagedamad kõrvaltoimed (≥ 2% l laste II faasi koonduuringutes), mis tekkisid tseftolosaansulfaadiga ravitud patsientidel, olid kõhulahtisus, alaniini aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine. Kõhuõõne tüsistunud infektsioonidega alla 3 kuu vanuste patsientide kohta on olemas piiratud ohutusandmed
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Asatsidiin Kasvajavastane ravi Hoiatus: rasestumisvõimelised naised peavad kasutama efektiivseid kontratseptiive ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi. Meestel ei ole soovitatav ravi ajal last eostada ja nad peavad ravi ajal ja vähemalt 3 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid kontratseptiive.
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine Kõrvaltoime: hüpoesteesia, paresteesia, tinnitus
Dapagliflosiin Suhkurtõve ravi Hoiatus: dapagliflosiin võib suurendada liitiumi eritumist neerude kaudu ja vähendada vere liitiumisisaldust. Pärast dapagliflosiiniga ravi alustamist ja annuse muutmist tuleb liitiumi kontsentratsiooni seerumis sagedamini jälgida
kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit.
Galkanezumab Migreeni profülaktika Hoiatus ja kõrvaltoime: raskete ülitundlikkusreaktsioonide tekkest on teatatud kuni 4 nädalat pärast manustamist. Mõningatel juhtudel kestsid ülitundlikkusreaktsioonid pikaajaliselt.
Obetikoolhape primaarse biliaarse kolangiidi (PBC) ravi Vastunäidustus: dekompenseeritud tsirroos (nt Child-Pugh klass B või C), sh anamneesis.
Hoiatus: patsientidel, kelle puhul on laboratoorseid või kliinilisi tõendeid maksa dekompensatsiooni kohta (nt astsiit, kollatõbi, veenilaiendite veritsemine, maksa entsefalopaatia), sh haiguse progresseerumise kohta Child-Pugh B  või C astmesse, tuleb ravi obetikoolhappega alatiseks lõpetada. Ravi tuleb katkestada raske samaaegse haiguse ajal või patsientidel, kellel tekib kliiniliselt olulisi maksaga seotud kõrvaltoimeid, jälgida tuleb patsiendi maksafunktsiooni. Pärast nähtude kadumist või kui maksa dekompensatsiooni kohta ei ole laboratoorseid või kliinilisi tõendeid, tuleb kaaluda obetikoolhappega ravi taasalustamisega kaasnevaid võimalikke riske ja kasu
kõrvaltoimed: maksapuudulikkus, vere bilirubiinisisalduse suurenemine, kollatõbi, maksatsirroos.
Pregabaliin  Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi Kõrvaltoimed: suitsidaalne käitumine, suitsiidimõtted
Siponimood  Hulgiskleroosi ravi Hoiatus: herpesviirusinfektsiooni [sh varicella zoster'i viiruste (VZV) põhjustatud meningiidi või meningoentsefaliidi juhud] risk esineb kogu siponimoodravi jooksul. Herpesmeningiidi või meningoentsefaliidi tekkimisel tuleb ravi siponimoodiga katkestada ja alustada sobiva raviga.
Kõrvaltoimed: krüptokokkinfektsioon, lamerakuline karstinoom
Upadatsiniib Reumatoidartriidi jms ravi Hoiatus: annus 30 mg üks kord ööpäevas suurendab 65 aastastel ja vanematel patsientidel kõrvaltoimete tekkeriski. Soovitatav annus pikaajaliseks kasutamiseks sellel patsiendirühmal on 15 mg üks kord ööpäevas.
Koostoimed: tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt ketokonasool, itrakonasool, posakonasool, vorikonasool ja klaritromütsiin) koosmanustamisel upadatsitiniibi kontsentratsioon suureneb. 15 mg upadatsitiniibi üks kord ööpäevas tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kes saavad pikaaegset ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega. 30 mg upadatsitiniibi üks kord ööpäevas ei soovitata atoopilise dermatiidiga patsientidele, kes saavad tugevate CYP3A4 inhibiitoritega pikaajalist ravi. Soovitatav induktsioonravi annus tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid kasutavatele haavandilise koliidiga patsientidele on 30 mg üks kord ööpäevas (kuni 16 nädala jooksul) ja soovitatav säilitusannus on 15 mg üks kord ööpäevas. Pikaajalisel kasutamisel peab kaaluma alternatiive tugevate CYP3A4 inhibiitorite asemel. 45 mg upadatsitiniibi manustamine üks kord ööpäevas avaldab CYP2D6-le nõrka inhibeerivat toimet.
kõrvaltoimed: lümfopeenia, hüperlipideemia, lööve
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Aksikabtageentsiloleutseel Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia, lümfopeenia, hüperurikeemia, unetus, afektiivne häire (st impulsiivne käitumine, maania, muutunud meeleolu, paanikahoog), hemiparees, allergiline riniit, rinorröa, hingamispuudulikkus (st äge), suukuivus (sh huulekuivus), mitme organi düsfunktsiooni sündroom, nägemiskahjustus (st nägemise hägusus, nägemisteravuse vähenemine), valu
Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: autoimmuunentsefaliit - iseloomulik on subakuutne algus (kuude jooksul toimuva kiire progressiooniga) mäluhäirete, muutunud vaimse seisundi või psühhiaatriliste sümptomitega, üldjuhul kombinatsioonis uute neuroloogiliste koldeleidudega ja krambihoogudega. Diagnoosi kahtluse korral tuleb teha MRT, EEG, lumbaarpunktsioon ja sobivate biomarkerite seroloogilised uuringud (nt neuraalsed autoantikehad)
Brinsolamiid Kõrgenenud silmasisese rõhu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: paiksel manustamisel võivad tekkida Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN). Ravimi väljakirjutamise ajal tuleb patsiente nõustada nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb ravi kohe katkestada
Deksamfetamiin Tähelepanuhäire ravi hoiatus: amfetamiinid võivad põhjustada plasma kortikosteroidisisalduste olulist suurenemist. See suureneb kõige rohkem õhtuti. Amfetamiinid võivad häirida uriini steroididesisalduse määramist
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ravi saanud patsientidel on tekkinud immuunvahendatud müokardiiti, mis võib lõppeda surmaga. Patsiente tuleb jälgida sümptomite suhtes ning rakendada sobivat ravi
Eksenatiid  Diabeedi ravi hoiatus: võimalik, et lastel on suurem kalduvus ravimivastaste antikehade (ADA) kõrge tiitri kujunemiseks kui täiskasvanutel. Kõrgema antikehade tiitriga patsientidel võib ravivastus HbA1c järgi olla nõrgem. Vahendeid ravimivastaste antikehade testimiseks müügil ei ole, aga kui vaatamata patsiendi heale ravijärgimusele ei ole glükeemilise kontrolli eesmärki saavutatud, tuleb arstil efektiivsuse puudumise põhjusest sõltumata kaaluda alternatiivset diabeedivastast ravi
Etonogestreel (implantaat) Raseduse vältimine hoiatus: implantaadi paigaldamine võib põhjustada vasovagaalseid reaktsioone (hüpotensioon, pearinglus, minestus)
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüpertensiivne kriis
Kabotegraviir  HIV infektsiooni ravi kõrvaltoimed: I tüüpi ülitundlikkus, urtikaaria, angioödeem 
Krisotiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: fotosensitiivsus - patsientidele tuleb soovitada ravi ajal vältida pikaajalist viibimist päikese käes ja kautada kaitsemeetmeid (nt kaitsev riietus ja/või päikesekaitsekreem)
Lakosamiid Epilepsia ravi hoiatus: lakosamiid eritub rinnapiima, ravi ajal on soovitatav rinnaga toitmine katkestada
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: koliit
Merkaptopuriin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nodoosne erüteem
Modafiniil Narkolepsia ja depressiooni ravi hoiatus: sõltuvuse risk, ravimit ei tohi manustada psühhiaatriliste häirete anamneesiga patsientidele
Naltreksoon (prolongeeritult vabastavad tabletid) Opiaadi- ja alkoholsõltuvuse ravi kõrvaltoime: kehakaalu langus
hoiatus ja kõrvaltoime: paanikahood, eriti psühhiaatriliste häirete anamneesiga patsientidel. Tekkeaeg enamasti algse tiitrimise faasis ja pärast annuse muutmist. Patsientidel, kellel on anamneesis psühhiaatrilised häired, tuleb olla ettevaatlik
Oksakarbasepiin Epilepsia ravi hoiatus: Okskarbasepiiniga raseduse ajal kokku puutunud laste närvisüsteemi arenguhäirete riskiga seotud uuringutulemused on vastuolulised ja riski ei saa välistada. Piiratud andmed näitavad, et rinnaga toidetavate imikute MDH plasmakontsentratsioonid on 0,2…0,8 µg/ml, mis vastab kuni 5% ema MDH plasmakontsentratsioonist. Kuigi kokkupuude näib olevat väike, ei saa välistada ohtu imikule. Seetõttu tuleb ravimi kasutamise ajal rinnaga toitmisel võtta arvesse nii imetamisest saadavat kasu kui võimalikku kõrvaltoimete riski imikule. Kui imikut toidetakse rinnaga, tuleb teda jälgida selliste kõrvaltoimete osas nagu unisus ja vähene kaalutõus
Tildrakizumab Psoriaasi ravi hoiatus: 38 %-l (22/57) uuringus osalejatest, kellel tekkisid tildrakizumabi suhtes antikehad, olid neutraliseerivad antikehad. See moodustab 2,8 % kõigist tildrakizumabi saanud uuringus osalejatest
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: immuunvahendatud gastriit, palavik
Östradiool (transdermaalne sprei/geel) Östrogeenide puuduse sümptomite ravi hoiatus: patsiente tuleb teavitada, et lapsed ei tohi sattuda kontakti kehapiirkonnaga, kuhu pihustati/manustati östradiooli spreid/geeli. Turuletulekujärgselt on pärast soovimatut sekundaarset kokkupuudet östradiooli spreiga/geeliga teatatud eelpuberteediealistel tüdrukutel rindade arengust ja kiirest kasvust, eelpuberteediealistel poistel enneaegsest puberteedist ning günekomastiast ja rindade kasvust. Enamikul juhtudel seisund taandus pärast östradiooliga kokkupuute välistamist.  Patsiente tuleb juhendada mitte lubada teistel, eriti lastel, kokku puutuda nahapiirkonnaga, kuhu ravimit on manustatud ning katta vajadusel manustamiskoht riietega. Kontakti korral tuleb lapse nahk pesta seebi ja veega nii kiiresti kui võimalik. Patsiente tuleb juhendada pidada arstiga nõu juhul, kui lapsel, kes võis kogemata östradiooli spreiga/geeliga kokku puutuda, tekivad vastavad nähud ja sümptomid (rindade areng või muud muutused sugulises arengus).
Vandetaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: neerupuudulikkuse tekkimisel tuleb ravi katkestada, vähendada annust või lõpetada ravi. Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel tõuseb vandetaniibi kontsentratsioon. Mõõduka neerukahjustusega (kreatiniini kliirens ≥ 30 kuni < 50 ml/min) patsientidel tuleb vandetaniibi algannust vähendada 200 mg'ni ja jälgida hoolikalt QT intervalli
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Amlodipiin Hüpertensiooni, stenokardia ravi hoiatus: amlodipiini üleannustamise tulemusena on harva teatatud mittekardiogeensest kopsutursest, mis võib ilmneda hilinenud algusega (24–48 tundi pärast manustamist) ja vajada ventilatsiooni toetamist. Varased elustavad meetmed (sh vedeliku ülekoormus) perfusiooni ja südame väljutusmahu säilitamiseks võivad olla seisundit süvendavad tegurid
Belantamab  Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: pneumoniit (esinemissagedus „teadmata“)
Daunorubitsiin + tsütarabiin (Vyxeos) Kasvajavastane ravi hoiatus: lastel täheldati südame häireid (sh siinustahhükardiat, QT intervalli pikenemist ja väljutusfraktsiooni vähenemist). Pikaajalised uuringud on näidanud, et võivad tekkida palju aastaid latentsena püsivad kongestiivsed kardiomüopaatiad
Desloratadiin (+pseudoefedriin) Allergilise riniidi ravi kõrvaltoime: depressiivne meeleolu, silmade kuivus
Emitsizumab A-hemofiila ravi hoiatus ja kõrvaltoime: vähenenud ravivastus - kliinilistes uuringutes  on aeg-ajalt täheldatud neutraliseerivate emitsizumabivastaste antikehade teket koos emitsizumabi kontsentratsiooni vähenemisega, mis viib toime kadumiseni. Patsientidel, kellel esinevad toime kadumise kliinilised nähud (nt läbimurdeverejooksude arvu suurenemine), tuleb kohe hinnata etioloogiat ning neutraliseerivate emitsizumabivastaste antikehade kahtluse korral tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: posterioorse pöörduva leukoentsefalopaatia sündroom, hüpertensiivne kriis
Leuproreliin Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: idiopaatiline intrakraniaalne hüpertensioon - patsiente tuleb hoiatada  sümptomite, sh tugeva või püsiva peavalu, nägemishäirete ja tinnituse suhtes. Idiopaatilise intrakraniaalse hüpertensiooni ilmnemisel, tuleb kaaluda ravi lõpetamist leuproreliiniga
Natalizumab  Hulgiskleroosi ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud trombotsütopeeniast ja aneemiast imikutel, kes on sündinud raseduse ajal natalizumabiga kokkupuutunud naistel. Raseduse ajal natalizumabiga kokkupuutunud naiste vastsündinutel on soovitatav jälgida trombotsüütide arvu ja hemoglobiini sisaldust
Pembrolizumab  Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hemolüütiline aneemia, immuuntrombotsütopeenia, sarkoidoos, müasteeniline sündroom, peensoole mulgustumine, Stevensi Johnsoni sündroom, mittenakkuslik tsüstiit
Tesakaftoor + ivakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus: transaminaaside aktiivsuse suurenemine ja maksakahjustus - tsüstilise fibroosiga patsientidel, kellel esineb kaasuvalt tsirroos ja portaalne hüpertensioon, on teiste CFTR modulaatoritega raviskeemide kasutamisel esinenud maksafunktsiooni dekompensatsiooni, sh maksapuudulikkust, mille tõttu oli vajalik maksasiirdamine või mis lõppes surmaga. Kaugelearenenud maksahaigusega patsientidel tuleb TEZ/IVA kasutamisel kombinatsioonis ivakaftooriga olla ettevaatlik ja kasutada seda ravi ainult sel juhul, kui eeldatav kasu ületab sellega kaasnevaid riske. TEZ/IVA kasutamisel neil patsientidel tuleb neid pärast ravi alustamist hoolikalt jälgida
Tikagreloor Tromboosi profülaktika hoiatus ja kõrvaltoime: bradüarütmia ja AV-blokaad - turuletulekujärgselt on teatatud peamiselt ägeda koronaarsündroomiga patsientidel, kus südame isheemia ja samaaegsed südame löögisagedust vähendavad või erutusjuhtivust mõjutavad ravimid on võimalikud segajad. Enne ravi kohandamist tuleb võimalike põhjustena hinnata patsiendi kliinilist seisundit ja kaasuvaid ravimeid
Upadatsitiniib  Reumatoidartriidi jms ravi kõrvaltoime: kuseteede infektsioon
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alemtusumab Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: vitiliigo (sagedus: kuni 1 inimesel 100st)
Alprasolaam Ärevuse ravi näidustuse piiramine: ärevuse lühiajaline ravi; ravimit tohib määrata vaid juhul, kui häire on raskekujuline, kahjustab töövõimet või põhjustab patsientidel tugevalt väljendunud pingeseisundit.
ravi kestuse piiramine: kasutada tuleb väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikest aega ja mitte üle 2…4 nädala. Ravi jätkamise vajadust tuleb sagedasti uuesti hinnata. Pikaajaline ravi ei ole soovitatav. Sõltuvuse tekkimise oht võib suureneda annuse ja ravi kestusega.
hoiatus: ravi alguses tuleb teavitada patsienti, et ravi on piiratud kestusega,  selgitada tuleb annuse järk-järgulist vähendamist. Lühitoimeliste bensodiasepiinide puhul on andmeid, et ärajätunähud võivad avalduda ka annustamiskordade vahepeal, eriti kui kasutatakse suuri annuseid. Pikatoimeliste bensodiasepiinide kasutamisel on oluline patsienti hoiatada, et nad ei tohi minna üle lühitoimelistele bensodiasepiinidele, kuna võivad tekkida võõrutusnähud
Daunorubitsiin/tsütarabiin Kasvajavastane ravi hoiatus: uuringute andmete põhjal võib daunorubitsiini/tsütarabiiniga ravi põhjustada lastel südame häireid (sh siinustahhükardiat, QT intervalli pikenemist ja väljutusfraktsiooni vähenemist), samuti võivad tekkida palju aastaid latentsena püsivad kongestiivsed kardiomüopaatiad
Denosumab Osteoproosi ravi hoiatus: denosumabi ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel. Teatatud on tõsisest hüperkaltseemiast. Mõnel kliinilises uuringus esinenud juhul tekkis tüsistusena äge neerukahjustus
Ibandroonhape Osteoproosi ravi kõrvaltoime: hüpokaltseemia (sagedus: ≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Ikosapentetüül Hüpertriglütserideemia ravi kõrvaltoime: neeluturse (sagedus teadmata)
Kabasitakseel Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: iileus, gastriit, koliit, seedetrakti perforatsioon, seedetrakti hemorraagia. Lisaks on täpsustatud  kõigi kõrvaltoimete esinemissagedust
Neratiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: minestamine (sagedus: ≥ 1/100 kuni < 1/10)
Nivolumab  Kasvajavastane ravi hoiatused: täiendatud on haigusspetsiifilisi ettevaatusabinõusid, mh: söögitoru lamerakulise kartsinoomi esmavaliku ravi kohta: uuringus esines 4 kuu jooksul rohkem surmajuhtusid nivolumabi kasutamisel kombinatsioonis ipilumumabiga võrreldes kemoteraapiaga. Enne ravi alustamist kehvema prognoosiga ja/või agressiivse haigusega patsientidel peab arst arvesse võtma toime ilmnemise viivitust ravi korral nivolumabi ja ipilimumabi kombinatsiooniga
Nimesuliid Valu ja põletiku ravi hoiatus ja kõrvaltoime: fikseerunud ravimilööve: patsientidel, kellel on tekkinud nimesuliidiga seotud fikseerunud ravimilöövet, ei tohi nimesuliidi enam kasutada
Pemetrekseed Kasvajavastane ravi hoiatus: viljastumisvõimelised naised peavad pemetrekseedravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu rakendama tõhusat kontratseptsiooni. Suguküpsetel meestel soovitatakse ravi ajal ja 3 kuu jooksul pärast seda kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ning last mitte viljastada
Perampaneel Epilepsia ravi kõrvaltoime: hallutsinatsioonid (sagedus: ≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Polatuzumabvedotiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kuseteede infektsioon, düspnoe, alopeetsia, nahainfektsioonid, lööve, naha kuivus, lihasevalu, perifeersed tursed
hoiatus: platseebokontrolliga uuringus POLARIX teatati hepatotoksilisusest 10,6% l patsientidest polatuzumabvedotiini pluss R-CHOP rühmas ja 7,3% l patsientidest R-CHOP rühmas. Polatuzumabvedotiin pluss R-CHOP rühmas olid enamik 1. kuni 2. astme juhud (8,7%); 3. astme juhtudest teatati 1,8% l patsientidest. 4. või 5. astme juhtusid ei esinenud. Rasketest hepatotoksilisuse juhtudest teatati 1 patsiendil (0,2%) ja see oli pöörduv
Remimasolaam Sedatsioon (protseduuriaegne) kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon (sagedus teadmata)
Süsteemsed kaltsineuriini inhibiitorid (tsüklosporiin; takroliimus) ja süsteemsed rapamütsiini imetajate sihtmärgi (mTOR) inhibiitorid (everoliimus, siroliimus, temsiroliimus) Äratõukereaktsiooni profülaktika koostoime: kannabidiooli toimel võib takroliimuse, tsüklosporiini, everoliimuse, temsiroliimuse ja siroliimuse sisaldus suureneda
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine hoiatus: kapillaaride lekke sündroomi (CLS) ägenemine: teatatud on mõnest CLS ägenemise juhtumist, mis esinesid esimestel päevadel pärast Spikevaxiga vaktsineerimist. Arstid peavad olema teadlikud CLS nähtudest ja sümptomitest, et see seisund kiiresti ära tunda ja seda ravida. Isikute puhul, kellel on anamneesis CLS tuleb vaktsineerimine kavandada koostöös vastava eriala spetsialistiga
Tiagabiin Epilepsia ravi kõrvaltoimed: amneesia (sagedus teadmata), mis võib tekkida mõne päeva jooksul pärast ravi alustamist või annuse suurendamist ning on pöörduv pärast tiagabiinravi lõpetamist või annuse vähendamist.
üleannustamine: nähtude loetellu lisatakse amneesia ja düskineesia
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Anagreliid Essentsiaalse trombotsütopeenia ravi hoiatused: ravi järsku katkestamist tuleb vältida trombotsüütide arvu kiire suurenemise tõttu, mis võib kaasa tuua eluohtlikke trombootilisi tüsistusi, nagu ajuinfarkt. Patsiente tuleb teavitada, kuidas ära tunda varakult trombootilistele tüsistustele viitavaid nähte ja sümptomeid ning sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.
Raviga peab kaasnema patsiendi põhjalik kliiniline uuring, sh täielik vereanalüüs (hemoglobiin, valgeliblede ja trombotsüütide arv), maksafunktsioonide (ALT ja AST), neerufunktsioonide (kreatiniini ja uurea seerum) ja elektrolüütide (kaalium, magneesium ja kaltsium) hindamine
Arseentrioksiid Kasvajavastane ravi hoiatused: genotoksilisuse riski tõttu peavad fertiilses eas naised ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Mehed peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ning neile tuleb soovitada vältida lapse eostamist ravi ajal ja 3 kuud pärast ravi lõpetamist.
Arseen eritub rinnapiima. Võimalike tõsiste kõrvaltoimete ohu tõttu rinnaga toidetavatel imikutel ja lastel tuleb imetamine lõpetada enne ravi ning imetamisest tuleb hoiduda kogu ravi jooksul ja 2 nädalat pärast viimase annuse manustamist
Asatsitidiin Kasvajavastane ravi hoiatus: diferentseerumissündroom - süstitavat asatsitidiini saanud patsientidel on teatatud diferentseerumissündroomist (ehk retinoehappe sündroom), mis võib põhjustada surma. Sümptomite hulka kuuluvad respiratoorne distress, kopsuinfiltraadid, palavik, lööve, kopsuturse, perifeersed tursed, kiire kehakaalu suurenemine, pleuraefusioonid, perikardiefusioonid, hüpotensioon ja neerufunktsiooni häire. Sündroomile viitavate sümptomite ilmnemisel tuleb kaaluda kortikosteroidide suurte annuste IV manustamist ja hemodünaamika jälgimist. Tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist kuni sümptomite lahenemiseni; ravi taasalustamisel on soovitatav ettevaatus
Benasepriil / hüdroklorotiasiid Kõrgvererõhktõve ravi kõrvaltoime: psoriaasi ägenemine
Dasatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pleura efusiooniga patsientidel on teatatud ka külotooraksi juhtudest. Mõned külotooraksi juhud lahenesid dasatiniibravi lõpetamisel, katkestamisel või annuse vähendamisel, kuid enamikel juhtudel tuli kasutada ka lisaravi
Dimetüülfumaraat Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: rinorröa
Dupilumab Atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoimed: 6…11 aastastel mõõduka kuni raske astmaga lastel teatati täiendava kõrvaltoimena enterobiaasist 1,8% patsientidest (5 patsienti) dupilumabi rühmades ja mitte ühelgi platseeborühmas (VOYAGE uuring). Kõik enterobiaasi juhud olid kerged kuni mõõdukad ja patsiendid paranesid helmintidevastase raviga ilma dupilumabiga ravi katkestamata.
6…11 aastastel mõõduka kuni raske astmaga lastel teatati eosinofiiliast ( ≥ 3000 rakku/µl või peeti kõrvaltoimeks uurija hinnangul) 6,6% patsientidest dupilumabi rühmades ja 0,7% l patsientidest platseeborühmas. Enamik eosinofiilia juhtudest olid kerged kuni mõõdukad ning nendega ei kaasunud kliinilisi sümptomeid, juhud olid mööduvad, vähenesid aja jooksul ning ei viinud dupilumabiga ravi katkestamiseni
Ensalutamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: multiformne erüteem (turustamisjärgselt teatatud)
Folkodiin Infektsioonide ravi hoiatus: kui patsiendil on anamneesis narkootikumide kuritarvitamist, tuleb folkodiini kasutamisel olla ettevaatlik. Folkodiin on opioid ja täheldatakse sõltuvust opioididest kui ravimiklassist.
On täheldatud ristreaktiivsust folkodiini ja neuromuskulaarset ülekannet blokeerivate ainete (NMBA) vahel, mis põhjustab raskeid allergilisi reaktsioone (anafülaksia). Folkodiiniga kokkupuute ja NMBAdega kokkupuute vahelist täpset riskiperioodi ei ole määratud. Arstid peavad olema teadlikud sellest võimalikust riskist tulevaste anesteesiaprotseduuride korral, mis hõlmavad NMBAsid
Imatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pannikuliit, sh nodoosne erüteem
Infliksimab Reumatoidartriidi ravi hoiatus: üsasiseselt  infliksimabiga kokku puutunud imikute puhul on enne elusvaktsiinide manustamist soovitatav oodata 12 kuud. Kui infliksimabi tase imiku seerumis ei ole määratav või kui infliksimabi manustati ainult raseduse esimesel trimestril, võib kaaluda elusvaktsiini manustamist sellest ajahetkest varem tingimusel, et konkreetne laps saab selget kliinilist kasu
Laktuloos Kõhukinnisuse ravi kõrvaltoime:  ülitundlikkusreaktsioonid, lööve, sügelus, urtikaaria
Lapatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nahafissuurid
Levonorgestreel (emakasisesed vahendid) Raseduse vältimine hoiatused: kliinilistes uuringutes oli vahendi väljalanguse esinemissagedus madal (< 4% paigaldatud vahenditest). Väljalanguse risk on suurenenud naistel, kellel on varem esinenud vererohkeid menstruatsioone ja naistel, kellel on vahendi paigaldamise ajal normist suurem kehamassiindeks (KMI), väljalanguse risk suureneb koos KMI suurenemisega.
Naisi tuleb informeerida vahendi väljalanguse võimalikest sümptomitest. Samuti tuleb selgitada, kuidas kontrollida vahendi niite ja soovitada pöörduda arsti poole, kui niite ei ole tunda. Vahendi asukoha kindlakstegemiseni tuleb rasestumise vältimiseks kasutada barjäärimeetodit (nt kondoom).
Vahendi osaline väljalangus võib vähendada efektiivsust. Osaliselt välja tulnud vahend tuleb eemaldada. Uue vahendi võib paigaldada eemaldamise ajal, tingimusel, et on välistatud rasedus.
Kui naine rasestub vahendi kasutamise ajal, tuleb vahend esimesel võimalusel eemaldada, sest iga emakasisese kontratseptiivi jätmine in situ võib suurendada iseenesliku abordi ja enneaegse sünnituse ohtu. Kuna levonorgestreel vabaneb emakaõõnde, ei saa naissoost loodetel välistada suurenenud riski virilisatsiooninähtude tekkeks. Kui levonorgestreeli sisaldav ESS jäi raseduse ajaks emakasse ja loode oli seetõttu lokaalses kokkupuutes levonorgestreeliga, esines naissoost loodetel üksikjuhtudel väliste suguelundite maskulinisatsiooni
Loperamiid, loperamiid+simetikoon Kõhulahtisuse ravi kõrvaltoime: äge pankreatiit
Obinutusumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüübimishäired, sh dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK) -kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgsel jälgimisel on teatatud DIKi juhtudest, sh fataalsetest. Enamikul juhtudest esines subkliiniline DIK, mille korral esinesid 1–2 päeva jooksul pärast esimest infusiooni subkliinilised (asümptomaatilised) muutused trombotsüütide arvu ja laboratoorsete hüübimisparameetrite osas ning spontaanne paranemine toimus tavaliselt 1–2 nädala jooksul, ei vajanud ravi katkestamist ega spetsiifilist sekkumist. Mõnel juhul seostati neid sündmusi IRR-de ja/või TLS-iga. Spetsiifilisi algseid DIKi riskitegureid ei tuvastatud. Patsientidel, kellel kahtlustatakse subkliinilist DIKi, tuleb hoolikalt jälgida hüübimisnäitajaid, sh trombotsüüte, ning jälgida DIKi kliiniliste nähtude või sümptomite esinemist. Ravi obinutusumabiga tuleb lõpetada DIKi esimeste kliiniliste ilmingute kahtlusel ja alustada asjakohast ravi
Opikapoon Parkinsonismi ravi kõrvaltoime: iiveldus
Paratsetamool Valu ja palaviku ravi hoiatuse ja koostoime: kui paratsetamooli manustatakse samaaegselt flukloksatsilliiniga, on soovitav rakendada ettevaatust seoses suurenenud riskiga kõrge anioonivahega metaboolse atsidoosi (high anion gap metabolic acidosis, HAGMA) tekkeks, eriti patsientidel, kellel esineb raske neerukahjustus, sepsis, alatoitumus ja teised glutatioonipuudulikkuse põhjused (nt krooniline alkoholism), samuti nendel, kes kasutavad paratsetamooli maksimaalseid ööpäevaseid annuseid. Soovitatav on rakendada hoolikat jälgimist, sh uriini 5-oksoproliini määramist
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoime: pearinglus (ülitundlikkusreaktsiooni ühe nähuna)
Ravulizumab Hemolüütilis-ureemilise sündroomi ravi kõrvaltoime: urtikaaria
Remifentaniil Valu ravi hoiatused: korduval kasutamisel võib tekkida tolerantsus, füüsiline ja psühholoogiline sõltuvus ning opiodide väärkasutamine. Korduva lühikeste intervallidega manustamise korral pika aja jooksul võib ravi lõpetamise järgselt tekkida ärajätusündroom.
Gabapentinoididega (gabapentiin ja pregabaliin) kooskasutamisel suureneb opioidide üleannustamise, hingamisdepressiooni ja surma risk.
Serotonergilise ravimiga kooskasutamisel, nagu SSRId, SNRId või MAOId, võib suureneda potentsiaalselt eluohtliku seisundi serotoniini sündroomi risk. MAOIde samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik. Ravi pöördumatu toimega MAOIdega tuleb lõpetada vähemalt 2 nädalat enne remifentaniili kasutamist.
Kui remifentaniili kasutatakse sünnituse ajal või vahetult enne sünnitust, tuleb patsienti ja vastsündinut jälgida ülemäärase sedatsiooni või hingamisdepressiooni nähtude suhtes.
kõrvaltoimed: ärajätusündroom, rütmihäired, köha
Sildenafiil Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravi hoiatus: sakubitriili/valsartaani tasakaalukontsentratsiooni saavutanud hüpertensiooni põdevatel patsientidel põhjustas sildenafiili üksikannuse manustamine vererõhu oluliselt suurema languse võrreldes ainult sakubitriili/valsartaani manustamisega. Seetõttu tuleb sakubitriili/valsartaaniga ravitavatel patsientidel alustada ravi sildenafiiliga ettevaatlikult
Sorafeniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom (TLS) - turustamisjärgsel jälgimisel on sorafeniibiga ravitud patsientidel teatatud TLS juhtudest, millest mõni lõppes surmaga. TLS riskitegurid on suur kasvaja koormus, olemasolev krooniline neerupuudulikkus, oliguuria, dehüdratsioon, hüpotensioon ja happeline uriin. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja ravida vastavalt kliinilisele näidustusele kiiresti ning kaaluda tuleb profülaktilist hüdratatsiooni
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Apiksabaan Venoosse tromb-emboolia ennetamine kõrvaltoime: nahavaskuliit
Bimatoprost + timolool Glaukoomi ravi kõrvaltoime: periorbitaalsed ja silmalau muutused, mis on seotud periorbitaalse rasva atroofia ja naha pingulolekuga, mille tagajärjeks on silmalaugude sulkusevao süvenemine, silmalaugude ptoos, enoftalmiit, lagoftalm ja silmalaugude retraktsioon
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: transversaalne müeliit (väga harva teatatud vaktsineerimise järgselt)
COVID-19 mRNA vaktsiinid (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine rasedus ja imetamine: suur hulk vaatlusandmeid II ja III trimestril vaktsineeritud rasedate kohta ei ole näidanud ebasoodsa lõpptulemusega raseduste sagenemist. Ehkki andmed raseduse lõpptulemuste kohta pärast vaktsineerimist I trimestril on hetkel piiratud, ei ole täheldatud raseduse katkemise riski suurenemist. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüofetaalsele arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule. Comirnaty/Spikevax’i võib kasutada raseduse ajal.
Kuna Comirnaty/Spikevax’i süsteemne toime imetaval naisel on ebaoluline, siis toimet rinnaga toidetavale vastsündinule/imikule ei ole oodata. Pärast vaktsineerimist rinnaga toitvate naiste vaatlusandmed ei ole näidanud kõrvaltoimete riski rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele. Comirnaty/Spikevax’i võib kasutada imetamise ajal
Delamaniid Multiresistentse kopsutuberkuloosi ravi kõrvaltoime: hallutsinatsioonid (turuletulekujärgselt teatatud, peamiselt lastel). Kliinilistes uuringutes oli hallutsinatsioonide esinemine sage lastel (5,4%) ja täiskasvanutel (1%)
resisentsus: In vitro uuringud on näidanud ristresistentsust pretomaniidiga. Selle põhjuseks on tõenäoliselt delamaniidi ja pretomaniidi aktiveerumine sama raja kaudu
Dengue palaviku tekitaja, elus, nõrgestatud (Dengvaxia) Immuniseerimine koostoimed: Dengvaxiat võib manustada samaaegselt TdaP vaktsiiniga (immuunvastus ei muutu).
Uuringutes ei ilmnenud reaktogeensuse suurenemist  või vaktsiinide ohutusprofiili muutust, kui Tdap või HPV vaktsiine manustati koos Dengvaxia’ga.
Kui Dengvaxia’t tuleb manustada samaaegselt teise süstitava vaktsiiniga, tuleb vaktsiine alati manustada erinevatesse süstekohtadesse
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: liigesvalu, pankreatiit
Empagliflosiin 2. tüübi diabeei ja südamepuudulikkuse ravi hoiatus: empagliflosiin võib suurendada liitiumi eritumist neerude kaudu ja vere liitiumisisaldus võib väheneda. Pärast empagliflosiiniga ravi alustamist ja annuse muutmist tuleb seerumi liitiumisisaldust sagedamini jälgida (liitiumi määranud arsti poolt).
kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit
Eslikarbasepiinatsetaat Epilepsia ravi hoiatus: rasedatel kasutamise kohta on andmeid piiratud hulgal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Risk inimestel (sh rasked kaasasündinud väärarengud, närvisüsteemi arenguhäired ja muud reproduktiivtoksilised toimed) ei ole teada. Ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui pärast alternatiivsete sobivate ravivõimaluste hoolikat kaalumist jõutakse otsusele, et ravist saadav kasu ületab riskid.
Fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid kuni menstruatsioonitsükli lõpuni pärast ravi lõpetamist. Suukaudseid kontratseptiive ei saa kasutada, sest nende toime väheneb. Fertiilses eas naisi tuleb nõustada teiste efektiivsete meetodite kasutamise osas. Kasutada tuleb vähemalt ühte efektiivset meetodit (nt emakasisene vahend) või kahte täiendavat rasestumisvastast meetodit, sh barjäärimeetodit. Rasestumisvastase meetodi valikul tuleb igal üksikjuhul hinnata individuaalseid asjaolusid ja arutada seda patsiendiga
Febuksostaat Kroonilise hüperurikeemia ravi kõrvaltoimed: aneemia, hüpotüreoos, reetina arteri oklusioon, meeleolu langus, unehäired, letargia, ageusia, põletustunne, vertiigo, tsirkulatoorne kollaps, düspnoe, alumiste hingamisteede infektsioonid, rinorröa, pneumoonia, ülakõhuvalu, huulteturse, seedetrakti mulgustus, koletüstiit, ekseem, öine higistamine, valu jäsemes, liigese turse, seljavalu, rotaatormanseti sündroom, reumaatiline polümüalgia, kuseteede infektsioon, valu, enesetunne, kuumatunne, INR tõus, põrutus (teatati  müügiloajärgsetes ohutusuuringutes)
Fentanüül Valu ravi hoiatus (süstelahus): opioidide korduval kasutamisel võib kujuneda opioidikasutamise häire (opioid use disorder, OUD). Opioidide kuritarvitamine või tahtlik väärtarvitamine võib põhjustada üleannustamist ja/või surma. Risk OUD tekkeks on suurem neil patsientidel, kellel on isiklikus või perekondlikus anamneesis (vanemad või õed-vennad) ainete kasutamise häire (sh alkoholitarvitamise häire), kes on käesolevalt tubaka kasutajad või patsientidel, kellel on isiklikus anamneesis teisi vaimse tervise häireid (nt depressioon, ärevus ja isiksusehäired).
koostoime (plaastrid ja süstelahus): gabapentinoididega (gabapentiin ja pregabaliin) kooskasutamine võib põhjustada respiratoorset depressiooni, hüpotensiooni, väljendunud sedatsiooni, koomat või surma
Hüdroksüklorokviin Reumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktika hoiatused: rasked nahakõrvaltoimed (SCAR): tekkida võib mh ravimist tingitud lööve eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS sündroom), äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs, mis võivad vajada haiglaravi, seisundid võivad olla eluohtlikud ja lõppeda surmaga. SCARile viitavate sümptomite tekkel tuleb hüdroksüklorokviini manustamine kohe lõpetada ja kaaluda alternatiivset ravi.
kõrvaltoimed: Sweet’i sündroom (äge febriilne neutrofiilne dermatoos) ja SCAR
Iksasomiib Hulgimüeloomi ravi hoiatus: iksasomiibi kasutamisel on esinenud löövet. 2. või kõrgema astme lööbe ravimiseks tuleb rakendada toetavat ravi või annust muuta. Iksasomiibi kasutamisel on teatatud Stevensi- Johnsoni sündroomist; selle ilmnemisel tuleb ravi iksasomiibiga katkestada
Isotretinoiin Akne ravi hoiatus ja kõrvaltoime: sakroiliit - selle eristamiseks teistest seljavalu põhjustest võivad sakroiliidi kliiniliste nähtudega patsiendid vajada täiendavaid uuringuid, sh kuvauuringuid, nagu MRT. Turuletulekujärgselt teatatud juhtude puhul paranes sakroiliit pärast isotretinoiinravi lõpetamist ja sobivat ravi
hoiatus: teatatud on silmade kuivuse juhtudest, mis ei taandunud pärast ravi lõpetamist
kõrvaltoime: uretriit
Klopidogreel + atsetüülsalitsüülhape (Duoplavin/Iscover) Aterotromboosi profülaktika hoiatus: pärast korduvat manustamist annuses 75 mg suurendab klopidogreel patsientidel rosuvastatiini süsteemset saadavust (AUC) 1,4 korda, mõjutamata Cmax'i
Klorokviin Reumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktika koostoime: ventrikulaarse arütmia riski tõttu tuleb ettevaatusega kasutada mh ka makroliide, sh asitromütsiini
Konjugeeritud östrogeenid + basedoksifeen Hormoonasendusravi hoiatused: keskmiselt 22 kuulise jälgimisajaga vaatlusuuringus näidati, et rinnavähi riski võib konjugeeritud östrogeenide + basedoksifeeni (CE/BZA) kasutajatel esineda sama sagedusega nagu östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga hormoonravi kasutajatel. CE/BZA pikaajaline mõju rinnavähi riskile on veel teadmata.
Keskmiselt 10…11 kuulise jälgimisajaga vaatlusuuringus näidati, et isheemilise insuldi riski võib CE/BZA kasutajatel esineda sama sagedusega nagu östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga hormoonravi kasutajatel. CE/BZA pikaajaline mõju isheemilise insuldi riskile on veel teadmata
Kvinapriil (sh kombinatsioonis hüdroklorotiasiidiga) Kõrgvererõhktõve ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüponatreemia ja antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) - mõnedel kvinapriili ja teiste AKE inhibiitoritega ravitud patsientidel on teatatud SIADH tekkest ja sellest tingitud hüponatreemiast. Eakatel ja teistel hüponatreemia tekkeriskiga patsientidel on soovitatav regulaarselt jälgida seerumi naatriumisisaldust
Latanoprost Glaukoomi ravi kõrvaltoime: iiveldus, oksendamine (aeg-ajalt)
Meningokoki vaktsiin (Nimenrix) Immuniseerimine kõrvaltoime: febriilsed krambid, urtikaaria
Nadropariin Tromboosi profülaktika ja ravi vastunäidustus: ülitundlikkus ka hepariini või selle derivaatide, sh teiste madalmolekulaarsete hepariinide suhtes
Ofloksatsiin Infektsioonide ravi kõrvaltoime: deliirium
Oksükodoon Valu ravi hoiatus: opioidide tarvitamise häire (kuritarvitamine ja sõltuvus) - korduva manustamise korral võib välja kujuneda tolerantsus ning füüsiline ja/või psühholoogiline sõltuvus. Teatatud on iatrogeensest sõltuvusest opioidide terapeutilise annustamise puhul. Kuritarvitamine või tahtlik väärtarvitamine võivad viia üleannustamise ja/või surmani. Opioidide tarvitamise häire väljakujunemine on tõenäolisem patsientidel, kellel on isiklikus või perekondlikus (vanemad või õed/vennad) anamneesis ainete tarvitamise häire (sh alkoholi tarvitamise häire), kes tarvitavad samal ajal tubakat või kellel on isiklikus anamneesis muud psüühikahäired (nt depressioon, ärevushäire ja isiksushäired).
Patsientide puhul tuleb märgata ravimit (sh muude opioidide ja psühhoaktiivsete ravimite, nt bensodiasepiinid) otsiva käitumise märke (nt liiga varane retsepti uuendamise taotlemine). Neil patsientidel tuleb kaaluda nõustamist sõltuvushäirete spetsialistiga.
hoiatus ja kõrvaltoime: unega seotud hingamishäired - opioidid võivad põhjustada unega seotud hingamishäireid, sh tsentraalne uneapnoe ja unega seotud hüpokseemia. Opioidide tarvitamine suurendab tsentraalse uneapnoe riski annusest sõltuvalt  Patsientide puhul, kellel juba esineb tsentraalne uneapnoe, kaaluge opioidi koguannuse vähendamist
Posakonasool Seeninfekstioonide ravi vastunäidustus ja hoiatus: manustamine koos venetoklaksiga kroonilise lümfotsüütleukeemia (KLL) patsientidele venetoklaksi ravi alustamise ja annuse tiitrimise faasis - tugevate CYP3A inhibiitorite, sh posakonasooli samaaegne manustamine CYP3A4 substraat venetoklaksiga võib suurendada venetoklaksi toksilisust, sh riski tuumori lüüsi sündroomi ja neutropeenia tekkeks
Prasikvanteel Parasiitide ravi hoiatus: efavirensi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav prasikvanteeli sisalduse vähenemise tõttu plasmas, mis võib kaasa tuua ravi ebaõnnestumise riski, sest efavirens kiirendab metaboliseerumist maksas. Juhul kui seda kombinatsiooni peetakse vajalikuks, tuleb kaaluda prasikvanteeli suuremat annust
Pregabaliin Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: harva on teatatud rasketest nahakõrvaltoimetest, sh Stevensi-Johnsoni sündroomist (SJS) ja toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (TEN), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Ravimi määramise ajal peab patsiente teavitama nahareaktsioonide tunnustest ja sümptomitest ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgima. Kui ilmuvad sellistele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, peab ravi pregabaliiniga otsekohe lõpetama ja kaaluma muud (asjakohast) ravi
Promestrieen (kreem ja vaginaalkapslid) Vaginaalse atroofia ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkus (nt lööve, ekseem, anafülaktiline reaktsioon), vulvovaginaalne sügelus, vulvovaginaalne põletustunne, vulvovaginaalne ebamugavustunne, vulvovaginaalne valu, tupeeritus
Selperkatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: tuumori lüüsi sündroom (TLS): selperkatiniibiga ravitud patsientidel on täheldatud TLS-i juhtusid. TLS-i riskifaktorite hulka kuuluvad suur kasvajakoormus, olemasolev krooniline neerupuudulikkus, oliguuria, dehüdratsioon, hüpotensioon ja happeline uriin. Vajalikud on jälgimine, vajadusel ravi, sobiv profülaktika (sh piisava hüdratsiooni tagamine)
Takroliimus Äratõukereaktsiooni ravi hoiatus: takroliimusest tingitud siirdamisjärgne äge neerukahjustus võib ilma aktiivse sekkumiseta progresseeruda krooniliseks neerukahjustuseks
Ulipristaal Raseduse erakorraline vältimine kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh lööve, urtikaaria, angioödeem
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Bimatoprost Glaukoomi ravi hoiatus ja kõrvlatoime: periorbitopaatia (väga sage) - prostaglandiini analoogid, sh bimatoprost, võivad esile kutsuda periorbitaalseid lipodüstroofilisi muutuseid, mis võivad viia silmalau vao süvenemise, ptoosi, enoftalmi, silmalau retraktsiooni, dermatokalaasi vähenemise ja skleera alumise osa liigse paljastumiseni. Muutused on enamasti kerged, võivad tekkida juba üks kuu pärast ravi alustamist ning  põhjustada nägemisvälja ahenemist isegi juhul, kui patsient ise seda ei märka. PAP-i seostatakse ka periokulaarse naha hüperpigmentatsiooni või pigmentatsiooni muutuste ning hüpertrihhoosiga. Ravi lõpetamisel või üleminekul muule ravile on täheldatud kõigi muutuste osalist või täielikku taandumist.
hoiatus: vikerkesta suurenenud pigmentatsioon on tõenäoliselt püsiv, selle pikaajalised tagajärjed ei ole teada. Pigmentatsiooni muutus on tingitud pigem melaniini suurenenud sisaldusest melanotsüütides kui melanotsüütide arvu suurenemisest. Vikerkesta värvuse muutused ei pruugi mitmete kuude kuni aastate vältel olla märgatavad. Üldjuhul laieneb pupilli ümbritsev pruun pigmentatsioon kontsentriliselt vikerkesta perifeeria suunas ning pruunimaks võib muutuda kogu vikerkest või selle osad. Teadaolevalt ei mõjuta ravi vikerkesta pigmendilaike ega tähne. Selle esinemissagedus oli  0,1 mg/ml silmatilkade lahuse 12. kasutuskuul 0,5%.  0,3 mg/ml  silmatilkade lahuse korral oli esinemissagedus 12. kasutuskuul 1,5% ning see ei olnud suurem kolmeaastase raviperioodi möödudes
Bromelainiid Põletushaavade ravi kõrvaltoimed: tahhükardia, mittetõsised allergilised reaktsioonid (nt nahalööve)
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine  kõrvaltoime: paresteesia ja hüpesteesia
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (Janssen) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: transversaalne müeliit (väga harva teatatud vaktsineerimise järgselt)
Dimetüülfumaraat Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: alopeetsia
Dobutamiin Südamepuudulikkuse ravi hoiatus ja kõrvaltoime: stress-kardiomüopaatia (Takotsubo sündroom) on stress-ehhokardiograafia uuringu ajal dobutamiini kasutamise võimalik raske tüsistus, mille tekke korral tuleb dobutamiini manustamine viivitamatult peatada.  Dobutamiini tohib stress-ehhokardiograafia uuringuks manustada protseduuri tegemisel kogenud arst. Arst peab uuringu tegemise ja taastumisperioodi ajal olema tähelepanelik ning valmis kasutama uuringu ajal asjakohast ravisekkumist
Dupilumab Astma, atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoime: kuiv silm
Enoksapariin Trombemboolia profülaktika hoiatus ja kõrvaltoime:  äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos. Reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite tekkimisel tuleb enoksapariini manustamise viivitamatult katkestada ning kaaluda alternatiivset ravi (vastavalt vajadusele)
Ipilimumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ipilimumab võib põhjustada endokriinsüsteemi organite põletikku, mis avaldub mh 1. tüüpi suhkurtõve ja diabeetilise ketoatsidoosina. Sümptomaatilise suhkurtõve korral tuleb ipilimumabi kasutamine peatada ja vajadusel alustada insuliinasendusravi. Sobiva insuliinasendusravi tagamiseks peab jätkama veresuhkrusisalduse jälgimist. Eluohtliku suhkurtõve korral tuleb ipilimumabi kasutamine alaliselt lõpetada.                                                                                                                                                                                             kõrvaltoimed: pneumoonia,  1. tüüpi suhkurtõbi (sh diabeetiline ketoatsidoos, müeliit
Metamisool Valuvaigistav ravi hoiatus:  rasked nahareaktsioonid (SCAR), sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või fataalsed. Patsiente tuleb teavitada nahareaktsiooni tunnustest ja sümptomitest ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgida
Nusinerseen 5q spinaalse lihasatroofia ravi kõrvaltoimed: meningiit, aseptiline meningiit, ülitundlikkus
Ondansetroon Iivelduse ja oksendamise ravi hoiatus ja kõrvaltoime: müokardi isheemia juhtudest on teatatud ondansetrooniga ravitud patsientidel. Mõnel patsiendil tekkisid sümptomid kohe pärast ondansetrooni (peamiselt IV) manustamist. Patsiente tuleb hoiatada müokardi isheemia nähtude ja sümptomite suhtes
Panitumumab Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on tõsistest keratiidi ja haavandilise keratiidi juhtudest, mis võivad lõppeda sarvkesta perforatsiooniga
Pregabaliin Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi hoiatus: kaasasündinud väärarendite risk - Põhjamaades tehtud vaatlusuuringu andmetel, mis hõlmas üle 2700 pregabaliinile eksponeeritud raseduse, oli pregabaliinile eksponeeritud (elusalt või surnult sündinud) lastel suurem raskete kaasasündinud väärarendite levimus kui pregabaliinile eksponeerimata lastel (5,9% vs. 4,1%). Raseduse esimesel trimestril pregabaliinile eksponeeritud lastel oli raskete kaasasündinud väärarendite tekkerisk veidi suurem kui pregabaliinile eksponeerimata lastel (levimuse kohandatud suhe ja 95% usaldusvahemik 1,14 (0,96…1,35)) ning lamotrigiinile või duloksetiinile eksponeeritud lastel (vastavalt 1,29 (1,01…1,65) ja 1,39 (1,07…1,82)). Konkreetsete väärarendite kohta tehtud analüüs näitas närvisüsteemi, silma väärarendite, näo-suulaelõhede, kuseteede ja genitaaltrakti väärarendite riski suurenemist, kuid väärarendite arv oli väike ja hinnangud seetõttu ebatäpsed
Spironolaktoon Hüpertensiooni ravi koostoime: spironolaktoon seondub androgeeniretseptoriga ja võib suurendada prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) sisaldust abiraterooniga ravitavatel eesnäärmevähiga patsientidel. Kasutamine koos abiraterooniga ei ole soovitatav
Vandetaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: Haavade paranemise tüsistused - vandetaniibi toimet haavade paranemisele ei ole uuritud. VEGF signaalraja inhibiitoritega ravitavatel patsientidel võivad haavad halvemini paraneda ja sellest on teatatud ka vandetaniibiga ravitavatel patsientidel. Kuigi tõendid ravi katkestamise optimaalse aja kohta enne plaanilist kirurgilist protseduuri on väga piiratud, tuleb kaaluda vandetaniibiga ravi ajutist katkestamist vähemalt 4 nädalat enne plaanilist kirurgilist protseduuri, arvestades individuaalset kasu-riski suhet. Otsus ravi jätkamise kohta vandetaniibiga pärast ulatuslikku kirurgilist protseduuri peab põhinema kliinilisel hinnangul haava piisava paranemise kohta
Vilanterool + umeklidiinium + flutikasoonfuoraat (Trelegy Ellipta) Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi kõrvaltoimed: düsgeusia, glaukoom, silmavalu, silmasisese rõhu tõus
Vorikonasool Seeninfektsioonide ravi kõrvaltoime: lisaks skvamoos-rakulisele vähile on teatatud naha SCC in situ ehk Boweni tõvest

