Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohutusmuutused ravimiteabes

Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Pärast müügiloa saamist saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

Ohutusmuutused 2023

Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Aflibertsept Maakula turse ja degeneratsiooni ravi hoiatus: väga piiratud andmed näitavad, et aflibertsept võib erituda vähesel määral rinnapiima. Aflibertsept on suur valgu molekul ja imikul imenduv ravimi hulk on eeldatavalt minimaalne. Toime rinnaga toidetavale vastsündinule/imikule ei ole teada. Ettevaatusabinõuna ei soovitatav ravi ajal last imetada
Alfaefgartigimood Müasteenia ravi hoiatused: infusioonireaktsioonide tekkimisel tuleb ravimit manustada aeglasema kiirusega, ajutiselt katkestada või infusioon lõpetada
Turuletulekujärgselt on teatatud anafülaktiliste reaktsioonide juhtudest. Selle kahtluse korral tuleb ravi  kohe katkestada ja alustada sobiva raviga. Patsiente tuleb teavitada ülitundlikkuse ja anafülaktiliste reaktsioonide nähtude ning sümptomite tunnustest ja soovitada nende ilmnemisel otsekohe ühendust võtta oma tervishoiuteenuse osutajaga
Apomorfiin Parkinsoni tõve ravi vastunäidustus: ondansetrooniga kooskasutamine (tugeva hüpotensiooni ja teadvusekaotuse risk; sarnane toime võib avalduda ka koos muude 5-HT3 antagonistidega)
Atsetasoolamiid Gluakoomi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pärast atsetasoolamiidi kasutamist on teatatud soonkesta efusiooni/irdumise juhtudest. Sümptomid on muu hulgas akuutselt algav nägemisteravuse vähenemine või silmavalu, mis võivad ilmneda mõne tunni jooksul pärast atsetasoolamiidiga ravi alustamist. Soonkesta efusiooni/irdumise kahtluse korral tuleb atsetasoolamiidi kasutamine võimalikult kiiresti lõpetada
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine müokardiidi / perikardiidi hoiatuse täiendus:  olemasolevad andmed näitavad, et enamik juhtudest taandub. Mõnel juhul oli vajalik toetavat intensiivravi ja on esinenud surmaga lõppenud juhte
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: venoosne trombemboolia (VTE) (esinemissagedus teadmata) - pärast vaktsineerimist Vaxzevriaga on täheldatud VTE juhte ning sellega tuleb arvestada inimeste puhul, kellel on suurenenud risk VTE tekkeks
Lamotrigiin Epilepsia ravi hoiatus: HLA-B*1502 alleeli kandlus Aasia (peamiselt Han-hiina ja Tai) päritolu isikutel on näidanud, et see on seotud SJS/TEN-i tekkeriskiga lamotrigiinravi korral. Kui on teada, et need patsiendid on HLA-B*1502 suhtes positiivsed, tuleb lamotrigiini kasutamist hoolikalt kaaluda
kõrvaltoime:  motoorsed ja/või foneetilised tikid, pseudolümfoom
Liraglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvlatoime: düsgeusia
Tesepelumab Astma säilitusravi kõrvaltoime: ülitundlikkus (sh anafülaktiline reaktsioon)
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Akalabrutiniib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hüpertensioon
Doksorubitsiin pegüleeritud liposomaalse vormina (Caelyx) Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (ILD) võib olla ägeda algusega, sh on esinenud surmaga lõppenud juhte. Kui patsientidel süvenevad respiratoorsed sümptomid, nagu düspnoe, kuiv köha ja palavik, tuleb Caelyx pegylated liposomal’i manustamine katkestada ja patsienti tuleb viivitamatult uurida. Kui ILD leiab kinnitust, tuleb Caelyx pegylated liposomal’i manustamine lõpetada ja patsienti tuleb asjakohaselt ravida
Faritsimab Maakula ealise degenerat-siooni ja diabeetilise turse ravi kõrvaltoime: klaaskeha irdumine, traumaatiline katarakt, protseduuriga seotud valu
Hüdrokortisoon  Neerupealiste kaasasündinud hüperplaasia ravi hoiatus: nii meestel kui naistel, kellel on kaasasündinud neerupealiste hüperplaasia tõttu madalam viljakus, võib viljakus taastuda varsti pärast Efmody-ravi alustamist. Naistel põhjustab 17-OH progesterooni ja androsteendiooni vähenemine progesterooni ning testosterooni taseme langust, mis võib taastada menstruatsiooni/viljakuse. Patsiente tuleb Efmody-ravi alustamisel teavitada võimalikust viljakuse taastumisest, et nad saaksid kaaluda rasestumisvastase vahendi vajalikkust
Ibrutiniib Kasvajavasane ravi kõrvlatoimed: püogeenne granuloom, äge neerupuudulikkus
Kabosantiniib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: arteriaalne emboolia (monoteraapia ja koos nivolumabiga), sapijuha kadumise sündroom (koos nivolumabiga)
Kargluumhape Hüperammoneemia ravi hoiatus: neerukahjustusega patsientidel tuleb annust vähendada 
Morfiin Valu ravi, asendusravi hoiatused ja kõrvaltoimed: tsentraalne uneapnoe ja unega seotud hüpokseemia, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP), Oddi sfinkteri düsfunktsioon ja spasm (suureneb sapiteedega seotud sümptomite ja pankreatiidi tekke risk)
Morfiini korduv kasutamine võib põhjustada ravimisõltuvust isegi terapeutilistes annustes. Risk võib varieeruda olenevalt patsiendi individuaalsetest riskiteguritest, annustusest ja opioidravi kestusest
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: (lisaks seedetrakti perforatsioonile) isheemiline koliit: kui tekib isheemiline koliit, tuleb ravi Vargatefiga katkestada, ja pärast isheemilise koliidi täielikku taandumist ja patsiendi seisundi ning muude riskitegurite hoolikat hindamist võib erandjuhtudel ravi Vargatefiga uuesti alustada
Olapariib  Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ravimitekkene maksakahjustus - kui tekivad kliinilised sümptomid või nähud, tuleb teha kohe kliiniline hindamine ja maksafunktsiooni analüüsid. Selle kahtluse korral tuleb ravi katkestada. Kui kahjustus on raske, tuleb kliiniliselt hinnata ravi lõpetamise vajadust
Osimertiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
Piperakviintetrafosfaat + artenimool Malaaria ravi kõrvaltoime: maksarakkude kahjustus 
Pralsetiniib Kasvajavastane ravi Kõige sagedamini täheldatud rasked kõrvaltoimed olid aneemia (22,4%), neutropeenia (21,1%), hüpertensioon (17,6%), pneumoonia (15,4%) ja lümfopeenia (17,4%)
Remdesiviir COVID-19 ravi hoiatus: väga väheste kogemuste tõttu ei tohi remdesiviiri kasutada raseduse esimesel trimestril, välja arvatud juhul, kui naise kliiniline seisund vajab ravi. Raseduse teisel või kolmandal trimestril kasutamist võib kaaluda. Fertiilses eas naised peavad kaaluma efektiivset kontratseptsiooni ravi ajal.
Remdesiviir ja selle peamine metaboliit erituvad pärast IV manustamist väga väikeses koguses rinnapiima. Kliinilist toimet imikule ei ole oodata. Piiratd kliinilise kogemuse tõttu tuleb otsus rinnaga toitmise kohta ravi ajal langetada pärast individuaalse kasu-riski suhte hoolikat hindamist
Rituksimab Kasvavastane, reumatoidartriidi jms ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rituksimabi kasutamise järgselt on teatatud enteroviiruslikust meningoentsefaliidist, sealhulgas surmlõppega juhtudest
hoiatus: infektsioonide valenegatiivsete seroloogiliste testide riski tõttu tuleb kaaluda alternatiivsete diagnostiliste meetodite kasutamist patsientidel, kellel esinevad harvaesinevale infektsioonhaigusele, näiteks Lääne Niiluse viirusele ja neuroborrelioosile viitavad sümptomid
Selperkatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüpotüreoos - kõigile patsientidele on soovitatav teha ravieelsed kilpnäärmefunktsiooni laboratoorsed analüüsid. Olemasoleva hüpotüreoosiga patsiente tuleb ravida vastavalt meditsiinilisele tavapraktikale enne ravi alustamist selperkatiniibiga. Ravi ajal tuleb kõiki patsiente  jälgida kilpnäärmefunktsiooni häirete nähtude ja sümptomite suhtes regulaarselt kogu ravi vältel. Kilpnäärmefunktsiooni häire tekkimisel tuleb seda ravida vastavalt meditsiinilisele tavapraktikale, kuid patsiendid ei pruugi saavutada piisavat ravivastust levotüroksiini (T4) asendusravi kasutamisel, sest selperkatiniib võib pärssida levotüroksiini konversiooni liotüroniiniks (T3) ning vajalikuks võib osutuda liotüroniini täiendav manustamine
koostoime: selperkatiniib võib pärssida D2 deiodinaasi ja seeläbi vähendada levotüroksiini (T4) konversiooni liotüroniiniks (T3). Patsiendid ei pruugi seetõttu saavutada piisavat ravivastust levotüroksiini asendusravi kasutamisel ning vajalikuks võib osutuda liotüroniini täiendav manustamine
Tasalafiil Erektsioonihäire ravi hoiatus ja kõrvaltoime: (lisaks nägemishäiretele) tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR). Enamik CSCR juhte taandus spontaanselt pärast ravi lõpetamist tadalafiiliga. Järsu nägemishäire, nägemisteravuse languse ja/või moonutatud nägemise puhul peab tadalafiili võtmise lõpetama ning viivitamatult konsulteerima arstiga
Tiksagevimab + tsilgavimab COVID kokkupuuteleene profülaktika kõrvaltoime: anafülaksia
Tirsepatiid 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoime: süstekoha valu
Tremelimumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvlatoime: tremelimumabi kombinatsioonis durvalumabi ja keemiaraviga saanud patsientidel on täheldatud immuunvahendatud pankreatiiti. Patsiente tuleb jälgida ning vastavalt ravida
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Alfakonestaat Angioödeemi ravi hoiatus: trombemboolia risk - teadaolevate riskiteguritega patsientidel (nt kehasisesed kateetrid, varasem tromboos, kaasuv ateroskleroos, suukaudsete rasestumisvastaste vahendite või teatavate androgeenide kasutamine, haiguslik rasvumus, liikumisvõimetus) on plasmast saadud C1-esteraasi inhibiitorite soovitatava annuse manustamisel teatatud rasketest arteriaalse ja venoosse trombemboolia juhtudest. Teadaolevate riskiteguritega patsiente tuleb hoolikalt jälgida.
kõrvaltoimed: anafülaksia, ülitundlikkusreaktsioonid
Astsiminiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus
Buprenorfiin (süstitav - Buvidal) Opioidisõltuvuse asendusravi  kõrvaltoime: süstekohaga seotud kõrvaltoimed - abstsess, haavandid ja nekroos (teatatud turuletulekujärgselt)
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (JCovden) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: Pärast vaktsineerimist JCOVDEN’iga esineb suurenenud risk müokardiidi ja perikardiidi tekkeks. Need seisundid võivad areneda juba mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist ning on enamasti ilmnenud 14 päeva jooksul, neid on täheldatud väga harva, sagedamini meestel, kes on nooremad kui 40-aastased.
Tervishoiutöötajad peavad olema valvsad müokardiidi ja perikardiidi nähtude ja sümptomite suhtes. Vaktsineerituid tuleb juhendada, et nad pöörduksid kohe arsti poole, kui neil tekivad pärast vaktsineerimist müokardiidile või perikardiidile viitavad sümptomid, nagu (äge ja püsiv) valu rinnus, hingeldus või palpitatsioonid. Neid seisundeid diagnoosides ja ravides peavad tervishoiutöötajad tutvuma juhistega ja/või konsulteerima spetsialistidega
Edoksabaan Tromboosi profülaktika kõrvaltoime: antikoagulandiga seotud nefropaatia
Famotidiin Seedetrakti haavandite ravi koostoimed: famotidiin võib vähendada posakonasooli imendumist - võimalusel vältida posakonasooli suukaudse suspensiooni samaaegset manustamist famotidiiniga
Famotidiini manustamine koos türosiinkinaasi inhibiitorite (TKI) dasatiniibi, erlotiniibi, gefitiniibi ja pasopaniibiga võib vähendada TKIde plasmakontsentratsiooni, põhjustades väiksemat efektiivsust, mistõttu ei soovitata famotidiini manustamist koos nende TKIdega. Täiendavate konkreetsete soovituste saamiseks tutvuge iga TKI-ravimi ravimiteabega
Fenoterool Astma ravi hoiatuhse täiendus: lühitoimeliste beeta-agonistide ülemäärane kasutamine võib maskeerida põhihaiguse progresseerumist ja soodustada astma kontrolli halvenemist, mis suurendab astma raskete ägenemisepisoodide ning suremuse riski.
Patsiente, kes võtavad rohkem kui kaks korda nädalas „vajaduse korral“ fenoterooli, arvestamata profülaktilist kasutamist enne koormust, tuleb ravi õigeks kohandamiseks uuesti hinnata, sest neil esineb fenoterooli ülemäärase kasutamise risk.
Glargiin-insuliin + liksisenatiid 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoimed: kolelitiaas, koletsüstiit
Ivakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus: IVA/TEZ/ELX iga ravitud patsientidel on esinenud depressiooni (sh enesetapukavatsusi ja enesetapukatset), mis tekib tavaliselt kolme kuu jooksul alates ravi alustamisest ning patsientidel, kellel on varem esinenud psüühilisi häireid. Mõnel juhul täheldati sümptomi paranemist pärast annuse vähendamist või ravi lõpetamist. Patsientidele (ja hooldajatele) tuleb selgitada vajadust jälgida patsienti depressiivse meeleolu, enesetapumõtete või käitumises esinevate ebatavaliste muutuste suhtes ning nende sümptomite tekkimisel kohe arsti poole pöörduda
Karbidopa/levodopa Parkinsoni tõve ravi kõrvaltoime: kuseteede infektsioonid
Klenbuterool Astma ravi hoiatus: klenbuterooli kuritarvitamine võib põhjustada raskeid, potentsiaalselt eluohtlikke kõrvaltoimeid ja seda tuleb vältida. Isegi noortel täiskasvanutel on täheldatud surmlõppega tagajärgi pärast klenbuterooli kuritarvitamist koos muude välimust ja sooritust parandavate ravimitega.
Nirmatrelviir + ritonaviir  COVID 19 ravi hoiatus ja kõrvaltoime: vererõhu tõus - ravi ajal Paxlovidiga on teatatud üldjuhul mittetõsistest ja mööduvatest hüpertensiooni juhtudest. Eriti tuleb tähelepanu pöörata eakatele patsientidele, sh jälgida regulaarselt vererõhku, sest neil on suurem risk hüpertensiooni tõsiste tüsistuste tekkeks
Nivolumab  Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: infusiooniga seotud reaktsioon (sh tsütokiinide vabanemise sündroom), ülitundlikkus (sh anafülaktiline reaktsioon)
Pemigatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: naha kaltsifikatsioon
Polüstüreensulfonaat Hüperkaleemia ravi neerupuudulikkusega haigetel hoiatus: raskete seedetrakti häirete (nt soolesulgus, isheemia, nekroos või perforatsioon) tekkeriski tõttu ei soovitata polüstüreensulfonaati kasutada patsientidel, kellel on seedetrakti motoorika häired (sh vahetult operatsioonijärgsed või ravimitest põhjustatud)
Rivaroksabaan Tromboosi profülaktika kõrvaltoime: antikoagulandiga seotud nefropaatia
Ropivakaiin Ägeda valu ravi kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
Somapatsitaan Kasvuhoromooni puudulikkuse ravi vastunäidustus: somapatsitaani ei tohi kasutada kasvu kiirendamiseks lastel, kellel on epifüüsiplaadid juba sulgunud
Tafasitamab Lümfoomi ravi hoiatus: progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML) - kombinatsioonravi ajal tafasitamabiga on teatatud PMLi tekkest. Patsiente tuleb jälgida PMLile osutada võivate uute või ägenevate neuroloogiliste sümptomite või nähtude suhtes. PMLi sümptomid on mittespetsiifilised ja võivad varieeruda, olenevalt mõjutatud aju osast. Nendeks on mh muutunud vaimne seisund, mälukadu, kõnehäire, motoorika kahjustused (hemiparees või monoparees), jäsemete ataksia, kõnnaku ataksia ja nägemisega seotud sümptomid, nt hemianoopia ja diploopia. PMLi kahtluse korral tuleb kohe katkestada tafasitamabi kasutamine. Vajadusel pöörduda neuroloogi poole. Sobivad diagnostilised meetmed võivad hõlmata MRT uuringut, liikvori testimist JC-viiruse DNA suhtes ning korduvaid neuroloogilisi hindamisi. PMLi diagnoosi kinnitamise korral tuleb ravi tafasitamabiga lõplikult ära jätta
Tobramütsiin (nebuliseeritav lahus) Pseudomonas aeruginosa kroonilise kopsuinfektsiooni ravi hoiatus: patsientidel, kellel on mitokondriaalse DNA mutatsioonid (eriti 12S rRNA geeni nukleotiidis 1555 adeniini asendus guaniiniga), on suurenenud ototoksilisuse tekkerisk, isegi kui aminoglükosiidide sisaldus seerumis on ravi ajal soovitatavas vahemikus. Selliste patsientide puhul tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi.
Patsientidel, kelle emapoolsetel sugulastel on leitud asjakohaseid mutatsioone või on esinenud aminoglükosiididest põhjustatud kurtust, tuleb enne ravimi manustamist kaaluda muud ravi või geneetilist testimist
Tofatsitiniib Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: akne
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: galaktorröa (hüperprolaktineemiale kaasnevalt), akatiisia, bruksism, trismus, rahutute jalgade sündroom, ähmane nägemine, düspepsia. Turuletulekujärgselt on alla 20 mg vortioksetiini annuste kasutamisel teatatud seksuaalse düsfunktsiooni juhtudest
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Belantamabmafodotiin Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: silma (sarvkesta) vähenenud tundlikkus
Ketorolak (süsteemne) Valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: MSPVA-d, sealhulgas ketorolak, võivad olla seotud seedetrakti anastomoosi lekke suurenenud riskiga. Ketorolaki kasutamisel seedetrakti operatsiooni järgselt on soovitatav ettevaatus ja asjakohane jälgimine
Kasirivimab + imdevanib Covid-19 ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkus, kihelus, tahhüpnoe
Meloksikaam Põletiku ja valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: fikseerunud ravimlööve - patsientidel, kellel on anamneesis meloksikaamiga seotud fikseerunud ravimlööve, ei tohi meloksikaamravi uuesti alustada. Esineda võib ristreaktiivsust teiste oksikaamidega
Oksübutüniin (suukaudne) Tungiinkontinentsi ravi kõrvaltoime: südamepekslemine
Oksübutüniin (transdermaalne) Tungiinkontinentsi ravi hoiatus: plaastrit ei tohi jagada ega tükkideks lõigata. Rikutud plaastrit ei tohi kasutada
Palbotsikliib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: venoosne trombemboolia (sage), palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroom (sage)
Patisiraan Päriliku amüloidoosi ravi kõrvaltoime: düsfoonia (infektsiooniga seotud reaktsioon)
Tenofoviir Kasvajavastane ravi  hoiatus: luu mineraalse tiheduse vähenemine (LMT) - mõnel 6-aastasel või vanemal vähemalt 25 kg kaaluval patsiendil, kellele manustati tenofoviiralafenamiidi 48 nädala jooksul, esines lülisamba nimmepiirkonna ja kogu keha LMT vähenemist (≥ 4%). LMT muutuste pikaajalised mõjud kasvavale luule, sh luumurdude tekke riskile, ei ole teada. Raviaegse jälgimise üle otsustamisel on soovitatav  multidistsiplinaarne lähenemisviis
Vokseletoor Sirprakulise aneemia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) - patsiente tuleb teavitada selle nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb tähelepanelikult jälgida nahareaktsioonide suhtes. Neile reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada ja kaaluda mõnda muud ravi. Reaktsiooni tekkimisel ei tohi ravi vokselotooriga taasalustada
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Adenosiin Südame rütmihäirete ravi kõrvaltoime: koronaararterite spasm, mis võib viia müokardiinfarktini
Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi vastunäidustus: anamneesis pea- ja kaelaarterite dissektsioon
kõrvaltoime: koldeline alopeetsia
Amlodipiin Hüpertensiooni, stenokardia ravi üleannustamine: amlodipiiniga üleannustamise tagajärjelon harva tekkinud mittekardiogeenne kopsuturse, mis võib avalduda viivitusega (24…48 tundi pärast manustamist) ja vajada hingamise toetamist. Esilekutsuvateks teguriteks võivad olla varased elustamismeetmed (sh liigne vedelikukoormus) perfusiooni ja südame väljutusmahu säilitamiseks
kõrvaltoime: hüpotensioon
Atezolisumab Kasvajavastane ravi  hoiatus: 1. või 2. raskusastme näonärvihalvatuse korral tuleb ravi atesolizumabiga katkestada ja kaaluda ravi süsteemsete kortikosteroididega (1...2 mg/kg kk/ööpäevas prednisooni või ekvivalenti). Ravi tohib uuesti alustada ainult kõrvaltoime täieliku lahenemise korral. Ravi atesolizumabiga tuleb alaliselt lõpetada 3. või 4. raskusastme näonärvihalvatuse või mis tahes muu neuropaatia korral, mis ei parane täielikult atesolizumabi ravikatkestuse ajal.
kõrvaltoimed: suukuivus, näonärvi halvatus, müeliit 
Idekabtageenvikleutseel Hulgimüeloomi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: lisaks muudele neuroloogilistele häiretele (motoorsele düsfunktsioonile) on teatatud on ka hilise algusega 3. astme parkinsonismist
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi  kõrvaltoime: neerupealiste puudulikkus
Midasolaam (eelkõige parenteraalne ravimvorm)  Sedatsioon kõrvaltoime: Kounise sündroom
Midasolaam (suuõõne lahus) Epilepsia ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
Naltreksoon/bupropioon Kehakaalu langetamine hoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)
Patsiente tuleb nahareaktsioonide nähtudest ja sümptomitest teavitada ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgida. Sellistele reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite ilmnemisel tuleb ravi naltreksooni/bupropiooniga viivitamatult lõpetada ning kaaluda vajaduse korral muud ravi. Kui patsiendil on naltreksooni/bupropiooni kasutamisel tekkinud tõsine nahareaktsioon, siis ei tohi sellel patsiendil ravi enam uuesti alustada
Pantoprasool Gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi hoiatus: pantoprasooli kasutamisel on patsientidel saadud mõningate tetrahüdrokannabinooli (THC) suhtes skriinimise uriinianalüüsidega valepositiivseid tulemusi. Positiivsete tulemuste kinnitamiseks tuleb kasutada muud meetodit
kõrvaltoime: Lyelli sündroom (TEN), ravimi reaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
Ponesimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: krambihoog
Pralsetiniib Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: ravi saavatel patsientidel on teatatud tuberkuloosist, peamiselt ekstrapulmonaalsest (lümfisõlmede, peritoneaalne või neerutuberkuloos). Enne ravi alustamist tuleb patsiente hinnata aktiivse ja inaktiivse (latentse) tuberkuloosi suhtes vastavalt kohalikele soovitustele. Aktiivse või latentse tuberkuloosiga patsiendid peavad enne ravi alustamist saama standardset mükobakteritevastast ravi
Tenofoviir B-hepatiidi ravi hoiatused: mõnel 6 aastasel või vanemal vähemalt 25 kg kaaluval patsiendil, kellele manustati tenofoviiralafenamiidi 48 nädala jooksul, esines lülisamba nimmepiirkonna ja kogu keha luu mineraalse tiheduse vähenemist (LMT ≥ 4%). LMT muutuste pikaajalised mõjud kasvavale luule, sealhulgas luumurdude tekke riskile, ei ole teada. Asjakohase jälgimise üle otsustamisel ravi ajal on soovitatav kasutada multidistsiplinaarset lähenemisviisi.
Avaldatud andmete põhjal erituvad tenofoviiralafenamiid ja tenofoviir vähesel hulgal rinnapiima. Andmed tenofoviiri toimest vastsündinutele/imikutele on puudulikud.
Riski rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele ei saa välistada, seetõttu ei tohi tenofoviiralafenamiidi kasutada rinnaga toitmise ajal
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsüstoos (HLH). Patsiente tuleb jälgida HLH kliiniliste nähtude ja sümptomite suhtes. HLH kinnitumisel tuleb lõpetada tsemiplimabi manustamine ja alustada HLH ravi
Vemurafenib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: trombotsütopeenia
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Fedratiniib  Splenomegaalia ravi müelofibroosi korral hoiatus: teatatud on rasketest südame-veresoonkonnaga seotud kõrvaltoimete juhtudest, süvaveenitromboosi ja kopsuarteri trombemboolia juhtudest, lümfoomist ja teistest pahaloomulistest kasvajatest. Ravi kaalumisel tuleb võtta arvesse ravi kasu ja riski suhet konkreetsel patsiendil
Karbetotsiin Emaka atoonia vältimine kõrvaltoime: bradükardia (südameseiskuse oht), ülitundlikkus (sh anafülaktiline reaktsioon)
Laronidaas Mukopolüsahharidoos hoiatus: kliinilise uuringu põhjal tekivad peaaegu kõigil patsientidel  IgG antikehad laronidaasi suhtes, enamasti 3 kuu jooksul pärast ravi alustamist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja registreerida kõik infusiooniga seotud reaktsioonid, hilisreaktsioonid ja võimalikud immunoloogilised reaktsioonid. Regulaarselt tuleb kontrollida ja registreerida antikehade staatust, sh IgG, IgE, ensüümi aktiivsuse või ensüümi tagasihaarde neutraliseerivad antikehad
üleannustamine: kõrvaltoimete oht laronidaasi ebakorrektsel manustamisel (üleannustamine ja/või soovitatavast suurem infusioonikiirus). Liiga kiire manustamine võib põhjustada iiveldust, kõhuvalu, peavalu, pearinglust ja hingeldust. Vastavalt patsiendi kliinilisele seisundile tuleb kohe aeglustada infusioonikiirust või infusioon peatada, vajadusel täiendav sekkumine.
kõrvaltoimed: ülitundlikkus, hüpertensioon, bradükardia, hingamispuudulikkus, neelu turse, striidor, hingamisteede obstruktiivne häire, süstekoha valu, ravimispetsiifilised antikehad, neutraliseerivad antikehad, vererõhu tõus
Leuproreliin Eesnäärmevähi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon (ajusisene pseudotuumor) - patsiente tuleb hoiatada selle nähtude ja sümptomite eest, sh tugev või korduv peavalu, nägemishäired ja tinnitus. Kui tekib healoomuline intrakraniaalne hüpertensioon, tuleb kaaluda leuproreliini kasutamise katkestamist
Parampaneel Epilepsia ravi kõrvaltoime: psühhootiline häire
Propofool Anesteesia hoiatus: ravivigade risk, mis võivad põhjustada eluohtlikke/surmlõppega juhtumeid. Propofool on ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Sepsise risk korduval kasutamisel, kasutada kohe pärast avamist
Ropinirool Parkinsoni tõbi kõrvaltoimed: spontaanne peenise erektsioon, luksumine
Selperkatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (ILD) - selperkatiniibiga ravitud patsientidel on teatatud rasketest, eluohtlikest või surmlõppega ILD/pneumoniidi juhtudest. Patsiente tuleb jälgida ILD/pneumoniidile viitavate pulmonaalsete sümptomite suhtes. Kui tekivad ägedad või süvenevad respiratoorsed sümptomid, mis võivad viidata ILD le (nt hingeldus, köha ja palavik), tuleb ravi selperkatiniibiga katkestada ning uurida patsienti koheselt ILD suhtes ja ravida vastavalt meditsiinilisele vajadusele. ILD/pneumoniidi raskusest lähtuvalt tuleb ravi selperkatiniibiga katkestada, annust vähendada või ravi alaliselt lõpetada
Tsenegermiin Neurotroofse keratiidi ravi kõrvaltoime: sarvkesta ladestused
Voretigeen-neparvovek Pärilik võrkkesta düstroofia kõrvaltoime: üksikud võrkkesta atroofia juhud, mis ulatusid kuni võrkkesta tsentraallohuni koos nägemiskahjustusega
Vorikonasool; flukloksatsilliin  Seeninfektsioonide ravi, Antibakteriaalne ravi hoiatus: kui vorikonasooli samaaegset manustamist flukloksatsilliiniga ei ole võimalik vältida, tuleb jälgida vorikonasooli efektiivsuse võimalikku vähenemist (nt terapeutilise ravimiseirega); vorikonasooli annust võib olla vaja suurendada
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Amikatsiin Infektsioonide ravi hoiatus: ototoksilisuse risk on suurem mitokondriaalse DNA mutatsioonidega patsientidel (eelkõige nukleotiidiasendus 1555A>G 12S rRNA geenis), isegi kui aminoglükosiidisisaldus seerumis on ravi ajal soovitatavas vahemikus. Sellistel patsientidel tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Kui patsiendi perekonnas on esinenud seotud mutatsioone või aminoglükosiididest põhjustatud kurtust, tuleb enne manustamist kaaluda muid raviviise või geeniteste
Anakirna Stilli tõve, reumatoid-artriidi jt haiguste ravi kustutatakse hoiatus MASi (makrofaagide aktivatsiooni sündroom) riski kohta Stilli tõvega patsientidel, sest ei ole leitud tõendusmaterjali põhjusliku seose kohta
Atesolisumab  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime ja hoiatus: atesolizumabi kasutamisel on täheldatud perikardi häireid, sh perikardiit, perikardi efusioon ja südametamponaad, mis mõnel juhul lõppesid surmaga.
Arvatava 1. raskusastme perikardiidi korral tuleb ravi atesolizumabiga katkestada ja kohe konsulteerida kardioloogiga. Arvatavate ≥ 2. raskusastme häirete korral tuleb ravi atesolizumabiga lõpetada, alustada kohe ravi süsteemsete kortikosteroididega annuses, mis vastab 1…2 mg prednisoloonile või selle ekvivalendile kehakaalu kg kohta ööpäevas, ning konsulteerida kardioloogiga. Niipea kui perikardi häire diagnoos on tuvastatud, tuleb ≥ 2. raskusastme perikardi häirete korral ravi atesolizumabiga jäädavalt lõpetada 
Bemipariin Tromboosi profülaktika vastunäidustus: ülitundlikkus hepariini derivaatide, sh madala molekulmassiga hepariinide suhtes
Bosutiniib  Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (sagedus teadmata)
Bupoprioon Depressiooni ravi hoiatus: bupropioon võib varjata Brugada sündroomi, harvaesinevat pärilikku südame naatriumikanalite haigust, millel on iseloomulikud EKG muutused (Hisi kimbu parema sääre blokaad ja ST-segmendi elevatsioon parempoolsetes prekordiaalsetes lülitustes) ning mis võib lõppeda südameseiskuse või äkksurmaga. Ettevaatlik peab olema patsientide puhul, kellel on Brugada sündroom või perekonnaanamneesis südameseiskus või äkksurm
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine kõrvaltoime: pearinglus (turustamise järgselt, sagedus teadmata)
Diltiaseem Stabiilne stenokardia, arteriaalne hüpertensioon vastunäidustus ja koostoime: lomitapiid - diltiaseem (mõõdukas CYP3A4 inhibiitor) võib suurendada lomitapiidi kontsentratsioone plasmas, kuna CYP3A4 inhibeerimine suurendab maksaensüümide aktiivsuse suurenemise riski
hoiatus: olemasoleva südamehaigusega (eeskätt vasaku vatsakese funktsiooni vähenemine, raske bradükardia või raske hüpotensioon) patsientidel on teatatud ägeda neerupuudulikkuse tekkest sekundaarselt vähenenud neeruperfusioonile. Soovitatav on hoolikalt jälgida neerufunktsiooni.
Üleannustamine võib põhjustada ägedat neerukahjustust

kõrvaltoime: luupusetaoline sündroom (turustamise järgselt, sagedus teadmata)
Efavirenz HIV ravi koostoime: prasikvanteeli samaaegne kasutamine ei ole soovitatav prasikvanteeli sisalduse vähenemise tõttu plasmas, mis võib kaasa tuua ravi ebaõnnestumise riski, sest efavirens kiirendab metaboliseerumist maksas. Juhul kui seda kombinatsiooni peetakse vajalikuks, tuleb kaaluda prasikvanteeli suuremat annust
Esomeparsool (sh koos naprokseeniga), omeprasool Refluksi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: (es)omeprasooli ja naprokseeni sisaldavaid ravimeid kasutavatel patsientidel on täheldatud ägedat tubulointerstitsiaalset nefriiti ja see võib tekkida ravi mis tahes hetkel. Äge tubulointerstitsiaalne nefriit võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Tubulointerstitsiaalse nefriidi kahtluse korral tuleb ravi lõpetada ja alustada viivitamatult sobivat raviga
Iksekizumab  Naastuline psoriaas kõrvaltoime: söögitoru kandidiaas
Kasirivimab + imdevimab COVID-19 ravi kõrvaltoime ja hoiatus: pärast intravenoosset ja subkutaanset manustamist on  täheldatud konvulsiivse sünkoobi juhtusid. Konvulsiivset sünkoopi tuleb eristada krambihoogudest ning ravida vastavalt kliinilisele näidustusele
Luspatersept Vereloomehaiguste ravi vastunäidustus ja hoiatus: EMH-vohanditega patsientidel võivad vohandid ravi ajal progresseeruda ja tekkida tüsistused. Sõltuvalt paikmest võivad nähud ja sümptomid varieeruda. Patsiente tuleb kontrollida enne ravi alustamist ja ravi ajal EMH-vohanditega seotud nähtude ja sümptomite või neist tingitud tüsistuste suhtes ning ravida kliiniliste juhiste järgi. EMH-vohanditest tingitud raskete tüsistuste korral tuleb ravi luspatertseptiga katkestada.                                                                                                                                                              kõrvaltoime ja hoiatus: luspatertseptiga ravitud transfusioonsõltumatu talasseemiaga patsientidel täheldati esimese 12 ravikuu jooksul hüpertensiooni suurenenud esinemissagedust. Ravi tohib alustada alles siis, kui vererõhk on piisava kontrolli all. Iga kord enne luspatertsepti manustamist tuleb kontrollida vererõhku.  Kui hüpertensioon püsib või olemasolev hüpertensioon süveneb, tuleb luspaterseptiga ravi potentsiaalset kasu uuesti hinnata.
kõrvaltoime ja hoiatus: traumaatiline luumurd. Luspatertseptiga ravitud transfusioonsõltumatu  talasseemiaga patsientidest 8,3% l (8/96) täheldati traumaatilisi luumurdusid. Patsiente tuleb teavitada traumaatilise luumurru riskist.
kõrvaltoimed: ekstramedullaarne hemopoees, unetus, ärevus, ärrituvus, migreen, seljaaju kompressioon, ninaverejooks, düspnoe, kõhuvalu, alaniini aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, vere bilirubiinisisalduse suurenemine, proteinuuria, albuminuuria, gripitaoline haigus, traumaatiline luumurd
Metadoon, levometadoon Opioidsõltuvuse asendusravi hoiatused: opioidide kasutamise häire (kuritarvitamine ja sõltuvus), unega seotud hingamishäired
Metadooni üleannustamise korral on täheldatud toksilist leukoentsefalopaatiat

koostoimed: opioidide ja gabapentinoidide (gabapentiin ja pregabaliin) samaaegne kasutamine suurendab opioidide üleannustamise, hingamisdepressiooni ja surma riski
Kannabidiooli samaaegne manustamine võib põhjustada metadooni kontsentratsiooni suurenemist plasmas

kõrvaltoime: tsentraalse uneapnoe sündroom (turustamise järgselt, sagedus teadmata), sõltuvus (turustamise järgselt, sagedus teadmata)
Naatriumkolistimetaat (intravenoosne) Infektsioonide ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pseudo-Bartteri sündroom - intravenoossel kasutamisel lastel ja täiskasvanutel on teatatud mõnest juhtust. Kahtluse korral (lihasespasmid, uriinierituse suurenemine, väsimus) tuleb alustada seerumi elektrolüütide jälgimist ja rakendada asjakohast ravi, kuid ilma naatriumkolistimetaadi kasutamise lõpetamiseta ei pruugi olla võimalik elektrolüütide tasakaalu häireid normaliseerida
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoimed: kõhulahtisus (väga sage), väsimus (väga sage)
Prasikvanteel Parasiitide ravi koostoime: prasikvanteeli samaaegne kasutamine parasiidivastaste ainetega ei ole soovitatav. Juhul kui seda kombinatsiooni peetakse vajalikuks, tuleb kaaluda prasikvanteeli suuremat annust

Relugoliks
Leiomüoomi sümptomaatiline ravi kõrvaltoimed: angioödeem (aeg-ajalt), urtikaaria (aeg-ajalt)
Semaglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoimed: mao aeglustunud tühjenemine (aeg-ajalt), düsgeusia (aeg-ajalt)
Vaxelis (DTaP + IPV +  Hib +  HepB) Immuniseerimine kõrvaltoimed: ülitundlikkus, anafülaktiline reaktsioon, Krambihood koos palavikuga või ilma, hüpotoonilis-hüporeaktiivne episood (HHE)
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria) Immuniseerimine kõrvaltoime: naha vaskuliit
Venlafaksiin Depressiooni ravi hoiatus: patsientidele tuleb soovitada mitte tarvitada alkoholi (mõju kesknärvisüsteemile, potentsiaal põhjustada psüühikahäirete kliinilist halvenemist, võimalikud  koostoimed venlafaksiiniga, sh kesknärvisüsteemi pärssimine). Venlafaksiini üleannustamisest, sh surmaga lõppenud juhud, on teatatud valdavalt kasutamisel koos alkoholi ja/või teiste ravimitega. Üleannustamise riski vähendamiseks tuleb venlafaksiini retsept välja kirjutada väikseimas annuses, mis tagaks patsiendi heaolu
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Atesolizumab Kasvajavastane ravi hoiatuse täiendus: immuunvahendatud koliidi tüsistuseks võib olla seedetrakti perforatsioon
hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) – teatatud on surmlõppega juhtudest. HLH võimalusega tuleb arvestada juhul, kui tsütokiinide vabanemise sündroomi ilmingud on atüüpilised või pikaajalised. Patsiente tuleb jälgida HLH kliiniliste nähtude ja sümptomite suhtes. HLH kahtluse korral tuleb ravi atesolizumabiga alaliselt lõpetada ning suunata patsient diagnoosi ja ravi täpsustamiseks erialaspetsialisti konsultatsioonile.
HLH hoiatus lisatakse ka riskivähendamise meetmena nõutud hoiatuskaarti
Bleomütsiin Kasvajavastane ravi hoiatus: bleomütsiini ja teiste kasvajavastaste ainetega samaaegset ravi saanud patsientidel on teatatud ägedast müeloidleukeemiast ja müelodüsplastilisest sündroomist
Dabrafeniib + trametiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos (risk on kooskasutamisel). Diagnoosi kinnitumisel tuleb dabrafeniibi ja trametiniibi manustamine lõpetada ja alustada hemofagotsüütilise lümfohistiotsütoosi ravi
Fentanüül Tugeva valu ravi hoiatus: kuritarvitamise, väärkasutuse ja sõltuvuse juhtude tõusutrendi tõttu lisatakse ravimiteabesse hoiatusi, mh ravimi määramisel ravieesmärgi püstitamine, ravi lõpetamise kava, patsiendi informeerimine riskidest. Hoiatused lisatakse ka pakendile
kõrvaltoime:
toksiline leukoentsefalopaatia
Ivermektiin Parasiitidevastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked naha kõrvaltoimed (SCAR), sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), mis võivad olla eluohtlikud või fataalsed. Ravimi määramisel peab patsiente teavitama nahareaktsioonide tunnustest ja sümptomitest ning patsiente nende suhtes hoolikalt jälgima. Kui ilmnevad sümptomid, tuleb ivermektiinravi kohe lõpetada ja kaaluda alternatiivse ravimi kasutamist. Kui patsiendil on ivermektiini kasutamisel tekkinud SCAR, ei tohi ravi ivermektiiniga enam uuesti alustada
Lamivudiin + tenofoviirdisoproksiil HIV infektsiooni ravi  kõrvaltoime (siiani hoiatusena): luutiheduse vähenemine
Nirapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: müelodüsplastiline sündroom / äge müeloidleukeemia (esinemissagedus ≥ 1/100 kuni < 1/10)
Omeprasool Kõrvetiste ja seedetrakti haavandite ravi hoiatus ja kõrvaltoime: äge tubulointerstitsiaalne nefriit võib tekkida igal ajal omeprasoolravi ajal; võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Tubulointerstitsiaalse nefriidi kahtluse korral tuleb ravi omeprasooliga lõpetada ja alustada kohe sobivat ravi
Pemigatiniib Kasvajavastane ravi hoiatuse täiendus: Lisaks pehmete kudede mineraliseerumisele, sh naha lupjumisele ja kaltsinoosile seostatakse pemigatiniibi ka mitteureemilise kaltsifülaksiaga
Regorafeniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia, sh trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP): patsientidel, kellel esinevad hemolüütiline aneemia, trombotsütopeenia, väsimus, varieeruvad neuroloogilised nähud, neerukahjustus ja palavik, tuleb kaaluda trombootilise mikroangiopaatia diagnoosi. Diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi regorafeniibiga katkestada ja alustada kohe ravi. Ravi lõpetamisel on täheldatud trombootilise mikroangiopaatia toime pöördumist
Ripretiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pahaloomuline melanoom
Sakituzumabgovitekaan Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pneumoonia (esinemissagedus ≥ 1/100 kuni < 1/10)
Somatropiin Kasvuhormooni  puudulikkuse asendusravi hoiatus: skolioosi esineb teatavatel somatropiiniga ravitavatel patsiendirühmadel teadaolevalt sagedamini. Peale selle võib igal lapsel põhjustada skolioosi progresseerumist kiire kasv. Somatropiin ei ole suurendanud skolioosi esinemissagedust ega raskusastet. Ravi ajal tuleb patsienti skolioosi nähtude suhtes jälgida.
Eakad patsiendid võivad olla ravimi toime suhtes tundlikumad ja seetõttu võib neil olla suurem kalduvus kõrvaltoimete tekkimiseks
Statiinid (atorvastatiin; fluvastatiin; lovastatiin; pitavastatiin; pravastatiin; rosuvastatiin; simvastatiin) ja nende kombinatsioonid teiste ravimitega Hüperlipideemia ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: müasteenia või okulaarse müasteenia (esmakordne teke või ägenemine) 
Zanubrutiniib  Waldenströmi makroglobulineemia ravi kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia (esinemissagedus ≥ 1/100 kuni < 1/10), generaliseerunud eksfoliatiivne dermatiit (turustamise ajal teatatud)
Zonisamiid Epilepsia ravi hoiatus: karmistatakse rasedusega ja lootekahjustusega seotud hoiatusi ning ettevaatusabiõusid
Triptoreliin Androgeene pärssiv ravi hoiatus ravimitele, mis on näidustatud lastele: idiopaatiline intrakraniaalne hüpertensioon (pseudotumor cerebri) – patsienti/lapsevanemat tuleb hoiatada idiopaatilise intrakraniaalse hüpertensiooni nähtude ja sümptomite osas, milleks võivad olla tugev või korduv peavalu, nägemishäired ja tinnitus. Selle ilmnemisel tuleb kaaluda ravi katkestamist
hoiatus ravimitele, mis on näidustatud meessoost patsientidele: tekkida võib rasvmaks
Tsefuroksiim (suukaudne ja süstitav) Infektsioonivastane ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioon võib progresseeruda Kounise sündroomiks (äge allergilise geneesiga koronaararterite spasm, mis võib lõppeda müokardiinfarktiga
Rasked nahakõrvaltoimed (severe cutaneous adverse reactions, SCAR) - sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioo (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Ravimi määramisel tuleb patsiente SCAR  nähtudest ja sümptomitest teavitada ning jälgida neid hoolikalt nahareaktsioonide suhtes. Kui ilmnevad nendele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi tsefuroksiimiga otsekohe lõpetada ning kaaluda muud ravi. Kui patsiendil on tsefuroksiimi kasutamisel tekkinud raske reaktsioon, nagu SJS, TEN või DRESS, ei tohi sellel patsiendil ravi tsefuroksiimiga mitte kunagi uuesti alustada
Tukatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: kui patsiendil esineb püsiv mõõdukas kõhulahtisus koos iivelduse ja/või oksendamisega, tuleb osutada kiiret meditsiinilist abi
Vinorelbiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kopsuarteri trombemboolia, posterioorse reversiibelse entsefalopaatia sündroom (sümptomitena peavalud, vaimse seisundi muutused, sh segasus ja kooma; krambid, nägemise ähmastumine ja kõrge vererõhk), naha hüperpigmentatsioon (serpentiinitaoline supravenoosne hüperpigmentatsioon)

Varasemad ohutusmuutused leiad, kui kerid leheküljel allapoole.

Ohutusalase teabe hindamine

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitees (PRAC) hinnatakse uusi ohusignaale ja perioodilisi ohutusaruandeid ning täiendatakse vajadusel ravimiteavet, samuti hinnatakse ohutusmuutusi Euroopa Ravimiameti inimravimite komitees (CHMP).

Lisaks hindab Ravimiamet riiklike protseduuride müügiloa hoidjate esitatud ohutusalaseid muutuseid.

Ravimiteave

Ravimiteave täies mahus on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on leitav ravimiregistrist. Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus ning leiategi ravimi omaduste kokkuvõtte „SPC“ nimelise pdf-failina.

PRACi soovituste avaldamisest võtab mõni kuu aega, et uus teave jõuaks ravimiinfodesse.

 Ohutusalased soovitused (Euroopa Ravimiamet):

Perioodilise ohutusaruande hindamise tulemusel PRACi poolt soovitatud muutused:

Ohutusmuutused 2018–2023

Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Amoksitsilliin Infektsioonide ravi kõrvaltoimed: lineaarne IgA haigus, aseptiline meningiit, Kounise sündroom, ravimindutseeritud enterokoliidi sündroom, sh äge neerukahjustus (seoses kristalluuriaga)                                                                                                                  hoiatused: ülitundlikkusreaktsioonid võivad progresseeruda Kounise sündroomiks, mis on müokardiinfarktiga lõppeda võiv tõsine allergiline reaktsioon.
Ravimindutseeritud enterokoliidi sündroomist (drug-induced enterocolitis syndrome, DIES) on teatatud peamiselt amoksitsilliini saavatel lastel. DIES on allergiline reaktsioon, mille põhiline sümptom on pikaajaline oksendamine (1…4 tundi pärast ravimi saamist) allergiliste naha- või respiratoorsete sümptomite puudumisel. Täiendavateks sümptomiteks võivad olla kõhuvalu, kõhulahtisus, hüpotensioon või leukotsütoos koos neutrofiiliaga. Esinenud on raskeid juhte, sh progresseerumist šokiks.

koostoimed: penitsilliinid võivad vähendada metotreksaadi eritumist, põhjustades toksilisuse võimalikku suurenemist. Probenetsiidi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav - selle toimel väheneb amoksitsilliini sekretsioon neerutorukestes. Samaaegsel kasutamisel võib amoksitsilliini sisaldus veres pikaajaliselt suureneda
Brinsolamiidi + Brimonidiin Glaukoomi ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: Stevensi Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN). Ravimi määramisel tuleb patsiente teavitada nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb brinsolamiidi + brimonidiini tilkade kasutamine kohe katkestada
Budesoniid Eosinofiilne ösofagiit hoiatus: budesoniidi  kasutamisel on teatatud angioödeemist, peamiselt osana allergilistest reaktsioonidest, mis hõlmasid löövet ja sügelust. Angioödeemi tekkimisel tuleb ravi katkestada.
kõrvaltoimed: nasofarüngiit, farüngiit, keelehäired, igemevalu, huuleherpes, osteokaltsiinisisalduse vähenemine, kehakaalu suurenemine
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoimete lõigus teave tõhustusannuse ohutusprofiili kohta 6...11- ja 12-...17-aastastel noorukitel: uuringus osales 1346 osalejat vanuses 12...17 aastat, kes said Spikevax’i kordusannuse vähemalt 5 kuud ja 1294 uuritavat vanuses 6...11 aastat, kes said Spikevax’i kordusannuse vähemalt 6 kuud pärast esmase vaktsineerimisskeemi teise annuse saamist. Uuringu avatud perioodil täiendavaid kõrvaltoimeid ei tuvastatud
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (JCovden) Immuniseerimine kõrvaltoimete lõigus teave tõhustusannuse ohutusprofiili kohta: üldiselt oli eeldatav kõrvaltoimete profiil homoloogse tõhustusannuse puhul (vähemalt 6 kuud pärast esmast vaktsineerimist) sarnane sellega, mida täheldati pärast esimest annust. Uusi ohusignaale ei tuvastatud.
Pärast heteroloogse tõhustusannuse manustamist täheldati paiksete ja süsteemsete kõrvaltoimete esinemissageduse ja raskuse suurenemist võrreldes JCOVDEN’i homoloogse tõhustusannusega
Darunaviir HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime: kristallnefropaatia
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus: kaugelearenenud sapiteede vähiga patsientidel ei ole kolangiit ja sapiteede infektsioonid harvad. Uuringus teatati kolangiidi juhtudest mõlemas ravirühmas (14,5% [durvalumab + keemiaravi] vs. 8,2% [platseebo + keemiaravi]); need olid enamasti seotud sapiteede stentimisega ja neil ei olnud immuunvahendatud etioloogiat. Sapiteede vähiga (eriti sapiteede stentidega) patsiente tuleb hoolikalt jälgida kolangiidi või sapiteede infektsioonide tekke suhtes enne ravi alustamist ja seejärel regulaarselt
Erütromütsiin Infektsioonide ravi koostoime: süsteemsete ja sissehingatavate kortikosteroidide (metaboliseeritakse peamiselt CYP3A poolt) ning erütromütsiini samaaegsel kasutamisel tuleks olla ettevaatlik, sest kortikosteroidi süsteemne saadavus võib suureneda. Samaaegsel kasutamisel tuleb patsienti põhjalikult jälgida süsteemse kortikosteroidi kõrvaltoimete tekke suhtes.
Erütromütsiini ja lomitapiidi samaaegne manustamine on vastunäidustatud, kuna transaminaaside tase võib märgatavalt suureneda.
Hüdroksüklorokviin ja klorokviin: QT-intervalli pikendavaid ravimeid kasutavatel patsientidel tuleb erütromütsiini kasutada ettevaatusega, kuna see võib põhjustada südame rütmihäireid ja südame-veresoonkonna tõsised kõrvaltoimeid
Feksofenadiin Allergilise riniidi ravi kõrvaltoime: nägemise ähmastumine
koostoime: apalutamiid vähendab feksofenadiini AUC’d 30%
Fentanüül Valu ravi hoiatus ja koostoime: fentanüüli ja sedatiivsete ravimite, nt bensodiasepiinide või sarnaste ravimite samaaegne kasutamine võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset depressiooni, koomat ja surma, seetõttu tohib neid kooskasutada vaid patsientidel, kelle puhul alternatiivseid ravivõimalusi ei ole. Kui kooskasutamist ei saa vältida, tuleb kasutada kõige väiksemat efektiivset annust ning ravi kestus peab olema võimalikult lühike. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes
Kopidogreel Aterotromboosi preventsioon hoiatus: suurenenud hemorraagiariski tõttu ei soovitata ägeda mittekardioemboolilise isheemilise insuldi või transitoorse ajuisheemiaga patsientidel insuldi sekundaarseks preventsiooniks trombotsüütidevastast kolmikravi (klopidogreel + atsetüülsalitsüülhape + dipüridamool)
Naatriumtsirkooniumtsüklosilikaat  Hüperkaleemia ravi hoiatus: sooleperfeoratsiooni risk
Oksükodoon Valu ravi hoiatused: enne ravi alustamist tuleb valuravi juhiste kohaselt patsiendiga kokku leppida ravistrateegia, sh ravi kestus ja ravi eesmärgid ning ravi lõpetamise kava. Ravi ajal peab arst olema patsiendiga sageli kontaktis, et hinnata ravi jätkamise vajadust, kaaluda ravi lõpetamist ja vajaduse korral annust kohandada. Kui patsient ravi oksükodooniga enam ei vaja, võib võõrutussümptomite ennetamiseks annust järk-järgult vähendada. Ebapiisava valuvaigistava toime korral tuleb kaaluda hüperalgeesia, tolerantsuse ja olemasoleva haiguse progresseerumise võimalust.
Oksükodooni üleannustamise korral on täheldatud toksilist leukoentsefalopaatiat.