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Brentuksimabvedotiin Lümfoomide ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ravimiga seostatakse toksilist epidermaalnekrolüüsi (TEN) ja eosinofiilia ning süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS) (lisaks Stevensi Johnsoni-sündroomile).
Ekstravasatsioon infusioonikohal - infusioonikohta soovitatakse ravimi manustamise ajal võimaliku infiltratsiooni suhtes hoolikalt jälgida
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit ja perikardiit võivad tekkida juba mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist ja on esinenud peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Neid on täheldatud sagedamini pärast 2. annust ja sagedamini noorematel meestel. Euroopa kaks suurt farmakoepidemioloogilist uuringut hindasid Spikevaxi 2. annuse manustamise järgset suurenenud riski noorematel meestel. Ühes uuringus tõendati, et 7 päeva pärast teist annust esines 12…29-aastastel meestel ligikaudu 1,316 (95% usaldusvahemik: 1,299…1,333) täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini. Teises uuringus esines 16…24-aastastel meestel 28 päeva pärast teist annust 1,88 (95% usaldusvahemik: 0,956…2,804) täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit ja perikardiit võivad tekkida juba mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist ja on esinenud peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Neid on täheldatud sagedamini pärast 2. annust ja sagedamini noorematel meestel. Kahes suures Euroopa farmakoepidemioloogilises uuringus hinnati pärast Comirnaty 2. annust täiendavat riski noorematel meestel. Ühes uuringus tõendati, et 7 päeva pärast teist annust esines 12…29-aastastel meestel ligikaudu 0,265 (95% usaldusvahemik: 0,255…0,275) täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini. Teises uuringus esines 16…24-aastastel meestel 28 päeva pärast teist annust 0,57 [95% usaldusvahemik: 0,39…0,75] täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (Janssen) immuniseerimine (tõhustusdoosiga seotud ravimiteabe täiendamine) vastunäidustus: anamneesis kinnitatud trombotsütopeeniaga tromboosi sündroom (TTS) pärast mis tahes COVID 19 vaktsiiniga vaktsineerimist.
Dabigatraaneteksilaat Venoosse trombemboolia preventsioon kõrvaltoime: antikoagulandi kasutamisega seotud nefropaatia patsientidel, kellel on selle teket soodustavad riskitegurid.
Deksametsoon (parenteraalne) Kortikosteroid hoiatus ja kõrvaltoime: hüpertroofilise kardiomüopaatia teke enneaegsetel imikutel pärast kortikosteroidide, sh deksametasooni süsteemset manustamist. Vajalik on diagnostiline hindamine ning südame funktsiooni ja struktuuri jälgimine.
Uuringud on näidanud neonataalse hüpoglükeemia riski suurenemist pärast kortikosteroidide, sh deksametasooni lühiaegset sünnituseelset manustamist naistele, kellel on hilise enneaegse sünnituse risk.
Deksmedetomidiin Sedatsioon hoiatus ja kõrvaltoime: magediabeet - polüuuria tekkimisel on soovitatav ravi deksmedetomidiiniga lõpetada ning kontrollida seerumi naatriumisisaldust ja uriini osmolaalsust.
Dupilumab Atoopiline dermatiit kõrvaltoime: näolööve
Fremanezumab Migreeni profülaktika kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon (? 1/10 000 kuni < 1/1000) - reaktsioonid tekkisid enamasti 24 tunni jooksul manustamisest, kuid mõned ka hiljem
Guanfatsiin Aktiivsus- ja tähelepanuhäire hoiatused: turustamise ajal on teatatud suitsiidiga seotud sündmustest (sh suitsidaalsed mõtted, suitsiidikatsed ja suitsiidid) patsientidel. Enamikel juhtudel oli patsientidel eelnev psühhiaatriline häire. Seetõttu on soovitatav hooldajatel ja arstidel jälgida patsiente suitsiidiga seotud sündmuste nähtude suhtes, sh annuse alustamisel/optimeerimisel ja ravimi võtmise lõpetamisel. Patsiente ja hooldajaid tuleb julgustada igal ajal teatama mis tahes muret tekitavate mõtete ja tunnete ilmnemisest oma tervishoiutöötajale.
Agressiivsus - teatatud on agressiivse käitumise ja vaenulikkuse tekkest. Guanfatsiiniga ravitavaid patsiente tuleb jälgida agressiivse käitumise või vaenulikkuse tekkimise suhtes
Ivakaftoor/tesakaftoor/ eleksakaftoor Tsüstiline fibroos hoiatus: ühel tsirroosi ja portaalhüpertensiooniga patsiendil tekkis ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori (IVA/TEZ/ELX) kasutamisel kombinatsioonis ivakaftooriga maksapuudulikkus, mille tõttu oli vajalik siirdamine. IVA/TEZ/ELX i kasutamisel kombinatsioonis IVA'ga olemasoleva kaugelearenenud maksahaigusega (nt tsirroos, portaalhüpertensioon) patsientidel tuleb olla ettevaatlik ja kasutada seda ainult sel juhul, kui eeldatav kasu ületab sellega seotud riske.kõrvaltoimed: maksakahjustus, üldbilirubiini sisalduse suurenemine
Kabotegraviir HIV-infektsiooni ravi kõrvaltoime: enesetapukatse; enesetapumõtted (eriti patsientidel, kellel on varem esinenud psühhiaatrilisi haigusi) (sagedus: ? 1/1000 kuni < 1/100).
Lantaan Hüperfosfateemia vähendamine hoiatus: lantaani ladestumist gastroduodenaalsesse limaskesta on näidatud endoskoopiliselt erineva suuruse ja kujuga valgete lesioonidena. Patoloogilisi leide tuvastati ka gastroduodenaalses limaskestas patoloogilisi leide, nagu krooniline või aktiivne põletik, näärme atroofia, regeneratiivsed muutused, foveolaarne hüperplaasia, soole metaplaasia ja neoplaasia
Nafareliin Endometrioosi ja varajase puberteedi ravi hoiatus: nagu teiste gonadotropiini vabastava hormooni (gonadotropin releasing hormone, GnRH) agonistide puhul, on ka seoses nafareliini kasutamisega kombinatsioonis gonadotropiiniga teatatud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomist (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS). Hoolikalt tuleb jälgida patsiente, kellele enne kehavälist viljastamist tehakse munasarjade kontrollitud stimulatsiooni. OHSS i nähtude tekkimisel tuleb ravi lõpetada
Nalmefeen Alkoholsõltuvuse ravi hoiatus ja kõrvaltoime: nägemise (mööduv) halvenemine (liiklusohtlikkus)
Nomegestroolatsetaat + östradiool Raseduse vältimine hoiatus: ravimi kasutamisel võib VTE risk olla samas vahemikus nagu on täheldatud levonorgesteeli sisaldavate KHK-de puhul.
koostoime: glekapreviiri/pibrentasviiriga ravitud naiste seas täheldati ALAT aktiivsuse suurenemist, kes kasutasid etünüülöstradiooli sisaldavaid ravimeid nagu KHK-d
Olmesartaan / olmesartaani kombinatsioonid Kõrgvererõhktõve ravi kõrvaltoime: autoimmuunne hepatiit (müügiloa andmise järel on teatatud autoimmuunse hepatiidi juhtudest, mille latentsusperiood oli mõni kuu kuni mõni aasta ja mis möödusid pärast olmesartaani kasutamise lõpetamist)
Pirfenidoon Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: turuletulekujärgselt on teatatud Stevensi-Johnsoni sündroomist (SJS) ja toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (TEN), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Neile reaktsioonidele viitavate nähude tekkel tuleb pirfenidooni kasutamine otsekohe lõpetada. Kui patsiendil on pirfenidooni kasutamisel tekkinud SJS või TEN, tuleb ravi jäädavalt lõpetada ja seda ei tohi taasalustada
Pomalidomiid Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: siirdatud soliidorgani äratõuge
Ravulizumab Paroksüsmaalne öine hemoglobinuuria kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, ülitundlikkus, infusiooniga seotud reaktsioonid
Totsilizumab COVID-19 ravi hoiatused: efektiivsus ei ole tõestatud COVID 19 ravis patsientidel, kellel ei esine CRV-sisalduse suurenemist.
Ei tohi manustada COVID 19 patsientidele:
- kes ei saa süsteemseid kortikosteroide, sest selles alamrühmas ei saa välistada suremuse suurenemist.
- kellel esineb samaaegselt mõni muu raske aktiivne infektsioon.
Ei ole soovitatav manustada COVID 19 patsientidele:
- kellel on ALAT või ASAT aktiivsus suurenenud üle 10 x ULN.
- kellel ilmneb ANC < 1 x 109/l või trombotsüütide arv < 50 x 103/µl.