kõrvaltoime: ravimisõltuvus - oksükodooni korduv kasutamine võib viia opisoidisõltuvuseni isegi raviannuste korral. Ravimisõltuvuse tekkimise risk võib sõltuda patsiendi individuaalsetest riskiteguritest ning opioidravi annusest ja kestusest
Risankizumab Psoriaasi ja psoriaatrilise artriidi ravi kõrvaltoimed: urtikaaria ja lööve 
Rivaroksabaan Tromboosi ravi kõrvaltoime: eosinofiilne pneumoonia
Siponimood Hulgiskleroosi ravi hoiatus: infektsiooni riski tõttu soovitatakse kliinilise vere analüüsi korrata 3...4. kuul pärast ravi alustamist ja edaspidi vähemalt üks kord aastas ning infektsiooninähtude ilmnemisel
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi hoiatus: elusvaktsiinide (nt BCG vaktsiin) manustamine imikutele, kes on üsasiseselt ustekinumabiga kokku puutunud, ei ole soovitatav kuue kuu jooksul pärast sündi või seni, kuni ustekinumabi sisaldus imiku seerumis ei ole enam tuvastatav. Kui konkreetse imiku puhul on kliiniline kasu selge, võib kaaluda elusvaktsiini manustamist varasemal ajahetkel tingimusel, et ustekinumabi sisaldus imiku seerumis ei ole tuvastatav
Vandetaniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked naha kõrvaltoimed  - vandetaniibraviga seoses on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest, sh toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), mis võib olla eluohtlik või lõppeda surmaga. Ravimi määramisel tuleb patsiente nendest nähtudest ja sümptomitest teavitada ning hoolikalt jälgida nahareaktsioonide suhtes. SJS-i või TEN-i kahtluse korral tuleb vandetaniibi manustamine katkestada ning patsient suunata hindamiseks ja raviks eriosakonda. Kui SJS või TEN leiab kinnitust, tuleb vandetaniibiga ravi alaliselt lõpetada ja kaaluda alternatiivset ravi (vastavalt vajadusele).
Kerge kuni mõõduka raskusega nahareaktsioone võib ravida sümptomaatiliselt või annuse vähendamise või ravi katkestamisega
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Apalutamiid Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) (esinemissagedus: teadmata - teatatud turustamise ajal)
Bevatsizumab Kasvajavastane ravi  kõrvaltoime: anafülaktiline šokk (esinemissagedus: harv)
Dorsomaliid Glaukoomi ravi soovitus: Pisarakanali või silmalaugude sulgemisel 2 minutiks väheneb süsteemne imendumine. Selle tulemusena võivad süsteemsed kõrvaltoimed väheneda ja paikne toime tugevneda
kõrvaltoimed: tahhükardia, hüpertensioon
Esketamiin Depressiooni ravi hoiatus: hingamise pärssimine - täheldatud harva turuletulekujärgsel kasutamisel. Enamikul juhtudest oli ravimit kasutatud koos KNS depressantidega või kaasuvate haigustega patsientidel (rasvumus, ärevus, kardiovaskulaarsed ja respiratoorsed seisundid). Juhud olid  olemuselt mööduvad ja lahenesid pärast verbaalset/taktiilset stimulatsiooni või lisahapniku manustamist
Gabapentiin Eplepsia, valu jms ravi hoiatus ja kõrvaltoime:  üsasiseselt gabapentiiniga kokku puutunud vastsündinutel on teatatud vastsündinu võõrutussündroomist. Vastsündinuid tuleb hoolikalt jälgida.
Gabapentiin võib põhjustada ravimisõltuvust ka raviannuste korral. Teatatud on väärkasutamisest ja kuritarvitamisest. Suurem risk on varem aineid väärtarvitanud patsientidel (vajalik on ettevaatus, sh väljakirjutamisel põhjalikult hinnata patsiendi riski).
Võõrutussümptomid - täheldatud pärast nii lühiajalist kui ka pikaajalist ravi. Sümptomid võivad tekkida varsti pärast ravi katkestamist, tavaliselt 48 tunni jooksul (mh ärevus, unetus, iiveldus, valud, higistamine, treemor, peavalu, depressioon, ebatavalised aistingud, pearinglus ja halb enesetunne). Nende teke võib osutada ravimisõltuvusele. Patsienti tuleb sellest ravi alguses teavitada. Gabapentiini võtmine on soovitatav lõpetada järk-järgult vähemalt 1 nädala jooksul, näidustusest olenemata.
Rasked nahakõrvaltoimed (SCAR) - sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja ravimilööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Patsiente tuleb riskist teavitada, reaktsiooni tekkel tuleb ravi  viivitamatult lõpetada. SCARi tekkel ei tohi sellel patsiendil enam kunagi taasalustada ravi gabapentiiniga
Isatuksimab Hulgimüeloomi ravi hoiatus: Tuumori lüüsi sündroom (TLS) - patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja rakendada asjakohaseid ettevaatusabinõusid
Karboplatiin Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: Kounise sündroom - on teatatud sellistest ülitundlikkusreaktsioonidest, mis on progresseerunud Kounise sündroomiks (äge allergiline koronaararteri spasm, mille tagajärjel võib tekkida müokardiinfarkt)
Ketoprofeen Valu ravi hoiatus: puuduvad kliinilised andmed paikse ketoprofeeni kasutamise kohta raseduse ajal. Ei ole teada, kas ravimi süsteemne toime pärast paikset manustamist võib olla embrüole/lootele kahjulik. Raseduse 1. ja 2. trimestril ei tohi ketoprofeeni kasutada, v.a hädavajadusel. Kasutamise korral peab annus olema võimalikult väike ja ravi kestus võimalikult lühike. Raseduse 3. trimestril võivad prostaglandiini sünteesi inhibiitorid (k.a ravim ketoprofeen võib põhjustada lootel kardio-pulmonaalset ja neerutoksilisust. Raseduse lõpus võib nii emal kui ka lapsel veritsusaeg pikeneda ja sünnitus võib viibida. Ketoprofeen on raseduse 3. trimestril vastunäidustatud
Levotüroksiin Kilpnäärmehormoonide asendusravi hoiatus ja koostoime: biotiin võib mõjutada kilpnäärme immuunanalüüse, mis põhinevad biotiini/streptavidiini vastastikusel toimel, põhjustades analüüsitulemuste väärat vähenemist või väärat suurenemist. Häire risk suureneb biotiini suuremate annuste kasutamisel.
koostoimed: liht-naistepuna võib levotüroksiini toimet vähendada.
Koos prootonpumba inhibiitoritega (PPI) manustamine võib vähendada kilpnäärmehormoonide imendumist selle tõttu, et PPId suurendavad mao pH-d. Samaaegse ravi ajal on soovitatav kilpnäärmefunktsiooni regulaarne jälgimine ja kliiniline jälgimine. Kilpnäärmehormoonide annust võib olla vaja suurendada. PPI-ravi lõpetamisel tuleb olla ettevaatlik
Lonapegsomatropiin Kasvuhormooni vaegusest tingitud kasvuhäired hoiatus ja kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon, sh angioödeem
Mesalasiin Proktiidi, põletikuliste soolehaiguste ravi jms hoiatus: pärast uriini kontakti naatriumhüpokloritit sisaldava pleegitajaga (nt tualetis, mida on puhastatud teatud pleegitajatega, mis sisaldavad naatriumhüpokloritit), võib mesalasiin põhjustada uriini värvumist punakas-pruuniks
kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioonist (DRESS sündroom)
Mesteroloon Testosteroonasendusravi  hoiatus: mesterolooni kuritarvitatakse, tavaliselt koos teiste anaboolsete androgeensete steroididega ning sellega kaasnevad tõsised terviseriskid (nt kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed, mis võivad lõppeda surmaga; maksaga seotud ja/või psühhiaatrilised kõrvaltoimed; sõltuvus), mistõttu tuleb soovitada sellest hoiduda
Zanobrutinib Kasvajavastane ravi  hoiatus ja kõrvaltoime: ravi ajal zanobrutinibiga on harva esinenud tuumori lüüsi sündroomi, eelkõige patsientidel, kellel raviti kroonilist lümfotsüütleukeemiat. Tuleb hinnata asjakohaseid riske (nt suur kasvajakoormus või vere kõrge kusihappesisaldus) ja võtta sobivaid ettevaatusabinõusid. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida ja vajaduse korral ravida.
kõrvaltoimed: purpur, bronhiit, hüpertensioon, sügelus, perifeerne turse, tuumori lüüsi sündroom, neutrofiilide absoluutarvu vähenemine, trombotsüütide arvu vähenemine, hemoglobiinsisalduse vähenemine 
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Beeta-1a-interferoon Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: turuletulekujärgsete kogemuste põhjal on teatatud süstekoha nekroosi juhtudest. Süstekoha reaktsioonide tekkimise riski vähendamiseks tuleb patsientidel soovitada kasutada aseptilisi süstimisvõtteid ja iga annus manustada erinevale süstekohale. Olenevalt nekroosi ulatusest võidakse ravi pärast ühe nekroosikoha tekkimist lõpetada. Mitme kahjustuse tekkimisel tuleb vahetada süstekohta või katkestada ravi kuni nende paranemiseni
Botulismitoksiin (A-tüüpi) Kortsude profülaktika kõrvaltoime: Mefisto-ilme (kulmude lateraalse otsa tõus)
Brinsolamiidi sisaldavad silmatilgad Glaukoom ja intraokulaarne hüpertensioon kõrvaltoimed: Stevensi‑Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN)
Bupropioon Depressiooni ravi kõrvaltoime ja hoiatus: bupropioon võib varjata Brugada sündroomi, harvaesinevat pärilikku südame naatriumikanalite haigust, millel on iseloomulikud EKG muutused (Hisi kimbu parema sääre blokaad ja ST-segmendi elevatsioon parempoolsetes prekordiaalsetes lülitustes) ning mis võib lõppeda südameseiskuse või äkksurmaga. Ettevaatlik peab olema patsientide puhul, kellel on Brugada sündroom või perekonnaanamneesis südameseiskus või äkksurm
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine kõrvaltoimed: vererohke menstruatsioon (enamik seostatavaid juhte kerged ja ajutised).
Tõhustusannuse (neljanda annuse) (90…180 päeva pärast 3. annuse saamist) saanud 18-55-aastastel olid kõige sagedasemad kõrvaltoimed valu süstekohas (> 70%), väsimus (> 60%), peavalu (> 40%), müalgia ja külmavärinad (> 20%) ning artralgia (> 10%) (jälgimise mediaanaeg oli 1,4 kuud).
Tõhustusannuse (neljanda annuse) saanud üle 55-aastastel oli üldine ohutusprofiil sarnane tõhustusannuse (kolmanda annuse) manustamise järgselt täheldatuga. Kõige sagedasemad > 55 aastastel osalejatel täheldatud kõrvaltoimed olid valu süstekohas (> 60%), väsimus (> 40%), peavalu (> 20%), müalgia ja külmavärinad (> 10%) (jälgimise mediaanaeg oli vähemalt 1,7 kuud).
Tõhustusannuse võib manustada 12 aastastele ja vanematele isikutele. Comirnaty ja mis tahes teise COVID 19 vaktsiini viimase varasema annuse manustamise vahele peab jääma vähemalt 3 kuud.
Müokardiidi ja perikardiidi tekkerisk näib lastel vanuses 5...11 aastat olevat väiksem kui 12...17 aastastel
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoime: vererohke menstruatsioon (enamik seostatavaid juhte kerged ja ajutised)
COVID-19 vaktsiin, rekombinantne, adjuvandiga (Nuvaxovid) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit ja perikardiit - pärast Nuvaxovidiga vaktsineerimist suureneb müokardiidi ja perikardiidi tekkimise risk. Need haigused võivad tekkida juba mõne päeva möödumisel vaktsineerimisest ja on peamiselt tekkinud 14 päeva jooksul). Müokardiidi ja perikardiidi kulg pärast vaktsineerimist ei erine müokardiidi ning perikardiidi üldisest kulust. Tervishoiutöötajad peavad olema tähelepanelikud müokardiidi ja perikardiidi nähtude ning sümptomite suhtes. Vaktsineeritutele (sh nende vanematele või hooldajatele) tuleb anda juhis pöörduda kohe arsti poole, kui pärast vaktsineerimist tekivad müokardiidile ja perikardiidile viitavad sümptomid, nagu (äge ning püsiv) valu rinnus, õhupuudus või südamepekslemine.
Tõhustusannuse järgsed kõrvaltoimed tekkisid sagedamini ja suurema raskusastmega kui pärast esmast kaheannuselist kuuri. Isikutel, kellel tekkisid pärast teist annust rasked kõrvaltoimed, võivad tekkida kõrvaltoimed pärast kolmandat annust suurema tõenäosusega. Kõige sagedamini esinenud küsitud kõrvaltoimed olid süstekoha valulikkus (81%), väsimus (63%), valu süstekohal (55%), lihasvalu (51%), halb enesetunne (47%) ja peavalu (46%), liigesevalu (29%) ja palavik (17%) mediaanse kestusega 1 kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist
Deksketoprofeen Valu ravi hoiatus: alates 20. rasedusnädalast võib deksketoprofeen põhjustada lootel neerufunktsiooni häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Peale selle on teatatud ravijärgsest arterioosjuha ahenemistest teisel trimestril; enamik neist juhtumeist lahenes pärast ravi katkestamist.
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: immuunvahendatud transversaalmüeliit (mis tahes raskusastme tekkimisel tuleb ravi durmalumabiga lõpetada ja alustada ravi prednisooni või samaväärse aine annusega 1–2 mg/kg ööpäevas, millele järgneb annuse ühtlane vähendamine)
Emtritsitabiin + tenofoviiralafenamiid + biktegraviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: patsientidel vanuses 3 kuni < 12 aastat, kes said tenofoviiralafenamiidi sisaldavaid ravimeid 48 nädalat (vt lõik 4.8), teatati luu mineraalse tiheduse vähenemisest (luu mineraalne tihedus ≥ 4%) lülisambas ja kogu kehas ilma pead arvestamata (total body less head, TBLH). Luu mineraalse tiheduse muutuste pikaajalised toimed kasvavale luule, sh murruriskile, ei ole kindlalt teada. Sobiva jälgimismeetodi määramiseks ravi ajal on soovitatav multidistsiplinaarne lähenemine
Ibuprofeeni ja kodeiini kombinatsiooni preparaadid Valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ibuprofeeni pikaajalisel kasutamisel soovitatust suuremates annustes on teatatud raske hüpokaleemia ja neeru tubulaarse atsidoosi tekkest. See risk on suurem kodeiini/ibuprofeeni kasutamisel, sest patsientidel võib tekkida sõltuvus kodeiinikomponendist. Nähud ja sümptomid olid muu hulgas teadvuse vähenemine ja üldine nõrkus. Seletamatu hüpokaleemia ja metaboolse atsidoosiga patsientidel tuleb arvestada ibuprofeeni põhjustatud neeru tubulaarset atsidoosi
Lansoprasool, dekslansoprasool Maomahla happesusega seotud häirete ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: patsientidel on täheldatud ägedat tubulointerstitsiaalset nefriiti ja see võib ilmneda mis tahes ajal ravi jooksul. Äge tubulointerstitsiaalne nefriit võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Ravimi kasutamine tuleb lõpetada juhul, kui kahtlustatakse tubulointerstitsiaalset nefriiti ja tuleb viivitamata alustada asjakohase raviga
Obinutuzumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: B-hepatiidi reaktiveerumine, progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia, seedetrakti perforatsioon
Osilodrostaatfosfaat Endogeense Cushingi sündroomi ravi kõrvaltoimed: lihase- ja liigesevalu
Ranibizumab Maakula degenratsioon hoiatus: ranibizumabi võib vähesel määral erituda rinnapiima, mõju rinnapiima saavale vastsündinule/imikule on teadmata. Ettevaatusabinõuna ei soovitata ravi ajal last rinnaga toita
Remimasolaam Protseduuriaegne sedatsioon hoiatus: remimasolaam ei sobi kokku Ringeri laktaadilahusega, Ringeri atsetaadilahusega ja bikarbonaati sisaldava Ringeri infusioonilahusega ja teiste aluseliste lahustega, sest ravim on pH 4 või kõrgema pH korral vähelahustuv - võib tekkida sade/hägusus, mis võib põhjustada vaskulaarse juurdepääsu koha ummistuse. Ravimit ei tohi manustada teiste ravimitega sama infusiooniliini kaudu
Rilusool Amüotroofilise lateraalskleroosi ravi kõrvaltoime: lööve
Terbutaliin Astma ravi hoiatus: patsientidel, kes võtavad rohkem kui kaks korda nädalas „vastavalt vajadusele“ täiendavat terbutaliini, tuleb ravi nõuetekohaseks kohandamiseks ravi taashinnata, sest neil on terbutaliini liigkasutuse risk
Tsüklosporiin Äratõukereaktsiooni profülaktika hoiatus: kuulmiskahjustusest on turustamise ajal teatatud patsientidel, kelle tsüklosporiinisisaldus on organismis kõrge
Umeklidiinium (+vilanterool) Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi kõrvaltoime: silmavalu, lihasspasmid
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi hoiatus: oportunistlike infektsioonidena võivad esineda tuberkuloosi reaktivatsioon, atüüpiline mükobakteriaalne infektsioon, listeria meningiit, legionella pneumoonia ja nokardioos, seeninfektsioonid, viirusinfektsioonid (sh herpes simplex 2 põhjustatud entsefaliit) ja parasiitide infektsioonid (sh silma toksoplasmoos).
hoiatus ja kõrvaltoime: luupusega seotud seisund, sh kutaanne erütematoosne luupus ja luupusesarnase sündroom - kui tekivad nahakahjustused, eriti päikese eest kaitsmata piirkondades või kui nendega kaasneb artralgia, peab patsient kohe pöörduma arstile. Diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi ustekinumabiga lõpetada ja alustada sobivat ravi
Valatsikloviir VZV infektsioonide ravi kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alpelisiib  Kasvajavastane ravi hoiatus: rifampitsiin vähendab alpelisiibi AUC'd olulisel määral, väheneb alplesiliibi efektiivsus; sama risk on apalutamiidi, karbamasepiini, ensalutamiidi, mitotaani, fenütoiini või naistepunaga koosmanustamisel
Amivantamab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüpoglükeemia, hüpomagneseemia (sage)
Donepesiil Alzheimeri tõvega seotud dementsuse ravi hoiatus: unehäirete, sh ebanormaalsete unenägude ja õudusunenägude või unetuse korral tuleb kaaluda ravimi võtmist hommikuti
kõrvaltoime: libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, pleurototoonus (Pisa sündroom - lihaste tahtmatud kokkutõmbed koos keha ja pea ebanormaalse paindumisega ühele küljele)
Edotreotiid Radiodiagnostikum hoiatus ja kõrvaltoime: gallium (68Ga) edotreotiidi füsioloogiline omastamine põrnakoes võib anda valediagnoosiks neuroendokriintuumori, viies ebavajaliku sekkumiseni
Erlotiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hepatiit, äge hepatiit ja soole pneumatoos
Hüdromorfoon Valu ravi hoiatus: opioidide tarvitamise häire, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Idebenoon Nägemiskahjustuse ravi Leberi päriliku optilise neuropaatia korral hoiatus: maksakahjustusega patsientidel on teatatud kõrvaltoimetest, mille tõttu on ravi ajutiselt peatatud või lõplikult katkestatud
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pneumotooraks, kutaanne vaskuliit
Luteetsium (177Lu) oksodotreotiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem
Osimertiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: aplastiline aneemia (patsiendile tuleb selgitada nähte, nende tekkel tuleb ravi lõpetada), südamepuudulikkus, vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni vähenemine
Ravulizumab Müasteenia ravi hoiatus: kui pärast ravi lõpetamist tekivad generaliseerunud müasteenia sümptomid, tuleb kaaluda ravi uuesti alustamist ravulizumabiga. Patsientidele, kellel ekulizumabi heakskiidetud raviskeemile ravivastust ei teki, ei ole ravi ravulizumabiga soovitatav
Roksadustaat Aneemia ravi kroonilise neeruhaiguse korral kõrvaltoimed: sekundaarne hüpotüreoos, kilpnääret stimuleeriva hormooni sisalduse langus veres
Spikevax (COVID-19 vaktsiin) Immuniseerimine kõrvaltoime: vaktsineeritud jäseme ulatuslik turse
Sufentaniil Ägeda valu ravi hoiatus: hüperalgeesia, hingamishäirete, sõltuvuse risk, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Tapentadool Valu ravi hoiatus: opioidide tarvitamise häire, gabapentinoididega kooskasutamisel üleannustamise risk
Vildagliptiin 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoime: naha vaskuliit
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alfaalglükosidaas Pompe tõve ravi kõrvaltoimed: düspepsia, düsfaagia, erüteem peopesades, mööduv naha värvimuutus, villid, erüteem infusioonikohas, nõgestõbi infusioonikohas
Alpelisiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: koliit, angioödeem
Aksikabtageentsiloleutseel Kasvajavastane ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud seoses neuroloogilise toksilisusega kõrvaltoimetest, mh epileptilisest seisundist (0,4%)
Deksketoprofeen Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi hoiatus: alates 20. rasedusnädalast võib deksketoprofeen põhjustada loote neerufunktsiooni häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Pärast mitmepäevast kokkupuudet deksketoprofeeniga alates 20. rasedusnädalast tuleb kaaluda raseda sünnituseelset jälgimist oligohüdramnioni suhtes. Oligohüdramnioni ilmnemisel tuleb deksketoprofeeni kasutamine lõpetada
Diklofenak (süsteemsed ravimvormid) Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi hoiatus: alates 20. rasedusnädalast võib diklofenak põhjustada loote neerufunktsiooni häiretest tingitud oligohüdramnioni. See võib tekkida kohe pärast ravi alustamist ja on ravi lõpetamisel tavaliselt pöörduv. Pärast mitmepäevast kokkupuudet diklofenakiga alates 20. rasedusnädalast tuleb kaaluda raseda sünnituseelset jälgimist oligohüdramnioni suhtes. Oligohüdramnioni tekkel tuleb diklofenaki kasutamine lõpetada
Diklofenak (süstitavad
ravimvormid)
Valu ja põletiku sümptomaatiline ravi hoiatus ja kõrvaltoime: embolia cutis medicamentosa (Nicolau sündroom) - pärast diklofenaki lihasesse manustamist on teatatud süstekoha reaktsioonidest, sh süstekoha nekroos ja Nicolau sündroom (eriti pärast tahtmatut nahaalust manustamist). Diklofenaki lihasesse manustamisel tuleb valida sobiv nõel ja süstetehnika
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: psoriaas
Eptinezumab Migreeni profülaktika hoiatus ja kõrvaltoime: infusiooniga seotud reaktsioon -  sümptomite hulka kuuluvad hingamisteede sümptomid (ninakinnisus, rinorröa, kurgu ärritus, köha, aevastamine, hingeldus) ja väsimus. Enamik neist nähtudest on mittetõsised ja mööduvad
Glargiin-insuliin + liksisenatiid Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: mao hilinenud tühjenemine
Irinotekaani liposomaalne ravimvorm Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon ja angioödeem, sügelus, nõgestõvi, erüteem, lööve
Isatuksimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: herpes zoster
Matsitentaan Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravi hoiatus: ERA-sid võtvatel patsientidel on täheldatud spermatosoidide hulga vähenemist. Sarnaselt teistele ERA-dele võib matsitentaanil olla kahjulik mõju meeste spermatogeneesile
Metüülfenidaat Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi kõrvaltoime: ninaverejooks
Nuvaxovid (COVID-19 vaktsiin) Immuniseerimine kõrvaltoimed: anafülaksia, paresteesia, hüpoesteesia
Onasemnogeen abeparvovek Lihasatroofia ravi kõrvaltoime: turuletoomise järgselt on teatatud manustamisjärgse esimese kahe nädala jooksul trombotsüütide arvu vähenemise juhtudest <50 x 109/l
Rabeprasool Maomahla happesusega seotud häirete ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalnefriit (võimalik progresseerumine neerupuudulikkuseks) - võib tekkida rabeprasooliga ravi ajal mis tahes ajahetkel. Äge tubulointerstitsiaalnefriit võib progresseeruda neerupuudulikkuseks. Kahtluse korral tuleb ravi rabeprasooliga lõpetada ja alustada viivitamatult asjakohast ravi
Rituksimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: turuletulekujärgsel perioodil on teatatud tõsistest viirusinfektsioonidest GPA/MPA-ga patsientidel, kes said ravi rituksimabiga
Semaglutiid 2. tüübi diabeedi ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus
Siroliimus  Äratõukereaktsiooni profülaktika koostoime: on teateid siroliimuse sisalduse suurenemisest veres selle samaaegsel kasutamisel kannabidiooliga.  Kannabidiooli samaaegsel manustamisel siroliimusega tuleb olla ettevaatlik, jälgides hoolikalt kõrvalnähte. Jälgige siroliimuse sisaldust veres ja kohandage annust vastavalt vajadusele
Sojaoa fosfolipiidid (suukaudne) Kroonilise hepatiidi toetav ravi kõrvatoimed: vererõhu tõus, südamepekslemine, pearinglus, iiveldus; oksendamine
Spikevax (COVID-19 vaktsiin) Immuniseerimine kõrvaltoime: vaktsineeritud jäseme ulatuslik turse
Teikoplaniin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: pantsütopeenia
Tofatsitiniib Reumatoidartriidi ravi hoiatused: reetina veeni tromboos, luumurrud (ettevaatus vajalik riskiteguritega patsientidel, nt eakatel, naistel ja kortikosteroide kasutavatel patsientidel), hüpoglükeemia diabeedivastast ravi saavatel patsientidel
Tsefiderokool Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: neutropeenia, vere uurea sisaldusetõus, vere kreatiniinisisalduse tõus
Tseftolosaansulfaat Antibakteriaalne ravi hoiatus: uuringute andmetel esines laste populatsioonis kolm täiendavat kõrvaltoimet: neutropeenia, suurenenud söögiisu ja düsgeusia (kõik esinemissagedusega „sage“). Kõige sagedamad kõrvaltoimed (≥ 2% l laste II faasi koonduuringutes), mis tekkisid tseftolosaansulfaadiga ravitud patsientidel, olid kõhulahtisus, alaniini aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine. Kõhuõõne tüsistunud infektsioonidega alla 3 kuu vanuste patsientide kohta on olemas piiratud ohutusandmed
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Asatsidiin Kasvajavastane ravi Hoiatus: rasestumisvõimelised naised peavad kasutama efektiivseid kontratseptiive ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi. Meestel ei ole soovitatav ravi ajal last eostada ja nad peavad ravi ajal ja vähemalt 3 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid kontratseptiive.
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine Kõrvaltoime: hüpoesteesia, paresteesia, tinnitus
Dapagliflosiin Suhkurtõve ravi Hoiatus: dapagliflosiin võib suurendada liitiumi eritumist neerude kaudu ja vähendada vere liitiumisisaldust. Pärast dapagliflosiiniga ravi alustamist ja annuse muutmist tuleb liitiumi kontsentratsiooni seerumis sagedamini jälgida
kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit.
Galkanezumab Migreeni profülaktika Hoiatus ja kõrvaltoime: raskete ülitundlikkusreaktsioonide tekkest on teatatud kuni 4 nädalat pärast manustamist. Mõningatel juhtudel kestsid ülitundlikkusreaktsioonid pikaajaliselt.
Obetikoolhape primaarse biliaarse kolangiidi (PBC) ravi Vastunäidustus: dekompenseeritud tsirroos (nt Child-Pugh klass B või C), sh anamneesis.
Hoiatus: patsientidel, kelle puhul on laboratoorseid või kliinilisi tõendeid maksa dekompensatsiooni kohta (nt astsiit, kollatõbi, veenilaiendite veritsemine, maksa entsefalopaatia), sh haiguse progresseerumise kohta Child-Pugh B  või C astmesse, tuleb ravi obetikoolhappega alatiseks lõpetada. Ravi tuleb katkestada raske samaaegse haiguse ajal või patsientidel, kellel tekib kliiniliselt olulisi maksaga seotud kõrvaltoimeid, jälgida tuleb patsiendi maksafunktsiooni. Pärast nähtude kadumist või kui maksa dekompensatsiooni kohta ei ole laboratoorseid või kliinilisi tõendeid, tuleb kaaluda obetikoolhappega ravi taasalustamisega kaasnevaid võimalikke riske ja kasu
kõrvaltoimed: maksapuudulikkus, vere bilirubiinisisalduse suurenemine, kollatõbi, maksatsirroos.
Pregabaliin  Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi Kõrvaltoimed: suitsidaalne käitumine, suitsiidimõtted
Siponimood  Hulgiskleroosi ravi Hoiatus: herpesviirusinfektsiooni [sh varicella zoster'i viiruste (VZV) põhjustatud meningiidi või meningoentsefaliidi juhud] risk esineb kogu siponimoodravi jooksul. Herpesmeningiidi või meningoentsefaliidi tekkimisel tuleb ravi siponimoodiga katkestada ja alustada sobiva raviga.
Kõrvaltoimed: krüptokokkinfektsioon, lamerakuline karstinoom
Upadatsiniib Reumatoidartriidi jms ravi Hoiatus: annus 30 mg üks kord ööpäevas suurendab 65 aastastel ja vanematel patsientidel kõrvaltoimete tekkeriski. Soovitatav annus pikaajaliseks kasutamiseks sellel patsiendirühmal on 15 mg üks kord ööpäevas.
Koostoimed: tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (nt ketokonasool, itrakonasool, posakonasool, vorikonasool ja klaritromütsiin) koosmanustamisel upadatsitiniibi kontsentratsioon suureneb. 15 mg upadatsitiniibi üks kord ööpäevas tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kes saavad pikaaegset ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega. 30 mg upadatsitiniibi üks kord ööpäevas ei soovitata atoopilise dermatiidiga patsientidele, kes saavad tugevate CYP3A4 inhibiitoritega pikaajalist ravi. Soovitatav induktsioonravi annus tugevatoimelisi CYP3A4 inhibiitoreid kasutavatele haavandilise koliidiga patsientidele on 30 mg üks kord ööpäevas (kuni 16 nädala jooksul) ja soovitatav säilitusannus on 15 mg üks kord ööpäevas. Pikaajalisel kasutamisel peab kaaluma alternatiive tugevate CYP3A4 inhibiitorite asemel. 45 mg upadatsitiniibi manustamine üks kord ööpäevas avaldab CYP2D6-le nõrka inhibeerivat toimet.
kõrvaltoimed: lümfopeenia, hüperlipideemia, lööve
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Aksikabtageentsiloleutseel Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia, lümfopeenia, hüperurikeemia, unetus, afektiivne häire (st impulsiivne käitumine, maania, muutunud meeleolu, paanikahoog), hemiparees, allergiline riniit, rinorröa, hingamispuudulikkus (st äge), suukuivus (sh huulekuivus), mitme organi düsfunktsiooni sündroom, nägemiskahjustus (st nägemise hägusus, nägemisteravuse vähenemine), valu
Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: autoimmuunentsefaliit - iseloomulik on subakuutne algus (kuude jooksul toimuva kiire progressiooniga) mäluhäirete, muutunud vaimse seisundi või psühhiaatriliste sümptomitega, üldjuhul kombinatsioonis uute neuroloogiliste koldeleidudega ja krambihoogudega. Diagnoosi kahtluse korral tuleb teha MRT, EEG, lumbaarpunktsioon ja sobivate biomarkerite seroloogilised uuringud (nt neuraalsed autoantikehad)
Brinsolamiid Kõrgenenud silmasisese rõhu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: paiksel manustamisel võivad tekkida Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN). Ravimi väljakirjutamise ajal tuleb patsiente nõustada nähtudest ja sümptomitest ning neid tuleb nahareaktsioonide suhtes hoolikalt jälgida. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb ravi kohe katkestada
Deksamfetamiin Tähelepanuhäire ravi hoiatus: amfetamiinid võivad põhjustada plasma kortikosteroidisisalduste olulist suurenemist. See suureneb kõige rohkem õhtuti. Amfetamiinid võivad häirida uriini steroididesisalduse määramist
Durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ravi saanud patsientidel on tekkinud immuunvahendatud müokardiiti, mis võib lõppeda surmaga. Patsiente tuleb jälgida sümptomite suhtes ning rakendada sobivat ravi
Eksenatiid  Diabeedi ravi hoiatus: võimalik, et lastel on suurem kalduvus ravimivastaste antikehade (ADA) kõrge tiitri kujunemiseks kui täiskasvanutel. Kõrgema antikehade tiitriga patsientidel võib ravivastus HbA1c järgi olla nõrgem. Vahendeid ravimivastaste antikehade testimiseks müügil ei ole, aga kui vaatamata patsiendi heale ravijärgimusele ei ole glükeemilise kontrolli eesmärki saavutatud, tuleb arstil efektiivsuse puudumise põhjusest sõltumata kaaluda alternatiivset diabeedivastast ravi
Etonogestreel (implantaat) Raseduse vältimine hoiatus: implantaadi paigaldamine võib põhjustada vasovagaalseid reaktsioone (hüpotensioon, pearinglus, minestus)
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüpertensiivne kriis
Kabotegraviir  HIV infektsiooni ravi kõrvaltoimed: I tüüpi ülitundlikkus, urtikaaria, angioödeem 
Krisotiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: fotosensitiivsus - patsientidele tuleb soovitada ravi ajal vältida pikaajalist viibimist päikese käes ja kautada kaitsemeetmeid (nt kaitsev riietus ja/või päikesekaitsekreem)
Lakosamiid Epilepsia ravi hoiatus: lakosamiid eritub rinnapiima, ravi ajal on soovitatav rinnaga toitmine katkestada
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: koliit
Merkaptopuriin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nodoosne erüteem
Modafiniil Narkolepsia ja depressiooni ravi hoiatus: sõltuvuse risk, ravimit ei tohi manustada psühhiaatriliste häirete anamneesiga patsientidele
Naltreksoon (prolongeeritult vabastavad tabletid) Opiaadi- ja alkoholsõltuvuse ravi kõrvaltoime: kehakaalu langus
hoiatus ja kõrvaltoime: paanikahood, eriti psühhiaatriliste häirete anamneesiga patsientidel. Tekkeaeg enamasti algse tiitrimise faasis ja pärast annuse muutmist. Patsientidel, kellel on anamneesis psühhiaatrilised häired, tuleb olla ettevaatlik
Oksakarbasepiin Epilepsia ravi hoiatus: Okskarbasepiiniga raseduse ajal kokku puutunud laste närvisüsteemi arenguhäirete riskiga seotud uuringutulemused on vastuolulised ja riski ei saa välistada. Piiratud andmed näitavad, et rinnaga toidetavate imikute MDH plasmakontsentratsioonid on 0,2…0,8 µg/ml, mis vastab kuni 5% ema MDH plasmakontsentratsioonist. Kuigi kokkupuude näib olevat väike, ei saa välistada ohtu imikule. Seetõttu tuleb ravimi kasutamise ajal rinnaga toitmisel võtta arvesse nii imetamisest saadavat kasu kui võimalikku kõrvaltoimete riski imikule. Kui imikut toidetakse rinnaga, tuleb teda jälgida selliste kõrvaltoimete osas nagu unisus ja vähene kaalutõus
Tildrakizumab Psoriaasi ravi hoiatus: 38 %-l (22/57) uuringus osalejatest, kellel tekkisid tildrakizumabi suhtes antikehad, olid neutraliseerivad antikehad. See moodustab 2,8 % kõigist tildrakizumabi saanud uuringus osalejatest
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: immuunvahendatud gastriit, palavik
Östradiool (transdermaalne sprei/geel) Östrogeenide puuduse sümptomite ravi hoiatus: patsiente tuleb teavitada, et lapsed ei tohi sattuda kontakti kehapiirkonnaga, kuhu pihustati/manustati östradiooli spreid/geeli. Turuletulekujärgselt on pärast soovimatut sekundaarset kokkupuudet östradiooli spreiga/geeliga teatatud eelpuberteediealistel tüdrukutel rindade arengust ja kiirest kasvust, eelpuberteediealistel poistel enneaegsest puberteedist ning günekomastiast ja rindade kasvust. Enamikul juhtudel seisund taandus pärast östradiooliga kokkupuute välistamist.  Patsiente tuleb juhendada mitte lubada teistel, eriti lastel, kokku puutuda nahapiirkonnaga, kuhu ravimit on manustatud ning katta vajadusel manustamiskoht riietega. Kontakti korral tuleb lapse nahk pesta seebi ja veega nii kiiresti kui võimalik. Patsiente tuleb juhendada pidada arstiga nõu juhul, kui lapsel, kes võis kogemata östradiooli spreiga/geeliga kokku puutuda, tekivad vastavad nähud ja sümptomid (rindade areng või muud muutused sugulises arengus).
Vandetaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: neerupuudulikkuse tekkimisel tuleb ravi katkestada, vähendada annust või lõpetada ravi. Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel tõuseb vandetaniibi kontsentratsioon. Mõõduka neerukahjustusega (kreatiniini kliirens ≥ 30 kuni < 50 ml/min) patsientidel tuleb vandetaniibi algannust vähendada 200 mg'ni ja jälgida hoolikalt QT intervalli
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Amlodipiin Hüpertensiooni, stenokardia ravi hoiatus: amlodipiini üleannustamise tulemusena on harva teatatud mittekardiogeensest kopsutursest, mis võib ilmneda hilinenud algusega (24–48 tundi pärast manustamist) ja vajada ventilatsiooni toetamist. Varased elustavad meetmed (sh vedeliku ülekoormus) perfusiooni ja südame väljutusmahu säilitamiseks võivad olla seisundit süvendavad tegurid
Belantamab  Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: pneumoniit (esinemissagedus „teadmata“)
Daunorubitsiin + tsütarabiin (Vyxeos) Kasvajavastane ravi hoiatus: lastel täheldati südame häireid (sh siinustahhükardiat, QT intervalli pikenemist ja väljutusfraktsiooni vähenemist). Pikaajalised uuringud on näidanud, et võivad tekkida palju aastaid latentsena püsivad kongestiivsed kardiomüopaatiad
Desloratadiin (+pseudoefedriin) Allergilise riniidi ravi kõrvaltoime: depressiivne meeleolu, silmade kuivus
Emitsizumab A-hemofiila ravi hoiatus ja kõrvaltoime: vähenenud ravivastus - kliinilistes uuringutes  on aeg-ajalt täheldatud neutraliseerivate emitsizumabivastaste antikehade teket koos emitsizumabi kontsentratsiooni vähenemisega, mis viib toime kadumiseni. Patsientidel, kellel esinevad toime kadumise kliinilised nähud (nt läbimurdeverejooksude arvu suurenemine), tuleb kohe hinnata etioloogiat ning neutraliseerivate emitsizumabivastaste antikehade kahtluse korral tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: posterioorse pöörduva leukoentsefalopaatia sündroom, hüpertensiivne kriis
Leuproreliin Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: idiopaatiline intrakraniaalne hüpertensioon - patsiente tuleb hoiatada  sümptomite, sh tugeva või püsiva peavalu, nägemishäirete ja tinnituse suhtes. Idiopaatilise intrakraniaalse hüpertensiooni ilmnemisel, tuleb kaaluda ravi lõpetamist leuproreliiniga
Natalizumab  Hulgiskleroosi ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud trombotsütopeeniast ja aneemiast imikutel, kes on sündinud raseduse ajal natalizumabiga kokkupuutunud naistel. Raseduse ajal natalizumabiga kokkupuutunud naiste vastsündinutel on soovitatav jälgida trombotsüütide arvu ja hemoglobiini sisaldust
Pembrolizumab  Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hemolüütiline aneemia, immuuntrombotsütopeenia, sarkoidoos, müasteeniline sündroom, peensoole mulgustumine, Stevensi Johnsoni sündroom, mittenakkuslik tsüstiit
Tesakaftoor + ivakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi hoiatus: transaminaaside aktiivsuse suurenemine ja maksakahjustus - tsüstilise fibroosiga patsientidel, kellel esineb kaasuvalt tsirroos ja portaalne hüpertensioon, on teiste CFTR modulaatoritega raviskeemide kasutamisel esinenud maksafunktsiooni dekompensatsiooni, sh maksapuudulikkust, mille tõttu oli vajalik maksasiirdamine või mis lõppes surmaga. Kaugelearenenud maksahaigusega patsientidel tuleb TEZ/IVA kasutamisel kombinatsioonis ivakaftooriga olla ettevaatlik ja kasutada seda ravi ainult sel juhul, kui eeldatav kasu ületab sellega kaasnevaid riske. TEZ/IVA kasutamisel neil patsientidel tuleb neid pärast ravi alustamist hoolikalt jälgida
Tikagreloor Tromboosi profülaktika hoiatus ja kõrvaltoime: bradüarütmia ja AV-blokaad - turuletulekujärgselt on teatatud peamiselt ägeda koronaarsündroomiga patsientidel, kus südame isheemia ja samaaegsed südame löögisagedust vähendavad või erutusjuhtivust mõjutavad ravimid on võimalikud segajad. Enne ravi kohandamist tuleb võimalike põhjustena hinnata patsiendi kliinilist seisundit ja kaasuvaid ravimeid
Upadatsitiniib  Reumatoidartriidi jms ravi kõrvaltoime: kuseteede infektsioon
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Alemtusumab Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: vitiliigo (sagedus: kuni 1 inimesel 100st)
Alprasolaam Ärevuse ravi näidustuse piiramine: ärevuse lühiajaline ravi; ravimit tohib määrata vaid juhul, kui häire on raskekujuline, kahjustab töövõimet või põhjustab patsientidel tugevalt väljendunud pingeseisundit.
ravi kestuse piiramine: kasutada tuleb väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikest aega ja mitte üle 2…4 nädala. Ravi jätkamise vajadust tuleb sagedasti uuesti hinnata. Pikaajaline ravi ei ole soovitatav. Sõltuvuse tekkimise oht võib suureneda annuse ja ravi kestusega.
hoiatus: ravi alguses tuleb teavitada patsienti, et ravi on piiratud kestusega,  selgitada tuleb annuse järk-järgulist vähendamist. Lühitoimeliste bensodiasepiinide puhul on andmeid, et ärajätunähud võivad avalduda ka annustamiskordade vahepeal, eriti kui kasutatakse suuri annuseid. Pikatoimeliste bensodiasepiinide kasutamisel on oluline patsienti hoiatada, et nad ei tohi minna üle lühitoimelistele bensodiasepiinidele, kuna võivad tekkida võõrutusnähud
Daunorubitsiin/tsütarabiin Kasvajavastane ravi hoiatus: uuringute andmete põhjal võib daunorubitsiini/tsütarabiiniga ravi põhjustada lastel südame häireid (sh siinustahhükardiat, QT intervalli pikenemist ja väljutusfraktsiooni vähenemist), samuti võivad tekkida palju aastaid latentsena püsivad kongestiivsed kardiomüopaatiad
Denosumab Osteoproosi ravi hoiatus: denosumabi ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel. Teatatud on tõsisest hüperkaltseemiast. Mõnel kliinilises uuringus esinenud juhul tekkis tüsistusena äge neerukahjustus
Ibandroonhape Osteoproosi ravi kõrvaltoime: hüpokaltseemia (sagedus: ≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Ikosapentetüül Hüpertriglütserideemia ravi kõrvaltoime: neeluturse (sagedus teadmata)
Kabasitakseel Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: iileus, gastriit, koliit, seedetrakti perforatsioon, seedetrakti hemorraagia. Lisaks on täpsustatud  kõigi kõrvaltoimete esinemissagedust
Neratiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: minestamine (sagedus: ≥ 1/100 kuni < 1/10)
Nivolumab  Kasvajavastane ravi hoiatused: täiendatud on haigusspetsiifilisi ettevaatusabinõusid, mh: söögitoru lamerakulise kartsinoomi esmavaliku ravi kohta: uuringus esines 4 kuu jooksul rohkem surmajuhtusid nivolumabi kasutamisel kombinatsioonis ipilumumabiga võrreldes kemoteraapiaga. Enne ravi alustamist kehvema prognoosiga ja/või agressiivse haigusega patsientidel peab arst arvesse võtma toime ilmnemise viivitust ravi korral nivolumabi ja ipilimumabi kombinatsiooniga
Nimesuliid Valu ja põletiku ravi hoiatus ja kõrvaltoime: fikseerunud ravimilööve: patsientidel, kellel on tekkinud nimesuliidiga seotud fikseerunud ravimilöövet, ei tohi nimesuliidi enam kasutada
Pemetrekseed Kasvajavastane ravi hoiatus: viljastumisvõimelised naised peavad pemetrekseedravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu rakendama tõhusat kontratseptsiooni. Suguküpsetel meestel soovitatakse ravi ajal ja 3 kuu jooksul pärast seda kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ning last mitte viljastada
Perampaneel Epilepsia ravi kõrvaltoime: hallutsinatsioonid (sagedus: ≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Polatuzumabvedotiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kuseteede infektsioon, düspnoe, alopeetsia, nahainfektsioonid, lööve, naha kuivus, lihasevalu, perifeersed tursed
hoiatus: platseebokontrolliga uuringus POLARIX teatati hepatotoksilisusest 10,6% l patsientidest polatuzumabvedotiini pluss R-CHOP rühmas ja 7,3% l patsientidest R-CHOP rühmas. Polatuzumabvedotiin pluss R-CHOP rühmas olid enamik 1. kuni 2. astme juhud (8,7%); 3. astme juhtudest teatati 1,8% l patsientidest. 4. või 5. astme juhtusid ei esinenud. Rasketest hepatotoksilisuse juhtudest teatati 1 patsiendil (0,2%) ja see oli pöörduv
Remimasolaam Sedatsioon (protseduuriaegne) kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon (sagedus teadmata)
Süsteemsed kaltsineuriini inhibiitorid (tsüklosporiin; takroliimus) ja süsteemsed rapamütsiini imetajate sihtmärgi (mTOR) inhibiitorid (everoliimus, siroliimus, temsiroliimus) Äratõukereaktsiooni profülaktika koostoime: kannabidiooli toimel võib takroliimuse, tsüklosporiini, everoliimuse, temsiroliimuse ja siroliimuse sisaldus suureneda
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine hoiatus: kapillaaride lekke sündroomi (CLS) ägenemine: teatatud on mõnest CLS ägenemise juhtumist, mis esinesid esimestel päevadel pärast Spikevaxiga vaktsineerimist. Arstid peavad olema teadlikud CLS nähtudest ja sümptomitest, et see seisund kiiresti ära tunda ja seda ravida. Isikute puhul, kellel on anamneesis CLS tuleb vaktsineerimine kavandada koostöös vastava eriala spetsialistiga
Tiagabiin Epilepsia ravi kõrvaltoimed: amneesia (sagedus teadmata), mis võib tekkida mõne päeva jooksul pärast ravi alustamist või annuse suurendamist ning on pöörduv pärast tiagabiinravi lõpetamist või annuse vähendamist.
üleannustamine: nähtude loetellu lisatakse amneesia ja düskineesia
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Anagreliid Essentsiaalse trombotsütopeenia ravi hoiatused: ravi järsku katkestamist tuleb vältida trombotsüütide arvu kiire suurenemise tõttu, mis võib kaasa tuua eluohtlikke trombootilisi tüsistusi, nagu ajuinfarkt. Patsiente tuleb teavitada, kuidas ära tunda varakult trombootilistele tüsistustele viitavaid nähte ja sümptomeid ning sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.
Raviga peab kaasnema patsiendi põhjalik kliiniline uuring, sh täielik vereanalüüs (hemoglobiin, valgeliblede ja trombotsüütide arv), maksafunktsioonide (ALT ja AST), neerufunktsioonide (kreatiniini ja uurea seerum) ja elektrolüütide (kaalium, magneesium ja kaltsium) hindamine
Arseentrioksiid Kasvajavastane ravi hoiatused: genotoksilisuse riski tõttu peavad fertiilses eas naised ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Mehed peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ning neile tuleb soovitada vältida lapse eostamist ravi ajal ja 3 kuud pärast ravi lõpetamist.
Arseen eritub rinnapiima. Võimalike tõsiste kõrvaltoimete ohu tõttu rinnaga toidetavatel imikutel ja lastel tuleb imetamine lõpetada enne ravi ning imetamisest tuleb hoiduda kogu ravi jooksul ja 2 nädalat pärast viimase annuse manustamist
Asatsitidiin Kasvajavastane ravi hoiatus: diferentseerumissündroom - süstitavat asatsitidiini saanud patsientidel on teatatud diferentseerumissündroomist (ehk retinoehappe sündroom), mis võib põhjustada surma. Sümptomite hulka kuuluvad respiratoorne distress, kopsuinfiltraadid, palavik, lööve, kopsuturse, perifeersed tursed, kiire kehakaalu suurenemine, pleuraefusioonid, perikardiefusioonid, hüpotensioon ja neerufunktsiooni häire. Sündroomile viitavate sümptomite ilmnemisel tuleb kaaluda kortikosteroidide suurte annuste IV manustamist ja hemodünaamika jälgimist. Tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist kuni sümptomite lahenemiseni; ravi taasalustamisel on soovitatav ettevaatus
Benasepriil / hüdroklorotiasiid Kõrgvererõhktõve ravi kõrvaltoime: psoriaasi ägenemine
Dasatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pleura efusiooniga patsientidel on teatatud ka külotooraksi juhtudest. Mõned külotooraksi juhud lahenesid dasatiniibravi lõpetamisel, katkestamisel või annuse vähendamisel, kuid enamikel juhtudel tuli kasutada ka lisaravi
Dimetüülfumaraat Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: rinorröa
Dupilumab Atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoimed: 6…11 aastastel mõõduka kuni raske astmaga lastel teatati täiendava kõrvaltoimena enterobiaasist 1,8% patsientidest (5 patsienti) dupilumabi rühmades ja mitte ühelgi platseeborühmas (VOYAGE uuring). Kõik enterobiaasi juhud olid kerged kuni mõõdukad ja patsiendid paranesid helmintidevastase raviga ilma dupilumabiga ravi katkestamata.
6…11 aastastel mõõduka kuni raske astmaga lastel teatati eosinofiiliast ( ≥ 3000 rakku/µl või peeti kõrvaltoimeks uurija hinnangul) 6,6% patsientidest dupilumabi rühmades ja 0,7% l patsientidest platseeborühmas. Enamik eosinofiilia juhtudest olid kerged kuni mõõdukad ning nendega ei kaasunud kliinilisi sümptomeid, juhud olid mööduvad, vähenesid aja jooksul ning ei viinud dupilumabiga ravi katkestamiseni
Ensalutamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: multiformne erüteem (turustamisjärgselt teatatud)
Folkodiin Infektsioonide ravi hoiatus: kui patsiendil on anamneesis narkootikumide kuritarvitamist, tuleb folkodiini kasutamisel olla ettevaatlik. Folkodiin on opioid ja täheldatakse sõltuvust opioididest kui ravimiklassist.
On täheldatud ristreaktiivsust folkodiini ja neuromuskulaarset ülekannet blokeerivate ainete (NMBA) vahel, mis põhjustab raskeid allergilisi reaktsioone (anafülaksia). Folkodiiniga kokkupuute ja NMBAdega kokkupuute vahelist täpset riskiperioodi ei ole määratud. Arstid peavad olema teadlikud sellest võimalikust riskist tulevaste anesteesiaprotseduuride korral, mis hõlmavad NMBAsid
Imatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pannikuliit, sh nodoosne erüteem
Infliksimab Reumatoidartriidi ravi hoiatus: üsasiseselt  infliksimabiga kokku puutunud imikute puhul on enne elusvaktsiinide manustamist soovitatav oodata 12 kuud. Kui infliksimabi tase imiku seerumis ei ole määratav või kui infliksimabi manustati ainult raseduse esimesel trimestril, võib kaaluda elusvaktsiini manustamist sellest ajahetkest varem tingimusel, et konkreetne laps saab selget kliinilist kasu
Laktuloos Kõhukinnisuse ravi kõrvaltoime:  ülitundlikkusreaktsioonid, lööve, sügelus, urtikaaria
Lapatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nahafissuurid
Levonorgestreel (emakasisesed vahendid) Raseduse vältimine hoiatused: kliinilistes uuringutes oli vahendi väljalanguse esinemissagedus madal (< 4% paigaldatud vahenditest). Väljalanguse risk on suurenenud naistel, kellel on varem esinenud vererohkeid menstruatsioone ja naistel, kellel on vahendi paigaldamise ajal normist suurem kehamassiindeks (KMI), väljalanguse risk suureneb koos KMI suurenemisega.
Naisi tuleb informeerida vahendi väljalanguse võimalikest sümptomitest. Samuti tuleb selgitada, kuidas kontrollida vahendi niite ja soovitada pöörduda arsti poole, kui niite ei ole tunda. Vahendi asukoha kindlakstegemiseni tuleb rasestumise vältimiseks kasutada barjäärimeetodit (nt kondoom).
Vahendi osaline väljalangus võib vähendada efektiivsust. Osaliselt välja tulnud vahend tuleb eemaldada. Uue vahendi võib paigaldada eemaldamise ajal, tingimusel, et on välistatud rasedus.
Kui naine rasestub vahendi kasutamise ajal, tuleb vahend esimesel võimalusel eemaldada, sest iga emakasisese kontratseptiivi jätmine in situ võib suurendada iseenesliku abordi ja enneaegse sünnituse ohtu. Kuna levonorgestreel vabaneb emakaõõnde, ei saa naissoost loodetel välistada suurenenud riski virilisatsiooninähtude tekkeks. Kui levonorgestreeli sisaldav ESS jäi raseduse ajaks emakasse ja loode oli seetõttu lokaalses kokkupuutes levonorgestreeliga, esines naissoost loodetel üksikjuhtudel väliste suguelundite maskulinisatsiooni
Loperamiid, loperamiid+simetikoon Kõhulahtisuse ravi kõrvaltoime: äge pankreatiit
Obinutusumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüübimishäired, sh dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK) -kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgsel jälgimisel on teatatud DIKi juhtudest, sh fataalsetest. Enamikul juhtudest esines subkliiniline DIK, mille korral esinesid 1–2 päeva jooksul pärast esimest infusiooni subkliinilised (asümptomaatilised) muutused trombotsüütide arvu ja laboratoorsete hüübimisparameetrite osas ning spontaanne paranemine toimus tavaliselt 1–2 nädala jooksul, ei vajanud ravi katkestamist ega spetsiifilist sekkumist. Mõnel juhul seostati neid sündmusi IRR-de ja/või TLS-iga. Spetsiifilisi algseid DIKi riskitegureid ei tuvastatud. Patsientidel, kellel kahtlustatakse subkliinilist DIKi, tuleb hoolikalt jälgida hüübimisnäitajaid, sh trombotsüüte, ning jälgida DIKi kliiniliste nähtude või sümptomite esinemist. Ravi obinutusumabiga tuleb lõpetada DIKi esimeste kliiniliste ilmingute kahtlusel ja alustada asjakohast ravi
Opikapoon Parkinsonismi ravi kõrvaltoime: iiveldus
Paratsetamool Valu ja palaviku ravi hoiatuse ja koostoime: kui paratsetamooli manustatakse samaaegselt flukloksatsilliiniga, on soovitav rakendada ettevaatust seoses suurenenud riskiga kõrge anioonivahega metaboolse atsidoosi (high anion gap metabolic acidosis, HAGMA) tekkeks, eriti patsientidel, kellel esineb raske neerukahjustus, sepsis, alatoitumus ja teised glutatioonipuudulikkuse põhjused (nt krooniline alkoholism), samuti nendel, kes kasutavad paratsetamooli maksimaalseid ööpäevaseid annuseid. Soovitatav on rakendada hoolikat jälgimist, sh uriini 5-oksoproliini määramist
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoime: pearinglus (ülitundlikkusreaktsiooni ühe nähuna)
Ravulizumab Hemolüütilis-ureemilise sündroomi ravi kõrvaltoime: urtikaaria
Remifentaniil Valu ravi hoiatused: korduval kasutamisel võib tekkida tolerantsus, füüsiline ja psühholoogiline sõltuvus ning opiodide väärkasutamine. Korduva lühikeste intervallidega manustamise korral pika aja jooksul võib ravi lõpetamise järgselt tekkida ärajätusündroom.
Gabapentinoididega (gabapentiin ja pregabaliin) kooskasutamisel suureneb opioidide üleannustamise, hingamisdepressiooni ja surma risk.
Serotonergilise ravimiga kooskasutamisel, nagu SSRId, SNRId või MAOId, võib suureneda potentsiaalselt eluohtliku seisundi serotoniini sündroomi risk. MAOIde samaaegsel kasutamisel peab olema ettevaatlik. Ravi pöördumatu toimega MAOIdega tuleb lõpetada vähemalt 2 nädalat enne remifentaniili kasutamist.
Kui remifentaniili kasutatakse sünnituse ajal või vahetult enne sünnitust, tuleb patsienti ja vastsündinut jälgida ülemäärase sedatsiooni või hingamisdepressiooni nähtude suhtes.
kõrvaltoimed: ärajätusündroom, rütmihäired, köha
Sildenafiil Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravi hoiatus: sakubitriili/valsartaani tasakaalukontsentratsiooni saavutanud hüpertensiooni põdevatel patsientidel põhjustas sildenafiili üksikannuse manustamine vererõhu oluliselt suurema languse võrreldes ainult sakubitriili/valsartaani manustamisega. Seetõttu tuleb sakubitriili/valsartaaniga ravitavatel patsientidel alustada ravi sildenafiiliga ettevaatlikult
Sorafeniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom (TLS) - turustamisjärgsel jälgimisel on sorafeniibiga ravitud patsientidel teatatud TLS juhtudest, millest mõni lõppes surmaga. TLS riskitegurid on suur kasvaja koormus, olemasolev krooniline neerupuudulikkus, oliguuria, dehüdratsioon, hüpotensioon ja happeline uriin. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja ravida vastavalt kliinilisele näidustusele kiiresti ning kaaluda tuleb profülaktilist hüdratatsiooni
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Apiksabaan Venoosse tromb-emboolia ennetamine kõrvaltoime: nahavaskuliit
Bimatoprost + timolool Glaukoomi ravi kõrvaltoime: periorbitaalsed ja silmalau muutused, mis on seotud periorbitaalse rasva atroofia ja naha pingulolekuga, mille tagajärjeks on silmalaugude sulkusevao süvenemine, silmalaugude ptoos, enoftalmiit, lagoftalm ja silmalaugude retraktsioon
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: transversaalne müeliit (väga harva teatatud vaktsineerimise järgselt)
COVID-19 mRNA vaktsiinid (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine rasedus ja imetamine: suur hulk vaatlusandmeid II ja III trimestril vaktsineeritud rasedate kohta ei ole näidanud ebasoodsa lõpptulemusega raseduste sagenemist. Ehkki andmed raseduse lõpptulemuste kohta pärast vaktsineerimist I trimestril on hetkel piiratud, ei ole täheldatud raseduse katkemise riski suurenemist. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüofetaalsele arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule. Comirnaty/Spikevax’i võib kasutada raseduse ajal.
Kuna Comirnaty/Spikevax’i süsteemne toime imetaval naisel on ebaoluline, siis toimet rinnaga toidetavale vastsündinule/imikule ei ole oodata. Pärast vaktsineerimist rinnaga toitvate naiste vaatlusandmed ei ole näidanud kõrvaltoimete riski rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele. Comirnaty/Spikevax’i võib kasutada imetamise ajal
Delamaniid Multiresistentse kopsutuberkuloosi ravi kõrvaltoime: hallutsinatsioonid (turuletulekujärgselt teatatud, peamiselt lastel). Kliinilistes uuringutes oli hallutsinatsioonide esinemine sage lastel (5,4%) ja täiskasvanutel (1%)
resisentsus: In vitro uuringud on näidanud ristresistentsust pretomaniidiga. Selle põhjuseks on tõenäoliselt delamaniidi ja pretomaniidi aktiveerumine sama raja kaudu
Dengue palaviku tekitaja, elus, nõrgestatud (Dengvaxia) Immuniseerimine koostoimed: Dengvaxiat võib manustada samaaegselt TdaP vaktsiiniga (immuunvastus ei muutu).
Uuringutes ei ilmnenud reaktogeensuse suurenemist  või vaktsiinide ohutusprofiili muutust, kui Tdap või HPV vaktsiine manustati koos Dengvaxia’ga.
Kui Dengvaxia’t tuleb manustada samaaegselt teise süstitava vaktsiiniga, tuleb vaktsiine alati manustada erinevatesse süstekohtadesse
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: liigesvalu, pankreatiit
Empagliflosiin 2. tüübi diabeei ja südamepuudulikkuse ravi hoiatus: empagliflosiin võib suurendada liitiumi eritumist neerude kaudu ja vere liitiumisisaldus võib väheneda. Pärast empagliflosiiniga ravi alustamist ja annuse muutmist tuleb seerumi liitiumisisaldust sagedamini jälgida (liitiumi määranud arsti poolt).
kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit
Eslikarbasepiinatsetaat Epilepsia ravi hoiatus: rasedatel kasutamise kohta on andmeid piiratud hulgal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Risk inimestel (sh rasked kaasasündinud väärarengud, närvisüsteemi arenguhäired ja muud reproduktiivtoksilised toimed) ei ole teada. Ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui pärast alternatiivsete sobivate ravivõimaluste hoolikat kaalumist jõutakse otsusele, et ravist saadav kasu ületab riskid.
Fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid kuni menstruatsioonitsükli lõpuni pärast ravi lõpetamist. Suukaudseid kontratseptiive ei saa kasutada, sest nende toime väheneb. Fertiilses eas naisi tuleb nõustada teiste efektiivsete meetodite kasutamise osas. Kasutada tuleb vähemalt ühte efektiivset meetodit (nt emakasisene vahend) või kahte täiendavat rasestumisvastast meetodit, sh barjäärimeetodit. Rasestumisvastase meetodi valikul tuleb igal üksikjuhul hinnata individuaalseid asjaolusid ja arutada seda patsiendiga
Febuksostaat Kroonilise hüperurikeemia ravi kõrvaltoimed: aneemia, hüpotüreoos, reetina arteri oklusioon, meeleolu langus, unehäired, letargia, ageusia, põletustunne, vertiigo, tsirkulatoorne kollaps, düspnoe, alumiste hingamisteede infektsioonid, rinorröa, pneumoonia, ülakõhuvalu, huulteturse, seedetrakti mulgustus, koletüstiit, ekseem, öine higistamine, valu jäsemes, liigese turse, seljavalu, rotaatormanseti sündroom, reumaatiline polümüalgia, kuseteede infektsioon, valu, enesetunne, kuumatunne, INR tõus, põrutus (teatati  müügiloajärgsetes ohutusuuringutes)
Fentanüül Valu ravi hoiatus (süstelahus): opioidide korduval kasutamisel võib kujuneda opioidikasutamise häire (opioid use disorder, OUD). Opioidide kuritarvitamine või tahtlik väärtarvitamine võib põhjustada üleannustamist ja/või surma. Risk OUD tekkeks on suurem neil patsientidel, kellel on isiklikus või perekondlikus anamneesis (vanemad või õed-vennad) ainete kasutamise häire (sh alkoholitarvitamise häire), kes on käesolevalt tubaka kasutajad või patsientidel, kellel on isiklikus anamneesis teisi vaimse tervise häireid (nt depressioon, ärevus ja isiksusehäired).
koostoime (plaastrid ja süstelahus): gabapentinoididega (gabapentiin ja pregabaliin) kooskasutamine võib põhjustada respiratoorset depressiooni, hüpotensiooni, väljendunud sedatsiooni, koomat või surma
Hüdroksüklorokviin Reumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktika hoiatused: rasked nahakõrvaltoimed (SCAR): tekkida võib mh ravimist tingitud lööve eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS sündroom), äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs, mis võivad vajada haiglaravi, seisundid võivad olla eluohtlikud ja lõppeda surmaga. SCARile viitavate sümptomite tekkel tuleb hüdroksüklorokviini manustamine kohe lõpetada ja kaaluda alternatiivset ravi.
kõrvaltoimed: Sweet’i sündroom (äge febriilne neutrofiilne dermatoos) ja SCAR
Iksasomiib Hulgimüeloomi ravi hoiatus: iksasomiibi kasutamisel on esinenud löövet. 2. või kõrgema astme lööbe ravimiseks tuleb rakendada toetavat ravi või annust muuta. Iksasomiibi kasutamisel on teatatud Stevensi- Johnsoni sündroomist; selle ilmnemisel tuleb ravi iksasomiibiga katkestada
Isotretinoiin Akne ravi hoiatus ja kõrvaltoime: sakroiliit - selle eristamiseks teistest seljavalu põhjustest võivad sakroiliidi kliiniliste nähtudega patsiendid vajada täiendavaid uuringuid, sh kuvauuringuid, nagu MRT. Turuletulekujärgselt teatatud juhtude puhul paranes sakroiliit pärast isotretinoiinravi lõpetamist ja sobivat ravi
hoiatus: teatatud on silmade kuivuse juhtudest, mis ei taandunud pärast ravi lõpetamist
kõrvaltoime: uretriit
Klopidogreel + atsetüülsalitsüülhape (Duoplavin/Iscover) Aterotromboosi profülaktika hoiatus: pärast korduvat manustamist annuses 75 mg suurendab klopidogreel patsientidel rosuvastatiini süsteemset saadavust (AUC) 1,4 korda, mõjutamata Cmax'i
Klorokviin Reumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktika koostoime: ventrikulaarse arütmia riski tõttu tuleb ettevaatusega kasutada mh ka makroliide, sh asitromütsiini
Konjugeeritud östrogeenid + basedoksifeen Hormoonasendusravi hoiatused: keskmiselt 22 kuulise jälgimisajaga vaatlusuuringus näidati, et rinnavähi riski võib konjugeeritud östrogeenide + basedoksifeeni (CE/BZA) kasutajatel esineda sama sagedusega nagu östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga hormoonravi kasutajatel. CE/BZA pikaajaline mõju rinnavähi riskile on veel teadmata.
Keskmiselt 10…11 kuulise jälgimisajaga vaatlusuuringus näidati, et isheemilise insuldi riski võib CE/BZA kasutajatel esineda sama sagedusega nagu östrogeeni ja progestageeni kombinatsiooniga hormoonravi kasutajatel. CE/BZA pikaajaline mõju isheemilise insuldi riskile on veel teadmata
Kvinapriil (sh kombinatsioonis hüdroklorotiasiidiga) Kõrgvererõhktõve ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüponatreemia ja antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) - mõnedel kvinapriili ja teiste AKE inhibiitoritega ravitud patsientidel on teatatud SIADH tekkest ja sellest tingitud hüponatreemiast. Eakatel ja teistel hüponatreemia tekkeriskiga patsientidel on soovitatav regulaarselt jälgida seerumi naatriumisisaldust
Latanoprost Glaukoomi ravi kõrvaltoime: iiveldus, oksendamine (aeg-ajalt)
Meningokoki vaktsiin (Nimenrix) Immuniseerimine kõrvaltoime: febriilsed krambid, urtikaaria
Nadropariin Tromboosi profülaktika ja ravi vastunäidustus: ülitundlikkus ka hepariini või selle derivaatide, sh teiste madalmolekulaarsete hepariinide suhtes
Ofloksatsiin Infektsioonide ravi kõrvaltoime: deliirium
Oksükodoon Valu ravi hoiatus: opioidide tarvitamise häire (kuritarvitamine ja sõltuvus) - korduva manustamise korral võib välja kujuneda tolerantsus ning füüsiline ja/või psühholoogiline sõltuvus. Teatatud on iatrogeensest sõltuvusest opioidide terapeutilise annustamise puhul. Kuritarvitamine või tahtlik väärtarvitamine võivad viia üleannustamise ja/või surmani. Opioidide tarvitamise häire väljakujunemine on tõenäolisem patsientidel, kellel on isiklikus või perekondlikus (vanemad või õed/vennad) anamneesis ainete tarvitamise häire (sh alkoholi tarvitamise häire), kes tarvitavad samal ajal tubakat või kellel on isiklikus anamneesis muud psüühikahäired (nt depressioon, ärevushäire ja isiksushäired).
Patsientide puhul tuleb märgata ravimit (sh muude opioidide ja psühhoaktiivsete ravimite, nt bensodiasepiinid) otsiva käitumise märke (nt liiga varane retsepti uuendamise taotlemine). Neil patsientidel tuleb kaaluda nõustamist sõltuvushäirete spetsialistiga.
hoiatus ja kõrvaltoime: unega seotud hingamishäired - opioidid võivad põhjustada unega seotud hingamishäireid, sh tsentraalne uneapnoe ja unega seotud hüpokseemia. Opioidide tarvitamine suurendab tsentraalse uneapnoe riski annusest sõltuvalt  Patsientide puhul, kellel juba esineb tsentraalne uneapnoe, kaaluge opioidi koguannuse vähendamist
Posakonasool Seeninfekstioonide ravi vastunäidustus ja hoiatus: manustamine koos venetoklaksiga kroonilise lümfotsüütleukeemia (KLL) patsientidele venetoklaksi ravi alustamise ja annuse tiitrimise faasis - tugevate CYP3A inhibiitorite, sh posakonasooli samaaegne manustamine CYP3A4 substraat venetoklaksiga võib suurendada venetoklaksi toksilisust, sh riski tuumori lüüsi sündroomi ja neutropeenia tekkeks
Prasikvanteel Parasiitide ravi hoiatus: efavirensi samaaegne kasutamine ei ole soovitatav prasikvanteeli sisalduse vähenemise tõttu plasmas, mis võib kaasa tuua ravi ebaõnnestumise riski, sest efavirens kiirendab metaboliseerumist maksas. Juhul kui seda kombinatsiooni peetakse vajalikuks, tuleb kaaluda prasikvanteeli suuremat annust
Pregabaliin Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi hoiatus ja kõrvaltoime: harva on teatatud rasketest nahakõrvaltoimetest, sh Stevensi-Johnsoni sündroomist (SJS) ja toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (TEN), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Ravimi määramise ajal peab patsiente teavitama nahareaktsioonide tunnustest ja sümptomitest ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgima. Kui ilmuvad sellistele reaktsioonidele viitavad nähud ja sümptomid, peab ravi pregabaliiniga otsekohe lõpetama ja kaaluma muud (asjakohast) ravi
Promestrieen (kreem ja vaginaalkapslid) Vaginaalse atroofia ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkus (nt lööve, ekseem, anafülaktiline reaktsioon), vulvovaginaalne sügelus, vulvovaginaalne põletustunne, vulvovaginaalne ebamugavustunne, vulvovaginaalne valu, tupeeritus
Selperkatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: tuumori lüüsi sündroom (TLS): selperkatiniibiga ravitud patsientidel on täheldatud TLS-i juhtusid. TLS-i riskifaktorite hulka kuuluvad suur kasvajakoormus, olemasolev krooniline neerupuudulikkus, oliguuria, dehüdratsioon, hüpotensioon ja happeline uriin. Vajalikud on jälgimine, vajadusel ravi, sobiv profülaktika (sh piisava hüdratsiooni tagamine)
Takroliimus Äratõukereaktsiooni ravi hoiatus: takroliimusest tingitud siirdamisjärgne äge neerukahjustus võib ilma aktiivse sekkumiseta progresseeruda krooniliseks neerukahjustuseks
Ulipristaal Raseduse erakorraline vältimine kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh lööve, urtikaaria, angioödeem
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse 
Bimatoprost Glaukoomi ravi hoiatus ja kõrvlatoime: periorbitopaatia (väga sage) - prostaglandiini analoogid, sh bimatoprost, võivad esile kutsuda periorbitaalseid lipodüstroofilisi muutuseid, mis võivad viia silmalau vao süvenemise, ptoosi, enoftalmi, silmalau retraktsiooni, dermatokalaasi vähenemise ja skleera alumise osa liigse paljastumiseni. Muutused on enamasti kerged, võivad tekkida juba üks kuu pärast ravi alustamist ning  põhjustada nägemisvälja ahenemist isegi juhul, kui patsient ise seda ei märka. PAP-i seostatakse ka periokulaarse naha hüperpigmentatsiooni või pigmentatsiooni muutuste ning hüpertrihhoosiga. Ravi lõpetamisel või üleminekul muule ravile on täheldatud kõigi muutuste osalist või täielikku taandumist.
hoiatus: vikerkesta suurenenud pigmentatsioon on tõenäoliselt püsiv, selle pikaajalised tagajärjed ei ole teada. Pigmentatsiooni muutus on tingitud pigem melaniini suurenenud sisaldusest melanotsüütides kui melanotsüütide arvu suurenemisest. Vikerkesta värvuse muutused ei pruugi mitmete kuude kuni aastate vältel olla märgatavad. Üldjuhul laieneb pupilli ümbritsev pruun pigmentatsioon kontsentriliselt vikerkesta perifeeria suunas ning pruunimaks võib muutuda kogu vikerkest või selle osad. Teadaolevalt ei mõjuta ravi vikerkesta pigmendilaike ega tähne. Selle esinemissagedus oli  0,1 mg/ml silmatilkade lahuse 12. kasutuskuul 0,5%.  0,3 mg/ml  silmatilkade lahuse korral oli esinemissagedus 12. kasutuskuul 1,5% ning see ei olnud suurem kolmeaastase raviperioodi möödudes
Bromelainiid Põletushaavade ravi kõrvaltoimed: tahhükardia, mittetõsised allergilised reaktsioonid (nt nahalööve)
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine  kõrvaltoime: paresteesia ja hüpesteesia
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (Janssen) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: transversaalne müeliit (väga harva teatatud vaktsineerimise järgselt)
Dimetüülfumaraat Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: alopeetsia
Dobutamiin Südamepuudulikkuse ravi hoiatus ja kõrvaltoime: stress-kardiomüopaatia (Takotsubo sündroom) on stress-ehhokardiograafia uuringu ajal dobutamiini kasutamise võimalik raske tüsistus, mille tekke korral tuleb dobutamiini manustamine viivitamatult peatada.  Dobutamiini tohib stress-ehhokardiograafia uuringuks manustada protseduuri tegemisel kogenud arst. Arst peab uuringu tegemise ja taastumisperioodi ajal olema tähelepanelik ning valmis kasutama uuringu ajal asjakohast ravisekkumist
Dupilumab Astma, atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoime: kuiv silm
Enoksapariin Trombemboolia profülaktika hoiatus ja kõrvaltoime:  äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos. Reaktsioonidele viitavate nähtude ja sümptomite tekkimisel tuleb enoksapariini manustamise viivitamatult katkestada ning kaaluda alternatiivset ravi (vastavalt vajadusele)
Ipilimumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ipilimumab võib põhjustada endokriinsüsteemi organite põletikku, mis avaldub mh 1. tüüpi suhkurtõve ja diabeetilise ketoatsidoosina. Sümptomaatilise suhkurtõve korral tuleb ipilimumabi kasutamine peatada ja vajadusel alustada insuliinasendusravi. Sobiva insuliinasendusravi tagamiseks peab jätkama veresuhkrusisalduse jälgimist. Eluohtliku suhkurtõve korral tuleb ipilimumabi kasutamine alaliselt lõpetada.                                                                                                                                                                                             kõrvaltoimed: pneumoonia,  1. tüüpi suhkurtõbi (sh diabeetiline ketoatsidoos, müeliit
Metamisool Valuvaigistav ravi hoiatus:  rasked nahareaktsioonid (SCAR), sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS), mis võivad olla eluohtlikud või fataalsed. Patsiente tuleb teavitada nahareaktsiooni tunnustest ja sümptomitest ning nende tekke suhtes hoolikalt jälgida
Nusinerseen 5q spinaalse lihasatroofia ravi kõrvaltoimed: meningiit, aseptiline meningiit, ülitundlikkus
Ondansetroon Iivelduse ja oksendamise ravi hoiatus ja kõrvaltoime: müokardi isheemia juhtudest on teatatud ondansetrooniga ravitud patsientidel. Mõnel patsiendil tekkisid sümptomid kohe pärast ondansetrooni (peamiselt IV) manustamist. Patsiente tuleb hoiatada müokardi isheemia nähtude ja sümptomite suhtes
Panitumumab Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on tõsistest keratiidi ja haavandilise keratiidi juhtudest, mis võivad lõppeda sarvkesta perforatsiooniga
Pregabaliin Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi hoiatus: kaasasündinud väärarendite risk - Põhjamaades tehtud vaatlusuuringu andmetel, mis hõlmas üle 2700 pregabaliinile eksponeeritud raseduse, oli pregabaliinile eksponeeritud (elusalt või surnult sündinud) lastel suurem raskete kaasasündinud väärarendite levimus kui pregabaliinile eksponeerimata lastel (5,9% vs. 4,1%). Raseduse esimesel trimestril pregabaliinile eksponeeritud lastel oli raskete kaasasündinud väärarendite tekkerisk veidi suurem kui pregabaliinile eksponeerimata lastel (levimuse kohandatud suhe ja 95% usaldusvahemik 1,14 (0,96…1,35)) ning lamotrigiinile või duloksetiinile eksponeeritud lastel (vastavalt 1,29 (1,01…1,65) ja 1,39 (1,07…1,82)). Konkreetsete väärarendite kohta tehtud analüüs näitas närvisüsteemi, silma väärarendite, näo-suulaelõhede, kuseteede ja genitaaltrakti väärarendite riski suurenemist, kuid väärarendite arv oli väike ja hinnangud seetõttu ebatäpsed
Spironolaktoon Hüpertensiooni ravi koostoime: spironolaktoon seondub androgeeniretseptoriga ja võib suurendada prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) sisaldust abiraterooniga ravitavatel eesnäärmevähiga patsientidel. Kasutamine koos abiraterooniga ei ole soovitatav
Vandetaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: Haavade paranemise tüsistused - vandetaniibi toimet haavade paranemisele ei ole uuritud. VEGF signaalraja inhibiitoritega ravitavatel patsientidel võivad haavad halvemini paraneda ja sellest on teatatud ka vandetaniibiga ravitavatel patsientidel. Kuigi tõendid ravi katkestamise optimaalse aja kohta enne plaanilist kirurgilist protseduuri on väga piiratud, tuleb kaaluda vandetaniibiga ravi ajutist katkestamist vähemalt 4 nädalat enne plaanilist kirurgilist protseduuri, arvestades individuaalset kasu-riski suhet. Otsus ravi jätkamise kohta vandetaniibiga pärast ulatuslikku kirurgilist protseduuri peab põhinema kliinilisel hinnangul haava piisava paranemise kohta
Vilanterool + umeklidiinium + flutikasoonfuoraat (Trelegy Ellipta) Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi kõrvaltoimed: düsgeusia, glaukoom, silmavalu, silmasisese rõhu tõus
Vorikonasool Seeninfektsioonide ravi kõrvaltoime: lisaks skvamoos-rakulisele vähile on teatatud naha SCC in situ ehk Boweni tõvest