kõrvaltoimed: Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (ilmnesid ? 5% l patsientidest, kes said totsilizumabi COVID 19 raviks) olid maksa aminotransferaaside aktiivsuse suurenemine, kõhukinnisus ja kuseteede infektsioon. Tekkida võivad ka hüpokaleemia, ärevus, unetus, hüpertensioon, kõhulahtisus, iiveldus
Upadatsiniib Reumatoidartriidi, spondüliidi jt ravi hoiatus ja kõrvaltoime: divertikuliit - kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on teatatud divertikuliidi juhtudest. Divertikuliit võib põhjustada seedetrakti perforatsiooni. Upadatsitiniibi tuleb kasutada ettevaatusega divertikuloosiga patsientidel ja eeskätt neil, kes saavad pikaajalist samaaegset ravi divertikuliidi suurenenud riskiga seotud ravimitega: mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, kortikosteroidid ja opioidid. Patsiente, kellel on tekkinud kõhupiirkonna uued nähud ja sümptomid, tuleb kohe uurida divertikuliidi varajaseks avastamiseks, et ära hoida seedetrakti perforatsiooni
Valproaat Epilepsia ravi hoiatus: üsasisene kokkupuude valproehappega võib põhjustada silma väärarendeid (k.a koloboomid, mikroftalmia), millest on teatatud koos teiste kaasasündinud väärarenditega. Need silma väärarendid võivad mõjutada nägemist.
Neerupuudulikkusega patsientidel võib olla vajalik annust vähendada, hemodialüüsravi saavatel patsientidel annust suurendada. Valproehape on dialüüsitav. Annust tuleb kohandada vastavalt patsiendi kliinilise jälgimise tulemusele
Vedolizumab Haavandiline koliit hoiatus: vedolizumabi on leitud inimese rinnapiimast. Vedolizumabi toime rinnaga toidetavatele imikutele ja rinnapiima tekkele on teadmata. Ainult rinnapiima kasutamisega imetamise uuringus, milles hinnati vedolizumabi kontsentratsiooni vedolizumabi kasutanud aktiivse haavandilise koliidi või Crohni tõvega imetavatel naistel, oli vedolizumabi kontsentratsioon inimese rinnapiimas ligikaudu 0,4% kuni 2,2% ema seerumikontsentratsioonist vedolizumabi varasemates uuringutes. Imik sai vedolizumabi keskmise ööpäevase annusena 0,02 mg/kg ööpäevas, mis on ligikaudu 21% ema kehakaaluga kohandatud keskmisest ööpäevasest annusest
Vigabatriin Infantiilsed spasmid hoiatus: intramüeliinne turse, eriti infantiilsete spasmide tõttu ravi saanud imikutel - teadete kohaselt on intramüeliinne turse pärast ravimi manustamise lõpetamist pöörduv ja seetõttu on soovitatav intramüeliinse turse täheldamisel vigabatriini manustamine järk-järgult lõpetada

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

5-fluorouratsiil (intravenoosne) Kasvajavastane ravi hoiatus: kardiotoksilisuse lõiku lisatakse: stress-kardiomüopaatia (takotsubo sündroom)
entsefalopaatia hoiatuse lõiku lisatakse: posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom. Hüperammoneemiline entsefalopaatia esineb sageli koos laktatsidoosiga.Tuumori lüüsi sündroom - teatatud turustusjärgselt. Patsiente, kellel on suurenenud tuumori lüüsi sündroomi risk (nt neerukahjustus, hüperurikeemia, suur kasvajakoormus, kiire progresseerumine), tuleb hoolikalt jälgida. Kaalutleda tuleb ennetusmeetmeid (nt hüdratsioon, suure kusihappesisalduse korrigeerimine).
kõrvaltoimed: naha erütematoosluupus, stress-kardiomüopaatia (takotsubo sündroom), pneumatosis intestinalis, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES), laktatsidoos, tuumori lüüsi sündroom
Allopurinool Hüperurikeemia ja podagra ravi ja profülaktika hoiatus: ravi allopurinooliga tuleks kõrvaltoimete riski vähendamiseks alustada väikeses annuses, nt 100 mg ööpäevas, ja suurendada annust ainult siis, kui seerumi uraatvastus on ebarahuldav. Erilist ettevaatust tuleb rakendada, kui neerufunktsioon on langenud.
kõrvaltoime: aseptiline meningiit, kõhulahtisus
Amiodaroon Südamearütmiate ravi kõrvaltoimed: libiido vähenemine, hallutsinatsioonid, neutropeenia, agranulotsütoos
koostoime: teiste tsütokroom P450 3A4 kaudu metaboliseeruvad ravimid loetellu lisatakse: siroliimus
Amitrüptilliin Depressiooni ravi üleannustamine: Brugada sündroomi esinemisest ja Brugada EKG mustri (ingl k. BEP) juhtudest seoses amitriptüliini üleannustamisega on teatatud turustuse ajal
Beetametasoon (suukaudne ja parenteraalne) Kortikosteroid süsteemseks raviks hoiatus: pärast süsteemsete kortikosteroidide manustamist on teatatud feokromotsütoomi kriisist, mis võib lõppeda surmaga. Arvatava või tuvastatud feokromotsütoomiga patsientidele tohib kortikosteroide manustada üksnes pärast asjakohast kasu/riski suhte hindamist.
Uuringutes on näidatud vastsündinul hüpoglükeemia suuremat riski pärast antenataalset beetametasooni lühiajalist kuuri naistele, kellel on hilise enneaegse sünnituse risk.
Brivaratsetaam Epilepsia ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on brivaratsetaami üleannustamise korral teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: iiveldus, peapööritus, tasakaaluhäired, ärevus, väsimus, ärrituvus, agressiivsus, unetus, depressioon ja suitsiidimõtted. Brivaratsetaami üleannustamisega seotud kõrvaltoimed on üldiselt olnud kooskõlas teadaolevate kõrvaltoimetega.
Budenosiid (Joveza) Eosinofiilse ösofagiidi ravi kõrvaltoime: angioödeem
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: Ajuveresoonkonna veenide ja venoossiinuse tromboos: pärast vaktsineerimist Vaxzevriaga on väga harva täheldatud ajuveresoonkonna veenide ja venoossiinuse tromboosi juhte ilma trombotsütopeeniata. Mõned juhud lõppesid surmaga. Enamik neist juhtudest ilmes esimese nelja nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Seda teavet tuleks arvesse võtta isikute puhul, kellel on suurenenud risk ajuveresoonkonna veenide ja venoossiinuse tromboosi tekkeks. Need juhud võivad vajada teistsuguseid ravimeetodeid kui TTS ja tervishoiutöötajad peaksid tutvuma asjakohaste juhistega.
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) immuniseerimine kõrvaltoime: kõhulahtisus
Hiline süstekoha reaktsioon: mediaanaeg tekkimiseni oli pärast esimest süsti 9 päeva ja pärast teist süsti 11 päeva. Mediaanne kestus oli pärast esimest süsti 4 päeva ja pärast teist süsti 4 päeva
Dolutegraviirnaatrium (+ kombinatsioonravimid) HIV ravi kõrvaltoime: paanikahoog
Ertapeneem Antibakteriaalne ravi hoiatus ja kõrvaltoime: entsefalopaatia - ertapeneemi põhjustatud entsefalopaatia kahtluse korral (nt müokloonus, krambid, muutunud vaimne seisund, teadvusekaotus) tuleb kaaluda ertapeneemi manustamise lõpetamist. Neerukahjustusega patsientidel on entsefalopaatia risk suurem ja selle paranemine võib pikeneda
Hüdroklorotiasiid/ spironolaktoon Tursete, hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: äge respiratoornse distressi sündroom
hoiatus: väga harva on teatatud ägeda respiratoorse toksilisuse, sh ägeda respiratoorse distressi sündroomi rasketest juhtudest. Kopsuturse tekib tavaliselt mõne minuti kuni mõne tunni jooksul pärast hüdroklorotiasiidi võtmist. Alguses on sümptomiteks düspnoe, palavik, kopsufunktsiooni halvenemine ja hüpotensioon. Kui kahtlustatakse ägeda respiratoorse distressi sündroomi diagnoosi, tuleb ravi ära jätta ja määrata asjakohane ravi. Hüdroklorotiasiidi ei tohi manustada patsientidele, kellel on pärast hüdroklorotiasiidi võtmist tekkinud ägeda respiratoorse distressi sündroom.
Infliksimab Reumatoidartriidi ravi hoiatus: infliksimabi on leitud inimese rinnapiimas väikestes kontsentratsioonides, mis vastavad kuni 5%-le ema seerumikontsentratsioonidest (andmed kirjandusest). Elusvaktsiini ei ole soovitatav manustada rinnaga toidetavale imikule sel ajal, kui ema saab ravi infliksimabiga, välja arvatud juhul, kui infliksimabi sisaldus imiku seerumis ei ole määratav
Inoterseen Polüneuropaatia ravi transtüretiiniga seotud päriliku amüloidoosi korral hoiatus: maksasiirikuga patsientidel tuleb teha kord kuus maksafunktsiooni analüüse. Patsientidel, kellel tekib ravi ajal siiriku äratõuge, tuleb kaaluda ravi katkestamist inoterseeniga
Karbamasepiin Epilepsia ravi hoiatused: karbamasepiin läbib inimese platsentat. Sünnieelne kokkupuude võib suurendada kaasasündinud väärarendite ja muude arenguhäirete riski, mille esinemissagedus on 2–3 korda suurem kui üldpopulatsioonis (kus nende sagedus on 2–3%). Vt täpsemalt ravimiteabest. On tõendeid, et karbamasepiini kasutamisega seotud väärarendite risk võib sõltuda annusest. Enne rasedust ja raseduse ajal on soovitatav manustada täiendavalt foolhapet. Samuti on hüübimishäirete tekke vältimiseks soovitatav anda raseduse viimastel nädalatel naisele ja pärast sündi ka vastsündinule K1-vitamiini. Kui naine kavatseb rasestuda, tuleb enne rasestumist ja enne rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist üritada üleminekut muule sobivale ravile. Kui naine rasestub karbamasepiinravi ajal, tuleb ta suunata eriarsti juurde karbamasepiinravi uuesti hindamiseks ja muude ravivõimaluste kaalutlemiseks. Rasestumisvõimelised naised võivad karbamasepiini kasutada ainult juhul, kui teiste sobivate ravivõimaluste kaalumisel otsustatakse, et ravimi kasu ületab riskid. Naist tuleb põhjalikult teavitada karbamasepiini rasedusaegse kasutamise võimalikust lootekahjustuse riskist ja ta peab sellest aru saama ning seega mõistma raseduse kavandamise tähtsust. Rasestumisvõimeliste naiste korral tuleb kaaluda rasedustesti tegemist enne karbamasepiinravi alustamist. Rasestumisvõimelised naised peavad ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Ensüüme indutseeriva toime tõttu võib karbamasepiin põhjustada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ravitoime puudumist, mistõttu tuleb rasestumisvõimelisi naisi nõustada teiste efektiivsete rasestumisvastaste meetodite kasutamise suhtes. Kasutada tuleb vähemalt üht efektiivset rasestumisvastast meetodit (nt emakasisene vahend) või kaht teineteist täiendavat rasestumisvastast meetodit, sealhulgas barjäärimeetod. Igal üksikjuhul tuleb rasestumisvastase meetodi valimisel hinnata individuaalseid asjaolusid, kaasates patsiendi arutellu
Labetalool Hüpertensiooni ravi kõrvaltoimed: rinnanibu valu, rinnanibu Raynault sündroom
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: koliit
Liraglutiid Rasvumise ja ülekaalu ravi kõrvaltoime: peavalu
Osanimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: progresseeruv hulgikoldeline leukoentsefalopaatia
Pregabaliin Epilepsia, neuropaatilise valu, ärevushäire ravi kõrvaltoime: parkinsonism
Sarilumab Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoimed: diverikuliit, leukopeenia
Tikagrerool Aterotromboosi ennetamine hoiatus: turustamise ajal on teatatud tsentraalsest uneapnoest, sealhulgas Cheyne-Stokes hingamisest. Tsentraalse uneapnoe kahtlustuse korral tuleb kaaluda edasist kliinilist hindamist.
koostoime: tikagreloor võib mõjutada rosuvastatiini eritumist neerude kaudu, suurendades rosuvastatiini kuhjumise riski. Kuigi täpne mehhanism ei ole teada, põhjustas mõnel juhul tikagreloori ja rosuvastatiini samaaegne kasutamine neerufunktsiooni langust, CPK taseme tõusu ja rabdomüolüüsi
Tsefaperasoon Antibakteriaalne ravi kõrvaltoime: hematuuria
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: iiveldus, peavalu, mittenakkuslik tsüstiit
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi hoiatus: ustekinumabiga ravitud patsientidel on teatatud oportunistlikest infektsioonidest. Turustamise ajal on teatatud tõsistest infusiooniga seotud reaktsioonidest, sh anafülaktilistest reaktsioonidest infusiooni järgselt. Kui täheldatakse tõsist või eluohtlikku reaktsiooni, tuleb alustada sobivat ravi ja ustekinumabi kasutamine tuleb lõpetada
kõrvaltoime: bulloosne pemfigoid
Voretigeen-neparvovek RPE65 mutatsioonide põhjustatud päriliku võrkkesta düstroofia ravi kõrvaltoime: progresseeruv soonkesta-võrkkesta atroofia - teatatud harvad juhud olid raviga ajalises seoses ja avaldusid ravi saanud piirkonnas. Süstejärgselt avaldunud ja kõrvaltoimena teatatud võrkkesta atroofiate puhul ei olnud tsentraallohk hõlmatud, samuti ei teatatud olulisest nägemishäirest