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Brentuksimabvedotiin Lümfoomide ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ravimiga seostatakse toksilist epidermaalnekrolüüsi (TEN) ja eosinofiilia ning süsteemsete sümptomitega ravimreaktsiooni (DRESS) (lisaks Stevensi Johnsoni-sündroomile).
Ekstravasatsioon infusioonikohal - infusioonikohta soovitatakse ravimi manustamise ajal võimaliku infiltratsiooni suhtes hoolikalt jälgida
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit ja perikardiit võivad tekkida juba mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist ja on esinenud peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Neid on täheldatud sagedamini pärast 2. annust ja sagedamini noorematel meestel. Euroopa kaks suurt farmakoepidemioloogilist uuringut hindasid Spikevaxi 2. annuse manustamise järgset suurenenud riski noorematel meestel. Ühes uuringus tõendati, et 7 päeva pärast teist annust esines 12…29-aastastel meestel ligikaudu 1,316 (95% usaldusvahemik: 1,299…1,333) täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini. Teises uuringus esines 16…24-aastastel meestel 28 päeva pärast teist annust 1,88 (95% usaldusvahemik: 0,956…2,804) täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit ja perikardiit võivad tekkida juba mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist ja on esinenud peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Neid on täheldatud sagedamini pärast 2. annust ja sagedamini noorematel meestel. Kahes suures Euroopa farmakoepidemioloogilises uuringus hinnati pärast Comirnaty 2. annust täiendavat riski noorematel meestel. Ühes uuringus tõendati, et 7 päeva pärast teist annust esines 12…29-aastastel meestel ligikaudu 0,265 (95% usaldusvahemik: 0,255…0,275) täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini. Teises uuringus esines 16…24-aastastel meestel 28 päeva pärast teist annust 0,57 [95% usaldusvahemik: 0,39…0,75] täiendavat müokardiidijuhtu 10 000 isiku kohta võrreldes isikutega, kes ei saanud vaktsiini
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (Janssen) immuniseerimine (tõhustusdoosiga seotud ravimiteabe täiendamine) vastunäidustus: anamneesis kinnitatud trombotsütopeeniaga tromboosi sündroom (TTS) pärast mis tahes COVID 19 vaktsiiniga vaktsineerimist.
Dabigatraaneteksilaat Venoosse trombemboolia preventsioon kõrvaltoime: antikoagulandi kasutamisega seotud nefropaatia patsientidel, kellel on selle teket soodustavad riskitegurid.
Deksametsoon (parenteraalne) Kortikosteroid hoiatus ja kõrvaltoime: hüpertroofilise kardiomüopaatia teke enneaegsetel imikutel pärast kortikosteroidide, sh deksametasooni süsteemset manustamist. Vajalik on diagnostiline hindamine ning südame funktsiooni ja struktuuri jälgimine.
Uuringud on näidanud neonataalse hüpoglükeemia riski suurenemist pärast kortikosteroidide, sh deksametasooni lühiaegset sünnituseelset manustamist naistele, kellel on hilise enneaegse sünnituse risk.
Deksmedetomidiin Sedatsioon hoiatus ja kõrvaltoime: magediabeet - polüuuria tekkimisel on soovitatav ravi deksmedetomidiiniga lõpetada ning kontrollida seerumi naatriumisisaldust ja uriini osmolaalsust.
Dupilumab Atoopiline dermatiit kõrvaltoime: näolööve
Fremanezumab Migreeni profülaktika kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon (? 1/10 000 kuni < 1/1000) - reaktsioonid tekkisid enamasti 24 tunni jooksul manustamisest, kuid mõned ka hiljem
Guanfatsiin Aktiivsus- ja tähelepanuhäire hoiatused: turustamise ajal on teatatud suitsiidiga seotud sündmustest (sh suitsidaalsed mõtted, suitsiidikatsed ja suitsiidid) patsientidel. Enamikel juhtudel oli patsientidel eelnev psühhiaatriline häire. Seetõttu on soovitatav hooldajatel ja arstidel jälgida patsiente suitsiidiga seotud sündmuste nähtude suhtes, sh annuse alustamisel/optimeerimisel ja ravimi võtmise lõpetamisel. Patsiente ja hooldajaid tuleb julgustada igal ajal teatama mis tahes muret tekitavate mõtete ja tunnete ilmnemisest oma tervishoiutöötajale.
Agressiivsus - teatatud on agressiivse käitumise ja vaenulikkuse tekkest. Guanfatsiiniga ravitavaid patsiente tuleb jälgida agressiivse käitumise või vaenulikkuse tekkimise suhtes
Ivakaftoor/tesakaftoor/ eleksakaftoor Tsüstiline fibroos hoiatus: ühel tsirroosi ja portaalhüpertensiooniga patsiendil tekkis ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori (IVA/TEZ/ELX) kasutamisel kombinatsioonis ivakaftooriga maksapuudulikkus, mille tõttu oli vajalik siirdamine. IVA/TEZ/ELX i kasutamisel kombinatsioonis IVA'ga olemasoleva kaugelearenenud maksahaigusega (nt tsirroos, portaalhüpertensioon) patsientidel tuleb olla ettevaatlik ja kasutada seda ainult sel juhul, kui eeldatav kasu ületab sellega seotud riske.kõrvaltoimed: maksakahjustus, üldbilirubiini sisalduse suurenemine
Kabotegraviir HIV-infektsiooni ravi kõrvaltoime: enesetapukatse; enesetapumõtted (eriti patsientidel, kellel on varem esinenud psühhiaatrilisi haigusi) (sagedus: ? 1/1000 kuni < 1/100).
Lantaan Hüperfosfateemia vähendamine hoiatus: lantaani ladestumist gastroduodenaalsesse limaskesta on näidatud endoskoopiliselt erineva suuruse ja kujuga valgete lesioonidena. Patoloogilisi leide tuvastati ka gastroduodenaalses limaskestas patoloogilisi leide, nagu krooniline või aktiivne põletik, näärme atroofia, regeneratiivsed muutused, foveolaarne hüperplaasia, soole metaplaasia ja neoplaasia
Nafareliin Endometrioosi ja varajase puberteedi ravi hoiatus: nagu teiste gonadotropiini vabastava hormooni (gonadotropin releasing hormone, GnRH) agonistide puhul, on ka seoses nafareliini kasutamisega kombinatsioonis gonadotropiiniga teatatud munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomist (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS). Hoolikalt tuleb jälgida patsiente, kellele enne kehavälist viljastamist tehakse munasarjade kontrollitud stimulatsiooni. OHSS i nähtude tekkimisel tuleb ravi lõpetada
Nalmefeen Alkoholsõltuvuse ravi hoiatus ja kõrvaltoime: nägemise (mööduv) halvenemine (liiklusohtlikkus)
Nomegestroolatsetaat + östradiool Raseduse vältimine hoiatus: ravimi kasutamisel võib VTE risk olla samas vahemikus nagu on täheldatud levonorgesteeli sisaldavate KHK-de puhul.
koostoime: glekapreviiri/pibrentasviiriga ravitud naiste seas täheldati ALAT aktiivsuse suurenemist, kes kasutasid etünüülöstradiooli sisaldavaid ravimeid nagu KHK-d
Olmesartaan / olmesartaani kombinatsioonid Kõrgvererõhktõve ravi kõrvaltoime: autoimmuunne hepatiit (müügiloa andmise järel on teatatud autoimmuunse hepatiidi juhtudest, mille latentsusperiood oli mõni kuu kuni mõni aasta ja mis möödusid pärast olmesartaani kasutamise lõpetamist)
Pirfenidoon Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: turuletulekujärgselt on teatatud Stevensi-Johnsoni sündroomist (SJS) ja toksilisest epidermaalsest nekrolüüsist (TEN), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Neile reaktsioonidele viitavate nähude tekkel tuleb pirfenidooni kasutamine otsekohe lõpetada. Kui patsiendil on pirfenidooni kasutamisel tekkinud SJS või TEN, tuleb ravi jäädavalt lõpetada ja seda ei tohi taasalustada
Pomalidomiid Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: siirdatud soliidorgani äratõuge
Ravulizumab Paroksüsmaalne öine hemoglobinuuria kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, ülitundlikkus, infusiooniga seotud reaktsioonid
Totsilizumab COVID-19 ravi hoiatused: efektiivsus ei ole tõestatud COVID 19 ravis patsientidel, kellel ei esine CRV-sisalduse suurenemist.
Ei tohi manustada COVID 19 patsientidele:
- kes ei saa süsteemseid kortikosteroide, sest selles alamrühmas ei saa välistada suremuse suurenemist.
- kellel esineb samaaegselt mõni muu raske aktiivne infektsioon.
Ei ole soovitatav manustada COVID 19 patsientidele:
- kellel on ALAT või ASAT aktiivsus suurenenud üle 10 x ULN.
- kellel ilmneb ANC < 1 x 109/l või trombotsüütide arv < 50 x 103/µl.

kõrvaltoimed: Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (ilmnesid ? 5% l patsientidest, kes said totsilizumabi COVID 19 raviks) olid maksa aminotransferaaside aktiivsuse suurenemine, kõhukinnisus ja kuseteede infektsioon. Tekkida võivad ka hüpokaleemia, ärevus, unetus, hüpertensioon, kõhulahtisus, iiveldus
Upadatsiniib Reumatoidartriidi, spondüliidi jt ravi hoiatus ja kõrvaltoime: divertikuliit - kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt on teatatud divertikuliidi juhtudest. Divertikuliit võib põhjustada seedetrakti perforatsiooni. Upadatsitiniibi tuleb kasutada ettevaatusega divertikuloosiga patsientidel ja eeskätt neil, kes saavad pikaajalist samaaegset ravi divertikuliidi suurenenud riskiga seotud ravimitega: mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, kortikosteroidid ja opioidid. Patsiente, kellel on tekkinud kõhupiirkonna uued nähud ja sümptomid, tuleb kohe uurida divertikuliidi varajaseks avastamiseks, et ära hoida seedetrakti perforatsiooni
Valproaat Epilepsia ravi hoiatus: üsasisene kokkupuude valproehappega võib põhjustada silma väärarendeid (k.a koloboomid, mikroftalmia), millest on teatatud koos teiste kaasasündinud väärarenditega. Need silma väärarendid võivad mõjutada nägemist.
Neerupuudulikkusega patsientidel võib olla vajalik annust vähendada, hemodialüüsravi saavatel patsientidel annust suurendada. Valproehape on dialüüsitav. Annust tuleb kohandada vastavalt patsiendi kliinilise jälgimise tulemusele
Vedolizumab Haavandiline koliit hoiatus: vedolizumabi on leitud inimese rinnapiimast. Vedolizumabi toime rinnaga toidetavatele imikutele ja rinnapiima tekkele on teadmata. Ainult rinnapiima kasutamisega imetamise uuringus, milles hinnati vedolizumabi kontsentratsiooni vedolizumabi kasutanud aktiivse haavandilise koliidi või Crohni tõvega imetavatel naistel, oli vedolizumabi kontsentratsioon inimese rinnapiimas ligikaudu 0,4% kuni 2,2% ema seerumikontsentratsioonist vedolizumabi varasemates uuringutes. Imik sai vedolizumabi keskmise ööpäevase annusena 0,02 mg/kg ööpäevas, mis on ligikaudu 21% ema kehakaaluga kohandatud keskmisest ööpäevasest annusest
Vigabatriin Infantiilsed spasmid hoiatus: intramüeliinne turse, eriti infantiilsete spasmide tõttu ravi saanud imikutel - teadete kohaselt on intramüeliinne turse pärast ravimi manustamise lõpetamist pöörduv ja seetõttu on soovitatav intramüeliinse turse täheldamisel vigabatriini manustamine järk-järgult lõpetada

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

5-fluorouratsiil (intravenoosne) Kasvajavastane ravi hoiatus: kardiotoksilisuse lõiku lisatakse: stress-kardiomüopaatia (takotsubo sündroom)
entsefalopaatia hoiatuse lõiku lisatakse: posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom. Hüperammoneemiline entsefalopaatia esineb sageli koos laktatsidoosiga.Tuumori lüüsi sündroom - teatatud turustusjärgselt. Patsiente, kellel on suurenenud tuumori lüüsi sündroomi risk (nt neerukahjustus, hüperurikeemia, suur kasvajakoormus, kiire progresseerumine), tuleb hoolikalt jälgida. Kaalutleda tuleb ennetusmeetmeid (nt hüdratsioon, suure kusihappesisalduse korrigeerimine).
kõrvaltoimed: naha erütematoosluupus, stress-kardiomüopaatia (takotsubo sündroom), pneumatosis intestinalis, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES), laktatsidoos, tuumori lüüsi sündroom
Allopurinool Hüperurikeemia ja podagra ravi ja profülaktika hoiatus: ravi allopurinooliga tuleks kõrvaltoimete riski vähendamiseks alustada väikeses annuses, nt 100 mg ööpäevas, ja suurendada annust ainult siis, kui seerumi uraatvastus on ebarahuldav. Erilist ettevaatust tuleb rakendada, kui neerufunktsioon on langenud.
kõrvaltoime: aseptiline meningiit, kõhulahtisus
Amiodaroon Südamearütmiate ravi kõrvaltoimed: libiido vähenemine, hallutsinatsioonid, neutropeenia, agranulotsütoos
koostoime: teiste tsütokroom P450 3A4 kaudu metaboliseeruvad ravimid loetellu lisatakse: siroliimus
Amitrüptilliin Depressiooni ravi üleannustamine: Brugada sündroomi esinemisest ja Brugada EKG mustri (ingl k. BEP) juhtudest seoses amitriptüliini üleannustamisega on teatatud turustuse ajal
Beetametasoon (suukaudne ja parenteraalne) Kortikosteroid süsteemseks raviks hoiatus: pärast süsteemsete kortikosteroidide manustamist on teatatud feokromotsütoomi kriisist, mis võib lõppeda surmaga. Arvatava või tuvastatud feokromotsütoomiga patsientidele tohib kortikosteroide manustada üksnes pärast asjakohast kasu/riski suhte hindamist.
Uuringutes on näidatud vastsündinul hüpoglükeemia suuremat riski pärast antenataalset beetametasooni lühiajalist kuuri naistele, kellel on hilise enneaegse sünnituse risk.
Brivaratsetaam Epilepsia ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on brivaratsetaami üleannustamise korral teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: iiveldus, peapööritus, tasakaaluhäired, ärevus, väsimus, ärrituvus, agressiivsus, unetus, depressioon ja suitsiidimõtted. Brivaratsetaami üleannustamisega seotud kõrvaltoimed on üldiselt olnud kooskõlas teadaolevate kõrvaltoimetega.
Budenosiid (Joveza) Eosinofiilse ösofagiidi ravi kõrvaltoime: angioödeem
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: Ajuveresoonkonna veenide ja venoossiinuse tromboos: pärast vaktsineerimist Vaxzevriaga on väga harva täheldatud ajuveresoonkonna veenide ja venoossiinuse tromboosi juhte ilma trombotsütopeeniata. Mõned juhud lõppesid surmaga. Enamik neist juhtudest ilmes esimese nelja nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Seda teavet tuleks arvesse võtta isikute puhul, kellel on suurenenud risk ajuveresoonkonna veenide ja venoossiinuse tromboosi tekkeks. Need juhud võivad vajada teistsuguseid ravimeetodeid kui TTS ja tervishoiutöötajad peaksid tutvuma asjakohaste juhistega.
COVID-19 mRNA vaktsiin (Spikevax) immuniseerimine kõrvaltoime: kõhulahtisus
Hiline süstekoha reaktsioon: mediaanaeg tekkimiseni oli pärast esimest süsti 9 päeva ja pärast teist süsti 11 päeva. Mediaanne kestus oli pärast esimest süsti 4 päeva ja pärast teist süsti 4 päeva
Dolutegraviirnaatrium (+ kombinatsioonravimid) HIV ravi kõrvaltoime: paanikahoog
Ertapeneem Antibakteriaalne ravi hoiatus ja kõrvaltoime: entsefalopaatia - ertapeneemi põhjustatud entsefalopaatia kahtluse korral (nt müokloonus, krambid, muutunud vaimne seisund, teadvusekaotus) tuleb kaaluda ertapeneemi manustamise lõpetamist. Neerukahjustusega patsientidel on entsefalopaatia risk suurem ja selle paranemine võib pikeneda
Hüdroklorotiasiid/ spironolaktoon Tursete, hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: äge respiratoornse distressi sündroom
hoiatus: väga harva on teatatud ägeda respiratoorse toksilisuse, sh ägeda respiratoorse distressi sündroomi rasketest juhtudest. Kopsuturse tekib tavaliselt mõne minuti kuni mõne tunni jooksul pärast hüdroklorotiasiidi võtmist. Alguses on sümptomiteks düspnoe, palavik, kopsufunktsiooni halvenemine ja hüpotensioon. Kui kahtlustatakse ägeda respiratoorse distressi sündroomi diagnoosi, tuleb ravi ära jätta ja määrata asjakohane ravi. Hüdroklorotiasiidi ei tohi manustada patsientidele, kellel on pärast hüdroklorotiasiidi võtmist tekkinud ägeda respiratoorse distressi sündroom.
Infliksimab Reumatoidartriidi ravi hoiatus: infliksimabi on leitud inimese rinnapiimas väikestes kontsentratsioonides, mis vastavad kuni 5%-le ema seerumikontsentratsioonidest (andmed kirjandusest). Elusvaktsiini ei ole soovitatav manustada rinnaga toidetavale imikule sel ajal, kui ema saab ravi infliksimabiga, välja arvatud juhul, kui infliksimabi sisaldus imiku seerumis ei ole määratav
Inoterseen Polüneuropaatia ravi transtüretiiniga seotud päriliku amüloidoosi korral hoiatus: maksasiirikuga patsientidel tuleb teha kord kuus maksafunktsiooni analüüse. Patsientidel, kellel tekib ravi ajal siiriku äratõuge, tuleb kaaluda ravi katkestamist inoterseeniga
Karbamasepiin Epilepsia ravi hoiatused: karbamasepiin läbib inimese platsentat. Sünnieelne kokkupuude võib suurendada kaasasündinud väärarendite ja muude arenguhäirete riski, mille esinemissagedus on 2–3 korda suurem kui üldpopulatsioonis (kus nende sagedus on 2–3%). Vt täpsemalt ravimiteabest. On tõendeid, et karbamasepiini kasutamisega seotud väärarendite risk võib sõltuda annusest. Enne rasedust ja raseduse ajal on soovitatav manustada täiendavalt foolhapet. Samuti on hüübimishäirete tekke vältimiseks soovitatav anda raseduse viimastel nädalatel naisele ja pärast sündi ka vastsündinule K1-vitamiini. Kui naine kavatseb rasestuda, tuleb enne rasestumist ja enne rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist üritada üleminekut muule sobivale ravile. Kui naine rasestub karbamasepiinravi ajal, tuleb ta suunata eriarsti juurde karbamasepiinravi uuesti hindamiseks ja muude ravivõimaluste kaalutlemiseks. Rasestumisvõimelised naised võivad karbamasepiini kasutada ainult juhul, kui teiste sobivate ravivõimaluste kaalumisel otsustatakse, et ravimi kasu ületab riskid. Naist tuleb põhjalikult teavitada karbamasepiini rasedusaegse kasutamise võimalikust lootekahjustuse riskist ja ta peab sellest aru saama ning seega mõistma raseduse kavandamise tähtsust. Rasestumisvõimeliste naiste korral tuleb kaaluda rasedustesti tegemist enne karbamasepiinravi alustamist. Rasestumisvõimelised naised peavad ravi ajal ja kaks nädalat pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Ensüüme indutseeriva toime tõttu võib karbamasepiin põhjustada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ravitoime puudumist, mistõttu tuleb rasestumisvõimelisi naisi nõustada teiste efektiivsete rasestumisvastaste meetodite kasutamise suhtes. Kasutada tuleb vähemalt üht efektiivset rasestumisvastast meetodit (nt emakasisene vahend) või kaht teineteist täiendavat rasestumisvastast meetodit, sealhulgas barjäärimeetod. Igal üksikjuhul tuleb rasestumisvastase meetodi valimisel hinnata individuaalseid asjaolusid, kaasates patsiendi arutellu
Labetalool Hüpertensiooni ravi kõrvaltoimed: rinnanibu valu, rinnanibu Raynault sündroom
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: koliit
Liraglutiid Rasvumise ja ülekaalu ravi kõrvaltoime: peavalu
Osanimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: progresseeruv hulgikoldeline leukoentsefalopaatia
Pregabaliin Epilepsia, neuropaatilise valu, ärevushäire ravi kõrvaltoime: parkinsonism
Sarilumab Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoimed: diverikuliit, leukopeenia
Tikagrerool Aterotromboosi ennetamine hoiatus: turustamise ajal on teatatud tsentraalsest uneapnoest, sealhulgas Cheyne-Stokes hingamisest. Tsentraalse uneapnoe kahtlustuse korral tuleb kaaluda edasist kliinilist hindamist.
koostoime: tikagreloor võib mõjutada rosuvastatiini eritumist neerude kaudu, suurendades rosuvastatiini kuhjumise riski. Kuigi täpne mehhanism ei ole teada, põhjustas mõnel juhul tikagreloori ja rosuvastatiini samaaegne kasutamine neerufunktsiooni langust, CPK taseme tõusu ja rabdomüolüüsi
Tsefaperasoon Antibakteriaalne ravi kõrvaltoime: hematuuria
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: iiveldus, peavalu, mittenakkuslik tsüstiit
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi hoiatus: ustekinumabiga ravitud patsientidel on teatatud oportunistlikest infektsioonidest. Turustamise ajal on teatatud tõsistest infusiooniga seotud reaktsioonidest, sh anafülaktilistest reaktsioonidest infusiooni järgselt. Kui täheldatakse tõsist või eluohtlikku reaktsiooni, tuleb alustada sobivat ravi ja ustekinumabi kasutamine tuleb lõpetada
kõrvaltoime: bulloosne pemfigoid
Voretigeen-neparvovek RPE65 mutatsioonide põhjustatud päriliku võrkkesta düstroofia ravi kõrvaltoime: progresseeruv soonkesta-võrkkesta atroofia - teatatud harvad juhud olid raviga ajalises seoses ja avaldusid ravi saanud piirkonnas. Süstejärgselt avaldunud ja kõrvaltoimena teatatud võrkkesta atroofiate puhul ei olnud tsentraallohk hõlmatud, samuti ei teatatud olulisest nägemishäirest

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: trombotsütopeenia, immuuntrombotsütopeenia - pärast vaktsineerimist Vaxzevriaga on teatatud trombotsütopeenia juhtudest, sealhulgas ITP tekkest (sh surmlõppega juhtudest), tüüpiliselt esimese 4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Väga harva oli nendel juhtudel trombotsüütide arv väga madal (< 20 000/mcl) ja/või kaasnes verejooks. Osa neist juhtudest esines inimestel, kellel oli anamneesis ITP. Kui isikul on anamneesis trombotsütopeeniline häire, näiteks ITP tuleb enne vaktsiini manustamist arvestada trombotsüütide arvu vähenemise riskiga ning pärast vaktsineerimist on soovitatav jälgida trombotsüütide arvu.
kõrvaltoime: näonärvi paralüüs, lihasspasmid, süstekoha verevalum
COVID-19 vaktsiin, Ad26.COV2-S [rekombinantne] (Janssen Immuniseerimine hoiatus ja kõrvaltoime: Guillaini-Barré sündroom - pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist on väga harva teatatud GBSi tekkest. GBS-i nähtude ja sümptomite suhtes tuleb olla tähelepanelik, et tagada õige diagnoos ja alustada adekvaatse toetava hoolduse ja raviga.
Venoosne trombemboolia - harva on pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist täheldatud VTE'd. Sellega peab arvestama isikute puhul, kellel on suurenenud VTE risk.
Immuuntrombotsütopeenia - väga harva on pärast Jansseni vaktsiiniga vaktsineerimist teatatud ITP juhtudest (sh surmlõppega juhtudest) koos väga väikese trombotsüütide arvuga (< 20 000/mcl), mis tavaliselt tekkisid esimese 4 nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Mõned neist juhtudest esinesid isikutel, kellel oli anamneesis ITP. Kui isikul on anamneesis ITP, peab enne vaktsineerimist võtma arvesse trombotsüütide vähenemise riski, ning pärast vaktsineerimist on soovitatav jälgida trombotsüütide arvu.

kõrvaltoime: pearinglus
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoime: multiformne erüteem
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ) Immuniseerimine kõrvaltoime: pärast revaktsineerimisannust (3. annust) olid uuringus kõige sagedasemad kõrvaltoimed valu süstekohas (> 80%), väsimus (> 60%), peavalu (> 40%), müalgia (> 30%), külmavärinad ja artralgia (> 20%)
Piperatsilliin; piperatsilliin+tasobaktaam Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH)
hoiatus: piperatsilliini või piperatsilliini/tasobaktaamiga ravitud patsientidel on teatatud HLH juhtudest, sageli pärast enam kui 10-päevast ravi. HLH on patoloogilisest immuunaktivatsioonist põhjustatud eluohtlik sündroom, mida iseloomustavad liigse süsteemse põletiku kliinilised nähud ja sümptomid (nt palavik, hepatosplenomegaalia, hüpertriglütserideemia, hüpofibrinogeneemia, seerumi suur ferritiinisisaldus, tsütopeeniad ja hemofagotsütoos). Patsiente, kellel tekivad patoloogilise immuunaktivatsiooni varajased nähud, tuleb hinnata otsekohe. HLH diagnoosimisel tuleb piperatsilliini ja piperatsilliini/tasobaktaamiga ravi lõpetada
Varfariin Trombemboolia profülaktika ja ravi hoiatus ja kõrvaltoime: antikoagulandiga seotud nefropaatia - mõned teatatud juhtudest on tekkinud eelneva neeruhaiguseta patsientidel. Supraterapeutilise INR-väärtusega ja hematuuriaga (sh mikroskoopiline) patsientidel on soovitatav hoolikas jälgimine, sealhulgas neerufunktsiooni hindamine

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Benasepriil Hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: psoriaasi süvenemine
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuniseerimine rasedusaegne vaktsineerimine: loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule
Edotreotiidi radiofarmatseutiline komplekt Gastroentero-pankreaatiliste neuroendokriin-tuumorite diagnostika hoiatus: gallium (68Ga)?edotreotiidi füsioloogilise omastamise tõttu võib juhuslikult tuvastada splenoosi ja pankreasesisese lisapõrna ning need võivad anda valediagnoosiks neuroendokriintuumorid
Glatirameer Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoimed: toksiline hepatiit, maksakahjustus, maksapuudulikkus (teatatud üksikjuhtudest, mis lõppesid maksasiirdamisega)
Hüdroksükarbamiid Kasvajavastane ravi hoiatus: hüdroksükarbamiidiga ravitud müeloproliferatiivsete haigustega patsientidel on teatatud hemolüütilise aneemia juhtudest. Patsientidel, kellel tekib raske aneemia, tuleb hemolüüsi hinnata laboratoorsete analüüsidega. Hemolüütilise aneemia diagnoosi korral tuleb hüdroksükarbamiidi manustamine lõpetada
Indapamiid Hüpertensiooni ravi hoiatused: kui indapamiidist tingitud hüpokaleemia on seotud madala plasma magneesiumisisaldusega, ei pruugi ravi toimida enne, kui ka plasma magneesiumisisaldus on korrigeeritud. On täheldatud, et tiasiidid ja sarnased diureetikumid, sh indapamiid, suurendavad magneesiumi eritumist uriiniga, mille tulemusena võib tekkida hüpomagneseemia. Indapamiid 1,5 mg: 4…6 nädalat kestnud ravi järel täheldati plasma kaaliumisisaldust <3,4 mmol/l 10 % patsientidest ja < 3,2 mmol/l 4 % patsientidest. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine vähenemine 0,23 mmol/l. Indapamiid 2,5 mg: 4…6 nädalat kestnud ravi järel täheldati plasma kaaliumisisaldust <3,4 mmol/l 25 % patsientidest ja < 3,2 mmol/l 10 % patsientidest. Pärast 12 nädalat kestnud ravi oli kaaliumisisalduse keskmine vähenemine 0,41 mmol/l.
kõrvaltoimed: hüpomagneseemia, hüpokloreemia, erektsioonihäire
Lenalidomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on surmaga lõppenud tuumorilahustussündroomist
Metotreksaat Reumatoidartriidi, psoriaasi ravi hoiatus: metotreksaadiga (enamasti kombinatsioonis teiste immunosupressantidega) ravitavatel patsientidel on teatatud progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhtudest. PML võib lõppeda surmaga ja seda tuleb arvestada diferentsiaaldiagnostikas immuunpuudulikkusega patsientidel, kellel neuroloogilised sümptomid taastekivad või süvenevad
Mõru ibeeris Seedetrakti kaebuste leevendamine vastunäidustus: maksahaigus (käesolevalt/anamneesis) või ravi maksatoksiliste ravimitega
hoiatused: teatatud on maksakahjustuse, sh maksapuudulikkuse tekkest. Maksakahjustusele viitavate sümptomite (naha või silmavalgete kollasus, tume uriin, hele väljaheide, valu ülakõhus) tekkel tuleb ravi kohe lõpetada ja konsulteerida arstiga, samuti siis, kui kaebused püsivad või seisund ei parane pärast ravimi 7 päevast kasutamist.
kõrvaltoime: ravimist põhjustatud maksakahjustus
Ponatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pannikuliit (sh nodoosne erüteem)
Ramutsirumab Kasvajavastane ravi hoiatus: uuringus I4T MC JVDA ei tuvastatud ramutsirumabi monoteraapiat saanud piiratud arvu laste põhjal uusi ohutusandmeid. Ühel patsiendil tekkis reieluu distaalse kasvuplaadi progresseeruv laienemine. Selle leiu mõju kasvule on teadmata
Rukapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus (mh näo ja silmade turse)
Varfariin Trombemboolia profülaktika ja ravi hoiatused: kombinatsioonravi teiste trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (prasugreeli või tikagrelooriga) ei ole uuritud ja seda ei soovitata. Patsientidel, kellele on sümptomaatilise PAH'i leevendamiseks tehtud hiljuti alajäseme revaskulariseerimise protseduur, on rivaroksabaani 2,5 mg kaks korda ööpäevas efektiivsust ja ohutust uuritud kombinatsioonis antiagregandi ASA monoteraapiaga või ASA kasutamisega samaaegselt klopidogreeli lühiajalise kasutamisega. Kaksikantiagregantravi klopidogreeliga peab olema lühiajaline, pikaajalist ravi kaksikagregantidega tuleb vältida
Zidovudiin+lamivudiin HIV-infektsiooniravi hoiatused: zidovudiini+lamivudiini saavatel patsientidel kreatiniini kliirensiga 30-49 ml/min, võib lamivudiini ekspositsioon (AUC) olla 1,6-3,3 korda suurem kui patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on ?50 ml/min. Puuduvad ohutusandmed randomiseeritud, kontrollitud uuringutest, kus zidovudiini+lamivudiini võrreldi üksikute komponentidega patsientidel, kelle kreatiniini kliirens oli 30-49 ml/min ja kes said kohandatud annusega lamivudiini. Esialgsetes lamivudiini+zidovudiini uuringutes seostati lamivudiini suuremat ekspositsiooni suurema hematoloogilise toksilisuse (neutropeenia ja aneemia) määraga, ehkki nii neutropeenia või aneemia tõttu katkestasid ravi <1% katsealustest. Võib esineda muid lamivudiiniga seotud kõrvaltoimeid (näiteks seedetrakti ja maksa häired).
Patsiente, kellel on püsiv kreatiniini kliirens 30-49 ml/min ja kes saavad zidovudiini+lamivudiini, tuleb jälgida lamivudiiniga seotud kõrvaltoimete, eriti hematoloogilise toksilisuse suhtes. Uue või süveneva neutropeenia või aneemia tekkimisel on näidustatud lamivudiini annuse kohandamine. Zidovudiin+lamivudiinravi tuleb katkestada ja raviskeemi koostamiseks kasutada üksikuid komponente

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfasusoktokog Hemofiilia ravi hoiatused: soovitatavast 200 Ü/kg algannusest väiksema annuse kasutamist on seostatud ravimi ebaefektiivsusega. Enne ravi on soovitatav analüüsida rpFVIII vastaste antikehade olemasolu. Ebaefektiivsus võib olla tingitud alfasusoktokogiga seotud inhibeerivate antikehade tekkest. Nende kahtluse korral tuleb kaaluda muude ravivõimaluste kasutamist.
Trombemboolia - kõrge ja püsiv VIII faktori aktiivsus veres võib suurendada trombemboolia riski. Kõige suurem risk on varasema kardiovaskulaarse haigusega ja eakamatel patsientidel
Baklofeen Spastilisuse ravi hoiatus: üleannustamise nähuks võib olla tinnitus. Lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel, keda ravitakse kroonilise hemodialüüsiga, võib üleannustamine tekkida ka 5 mg annuse juures
Fostamatiniib Kroonilise immuun-trombotsütopeenia ravi kõrvaltoime: peavalu
Ibrutiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: ibrutiniibiga ravitud patsientidel on esinenud maksatoksilisust, B-hepatiidi reaktivatsiooni ja E-hepatiiti, mis võivad olla kroonilised ning maksapuudulikkust, sh surmlõppega juhud. Enne ravi tuleb hinnata maksafunktsiooni ja kontrollida viirusliku hepatiidi staatust, ravi ajal kontrollida perioodiliselt maksafunktsiooni näitajaid. Kliinilise näidustuse korral tuleb määrata viiruskoormust ja teha infektsioosse hepatiidi seroloogilised analüüsid. Maksaga seotud kõrvaltoime tekkimisel tuleb konsulteerida maksahaiguste eriarstigakõrvaltoime: silma hemorraagia
Krisanlizumab Sirprakulise aneemia ravi hoiatus: turuletuleku järgselt on teatatud infusioonireaktsioonidest (sh tugev valu), mis võib olla erineva paikme ja raskusastme ning nõuda hospitaliseerimist. Enamus infusioonireaktsioonidest tekkis infusiooni ajal või lähemate tundide jooksul pärast esimest või teist infusiooni. On teatatud ka hilistest tugeva valu episoodidest, mis on tekkinud pärast algselt hästi talutud infusioone. Mõned patsiendid on kogenud järgnevaid tüsistusi: äge rindkere sündroom ja rasvembolism, eriti steroidravi saanud patsientidel. Ettevaatlik tuleb olla kortikosteroidide manustamisel sirprakulise aneemia patsientidele, v.a. kui see on kliiniliselt näidustatud (nt anafülaksia raviks).
Lorlatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüpertensioon, hüperglükeemiahoiatus: enne ravi alustamist, 2 nädala pärast ja hiljem kord kuus tuleb kontrollida vererõhku. Hüpertensiooni tekkel tuleb olenevalt selle raskusastmest ravi katkestada ja uuesti alustada vähendatud annusega või alatiseks lõpetada.
Lorlatiniibi saanud patsientidel on esinenud hüperglükeemiat. Enne ravi alustamist ja perioodiliselt ravi ajal tuleb hinnata glükoosisisaldust paastuseerumis. Olenevalt hüperglükeemia raskusastmest tuleb ravi katkestada ja uuesti alustada vähendatud annusega või alatiseks lõpetada
Midostauriin Hematoloogiliste kasvajate ravi kõrvaltoimed: interstitsiaalne kopsuhaigus/pneumoniit, QT-aja pikenemine
Naatriumgivosiraan Maksaporfüüria ravi kõrvaltoime: äge pankreatiit
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus: VEGF?raja inhibiitoreid (sh üksikjuhud nintedaniibiga) on seostatud trombootilise mikroangiopaatiaga (TMA). Kui patsiendil tuvastatakse TMA?ga seostatavad laboratoorsed või kliinilised leiud, tuleb ravi nintedaniibiga lõpetada ja teha põhjalik hindamine TMA suhtes
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoime: düspnoe
Perindopriil Hüpertensiooni ravi kõrvaltoimed: antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) (harv), depressioon (aeg-ajalt), anuuria/oliguuria (harv), nahaõhetus (harv)
Polüstüreensulfonaat Hüperkaleemia ravi hoiatus: seedetrakti stenoos ja isheemia - patsientidele peab soovitama pöörduda viivitamatult arstile, kui neil tekib tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, mao distensioon ja rektaalne veritsus. Seedetrakti kahjustused võivad sarnaneda põletikulise soolehaiguse, isheemilise koliidi, infektsioosse koliidi ja mikroskoopilise koliidi kahjustustega
Posakonasool Seeninfektsioonide ravi koostoime hoiatus: all-trans-retiinhape (ATRA) ehk tretinoiin - posakonasooli (CYP3A4 tugev inhibiitor) samaaegne manustamine võib suurendada ekspositsiooni tretinoiinile, mis põhjustab suurenenud toksilisust (eeskätt hüperkaltseemiat). Ravi ajal posakonasooliga ja ravile järgnevatel päevadel tuleb jälgida seerumi kaltsiumisisaldust ning vajadusel kaaluda selle järgi tretinoiini annuse adekvaatset kohandamist
Regorafeniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kõhuvalu, seljavalu, kõhukinnisus, maksapuudulikkus
Remdesiviir COVID-19 ravi kõrvaltoime: siinusbradükardia
Rituksimab Lümfoomi, reumatoidartriidi jm sarnase ravi hoiatused: imetamine ei ole soovitatav ravi ajal ja optimaalselt 12 kuu jooksul ravi lõpust. Rituksimabi kontsentratsioonid rinnapiimas on väga väikesed (vastsündinu suhteline annus <0,4%). Teadaolevatel vähestel juhtudel kirjeldati rinnatoidul imikutel normaalset kasvamist ja arengut kuni 1,5 aasta vanuseni. Neid andmeid on siiski vähe ja pikaajalised mõjud on veel teadmata.
Pahaloomulised kasvajad - olemasolevad andmed ei näita pahaloomuliste kasvajate suurenenud riski rituksimabi kasutamisel autoimmuunsete näidustuste korral peale selle, mis on juba seotud autoimmuunse põhihaigusega
Rivaroksabaan Tromboosi ravi hoiatus: pahaloomulise haigusega patsientidel võib olla kõrgem risk veritsuse ja tromboosi tekkeks. Sõltuvalt kasvaja paiknemisest, kasvaja ravist ja haiguse staadiumist tuleb aktiivse vähkkasvajaga patsientidel kaaluda tromboosivastase ravi individuaalset kasu võrdluses veritsusriskiga. Seedetrakti või urogenitaaltrakti kasvajaid on rivaroksabaaniga ravi ajal seostatud suurenenud veritsusriskiga. Rivaroksabaan on vastunäidustatud kõrge veritsusriskiga pahaloomulise kasvajaga patsientidel
Väävelheksafluoriid Diagnostikum ultraheliuuringul hoiatus: manustamise ajal või vahetult pärast seda on täheldatud tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone patsientidel, kellel ei ole olnud eelnevat kokkupuudet väävelheksafluoriidi mikromullidega toodetega, sh patsientidel, kellel on tekkinud ülitundlikkusreaktsioon(id) makrogooli (PEG), suhtes. Patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud ülitundlikkusreaktsioon(id) PEG suhtes, võib suureneda tõsiste reaktsioonide risk Tõsiste ülitundlikkusreaktsioonide riski jälgimiseks on soovitatav hoida kõiki patsiente väävelheksafluoriidi manustamise ajal ja vähemalt 30 minutit pärast seda meditsiinilise järelevalve all

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty ja Spikevax) Immuniseerimine kõrvaltoimed ja hoiatus: müokardiit, perikardiit (väga harva täheldatud) tekivad peamiselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist, sagedamini pärast teist annust ja sagedamini noorematel meestel. Vaktsineerimisjärgse müokardiidi ja perikardiidi kulg ei erine üldise müokardiidi või perikardiidi kulust. Vaktsineeritavatele tuleb selgitada, et nad pöörduksid otsekohe arsti poole, kui pärast vaktsineerimist tekivad müokardiidile või perikardiidile viitavad sümptomid, nt (äge ja püsiv) rindkerevalu, raskendatud hingamine või südamepekslemine
Dolutegraviir HIV-infektsiooni ravi hoiatused: Koos toiduga võib dolutegraviiri võtta samaaegselt kaltsiumi, rauda või magneesiumi sisaldavate preparaatide või multivitamiinidega. Tühja kõhuga võtmisel on soovitatav vahe 2 tundi pärast või 6 tundi enne dolutegraviiri. Dolutegraviiri ei tohi manustada koos teiste dolutegraviiri, abakaviiri, lamivudiini või emtritsitabiini sisaldavate ravimitega, välja arvatud juhul, kui koostoimete tõttu on näidustatud dolutegraviiri annuse kohandamine. Koos rifampitsiini, karbamasepiini, okskarbasepiini, fenütoiini, fenobarbitaali, lihtnaistepuna, etraviriini (ilma võimendatud proteaasi inhibiitoriteta), efavirensi, nevirapiini või tipranaviiri/ritonaviiriga kasutamisel on dolutegraviiri soovitatav annus 50 mg kaks korda ööpäevas
Dolutegraviir + lamivudiin HIV-infektsiooni ravi kõrvaltoime: bilirubiini sisalduse suurenemine
Donesepiil Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse ravi kõrvaltoimed: polümorfne ventrikulaarne tahhükardia, sh QT-intervalli pikenemine elektrokardiogrammil, kukkumised
hoiatused: teatatud on QTc-intervalli pikenemise ja Torsade de pointes’i juhtudest. Ettevaatus vajalik patsientidega, kellel on või on perekonnas QTc-intervalli pikenemine, keda ravitakse QTc-intervalli mõjutavate ravimitega või kellel on südamehaigus (nt kompenseerimata südamepuudulikkus, hiljutine müokardiinfarkt, bradüarütmiad) või elektrolüütide tasakaalu häired (hüpokaleemia, hüpomagneseemia). Vajalikuks võib osutuda kliiniline jälgimine (EKG)
Empagliflosiin 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: kõhulahtisus
Hüdroksüsiin Allergia ravi kõrvaltoime: kehakaalu tõus
Galkanezumab Migreeni ravi hoiatus: rasked ülitundlikkusreaktsioonid võivad tekkida 1 päeva jooksul pärast galkanezumabi manustamist, kuid teatatud on ka hilisema algusega juhtudest (sh 2-7 päeva ja isegi kuni 4 nädalat pärast ravi alustamist)
Immuunkontrollpunkti inhibiitorid: atesolisumab, avelumab, tsemiplimab, durvalumab, ipilimumab, pembrolisumab, nivolumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: immuunvahendatud (mittenakkuslik) tsüstiit - hinnake kõiki võimalikke immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, et välistada muud põhjused. Kõrvaltoime raskuse alusel tuleb ravi muuta ja ravida kortikosteroididega vastavalt kliinilisele näidustusele
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: proteinuuria - turuletulekujärgselt onväga harva teatatud nefrootilise raskusastmega proteinuuria juhtudest kas koos neerufunktsiooni kahjustusega või ilma. Individuaalsete juhtude histoloogilised leiud vastasid glomerulaarsele mikroangiopaatiale kas koos neeruveeni trombidega või ilma. Pärast ravi lõpetamist on täheldatud sümptomite möödumist, mõnel juhul püsis proteinuuria. Ravi katkestamist tuleb kaaluda patsientidel, kellel tekivad nefrootilise sündroomi nähud ja sümptomid
Nirapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: kognitiivne häire (mäluhäire, keskendumishäire)
Oktreotiid Kasvajavastane ravi hoiatus: eksokriinne kõhunäärmepuudulikkus - täheldatud mõnel gastroenteropankreaatilise neuroendokriinsee kasvajaga patsiendil. Sümptomid võivad olla steatorröa, vedel väljaheide, kõhupuhitus ja kaalulangus. Sümptomite esinemisel tuleb kaaluda eksokriinse kõhunäärmepuudulikkuse sõeluuringuid ja sobivat ravi vastavalt kliinilistele suunistele
Panitumumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ravivigade riski vähendamiseks tuleb Vectibix’i manustada läbi perifeerse veenitee või püsi-kateetri, kasutades madala valgusiduvusega 0,2 või 0,22 mikromeetrise pooriavaga süsteemisisest filtrit
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi hoiatus: ? 75 aastaste patsientide söögitoru kartsinoomi esimese rea ravi kohta on efektiivsuse ja ohutuse andmeid piiratud hulgal, mistõttu kombinatsioonravi peab kasutama ettevaatusega
Siroliimus Äratõukereaktsiooni profülaktika koostoime: letermoviir võib aeglustada siroliimuse metabolismi ja suurendada siroliimuse taset veres
Spherox implantatsioonisuspensioon Liigeskõhre kahjustuste parandamine kõrvaltoimed: kondropaatia, sünoviit, vaba keha liigeses, põlvekedraaluse rasvpadjandi põletik
Talidomiid Hulgimüeloomi ravi hoiatus: hüpotüreoosi tekkerisk: enne ravi alustamist on soovitatav kilpnäärmetalitlust mõjutavate kaasnevate haiguste optimaalne ravi. Soovitatav on hinnata kilpnäärmetalitlust enne ravi ja ravi ajal
Temosolomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks TMZ-ravi ajal ja vähemalt 6 kuud jooksul pärast ravi lõppu
Teriflunomiid Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoimed: pulmonaalne hüpertensioon, koliit
Tobramütsiin (süsteemne) Infektsioonivastane ravi hoiatus: mitokondriaalse DNA mutatsioonidega (eelkõige nukleotiidiasendus 1555A>G 12S rRNA geenis) patsientidel võib olla suurem ototoksilisuse risk, isegi kui aminoglükosiidisisaldus seerumis on soovitatavas vahemikus. Kui perekonnas on aminoglükosiididest põhjustatud kurtust või teadaolevat mitokondriaalse DNA mutatsiooni 12S rRNA geenis, tuleks kaaludada aminoglükosiididele teisi raviviise
Tofatsitiniib Reumatoidartriidi ravi hoiatused: Üle 65-aastastel patsientidel, praegu suitsetavatel või varem suitsetanud patsientidel ja muude kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel ja pahaloomulise kasvaja muude riskiteguritega patsientidel (nt kellel on praegu või on varem diagnoositud pahaloomulisi kasvajaid, v.a edukalt ravitud mittemelanoomne nahavähk (non-melanoma skin cancer, NMSC)), tohib tofatsitiniibi kasutada ainult siis, kui sobivaid muid ravivõimalusi ei ole
Tseftriaksoon Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: hepatiit, kolestaatiline hepatiit (ravi katkestamisel tavaliselt pöörduv)
Venetoklaks Kasvajavastane ravi hoiatus: pärast 20 mg venetoklaksi ühekordset annust on teatatud tuumori lüüsi sündroomist (TLS), sh surmaga lõppenud juhtudest. TLS-i riski ennetamiseks ja vähendamiseks tuleb riski hinnata, rakendada profülaktilisi meetmeid, annuse tiitrimise ja muutmise skeemi, laboratoorset jälgimist ja arvestada ravimite koostoimetega
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: peavalu, hüperprolaktineemia, hüperhidroos