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: trombotsütopeenia, immuuntrombotsütopeenia - pärast vaktsineerimist Vaxzevriaga on teatatud trombotsütopeenia juhtudest, sealhulgas ITP tekkest (sh surmlõppega juhtudest), tüüpiliselt esimese 4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Väga harva oli nendel juhtudel trombotsüütide arv väga madal (< 20 000/mcl) ja/või kaasnes verejooks. Osa neist juhtudest esines inimestel, kellel oli anamneesis ITP. Kui isikul on anamneesis trombotsütopeeniline häire, näiteks ITP tuleb enne vaktsiini manustamist arvestada trombotsüütide arvu vähenemise riskiga ning pärast vaktsineerimist on soovitatav jälgida trombotsüütide arvu.
kõrvaltoime: näonärvi paralüüs, lihasspasmid, süstekoha verevalum
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (Janssen Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: Guillaini-Barré sündroom - pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist on väga harva teatatud GBSi tekkest. GBS-i nähtude ja sümptomite suhtes tuleb olla tähelepanelik, et tagada õige diagnoos ja alustada adekvaatse toetava hoolduse ja raviga.
Venoosne trombemboolia - harva on pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist täheldatud VTE'd. Sellega peab arvestama isikute puhul, kellel on suurenenud VTE risk.
Immuuntrombotsütopeenia - väga harva on pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist teatatud ITP juhtudest (sh surmlõppega juhtudest) koos väga väikese trombotsüütide arvuga (< 20 000/mcl), mis tavaliselt tekkisid esimese 4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Mõned neist juhtudest esinesid isikutel, kellel oli anamneesis ITP. Kui isikul on anamneesis ITP, peab enne vaktsineerimist võtma arvesse trombotsüütide vähenemise riski, ning pärast vaktsineerimist on soovitatav jälgida trombotsüütide arvu.

kõrvaltoime: pearinglus
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoime: multiformne erüteem
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ) Immuniseerimine kõrvaltoime: pärast revaktsineerimisannust (3. annust) olid uuringus kõige sagedasemad kõrvaltoimed valu süstekohas (> 80%), väsimus (> 60%), peavalu (> 40%), müalgia (> 30%), külmavärinad ja artralgia (> 20%)
Piperatsilliin; piperatsilliin+tasobaktaam Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH)
hoiatus: piperatsilliini või piperatsilliini/tasobaktaamiga ravitud patsientidel on teatatud HLH juhtudest, sageli pärast enam kui 10-päevast ravi. HLH on patoloogilisest immuunaktivatsioonist põhjustatud eluohtlik sündroom, mida iseloomustavad liigse süsteemse põletiku kliinilised nähud ja sümptomid (nt palavik, hepatosplenomegaalia, hüpertriglütserideemia, hüpofibrinogeneemia, seerumi suur ferritiinisisaldus, tsütopeeniad ja hemofagotsütoos). Patsiente, kellel tekivad patoloogilise immuunaktivatsiooni varajased nähud, tuleb hinnata otsekohe. HLH diagnoosimisel tuleb piperatsilliini ja piperatsilliini/tasobaktaamiga ravi lõpetada
Varfariin Trombemboolia profülaktika ja ravi hoiatus ja kõrvaltoime: antikoagulandiga seotud nefropaatia - mõned teatatud juhtudest on tekkinud eelneva neeruhaiguseta patsientidel. Supraterapeutilise INR-väärtusega ja hematuuriaga (sh mikroskoopiline) patsientidel on soovitatav hoolikas jälgimine, sealhulgas neerufunktsiooni hindamine

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Benasepriil Hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: psoriaasi süvenemine
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine rasedusaegne vaktsineerimine: loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule
Edotreotiidi radiofarmatseutiline komplekt Gastroentero-pankreaatiliste neuroendokriin-tuumorite diagnostika hoiatus: gallium (68Ga)?edotreotiidi füsioloogilise omastamise tõttu võib juhuslikult tuvastada splenoosi ja pankreasesisese lisapõrna ning need võivad anda valediagnoosiks neuroendokriintuumorid
Glatirameer Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoimed: toksiline hepatiit, maksakahjustus, maksapuudulikkus (teatatud üksikjuhtudest, mis lõppesid maksasiirdamisega)
Hüdroksükarbamiid Kasvajavastane ravi hoiatus: hüdroksükarbamiidiga ravitud müeloproliferatiivsete haigustega patsientidel on teatatud hemolüütilise aneemia juhtudest. Patsientidel, kellel tekib raske aneemia, tuleb hemolüüsi hinnata laboratoorsete analüüsidega. Hemolüütilise aneemia diagnoosi korral tuleb hüdroksükarbamiidi manustamine lõpetada
Indapamiid Hüpertensiooni ravi hoiatused: kui indapamiidist tingitud hüpokaleemia on seotud madala plasma magneesiumisisaldusega, ei pruugi ravi toimida enne, kui ka plasma magneesiumisisaldus on korrigeeritud. On täheldatud, et tiasiidid ja sarnased diureetikumid, sh indapamiid, suurendavad magneesiumi eritumist uriiniga, mille tulemusena võib tekkida hüpomagneseemia. Indapamiid 1,5 mg: 4…6 nädalat kestnud ravi järel täheldati plasma kaaliumisisaldust <3,4 mmol/l 10 % patsientidest ja < 3,2 mmol/l 4 % patsientidest. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine vähenemine 0,23 mmol/l. Indapamiid 2,5 mg: 4…6 nädalat kestnud ravi järel täheldati plasma kaaliumisisaldust <3,4 mmol/l 25 % patsientidest ja < 3,2 mmol/l 10 % patsientidest. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine vähenemine 0,41 mmol/l.
kõrvaltoimed: hüpomagneseemia, hüpokloreemia, erektsioonihäire
Lenalidomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on surmaga lõppenud tuumorilahustussündroomist
Metotreksaat Reumatoidartriidi, psoriaasi ravi hoiatus: metotreksaadiga (enamasti kombinatsioonis teiste immunosupressantidega) ravitavatel patsientidel on teatatud progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhtudest. PML võib lõppeda surmaga ja seda tuleb arvestada diferentsiaaldiagnostikas immuunpuudulikkusega patsientidel, kellel neuroloogilised sümptomid taastekivad või süvenevad
Mõru ibeeris Seedetrakti kaebuste leevendamine vastunäidustus: maksahaigus (käesolevalt/anamneesis) või ravi maksatoksiliste ravimitega
hoiatused: teatatud on maksakahjustuse, sh maksapuudulikkuse tekkest. Maksakahjustusele viitavate sümptomite (naha või silmavalgete kollasus, tume uriin, hele väljaheide, valu ülakõhus) tekkel tuleb ravi kohe lõpetada ja konsulteerida arstiga, samuti siis, kui kaebused püsivad või seisund ei parane pärast ravimi 7 päevast kasutamist.
kõrvaltoime: ravimist põhjustatud maksakahjustus
Ponatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pannikuliit (sh nodoosne erüteem)
Ramutsirumab Kasvajavastane ravi hoiatus: uuringus I4T MC JVDA ei tuvastatud ramutsirumabi monoteraapiat saanud piiratud arvu laste põhjal uusi ohutusandmeid. Ühel patsiendil tekkis reieluu distaalse kasvuplaadi progresseeruv laienemine. Selle leiu mõju kasvule on teadmata
Rukapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus (mh näo ja silmade turse)
Varfariin Trombemboolia profülaktika ja ravi hoiatused: kombinatsioonravi teiste trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (prasugreeli või tikagrelooriga) ei ole uuritud ja seda ei soovitata. Patsientidel, kellele on sümptomaatilise PAH'i leevendamiseks tehtud hiljuti alajäseme revaskulariseerimise protseduur, on rivaroksabaani 2,5 mg kaks korda ööpäevas efektiivsust ja ohutust uuritud kombinatsioonis antiagregandi ASA monoteraapiaga või ASA kasutamisega samaaegselt klopidogreeli lühiajalise kasutamisega. Kaksikantiagregantravi klopidogreeliga peab olema lühiajaline, pikaajalist ravi kaksikagregantidega tuleb vältida
Zidovudiin+lamivudiin HIV-infektsiooniravi hoiatused: zidovudiini+lamivudiini saavatel patsientidel kreatiniini kliirensiga 30-49 ml/min, võib lamivudiini ekspositsioon (AUC) olla 1,6-3,3 korda suurem kui patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on ?50 ml/min. Puuduvad ohutusandmed randomiseeritud, kontrollitud uuringutest, kus zidovudiini+lamivudiini võrreldi üksikute komponentidega patsientidel, kelle kreatiniini kliirens oli 30-49 ml/min ja kes said kohandatud annusega lamivudiini. Esialgsetes lamivudiini+zidovudiini uuringutes seostati lamivudiini suuremat ekspositsiooni suurema hematoloogilise toksilisuse (neutropeenia ja aneemia) määraga, ehkki nii neutropeenia või aneemia tõttu katkestasid ravi <1% katsealustest. Võib esineda muid lamivudiiniga seotud kõrvaltoimeid (näiteks seedetrakti ja maksa häired).
Patsiente, kellel on püsiv kreatiniini kliirens 30-49 ml/min ja kes saavad zidovudiini+lamivudiini, tuleb jälgida lamivudiiniga seotud kõrvaltoimete, eriti hematoloogilise toksilisuse suhtes. Uue või süveneva neutropeenia või aneemia tekkimisel on näidustatud lamivudiini annuse kohandamine. Zidovudiin+lamivudiinravi tuleb katkestada ja raviskeemi koostamiseks kasutada üksikuid komponente

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfasusoktokog Hemofiilia ravi hoiatused: soovitatavast 200 Ü/kg algannusest väiksema annuse kasutamist on seostatud ravimi ebaefektiivsusega. Enne ravi on soovitatav analüüsida rpFVIII vastaste antikehade olemasolu. Ebaefektiivsus võib olla tingitud alfasusoktokogiga seotud inhibeerivate antikehade tekkest. Nende kahtluse korral tuleb kaaluda muude ravivõimaluste kasutamist.
Trombemboolia - kõrge ja püsiv VIII faktori aktiivsus veres võib suurendada trombemboolia riski. Kõige suurem risk on varasema kardiovaskulaarse haigusega ja eakamatel patsientidel
Baklofeen Spastilisuse ravi hoiatus: üleannustamise nähuks võib olla tinnitus. Lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel, keda ravitakse kroonilise hemodialüüsiga, võib üleannustamine tekkida ka 5 mg annuse juures
Fostamatiniib Kroonilise immuun-trombotsütopeenia ravi kõrvaltoime: peavalu
Ibrutiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: ibrutiniibiga ravitud patsientidel on esinenud maksatoksilisust, B-hepatiidi reaktivatsiooni ja E-hepatiiti, mis võivad olla kroonilised ning maksapuudulikkust, sh surmlõppega juhud. Enne ravi tuleb hinnata maksafunktsiooni ja kontrollida viirusliku hepatiidi staatust, ravi ajal kontrollida perioodiliselt maksafunktsiooni näitajaid. Kliinilise näidustuse korral tuleb määrata viiruskoormust ja teha infektsioosse hepatiidi seroloogilised analüüsid. Maksaga seotud kõrvaltoime tekkimisel tuleb konsulteerida maksahaiguste eriarstigakõrvaltoime: silma hemorraagia
Krisanlizumab Sirprakulise aneemia ravi hoiatus: turuletuleku järgselt on teatatud infusioonireaktsioonidest (sh tugev valu), mis võib olla erineva paikme ja raskusastme ning nõuda hospitaliseerimist. Enamus infusioonireaktsioonidest tekkis infusiooni ajal või lähemate tundide jooksul pärast esimest või teist infusiooni. On teatatud ka hilistest tugeva valu episoodidest, mis on tekkinud pärast algselt hästi talutud infusioone. Mõned patsiendid on kogenud järgnevaid tüsistusi: äge rindkere sündroom ja rasvembolism, eriti steroidravi saanud patsientidel. Ettevaatlik tuleb olla kortikosteroidide manustamisel sirprakulise aneemia patsientidele, v.a. kui see on kliiniliselt näidustatud (nt anafülaksia raviks).
Lorlatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüpertensioon, hüperglükeemiahoiatus: enne ravi alustamist, 2 nädala pärast ja hiljem kord kuus tuleb kontrollida vererõhku. Hüpertensiooni tekkel tuleb olenevalt selle raskusastmest ravi katkestada ja uuesti alustada vähendatud annusega või alatiseks lõpetada.
Lorlatiniibi saanud patsientidel on esinenud hüperglükeemiat. Enne ravi alustamist ja perioodiliselt ravi ajal tuleb hinnata glükoosisisaldust paastuseerumis. Olenevalt hüperglükeemia raskusastmest tuleb ravi katkestada ja uuesti alustada vähendatud annusega või alatiseks lõpetada
Midostauriin Hematoloogiliste kasvajate ravi kõrvaltoimed: interstitsiaalne kopsuhaigus/pneumoniit, QT-aja pikenemine
Naatriumgivosiraan Maksaporfüüria ravi kõrvaltoime: äge pankreatiit
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus: VEGF?raja inhibiitoreid (sh üksikjuhud nintedaniibiga) on seostatud trombootilise mikroangiopaatiaga (TMA). Kui patsiendil tuvastatakse TMA?ga seostatavad laboratoorsed või kliinilised leiud, tuleb ravi nintedaniibiga lõpetada ja teha põhjalik hindamine TMA suhtes
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoime: düspnoe
Perindopriil Hüpertensiooni ravi kõrvaltoimed: antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) (harv), depressioon (aeg-ajalt), anuuria/oliguuria (harv), nahaõhetus (harv)
Polüstüreensulfonaat Hüperkaleemia ravi hoiatus: seedetrakti stenoos ja isheemia - patsientidele peab soovitama pöörduda viivitamatult arstile, kui neil tekib tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, mao distensioon ja rektaalne veritsus. Seedetrakti kahjustused võivad sarnaneda põletikulise soolehaiguse, isheemilise koliidi, infektsioosse koliidi ja mikroskoopilise koliidi kahjustustega
Posakonasool Seeninfektsioonide ravi koostoime hoiatus: all-trans-retiinhape (ATRA) ehk tretinoiin - posakonasooli (CYP3A4 tugev inhibiitor) samaaegne manustamine võib suurendada ekspositsiooni tretinoiinile, mis põhjustab suurenenud toksilisust (eeskätt hüperkaltseemiat). Ravi ajal posakonasooliga ja ravile järgnevatel päevadel tuleb jälgida seerumi kaltsiumisisaldust ning vajadusel kaaluda selle järgi tretinoiini annuse adekvaatset kohandamist
Regorafeniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kõhuvalu, seljavalu, kõhukinnisus, maksapuudulikkus
Remdesiviir COVID-19 ravi kõrvaltoime: siinusbradükardia
Rituksimab Lümfoomi, reumatoidartriidi jm sarnase ravi hoiatused: imetamine ei ole soovitatav ravi ajal ja optimaalselt 12 kuu jooksul ravi lõpust. Rituksimabi kontsentratsioonid rinnapiimas on väga väikesed (vastsündinu suhteline annus <0,4%). Teadaolevatel vähestel juhtudel kirjeldati rinnatoidul imikutel normaalset kasvamist ja arengut kuni 1,5 aasta vanuseni. Neid andmeid on siiski vähe ja pikaajalised mõjud on veel teadmata.
Pahaloomulised kasvajad - olemasolevad andmed ei näita pahaloomuliste kasvajate suurenenud riski rituksimabi kasutamisel autoimmuunsete näidustuste korral peale selle, mis on juba seotud autoimmuunse põhihaigusega
Rivaroksabaan Tromboosi ravi hoiatus: pahaloomulise haigusega patsientidel võib olla kõrgem risk veritsuse ja tromboosi tekkeks. Sõltuvalt kasvaja paiknemisest, kasvaja ravist ja haiguse staadiumist tuleb aktiivse vähkkasvajaga patsientidel kaaluda tromboosivastase ravi individuaalset kasu võrdluses veritsusriskiga. Seedetrakti või urogenitaaltrakti kasvajaid on rivaroksabaaniga ravi ajal seostatud suurenenud veritsusriskiga. Rivaroksabaan on vastunäidustatud kõrge veritsusriskiga pahaloomulise kasvajaga patsientidel
Väävelheksafluoriid Diagnostikum ultraheliuuringul hoiatus: manustamise ajal või vahetult pärast seda on täheldatud tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone patsientidel, kellel ei ole olnud eelnevat kokkupuudet väävelheksafluoriidi mikromullidega toodetega, sh patsientidel, kellel on tekkinud ülitundlikkusreaktsioon(id) makrogooli (PEG), suhtes. Patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud ülitundlikkusreaktsioon(id) PEG suhtes, võib suureneda tõsiste reaktsioonide risk Tõsiste ülitundlikkusreaktsioonide riski jälgimiseks on soovitatav hoida kõiki patsiente väävelheksafluoriidi manustamise ajal ja vähemalt 30 minutit pärast seda meditsiinilise järelevalve all

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoimed ja hoiatus: müokardiit, perikardiit (väga harva täheldatud) tekivad peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist, sagedamini pärast teist annust ja sagedamini noorematel meestel. Vaktsineerimisjärgse müokardiidi ja perikardiidi kulg ei erine üldise müokardiidi või perikardiidi kulust. Vaktsineeritavatele tuleb selgitada, et nad pöörduksid otsekohe arsti poole, kui pärast vaktsineerimist tekivad müokardiidile või perikardiidile viitavad sümptomid, nt (äge ja püsiv) rindkerevalu, raskendatud hingamine või südamepekslemine
Dolutegraviir HIV-infektsiooni ravi hoiatused: Koos toiduga võib dolutegraviiri võtta samaaegselt kaltsiumi, rauda või magneesiumi sisaldavate preparaatide või multivitamiinidega. Tühja kõhuga võtmisel on soovitatav vahe 2 tundi pärast või 6 tundi enne dolutegraviiri. Dolutegraviiri ei tohi manustada koos teiste dolutegraviiri, abakaviiri, lamivudiini või emtritsitabiini sisaldavate ravimitega, välja arvatud juhul, kui koostoimete tõttu on näidustatud dolutegraviiri annuse kohandamine. Koos rifampitsiini, karbamasepiini, okskarbasepiini, fenütoiini, fenobarbitaali, lihtnaistepuna, etraviriini (ilma võimendatud proteaasi inhibiitoriteta), efavirensi, nevirapiini või tipranaviiri/ritonaviiriga kasutamisel on dolutegraviiri soovitatav annus 50 mg kaks korda ööpäevas
Dolutegraviir + lamivudiin HIV-infektsiooni ravi kõrvaltoime: bilirubiini sisalduse suurenemine
Donesepiil Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse ravi kõrvaltoimed: polümorfne ventrikulaarne tahhükardia, sh QT-intervalli pikenemine elektrokardiogrammil, kukkumised
hoiatused: teatatud on QTc-intervalli pikenemise ja Torsade de pointes’i juhtudest. Ettevaatus vajalik patsientidega, kellel on või on perekonnas QTc-intervalli pikenemine, keda ravitakse QTc-intervalli mõjutavate ravimitega või kellel on südamehaigus (nt kompenseerimata südamepuudulikkus, hiljutine müokardiinfarkt, bradüarütmiad) või elektrolüütide tasakaalu häired (hüpokaleemia, hüpomagneseemia). Vajalikuks võib osutuda kliiniline jälgimine (EKG)
Empagliflosiin 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: kõhulahtisus
Hüdroksüsiin Allergia ravi kõrvaltoime: kehakaalu tõus
Galkanezumab Migreeni ravi hoiatus: rasked ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida 1 päeva jooksul pärast galkanezumabi manustamist, kuid teatatud on ka hilisema algusega juhtudest (sh 2-7 päeva ja isegi kuni 4 nädalat pärast ravi alustamist)
Immuunkontrollpunkti inhibiitorid: atesolisumab, avelumab, tsemiplimab, durvalumab, ipilimumab, pembrolisumab, nivolumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: immuunvahendatud (mittenakkuslik) tsüstiit - hinnake kõiki võimalikke immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, et välistada muud põhjused. Kõrvaltoime raskuse alusel tuleb ravi muuta ja ravida kortikosteroididega vastavalt kliinilisele näidustusele
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: proteinuuria - turuletulekujärgselt onväga harva teatatud nefrootilise raskusastmega proteinuuria juhtudest kas koos neerufunktsiooni kahjustusega või ilma. Individuaalsete juhtude histoloogilised leiud vastasid glomerulaarsele mikroangiopaatiale kas koos neeruveeni trombidega või ilma. Pärast ravi lõpetamist on täheldatud sümptomite möödumist, mõnel juhul püsis proteinuuria. Ravi katkestamist tuleb kaaluda patsientidel, kellel tekivad nefrootilise sündroomi nähud ja sümptomid
Nirapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: kognitiivne häire (mäluhäire, keskendumishäire)
Oktreotiid Kasvajavastane ravi hoiatus: eksokriinne kõhunäärmepuudulikkus - täheldatud mõnel gastroenteropankreaatilise neuroendokriinsee kasvajaga patsiendil. Sümptomid võivad olla steatorröa, vedel väljaheide, kõhupuhitus ja kaalulangus. Sümptomite esinemisel tuleb kaaluda eksokriinse kõhunäärmepuudulikkuse sõeluuringuid ja sobivat ravi vastavalt kliinilistele suunistele
Panitumumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ravivigade riski vähendamiseks tuleb Vectibix’i manustada läbi perifeerse veenitee või püsi-kateetri, kasutades madala valgusiduvusega 0,2 või 0,22 mikromeetrise pooriavaga süsteemisisest filtrit
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ? 75 aastaste patsientide söögitoru kartsinoomi esimese rea ravi kohta on efektiivsuse ja ohutuse andmeid piiratud hulgal, mistõttu kombinatsioonravi peab kasutama ettevaatusega
Siroliimus Äratõukereaktsiooni profülaktika koostoime: letermoviir võib aeglustada siroliimuse metabolismi ja suurendada siroliimuse taset veres
Spherox implantatsioonisuspensioon Liigeskõhre kahjustuste parandamine kõrvaltoimed: kondropaatia, sünoviit, vaba keha liigeses, põlvekedraaluse rasvpadjandi põletik
Talidomiid Hulgimüeloomi ravi hoiatus: hüpotüreoosi tekkerisk: enne ravi alustamist on soovitatav kilpnäärmetalitlust mõjutavate kaasnevate haiguste optimaalne ravi. Soovitatav on hinnata kilpnäärmetalitlust enne ravi ja ravi ajal
Temosolomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks TMZ-ravi ajal ja vähemalt 6 kuud jooksul pärast ravi lõppu
Teriflunomiid Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoimed: pulmonaalne hüpertensioon, koliit
Tobramütsiin (süsteemne) Infektsioonivastane ravi hoiatus: mitokondriaalse DNA mutatsioonidega (eelkõige nukleotiidiasendus 1555A>G 12S rRNA geenis) patsientidel võib olla suurem ototoksilisuse risk, isegi kui aminoglükosiidisisaldus seerumis on soovitatavas vahemikus. Kui perekonnas on aminoglükosiididest põhjustatud kurtust või teadaolevat mitokondriaalse DNA mutatsiooni 12S rRNA geenis, tuleks kaaludada aminoglükosiididele teisi raviviise
Tofatsitiniib Reumatoidartriidi ravi hoiatused: Üle 65-aastastel patsientidel, praegu suitsetavatel või varem suitsetanud patsientidel ja muude kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel ja pahaloomulise kasvaja muude riskiteguritega patsientidel (nt kellel on praegu või on varem diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid, v.a edukalt ravitud mittemelanoomne nahavähk (non-melanoma skin cancer, NMSC)), tohib tofatsitiniibi kasutada ainult siis, kui sobivaid muid ravivõimalusi ei ole
Tseftriaksoon Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: hepatiit, kolestaatiline hepatiit (ravi katkestamisel tavaliselt pöörduv)
Venetoklaks Kasvajavastane ravi hoiatus: pärast 20 mg venetoklaksi ühekordset annust on teatatud tuumori lüüsi sündroomist (TLS), sh surmaga lõppenud juhtudest. TLS-i riski ennetamiseks ja vähendamiseks tuleb riski hinnata, rakendada profülaktilisi meetmeid, annuse tiitrimise ja muutmise skeemi, laboratoorset jälgimist ja arvestada ravimite koostoimetega
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: peavalu, hüperprolaktineemia, hüperhidroos

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP) - turuletulekujärgselt on patsientidel teatatud TTP tekkest, k.a surmlõppega juhtudest. TTP vajab kiiret hindamist ja viivitamatut ravi ning võib tekkida mitmeid kuid pärast alemtuzumabi viimast infusiooni. TTP nähtudeks võivad olla trombotsütopeenia, mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia, neuroloogilised sümptomid, palavik ja neerukahjustus
kõrvaltoime: sarkoidoos
Alpelisiib Kasvajavastane ravi hoiatus: hüperglükeemiline hüperosmolaarne mitteketootiline sündroom (HHNKS) - patsientidel on täheldatud HHNKSi või ketoatsidoosiga seotud raske hüperglükeemia teket. Turuletulekujärgselt on teatatud mõnest surmlõppega ketoatsidoosi juhust
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuuniseerimine kõrvaltoime: näo turse (turustamise ajal on teatatud näo tursest isikutel, kes on varasemalt saanud dermatoloogilisi täitesüste)
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuuniseerimine vastunäidustus, hoiatus ja kõrvaltoime: Vaxzevriaga ei tohi vaktsineerida neid, kellel on anamneesis kapillaaride lekke sündroom (CLS). Esimestel päevadel pärast Vaxzevriaga vaktsineerimist on väga harva teatatud CLS juhtudest. Mõnel juhul esines CLS anamneesis. Teatatud on ka surmlõppega juhtudest. CLS on harvaesinev häire, millele on iseloomulikud peamiselt jäsemete ägedad tursehood, hüpotensioon, hemokontsentratsioon ja hüpoalbumineemia. Pärast vaktsineerimist tekkinud ägeda kapillaaride lekke episoodiga patsiendid vajavad kiiret diagnoosi ja ravi. Tavaliselt on vajalik toetav intensiivravi
Dulaglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: lisaks ägedale pankreatiidile võib tekkida ka mitteäge pankreatiit
Dupilumab Astma, atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoime: süstekoha reaktsioonid
Ensalutamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: düsgeusia
Fenütoiin Epilepsia ravi hoiatused: fertiilses eas naistede tohib fenütoiini määrata vaid juhul, kui teised ravimid ei sobi ning fenütoiinist saadav kasu ületab riskid (vt ravimiteavet). Prenataalne ekspositsioon võib suurendada raskete kaasasündinud väärarendite ja teiste arenguhäirete tekkeriski. Ensüüme indutseeriva toime tõttu võib fenütoiin põhjustada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite toime kadumist.
Taiwani, Jaapani, Malaisia ja Tai päritoluga patsientidel on tuvastatud raskete nahareaktsioonide tekkeriski suurenemine halvenenud funktsiooniga CYP2C9
3 variandi kandjatel - neil soovitatakse hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust ja vajadusel jälgida fenütoiini kontsentratsiooni plasmas.Fenütoiini ja valproaadi samaaegset kasutamist on seostatud valproaadiga seotud hüperammoneemia tekkeriski suurenemisega (jälgida hüperammoneemia tekke suhtes).Fenütoiin võib vähendada suukaudsete antikoagulantide (nt rivaroksabaan, dabigatraan, apiksabaan, edoksabaan), lakosamiidi, tikagreloori sisaldust seerumis

kõrvaltoime: isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia
Indapamiid Hüpertensiooni ravi hoiatus ja kõrvaltoime: silma soonkesta efusioon, äge müoopia ja teisene suletudnurga glaukoom - sulfoonamiidid või sulfoonamiidi derivaadid võivad põhjustada idiosünkraatilist reaktsiooni, mille tulemuseks on silma soonkesta efusioon koos nägemisvälja defektiga, mööduv müoopia ja äge suletudnurga glaukoom (sümptomiteks ägeda algusega nägemisteravuse langus või silmavalu, mis tekivad tavaliselt tundide kuni nädalate jooksul pärast ravi alustamist). Ravimata äge suletudnurga glaukoom võib põhjustada püsivat nägemiskaotust. Ravi tuleb kohe lõpetada. Kui silma siserõhku ei saada kontrolli alla, tuleb kaaluda kohest meditsiinilist või kirurgilist ravi. Ägeda suletudnurga glaukoomi riskifaktoriteks võivad olla sulfoonamiidi või penitsilliini allergia anamneesis
Isatuksimab Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
Klindamütsiin (süsteemne) Infektsioonivastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: äge neerukahjustus, sh äge neerupuudulikkus - pikaajalist ravi saavatel, neerufunktsiooni häiretega või samaaegselt nefrotoksilisi ravimeid saavatel patsientidel tuleb jälgida neerufunktsiooni
Klopidogreel Aterotromboosi profülaktika hoiatus: klopidogreeli küllastusannust 600 mg ei soovitata manustada ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga ja ? 75 aastastele patsientidele, sest selles populatsioonis on verejooksu oht suurem
Linaklotiid Kõhukinnisusega soole ärritussündroomi ravi hoiatus: soole perforatsiooni riski tõttu tuleb patsientidel soovitada tugeva, püsiva või tugevneva kõhuvalu korral pöörduda viivitamatult arsti poole; sümptomite ilmnemisel tuleb ravi katkestada
Naltreksoon + bupropioon Kehakaalu langetamine hoiatus: ravi alustamise tiitrimisfaasis on teatatud hüpertensiivse kriisi juhtudestSerotoniinisündroomits on turuletulekujärgselt teatatud kasutamisel koos serotonergilise ainega (nt selektiivsed SSRI'd või SNRI'd). Kooskasutamise vajadusel on soovitatav patsienti hoolikalt jälgida, eelkõige ravi algul ja annuse suurendamisel. Serotoniinisündroomi puhul võib esineda vaimse seisundi muutusi (nt agiteeritus, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomset ebastabiilsust (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarseid häireid (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired, jäikus), ja/või seedetrakti sümptomeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Sündroomi kahtlusel tuleb kaaluda ravi lõpetamist
Nirapariib Kasvajavastane ravi hoiatus: raske maksakahjustusega patsientidel võib nirapariibi ekspositsioon suureneda
Osimertiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: söögiisu vähenemine, ninaverejooks, alopeetsia, urtikaaria, palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroom, kutaanne vaskuliit, vere kreatiniinisisalduse suurenemine
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: skleroseeriv kolangiit, gastriit
Raltegraviir HIV infektsiooni ravi koostoime: rauasooladega kooskasutamisel väheneb raltegraviiri plasmakontsentratsioon; rauasoolade võtmine vähemalt 2-tundi pärast raltegraviiri võib aidata seda toimet vähendada
Rivaroksabaan Aterotromboosi ennetamine hoiatus: üleannustamisel veritsuse risk
Sekukinumab Psoriaasi ravi kõrvaltoime: allergiline vaskuliit
Sulfametoksasool + trimetoprim Infektsioonivastane ravi hoiatus: respiratoorne toksilisus - väga harva on teatatud rasketest juhtudest, mis mõnikord progresseerusid ägeda respiratoorse distressi sündroomiks (ARDS). Kopsunähtude tekkimine koos kopsuinfiltraatide röntgenoloogiliste leidudega ja kopsufunktsiooni halvenemine võivad olla ARDSi esialgsed nähud. Sellisel juhul tuleb ravi lõpetada ja alustada sobivat ravi;Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) - väga harva on teatatud HLH juhtudest. HLH on eluohtlik patoloogilise immuunaktivatsiooni sündroom, mida iseloomustavad ülemäärase süsteemse põletiku kliinilised nähud ja sümptomid (nt palavik, hepatosplenomegaalia, hüpertriglütserideemia, hüpofibrinogeneemia, seerumi suur ferritiinisisaldus, tsütopeeniad ja hemofagotsütoos). HLH diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi lõpetada
Tramadool Valu ravi hoiatus: serotoniinisündroomi tekkest on teatatud tramadooli monoteraapia korral või koos serotonergiliste ainetega kasutamisel. Sümptomid võivad olla vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus, neuromuskulaarsed häired ja/või gastrointestinaalsed sümptomid. Ravi lõpetamisel paraneb seisund tavaliselt kiiresti
Vinorelbiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: rabdomüolüüs (peamiselt seoses raske hüpokaleemiaga)