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline trombotsütopeeniline purpur (TTP) - turuletulekujärgselt on patsientidel teatatud TTP tekkest, k.a surmlõppega juhtudest. TTP vajab kiiret hindamist ja viivitamatut ravi ning võib tekkida mitmeid kuid pärast alemtuzumabi viimast infusiooni. TTP nähtudeks võivad olla trombotsütopeenia, mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia, neuroloogilised sümptomid, palavik ja neerukahjustus
kõrvaltoime: sarkoidoos
Alpelisiib Kasvajavastane ravi hoiatus: hüperglükeemiline hüperosmolaarne mitteketootiline sündroom (HHNKS) - patsientidel on täheldatud HHNKSi või ketoatsidoosiga seotud raske hüperglükeemia teket. Turuletulekujärgselt on teatatud mõnest surmlõppega ketoatsidoosi juhust
COVID-19 mRNA vaktsiin (Comirnaty) Immuuniseerimine kõrvaltoime: näo turse (turustamise ajal on teatatud näo tursest isikutel, kes on varasemalt saanud dermatoloogilisi täitesüste)
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuuniseerimine vastunäidustus, hoiatus ja kõrvaltoime: Vaxzevriaga ei tohi vaktsineerida neid, kellel on anamneesis kapillaaride lekke sündroom (CLS). Esimestel päevadel pärast Vaxzevriaga vaktsineerimist on väga harva teatatud CLS juhtudest. Mõnel juhul esines CLS anamneesis. Teatatud on ka surmlõppega juhtudest. CLS on harvaesinev häire, millele on iseloomulikud peamiselt jäsemete ägedad tursehood, hüpotensioon, hemokontsentratsioon ja hüpoalbumineemia. Pärast vaktsineerimist tekkinud ägeda kapillaaride lekke episoodiga patsiendid vajavad kiiret diagnoosi ja ravi. Tavaliselt on vajalik toetav intensiivravi
Dulaglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: lisaks ägedale pankreatiidile võib tekkida ka mitteäge pankreatiit
Dupilumab Astma, atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoime: süstekoha reaktsioonid
Ensalutamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: düsgeusia
Fenütoiin Epilepsia ravi hoiatused: fertiilses eas naistede tohib fenütoiini määrata vaid juhul, kui teised ravimid ei sobi ning fenütoiinist saadav kasu ületab riskid (vt ravimiteavet). Prenataalne ekspositsioon võib suurendada raskete kaasasündinud väärarendite ja teiste arenguhäirete tekkeriski. Ensüüme indutseeriva toime tõttu võib fenütoiin põhjustada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite toime kadumist.
Taiwani, Jaapani, Malaisia ja Tai päritoluga patsientidel on tuvastatud raskete nahareaktsioonide tekkeriski suurenemine halvenenud funktsiooniga CYP2C9
3 variandi kandjatel - neil soovitatakse hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust ja vajadusel jälgida fenütoiini kontsentratsiooni plasmas.Fenütoiini ja valproaadi samaaegset kasutamist on seostatud valproaadiga seotud hüperammoneemia tekkeriski suurenemisega (jälgida hüperammoneemia tekke suhtes).Fenütoiin võib vähendada suukaudsete antikoagulantide (nt rivaroksabaan, dabigatraan, apiksabaan, edoksabaan), lakosamiidi, tikagreloori sisaldust seerumis

kõrvaltoime: isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia
Indapamiid Hüpertensiooni ravi hoiatus ja kõrvaltoime: silma soonkesta efusioon, äge müoopia ja teisene suletudnurga glaukoom - sulfoonamiidid või sulfoonamiidi derivaadid võivad põhjustada idiosünkraatilist reaktsiooni, mille tulemuseks on silma soonkesta efusioon koos nägemisvälja defektiga, mööduv müoopia ja äge suletudnurga glaukoom (sümptomiteks ägeda algusega nägemisteravuse langus või silmavalu, mis tekivad tavaliselt tundide kuni nädalate jooksul pärast ravi alustamist). Ravimata äge suletudnurga glaukoom võib põhjustada püsivat nägemiskaotust. Ravi tuleb kohe lõpetada. Kui silma siserõhku ei saada kontrolli alla, tuleb kaaluda kohest meditsiinilist või kirurgilist ravi. Ägeda suletudnurga glaukoomi riskifaktoriteks võivad olla sulfoonamiidi või penitsilliini allergia anamneesis
Isatuksimab Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
Klindamütsiin (süsteemne) Infektsioonivastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: äge neerukahjustus, sh äge neerupuudulikkus - pikaajalist ravi saavatel, neerufunktsiooni häiretega või samaaegselt nefrotoksilisi ravimeid saavatel patsientidel tuleb jälgida neerufunktsiooni
Klopidogreel Aterotromboosi profülaktika hoiatus: klopidogreeli küllastusannust 600 mg ei soovitata manustada ST segmendi elevatsioonita ägeda koronaarsündroomiga ja ? 75 aastastele patsientidele, sest selles populatsioonis on verejooksu oht suurem
Linaklotiid Kõhukinnisusega soole ärritussündroomi ravi hoiatus: soole perforatsiooni riski tõttu tuleb patsientidel soovitada tugeva, püsiva või tugevneva kõhuvalu korral pöörduda viivitamatult arsti poole; sümptomite ilmnemisel tuleb ravi katkestada
Naltreksoon + bupropioon Kehakaalu langetamine hoiatus: ravi alustamise tiitrimisfaasis on teatatud hüpertensiivse kriisi juhtudestSerotoniinisündroomits on turuletulekujärgselt teatatud kasutamisel koos serotonergilise ainega (nt selektiivsed SSRI'd või SNRI'd). Kooskasutamise vajadusel on soovitatav patsienti hoolikalt jälgida, eelkõige ravi algul ja annuse suurendamisel. Serotoniinisündroomi puhul võib esineda vaimse seisundi muutusi (nt agiteeritus, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomset ebastabiilsust (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarseid häireid (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired, jäikus), ja/või seedetrakti sümptomeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Sündroomi kahtlusel tuleb kaaluda ravi lõpetamist
Nirapariib Kasvajavastane ravi hoiatus: raske maksakahjustusega patsientidel võib nirapariibi ekspositsioon suureneda
Osimertiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: söögiisu vähenemine, ninaverejooks, alopeetsia, urtikaaria, palmoplantaarse erütrodüsesteesia sündroom, kutaanne vaskuliit, vere kreatiniinisisalduse suurenemine
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: skleroseeriv kolangiit, gastriit
Raltegraviir HIV infektsiooni ravi koostoime: rauasooladega kooskasutamisel väheneb raltegraviiri plasmakontsentratsioon; rauasoolade võtmine vähemalt 2-tundi pärast raltegraviiri võib aidata seda toimet vähendada
Rivaroksabaan Aterotromboosi ennetamine hoiatus: üleannustamisel veritsuse risk
Sekukinumab Psoriaasi ravi kõrvaltoime: allergiline vaskuliit
Sulfametoksasool + trimetoprim Infektsioonivastane ravi hoiatus: respiratoorne toksilisus - väga harva on teatatud rasketest juhtudest, mis mõnikord progresseerusid ägeda respiratoorse distressi sündroomiks (ARDS). Kopsunähtude tekkimine koos kopsuinfiltraatide röntgenoloogiliste leidudega ja kopsufunktsiooni halvenemine võivad olla ARDSi esialgsed nähud. Sellisel juhul tuleb ravi lõpetada ja alustada sobivat ravi;Hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos (HLH) - väga harva on teatatud HLH juhtudest. HLH on eluohtlik patoloogilise immuunaktivatsiooni sündroom, mida iseloomustavad ülemäärase süsteemse põletiku kliinilised nähud ja sümptomid (nt palavik, hepatosplenomegaalia, hüpertriglütserideemia, hüpofibrinogeneemia, seerumi suur ferritiinisisaldus, tsütopeeniad ja hemofagotsütoos). HLH diagnoosi kinnitumisel tuleb ravi lõpetada
Tramadool Valu ravi hoiatus: serotoniinisündroomi tekkest on teatatud tramadooli monoteraapia korral või koos serotonergiliste ainetega kasutamisel. Sümptomid võivad olla vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus, neuromuskulaarsed häired ja/või gastrointestinaalsed sümptomid. Ravi lõpetamisel paraneb seisund tavaliselt kiiresti
Vinorelbiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: rabdomüolüüs (peamiselt seoses raske hüpokaleemiaga)

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Atezolisumab Kasvajavastane ravi hoiatus: kui atezolimumabi monoteraapiat alustatakse enne esmavaliku ravi, tuleb arvestada atesolizumabi toime hilisema algusega. Kliinilises uuringus täheldati 2,5 kuu jooksul pärast randomiseerimist atesolizumabi rühmas suuremat surmade arvu kui kemoteraapia puhul, millele järgnes atesolizumabi pikaajaline kasu elulemusele. Varajaste surmadega seotud spetsiifilisi tegureid ei õnnestunud kindlaks teha.
Buprenorfiin Opioidsõltuvuse asendusravi hoiatus: opioidid võivad põhjustada uneaegset hingamishäiret sealhulgas tsentraalset uneapnoed ja uneaegset hüpokseemiat. Tsentraalse uneapnoe risk on annusest sõltuv. Patsientidel, kellel esineb uneapnoe, tuleb kaaluda opioidide koguannuse vähendamist.
Fluotsinoloonatsetoniid (intravitraalne implantaat aplikaatoris) Silmahaiguste ravi hoiatus ja kõrvaltoime: implantaat võib migreeruda silma eeskambrisse, eelkõige patsientidel, kellel ei ole tagumist läätsekapslit või kellel on tagumise läätsekapsli defekt või rebend pärast silmaoperatsiooni. Kui haigus jäetakse ravimata, võib implantaadi migreerumine põhjustada sarvkesta turset ja rasketel juhtudel ka sarvkesta vigastust, mis vajab sarvkesta siirdamist. Nägemishäire kaebustega patsiente tuleb hinnata, et implantaadi migreerumist saaks võimalikult vara diagnoosida ja ravida.
Fosfenütoiin Epilepsia ravi hoiatused: raskete naha kõrvaltoimete tekkerisk halvenenud funktsiooniga CYP2C9/3 variandi kandjatel (uuringu andmed Taiwani, Jaapani, Malaisia ja Tai päritoluga patsientidelt). Vähenenud funktsiooniga CYP2C9/2 või CYP2C9/3 variantide kandjatel (CYP2C9 substraate mõõduka kiirusega või aeglaselt metaboliseerijatel) võib olla risk fenütoiini kontsentratsiooni suurenemiseks plasmas ja toksilisuseks. Teadaolevalt vähenenud funktsiooniga CYP2C9/2 või /3 alleelide kandjatel soovitatakse hoolikalt jälgida kliinilist ravivastust ja vajalik võib olla fenütoiini kontsentratsiooni jälgimine plasmas.
kõrvaltoime: nõgestõbi
Ibuprofeen/levomentool Valu paikne ravi kõrvaltoime: valgustundlikkusreaktsioonid
Kvetiapiin Skisofreenia ja bipolaarse häire ravi kõrvaltoimed: kardiomüopaatia ja müokardiit (tuleb kaaluda kvetiapiinravi katkestamist), kutaanne vaskuliit
Naftifiin Naha seeninfektsioonide ravi kõrvaltoimed: kontaktdermatiit, erüteem
Natalizumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombotsütopeenia, sh idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura (ITP) tekkerisk: trombotsütopeenia diagnoosimise ja ravi hilinemine võib põhjustada raskeid ja eluohtlikke tagajärgi. Patsiente tuleb õpetada viivitamatult teatama ebatavalise või pikaajalise verejooksu nähtudest (petehhiad või spontaansed verevalumid). Trombotsütopeenia tuvastamisel tuleb kaaluda natalizumabiga ravi katkestamist.
Palbotsikliib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: naha erütematoosne luupus
Rosuvastatiin + esetimiib Hüperkolesteroleemia ravi hoiatus: rosuvastatiiniga seoses on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest, k.a Stevensi-Johnsoni sündroom ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS), mille tekkimisel tuleb ravi kohe lõpetada. Patsiente tuleb teavitada nende nähtudest ja sümptomitest.
koostoime: tikagreloor võib põhjustada neerupuudulikkust ja mõjutada rosuvastatiini eritumist neerude kaudu, suurendades rosuvastatiini kuhjumise riski, mis võib viia neerutalitluse halvenemiseni, kreatiinfosfokinaasi sisalduse tõusu ja rabdomüolüüsini. Samaaegse ravi vajadusel on soovitatav kontrollida neerutalitlust ja kreatiinfosfokinaasi sisaldust seerumis.
Sakubatriil + valsartaan Südamepuudulikkuse ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: võivad tekkida hallutsinatsioonid, paranoia ja unehäired (nende tekkimisel tuleb ravi katkestada).
Talidomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: progresseeruva multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML), sh surmaga lõppenud PMLi risk - PMLi tekkest on teatatud mitu kuud kuni mitu aastat pärast talidomiidravi alustamist. Enamusel juhtudest kasutati samaaegselt deksametasooni või oli patsient varem saanud muud immunosupressiivset keemiaravi. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsiente tuleb jälgida. Patsientidel tuleb soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PMLi hindamine peab põhinema neuroloogilisel läbivaatusel, peaaju MRT'l ja tserebrospinaalvedeliku analüüsil JC-viiruse (JCV) DNA suhtes polümeraasi ahelreaktsiooni või ajubiopsia abil koos JCV määramisega. JCV suhtes negatiivne polümeraasi ahelreaktsioon ei välista PML-i. Alternatiivse diagnoosi puudumisel on põhjendatud edasine jälgimine ja hindamine. PML kahtluse korral tuleb ravimi edasine manustamine katkestada, kuni PML on välistatud. PML diagnoosi kinnitamisel tuleb ravi talidomiidiga lõpetada.
Tsisatrakuurium Skeletilihaste lõõgastamine üldanesteesia ja sedatsiooni korral hoiatused: lühikese poolväärtusaja tõttu ei ole toimet rinnaga toidetavale imikule oodata, kui ema jätkab imetamist pärast ravimi toime kadumist (st ligikaudu 3 tunni pärast).
kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
Upadatsitiniib Reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi ravi hoiatus: jaapanlastel on kõrgem vöötohatise tekke risk

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Anakinra Reumatoidartriidi, perioodilise palaviku sündroom jms ravi hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) on harva tekkinud süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidiga (sJIA) patsientidel. DRESSiga patsiendid võivad vajada haiglaravi, sest see seisund võib olla eluohtlik ning kui teist etioloogiat ei leita, tuleb anakinra kasutamine peatada ja kaalutleda muud ravi.
Atesolizumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: immuunsüsteemiga seotud rasked nahareaktsioonid (SCAR), sh Stevensi Johnsoni sündroom (SJS) ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN): kõrvaltoime raskusest lähtuvalt tuleb ravi katkestada 3. astme SCAR korral ning alustada ravi süsteemsete kortikosteroididega annuses 1…2 mg/kg ööpäevas prednisooni või ekvivalenti ööpäevas. Ravi võib taasalustada, kui kõrvaltoime on 12 nädala jooksul taandunud astmeni ? 1 ja kortikosteroidide annust on vähendatud ? 10 mg prednisooni või ekvivalenti ööpäevas. Ravi tuleb alaliselt lõpetada 4. astme SCAR korral ja manustada kortikosteroide. Ettevaatus vajalik patsiendil, kellel SCAR on tekkinud varasemalt teiste vähivastaste immunostimulantidega.
Asatiopriin Immuunsupressiivne ravi hoiatused ja kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsiooni idiosünkraatilise ilminguna võib mh tekkida ka nodoosne erüteem (vt ravimiteavet muude nähtude osas)
COVID-19 vaktsiin, ChAdOx1-S [rekombinantne] (Vaxzevria, AZ) Immuuniseerimine kõrvaltoimed: ülitundlikkus, anafülaksia
Evolokumab Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: peavalu, lihasvalu
Inoterseen Polüneuropaatia ravi amüloidoosi korral kõrvaltoime: allergiline reaktsioon
Joheksool Kontrastaine hoiatus ja kõrvaltoimed: allergia: beetablokaatoreid kasutavatel patsientidel, eriti astmahaigetel, võib bronhospasmi lävi olla madalam ja nad reageerivad halvemini ravile beeta-agonistide ja adrenaliiniga, mistõttu võib tekkida vajadus suuremate annuste kasutamiseksEntsefalopaatia võib avalduda neuroloogiliste nähtudena. Nähud ilmnevad harilikult mõne minuti või tunni jooksul pärast joheksooli manustamist ja mööduvad tavaliselt mõne päeva jooksul.
Jopromiid Kontrastaine hoiatus ja kõrvaltoimed: raskete naha kõrvaltoimete (SCAR) risk, sh SJS, TEN, DRESS ja AGEP risk, mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Enamik tekkis 8 nädala jooksul (AGEP 1...12 päeva, DRESS 2...8 nädala ja SJS/TEN 5 päeva kuni 8 nädala jooksul). Kui patsiendil on tekkinud jopromiidi kasutamise tagajärjel SCAR, ei tohi jopromiidi enam kunagi manustada.Entsefalopaatia võib avalduda neuroloogiliste nähtudena. Sümptomid ilmnevad harilikult mõne minuti või tunni jooksul pärast jopromiidi manustamist ja taanduvad üldiselt päevade jooksul.
Kabosantiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: kilpnäärme funktsiooni tuleb määrata kõigil patsientidel. Patsiente, kellel ravieelselt on hüpo- või hüpertüreoos, tuleb enne ravi alustamist kabosantiniibiga vastavalt ravida. Ravi ajal tuleb kõigil patsientidel regulaarselt hinnata kilpnäärme funktsiooni ja vajadusel vastavalt ravida.
Kanakinumab Immunosupressiivne ravi (perioodilise palaviku sündroom jms ravi) hoiatus ja kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) on harva tekkinud süsteemse juveniilse idiopaatilise artriidiga (sJIA) patsientidel. DRESSiga patsiendid võivad vajada haiglaravi, sest see seisund võib olla eluohtlik ning kui teist etioloogiat ei leita, tuleb kanakinumabi kasutamine peatada ja kaalutleda muud ravi.
Kannabidiool Epilepsia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: kannabidiool võib põhjustada kehakaalu langust või kehakaalu tõusu vähenemist. LGS, DS ja TSC patsientidel tundus see olevat seotud annusega. Söögiisu vähenemine ja kehakaalu langus võivad põhjustada pisut vähenenud pikkusekasvu. Pidevat kehakaalu langust / kehakaalu tõusu puudumist tuleks perioodiliselt kontrollida, et hinnata, kas kannabidiooliga ravi tuleb jätkata.
koostoime: rapamütsiini, everoliimuse ja nt takroliimusega ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud. Pidades silmas võimalikke koostoimeid, mis võivad viia mTOR inhibiitorite/kaltsineuriini inhibiitorite plasmakontsentratsiooni suurenemiseni, tuleb neid ravimeid manustada ettevaatusega ja kaaluda mTOR/kaltsineuriini inhibiitorite taseme jälgimist veres.
Karfilsomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: ventrikulaarne tahhükardia, äge pankreatiit, infusioonireaktsiooni ühe nähuna võib tekkida bradükardia.
Lidokaiinvesinikkloriid / fenüülefriinvesinikkloriid / tropikamiid Intraokulaarne anesteesia hoiatus ja kõrvaltoime: kasutamine madala eesmise kambriga patsientidel, kelle anamneesis on äge kitsanurga glaukoom ja / või pupilli ebapiisav laienemine, võib suurendada nii iridotseele kui ka lõdva iirise sündroomi riski.
Mükofenoolhape Äratõukereaktsiooni ravi hoiatus: mükofenoolhappel on tsütostaatiline toime B- ja T-lümfotsüütidele, seetõttu võib COVID-19 kulg olla raskem. Kliiniliselt olulise COVID-19 haigusega patsientidel tuleb kaaluda annuse vähendamist või ravi ajutist lõpetamist.
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: proteinuuria: väga harva on teatatud nefrootilisele sündroomile viitavast proteinuuriast. Histoloogia oli kõigil juhtudel sama nagu glomerulaarse mikroangiopaatia puhul (koos renaalsete trombidega või ilma). Pärast nintedaniibi lõpetamist on nähud taandunud. Nefrootilise sündroomi sümptomitega patsientidel tuleb kaaluda ravi katkestamist.
Nivolumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: skleroseeriv lihhen, muud lihheni vormid
Oktreotiid Akromegaalia ravi kõrvaltoime: atrioventrikulaarblokaad (suurte IV annuste kasutamisel)
Onasemnogeen abeparvovek 5q spinaalse lihasatroofia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia (TMA): teatatud müügiloa saamise järgselt, tekkinud umbes 1 nädal pärast infusiooni. TMA on äge ja eluohtlik seisund trombotsütopeenia ja mikroangiopaatilise hemolüütilise aneemiaga, võib kaasneda äge neerukahjustus. Infusioonijärgsel nädalal ja seejärel regulaarselt tuleb kontrollida trombotsüütide arvu. Kui patsiendil ilmnevad TMA-le iseloomulikud haigusnähud või kõrvalekalded analüüsides, tuleb konsulteerida TMA spetsialistiga ning alustada kohe TMA ravi.
Perampaneel Epilepsia ravi hoiatus: tahtlikust ja juhuslikust üleannustamisest on teatatud lastel (annus kuni 36 mg), ja täiskasvanutel (annus kuni 300 mg). Kõrvaltoimetena ilmnesid muutused vaimses seisundis, agitatsioon, agressiivne käitumine, kooma ja teadvuse taseme langus. Patsiendid taastusid jääknähtudeta. Spetsiifiline antidoot perampaneeli toimele puudub.
Primidoon Epilepsia ravi kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)
Strimvelis Raske kombineeritud immuunpuudulikkuse ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: äge T-raku tüüpi leukeemia (1 juht 4,7 aastat pärast ravi). Soovitatav on pikaajaline jälgimine (vt ravimiteave). Tsentraalveeni kateetrite kasutamisega seotud kõrvaltoimed (tõsised infektsioonid ja kateetri tromboseerumine).Siirdamise ebaedukus: mõned patsiendid on pidanud taasalustama pikaajalist ensüümasendusravi ja/või läbima tüvirakkude siirdamise. Jälgida raskete ja oportunistlike infektsioonide, immuunsüsteemi reaktivatsiooni näitajate ja IVIG asendusravi vajaduse suhtes; ravivastuse puudumise korral on soovitatav kasutada teisi ADA SCID ravivõimalusi. Nakkusetekitajate ülekande oht: pärast ravi tuleb patsienti jälgida infektsiooni nähtude suhtes ning vajadusel alustada vastavat ravi.Autoimmuunsus ADA-SCID patsientidel: (vt ravimiteave, lõik 4.8).Ettevaatus on vajalik alla 6 kuu või üle 6 aasta ja 7 kuu vanustel patsientidel (vt ravimiteave).Kõiki patsiente tuleb enne luuüdi kogumist testida HIV-1/2, HTLV-1/2, HBV, HCV ja mükoplasma suhtes (vt ravimiteave).
Doonorlus: Strimvelis’ega ravitud patsiendid ei tohi kunagi tulevikus loovutada doonorina siirdamiseks verd, elundeid, kudesid ega rakke. Vaktsineerimine elusviiruse vaktsiinidega ei ole soovitatav 6 nädala jooksul enne ning kuni hematoloogilise ja immunoloogilise taastumiseni pärast ravi Strimvelis’ega.
Trastuzumabemtansiin Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: ekstravasatsioon intravenoosse süste ajal võib tekitada lokaalset valu, raskeid koekahjustusi (erüteem, vesikulatsioon) ja epidermaalset nekroosi. Ekstravasatsiooni tekkimisel tuleb infusioon otsekohe lõpetada ja patsienti peab regulaarselt kontrollima, sest nekroos võib tekkida mõni päev või mõni nädal pärast süsti. Trastuzumabemtasiini ekstravasatsiooni raviks ei ole praegu teada ühtki spetsiifilist ravimeetodit.

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfaefmoroktokog Verituste ravi kõrvaltoimed: papuloosne lööve, seadmega seotud tromboos
Apiksabaan Trombemboolia ennetamine ja ravi kõrvaltoime: multiformne erüteem
Atesolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pemfigoid
Avatrombopaag Trombotsütopeenia ravi kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh pruritus, lööve, näoturse ja keeleturse
Bedakvillin Tuberkuloosi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: maksaensüümide aktiivsuse tõus lastel. 5-11-aastastel lastel (N=15) olid kõige sagedamad kõrvaltoimed seotud maksaensüümide aktiivsuse tõusuga (5/15; 33%); hepatotoksilisuse tõttu lõpetati ravi bedakvilliniga kolmel patsiendil. Maksaensüümide aktiivsuse tõus oli pöörduv pärast bedakvillini ja baasraviskeemi katkestamist
Blinatumomab Kasvajavastane ravi hoiatus: CD19-negatiivne retsidiiv - retsidiveerunud haigusega patsientidel on teatatud CD19-negatiivse B-eellasrakulis ALLi tekkest. Erilist tähelepanu tuleb pöörata CD19 ekspressiooni hindamisele luuüdi testimise ajal.
Liini vahetumine ALLilt AMLile – harva on retsidiveerunud haigusega patsientidel ravi ajal kirjeldatud liini vahetumist ALLilt AMLile, sh nendel, kellel algses diagnoosis ei esinenud immunofenotüüpilisi ja/või tsütogeneetilisi kõrvalekaldeid. Kõiki retsidiveerunud haigusega patsiente tuleb jälgida AMLi esinemise suhtes
Detsitabiin Kasvajavastane ravi hoiatus: diferentseerumissündroom (retinoehappe sündroom), mis võib põhjustada surma: esimeste diferentseerumissündroomile viitavate nähtude ja sümptomite ilmnemisel (respiratoorne distress, kopsuinfiltraadid, palavik, lööve, kopsuturse, perifeersed tursed, kiire kaalutõus, pleuraefusioonid, perikardiefusioonid, hüpotensioon ja neerufunktsiooni häire) tuleb kaaluda kortikosteroidide suurte annuste IV manustamist ja hemodünaamika jälgimist.
Diferentseerumissündroom võib esineda koos kaasneva leukotsütoosiga või ilma. Samuti võivad esineda kapillaaride lekke sündroom ja koagulopaatia. Tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist detsitabiiniga kuni sümptomite lahenemiseni
Ensalutamiid Kasvajavastane ravi hoiatus: kliinilistes uuringutes teatati teise primaarse pahaloomulise kasvaja juhtudest. 3. faasi kliinilistes uuringutes olid ensalutamiidiga ravitud patsientide kõige sagedamini teatatud ja platseebost sagedamini põievähk (0,3%), jämesoole adenokartsinoom (0,2%), üleminekurakk-kartsinoom (0,2%) ja põie üleminekurakk-kartsinoom (0,1%).
Patsientidele tuleb soovitada pöörduda viivitamatult arsti poole, kui nad täheldavad seedetrakti verejooksu nähte, makroskoopilise hematuuria või muid sümptomeid, nagu düsuuria või urineerimispakitsus
Fentanüül (transmukoosne) Valu ravi hoiatus: opioidid võivad põhjustada unega seotud hingamishäireid, sh tsentraalset uneapnoed ja unega seotud hüpokseemiat. Fentanüüli üleannustamise korral on täheldatud Cheyne Stokesi hingamise juhte, seda eriti südamepuudulikkuse anamneesiga patsientidel
Hüdroksükarbamiid Sirprakulise aneemia ravi hoiatus: üksikjuhtudel on üleannustamise korral tekkinud raset luuüdi pärssumine, kui ravimit kasutati annustes, mis ületasid ettenähtud annuse 2-10 korda
Irinotekaan Kasvajavastane ravi koostoime: apalutamiidiga koos võib irinotekaani metabolism muutuda. Kasvajavastased ained, sh flutsütosiin (5?fluorouratsiili eelravim) võivad tugevdada irinotekaani kõrvaltoimeid, nt müelosupressiooni
Jodiksanool Kontrastaine hoiatus: entsefalopaatia risk (nähtudena peavalu, nägemishäired, kortikaalne pimedus, segasusseisund, krambid, koordinatsioonikadu, hemiparees, afaasia, teadvusetus, kooma ja ajuturse) mõne minuti või tunni jooksul pärast jodiksanooli manustamist, möödub tavaliselt mõne päeva jooksul. Ravimit tuleb kasutada hematoentsefaalbarjääri häireid põhjustavate haigustega patsientidel ettevaatusega, sest need võivad suurendada HEB permeaablust kontrastaine suhtes ja suurendada entsefalopaatia tekkeriski
Ksülometasoliin Nina limaskesta turse vähendamine kõrvaltoime: ninaverejooks
Mifepristoon Raseduse katkestamine kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)
Mitotaan Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hüpogonadism meestel
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus: nintedaniib ei mõjuta olulisel määral etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli plasmakontsentratsiooni. Suukaudsete hormonaalsete kontratseptiivide efektiivsust võivad häirida oksendamine ja/või kõhulahtisus või muud seisundid, mille puhul imendumine võib olla häiritud. Naistel, kes kasutavad suukaudseid hormonaalseid kontratseptiive ja kellel esineb okendamine ja/või kõhulahtisus, tuleb soovitada kasutada alternatiivset väga efektiivset rasestumisvastast vahendit.
Onasemnogeen abeparvovek 5 q spinaalse lihasatroofia ravi kõrvaltoimed: äge maksapuudulikkus, äge maksakahjustus
Pegvaliaas Fenüülketonuuria ravi kõrvaltoime: anafülaksia
Prednisoloon Põletikuvastane ja immuunsupressiivne ravi kõrvaltoime: bradükardia
Semaglutiid 2. tüübi diabeedi ravi kõrvaltoime: angioödeem
Tamoksifeen Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: toksiline epidermaalne nekrolüüs
Tedisoliidfosfaat Infektsioonivastane ravi hoiatus: trombotsütopeenia - enamus trombotsütopeenia juhtudest esines soovitatavast kauem kestnud ravi korral. Neerupuudulikkusega patsientidel võib trombotsütopeenia teket seostada ravimiga. Patsiente, kellel tekib müelosupressioon, tuleb jälgida ja ravimi kasu/riski suhet tuleb uuesti hinnata. Ravi jätkamisel peab hoolikalt jälgima vererakkude arvu ja rakendama sobivaid ravistrateegiaid.
Tolvaptaan Polütsüstilise neeruhaiguse ravi kõrvaltoime: maitsetundlikkushäire, minestamine, nahakuivus, nõgestõbi, liigesvalu, lihasvalu
Tramadool Valu ravi kõrvaltoime: luksumine
hoiatus: uneaegsed hingamishäired - opioidid võivad põhjustada uneaegseid hingamishäireid, sealhulgas tsentraalset uneapnoed ja uneaegset hüpokseemiat. Neerupealiste puudulikkus - Opioidid võivad põhjustada pöörduvat neerupealiste puudulikkust, mis nõuab jälgimist ja glükokortikoidide asendusravi. Ägeda või kroonilise neerupealiste puudulikkuse sümptomid võivad olla nt tugev kõhuvalu, iiveldus ja oksendamine, madal vererõhk, äärmuslik väsimus, söögiisu langus ning kehakaalu langus
Vedolizumab Haavandilise koliidi, Chroni tõve ravi kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Adalimumab Reumatoidartriidi, psoriaasi, hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: kehakaalu suurenemine (1-2 aasta pikkuse ravi korral 5-6 kg)
Anastrosool Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: depressioon
Avatrombopaagmaleaat Trombotsütopeenia ravi hoiatused: Avatrombopaagi ekspositsioon võib suureneda patsientidel, kellel on CYP2C9
2 ja CYP2C9
3 toime kadu põhjustavad polümorfismid.
Immuuntrombotsütopeeniaga patsientidel on pärast ravi lõpetamist avatrombopaagiga tõenäoliselt oodata trombotsütopeenia kordumist (jälgida trombotsüütide arvu). Soovitatav on uuesti alustada immuuntrombotsütopeenia ravi.
Trombopoetiini retseptori agonistid võivad stimuleerida olemasolevate hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate, näiteks müelodüsplastilise sündroomi progresseerumist.
Avelumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüponatreemia, Milleri-Fisheri sündroom, interstitsiaalne kopsuhaigus, enteriit, proktiit, vitiliigo, psoriasiformne dermatiit, lame lihhen, reumatoidartriit, artriit, oligoartriit, polüartriit, neerupuudulikkus, nefriit, vaba türoksiini suurenemine
hoiatused: 3. astme lööbe korral tuleb ravi edasi lükata, kuni kõrvaltoimed on leevenenud 0...1. astmeni, 4. astme või korduva 3. astme lööbe või kinnitatud Stevensi-Johnsoni sündroomi (SJS) või toksilise epidermaalse nekrolüüsi (TEN) korral tuleb ravi alatiseks lõpetada.
Bortesomiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: Guillain-Barré sündroom, demüeliniseeriv polüneuropaatia
Daratumumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: tsütomegaloviirusinfektsioon
Deoksükoolhape Lõuatsialuse rasvaladestuse ravi kõrvaltoime: süstekoha armistumine
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: immuuntrombotsütopeenia
Ertapeneem Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: ülitundlikkusvaskuliit
Esketamiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: psühhomotoorne aeglustumine, emotsionaalne distress, düsfooria, tähelepanuhäire, nüstagm, psühhomotoorne hüperaktiivsus, kurguärritus, orofarüngeaalne valu, külm higi, jõuetus, nutmine, kõnnakuhäire
Hüdrokortisoon (tootenimi: Alkindi) Immuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravi kõrvaltoime ja hoiatus: adrenaalne kriis võib tekkida, kui patsient viiakse konventsionaalsetelt suukaudsetelt purustatud või segatud hüdrokortisooni ravimvormidelt üle Alkindile. Esimesel nädalal pärast üleviimist soovitatakse patsiente tähelepanelikult jälgida.
Meningokoki serogruppide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiin (Nimenrix) Immuniseerimine kõrvaltoime: lümfadenopaatia
Mükofenolaatmofetiil Äratõukereaktsiooni vältimine kõrvaltoime: turuletulekujärgselt on kirjeldatud de novo puriini sünteesi inhibiitoritega seotud ägedat põletikusündroomi paradoksaalse proinflammatoorse reaktsioonina mükofenolaatmofetiili ja mükofenoolhappe suhtes, mida iseloomustavad palavik, artralgia, artriit, lihasevalu ja põletikumarkerite sisalduse suurenemine. Kirjanduses avaldatud juhukirjeldused näitasid kiiret paranemist pärast ravimpreparaadi kasutamise lõpetamist.
Pegfilgrastiim Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: turuletulekujärgses vaatlusuuringus on pegfilgrastiimi manustamist keemiaravi ja/või kiiritusravi ajal seostatud müelodüsplastilise sündroomi (MDS) ja ägeda müeloidse leukeemia (AML) tekkega rinna- ja kopsuvähiga patsientidel.
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: neutropeenia, türeoidiit, müokardiit, dermatiit
Romipostiim immuun-trombotsütopeenia (ITP) ravi kõrvaltoime: bronhiit
Somatropiin Kasvuhormooni puudulikkuse ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: pankreatiit on harvaesinev kõrvaltoime, millele võib viidata kõhuvalu
Günekomastia võib tekkida sagedamini kui seni arvati ( ? 1/1000 kuni < 1/100)
Teikoplaniin Infektsioonivastane ravi hoiatus: kirjanduses avaldatud andmete põhjal on nefrotoksilisuse hinnanguline esinemissagedus umbes 2% patsientidel, kes saavad madala küllastusannuse keskmiselt 6 mg/kg kaks korda päevas, millele järgneb säilitusannus keskmiselt 6 mg/kg üks kord päevas. Annuse suurenedes nefrotoksilisuse risk tõuseb.
Tenofoviirdisoproksiil HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime ja hoiatused: Luukahjustused, nagu osteomalaatsia, mis võivad väljenduda püsiva või tugevneva luuvaluna ning mille tõttu võivad aeg-ajalt tekkida ka luumurrud, võivad olla seotud tenofoviirdisoproksiilist põhjustatud neerude proksimaalse tubulopaatiaga. Samuti võib tenofoviirdisoproksiil põhjustada luu mineraalse tiheduse (LMT) vähenemist. Imetamine: üldjuhul, kui vastsündinul on sündimisel B-hepatiidi ennetus asjakohaselt tehtud, võib B-hepatiidiga ema oma last imetada. Tenofoviir eritub rinnapiima väga madalas kontsentratsioonis ja imikute kokkupuudet rinnapiima kaudu peetakse tähtsusetuks; kõrvaltoimetest ei ole teatatud.