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Atezolisumab Kasvajavastane ravi hoiatus: kui atezolimumabi monoteraapiat alustatakse enne esmavaliku ravi, tuleb arvestada atesolizumabi toime hilisema algusega. Kliinilises uuringus täheldati 2,5 kuu jooksul pärast randomiseerimist atesolizumabi rühmas suuremat surmade arvu kui kemoteraapia puhul, millele järgnes atesolizumabi pikaajaline kasu elulemusele. Varajaste surmadega seotud spetsiifilisi tegureid ei õnnestunud kindlaks teha.
Buprenorfiin Opioidsõltuvuse asendusravi hoiatus: opioidid võivad põhjustada uneaegset hingamishäiret sealhulgas tsentraalset uneapnoed ja uneaegset hüpokseemiat. Tsentraalse uneapnoe risk on annusest sõltuv. Patsientidel, kellel esineb uneapnoe, tuleb kaaluda opioidide koguannuse vähendamist.
Fluotsinoloonatsetoniid (intravitraalne implantaat aplikaatoris) Silmahaiguste ravi hoiatus ja kõrvaltoime: implantaat võib migreeruda silma eeskambrisse, eelkõige patsientidel, kellel ei ole tagumist läätsekapslit või kellel on tagumise läätsekapsli defekt või rebend pärast silmaoperatsiooni. Kui haigus jäetakse ravimata, võib implantaadi migreerumine põhjustada sarvkesta turset ja rasketel juhtudel ka sarvkesta vigastust, mis vajab sarvkesta siirdamist. Nägemishäire kaebustega patsiente tuleb hinnata, et implantaadi migreerumist saaks võimalikult vara diagnoosida ja ravida.
Fosfenütoiin Epilepsia ravi hoiatused: raskete naha kõrvaltoimete tekkerisk halvenenud funktsiooniga CYP2C9/3 variandi kandjatel (uuringu andmed Taiwani, Jaapani, Malaisia ja Tai päritoluga patsientidelt). Vähenenud funktsiooniga CYP2C9/2 või CYP2C9/3 variantide kandjatel (CYP2C9 substraate mõõduka kiirusega või aeglaselt metaboliseerijatel) võib olla risk fenütoiini kontsentratsiooni suurenemiseks plasmas ja toksilisuseks. Teadaolevalt vähenenud funktsiooniga CYP2C9/2 või /3 alleelide kandjatel soovitatakse hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust ja vajalik võib olla fenütoiini kontsentratsiooni jälgimine plasmas.
kõrvaltoime: nõgestõbi
Ibuprofeen/levomentool Valu paikne ravi kõrvaltoime: valgustundlikkusreaktsioonid
Kvetiapiin Skisofreenia ja bipolaarse häire ravi kõrvaltoimed: kardiomüopaatia ja müokardiit (tuleb kaaluda kvetiapiinravi katkestamist), kutaanne vaskuliit
Naftifiin Naha seeninfektsioonide ravi kõrvaltoimed: kontaktdermatiit, erüteem
Natalizumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombotsütopeenia, sh idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura (ITP) tekkerisk: trombotsütopeenia diagnoosimise ja ravi hilinemine võib põhjustada raskeid ja eluohtlikke tagajärgi. Patsiente tuleb õpetada viivitamatult teatama ebatavalise või pikaajalise verejooksu nähtudest (petehhiad või spontaansed verevalumid). Trombotsütopeenia tuvastamisel tuleb kaaluda natalizumabiga ravi katkestamist.
Palbotsikliib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: naha erütematoosne luupus
Rosuvastatiin + esetimiib Hüperkolesteroleemia ravi hoiatus: rosuvastatiiniga seoses on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest, k.a Stevensi-Johnsoni sündroom ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS), mille tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada. Patsiente tuleb teavitada nende nähtudest ja sümptomitest.
koostoime: tikagreloor võib põhjustada neerupuudulikkust ja mõjutada rosuvastatiini eritumist neerude kaudu, suurendades rosuvastatiini kuhjumise riski, mis võib viia neerutalitluse halvenemiseni, kreatiinfosfokinaasi sisalduse tõusu ja rabdomüolüüsini. Samaaegse ravi vajadusel on soovitatav kontrollida neerutalitlust ja kreatiinfosfokinaasi sisaldust seerumis.
Sakubatriil + valsartaan Südamepuudulikkuse ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: võivad tekkida hallutsinatsioonid, paranoia ja unehäired (nende tekkimisel tuleb ravi katkestada).
Talidomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: progresseeruva multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML), sh surmaga lõppenud PMLi risk - PMLi tekkest on teatatud mitu kuud kuni mitu aastat pärast talidomiidravi alustamist. Enamusel juhtudest kasutati samaaegselt deksametasooni või oli patsient varem saanud muud immunosupressiivset keemiaravi. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsiente tuleb jälgida. Patsientidel tuleb soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PMLi hindamine peab põhinema neuroloogilisel läbivaatusel, peaaju MRT'l ja tserebrospinaalvedeliku analüüsil JC-viiruse (JCV) DNA suhtes polümeraasi ahelreaktsiooni või ajubiopsia abil koos JCV määramisega. JCV suhtes negatiivne polümeraasi ahelreaktsioon ei välista PML-i. Alternatiivse diagnoosi puudumisel on põhjendatud edasine jälgimine ja hindamine. PML kahtluse korral tuleb ravimi edasine manustamine katkestada, kuni PML on välistatud. PML diagnoosi kinnitamisel tuleb ravi talidomiidiga lõpetada.
Tsisatrakuurium Skeletilihaste lõõgastamine üldanesteesia ja sedatsiooni korral hoiatused: lühikese poolväärtusaja tõttu ei ole toimet rinnaga toidetavale imikule oodata, kui ema jätkab imetamist pärast ravimi toime kadumist (st ligikaudu 3 tunni pärast).
kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
Upadatsitiniib Reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi ravi hoiatus: jaapanlastel on kõrgem vöötohatise tekke risk

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Anakinra Reumatoidartriidi, perioodilise palaviku sündroom jms ravi hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) on harva tekkinud süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidiga (sJIA) patsientidel. DRESSiga patsiendid võivad vajada haiglaravi, sest see seisund võib olla eluohtlik ning kui teist etioloogiat ei leita, tuleb anakinra kasutamine peatada ja kaalutleda muud ravi.
Atesolizumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: immuunsüsteemiga seotud rasked nahareaktsioonid (SCAR), sh Stevensi Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN): kõrvaltoime raskusest lähtuvalt tuleb ravi katkestada 3. astme SCAR korral ning alustada ravi süsteemsete kortikosteroididega annuses 1…2 mg/kg ööpäevas prednisooni või ekvivalenti ööpäevas. Ravi võib taasalustada, kui kõrvaltoime on 12 nädala jooksul taandunud astmeni ? 1 ja kortikosteroidide annust on vähendatud ? 10 mg prednisooni või ekvivalenti ööpäevas. Ravi tuleb alaliselt lõpetada 4. astme SCAR korral ja manustada kortikosteroide. Ettevaatus vajalik patsiendil, kellel SCAR on tekkinud varasemalt teiste vähivastaste immunostimulantidega.
Asatiopriin Immuunsupressiivne ravi hoiatused ja kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsiooni idiosünkraatilise ilminguna võib mh tekkida ka nodoosne erüteem (vt ravimiteavet muude nähtude osas)
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuuniseerimine kõrvaltoimed: ülitundlikkus, anafülaksia
Evolokumab Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: peavalu, lihasvalu
Inoterseen Polüneuropaatia ravi amüloidoosi korral kõrvaltoime: allergiline reaktsioon
Joheksool Kontrastaine hoiatus ja kõrvaltoimed: allergia: beetablokaatoreid kasutavatel patsientidel, eriti astmahaigetel, võib bronhospasmi lävi olla madalam ja nad reageerivad halvemini ravile beeta-agonistide ja adrenaliiniga, mistõttu võib tekkida vajadus suuremate annuste kasutamiseksEntsefalopaatia võib avalduda neuroloogiliste nähtudena. Nähud ilmnevad harilikult mõne minuti või tunni jooksul pärast joheksooli manustamist ja mööduvad tavaliselt mõne päeva jooksul.
Jopromiid Kontrastaine hoiatus ja kõrvaltoimed: raskete naha kõrvaltoimete (SCAR) risk, sh SJS, TEN, DRESS ja AGEP risk, mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Enamik tekkis 8 nädala jooksul (AGEP 1...12 päeva, DRESS 2...8 nädala ja SJS/TEN 5 päeva kuni 8 nädala jooksul). Kui patsiendil on tekkinud jopromiidi kasutamise tagajärjel SCAR, ei tohi jopromiidi enam kunagi manustada.Entsefalopaatia võib avalduda neuroloogiliste nähtudena. Sümptomid ilmnevad harilikult mõne minuti või tunni jooksul pärast jopromiidi manustamist ja taanduvad üldiselt päevade jooksul.
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: kilpnäärme funktsiooni tuleb määrata kõigil patsientidel. Patsiente, kellel ravieelselt on hüpo- või hüpertüreoos, tuleb enne ravi alustamist kabosantiniibiga vastavalt ravida. Ravi ajal tuleb kõigil patsientidel regulaarselt hinnata kilpnäärme funktsiooni ja vajadusel vastavalt ravida.
Kanakinumab Immunosupressiivne ravi (perioodilise palaviku sündroom jms ravi) hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) on harva tekkinud süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidiga (sJIA) patsientidel. DRESSiga patsiendid võivad vajada haiglaravi, sest see seisund võib olla eluohtlik ning kui teist etioloogiat ei leita, tuleb kanakinumabi kasutamine peatada ja kaalutleda muud ravi.
Kannabidiool Epilepsia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: kannabidiool võib põhjustada kehakaalu langust või kehakaalu tõusu vähenemist. LGS, DS ja TSC patsientidel tundus see olevat seotud annusega. Söögiisu vähenemine ja kehakaalu langus võivad põhjustada pisut vähenenud pikkusekasvu. Pidevat kehakaalu langust / kehakaalu tõusu puudumist tuleks perioodiliselt kontrollida, et hinnata, kas kannabidiooliga ravi tuleb jätkata.
koostoime: rapamütsiini, everoliimuse ja nt takroliimusega ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud. Pidades silmas võimalikke koostoimeid, mis võivad viia mTOR inhibiitorite/kaltsineuriini inhibiitorite plasmakontsentratsiooni suurenemiseni, tuleb neid ravimeid manustada ettevaatusega ja kaaluda mTOR/kaltsineuriini inhibiitorite taseme jälgimist veres.
Karfilsomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: ventrikulaarne tahhükardia, äge pankreatiit, infusioonireaktsiooni ühe nähuna võib tekkida bradükardia.
Lidokaiinvesinikkloriid / fenüülefriinvesinikkloriid / tropikamiid Intraokulaarne anesteesia hoiatus ja kõrvaltoime: kasutamine madala eesmise kambriga patsientidel, kelle anamneesis on äge kitsanurga glaukoom ja / või pupilli ebapiisav laienemine, võib suurendada nii iridotseele kui ka lõdva iirise sündroomi riski.
Mükofenoolhape Äratõukereaktsiooni ravi hoiatus: mükofenoolhappel on tsütostaatiline toime B- ja T-lümfotsüütidele, seetõttu võib COVID-19 kulg olla raskem. Kliiniliselt olulise COVID-19 haigusega patsientidel tuleb kaaluda annuse vähendamist või ravi ajutist lõpetamist.
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: proteinuuria: väga harva on teatatud nefrootilisele sündroomile viitavast proteinuuriast. Histoloogia oli kõigil juhtudel sama nagu glomerulaarse mikroangiopaatia puhul (koos renaalsete trombidega või ilma). Pärast nintedaniibi lõpetamist on nähud taandunud. Nefrootilise sündroomi sümptomitega patsientidel tuleb kaaluda ravi katkestamist.
Nivolumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: skleroseeriv lihhen, muud lihheni vormid
Oktreotiid Akromegaalia ravi kõrvaltoime: atrioventrikulaarblokaad (suurte IV annuste kasutamisel)
Onasemnogeen abeparvovek 5q spinaalse lihasatroofia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia (TMA): teatatud müügiloa saamise järgselt, tekkinud umbes 1 nädal pärast infusiooni. TMA on äge ja eluohtlik seisund trombotsütopeenia ja mikroangiopaatilise hemolüütilise aneemiaga, võib kaasneda äge neerukahjustus. Infusioonijärgsel nädalal ja seejärel regulaarselt tuleb kontrollida trombotsüütide arvu. Kui patsiendil ilmnevad TMA-le iseloomulikud haigusnähud või kõrvalekalded analüüsides, tuleb konsulteerida TMA spetsialistiga ning alustada kohe TMA ravi.
Perampaneel Epilepsia ravi hoiatus: tahtlikust ja juhuslikust üleannustamisest on teatatud lastel (annus kuni 36 mg), ja täiskasvanutel (annus kuni 300 mg). Kõrvaltoimetena ilmnesid muutused vaimses seisundis, agitatsioon, agressiivne käitumine, kooma ja teadvuse taseme langus. Patsiendid taastusid jääknähtudeta. Spetsiifiline antidoot perampaneeli toimele puudub.
Primidoon Epilepsia ravi kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)
Strimvelis Raske kombineeritud immuunpuudulikkuse ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: äge T-raku tüüpi leukeemia (1 juht 4,7 aastat pärast ravi). Soovitatav on pikaajaline jälgimine (vt ravimiteave). Tsentraalveeni kateetrite kasutamisega seotud kõrvaltoimed (tõsised infektsioonid ja kateetri tromboseerumine).Siirdamise ebaedukus: mõned patsiendid on pidanud taasalustama pikaajalist ensüümasendusravi ja/või läbima tüvirakkude siirdamise. Jälgida raskete ja oportunistlike infektsioonide, immuunsüsteemi reaktivatsiooni näitajate ja IVIG asendusravi vajaduse suhtes; ravivastuse puudumise korral on soovitatav kasutada teisi ADA SCID ravivõimalusi. Nakkusetekitajate ülekande oht: pärast ravi tuleb patsienti jälgida infektsiooni nähtude suhtes ning vajadusel alustada vastavat ravi.Autoimmuunsus ADA-SCID patsientidel: (vt ravimiteave, lõik 4.8).Ettevaatus on vajalik alla 6 kuu või üle 6 aasta ja 7 kuu vanustel patsientidel (vt ravimiteave).Kõiki patsiente tuleb enne luuüdi kogumist testida HIV-1/2, HTLV-1/2, HBV, HCV ja mükoplasma suhtes (vt ravimiteave).
Doonorlus: Strimvelis’ega ravitud patsiendid ei tohi kunagi tulevikus loovutada doonorina siirdamiseks verd, elundeid, kudesid ega rakke. Vaktsineerimine elusviiruse vaktsiinidega ei ole soovitatav 6 nädala jooksul enne ning kuni hematoloogilise ja immunoloogilise taastumiseni pärast ravi Strimvelis’ega.
Trastuzumabemtansiin Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ekstravasatsioon intravenoosse süste ajal võib tekitada lokaalset valu, raskeid koekahjustusi (erüteem, vesikulatsioon) ja epidermaalset nekroosi. Ekstravasatsiooni tekkimisel tuleb infusioon otsekohe lõpetada ja patsienti peab regulaarselt kontrollima, sest nekroos võib tekkida mõni päev või mõni nädal pärast süsti. Trastuzumabemtasiini ekstravasatsiooni raviks ei ole praegu teada ühtki spetsiifilist ravimeetodit.