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alogliptiin (ja kombinatsioonid) Suhkurtõve ravi kõrvaltoimed: bulloosne pemfigoid – selle kahtlusel tuleb ravi alogliptiiniga lõpetada; interstitsiaalne nefriit
Amoksitsilliin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: aseptiline meningiit
Apalutamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: vähenenud söögiisu, toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN)
Buprenorfiin Valu ravi hoiatus: koos rahustitega (nt bensodiasepiinid) suureneb sedatsiooni, hingamisdepressiooni, kooma ja surma oht. Patsiente tuleb jälgida hingamisdepressiooni ja sedatsiooni tekke suhtes. Opioidid võivad mõjutada hüpotaalamus-hüpofüüs-adrenaal või ?sugunäärmete telgesid (prolaktiini taseme tõus seerumis ja kortisooli ning testosterooni taseme langus plasmas). Need hormonaalsed muutused võivad avalduda kliiniliste sümptomitena
Dupilumab Atoopilise dermatiidi, astma, rinosinusiidi ravi hoiatus: dupilumabiga seoses on teatatud konjunktiviidi ja keratiidi juhtudest, peamiselt atoopilise dermatiidiga patsientidel. Mõned patsiendid teatasid nägemishäiretest (nt hägune nägemine) seoses konjunktiviidi ja keratiidiga
Eksenatiid Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: mao aeglustunud tühjenemine
Emtritsitabiin/ Tenofoviiralafenamiid HIV infektsiooni ravi hoiatus: emtritsitabiin/tenofoviiralafenamiid võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet
Emtritsitabiin/ Tenofoviiralafenamiid/ Biktegraviir HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom
Etosuksimiid Epilepsia ravi kõrvaltoimed: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega kulgevad ravimreaktsioonid (DRESS), trombotsütopeenia
Flukloksatsilliin Infektsioonivastane ravi hoiatus: hüpokaleemia (potentsiaalselt eluohtlik), mis võib olla lisakaaliumi suhtes resistentne. Suuremate annuste kasutamisel on soovitatav regulaarselt mõõta kaaliumitaset. Sellele riskile tuleb tähelepanu pöörata ka flukloksatsilliini kombineerimisel hüpokaleemiat põhjustavate diureetikumidega või kui esinevad muud hüpokaleemia tekkimise riskitegurid (nt alatoitlus, neerutorukeste funktsioonihäired)
hoiatus: söögitoruvalu ja seotud nähud (ösofagiit, põletustunne söögitorus, kurguärritus, orofarüngeaalne valu või suuvalu). Suukaudseid ravimvorme tuleb võtta vähemalt 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki klaasitäie veega, et vähendada söögitoruvalu riski. Pärast ravimi võtmist ei tohi kohe heita pikali
Flukonasool Seeninfektsioonide ravi hoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsiooni (DRESS) risk. Andmed mitme tuhande raseda kohta, keda raviti esimesel trimestril flukonasooli kumulatiivse annusega ? 150 mg, ei näita loote väärarengute esinemissageduse üldise riski suurenemist. Ühes suures vaatlevas kohortuuringus seostati suukaudse flukonasooli ekspositsiooni esimese trimestri ajal lihaste ja luustiku väärarengute riski vähese suurenemisega, mis vastas ligikaudu 1 täiendavale juhule 1000 naise kohta, keda raviti kumulatiivsete annustega ? 450 mg, võrreldes naistega, keda raviti paiksete asoolidega, ja ligikaudu 4 täiendavale juhule 1000 naise kohta, keda raviti kumulatiivsete annustega üle 450 mg.
Uuringud on näidanud muude Candida liikide kui C. albicans’i põhjustatud infektsioonide leviku suurenemist. Need on flukonasooli suhtes sageli loomupäraselt resistentsed (nt C. krusei ja C. auris) või väiksema tundlikkusega (C. glabrata)

koostoime: tolvaptaani ekspositsioon suureneb oluliselt (AUC väärtus 200%; Cmax i väärtus 80%) koos flukonasooliga - kõrvaltoimete oht (diureesi suurenemine, dehüdratsioon, äge neerupuudulikkus)
Galantamiin Alzheimeri tõvega seotud dementsuse ravi hoiatus: QTc-intervalli pikenemise risk, ravimi üleannustamisel Torsade de pointes risk. Kasutada ettevaatusega QTc-intervalli pikenemise, QTc-intervalli mõjutavaid ravimeid võtvatel ning südamehaiguste või elektrolüütide tasakaaluhäirega patsientidel
Glatirameeratsetaat Hulgiskleroosi ravi hoiatus: maksakahjustus - turuletulekujärgselt on harva teatatud raskekujulise maksakahjustuse juhtudest (sh ikterusega hepatiit, maksapuudulikkus ja üksikutel juhtudel maksasiirdamist vajanud kahjustus). Neil juhtudel tekkis maksakahjustus päevade kuni aastate jooksul pärast ravi alustamist. Kaasuvate seisundite hulka kuulusid alkoholi liigtarbimine, olemasolev või varem esinenud maksakahjustus ja muude potentsiaalselt hepatotoksiliste ravimite kasutamine
Iksasomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: tuumori lüüsi sündroom, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES), transversaalne müeliit, Stevensi-Johnsoni sündroom, äge febriilne neutrofiilne dermatoos
Ipilumab Kasvajavastane ravi hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud soliidorgani transplantaadi äratõukereaktsioonist. Soliidorgani transplantaadi retsipientidel võib ravi ipilimumabiga suurendada äratõukereaktsiooni riski (kaaluda tuleb ipilimumabiga ravist saadavat kasu ja võimaliku äratõukereaktsiooni riski)
Kanagliflosiin (ja kombinatsioonid) Suhkurtõve ravi kõrvaltoimed: kuseteede infektsioonid (sh püelonefriit ja urosepsis), mis viisid tihti ravi katkestamiseni. Tüsistunud kuseteede infektsioonidega patsientidel tuleb kaaluda ravi ajutist katkestamist
Karfilsomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: trombootiline trombotsütopeeniline purpur, hüperglükeemia, posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom (PRES). Uuringus, milles võrreldi Kyprolis’e manustamist koos daratumumabi ja deksametasooniga (KdD) Kyprolis’e manustamisega koos deksametasooniga (Kd), esines surmajuhtumeid kõrvaltoimete tõttu 30 päeva jooksul mis tahes uuringuravimi viimase annuse manustamisest KdD ravirühmas 10%-l patsientidest ja Kd ravirühmas 5%-l patsientidest. Kõige sagedasem surmapõhjus mõlemas ravirühmas (KdD vs. Kd) olid infektsioonid (5% vs. 3%). Ravitekkeliste surmaga lõppevate kõrvaltoimete risk oli kõrgem uuritavatel vanuses ? 65 aastat
Lamotrigiin Epilepsia, bipolaarse häire ravi kõrvaltoime: tubulointerstitsiaalne nefriit, tubulointerstitsiaalse nefriidi ja uveiidi sündroom
Lorlatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: psühhootilised häired, vaimse seisundi muutused. Kõige sagedamini olid uuringutes ravi alatise lõpetamise põhjuseks kognitiivsed häired ja psühhootilised häired
Mesalasiin Haavandilise koliidi ravi hoiatus: raskete nahareaktsioonide, sh Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilise epidermaalse nekrolüüsi risk. Nahareaktsiooni esimeste nähtude ja sümptomite tekkimisel, nt nahalööbe, limaskestakahjustuste või mis tahes muude ülitundlikkuse nähtude ilmnemisel tuleb ravi katkestada
Metamisool Valuvaigisti kõrvaltoimed: maksakahjustus, sh äge hepatiit, nahakollasus, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine
koostoime: koos bupropiooni, efavirensi, metadooni, valproaadi, tsüklosporiini, takroliimuse või sertraliiniga võib nende ravimite plasmakontsentratsioon väheneda koos kliinilise efektiivsuse võimaliku vähenemisega
Naatriumoksübaat Narkolepsia ravi hoiatused: laste puhul on oluline, et nende kehakaalu (ja selle võimalikku langust) kontrollitaks regulaarsete intervallidega, eriti annuse tiitrimisel, et tagada naatriumoksübaadi sobiva annuse manustamine. Laste ja noorukite puhul tuleb hinnata võimalikke suitsidaalseid või depressiivseid seisundeid enne ravi alustamist naatriumoksübaadiga ja jälgida mis tahes raviga seotud nähte. Alkohol võib suurendada naatriumoksübaadi kesknärvisüsteemi ja respiratoorsete depressantide toimet lastel ja noorukitel, kes võtavad naatriumoksübaati. Lapsevanem/hooldaja peab jälgima lapse hingamist pärast naatriumoksübaadi võtmist, et hinnata, kas esimese kahe tunni jooksul esineb hingamises normist kõrvalekaldeid, nt raske hingamine, uneapnoe, huulte/näo tsüanoos. Hingamishäirete tekkimise korral tuleb pöörduda arsti poole
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus: isheemiline koliit (teatatud turuletulekujärgselt, sh letaalse lõppega juhud)
Okrelizumab Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: hilist tüüpi neutropeenia (võib tekkida 4 nädalat kuni mitu kuud pärast viimast infusiooni)
Siponimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: basaalrakuline kartsinoom
Tenofoviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: osteomalaatsia, luu mineraalse tiheduse (LMT) vähenemine
Zonisamiid Epilepsia ravi hoiatus: hüperammoneemia - risk suurem samaaegselt teisi hüperammoneemiat põhjustavaid ravimeid (nt valproaat) võtvatel patsientidel või kellel esineb kaasuv uureatsükli häire või mitokondrite aktiivsuse vähenemine maksas. Patsientidel, kellel tekib zonisamiidravi ajal seletamatu letargia või vaimse seisundi muutus, tuleks kaaluda hüperammoneemilise entsefalopaatia võimalust ja mõõta vere ammooniumisisaldust

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Bosutiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime ja hoiatus: fotosensitiivsuse riski tõttu tuleb vältida või minimeerida kokkupuudet otsese päikesevalguse või ultraviolettkiirgusega (UV). Patsientidel soovitatakse kasutada kaitseriietust ja päikesekaitsekreemi, millel on kõrge päikesekaitsefaktor (SPF)
Brentuksimabvedotiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: infusioonikoha ekstravasatsioon (naha punetus, valu, turse, villide teke või naha irdumine)
Fenobarbitaal Epilepsia ravi hoiatus: samaaegselt valproehappe ja fenobarbitaaliga ravitavaid patsiente peab jälgima hüperammoneemia nähtude suhtes. Pooltel teatatud juhtudest oli hüperammoneemia asümptomaatiline ja entsefalopaatia ei pruugi kliiniliselt avalduda
Fingolimood Hulgiskleroosi ravi hoiatus: ravi ajal fingolimoodiga on esinenud herpes simplex’i ja varicella zoster’i viiruse põhjustatud tõsised, eluohtlikud ja mõnikord surmavad herpesentsefaliidi, meningiidi või meningoentsefaliidi juhud. Kui tekib entsefaliit, meningiit või meningoentsefaliit, tuleb ravi fingolimoodiga katkestada ja alustada vastavale infektsioonile asjakohase raviga.
kõrvaltoime: äge maksapuudulikkus
Hüdroksüklorokviin Reumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktika kõrvaltoimed: suitsidaalne käitumine ja psühhiaatrilised häired. Psühhiaatrilised kõrvaltoimed tekivad tüüpiliselt esimese kuu jooksul pärast hüdroksüklorokviinravi alustamist ja neist on teatatud ka patsientidel, kellel ei ole psühhiaatrilisi häireid varem esinenud. Patsientidele tuleb öelda, et nad pöörduksid otsekohe arsti poole, kui neil tekivad ravi ajal psühhiaatrilisele haigusele viitavad sümptomid.
Ibuprofeen Valuravi kõrvaltoime: valgustundlikkusreaktsioonid
Kapetsitabiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: angioödeem
Klobetasool Psoriaasi ravi hoiatused: klobetasooli sobimatult pikaaegsel kasutamisel on teatatud rasketest kõrvaltoimetest. Ravi kestus peab vastama ravimi omaduste kokkuvõttes soovitatud maksimaalsele ravi kestusele maksimaalse annusega 25 mg klobetasooli nädalas (ekvivalentne 50 g kreemi/salviga või 50 ml lahusega nädalas). Pikaajalisel ja soovitatust suuremate annuste kasutamisel ninng kombinatsioonis teiste tugevate suukaudsete/paiksete kortikosteroidide või immuunsupressantidega (nt metotreksaat, mükofenolaatmofetiil) on teatatud raskete infektsioonide (sh nekrotiseeriva fastsiidi), süsteemse immunosupressiooni (mis mõnikord põhjustab pöörduvaid Kaposi sarkoomi koldeid) juhtudest ja osteonekroosi juhtudest. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda nõrgema kortikosteroidi kasutamist.
Lisdeksamfetamiin Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi, söömishäirete ravi kõrvaltoime: minestamine
Mekvitasiin Allergiliste haiguste ravi kõrvaltoime: treemor
Oritavantsiin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: infusiooniga seotud reaktsioonid (valu rinnus, ebamugavustunne rinnus, külmavärinad, treemor, seljavalu, kaelavalu, düspnoe, hüpoksia, kõhuvalu ja palavik)
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: vaskuliit
Ruksolitiniib Põrna suurenemise ravi müelofibroosi korral kõrvaltoime: pantsütopeenia, HBV taasteke
Saccharomyces boulardii Sooletalitlushäirete ravi kõrvaltoime: sepsis kriitiliselt haigetel või pärsitud immuunsusega patsientidel
Vankomütsiin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoimed ja hoiatused: vankomütsiiniga seoses on teatatud rasketest nahaga seotud kõrvaltoimetest (SCAR), sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP), mis võivad olla eluohtlikud või lõppeda surmaga. Rasketele reaktsioonidele viitavate nähude ja sümptomite tekkimisel tuleb ravi vankomütsiiniga kohe lõpetada ja kaaluda alternatiivset ravi. Kui patsiendil on tekkinud vankomütsiini ravi ajal SCAR, siis ei tohi tal ravi vankomütsiiniga enam kunagi taasalustada
hoiatus: neerupuudulikkusega, sh anuuria, patsientidel tuleb kasutada ettevaatusega, kuna pikaajaliste kõrgete plasmakontsentratsioonide puhul on toksiliste toimete tekkevõimalus suurem
hoiatus: suurte annuste ja pikaajalise ravi korral, eeskätt neerufunktsiooni häirega või kuulmislangusega patsientidel, nagu ka nefro- või ototoksiliste ravimite samaaegsel kasutamisel on näidustatud regulaarne vankomütsiini plasmakontsentratsioonide kontrollimine
kõrvaltoime ja hoiatus: pärast vankomütsiini intrakameraalset või intravitreaalset kasutamist kaeoperatsiooni ajal või järel on üksikjuhtudel esinenud hemorraagilist oklusiivset reetina vaskuliiti (HORV), sh püsivat nägemiskaotust. Vankomütsiin ei ole registreeritud intrakameraalseks ega intravitreaalseks kasutamiseks, kaasa arvatud endoftalmiidi profülaktikaks
Verapamiil Kõrgvererõhktõve ravi kõrvaltoime: üleannustamisel võib esineda äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS)
koostoime: verapamiili koosmanustamine metformiiniga võib vähendada metformiini tõhusust

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfasebelipaas Ainevahetushaiguse ravi kõrvaltoime ja hoiatused: immunogeensus - patsientidel on tekkinud alfasebelipaasi vastaseid antikehi. Imikutel on laste ja täiskasvanutega võrreldes täheldatud ravimivastaste antikehade suuremat esinemissagedust. Andmeid on vähe, et teha järeldusi neutraliseerivate antikehade tekke ja seotud ülitundlikkusreaktsioonide või suboptimaalse kliinilise ravivastuse vahelise seose kohta.
Pearinglus - võib mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet
Baritsitiniib Reumatoidartriidi, atoopilise dermatiidi ravi kõrvaltoimed: kõhuvalu, peavalu
Bendamustiin Kasvajavastane ravi hoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) juhud (sh surmaga lõppenud) pärast rituksimabi või obinutusumabi kombinatsiooni kasutamist; mittemelanoomset tüüpi nahavähi (basaalrakuline kartsinoom ja lamerakk-kartsinoom) suurenenud risk (täheldati kliinilistes uuringutes) - nahavähi riskifaktoritega patsientidel on soovitatav teha perioodiliselt nahauuringuid
Brivaratsetaam Epilepsia ravi koostoime: kannabidiooli samaaegne kasutamine võib suurendada brivaratsetaami plasmataset, mida võib põhjustada CYP2C19 inhibeerimine (piiratud kliinilised andmed, kliiniline olulisus on ebaselge)
Busulfaan Kasvajavastane ravi koostoime: busulfaani ja deferasiroksi koosmanustamisel on täheldatud busulfaani plasmataseme suurenemist. Soovitatav on regulaarselt jälgida busulfaani plasmataset ja vajadusel kohandada busulfaani annust
Dabrafeniib / trametiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: sarkoidoos - dabrafeniibi ja trametiniibi kombinatsioonravi saanud patsientidel on teatatud sarkoidoosi juhtudest, mis enamasti hõlmab nahka, kopse, silmi ja lümfisõlmi. Oluline on mitte pidada sarkoidoosi haiguse süvenemiseks ja vastavalt ravida
Dolutegraviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: dolutegraviir eritub rinnapiima väikeses koguses, mõju imikule ei ole teada. HIV infektsiooniga naistel soovitatakse mitte mingil tingimusel last rinnaga toita, et vältida HIV ülekannet
Fenüülefriin (silmaravimina) 10% Müdriaasi tekitamine vastunäidustus: alla 12-aastased lapsed (tõsiste süsteemsete kõrvaltoimete oht). 12-18-aastaste laste kohta andmed puuduvad – ravimit ei soovitata neil kasutada neil
Flutikasoon (laktoosi sisaldavad preparaadid) Astma profülaktika, KOK ravi vastunäidustus: raske piimavalguallergia
Ibrutiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: (krooniline) E-hepatiit - patsiente jälgida palaviku, maksatalitluse häirete, neutropeenia ja infektsiooni suhtes, vajadusel rakendada infektsioonivastast ravi vastavalt näidustusele
Jopadimool Radiofarmatseutikum kõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid (sh Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos), hemipleegia, Kounise sündroom
Kondrotsüütide sferoidid (Spherox) Liigesekõhre kahjustuste ravi kõrvaltoimed: tselluliit, osteomüeliit, infektsioosne artriit, artrofibroos, osteofüütide moodustumine, pneumoonia (kirurgilise protseduuriga seotud)
Lamotrigiin Epilepsia ravi hoiatus: fotosensitiivsusreaktsioonid suure annuse korral (>400 mg) pärast annuse suurendamist või kiiret ülestiitrimist
Lenvatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: lõualuu osteonekroos - ettevaatus vajalik, kui lenvatiniibi kasutatakse koos antiresorptiivse ravi ja/või teiste angiogeneesi inhibiitoritega või pärast neid. Enne ravi lenvatiniibiga tuleb kaaluda hammaste kontrollimist ja sobivat ennetavat hambaravi (invasiivsed stomatoloogilised protseduurid on riskiteguriks). Patsientidel, kes on varem saanud või saavad intravenoosseid bisfosfonaate, tuleb võimaluse korral vältida invasiivseid stomatoloogilisi protseduure
Metreleptiin Lipodüstroofia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: autoimmuunhaiguste, sh raske autoimmuunse hepatiidi progresseerumist/ägenemist on täheldatud mõnedel patsientidel, kuid põhjuslikku seost ei ole tõestatud. Autoimmuunhaigusega patsientidel tuleb hoolikalt kaaluda metreleptiinravi võimalikku kasu ja riske
Naltreksoon/bupropioon Kehakaalu langetamine kõrvaltoime: kutaanne erütematoosne luupus
koostoime: digoksiini plasmatase võib väheneda naltreksooni/bupropiooni samaaegsel manustamisel. Naltreksooni/bupropiooni kasutamise lõpetamisel võib digoksiini kontsentratsioon tõusta (patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiini mürgistuse suhtes)
Nilotiniib Kasvajavastane ravi koostoime: statiinidega koos või suureneda müopaatia, sh rabdomüolüüsi risk
kõrvaltoime: näohalvatus
Patisiraan Päriliku amüloidoosi ravi kõrvaltoime: sügelemine
Pirfenidoon Idiopaatilise kopsufibroosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: pirfenidooniga ravitud patsientidel on teatatud hüponatreemiast, mille sümptomid võivad olla tagasihoidlikud ja kaasuvate haiguste poolt varjatud. Seetõttu on soovitatav vastavate laboratoorsete näitajate regulaarne jälgimine, eriti kui esinevad sellele viitavad nähud ja sümptomid, nagu iiveldus, peavalu või pearinglus
Pregabaliin Epilepsia, ärevuse, neuropaatilise valu ravi hoiatus: hingamise pärssimine (oht suurem respiratoorse või neuroloogilise haiguse, neerukahjustuse, samaaegselt KNS depressiooni põhjustavaid aineid kasutavatel ja eakatel patsientidel)
Sarilumab Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon (nii divertikuliidiga kui ka divertikuliidita patsientidel)
Tseftriaksoon Infektsioonivastane ravi hoiatus: entsefalopaatia, eelkõige raske neerukahjustusega või KNS häiretega eakatel patsientidel. Entsefalopaatia kahtluse korral (nt teadvushäireid, vaimse seisundi muutused, müokloonus, krambid) tuleb kaaluda tseftriaksoonravi peatamist
Voretigeen-neparvovek Päriliku võrkkesta düstroofia ravi kõrvaltoime: klaaskeha hägusus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfasusoktokog Hemofiilia ravi kõrvaltoime: anamnestiline reaktsioon: anamnestiline inhibiitorite tõus võib kaasa tuua alfasusoktokogi väheneva mõju ja verejooksu jätkumise
Burosumab Hüpofosfateemia ravi kõrvaltoime: vere fosforisisalduse suurenemine
Edotreotiid Radiofarmatseutikum koostoime: kortikosteroidid võivad kutsuda esile somatostatiini 2. alamtüübi retseptorite (SSTR2) mahareguleerimise. Glükokortikosteroidide suurte annuste korduv manustamine enne gallium (68Ga)-edotreotiidi manustamist võib põhjustada ebapiisavat SSTR2 ekspressiooni somatostatiiniretseptor-positiivsete neuroendokriintuumorite (NET) adekvaatseks visualiseerimiseks
Efavirens HIV-infektsiooni ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: ataksia ja entsefalopaatia, mis võivad ilmneda kuid kuni aastaid pärast efavirensiga ravi alustamist - teatatud turuletulekujärgselt efavirensi suurte plasmakontsentratsioonidega seoses. Mõnel juhul on hilise algusega neurotoksilisus esinenud patsientidel, kellel olid CYP2B6 geneetilised polümorfismid, mille puhul vaatamata efavirensi standardsele annustamisele olid efavirensi kontsentratsioonid suuremad. Tõsise neuroloogilise kõrvaltoime ilmnemisel tuleb hinnata efavirensi ravi lõpetamise vajadust
Etanertsept Reumatoidartriidi, psoriaasi ravi kõrvaltoime: Kaposi sarkoom
Ivakaftoor+tesakaftoor Tsüstilise fibroosi ravi kõrvaltoime: iiveldus
Levetiratsetaam Epilepsia ravi kõrvaltoime ja hoiatus: QT-intervalli pikenemine (pikenenud QTc-intervalliga patsientide, samaaegselt QTc-intervalli mõjutavate ravimitega ravitavate patsientide või juba olemasoleva südamehaigusega või elektrolüütide häiretega patsientide ravimisel tuleb levetiratsetaami kasutada ettevaatusega)
Meropeneem+vaborbaktaam Infektsioonivastane ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: meropeneemi saavatel patsientidel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (sh äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos); nähtude ilmnemisel tuleb ravi meropeneemiga otsekohe lõpetada ja kaaluda teisi ravivõimalusi
Nikotiin (suuõõne sprei) Tubakasõltuvuse ravi kõrvaltoime: köha
Osimertiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: kutaanne vaskuliit
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: Sjögreni sündroom
Perampaneel Epilepsia ravi kõrvaltoimed ja hoiatused: müoklooniliste krambihoogude ja absaansi-tüüpi krambihoogudega patsiente tuleb perampaneeli ravi ajal jälgida, kuna ravi võib krambihooge esile kutsuda või raskendada kulgu. Lastel võib võrreldes noorukite ja täiskasvanutega tekkida sagedamini unisust, ärrituvust, agressiivsust ja agitatsiooni; muus osas on ohutusprofiil lastel sarnane
Propafenoon Südame rütmihäirete ravi hoiatused: proarütmiline toime - võib põhjustada uusi või halvendada olemasolevaid rütmihäireid. Üleannustamisel on teatatud ka metaboolse atsidoosi tekkest
Rasagiliin Parkinsoni tõve ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: rasagiliin võib põhjustada päevast uimasust, unisust ja uinumist igapäevategevuste ajal (eriti koos teiste dopaminergiliste ravimitega). Patsiente tuleb hoiatada võimalike koostoimete eest teiste ravimitega. Patsiendid, kellel on esinenud unisus ja/või ootamatu uinumine, peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist
Temsiroliimus Kasvajavastane ravi kõrvaltoime ja hoiatus: koosmanustamine ravimitega, mis sisaldavad nt propüleenglükooli või etanooli, võib põhjustada etanooli kuhjumist ja kõrvaltoimete teket, eriti aeglase ja ebaküpse ainevahetusega väikelastel.
Tsitalopraam, estsitalopraam, venlafaksiin, desvenlafaksiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, milnatsipraan, paroksetiin, sertraliin Depressiooni ravi kõrvaltoime ja hoiatus: SSRId/SNRId võivad tõsta sünnitusjärgse hemorraagia riski (vaatlusandmete põhjal vähem kui 2-kordne riski tõus pärast kokkupuudet SSRIde/SNRIdega kuu aja jooksul enne sünnitust).
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoime ja hoiatus: SSRId/SNRId võivad tõsta sünnitusjärgse hemorraagia riski (vaatlusandmete põhjal vähem kui 2-kordne riski tõus pärast kokkupuudet SSRIde/SNRIdega kuu aja jooksul enne sünnitust). Kuigi vortioksetiiniga vastavad uuringud puuduvad, ei saa riski välistada.
Zolpideem Unehäirete ravi vastunäidustus: uneaegsed käitumishäired varasemal zolpideemi kasutamisel

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Abirateroon Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon  
Aflibertsept Maakula degeneratsiooni ravi kõrvaltoime: võrkkesta hemorraagia  
Alfa-2a-interferoon; alfa-2a-peginterferoon Leukeemi, hepatiitide ravi kõrvaltoime: nägemisnärvi põletik  
Bacillus clausii antibiootikumidele multiresistentsed spoorid Kõhulahtisuse ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: immuunsupresseeritud või raskelt haigetel patsientidel ning enneaegsetel vastsündinutel on teatatud baktereemia, septitseemia ja sepsise juhtudest. Mõni kriitiliselt haige patsient suri. Neil patsiendirühmadel tuleb ravimit vältida  
Daptomütsiin Infektsioonide ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: rasked naha kõrvaltoimed (eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), mis võivad lõppeda surmaga. Neile reaktsioonidele viitavate sümptomite tekkimisel tuleb daptomütsiini kasutamine kohe lõpetada ja kaaluda teist ravi. Kui patsiendil on daptomütsiini kasutamisel tekkinud raske naha kõrvaltoime, ei tohi sellel patsiendil daptomütsiini enam kunagi uuesti kasutada  
Dimetüülfumaraat Psoriaasi ravi kõrvaltoime: Herpes zoster  
Dolutegraviir HIV-infektsiooni ravi kõrvaltoimed: kehakaalu ja ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine  
Fluorokinoloonid (tsiprofloksatsiin, levofloksatsiin, norfloksatsiin, ofloksatsiin, moksifloksatsiin) Infektsioonivastane ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: fluorokinoloone (FK) saavatel patsientidel on teatatud aordi aneurüsmi ja dissektsiooni juhtudest, millele on mõnikord järgnenud tüsistus aordi lõhkemise näol (sh surmaga lõppenud) ning erinevate südameklappide regurgitatsiooni/puudulikkuse juhtudes. FK tohib alles pärast hoolikat kasu ja riski hindamise ning teiste ravivõimaluste kaalumist kasutada patsientidel, kelle perekonnas esineb aneurüsme või kaasasündinud südameklapihaiguseid, või patsientidel, kellel on juba diagnoositud aordi aneurüsm ja/või dissektsioon või südameklapihaigus, või kellel on teiste riskitegurite või seisundite olemasolul eelsoodumus (vt ravimiinfost). Aordi aneurüsmi ja dissektsiooni ning nende lõhkemise oht võib olla suurem ka patsientidel, keda ravitakse samal ajal süsteemsete kortikosteroididega  
Idelalisiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)  
Klofarabiin Kasvajavastane ravi hoiatus: lahjendamisel tuleb lahus filtreerida (vastasel juhul oht tahkete osakeste sisalduseks)  
Levodopa (inhalatsioonipulber kõvakapslis) Parkinsoni tõve ravi kõrvaltoime: lämbumistunne (tingitud ravimipulbri sattumisest kurgu tagaossa vahetult pärast manustamist  
Lenalidomiid Kasvajavastane ravi kõrvaloime: pulmonaalne hüpertensioon (surmlõppega juhud)  
Liraglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: üleannustamisel raske hüpogleemia  
Lisdeksamfetamiin Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi hoiatus ja kõrvaltoime: QTc-intervalli pikenemine - kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel esineb QTc-intervalli pikenemine, kaasuvad südamehaigused ja elektrolüütide tasakaalu häired ja keda ravitakse QTc-intervalli mõjutavate ravimitega  
Luteetsium (177Lu) oksodotreotiid Radiofarmatseutikum kasvajavastaseks raviks kõrvaltoimed: neutropeenia, pantsütopeenia, suukuivus  
Lurasidoon Skisofreenia ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: serotoniinisündroomi riski tõttu on vajalik ettevaatus koos teiste serotoniinergiliste ainetega – nt buprenorfiini/opioidide, MAO inhibiitorite, selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSTI-d), serotoniini ja norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNTI-d) või tritsükliliste antidepressantidega  
Nirapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkus, segasusseisund, pneumoniit  
Olapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: angioödeem, nodoosne erüteem  
Pankuroonium Müorelaksant (üldanesteesia induktsioonil ja trahhea intubatsioonil) hoiatus: pankuroonium võib põhjustada neuromuskulaarsest jääkblokaadi , mis võib viia operatsioonijärgsete tüsistusteni (kopsudega seotud); müopaatia risk kombinatsioonis kortikosteroididega (sarnaselt teiste mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite pikaajalise kasutamisele intensiivravis)  
Parenteraalsed rauapreparaadid (v.a rauddekstraan) Rauapuudusaneemia ravi hoiatus: hüpofosfateemiline osteomalaatsia (sümtpomiteks suurenenud väsimus, lihas- või luuvalu). Seerumi fosfaaditaset tuleks jälgida patsientidel, kes saavad korduvalt suuri annuseid või pikaajalisi ravikuure ja kellel on riskifaktorid. Püsiva hüpofosfateemia esinemisel tuleks raudkarboksümaltoosiga ravi vajadus üle hinnata  
Pomalidomiid Hulgimüeloomi ravi hoiatus: Progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkest on teatatud mitu kuud kuni mitu aastat pärast pomalidomiidravi alustamist. Osad juhud olid seotud deksametasooni või muud immunosupressiivset keemiaravi saanud patsientidega. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtudega patsiente tuleb jälgida ning diferentsiaaldiagnostikas tuleb arvestada PMLi võimalust. Patsientidel tuleb soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PMLi kahtluse korral tuleb ravi katkestada, kuni see haigus on välistatud. Diagnoosi kinnitamisel tuleb pomalidomiidravi lõpetada  
Sekukinumab Psoriaasi, artriidi ravi kõrvaltoimed: peavalu, iiveldus, väsimus  
Semaglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: ülitundlikkus (lööve, nõgestõbi)  
Tuumorinekroosifaktori-alfa inhibiitorid (adalimumab, pegooltsertolisumab, etanertsept; golimumab, infliksimab) Reumatoidartriidi, psoriaasi, hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: Kaposi sarkoom  
Vorikonasool Seentevastane ravi hoiatus: vorikonasool suurendab tõenäoliselt tolvaptaani kontsentratsiooni vereplasmas, kui koosmanustamist ei ole võimalik vältida, on soovitatav vähendada tolvaptaani annust
Toimeaine
Kasutusvaldkond
Ravimiteabesse lisatakse 
Atesolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: uveiit, psoriaas
Belimumab Autoimmuunhaiguste vastane ravi hoiatus: enne ravi alustamist Benlystaga tuleb kaaluda pneumokokivastast vaktsineerimist. 
Brodalumab Psoriaasi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: põletikuline soolehaigus (sh Crohni tõbi ja haavandiline koliit), seetõttu ei ole põletikulise soolehaigusega patsientidel soovitatav brodalumabi kasutada. Kui tekivad põletikulise soolehaiguse sümptomid või olemasolev põletikuline soolehaigus ägeneb, tuleb brodalumabi kasutamine lõpetada ja alustada sobivat ravi
Duloksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoime: raseduse teises pooles kasutamisel võib suureneda enneaegse sünnituse oht (6 enneaegselt sündinud lapse lisandumine iga 100 naise kohta, kes võtavad duloksetiini raseduse teises pooles), enamasti 35. kuni 36. rasedusnädalal
Erenumab Migreeni profülaktika hoiatus: kõhukinnisus võib tekkida pärast esimest annus või hiljem, üldiselt laheneb kolme kuuga. Teatatud on raskete tüsistustega (sh operatsioon) kõhukinnisusest. Varem esinenud kõhukinnisus või seedetrakti motiilsuse vähenemist põhjustavate ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada raskema kõhukinnisuse ja võimalike kõhukinnisuse tüsistuste riski
Fenütoiin Epilepsia ravi hoiatused: raseduse ajal fenütoiini saanud emade lastel on teatatud pahaloomuliste kasvajate (sh neuroblastoomi) juhtudest. Epilepsiavastaste ravimite ja teiste tegurite roll ei ole siiski kindlaks tehtud
kõrvaltoimed: hüperglükeemia (toksilise plasmataseme korral), puhas punalibleaplaasia/aplastiline aneemia, sekundaarne hüperparatüreoos
Flutsikloviin (18F) Diagnostikum (PET) uuringul - eesnäärmevähi avastamiseks hoiatus: aine varane põide eritumine võib maskeerida või imiteerida eesnäärmevähi paikset taasteket, seetõttu võib patsient põit tühjendada hiljemalt 60 minutit enne flutsikloviini (18F) süsti ning hoiduma põie tühjendamisest, kuni uuring on lõppenud
Hüdroksüklorokviin Reumatoidartriidi, malaaria ravi koostoimed: kitsa terapeutilise vahemikuga ravimite (nt digoksiin, tsüklosporiin, dabigatraan, flekainiid, propafenoon jt) tase võib tõusta – jälgida kõrvaltoimete suhtes/plasmakontsentratsiooni;
rifampitsiini, karbamasepiini, fenobarbitaali, fenütoiini naistepunaürdi toimel võib hüdroksüklorokviini toime oluliselt väheneneda;
tsimetidiini toimel võib hüdroksüklorokviini toime tugevneda; sama risk on koos gemfibrosiili, klopidogreeli, ritonaviiri, itrakonasooli, klaritromütsiini, greibimahlaga;
antatsiide tuleb manustada vähemalt kaks tundi enne hüdroksüklorokviini
Ibrutiniib Kasvajavastane ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: põrna rebend (teatatud ravi katkestamise järgselt) - ravi lõpetamisel tuleb  hinnata haiguse staatust ja põrna suurust (sh UH). Valu tekkel vasakul ülakõhus või õlavöötme ülemises osas tuleb kaaluda põrna rebendi diagnoosi
Südamepuudulikkus võib tekkida ravi ajal ja vajada ravimi ärajätmist või annuse vähendamist Hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos (HLH) (sh surmlõppega) - patsiente tuleb teavitada HLH nähtudest. Patoloogilise immuunsuse aktiveerumise ilmnemisel tuleb patsienti hinnata ja kaaluda HLH diagnoosi
Iksasomiib Hulgimüeloomi ravi hoiatus: trombootiline mikroangiopaatia, sh trombootilise trombotsütopeenilise purpuri (TTP) tekke risk (sh surmlõppega juhud)
Lenograsiim Febriilse neutropeenia ravi kõrvaltoime: C-reaktiivse valgu tõus; venoosne trombemboolia, arteriaalne trombemboolia; teadaolevate tromboosi riskifaktoritega doonoreid ja patsiente on soovitatav hoolikalt jälgida
Metoprolool Hüpertensiooni, stenokardia ravi koostoimed: fingolimoodiga suurem bradükardia risk; aldesleukiiniga vererõhu tugeva languse risk 
Piperakviin / artenimool Malaaria ravi hoiatus: Kagu-Aasias esineb ravimresistentsust – malaaria taastekke või selle kahtluse korral tuleb ravida muu malaariaravimiga                                                                                                                             koostoime: efavirensi toimel väheneb piperakviini plasmasisaldus 43% - ravi ebaõnnestumise risk
Pseudoefedriin (süsteemne) Nohu ravi kõrvaloime: ajuinsuldist ja müokardiinfarktist on teatatud turustamise ajal, kuid müügiloa saamise järgses ohutusuuringus ei ilmnenud mingeid tõendeid nende suurenenud riski kohta
Rotaviiruse vaktsiin (RotaTeq)  Immuniseerimine hoiatus: üsasiseselt immunosupressiivse raviga kokku puutunud lastele elusvaktsiini manustamine peab põhinema võimaliku kasu ja riski hoolikal kaalumisel
Ruksolitiniib Müelofibroosi ravi kõrvaltoimed: verejooksud (sh ninaverejooks, protseduurijärgne hemorraagia ja hematuuria), hüpertriglütserideemia, vere lipaasisisalduse suurenemine 
Tenofoviiralafenamiid B-hepatiidi ravi hoiatus: neerufuntksiooni tuleb hinnata enne ravi alustamist ja ravi ajal; kui neerufunktsioon oluliselt väheneb või ilmnevad proksimaalse renaalse tubulopaatia sümptomid, tuleb kaaluda ravi katkestamist
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: siiriku äratõukereaktsioon, reumaatiline polümüalgia, müosiit 
     

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Artemeeter + lumefantriin Malaaria ravi kõrvaltoime: hiline hemolüütiline aneemia (teatatud kuni mõne nädala jooksul pärast ravi lõppu)  
Atesolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hüpertensioon  
Baritsitiniib Reumatoidartriidi ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: divertikuliit ja seedetrakti perforatsioon - ettevaatus vajalik divertikuloosiga patsientidega ja divertikuliidi riski suurendavate ravimite (MSPVA, kortikosteroidid, opiaadid) kasutamisel  
Buprenorfiin, buprenorfiin + naloksoon Opioidsõltuvuse ravi koostoime: serotonergiliste ravimitega (MAO inhibiitorid, SSRI jt) kooskasutamisel serotoniinisündroomi risk  
Daunorubitsiin Kasvajavastane ravi hoiatus: trastusumab - kardiotoksilisuse riski tõttu tuleks vältida antratsükliinide kasutamisel põhinevat ravi kuni 7 kuud pärast trastusumabi kasutamise lõpetamist. Kui see on vältimatu, on soovitatav jälgida patsiendi südamefunktsiooni  
Deoksükoolhape Lõuatsialuse rasvaladestuse ravi kõrvaltoime: veresoone vigastus tahtmatust intravaskulaarsest süstest  
Desogestreel Raseduse vältimine hoiatus: desogestreeliga seoses on harva teatatud rinnapiima tootmise vähenemisest (seda ei ilmnenud kliinilistes uuringutes)  
Dotsetakseel Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: kasvaja lahustussündroom, müosiit
hoiatus: enne ravi on soovitatav vedelikupeetuse korrektsioon ja kusihappe kõrge sisalduse ravi
 
Drotaveriin Seedetrakti spasmid kõrvaltoime: peapööritus  
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: monoteraapiaga ravitud patsientidel on täheldatud meningiiti, mittenakkuslikku ensefaliiti ja Guillain-Barre sündroomi  
Flukonasool Seeninfektsioonide ravi koostoime: ibrutiniibi plasmatase tõuseb koos flukonasooliga - suureneb toksilisuse risk; kooskasutamisel tuleb ibrutiniibi annust vähendada ning tagada hoolikas kliiniline jälgimine  
Flutikasoonfuroaat Riniidi ravi kõrvaltoimed: düspnoe, bronhospasm  
Glekapreviir + pibrentasviir C-viirushepatiidi ravi kõrvaltoime: angioödeem  
Hormoonasendusravi - konjugeeritud östrogeenid / basedoksifeen Hormoonasendusravi hoiatus:rinnavähi risk sõltub östrogeeni sisaldava HAR kestusest. Risk on oluliselt madalam kui östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni kasutamisel. Lisarisk tekib 3-aastase kasutamise jooksul. Pärast ravi lõpetamist väheneb lisarisk aja jooksul lähtetasemele ja taandumisaeg oleneb eelnenud HAR kestusest. Kui hormoonasendusravi kasutati kauem kui 5 aastat, võib risk püsida 10 aastat või kauem.
HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 5-aastasel perioodil 13,3. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 5 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 2,7. HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 10- aastasel perioodil 26,6. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 10 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 7,1
 
Hormoonasendusravi - tiboloon Hormoonasendusravi hoiatus: rinnavähi risk sõltub HAR kestusest. Risk ilmneb ligikaudu 3 (1…4) aasta pärast. Pärast ravi lõpetamist tõenäoliselt väheneb lisarisk aja jooksul, taandumisaeg oleneb eelnenud HAR kestusest (kui HARi kasutati kauem kui 5 aastat, võib risk püsida 10 aastat või kauem.HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 5-aastasel perioodil 13,3. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 5 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 2,7 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 8,0 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon). HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 10- aastasel perioodil 26,6. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 10 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 7,1 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 20,8 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon). Tibolooni kasutajatel on risk väiksem kui östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni kasutajatel  
Hormoonasendusravi - vaginaalsed östrogeenid Hormoonasendusravi hoiatus: rinnavähi risk ei suurene naistel, kellel ei ole olnud rinnavähki ja kes kasutavad väikeses annuses vaginaalseid östrogeene. Ei ole teada, kas väikeses annuses vaginaalsed östrogeenid soodustavad rinnavähi taasteket  
Hormoonasendusravi - östrogeeni-progestageeni kombinatsioon Hormoonasendusravi hoiatus: rinnavähi risk sõltub HAR kestusest. Risk ilmneb ligikaudu 3 (1…4) aasta pärast. Pärast ravi lõpetamist väheneb lisarisk aja jooksul, taandumisaeg oleneb eelnenud HAR kestusest (kui HARi kasutati kauem kui 5 aastat, võib risk püsida 10 aastat või kauem).HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 5-aastasel perioodil 13,3. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 5 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 2,7 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 8,0 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon).HARi mittesaanud 50-54.a. naistel on rinnavähi esinemus 1000 naise kohta 10- aastasel perioodil 26,6. Kui naine alustab HARiga 50. aastaselt, siis pärast 10 aastat on rinnavähi lisajuhtude arv 1000 HARi saanud naise kohta 7,1 (ainult östrogeeni sisaldav HAR) ja 20,8 (östrogeeni-progestageeni kombinatsioon)  
Humaanfibrinogeen + humaantrombiin Hemostaasi toetav ravi kõrvaltoimed: palavik, koagulopaatia  
Idarubitsiin Kasvajavastane ravi hoiatus: trastusumab - kardiotoksilisuse riski tõttu tuleks vältida antratsükliinide kasutamisel põhinevat ravi kuni 7 kuud pärast trastusumabi kasutamise lõpetamist. Kui see on vältimatu, on soovitatav jälgida patsiendi südamefunktsiooni  
Irinotekaan (liposomaalne ravimvorm) Kasvajavastane ravi koostoime: irinotekaani süsteemset ekspositsiooni suurendab mh regorafeniib  
Kabosatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: lõualuu osteonekroos, kõhuvalu, hüperkeratoos, oksendamine, asteenia, dehüdratatsioon, süvaveenitromboos, pearinglus, düsfaagiahoiatus: kabosantiniibi kasutamisel on täheldatud lõualuu osteonekroosi (LON). Enne ravi alustamist kabosantiniibiga ning perioodiliselt ravi kestel tuleb teostada suuõõne uuring. Patsientidele tuleks jagada soovitusi suuhügieeni osas. Võimalusel tuleb ravi kabosantiniibiga peatada vähemalt 28 päeva enne plaanilist stomatoloogilist operatsiooni või invasiivset stomatoloogilist protseduuri. LON-iga seostatavaid aineid, nagu näiteks bisfosfonaate, saavate patsientide puhul tuleb olla ettevaatlik. LON-i tekkel tuleb ravi katkestada  
Karbidopa + levodopa Parkinsoni tõve ravi hoiatus: levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravitud patsientidel on teatatud polüneuropaatiast. Enne ravi hinnake patsiente polüneuropaatia ja teadaolevate riskitegurite suhtes ning edaspidi korrake hindamist perioodiliselt  
Karmustiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: tahhükardia
hoiatus: suureannuselise ravi korral suurenevad infektsioonide, südame-, maksa-, seedetrakti- ja neerutoksilisuse, närvisüsteemihaiguste ja elektrolüütide ebanormaalse taseme (hüpokaleemia, hüpomagneseemia ja hüpofosfateemia) riskid ja nende raskusaste. Ilmneda võib neutropeeniline enterokoliit
 
Lenalidomiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid (sh Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon) hoiatused: patsienti tuleb teavitada nende reaktsioonide sümptomitest ning andma juhise sümptomite tekkimisel kohe arsti poole pöörduda. Angioödeemi, anafülaktilise reaktsiooni, eksfoliatiivse või bulloosse lööbe tekkimisel või SJSi, TENi või DRESSi kahtluse korral tuleb ravi katkestada ning seda ei tohi pärast reaktsioonide taandumist jätkata. Teist liiki nahareaktsioonide tekkimisel tuleb nende raskusastmest lähtudes kaaluda lenalidomiidiga ravi katkestamist või lõpetamist. Patsient, kellel on varem tekkinud raske lööve seoses talidomiidiga, ei tohi lenalidomiidiga ravida  
Levosimendaan Südamepuudulikkuse ravi hoiatus: levosimendaani aktiivsed metaboliidid erituvad rinnapiima ja on seal tuvastatavad vähemalt 14 päeva pärast 24-tunnise levosimendaani infusiooni algust. Ravi ajal ei tohi last rinnaga toita, et ära hoida võimalike kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete teket imikul.2,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb lahjendada kontsentratsioonini, mis ei ületa 0,05 mg/ml. Vastasel korral võib lahus muutuda läbipaistmatuks ja tekkida sade  
Makrogool Kõhukinnisuse ravi, soolestiku ettevalmistus uuringuteks hoiatus: isheemiline koliit - turustamise ajal on teatatud isheemilise koliidi (rasketest) juhtudest patsientidel, kellele on manustatud soolestiku ettevalmistamiseks makrogooli. Ettevaatus vajalik teadaolevate riskifaktoritega patsientidel, või stimuleerivate lahtistite (nt bisakodüül või naatriumpikosulfaat) samaaegsel kasutamisel. Äkilise kõhuvalu, rektaalse veritsemise või muude isheemilise koliidi sümptomitega patsiente tuleb koheselt hinnata  
Metotreksaat (Nordimet pen-süstel) Reumatoidartriidi, psoriaasi ravi hoiatus: patsiendile tuleb õpetada pen-süstli iseseisvat manustamist. Esimene süst tuleb teha meditsiinilise järelevalve all
koostoime: dilämmastikoksiid võimendab metotreksaadi toimet folaadi ainevahetusele, suurendades toksilisust (raske müelosupressioon ja stomatiit)
kõrvaltoime: eksfoliatiivne dermatiit
 