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfaefmoroktokog Verituste ravi kõrvaltoimed: papuloosne lööve, seadmega seotud tromboos
Apiksabaan Trombemboolia ennetamine ja ravi kõrvaltoime: multiformne erüteem
Atesolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pemfigoid
Avatrombopaag Trombotsütopeenia ravi kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh pruritus, lööve, näoturse ja keeleturse
Bedakvillin Tuberkuloosi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: maksaensüümide aktiivsuse tõus lastel. 5-11-aastastel lastel (N=15) olid kõige sagedamad kõrvaltoimed seotud maksaensüümide aktiivsuse tõusuga (5/15; 33%); hepatotoksilisuse tõttu lõpetati ravi bedakvilliniga kolmel patsiendil. Maksaensüümide aktiivsuse tõus oli pöörduv pärast bedakvillini ja baasraviskeemi katkestamist
Blinatumomab Kasvajavastane ravi hoiatus: CD19-negatiivne retsidiiv - retsidiveerunud haigusega patsientidel on teatatud CD19-negatiivse B-eellasrakulis ALLi tekkest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata CD19 ekspressiooni hindamisele luuüdi testimise ajal.
Liini vahetumine ALLilt AMLile – harva on retsidiveerunud haigusega patsientidel ravi ajal kirjeldatud liini vahetumist ALLilt AMLile, sh nendel, kellel algses diagnoosis ei esinenud immunofenotüüpilisi ja/või tsütogeneetilisi kõrvalekaldeid. Kõiki retsidiveerunud haigusega patsiente tuleb jälgida AMLi esinemise suhtes
Detsitabiin Kasvajavastane ravi hoiatus: diferentseerumissündroom (retinoehappe sündroom), mis võib põhjustada surma: esimeste diferentseerumissündroomile viitavate nähtude ja sümptomite ilmnemisel (respiratoorne distress, kopsuinfiltraadid, palavik, lööve, kopsuturse, perifeersed tursed, kiire kaalutõus, pleuraefusioonid, perikardiefusioonid, hüpotensioon ja neerufunktsiooni häire) tuleb kaaluda kortikosteroidide suurte annuste IV manustamist ja hemodünaamika jälgimist.
Diferentseerumissündroom võib esineda koos kaasneva leukotsütoosiga või ilma. Samuti võivad esineda kapillaaride lekke sündroom ja koagulopaatia. Tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist detsitabiiniga kuni sümptomite lahenemiseni
Ensalutamiid Kasvajavastane ravi hoiatus: kliinilistes uuringutes teatati teise primaarse pahaloomulise kasvaja juhtudest. 3. faasi kliinilistes uuringutes olid ensalutamiidiga ravitud patsientide kõige sagedamini teatatud ja platseebost sagedamini põievähk (0,3%), jämesoole adenokartsinoom (0,2%), üleminekurakk-kartsinoom (0,2%) ja põie üleminekurakk-kartsinoom (0,1%).
Patsientidele tuleb soovitada pöörduda viivitamatult arsti poole, kui nad täheldavad seedetrakti verejooksu nähte, makroskoopilise hematuuria või muid sümptomeid, nagu düsuuria või urineerimispakitsus
Fentanüül (transmukoosne) Valu ravi hoiatus: opioidid võivad põhjustada unega seotud hingamishäireid, sh tsentraalset uneapnoed ja unega seotud hüpokseemiat. Fentanüüli üleannustamise korral on täheldatud Cheyne Stokesi hingamise juhte, seda eriti südamepuudulikkuse anamneesiga patsientidel
Hüdroksükarbamiid Sirprakulise aneemia ravi hoiatus: üksikjuhtudel on üleannustamise korral tekkinud raset luuüdi pärssumine, kui ravimit kasutati annustes, mis ületasid ettenähtud annuse 2-10 korda
Irinotekaan Kasvajavastane ravi koostoime: apalutamiidiga koos võib irinotekaani metabolism muutuda. Kasvajavastased ained, sh flutsütosiin (5?fluorouratsiili eelravim) võivad tugevdada irinotekaani kõrvaltoimeid, nt müelosupressiooni
Jodiksanool Kontrastaine hoiatus: entsefalopaatia risk (nähtudena peavalu, nägemishäired, kortikaalne pimedus, segasusseisund, krambid, koordinatsioonikadu, hemiparees, afaasia, teadvusetus, kooma ja ajuturse) mõne minuti või tunni jooksul pärast jodiksanooli manustamist, möödub tavaliselt mõne päeva jooksul. Ravimit tuleb kasutada hematoentsefaalbarjääri häireid põhjustavate haigustega patsientidel ettevaatusega, sest need võivad suurendada HEB permeaablust kontrastaine suhtes ja suurendada entsefalopaatia tekkeriski
Ksülometasoliin Nina limaskesta turse vähendamine kõrvaltoime: ninaverejooks
Mifepristoon Raseduse katkestamine kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)
Mitotaan Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hüpogonadism meestel
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus: nintedaniib ei mõjuta olulisel määral etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli plasmakontsentratsiooni. Suukaudsete hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsust võivad häirida oksendamine ja/või kõhulahtisus või muud seisundid, mille puhul imendumine võib olla häiritud. Naistel, kes kasutavad suukaudseid hormonaalseid kontratseptiive ja kellel esineb okendamine ja/või kõhulahtisus, tuleb soovitada kasutada alternatiivset väga efektiivset rasestumisvastast vahendit.
Onasemnogeen abeparvovek 5 q spinaalse lihasatroofia ravi kõrvaltoimed: äge maksapuudulikkus, äge maksakahjustus
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoime: anafülaksia
Prednisoloon Põletikuvastane ja immuunsupressiivne ravi kõrvaltoime: bradükardia
Semaglutiid 2. tüübi diabeedi ravi kõrvaltoime: angioödeem
Tamoksifeen Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
Tedisoliidfosfaat Infektsioonivastane ravi hoiatus: trombotsütopeenia - enamus trombotsütopeenia juhtudest esines soovitatavast kauem kestnud ravi korral. Neerupuudulikkusega patsientidel võib trombotsütopeenia teket seostada ravimiga. Patsiente, kellel tekib müelosupressioon, tuleb jälgida ja ravimi kasu/riski suhet tuleb uuesti hinnata. Ravi jätkamisel peab hoolikalt jälgima vererakkude arvu ja rakendama sobivaid ravistrateegiaid.
Tolvaptaan Polütsüstilise neeruhaiguse ravi kõrvaltoime: maitsetundlikkushäire, minestamine, nahakuivus, nõgestõbi, liigesvalu, lihasvalu
Tramadool Valu ravi kõrvaltoime: luksumine
hoiatus: uneaegsed hingamishäired - opioidid võivad põhjustada uneaegseid hingamishäireid, sealhulgas tsentraalset uneapnoed ja uneaegset hüpokseemiat. Neerupealiste puudulikkus - Opioidid võivad põhjustada pöörduvat neerupealiste puudulikkust, mis nõuab jälgimist ja glükokortikoidide asendusravi. Ägeda või kroonilise neerupealiste puudulikkuse sümptomid võivad olla nt tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, madal vererõhk, äärmuslik väsimus, söögiisu langus ning kehakaalu langus
Vedolizumab Haavandilise koliidi, Chroni tõve ravi kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Adalimumab Reumatoidartriidi, psoriaasi, hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: kehakaalu suurenemine (1-2 aasta pikkuse ravi korral 5-6 kg)
Anastrosool Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: depressioon
Avatrombopaagmaleaat Trombotsütopeenia ravi hoiatused: Avatrombopaagi ekspositsioon võib suureneda patsientidel, kellel on CYP2C9
2 ja CYP2C9
3 toime kadu põhjustavad polümorfismid.
Immuuntrombotsütopeeniaga patsientidel on pärast ravi lõpetamist avatrombopaagiga tõenäoliselt oodata trombotsütopeenia kordumist (jälgida trombotsüütide arvu). Soovitatav on uuesti alustada immuuntrombotsütopeenia ravi.
Trombopoetiini retseptori agonistid võivad stimuleerida olemasolevate hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate, näiteks müelodüsplastilise sündroomi progresseerumist.
Avelumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüponatreemia, Milleri-Fisheri sündroom, interstitsiaalne kopsuhaigus, enteriit, proktiit, vitiliigo, psoriasiformne dermatiit, lame lihhen, reumatoidartriit, artriit, oligoartriit, polüartriit, neerupuudulikkus, nefriit, vaba türoksiini suurenemine
hoiatused: 3. astme lööbe korral tuleb ravi edasi lükata, kuni kõrvaltoimed on leevenenud 0...1. astmeni, 4. astme või korduva 3. astme lööbe või kinnitatud Stevensi-Johnsoni sündroomi (SJS) või toksilise epidermaalse nekrolüüsi (TEN) korral tuleb ravi alatiseks lõpetada.
Bortesomiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: Guillain-Barré sündroom, demüeliniseeriv polüneuropaatia
Daratumumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: tsütomegaloviirusinfektsioon
Deoksükoolhape Lõuatsialuse rasvaladestuse ravi kõrvaltoime: süstekoha armistumine
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: immuuntrombotsütopeenia
Ertapeneem Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: ülitundlikkusvaskuliit
Esketamiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: psühhomotoorne aeglustumine, emotsionaalne distress, düsfooria, tähelepanuhäire, nüstagm, psühhomotoorne hüperaktiivsus, kurguärritus, orofarüngeaalne valu, külm higi, jõuetus, nutmine, kõnnakuhäire
Hüdrokortisoon (tootenimi: Alkindi) Immuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravi kõrvaltoime ja hoiatus: adrenaalne kriis võib tekkida, kui patsient viiakse konventsionaalsetelt suukaudsetelt purustatud või segatud hüdrokortisooni ravimvormidelt üle Alkindile. Esimesel nädalal pärast üleviimist soovitatakse patsiente tähelepanelikult jälgida.
Meningokoki serogruppide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiin (Nimenrix) Immuniseerimine kõrvaltoime: lümfadenopaatia
Mükofenolaatmofetiil Äratõukereaktsiooni vältimine kõrvaltoime: turuletulekujärgselt on kirjeldatud de novo puriini sünteesi inhibiitoritega seotud ägedat põletikusündroomi paradoksaalse proinflammatoorse reaktsioonina mükofenolaatmofetiili ja mükofenoolhappe suhtes, mida iseloomustavad palavik, artralgia, artriit, lihasevalu ja põletikumarkerite sisalduse suurenemine. Kirjanduses avaldatud juhukirjeldused näitasid kiiret paranemist pärast ravimpreparaadi kasutamise lõpetamist.
Pegfilgrastiim Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: turuletulekujärgses vaatlusuuringus on pegfilgrastiimi manustamist keemiaravi ja/või kiiritusravi ajal seostatud müelodüsplastilise sündroomi (MDS) ja ägeda müeloidse leukeemia (AML) tekkega rinna- ja kopsuvähiga patsientidel.
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: neutropeenia, türeoidiit, müokardiit, dermatiit
Romipostiim immuun-trombotsütopeenia (ITP) ravi kõrvaltoime: bronhiit
Somatropiin Kasvuhormooni puudulikkuse ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: pankreatiit on harvaesinev kõrvaltoime, millele võib viidata kõhuvalu
Günekomastia võib tekkida sagedamini kui seni arvati ( ? 1/1000 kuni < 1/100)
Teikoplaniin Infektsioonivastane ravi hoiatus: kirjanduses avaldatud andmete põhjal on nefrotoksilisuse hinnanguline esinemissagedus umbes 2% patsientidel, kes saavad madala küllastusannuse keskmiselt 6 mg/kg kaks korda päevas, millele järgneb säilitusannus keskmiselt 6 mg/kg üks kord päevas. Annuse suurenedes nefrotoksilisuse risk tõuseb.
Tenofoviirdisoproksiil HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime ja hoiatused: Luukahjustused, nagu osteomalaatsia, mis võivad väljenduda püsiva või tugevneva luuvaluna ning mille tõttu võivad aeg-ajalt tekkida ka luumurrud, võivad olla seotud tenofoviirdisoproksiilist põhjustatud neerude proksimaalse tubulopaatiaga. Samuti võib tenofoviirdisoproksiil põhjustada luu mineraalse tiheduse (LMT) vähenemist. Imetamine: üldjuhul, kui vastsündinul on sündimisel B-hepatiidi ennetus asjakohaselt tehtud, võib B-hepatiidiga ema oma last imetada. Tenofoviir eritub rinnapiima väga madalas kontsentratsioonis ja imikute kokkupuudet rinnapiima kaudu peetakse tähtsusetuks; kõrvaltoimetest ei ole teatatud.

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alogliptiin (ja kombinatsioonid) Suhkurtõve ravi kõrvaltoimed: bulloosne pemfigoid – selle kahtlusel tuleb ravi alogliptiiniga lõpetada; interstitsiaalne nefriit
Amoksitsilliin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: aseptiline meningiit
Apalutamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: vähenenud söögiisu, toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN)
Buprenorfiin Valu ravi hoiatus: koos rahustitega (nt bensodiasepiinid) suureneb sedatsiooni, hingamisdepressiooni, kooma ja surma oht. Patsiente tuleb jälgida hingamisdepressiooni ja sedatsiooni tekke suhtes. Opioidid võivad mõjutada hüpotaalamus-hüpofüüs-adrenaal või ?sugunäärmete telgesid (prolaktiini taseme tõus seerumis ja kortisooli ning testosterooni taseme langus plasmas). Need hormonaalsed muutused võivad avalduda kliiniliste sümptomitena
Dupilumab Atoopilise dermatiidi, astma, rinosinusiidi ravi hoiatus: dupilumabiga seoses on teatatud konjunktiviidi ja keratiidi juhtudest, peamiselt atoopilise dermatiidiga patsientidel. Mõned patsiendid teatasid nägemishäiretest (nt hägune nägemine) seoses konjunktiviidi ja keratiidiga
Eksenatiid Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: mao aeglustunud tühjenemine
Emtritsitabiin/ Tenofoviiralafenamiid HIV infektsiooni ravi hoiatus: emtritsitabiin/tenofoviiralafenamiid võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet
Emtritsitabiin/ Tenofoviiralafenamiid/ Biktegraviir HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom
Etosuksimiid Epilepsia ravi kõrvaltoimed: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega kulgevad ravimreaktsioonid (DRESS), trombotsütopeenia
Flukloksatsilliin Infektsioonivastane ravi hoiatus: hüpokaleemia (potentsiaalselt eluohtlik), mis võib olla lisakaaliumi suhtes resistentne. Suuremate annuste kasutamisel on soovitatav regulaarselt mõõta kaaliumitaset. Sellele riskile tuleb tähelepanu pöörata ka flukloksatsilliini kombineerimisel hüpokaleemiat põhjustavate diureetikumidega või kui esinevad muud hüpokaleemia tekkimise riskitegurid (nt alatoitlus, neerutorukeste funktsioonihäired)
hoiatus: söögitoruvalu ja seotud nähud (ösofagiit, põletustunne söögitorus, kurguärritus, orofarüngeaalne valu või suuvalu). Suukaudseid ravimvorme tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki klaasitäie veega, et vähendada söögitoruvalu riski. Pärast ravimi võtmist ei tohi kohe heita pikali
Flukonasool Seeninfektsioonide ravi hoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsiooni (DRESS) risk. Andmed mitme tuhande raseda kohta, keda raviti esimesel trimestril flukonasooli kumulatiivse annusega ? 150 mg, ei näita loote väärarengute esinemissageduse üldise riski suurenemist. Ühes suures vaatlevas kohortuuringus seostati suukaudse flukonasooli ekspositsiooni esimese trimestri ajal lihaste ja luustiku väärarengute riski vähese suurenemisega, mis vastas ligikaudu 1 täiendavale juhule 1000 naise kohta, keda raviti kumulatiivsete annustega ? 450 mg, võrreldes naistega, keda raviti paiksete asoolidega, ja ligikaudu 4 täiendavale juhule 1000 naise kohta, keda raviti kumulatiivsete annustega üle 450 mg.
Uuringud on näidanud muude Candida liikide kui C. albicans’i põhjustatud infektsioonide leviku suurenemist. Need on flukonasooli suhtes sageli loomupäraselt resistentsed (nt C. krusei ja C. auris) või väiksema tundlikkusega (C. glabrata)

koostoime: tolvaptaani ekspositsioon suureneb oluliselt (AUC väärtus 200%; Cmax i väärtus 80%) koos flukonasooliga - kõrvaltoimete oht (diureesi suurenemine, dehüdratsioon, äge neerupuudulikkus)
Galantamiin Alzheimeri tõvega seotud dementsuse ravi hoiatus: QTc-intervalli pikenemise risk, ravimi üleannustamisel Torsade de pointes risk. Kasutada ettevaatusega QTc-intervalli pikenemise, QTc-intervalli mõjutavaid ravimeid võtvatel ning südamehaiguste või elektrolüütide tasakaaluhäirega patsientidel
Glatirameeratsetaat Hulgiskleroosi ravi hoiatus: maksakahjustus - turuletulekujärgselt on harva teatatud raskekujulise maksakahjustuse juhtudest (sh ikterusega hepatiit, maksapuudulikkus ja üksikutel juhtudel maksasiirdamist vajanud kahjustus). Neil juhtudel tekkis maksakahjustus päevade kuni aastate jooksul pärast ravi alustamist. Kaasuvate seisundite hulka kuulusid alkoholi liigtarbimine, olemasolev või varem esinenud maksakahjustus ja muude potentsiaalselt hepatotoksiliste ravimite kasutamine
Iksasomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: tuumori lüüsi sündroom, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES), transversaalne müeliit, Stevensi-Johnsoni sündroom, äge febriilne neutrofiilne dermatoos
Ipilumab Kasvajavastane ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud soliidorgani transplantaadi äratõukereaktsioonist. Soliidorgani transplantaadi retsipientidel võib ravi ipilimumabiga suurendada äratõukereaktsiooni riski (kaaluda tuleb ipilimumabiga ravist saadavat kasu ja võimaliku äratõukereaktsiooni riski)
Kanagliflosiin (ja kombinatsioonid) Suhkurtõve ravi kõrvaltoimed: kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis), mis viisid tihti ravi katkestamiseni. Tüsistunud kuseteede infektsioonidega patsientidel tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist
Karfilsomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: trombootiline trombotsütopeeniline purpur, hüperglükeemia, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES). Uuringus, milles võrreldi Kyprolis’e manustamist koos daratumumabi ja deksametasooniga (KdD) Kyprolis’e manustamisega koos deksametasooniga (Kd), esines surmajuhtumeid kõrvaltoimete tõttu 30 päeva jooksul mis tahes uuringuravimi viimase annuse manustamisest KdD ravirühmas 10%-l patsientidest ja Kd ravirühmas 5%-l patsientidest. Kõige sagedasem surmapõhjus mõlemas ravirühmas (KdD vs. Kd) olid infektsioonid (5% vs. 3%). Ravitekkeliste surmaga lõppevate kõrvaltoimete risk oli kõrgem uuritavatel vanuses ? 65 aastat
Lamotrigiin Epilepsia, bipolaarse häire ravi kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit, tubulointerstitsiaalse nefriidi ja uveiidi sündroom
Lorlatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: psühhootilised häired, vaimse seisundi muutused. Kõige sagedamini olid uuringutes ravi alatise lõpetamise põhjuseks kognitiivsed häired ja psühhootilised häired
Mesalasiin Haavandilise koliidi ravi hoiatus: raskete nahareaktsioonide, sh Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilise epidermaalse nekrolüüsi risk. Nahareaktsiooni esimeste nähtude ja sümptomite tekkimisel, nt nahalööbe, limaskestakahjustuste või mis tahes muude ülitundlikkuse nähtude ilmnemisel tuleb ravi katkestada
Metamisool Valuvaigisti kõrvaltoimed: maksakahjustus, sh äge hepatiit, nahakollasus, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
koostoime: koos bupropiooni, efavirensi, metadooni, valproaadi, tsüklosporiini, takroliimuse või sertraliiniga võib nende ravimite plasmakontsentratsioon väheneda koos kliinilise efektiivsuse võimaliku vähenemisega
Naatriumoksübaat Narkolepsia ravi hoiatused: laste puhul on oluline, et nende kehakaalu (ja selle võimalikku langust) kontrollitaks regulaarsete intervallidega, eriti annuse tiitrimisel, et tagada naatriumoksübaadi sobiva annuse manustamine. Laste ja noorukite puhul tuleb hinnata võimalikke suitsidaalseid või depressiivseid seisundeid enne ravi alustamist naatriumoksübaadiga ja jälgida mis tahes raviga seotud nähte. Alkohol võib suurendada naatriumoksübaadi kesknärvisüsteemi ja respiratoorsete depressantide toimet lastel ja noorukitel, kes võtavad naatriumoksübaati. Lapsevanem/hooldaja peab jälgima lapse hingamist pärast naatriumoksübaadi võtmist, et hinnata, kas esimese kahe tunni jooksul esineb hingamises normist kõrvalekaldeid, nt raske hingamine, uneapnoe, huulte/näo tsüanoos. Hingamishäirete tekkimise korral tuleb pöörduda arsti poole
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus: isheemiline koliit (teatatud turuletulekujärgselt, sh letaalse lõppega juhud)
Okrelizumab Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: hilist tüüpi neutropeenia (võib tekkida 4 nädalat kuni mitu kuud pärast viimast infusiooni)
Siponimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: basaalrakuline kartsinoom
Tenofoviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: osteomalaatsia, luu mineraalse tiheduse (LMT) vähenemine
Zonisamiid Epilepsia ravi hoiatus: hüperammoneemia - risk suurem samaaegselt teisi hüperammoneemiat põhjustavaid ravimeid (nt valproaat) võtvatel patsientidel või kellel esineb kaasuv uureatsükli häire või mitokondrite aktiivsuse vähenemine maksas. Patsientidel, kellel tekib zonisamiidravi ajal seletamatu letargia või vaimse seisundi muutus, tuleks kaaluda hüperammoneemilise entsefalopaatia võimalust ja mõõta vere ammooniumisisaldust

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Bosutiniib Kasvajavastane rav