Metüülfenidaat Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi kõrvaltoimed: bruksism, trism, kogelus  
Midasolaam Epilepsia ravi lastel kõrvaltoime: angioödeem  
Mirtasapiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: mälukaotus, mis enamasti möödus pärast ravi lõpetamist; eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS)  
Morfiin, oopium Tugeva valu ravi koostoime: morfiini saavatel ägeda koronaarsündroomiga patsientidel on täheldatud suukaudsete P2Y12 inhibeerivate antiagregantide (nt prasugreel, klopidogreel ja tikagreloor) hilinenud ja väiksemat kontsentratsiooni veres, mis on tõenäoliselt tingitud gastrointestinaalse motiilsuse vähenemisest. Kui morfiini manustamisest ei saa loobuda, võib kaaluda P2Y12 parenteraalset manustamist  
Nintedaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: tuumori lüüsi sündroom, sh letaalne. Suurem risk selle tekkeks on kiiresti arenev kasvaja, suur kasvajakoormus, neerutalitluse häire või dehüdreerunud patsient  
Nomegestrool + östradiool Raseduse vältimine hoiatus: vastunäidustatud, kui on olnud meningioom praegu või varasemas anamneesis; (üksik- ja hulgi-) meningioomi esinemisest on teatatud nomegestrooli pikaajalise (mitu aastat) monoteraapia korral annustes 3,75 mg või 5 mg ööpäevas või rohkem. Kui patsiendil, kes kasutab nomegestrooli, diagnoositakse meningioom, tuleb ravi lõpetada  
Osimertiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: multiformne erüteem  
Pasopaniib Kasvajavastane ravi hoiatus: tuumori lüüsi sündroom, sh letaalne. Suurem risk selle tekkeks on kiiresti arenev kasvaja, suur kasvajakoormus, neerutalitluse häire või dehüdreerunud patsient  
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: organiseeruv pneumoonia, äge hepatiit, generaliseerunud eksofoliatiivne dermatiit  
Sumatriptaan Migreeni ravi kõrvaltoimed: traumaatilise ja põletikulise valu aktiveerumine; düsfaagia  
Valproehape Epilepsia, bipolaarse meeleoluhäire ravi hoiatus: populatsioonipõhiste uuringute andmed näitavad, et üsasiseselt valproaadiga kokku puutunud lastel on suurem risk autismispektri häirete (ligikaudu 3 kordne), lapseea autismi (ligikaudu 5 kordne) ja aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ligikaudu 1,5 kordne) tekkeks võrreldes nendega, kes ei puutunud uuringus valproaadiga kokku. Loomkatsetes on näidatud teratogeenset toimet

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Alemtuzumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus: perikardiit, perikardi efusioon (osana ägedast infusioonireaktsioonist kui ka hilisema algusega);
progresseeruv mitmekoldeline leukoentsefalopaatia - PML (k.a surmlõppega) - riskifaktorid on mh eelnev immunosupressiivne ravi, eriti teised hulgiskleroosi ravimid, mis võivad teadaolevalt põhjustada PMLi. MRT leiud võivad ilmneda enne kliinilisi nähte või sümptomeid. MRT uuring tuleb teha enne ravi ja alemtuzumabi korduval manustamisel; vajadusel teha täiendavad uuringud, k.a tserebrospinaalvedeliku uuring JC-viiruse DNA määramiseks ja korduvad neuroloogilised läbivaatused. PMLi diagnoosimisel ei tohi ravi alemtuzumabiga alustada või taasalustada
 
Deksametasoon Hulgimüeloomi ravi hoiatus: feokromotsütoomiga seotud kriis, mis võib lõppeda surmaga - patsientidele, kellel kahtlustatakse või on kindlaks tehtud feokromotsütoomi olemasolu, võib kortikosteroide manustada ainult pärast asjakohast riski/kasu suhte hindamist  
Deksamfetamiin Aktiivsus- ja tähelepanuhäire, narkolepsia ravi kõrvaltoime ja hoiatus: andmed kasutamisest esimesel kolmel raseduskuul ei näita lapse kaasasündinud väärarengute riski suurenemist, kuid võib suureneda preeklampsia ja enneaegse sünnituse risk. Raseduse ajal amfetamiiniga kokkupuutunud vastsündinutel võivad tekkida ärajätunähud (käitumise muutused, sh liigne nutmine, ebastabiilne meeleolu või ärrituvus, ülierutuvus ja selgelt avalduv kurnatus)  
Dupilumab Atoopilise dermatiidi, astma, ninapolüpoosiga kroonilise rinosinusiidi ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon ja angioödeem, võivad tekkida minutite kuni seitsme päeva jooksul pärast dupilumabi manustamist  
Hüdrokortisoon Neerupealise puudulikkuse ravi kõrvaltoime: kehakaalu tõus, hüpertroofiline kardiomüopaatia enneaegsetel vastsündinutel
hoiatus: pärast hüdrokortisooni manustamist enneaegsele imikule tuleb jälgida ja hinnata südame funktsiooni ja struktuuri
 
Nirapariib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: hüpertensiivne kriis (vererõhku tuleb esimesel aastal kontrollida kahe kuu jooksul vähemalt kord nädalas ning seejärel üks kord kuus, patsientidele võib soovitada ka kodus vererõhu mõõtmist);pöörduv posterioorse entsefalopaatia sündroom (PRES) - harvaesinev pöörduv neuroloogiline häire, millega võivad kaasneda krambid, peavalu, muutunud vaimne staatus, nägemishäired, kortikaalne pimedus koos hüpertensiooniga või ilma. PRES-i diagnoos tuleb kinnitada MRTga  
Oksaliplatiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: soole isheemia (ka surmaga lõppenud juhud; seedetrakti verejooks ja perforatsioon; rabdomüolüüs (ka surmaga lõppenud juhud); QT-intervalli pikenemine, mis võib viia ventrikulaarsete arütmiateni, kaasa arvatud Torsade de Pointes, mis võib lõppeda surmaga  
Pitolisant Narkolepsia ravi hoiatus: pitolisantiga varasemalt ravitud patsientidel on täheldatud enesetapumõtteid  
Sotalool Siinusrütmi säilitamine kõrvaltoimed: juuste väljalangemine, liighigistamine, trombotsütopeenia  
Talidomiid Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon
hoiatus: tervishoiutöötajad ja hooldajad peavad kandma blistri või kapsli käsitsemisel ühekordselt kasutatavaid kindaid. Rasedad või naised, kes arvavad, et võivad olla rasedad, ei tohi blistrit või kapslit käsitseda
 
Tsemiplimab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: düspnoe, müosiit, parenhümatoosse elundi siiriku äratõukereaktsioon  
Verapamiil Hüpertensiooni, stenokardia, rütmihäirete ravi koostoime: otsese toimega suukaudsete antikoagulantide imendumine suureneb ja eliminatsioon väheneb (veritsusrisk)  
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: agressiivsuse, viha, agitatsiooni ja ärrituvuse tunne; müdriaasi risk (silmasisese rõhu tõus ja suletud nurga glaukoom)

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfaandeksaneet Antikoagulantidest tingitud veritsuse ravi hoiatus: alfaandeksaneetravi jälgimine ei tohi põhineda FXa-vastasel aktiivsusel. FXa-vastase aktiivsuse testid ei sobi, sest nende testide tulemusel saadakse ekslikult FXa-vastase aktiivsuse suurenenud väärtused, põhjustades seega alfaandeksaneedi pöördaktiivsuse olulist alahindamist
Aspart-insuliin Suhkurtõve ravi hoiatus: üleminek teiselt insuliinitüübilt aspart-insuliinile võib kaasa tuua tavapärase insuliiniannuse muutmise
Budenosiid Eosinofiilse ösofagiidi ravi kõrvaltoimed: unehäired, ärevus, peapööritus, düsgeusia, silmakuivus, köha, kurgukuivus, orofarüngeaalne valu, düsfaagia, düspepsia, suukuivus, erosiivne gastriit, maohaavand, glossodüünia, lööve, urtikaaria, võõrkeha tunne
Busulfaan Kasvajavastane ravi hoiatus: patsientidel, keda ravitakse või on hiljuti ravitud deferasiroksiga, on soovitatav regulaarselt jälgida busulfaani plasmakontsentratsioone ja vajadusel kohandada busulfaani annust
Dronedaroon Siinusrütmi säilitamine koostoimed: dronedaroon võib suurendada rivaroksabaani süsteemset saadavust, kooskasutamine ei ole soovitatav. Edoksabaani süsteemne saadavus võib suureneda, annust tuleks vähendada. Apiksabaani süsteemne saadavus võib samuti suureneda, kuid annuse kohandamine ei ole vajalik
Ibuprofeen, ketoprofeen Valu ja põletiku ravi hoiatus: infektsiooni sümptomid võivad jääda märkamata, mistõttu võib hilineda asjakohane ravi ja seeläbi halveneda infektsiooni kulg (täheldatud bakteriaalse keskkonnatekkese kopsupõletiku ja tuulerõugete bakteriaalsete tüsistuste korral). Kui ibuprofeeni või ketoprofeeni manustatakse palaviku või valu leevendamiseks seoses infektsiooniga, on soovitatav jälgida infektsiooni kulgu. Sümptomite püsimisel või süvenemisel haiglaväliselt peab patsient pidama nõu arstiga.
Idelalisiib Kasvajavastane ravi hoiatus: rasked nahareaktsioonid - Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) (sh surmlõppega) ja eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) - nende kahtlusel tuleb idelalisiibravi viivitamatult lõpetada ning patsienti vastavalt ravida
Insuliin Suhkurtõve ravi hoiatus: naha amüloidoosi risk - patsientidele peab õpetama süstekoha pidevat vahetamist, et vähendada lipodüstroofia ja naha amüloidoosi tekkeriski, mis võib viia insuliini viivitusega imendumise ja halvenenud glükeemilise kontrollini. Süstekoha vahetamisel kahjustamata piirkonna vastu on teatatud hüpoglükeemia tekkest. Süstekoha vahetuse järel on soovitatav jälgida veresuhkru sisaldust ja kaaluda diabeediravimite annuste kohandamist
Kobitsistaat HIV infektsiooni ravi koostoime: raseduse ajal kobitsistaadi ja atasanaviiri kooskasutamisel väheneb mõlema ekspositsioon, kombinatsiooni tuleb vältida
Linaklotiid Soole ärritussündroomi ravi kõrvaltoime: urtikaaria
Patisiraan Perekondlikku päriliku ATTR (hATTR) amüloidoosi ravi hoiatus: hüpotensioon ja minestus (infusioonireaktsioon)
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: müeliit, seedetrakti haavand, glomerulonefriit
Pravastatiin + fenofibraat Düslipideemia ravi kõrvaltoimed: hepatiit, dermatomüosiit, lihhenoidne lööve, erütematoosse luupuse sarnane sündroomhoiatus: glekapreviiriga/pibrentasviiriga ravi saavatele patsientidele ei ole ravi pravastatiini/fenofibraadiga soovitatav, sest pravastatiini plasmakontsentratsioon võib tõusta ja tekkida annusest sõltuvad kõrvaltoimed, sh müopaatia. Samaaegse ravi vajadusel ei tohi pravastatiini ööpäevane annus olla suurem kui 20 mg
Pregabaliin Epilespia, neuropaatia, ärevushäire ravi hoiatus: pregabaliini määramisel samaaegselt opioididega tuleb olla ettevaatlik, kuna esineb kesknärvisüsteemi depressiooni risk (sh surm).
Ropinirool Parkinsoni tõve ravi hoiatus: dopamiini agonisti ärajätusündroomi risk ravi lõpetamisel – annust tuleb järk järgult vähendada. Patsiente tuleb võimalikest ärajätusümptomitest teavitada (apaatia, ärevus, depressioon, väsimus, higistamine ja valu, mis ei reageeri ravile levodopaga)
Sonidegiib Kasvajavastane ravi hoiatus: epifüüsi enneaegne sulgumine (tundub olevat HB signaaliraja inhibiitorite klassiefekt). Sonidegiibi ei tohi lastel kasutada
Tsütoproteroon Androgenisatsiooni ravi naistel, sugutungi pärssimine meestel hoiatus: meningioomi risk – ühe- ja mitmekoldelistest juhtudest on teatatud peamiselt annustes ? 25 mg ööpäevas. Meningioomi tekkerisk tõuseb tsüproterooni kumulatiivse annuse suurenemisel. Kui ravitaval patsiendil diagnoositakse meningioom, tuleb ravi tsüproterooniga lõpetada
Venlafaksiin Depressiooni ravi kõrvaltoime: Takotsubo stress-kardiomüopaatia
Toimeaine Kasutusvaldkond Ravimiteabesse lisatakse
Ampitsilliin + sulbaktaam, sultamitsilliin Infektsioonivastane ravi kõrvaltoime: Kounise sündroom
Apremilast Psoriaatrilise artriidi ravi kõrvaltoimed: peavalu, ülemiste hingamisteede infektsioon
Aripiprasool Skisofreenia ravi kõrvaltoime: silmade valgustundlikkus
Dolutegraviir HIV infektsiooni ravi vastunäidustus: kitsa terapeutilise vahemikuga ravimid, mis on orgaaniliste katioonide transporter 2 (OCT2) substraadid, sh fampridiin (dalfampridiin) - krambirisk
Ekulizumab Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi kõrvaltoime: tursed
Gliklasiid Suhkurtõve ravi hoiatus: porfüüria võib sulfonüüluurea ravimite toimel ägeneda
Immuunkontrollpunkti inhibiitorid: atesolizumab, tsemiplimab, durvalumab Kasvajavastane ravi hoiatus: patsiente tuleb jälgida pneumoniidi nähtude ja sümptomite suhtes ning välistada muud põhjused peale immuunsüsteemiga seotud pneumoniidi
Natalizumab Hulgiskleroosi ravi hoiatus: plasmavahetus/plasmaferees (PLEX) ei oma mõju natalizumabiga seotud progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) hilistulemuste parandamisele
Nintedaniib Kopsufibroosi ravi hoiatused: lootekahjustuse risk – raseduse ajal vastunäidustatud. Rasedustest tuleb teha enne ravi ja vajadusel ravi ajal.
Obinutuzumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: basaalrakk-kartsinoom, febriilne neutropeenia
Paroksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoime: mikroskoopiline koliit
Pegaspargaas Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: anafülaktiline šokk
Perampaneel Epilepsia ravi kõrvaltoimed: Stevensi-Johnsoni sündroom, maksaensüümide aktiivsuse tõus
Peritoneaaldialüüsi-lahused Peritonealdialüüs neerupuudulikkuse ravis kõrvaltoime: kapsuleeriv peritoneaalne skleroos (võib lõppeda fataalselt)
Primidoon Epilepsia ravi kõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-sündroom)
Propofool Üldanesteesia kõrvaltoime: ST-segmendi elevatsioon ja T-saki inversioon EKG-l (Brugada tüüpi EKG)
Pseudoefedriin (süsteemne) Ninalimeskesta turse vähendamine kõrvaltoime: nägemisnärvi isheemiline neuropaatia
Ribotsikliib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime ja hoiatus: toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN). Raskete nahareaktsioonide tekkel tuleb ravi kohe katkestada
Sarilumab Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoimed: pneumoonia, tsellulliit
Tiasiidid Hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: silma soonkesta fusioon koos nägemisvälja defektiga
von Willebrandi faktor (VEYVONDI) von Willebrandi tõve ravi kõrvaltoimed: infusiooniga seotud reaktsioonid (sh tahhükardia, punetus, lööve, düspnoe, nägemise hägustumine), anafülaktiline reaktsioon

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Anagreliid Essentsiaalse trombotsütopeenia ravi kõrvaltoime: Prinzmetali stenokardia
Atezolisumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: alkaalse fosfataasi tõus, vere kreatiniinisisalduse tõus, alopeetsia
Desogestreel Raseduse vältimine kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, kaasa arvatud angioödeem ja anafülaksia
Entekaviir B-hepatiidi ravi kõrvaltoime: neutropeenia (lastel)
Eksenatiid 2. tüüpi suhkurtõve ravi kõrvaltoime: ravimitest põhjustatud trombotsütopeenia (DITP) koos eksenatiidist sõltuvate vereliistakutevastaste antikehadega
Fluvoksamiin Depressiooni ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: tõsised nahareaktsioonid, mis mõnikord on lõppenud surmaga, sh multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom ja epidermise toksiline nekrolüüs. Suurim risk reaktsioonide tekkeks ravikuuri alguses
Meningokoki gruppide A, C, W-135 ja Y konjugeeritud vaktsiin Immuniseermine kõrvaltoime: lümfadenopaatia
Tseftaroliin Infektsioonide ravi hoiatus: tõsiste nahaga seotud kõrvaltoimete (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos) risk

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Abematsikliib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus (ILD)/pneumoniit - patsiente tuleb jälgida pulmonaalsete sümptomite suhtes ja vastavalt ravida. 3. või 4. raskusastme ILD/pneumoniidiga patsientidel tuleb ravi abematsikliibiga lõpetada
Afatiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: seedetrakti perforatsiooni oht on suurem riskiga patsientidel (anamneesis divertikuliit, seedetrakti metastaasid, teadaolevalt seedetrakti perforatsiooni riski põhjustava ravimi kasutamine). Perforatsiooni tekkel ravi katkestada
Alektiniib Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: seedetrakti perforatsiooni oht on suurem riskiga patsientidel (anamneesis divertikuliit, seedetrakti metastaasid, teadaolevalt seedetrakti perforatsiooni riski põhjustava ravimi kasutamine). Patsiente tuleb teavitada seedetrakti perforatsiooni nähtudest vajadusest kohe arstiga konsulteerida. Perforatsiooni tekkel ravi katkestada
Apalutamiid Kasvajavastane ravi hoiatused: südame isheemiatõbi (sh surmaga lõppenud). Patsiente tuleb jälgida, kardiovaskulaarseid riskitegureid (hüpertensioon, diabeet või düslipideemia) tuleb ravida tavapraktika kohaselt
kõrvaltoimed: düsgeuusia, südame isheemiatõbi, kuumahood, hüpertensioon, lihasspasmid
Daratumumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: paresteesia, pankreatiit
Edotreotiid koos radio-nukliidiga (gallium(68Ga)-kloriidi lahus) Radiodiagnostikum kõrvaltoime: süstekoha valu
Folkodiin Infektsioonide ravi hoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (tekib kõige tõenäolisemalt esimesel ravinädalal), mis võib olla eluohtlik või lõppeda surmaga
Galsulfaas VI tüübi mukopolüsahharidoosi ensüümasendusravi hoiatused: ägeda südame-hingamispuudulikkuse risk patsientidel, kes on tundlikud vedelikumahu ülekoormuse suhtes (nt 20 kg või vähem kaaluvad patsiendid, äge kaasuv hingamisteede haigus, nõrgenenud südame- ja/või hingamisfunktsioon). Infusiooni ajal ja järgselt tuleb patsienti jälgida.III tüüpi immuunkompleksi vahendatud reaktsioonide, sh membranoosse glomerulonefriidi risk; nende ilmnemisel tuleks kaaluda ravi katkestamist ja asjakohase ravi alustamist
Ipilimumab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: müokardiit, mille kahtluse korral tuleb koheselt alustada ravi suures annuses kortikosteroididega, konsulteerida kardioloogiga. Müokardiidi diagnoosi kinnitamisel tuleb ipilimumabi kombinatsioonis nivolumabiga ravi katkestada või lõpetada alaliselt
Lamisil (paikne) Seeninfektsiooni ravi kõrvaltoimed: nahakoorumine, -värvuse muutused, erüteem, valu manustamiskohas, silmade ärritus
Levodopa + benserasiid Parkinsoni tõve ravi vastunäidustus: melanoom (levodopa võib melanoomi aktiveerida)
hoiatus: tekkida võib dopamiini düsregulatsiooni sündroom, mis viib ravimi liigtarvitamisele
Levometadoon Opioidsõltuvuse asendusravi hoiatused ja kõrvaltoimed: eritub vähesel määral rinnapiima; imikut tuleb jälgida sedatsiooni ja hingamisraskuste suhtes. Ravim võib leevendada vastsündinul abstinentsisündroomi raskust.Neerupealiste puudulikkuse risk (nähtudeks iiveldus, oksendamine, isutus, väsimus, nõrkus, pööritustunne, madal vererõhk), mis vajab asendusravi glükokortikoidiga; suguhormoonide taseme langus ja prolaktiini taseme tõus (nähtudeks libiido vähenemine, impotentsus, amenorröa);
hüpoglükeemia risk üleannustamisel või annuse suurendamisel;
serotonergiliste ravimitega (antidepressandid) kooskasutamine tõstab serotoniinisündroomi riski (vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus südamepekslemine, ebastabiilne vererõhk, palavik, neuromuskulaarsed hälbed ja/või seedetrakti häired)
Levonorgestreel (emakasisiene vahend) Raseduse vältimine kõrvaltoime: pearinglus
Luteetsium (177Lu) oksodotreotiid Radiofarmatseutikum kasvajavastaseks raviks kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroomi suurem risk neerupuudulikkuse ja suurema kasvajakoormusega patsientidel; enne ravi ja ravi ajal tuleb hinnata neerufunktsiooni ning elektrolüütide tasakaalu
Metadoon Opioidsõltuvuse asendusravi hoiatused ja kõrvaltoimed: Eritub vähesel määral rinnapiima; imikut tuleb jälgida sedatsiooni ja hingamisraskuste suhtes. Ravim võib leevendada vastsündinul abstinentsisündroomi raskust.Neerupealiste puudulikkuse risk (nähtudeks iiveldus, oksendamine, isutus, väsimus, nõrkus, pööritustunne, madal vererõhk), mis vajab asendusravi glükokortikoidiga; suguhormoonide taseme langus ja prolaktiini taseme tõus (nähtudeks libiido vähenemine, impotentsus, amenorröa);
hüpoglükeemia üleannustamisel või annuse suurendamisel;
serotonergiliste ravimitega (antidepressandid) kooskasutamine tõstab serotoniinisündroomi riski (vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus südamepekslemine, ebastabiilne vererõhk, palavik, neuromuskulaarsed hälbed ja/või seedetrakti häired)
Metüülfenidaat Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi hoiatus: raseduse ajal kasutamisel suureneb pisut südame väärarengute esinemissagedus, mis vastab täiendavalt kolmele kaasasündinud südame väärarenguga lapsele 1000 naise kohta
kõrvaltoimed: trism, bruksism, kusepidamatus, menstruaaltsüklihäired, libiidohäired
Moksifloksatsiin Infektsioonide ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: pantsütopeenia, antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom, hüpoglükeemiline kooma, deliirium, äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos, rabdomüolüüs, tõsised nahareaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos). Ravimi määramisel tuleb patsiendile selgitada, millised on tõsisele nahareaktsioonile viitavad nähud
Naatriumpentosaan- polüsulfaat Põievalu sündroomi ravi hoiatus: kõigil patsientidel tuleb nägemist kontrollida pärast 6-kuulist ravi. Kui patoloogilisi leide ei tuvastata, tuleb järgmine läbivaatus teha regulaarselt iga 5 kasutusaasta järel (nägemisega seotud kaebuste tekkimise korral varem). Patoloogiliste leidude tuvastamisel teha läbivaatus kord aastas
Nintedaniib Kopsufibroosi ravi kõrvaltoimed: peavalu, alopeetsia
Nivolumaab Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: hematofaagne histiotsütoos - seisund, mille korral immuunsüsteem toodab liiga palju histiotsüüte ja lümfotsüüte (infektsioonivastased rakud), mis võib põhjustada mitmesuguseid sümptomeid (maksa ja/või põrna suurenemine, nahalööve, lümfisõlmede suurenemine, hingamisprobleemid, verevalumid, neerutalitluse häired ja südameprobleemid)
Opikapoon Parkinsoni tõve ravi koostoime: koos kinidiiniga manustamisel võib viia opikapooni süsteemse kontsentratsiooni olulise vähenemiseni
Ramutsirumab Kasvajavastane ravi hoiatus: koos erlotiniibiga 70-aastastel ja vanematel patsientidel esineb sagedamini ?3. raskusastme kõrvaltoimeid ja erineva raskusastmega tõsiseid kõrvaltoimeid
kõrvaltoimed: monoteraapia korral kõige sagedamini perifeersed tursed, hüpertensioon, kõhulahtisus, kõhuvalu, peavalu, proteinuuria ja trombotsütopeenia; kemoteraapiaga kombinatsioonis kõige sagedamini väsimus/asteenia, neutropeenia, kõhulahtisus, ninaverejooks ja stomatiit; erlotiniibiga kombinatsioonis kõige sagedamini infektsioonid, kõhulahtisus, hüpertensioon, stomatiit, proteinuuria, alopeetsia ja ninaverejooks
Semaglutiid Suhkurtõve ravi hoiatus: insuliinisõltuvatel patsientidel, kes alustasid ravi GLP-1 retseptori agonistiga, on pärast insuliini järsku ärajätmist või annuse vähendamist teatatud diabeetilisest ketoatsidoosist (patsiendid peavad ise jälgima vere glükoosisisaldust)
kõrvaltoime: äge pankreatiit
Sofosbuviir + velpatasviir C-hepatiidi ravi hoiatus: bradükardia risk koos amiodarooniga kasutamisel (üldjuhul mõne tunni või mõne päeva jooksul, harvem hiljem, enamasti kuni 2 nädala jooksul pärast C?hepatiidi ravi alustamist). Samaaegse ravi korral jälgida patsientide südametegevust esimese 48 tunni jooksul haiglas; järgneva 2 ravinädala jooksul tuleks südame löögisagedust jälgida iga päev ambulatoorselt või ise mõõtes
Tolperisoon Lihastoonuse vähendamine hoiatus: üleannustamise sümptomiteks võivad olla uimasus, seedetrakti sümptomid (iiveldus, oksendamine, epigastraalne valu), tahhükardia, hüpertensioon, bradükineesia ja vertiigo; rasketel juhtudel krambihood, respiratoorne depressioon, apnoe ja kooma. Puudub spetsiifiline antidoot, ravi on sümptomaatiline
Varfariin Trombemboolia profülaktika ja ravi hoiatus: patsiendid, kellel on VKOR ensüümi geneetiline variatsioon või kes kuuluvad CYP2C9 aeglaste metaboliseerijate hulka (varasemast teada), vajavad üldjuhul väiksemaid alg- ja säilitusannuseid
Venetoklaks Kasvajavastane ravi hoiatus: sagedaseim surmapõhjus on tõsised infektsioonid (sepsis, kopsupõletik, septiline šokk)

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Abirateroon Kasvajavastane ravi hoiatus: hüperglükeemia risk glükokortikoididega kooskasutamisel.
Hüpoglükeemia risk pioglitasooni või repagliniidi kasutavatel suhkurtõvega patsientidel
PRAC soovitus
Alfatserliponaas TPP1 puudulikkuse ravi kõrvaltoime: anafülaksia PRAC soovitus
Deoksükoolhape Lõuatsialuse rasvaladestuse ravi kõrvaltoime ja hoiatus: suuõõne hüpoesteesia, suuõõne paresteesia riiklik muutus
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: pemfigoid PRAC soovitus
Erenumab Migreeni profülaktika hoiatused ja kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid: lööve, angioödeem ja anafülaktilised reaktsioonid, mis võivad tekkida minutitega kuni rohkem kui üks nädal pärast ravi. Patsienti tuleb hoiatada sümptomite suhtes. Reaktsiooni tekkimisel ravi katkestada ja alustada asjakohase raviga PRAC soovitus
Etünüülöstradiool/ levonorgestreel Raseduse vältimine vastunäidustus ja hoiatus: maksakahjustuse risk glekapreviiri/pibrentasviiri ja sofosbuviiri/velpatasviiri/ voksilapreviiriga kooskasutamisel.
Eksogeensed östrogeenid võivad esile kutsuda või süvendada päriliku ja omandatud angioödeemi sümptomeid
PRAC soovitus
Golimumab Idiopaatilise artriidi ravi kõrvaltoime: dermatomüosiidi sümptomite süvenemine PRAC soovitus
Isotretinoiin Akne ravi kõrvaltoime: vulvovaginaalne kuivus PRAC soovitus
Klonasepaam Epilepsia ravi hoiatus: raske maksakahjustuse korral võivad bensodiasepiinid soodustada maksaentsefalopaatia episoodide teket. Kerge kuni mõõduka maksakahjustuse korral vajalik ettevaatus riiklik muutus
Olansapiin Skisofreenia ravi kõrvaltoime: suurenenud süljeeritus PRAC soovitus
Opioidid Valu ravi hoiatus: opioidide samaaegne kasutamine sedatiivsete ravimitega (bensodiasepiinid ja sarnased ravimid) suurendab sedatsiooni, respiratoorse depressiooni, kooma ja surma riski täiendava KNSi pärssiva toime tõttu.
Opioidide toimel suureneb prolaktiini sisaldus ja väheneb kortisooli ning testosterooni tase plasmas (sh kliiniliste sümtpomite avaldumine)
PRAC soovitus
Pramipeksool Parkinsoni tõve ravi hoiatus: ravi katkestamisel võib tekkida dopamiini agonisti ärajätusündroom PRAC soovitus
Rokuroonium Anesteesia kõrvaltoime: Kounise sündroom (raske allergiline koronaarveresoonte spasm, mis põhjustab rindkerevalu (stenokardia) või südameinfarkti) PRAC soovitus
Sulfametoksasool/ trimetroprim Infektsioonide ravi kõrvaltoime: äge febriilne neutrofiilne dermatoos (Sweet'i sündroom) PRAC soovitus
Lerkanidipiin Hüpertensiooni ravi kõrvaltoimed: peritoneaaldialüüsi vedelik võib muutuda hägusaks (tingitud suurenenud triglütseriidide kontsentratsioonist peritoneaalvedelikus), igemete hüpertroofia PRAC soovitus
Tenofoviirdisoproksiil HIV ja B-hepatiidi ravi hoiatus: laktatsidoosi risk (sh fataalse lõppega), eriti dekompenseeritud maksahaigusega patsientidel või kui samaaegselt kasutatakse laktatsidoosi indutseerivaid ravimeid PRAC soovitus
Valproehape Epilepsia ravi hoiatus: raseduse ajal manustatuna võib lootel tekkida kuulmiskahjustus või kurtus PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Aksikabtageentsiloleutseel Lümfoomi ravi kõrvaltoimed: seljaaju turse, müeliit, kvadripleegia, düsfaagia PRAC soovitus
Amiodaroon Südamearütmiate ravi kõrvaltoime ja hoiatus: siiriku primaarne düsfunktsioon pärast südame transplantatsiooni. Südamesiiriku ootejärjekorras olevate patsientide puhul tuleb kaaluda alternatiivsete arütmiavastaste ravimite kasutamist nii varakult enne transplantatsiooni kui võimalik riiklik muutus
Asatiopriin Immunosupressiivne ravi kõrvaltoime: JC-viirusega seotud PML (progressiivne multifokaalne leukoentsefalopaatia), hepatospleeniline T-rakuline lümfoom põletikulise soolehaigusega patsientidel riiklik muutus
Atorvastatiin Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: luupusesarnane sündroom, lihase rebend riiklik muutus
Deksmedetomidiin Sedatsioon kõrvaltoime: südameseiskus, millele sageli eelneb bradükardia või AV-blokaad
hoiatus: korral südameseiskuse risk
PRAC soovitus
Dimetüülfumaraat Hulgiskleroosi ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: Herpes zoster infektsiooni risk. Fanconi sündroomi juhtudest on teatatud dimetüülfumaraadi kasutamisel koos teiste fumaarhappe estritega. Fanconi sündroomi varajane diagnoosimine ja dimetüülfumaraadi ravi katkestamine on olulised, et ära hoida neerukahjustuse ja osteomalaatsia teket, kuna sündroom on tavaliselt pöörduv PRAC soovitus
Erütromütsiin Infektsioonivastane ravi vastunäidustused: QT-aja pikenemine, ventrikulaarne arütmia, ventrikulaarse tahhükardia torsades de pointes'i tüüpi paroksüsmid, elektrolüüdihäired
kõrvaltoimed: südameseiskus, ventrikulaarne fibrillatsioon (esinemissagedus teadmata)
hoiatus: infantiilse hüpertroofilise pülorostenoosi risk – epidemioloogiliste uuringute andmed viitavad 2–3-kordsele IHPSi riski suurenemisele pärast erütromütsiini manustamist imikutele. Risk on kõige kõrgem esimese 14 elupäeva jooksul
koostoime: rivaroksabaaniga koosmanustamisel on verejooksu suurenenud risk
PRAC soovitus
Esetimiib + simvastatiin Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: hägune nägemine, nägemiskahjustus, lihhenoidne ravimlööve, lihase rebend, günekomastia PRAC soovitus
Glargiin-insuliin Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: naha amüloidoos süstepiirkonnas (selle tekkel peab vahetama süsteasukohta) PRAC soovitus
Kanagliflosiin Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: valgusülitundlikkus PRAC soovitus
Klosapiin Skisofreenia ravi kõrvaltoime: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimlööve (DRESS) riiklik muutus
Lanreotiid Akromegaalia ravi kõrvaltoime: kolangiit (sapikividest) riiklik muutus
Lerkanidipiin Hüpertensiooni ravi kõrvaltoimed: peritoneaaldialüüsi vedelik võib muutuda hägusaks (tingitud suurenenud triglütseriidide kontsentratsioonist peritoneaalvedelikus), igemete hüpertroofia riiklik muutus
Tenofoviirdisoproksiil HIV ja B-hepatiidi ravi hoiatus: laktatsidoosi risk (sh fataalse lõppega), eriti patsientidel kellel on dekompenseeritud maksahaigus või kasutatakse samaaegselt laktatsidoosi indutseerivaid ravimeid PRAC soovitus
Valproehape Epilepsia ravi hoiatus: raseduse ajal manustatuna võib lootel tekkida kuulmiskahjustus või kurtus riiklik muutus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
5-fluorouratsiil (paikselt) Aktiinilise keratoosi ravi kõrvaltoime: manustamiskoha verejooks PRAC soovitus
Atsetüülsalitsüülhape Tromboosi profülaktika koostoime: metamisooliga koosmanustamisel võib väheneda atsetüülsalitsüülhappe trombotsüütide agregatsiooni takistav toime PRAC soovitus
Degareliks Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: rabdomüolüüs PRAC soovitus
Dekstriferroon (parenteraalne) Rauapuudusaneemia ravi hoiatus: hüpofosfateemia tekkerisk (enamikul juhtudest mööduv ja ilma kliiniliste sümptomiteta, ühel juhul vajas patsient arstiabi). Ettevaatus on vajalik olemasolevate riskiteguritega patsientidel ja kui patsient vajab pikaajalist suurte veenisiseste annustega ravi PRAC soovitus
Dorsolamiid Kõrgenenud silmasisese rõhu ravi kõrvaltoime: südamepekslemine PRAC soovitus
Fingolimood Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: autoimmuunne hemolüütiline aneemia, kehakaalu langus
hoiatused: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML) tekkeriski suurenemine on sõltuvuses kumuleeruva ekspositsiooniga. MRI leid võib muutuda positiivseks enne kliiniliste sümptomite avaldumist.
Teatatud on lümfoomi (non-Hodgkini lümfoom, sh B-rakulised ja T-rakulised lümfoomid) ja naha T-rakulise lümfoomi (mycosis fungoides) juhtudest, Epstein-Barri viiruse (EBV) positiivse B-rakulise lümfoomi surmlõppega juhust. Lümfoomi kahtlusel tuleb ravi fingolimoodiga katkestada
PRAC soovitus
Galkanezumab Migreeni profülaktika kõrvaltoimed: anafülaksia, angioödeem, lööve PRAC soovitus
Ipilimumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: seroosne võrkkesta irdumine, mööduv nägemiskaotus, stomatiit PRAC soovitus
Kabergoliin Laktatsiooni pärssimine hoiatus: tõsiste kõrvaltoimete, sh hüpertensiooni, müokardiinfarkti, krampide, insuldi või psühhiaatriliste häirete risk. Mõnel patsiendil eelnesid krampide või insuldi tekkele tugev peavalu ja/või mööduvad nägemishäired. Ravi ajal tuleb hoolikalt jälgida vererõhku. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb kabergoliiniga ravi peatada ja patsiendi seisundit kohe hinnata PRAC soovitus
Koolhape Sapphapete sünteesi häirete ravi hoiatus: surmlõppega maksatoksilisus PRAC soovitus
Levotüroksiin Hüpotüreoosi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tsirkulatoorse kollapsi risk väga väikese sünnikaaluga enneaegsetel vastsündinutel. Levotüroksiiniga ravi alustamisel tuleb jälgida hemodünaamika parameetreid, kuna neerupealiste funktsioon on väljakujunemata PRAC soovitus
Lisdeksamfetamiin Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi hoiatus: rasedal preeklampsia ja enneaegse sünnituse riski suurenemine. Raseduse ajal amfetamiiniga kokkupuutunud vastsündinutel võivad tekkida võõrutusnähud PRAC soovitus
Mifamurtiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: perikardi efusioon PRAC soovitus
Naldemediin Opioididest tingitud kõhukinnisuse ravi kõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon (k.a surmlõppega)
hoiatused: seedetrakti perforatsiooni risk on suurem divertikuliidi ja olemasoleva kasvaja või kõhukelme metastaasidega patsientidel. Neil patsientidel ei tohi naldemediini kasutada
PRAC soovitus
Oritavantsiin Infektsioonivastane ravi hoiatus: allergiline reaktsioon ja anafülaktiline šokk PRAC soovitus
Rauapreparaadid Rauavaegusaneemia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: teatatud on ülitundlikkusreaktsioonidest, mis on progresseerunud Kounise sündroomiks (äge allergiline koronaararteri spasm, mis võib põhjustada müokardiinfarkti) PRAC soovitus
Vardenafiil Erektsioonihäirete ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: vardenafiili kasutavatel meestel on esinenud äkksurma, südamerütmi kiirenemist või südamerütmihäireid, südameinfarkti, valu rindkeres ja ajuverevarustuse häireid (sh ajutine ajuverevoolu vähenemine ja ajuverejooks); enamikul meestest oli juba enne vardenafiili kasutamist probleeme südamega, seega ei ole otsene seos ravimiga kindel PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Aksitiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: koletsüstiit PRAC soovitus
Baritsiniib Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: süvaveenitromboos, kopsuemboolia, ülitundlikkusreaktsioonid (lööve, urtrikaaria, näoturse)
hoiatus: raske allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravi baritsitiniibiga koheselt lõpetada
PRAC soovitus
Botuliini toksiin A (Botox, Vistabel) Kroonilise migreeni ravi näidustusel kõrvaltoime: silmalau turse PRAC soovitus
Botuliini toksiin A (kompleksis hemaglutiniiniga) Dysport Lihaste spastilisuse ravi üleannustamine: antitoksiini manustamine on teatud juhtudel avaldanud soodsat toimet paralüüsi süvenemise peatamisel PRAC soovitus
Botuliini toksiin A kompleksvalkude vaba neurotoksiin (Xeomin) Lihaste spastilisuse ravi kõrvaltoime: lihasatroofia PRAC soovitus
Clostridium histolyticum’i kollagenaas Dupuytreni kontraktuuri ja Peyronie tõve ravi hoiatused:
Dupuytreni kontraktuur: sõrme nekroos (mis on vajanud amputatsiooni, sõrmelüli murrud)
Peyronie tõbi: peenise vigastuse (murru) vältimiseks tuleb seksuaaltegevuse taasalustamisega oodata vähemalt 4 nädalat pärast ravitsükli teist süsti, et tagada valu ja turse kadumine, ning olla seksuaaltegevuse taasalustamisel ettevaatlik
PRAC soovitus
Durvalumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: raskekujuline müasteenia (selle tekkimisel tuleb ravi lõpetada) PRAC soovitus
Etanertsept Reumatoidartriidi, psoriaasi ravi kõrvaltoime: põletikuline soolehaigus PRAC soovitus
Evolokumab Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, gripitaoline haigus PRAC soovitus
Ingenoolmebutaat Aaktiinlise keratoosi ravi kõrvaltoimed: basaalrakuline kartsinoom, Boweni tõbi ja lamerakk-kartsinoom
hoiatus: ettevaatlik tuleb olla patsiendi puhul, kellel on varem esinenud nahakahjustusi
PRAC soovitus
Karfilsomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoimed: B-hepatiidi viiruse (HBV) reaktivatsioon, angioödeem, progresseeruv hulgikoldeline leukoentsefalopaatia (PML)
hoiatus: enne ravi tuleks põhjalikult hinnata kardiovaskulaarseid ohutegureid. KNS häirete esinemisel tuleb patsienti jälgida iga uue või süveneva neuroloogilise, kognitiivse või käitumusliku sümptomi suhtes, mis võib viidata PML-ile; PML-i kahtluse korral tuleb ravi katkestada. Enne ravi alustamist, ravi ajal ja pärast ravi lõppu tuleb jälgida HBV reaktiveerumise kliinilisi ja laboratoorseid näitajaid. HBV reaktivatsiooni esinemisel tuleb arutada HBV ravi spetsialistiga
PRAC soovitus
Liitium Mania jt meeleoluhäirete ravi kõrvaltoime: lihhenoidne ravimireaktsioon PRAC soovitus
Nilotiniib Kroonilise müeloidse leukeemia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: kasvu pidurdumine lastel (väga sageli) PRAC soovitus
Ospemifeen Vulvovaginaalse atroofia ravi kõrvaltoime: tupeverejooks PRAC soovitus
Paklitakseelalbumiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: naha sklerodermia PRAC soovitus
Pegfilgrastiim Neutropeenia ravi kõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom PRAC soovitus
Pirfenidoon Idiopaatilise kopsufibroosi ravi kõrvaltoimed: angioödeem ja anafülaksia PRAC soovitus
Raud(III)maltool Rauavaeguse ravi kõrvaltoime: rooja värvusemuutus PRAC soovitus
Telotristaat Kartsinoidsündroomiga seotud kõhulahtisuse ravi kõrvaltoimed: depressioon, depressiivne meeleolu, iiveldus, soole obstruktsioon PRAC soovitus
Testosteroon Testosterooni asendusravi hoiatused: venoosse trombemboolia (VTE) riskifaktoritega patsientide puhul on vajalik ettevaatus. Trombofiiliaga patsientidel on VTE juhtudest teatatud isegi hüübimisvastase ravi foonil, mistõttu tuleb sellistel patsientidel pärast esimest tromboosi juhtu hinnata hoolikalt testosteroonravi jätkamise sobivust ja võtta kasutusele lisameetmed patsiendi individuaalse VTE tekkeriski vähendamiseks PRAC soovitus
Tobramütsiin (silmaravimid) Silmainfektsioonide ravi hoiatus: neuromuskulaarsete häirete, nt müasteenia ja Parkinsoni tõvega patsientide puhul on vajalik ettevaatus, sest aminoglükosiidid võivad süvendada lihasnõrkust riiklik muutus
Vismodegiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: Stevensi-Johnsoni sündroom/ toksiline epidermaalne nekrolüüs, eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS) ning äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos.
hoiatus:eelnimetatud tõsiste reaktsioonide tekkimisel ei tohi patsiendil ravi vismodegiibiga enam kunagi taasalustada
PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Baklofeen (intratekaalne) Spastilisuse ravi kõrvaltoime: skolioos, olemasoleva skolioosi süvenemine riiklik muutus
Ibuprofeen Valu ja põletiku ravi kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos PRAC soovitus
Ibrutiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: ibrutiniibi kasutamisel on teatatud tserebrovaskulaarse ataki, transitoorse isheemilise ataki ja isheemilise insuldi (sh surmlõppega) juhtudest. Latentsusperiood ravi algusest haigus-seisundite tekkeni oli enamikul juhtudest mitu kuud, mistõttu patsiente tuleb regulaarselt jälgida;
kõrvaltoimed: tserebrovaskulaarne atakk, transitoorne isheemiline atakk, isheemiline insult
PRAC soovitus
Mifepristoon Raseduse katkestamine kõrvaltoime ja hoiatus: emaka verejooks. Patsienti tuleb hoiatada emaka verejooksu tekke võimalusest riiklik muutus
SGLT2 inhibiitorid (kanagliflosiin, dapaglifosiin, empagliflosiin, ertugliflosiin) 2. tüüpi diabeedi ravi hoiatus: diabeetilise ketoatsidoosi riski tõttu tuleb ravi katkestada patsientidel, kes hospitaliseeritakse suure kirurgilise protseduuri või ägeda meditsiinilise haiguse tõttu. Nendel patsientidel soovitatakse ketoonide sisalduse jälgimist, eelistatult vereproovist. Ravi võib taasalustada, kui ketoonide sisaldus on normis ja patsiendi seisund stabiliseerunud PRAC soovitus
Teriflunomiid Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: psoriaas (sh pustuloosne psoriaas), varem esinenud psoriaasi halvenemine. Kaaluda võib ravi lõpetamise ja kiirendatud eliminatsiooniprotseduuri PRAC soovitus
Tsiprofloksatsiin Antibakteriaalne ravi hoiatus: sarnaselt teistele kinoloonidele võib tekkida vere glükoosisialduse häire (sh kooma), seda peamiselt diabeetikutel, kaasnevate hüpoglükeemiliste ainete kasutamisel. Diabeetikutel on soovitatav hoolikalt jälgida vere glükoosisisaldust;
kõrvaltoimed: SIADH, hüpoglükeemiline kooma
PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Asatiopriin Immunosupressioon koostoime: asatiopriin neutraliseerib mittedepolariseerivate lihaslõõgastite esilekutsutud neuromuskulaarset blokaadi ja võimendab depolariseerivate lihaslõõgastite esilekutsutud neuromuskulaarset blokaadi. Ksantiini oksüdaasi inhibiitoritega (nt febuksostaat) kooskasutamisel võib asatiopriini toime pikeneda (luuüdi supressiooni oht)
kõrvaltoime: äge febriilne neutrofiilne dermatoos (Sweeti sündroom)
PRAC soovitus
Bimatoprost/timolool Glaukoomi ravi kõrvaltoimed: hallutsinatsioonid (timolool), silmalau vao süvenemine (bimatoprost) PRAC soovitus
Doksorubitsiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: lihhenoidne keratoos, kardiotoksilisuse risk (palpitatsioonid, juhtehäired, Hisi kimbu parema sääre blokaad, vähenenud väljutusmaht, atrioventrikulaarne blokaad, ventrikulaarne arütmia, südamepuudulikkus, südameseiskus) PRAC soovitus
Inoterseen Polüneuropaatia ravi päriliku amüloidoosiga patsientidel hoiatus: maksasiirikuga patsientidel võib tekkida siiriku äratõukereaktsioon PRAC soovitus
Ketamiin Anesteesia kõrvaltoimed: pikaajalistel kasutajatel (kuritarvitajatel) võib esineda ägedat neerukahjustust, hüdronefroosi ja teisi ureeteri häireid PRAC soovitus
Levetiratsetaam Epilepsia ravi kõrvaltoimed: tavalisest erinev käitumine, agressiivne käitumine PRAC soovitus
Liraglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: mao aeglustunud tühjenemine PRAC soovitus
Luteetsium(177Lu)kloriid Radioligandravi kõrvaltoime ja hoiatus: tuumorilüüsi sündroom, mis võib põhjustada vereanalüüside kõrvalekaldeid, südame rütmihäireid, neerupuudulikkust või krambihooge PRAC soovitus
Metoklopramiid Iivelduse ja oksendamise ravi kõrvaltoimed: aeg-ajalt võib esineda nägemishäireid ja silmamunade tahtmatut pöördumist PRAC soovitus
Nivolumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nivolumabi monoteraapia puhul ja kombinatsioonis ipilimumabiga on täheldatud immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, sh koliiti. Juhul, kui koliit ei allu kortikosteroidravile, tuleb välistada laboratoorsete analüüsidega teised kõhulahtisuse põhjused, kuna koliiti võib põhjustada ka tsütomegaloviiruse infektsioon/reaktiveerumine PRAC soovitus
Paklitakseel Kasvajavastane ravi hoiatus: neuropaatia (väga sage) võib kesta kauem kui 6 kuud pärast ravi katkemist
kõrvaltoime: palmaar-plantaarne erütrodüsesteesia sündroom
PRAC soovitus
Parenteraalsed rauapreparaadid (v.a rauddekstraan) Rauapuudusaneemia ravi hoiatus: rasedatele manustamisel jälgida loote seisundit, sest ema ülitundlikkusreaktsiooni tagajärjel võib tekkida lootel bradükardia
kõrvaltoime: süstekohareaktsioon, pindmine tromboflebiit
PRAC soovitus
Rauddekstraan Rauapuudusaneemia ravi hoiatus: rasedatele manustamisel jälgida loote seisundit, sest ema ülitundlikkusreaktsiooni tagajärjel võib tekkida lootel bradükardia PRAC soovitus
Sekukinumab Psoriaasi ravi kõrvaltoimed: alumiste hingamisteede infektsioonid, põletikuline soolehaigus PRAC soovitus
Sufentaniil Valuravi koostoime ja hoiatus: sufentaniili koosmanustamine serotonergiliste ainetega (SSRI-d, SNRI-d või MAOI), võivad suurendada eluohtliku serotoniini sündroomi riski. Koosmanustamist nimetatud ravimitega tuleb vältida; MAOI ei tohi võtta vähemalt 2 nädalat enne sufentaniili PRAC soovitus
Tapentadool Valuravi kõrvaltoime: deliiriumi risk kaasnevate riskifaktorite olemasolul (nt kõrge vanus, vähk) PRAC soovitus
Umeklidiinium Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi kõrvaltoime: pearinglus PRAC soovitus
Ustekinumab Crohni tõve ja haavandilise koliidi ravi kõrvaltoimed: mitteinfektsioosne organiseeruv pneumoonia, sinusiit PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Aminohapped vitamiini / mikroelementide lisandiga Parenteraalne toitmine hoiatus: IV parenteraalsete toitelahuste kokkupuude valgusega, eriti pärast mikroelementide ja/või vitamiinide lisamist, võib peroksiidide ja muude lagunemisproduktide tekke tõttu mõjutada vastsündinutel negatiivselt kliinilist tulemust. Vastsündinutele ja alla 2-aastastele lastele manustamisel tuleb kaitsta ravimit väliskeskkonna valguse eest kuni manustamise lõpuni. PRAC soovitus
Atsitretiin Psoriaasi jt nahahaiguste ravi hoiatus: ravi atsitretiiniga tuleb lõpetada, kui triglütseriidide sisaldust ei ole võimalik kontrolli all hoida või kui ilmnevad pankreatiidi sümptomid. PRAC soovitus
Dekstrometorfaan Kuiva köha ravi hoiatused: kuritarvitamise ja sõltuvuse juhud - ettevaatus on eriti soovitatav noorukite, noorte täiskasvanute ja patsientide puhul, kes on kuritarvitanud narkootikume või psühhoaktiivseid aineid. Serotoniinisündroom - koos serotonergiliste ainetega on täheldatud potentsiaalselt eluohtliku serotoniinisündroomi teket.Üleannustamine lastel võib kaasa tuua tõsiseid kõrvaltoimeid, sh neuroloogilisi häireid. PRAC soovitus
Erenumab Migreeni profülaktika kõrvaltoimed: ülitundlikkusreaktsioonid, sh lööve, turse ja urtikaaria. PRAC soovitus
Esklikarbasepiin Epilepsia ravi kõrvaltoime: kehakaalu suurenemine. PRAC soovitus
Kabosantinib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: valu jäsemete (väga sageli). PRAC soovitus
Letrosool Kasvajavastane ravi hoiatus ja kõrvaltoime: harva võivad tekkida tendiniit ja kõõluserebendid. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ja kõõluskahjustuse korral rakendada asjakohaseid abinõusid (nt immobilisatsioon). PRAC soovitus
Mesalasiin Haavandilise koliidi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: nefrolitiaas (ravi ajal peab tarbima piisavalt vedelikku). PRAC soovitus
Metotreksaat (süstlis, pen-süstlis) Immunusupressioon kõrvaltoime: süstekoha nekroos. PRAC soovitus
Metüülfenidaat Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi hoiatus: raseduse ajal kasutamisel suureneb lootel südame väärarengute risk, mis vastab täiendavalt kolmele kaasasündinud südame väärarenguga lapsele 1000 naise kohta, kes saavad raseduse esimese trimestri vältel metüülfenidaati, võrrelduna nendega, kes raseduse ajal selle ravimiga kokku ei puutu.kõrvaltoimed: bruksism, trism, põiepidamatus. PRAC soovitus
Naatriumpentosaan polüsulfaat Põievalu sündroomi ravi hoiatus: pigmentaarse makulopaatia harvad juhud, eriti pärast pikaajalist kasutamist (sümptomitena võivad esineda raskendatud lugemine või pikenenud kohanemine hämaras või vähese valgusega keskkondades). Seisundi varaseks avastamiseks tuleb kõiki patsiente regulaarselt oftalmoloogiliselt kontrollida ja selle tekkides tuleb kaaluda ravi lõpetamist PRAC soovitus
Nusinerseen 5q spinaalse lihasatroofia ravi kõrvaltoime: ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem, urtikaaria ja lööve PRAC soovitus
Ondansetroon Iivelduse ja oksendamise ravi hoiatus: rasestumisvõimelised naised peavad kaaluma rasestumisvastaste vahendite kasutamist. Ondansetrooni ei tohi kasutada raseduse esimesel trimestril huule-suulaelõhe tekkeriski tõttu (1,8 miljonit rasedust hõlmav kohortuuring, 3 lisajuhtu 10 000 ravitud naise kohta). PRAC soovitus
Osimertiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: Stevensi-Johnsoni sündroom - enne ravi alustamist tuleb patsiente SJS-i nähtude ja sümptomite osas teavitada+C12. Kui tekivad SJS-ile viitavad nähud ja sümptomid, tuleb ravi kohe katkestada või lõpetada. PRAC soovitus
Sevelameer Hüperfosfateemia ravi kõrvaltoimed: seedetrakti verejooks, soole mulgustumine, soole nekroos, koliit, mass sooles. PRAC soovitus
Sofosbuviir Kroonilise C-hepatiidi ravi koostoime: tsüklosporiini või takroliimusega kooskasutamise alustamisel ei ole vaja annuseid kohandada. Hiljem võib vajalik olla pidev jälgimine ja tsüklosporiini / takroliimuse annuse kohandamine. PRAC soovitus
VEGF inhibiitorid - aflibertsept, lenvatiniib, bevatsisumab, ponatiniib, kabosantiniib, nintedaniib, pasopaniib, ponatiniib, ramutsirumaab, sunitiniib, regorafeniib, sorafeniib, tivosaniib, vandetaniib Kasvajavastane ravi jm hoiatused ja kõrvaltoimed: aneurüsmid ja arteridissektsioonid - VEGF-raja inhibiitorite kasutamine hüpertensiooniga või hüpertensioonita patsientidel võib soodustada aneurüsmide ja arteridissektsioonide teket. Enne aksitiniibi kasutamist tuleb riskiteguritega patsientidel (nt hüpertensioon või anamneesis aneurüsm) seda riski hoolikalt hinnata. PRAC soovitus
Vaskulaarse endoteeli kasvufaktori (VEGF) inhibiitorid - aksitiniib Kasvajavastane ravi hoiatused ja kõrvaltoimed: hemorraagia - aksitiniibi ei tohi kasutada patsientidel, kellel on ravimata ajumetastaaside või hiljutise aktiivse seedetrakti verejooksu tunnused. Kui veritsus nõuab meditsiinilist sekkumist, tuleb ravi aksitiniibiga ajutiselt katkestada. Teatatud on aneurüsmide rebendite juhtudest (sh olemasolevate aneurüsmide), millest mõned lõppesid surmaga. Olemasolevate aneurüsmidega patsientidel tuleb enne ravi alustamist aksitiniibiga seda riski hoolikalt kaaluda.Aneurüsmid ja arteridissektsioonid - VEGF-raja inhibiitorite kasutamine hüpertensiooniga või hüpertensioonita patsientidel võib soodustada aneurüsmide ja arteridissektsioonide teket. Enne aksitiniibi kasutamist tuleb riskiteguritega patsientidel (nt hüpertensioon või anamneesis aneurüsm) seda riski hoolikalt hinnata. PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Alprasolaam Depressiooni ja paanikahäirete ravi hoiatus: sõltuvuse oht võib suureneda annuse suurendamise ja ravi kestusega; väärkasutamisel koos teiste KNS depressantidega on teatatud üleannustamisega seotud surmajuhtudest riiklik muutus
Ampitsilliin / sulbaktaam Infektsioonide ravi hoiatus: ravimi kasutamine imetaval emal võib põhjustada lapsel kõrvaltoimena kõhulahtisust riiklik muutus
Baklofeen Spastilisuse ravi kõrvaltoimed ja hoiatused: suitsiidijuhud ja suitsidaalsed episoodid - enamikul juhtudel lisariskiteguritega patsientidel; patsiente (ja hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest olla valvas seisundi halvenemise, suitsidaalse käitumise, suitsiidimõtete või käitumise ebaharilike muutuste suhtes ning pöörduda nende sümptomite tekkimisel viivitamatult arsti poole;väärkasutus, kuritarvitamine ja sõltuvus - ainesõltuvuse anamneesiga patsiente tuleb ravida ettevaatusega PRAC soovitus
Dapagliflosiin Suhkurtõve ravi kõrvaltoime: angioödeem PRAC soovitus
Deferasiroks Raua kroonilise ülekoormuse ravi hoiatus: raua ülekoormuse risk - seerumi ferritiini taset on soovitatav jälgida iga kuu; ägeda üleannustamise varasteks nähtudeks on seedetrakti häired (kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine), teatatud on maksa- ja neeruhäiretest; ekslikult manustatud ühekordne 90 mg/kg annus põhjustas Fanconi sündroomi, mis taandus pärast ravi katkestamist PRAC soovitus
Delamaniid Tuberkuloosi ravi hoiatus: bedakviliiniga kooskasutamisel QT-intervalli pikenemise risk PRAC soovitus
Dikofenak (paikne) Valu paikne leevendamine kõrvaltoimed: põletustunne manustamiskohal, naha kuivus PRAC soovitus
Dikofenak (süsteemne) Valu ja reumaatiliste haiguste ravi hoiatus: gastrointestinaalse anastomoosi lekke risk võib suureneda. Pärast seedetrakti operatsiooni kasutamisel on soovitatav põhjalik meditsiiniline järelevalve ja ettevaatus PRAC soovitus
Gripivaktsiin (neljavalentne) Gripi profülaktika hoiatus: passiivne kaitse ei pruugi tekkida kõigil alla 6 kuu vanustel imikutel, kes on sündinud naistel, keda vaktsineeriti raseduse ajal riiklik muutus
Karbidopa Parkinsoni tõve ravi kõrvaltoime ja hoiatus: dopamiini düsregulatsiooni sündroom (DDS) - ravimi liigtarvitamist põhjustav sõltuvushäire; enne ravi alustamist tuleb patsiente ja hooldajaid hoiatada DDS võimaliku tekkeriski suhtes PRAC soovitus
Karmustiin Kasvajavastane ravi hoiatus: kettakujulise implantaadi läheduses on kirjeldatud aju veresoonte seina muutusi, sh aneurüsmi juhte, mis põhjustavad ajuverejookse mitu kuud pärast ketta implanteerimist; ketta implanteerimist aju suurte veresoonte läheduses tuleks vältida PRAC soovitus
Klaritromütsiin Infektsioonide ravi vastunäidustus: domperidooniga kooskasutamine (QT-intervalli pikenemise oht) riiklik muutus
Klindamütsiin Infektsioonide ravi hoiatus: suukaudne ja parenteraalne klindamütsiin eritub rinnapiima koguses, mis võib põhjustada rinnaga toidetaval imikul kõhulahtisust, verdi roojas või löövet riiklik muutus
Kobitistaat, elitegraviir, emtritsitabiin, tenofoviir HIV infektsiooni ravi kõrvaltoime: suitsiidsed mõtted ja enesetapukatsed (depressiooni või psühhiaatrilise haiguse anamneesiga patsientidel) PRAC soovitus
Levofloksatsiin Infektsioonide ravi kõrvaltoime ja hoiatus: pikaajalised, puuet põhjustavad ja potentsiaalselt pöördumatud tõsised kõrvaltoimed, mis kahjustavad erinevaid/mitmeid organsüsteeme (lihased, luustik, närvisüsteem, psüühika ja meeleelundid) - mis tahes tõsise kõrvaltoime esimeste nähtude ilmnemisel tuleb ravi kohe lõpetada riiklik muutus
Levofloksatsiin Infektsioonide ravi kõrvaltoimed ja hoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimilööve (DRESS), fikseerunud ravimilööve, antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) - patsienti tuleb teavitada raskete nahareaktsioonide nähtudest; kui tekivad nendele reaktsioonidele viitavad sümptomid, peab ravi kohe lõpetama ning kaaluma alternatiivset ravi. Kui patsiendil on arenenud tõsine reaktsioon, nagu SJS, TEN või DRESS, ei tohi ravi levofloksatsiiniga sellel patsiendil enam kunagi uuesti alustada PRAC soovitus
Levonorgestreel Raseduse erakorraline vältimine (SOS pill) hoiatus: rasvunud naistel (KMI > 30 kg/m²) väheneb levonorgestreeli kontsentratsioon ligikaudu 50% võrra võrreldes normaalse KMI-ga naistega; ühe uuringu andmetel tagas annuse kahekordistamine (3 mg) rasvunud naistel sarnased kontsentratsioonitasemed, mis normaalse KMI-ga naistel saavutati 1,5 mg-ga riiklik muutus
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi kõrvaltoime: koliit PRAC soovitus
Talidomiid Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS-sündroom) - patsienti tuleb sümptomitest teavitada ja anda juhised kohe arsti poole pöörduda. 2.–3. astme nahalööbe tekkimisel tuleb kaaluda talidomiidravi katkestamist või lõpetamist. Angioödeemi, 4. astme lööbe, eksfoliatiivse või bulloosse lööbe tekkimisel või Stevensi-Johnsoni sündroomi, toksilise epidermaalse nekrolüüsi või DRESS-sündroomi kahtluse korral tuleb ravi talidomiidiga lõpetada ning seda ei tohi pärast nende reaktsioonide kadumist uuesti alustada PRAC soovitus
Trastuzumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Amisulpriid Skisofreenia ravi hoiatus: maksatoksilisuse risk. Patsienti peab juhendama, et ta teataks maksakahjustuse sümtpomitest (asteenia, anoreksia, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või ikterus) riiklik muutus
Deksametasoon Hulgimüeloomi ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom: TLSi kõrge riskiga patsiente (nt kõrge proliferatsiooni kiirus, suur tuumor ja kõrge tundlikkus tsütotoksiliste ainete suhtes) tuleb hoolikalt jälgida ja vajadusel rakendada ettevaatusabinõusid PRAC soovitus
Denosumab Osteoporoosi ja luukao ravi kõrvaltoimed: alopeetsia, lihhenoidne ravimlööve, hüpokaltseemia sh surmaga lõppenud juhud PRAC soovitus
Everoliimus Äratõukereaktsiooni ravi kõrvaltoime: lümfödeem PRAC soovitus
Klopidogreel Tromboosi profülaktika koostoime: klopidrogreeli ekspositsioon ja trombotsüütide inhibeerimise keskmine määr võivad ritonaviiri samaaegsel kasutamisel väheneda PRAC soovitus
Naloksegool Opioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravi kõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon PRAC soovitus
Naltreksoon + bupropiooon Kehakaalu langetamine kõrvaltoime ja hoiatus: unisus, teadvuse kaotus (mõnikord põhjustatud krambihoo tõttu). Patsientidel tuleb soovitada kuni nende kõrvaltoimete kadumiseni autojuhtimist või masinate käsitsemist vältida PRAC soovitus
Nirapariib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: febriilne neutropeenia PRAC soovitus
Pantoprasool Refluksösofagiidi jt ravi kõrvaltoime: mikroskoopiline koliit PRAC soovitus
Sertraliin Depressiooni ravi kõrvaltoime: makulopaatia PRAC soovitus
SSRI ja SNRI Depressiooni ravi hoiatus ja kõrvaltoime: selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid võivad põhjustada seksuaalfunktsiooni häireid, sh pikaajalisi häireid, mis püsivad vaatamata ravi lõpetamisele PRAC soovitus
Trientiin Wilsoni tõve ravi hoiatus: suure annuse (40 g) üleannustamisel võivad tekkida pearinglus ja oksendamine PRAC soovitus
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, hemorraagia (sh kontusioon, verevalum, ninaverejooks, seedetrakti või vaginaalne verejooks), lööve PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Adapaleen Akne ravi kõrvaltoime: manustamiskoha põletus (enamasti pindmine, kuid on teatatud ka teise astme põletustest), naha hüpo- või hüperpigmentatsioon, anafülaksia, angioödeem PRAC soovitus
Alprostadiil Arterioosjuha avatuse säilitamine kõrvaltoime: hüpokaleemia PRAC soovitus
Atorvastatiin Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: uriini värvuse muutus punakaspruuniks (patsientidele hoiatus, et seostaks tõsisemate häiretega ja otsiks arstiabi) PRAC soovitus
Dabrafeniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega, generaliseerunud eksfoliatiivne dermatiit PRAC soovitus
Hüdroksüklorokviin Reumatoidartriidi, luupuse ravi, malaaria profülaktika hoiatus: QT-intervalli pikenemine patsientidel, kellel on teadaolevad riskifaktorid, mis võivad põhjustada rütmihäireid (torsade de pointes, ventrikulaarne tahhükardia). riiklik muutus
Ivermektiin Rosacea ravi hoiatus: ravi alustamisel võib rosaatsea süveneda (eeldatavasti reaktsioon Demodex lestade suremisele). Reaktsioon taandub tavaliselt ravi jätkamisel 1 nädala jooksul. Väga ägeda süvenemise korral koos tugeva nahareaktsiooniga, tuleb ravi katkestada riiklik muutus
Loperamiid Kõhulahtisuse ravi hoiatus: Brugada sündroomiga patsientidel on üleannustamise korral risk sündroomi avaldumiseks (sh südame äkksurm) PRAC soovitus
Meningokokk C, konjugeeritud vaktsiin Immuniseerimine hoiatus: päriliku komplemendi puudulikkusega (nt C5 või C3 puudulikkus) isikutel ja terminaalse komplemendi aktiveerumist pärssivat ravi (nt ekulizumab) saavatel isikutel on suurenenud Neisseria meningitidis’e serogrupi C põhjustatud invasiivse haiguse tekkerisk ka juhul, kui neil tekivad antikehad pärast vaktsineerimist riiklik muutus
Modafiniil Narkolepsia ravi hoiatus: raseduse ajal kasutamisel väärarengute risk; fertiilses eas naisel on vajalik efektiivne kontratseptsioon PRAC soovitus
Montelukast Astma ravi ja profülaktika hoiatus: neuropsühhiaatrilised kõrvaltoimed: patsiente ja/või hooldajaid tuleb juhendada, et nad teataksid selliste muutuste tekkimisest arstile, ravi jätkamist tuleb hoolikalt kaaluda
kõrvaltoime: kogelemine
PRAC soovitus
Nikotiin Tubakasõltuvuse ravi hoiatus: krambivastaseid ravimeid võtvatel või epilepsia anamneesiga isikutel on teatatud krampide tekkest nikotiinasendusravi ajal riiklik muutus
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos PRAC soovitus
Rivaroksabaan; apiksabaan; dabigatraan; edoksabaan Venoosse trombemboolia ennetamine hoiatus: antifosfolipiidsündroomiga patsientidel on risk korduva tromboosi tekkeks PRAC soovitus
Serenoapalmi marjade paksekstrakt (Prostamol Uno) Urineerimishäirete ravi koostoime: varfariiniga koos võib suureneda veritsusoht, mistõttu kooskasutamine ei ole soovitatav riiklik muutus
Zanamiviir Gripi ravi ja profülaktika vastunäidustus: piimavalgu allergia riiklik muutus
Tetrabenasiin Huntingtoni tõve ravi vastunäidustus: maksakahjustus riiklik muutus
Tsitalopraam, estsitalopraam Depressiooni ravi koostoime: flukonasool - vähendada SSRI annust, jälgida kõraltoimete suhtes PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Aripiprasool Skisofreenia ravi hoiatus: kukkumine: aripiprasool võib põhjustada somnolentsust, posturaalset hüpotensiooni, motoorset ja sensoorset ebastabiilsust, mis võivad viia kukkumisteni. Kõrge riskiga patsiente (nt eakad või kurnatud patsiendid) ravida ettevaatusega ning kaaluda tuleks väiksemat algannust.
kõrvaltoime: okulogüüriline kriis
PRAC soovitus
Beklometasoon (inhaleeritav) Astma ravi hoiatus ja kõrvaltoime: kui patsiendil tekib nägemishäire, tuleb kaaluda patsiendi suunamist silmaarsti juurde, et uurida võimalikke põhjusi, milleks võivad olla kae, glaukoom või harvikhaigused, nt tsentraalne seroosne korioretinopaatia, mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel riiklik muutus
Daunorubitsiin Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroomi (PRES) tekkest daunorbutsiinravi ajal: neuroloogiline häire, mis võib avalduda peavalu, krambihoogude, letargia, segasuse, pimeduse ning teiste nägemise ja närvisüsteemi häiretena. Tekkida võib kerge kuni raske hüpertensioon. PRES diagnoosi kinnitamiseks on vajalik magnetresonantsuuring. Diagnoosi kinnitumisel tuleb kaaluda ravi lõpetamist daunorubitsiiniga PRAC soovitus
Etonogestreel + etünüülöstradiool (vaginaalravivahend) Raseduse vältimine kõrvaltoime: angioödeem, anafülaksia riiklik muutus
Evolokumab Hüperkolesteroleemia ravi kõrvaltoimed: angioödeem PRAC soovitus
Glekapreviir / pibrentasviir C-viirushepatiidi ravi kõrvaltoime: sügelus PRAC soovitus
Karfilsomiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: tsütomegalo-viirusnakkus PRAC soovitus
Klaritromütsiin Infektsioonide ravi koostoime: ibrutiniibi kontsentratsioon võib suureneda riiklik muutus
Lipegfilgrastim Neutropeenia ravi kõrvaltoime: iiveldus, lihaste ja luustiku valu (teatatud peamiselt luuvalu ja seljavalust, sh hospitaliseerimisega lõppenud juhtudest) PRAC soovitus
Nivolumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: hüpoparatüreoos PRAC soovitus
Pseudoefedriin (mono- ja kombinatsioonravimid) Nina limaskesta turse vähendamine hoiatus ja kõrvaltoime: isheemiline koliit: kui patsiendil algab äkki kõhuvalu, veritsus pärasoolest või tekivad isheemilise koliidi muud sümptomid, tuleb ravi pseudoefedriiniga katkestada ja pöörduda arsti poole PRAC soovitus
Tianeptiin Depressiooni ravi hoiatus: ärajätureaktsioonide riski tõttu tuleb vältida ravi järsku lõpetamist, annust tuleb vähendada järk-järgult 7 kuni 14 päeva jooksul.Hüponatreemia: teatatud on hüponatreemia tekkest, mis on tõenäoliselt seotud antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomiga (SIADH). Ettevaatus on vajalik diureetikume saavate, eakate, tsirrootiliste või dehüdreeritud patsientide ravimisel. PRAC soovitus
Topiramaat Epilepsia ja migreeni ravi koostoime: samaaegsel ravil varfariiniga võib INR väheneda riiklik muutus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Adapaleen + bensüülperoksiid Akne ravi kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, naha värvuse muutus, urtikaaria, manustamiskoha põletus (teatatud on teise astme põletusest või rasketest põletuse reaktsioonidest) riiklik muutus
Asatsitidiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: perikardiit PRAC soovitus
Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid + hapnik Anesteesia ja valu ravi kõrvaltoime: generaliseerunud krambihood PRAC soovitus
Ebastiin Allergilise riniidi, urtikaaria ravi kõrvaltoimed: söögiisu suurenenemine, kehakaalu tõus PRAC soovitus
Fentanüül (süstitav) Valu ravi kõrvaltoimed: deliirium, ravimi ärajätusündroom PRAC soovitus
Fentanüül (transdermaalne plaaster) Valu ravi kõrvaltoimed: androgeenide defitsiit, deliirium PRAC soovitus
Imatiniib, dasatiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia PRAC soovitus
Kapetsitabiin Kasvajavastane ravi vastunäidustus ja hoiatus: hiljutine või samaaegne ravi brivudiiniga suurendab kapetsitabiini toksilisust, mis võib lõppeda surmaga PRAC soovitus
Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin Vaktsineerimine kõrvaltoime: nutt PRAC soovitus
Loperamiid, loperamiid + simetikoon Ägeda kõhulahtisuse ravi hoiatus: üleannustamisega seoses on teatatud kardiaalsetest tüsistustest, sealhulgas QRS-kompleksi laienemisest PRAC soovitus
Metüülfenidaat Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi hoiatus: serotonergiliste ravimite samaaegse manustamise järgselt on teatatud serotoniinisündroomist riiklik muutus
Milnatsipraan Depressiooni ravi kõrvaltoime: Takotsubo kardiomüopaatia (stressi põhjustatud kardiomüopaatia) PRAC soovitus
Mirabegroon Üliaktiivse põie sündroomi ravi kõrvaltoime: segasusseisund PRAC soovitus
Misoprostool Sünnituse esilekutsumine kõrvaltoime: misoprostooli kasutatamisel sünnituse esilekutsumiseks lühikese perioodi jooksul raseduse lõpus puudub risk loote väärarengute tekkeks. Misoprostooli ei tohi kasutada mistahes muul ajal raseduse jooksul, sest väärarengute risk suureneb kolmekordselt (sh Moebius’e sündroom, amnioni väädi sündroom ja kesknärvisüsteemi anomaaliad) PRAC soovitus
Nabumetoon Valu ja reumaatiliste haiguste ravi kõrvaltoimed: aneemia, aseptiline meningiit (eeskätt süsteemnse erütematoosse luupuse või segatüüpi sidekoe haigusega patsientidel) riiklik muutus
Nivolumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: aseptiline meningiit, sarkoidoos PRAC soovitus
Pertuzumab Kasvajavastane ravi hoiatus: infusioonireaktsioonid ja ülitundlikkusreaktsioonid/anafülaksia võivad lõppeda surmaga PRAC soovitus
Rotaviiruse elusvaktsiin Vaktsineerimine kõrvaltoime: urtikaaria
täiendatakse hoiatust: teadaoleva või arvatava immuunpuudulikkusega vastsündinute (kaasa arvatud in utero kokkupuude immunosupressioonraviga), vaktsineerimine peaks tuginema võimaliku kasu ja riskide hoolikale kaalumisele
PRAC soovitus
Tseftriaksoon Infektsioonide ravi kõrvaltoimed: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS); Jarisch-Herxheimeri reaktsioon PRAC soovitus
Tsefuroksiim (intrakameraalne) Kaeoperatsiooni järgse endoftalmiidi profülaktika hoiatus: ravimi lahustamiseks tohib kasutada ainult 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahustkõrvaltoime: maakula turse PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Abirateroon Kasvajavastane ravi hoiatus: rabdomüolüüsi tekkerisk esimese 6 ravikuu jooksul PRAC soovitus
Atesolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: nefriit PRAC soovitus
Biotiin Vitamiini vaeguse ennetamine hoiatus: mõju laborianalüüside tulemustele: biotiin võib mõjuta biotiini/streptavidiini koostoimel põhinevate laborianalüüside tulemusi. Võimaliku mõjuga tuleb arvestada juhul, kui tulemused ei vasta kliinilisele pildile (nt Gravesi tõvele iseloomulikud kilpnäärme laboriuuringu tulemused asümptomaatilistel patsientidel või valenegatiivsed tulemused troponiini määramisel müokardiinfarktiga patsientidel) PRAC soovitus
Bortesomiib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: silmas rahetera, blefariit, trombootiline mikroangiopaatia PRAC soovitus
Deoksükoolhappe Lõuatsialuse rasvaladestuse ravi hoiatus: nahahaavandite ja nekroosi teke ebaõigete süstimisvõtete tõttu
kõrvaltoimed: nekroos süstekohal, arteri nekroos süstekohal
PRAC soovitus
Detsitabiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: kardiomüopaatia PRAC soovitus
Dienogest + etinüülöstradiool Raseduse vältimine hoiatus: hinnanguliselt tekib 10 000-st naisest ligikaudu 8…11 naisel ühe aasta jooksul venoosne trombemboolia riiklik muutus
Efavirens HIV ravi koostoime: etonogestreeli ekspositsioon võib vähenenda (kontratseptsiooni ebaõnnestumise risk) PRAC soovitus
Epoprostenool Primaarse pulmonaalse hüpertensiooni ravi, hemodialüüs kõrvaltoime: suure väljutusmahuga südamepuudulikkus riiklik muutus
Gabapentiin Epilepsia ravi kõrvaltoime: düsfaagia PRAC soovitus
Hüdroklorotiasiid Tursete, hüpertensiooni ravi hoiatus: süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine või aktiveerumine riiklik muutus
Isotretinoiin Akne ravi kõrvaltoime: günekomastia PRAC soovitus
Ivermektiin Rosacea ravi kõrvaltoime: transaminaaside aktiivsuse suurenemine PRAC soovitus
Lamotrigiin Epilepsia, bipolaarse häire ravi kõrvaltoimed: hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos, Brugada tüüpi EKG, hüpogammaglobulineemia riiklik muutus
Norfloksatsiin Infektsioonide ravi kõrvaltoimed: valgustundlikkus, perifeerne neuropaatia, kolestaatiline hepatiit
hoiatus: müasteenia sümptomid võivad süveneda
riiklik muutus
Nortriptüliin Depressiooni ravi koostoime: valproehape võib tõsta nortriptülliini plasma kontsentratsiooni PRAC soovitus
Oksaliplatiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: äge müokardiisheemia, k.a müokardiinfarkt, pärgarterite spastiline ahenemine ja stenokardia, ösofagiit PRAC soovitus
Oksükodoon Valu ravi koostoimed: SSRI või SNRI koosmanustamisel serotoniini toksilisuse risk PRAC soovitus
Sunitiniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: aordianeurüsm ja –dissektsioon, koliit, isheemiline koliit PRAC soovitus
Takroliimus Äratõukereaktsiooni ravi kõrvaltoimed: nägemisnärvi neuropaatia, trombootiline mikroangiopaatia
koostoime: isavukonasool, kobitsistaat, nilotiniib, imatiniib, ritonaviir (takroliimuse kontsentratsioon suureneb), mükofenoolhape (tsüklosporiinilt takroliimusele üleminekul võib mükofenoolhappe plasmatase ja efektiivsus väheneda)
PRAC soovitus
Valproehape Epilepsia, bipolaarse häire ravi kõrvaltoime: diploopia riiklik muutus
Vedolizumab Haavandilise koliidi, Crohni tõve ravi kõrvaltoime: Herpes zozter PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
BCG vaktsiin Tuberkoloosivastane immuniseerimine hoiatus: immuunsuse taastumise põletikulise sündroomi (IRIS) juhtudest on teatatud eelnevalt BCG vaktsiiniga vaktsineeritud lastel, kellel hiljem alustati ravi retroviirusvastase ravimiga HIV-infektsiooni raviks või pärast ravi alustamist muu raske immuunpuudulikkusega lastel. IRIS-iga seoses on teatatud adeniidist, supuratiivsest adeniidist, mädasest eritisest, nahahaavandist, nahaabstsessist, palavikust, mis ilmnesid nädalate või kuude jooksul pärast immuunravi alustamist PRAC soovitus
Bimatoprost Glaukoomi ravi kõrvaltoime: pearinglus, eritis silmast, ebamugavustunne silmas, fotofoobia, silmaümbruse naha värvuse muutus, hüpertensioon PRAC soovitus
Clostridium botulinum´i A-tüüpi toksiin (Dysport) Perifeerse toimega müorelaksant hoiatus: täiskasvanute (eriti eakate) patsientide jalalihaste koldelise spastilisuse ravimisel tuleb olla ettevaatlik, kuna võib esineda suurenenud kukkumise risk
hoiatus: laste spastilise tserebraalparalüüsi ravimiseks tohib seda kasutada ainult alates kahe aasta vanusest. Turuletulekujärgselt on kaasuvate haigustega (eriti tserebraalparalüüsiga) lastel, väga harva teatatud toksiini võimalikust kaugemale levimisest. Üldjuhul kasutati sellistel juhtudel soovituslikust suuremaid annuseid. Harva on teatatud surmajuhtudest, mis on tserebraalparalüüsiga lastel olnud mõnikord seotud aspiratsioonipenumooniaga pärast ravi botuliinitoksiiniga, sh kui seda on kasutatud mitteregistreeritud viisil (nt kaela piirkonda). Äärmine ettevaatus on vajalik märkimisväärse neuroloogilise häire, düsfaagia või hiljuti esinenud aspiratsioonipenumoonia või kopsuhaiguse korral
riiklik muutus
Deksmedetomidiin Sedatsioon intensiivravis hoiatus: deksmedetomidiin võib indutseerida hüpertermiat, mis võib olla resistentne traditsiooniliste jahutusmeetodite suhtes. Püsiva ebaselge põhjusega palaviku esinemisel tuleb ravi lõpetada ja seda ei ole soovitatav kasutada patsientidel, kellel on kalduvus maliigsele hüpertermiale;üleannustamise sümptomiteks võivad mh olla hüpertensioon, respiratoorne depressioon PRAC soovitus
Dulaglutiid, eksenatiid, liraglutiid 2. tüüpi diabeedi ravi hoiatused: sulfonüüluurea või insuliini annuse kohandamiseks tuleb jälgida glükoosisisaldust veres, eeskätt ravi alguses dulaglutiidiga / eksenatiidiga / liraglutiidiga ja insuliini annuse vähendamisel. Insuliini annust on soovitatav vähendada etapiviisiliselt;dulaglutiid / eksenatiid / liraglutiid ei asenda insuliini. Insuliinisõltuvatel patsientidel on pärast insuliini järsku ärajätmist või annuse vähendamist teatatud diabeetilisest ketoatsidoosist PRAC soovitus
Irinotekaan Kasvajavastane ravi hoiatus: irinotekaani on seostatud trombemboolia tekkega (kopsuemboolia, venoosne tromboos ja arteriaalne trombemboolia). Patsiente tuleb teavitada trombemboolia nähtudest ja sümptomitest ning nõustada neid koheselt ühendust võtma oma arsti või meditsiiniõega, kui mõni nendest sümptomitest ilmneb PRAC soovitus
Kanagliflosiin, dapagliflosiin, empagliflosiin, ertugliflosiin 2. tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime ja hoiatus: nekrotiseeriv lahkliha fastsiit (Fournier’ gangreen). SGLT2 inhibiitoreid kasutanud nais- ja meespatsientidel on turuletulekujärgselt teatatud lahkliha nekrotiseerivast fastsiidist, mis on harvaesinev, kuid raske ja potentsiaalselt eluohtlik tüsistus, mis vajab kiireloomulist kirurgilist sekkumist ja antibiootikumravi.Patsientidel tuleb soovitada pöörduda arsti poole, kui genitaal- või lahklihapiirkonnas tekivad valu, tundlikkus, erüteem või turse koos palaviku või üldise halva enesetundega. Enne nekrotiseeriva fastsiidi teket võib patsiendil esineda urogenitaalinfektsioon või lahkliha abstsess. Fournier’ gangreeni kahtluse korral tuleb ravimi võtmine lõpetada ja alustada viivitamata ravi (sh antibiootikumravi ja kirurgiline puhastamine) PRAC soovitus
Karbimasool, tiamasool Hüpertüreoosi ravi vastunäidustus: äge pankreatiit karbimasooli või tiamasooli varasemal kasutamisel
kõrvaltoime ja hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud ägedast pankreatiidist. Ägeda pankreatiidi korral tuleb ravi karbimasooliga /tiamasooliga viivitamata lõpetada
hoiatus: epidemioloogiliste uuringute ja spontaansete teatiste põhjal võib karbimasool/tiamasool põhjustada raseduse ajal (eriti esimesel rasedustrimestril) ja suurtes annustes manustamisel kaasasündinud väärarendeid. Teatatud on nahamoodustumatuse, kolju ja näopiirkonna väärarendite (tagasõõrme atreesia, näopiirkonna düsmorfism), omfalotseele, söögitoru atreesia, naba-soolekinnisti juha anomaalia ja vatsakeste vaheseina defekti esinemisest. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Karbimasooli/tiamasooli tohib raseduse ajal manustada üksnes pärast hoolikat individuaalset riski ja kasu hindamist ning üksnes väikseimas efektiivses annuses ilma täiendava kilpnäärmehormoonide manustamiseta. Kui karbimasooli kasutatakse raseduse ajal, on soovitatav hoolikas raseduse, loote arengu ja vastsündinu jälgimine
PRAC soovitus
Loperamiid Kõhulahtisuse ravi hoiatus: üleannustamise korral on lisaks QT intervalli pikenemisele täheldatud ka QRS kompleksi pikenemist ja/või tõsist vatsakeste arütmiat, sh Torsade de Pointes riiklik muutus
Mebendasool Antihelmintikum kõrvaltoime: patsientidel, keda on ravitud soovitatavast suuremate annustega või pikaajaliselt, on harva tekkinud alopeetsia, pöörduvad maksafunktsiooni häired, hepatiit, agranulotsütoos, neutropeenia ja glomerulonefriit  
Nitrofurantoiin Kuseteede infektsioonide ravi vastunäidustus: neerupuudulikkus (eGFR alla 45 ml/min)
hoiatus: harva on teatatud maksakahjustusest (hepatiit, autoimmuunne hepatiit, kolestaatiline ikterus, krooniline aktiivne hepatiit ja maksanekroos), sh surmajuhtudest. Ravi ajal tuleb kontrollida maksanäitajaid. Kui patsiendil tekib hepatiit, tuleb ravi kohe peatada ning võtta tarvitusele vastavad abinõud
kõrvaltoimed: naha vaskuliit, autoimmunne hepatiit, interstitsiaalne nefriit
PRAC soovitus
Parenteraalne toitelahus (Olimel erinevad lahused) Parenteraalne toitmine vastunäidustus ja hoiatus: OLIMEL sisaldab maisist saadud glükoosi, mis võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioone maisi või maisisaaduste allergiaga patsientidel. riiklik muutus
Perindopriil Hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: Raynaud´ fenomen riiklik muutus
Risperidoon Skisofreenia ravi hoiatus ja koostoime: psühhostimulantide (nt metüülfenidaat) kasutamine kombinatsioonis risperidooniga võib viia ekstrapüramidaalsümptomite tekkeni ühe või mõlema ravimi annuse kohandamise ajal. Stimulandiga ravi on soovitatav lõpetada järk-järgult
kõrvaltoime: katatoonia, somnambulism, unega seotud söömishäire
riiklik muutus
Ropivakaiin Anesteesia hoiatus: postoperatiivselt liigesesisest lokaalanesteetikumi püsiinfusiooni saavatel patsientidel on turuletulekujärgselt teatatud kondrolüüsist. Enamikul teatatud juhtudest tekkis kondrolüüs õlaliigeses. Liigesesisene püsiinfusioon ei ole heaks kiidetud näidustus riiklik muutus
Totsilizumab (RoActemra) Reumatoidartriidi ravi hoiatus: maksa aminotransferaaside aktiivsuse tõusu ilma maksakahjustuseta on täheldatud kliinilistes uuringutes irinotekaani kasutamisel ravimitega, mis on teadaolevalt hepatotoksilised (nt metotreksaat).kõrvaltoime: äge pankreatiit, hüpofibrinogeneemia PRAC soovitus
Tsertolizumabpegool, etanertsept, golimumab, infliksimab Reumatoidartriidi ravi kõrvaltoime: lihhenoidsed reaktsioonid PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Amlodipiin Hüpertensiooni, stenokardia ravi koostoime: mTOR inhibiitoritega (siroliimus, temsiroliimus ja everoliimus) samaaegsel kasutamisel võib amlodipiin suurendada nende kontsentratsiooni riiklik muutus
Apremilast Psoriaatilise artriidi ravi kõrvaltoime: nõgestõbi, angioödeem PRAC soovitus
Bilastiin Allergia ravi kõrvaltoime: oksendamine PRAC soovitus
Desmopressiin Verejooksu profülaktika vastunäidustused: teadaolev hüponatreemia, antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom, diureetikumravi vajavad seisundid (vedeliku ülekoormuse oht)
hoiatused: turuletulekujärgselt on süstelahuse kasutamisega seoses teatatud süveveenitromboosi, ajuveresoonkonnahaiguste ja insuldi, tserebraalse tromboosi, südameinfarkti, stenokardia ja rinnavalu tekkest, mistõttu desmopressiini kasutamist tuleb hoolikalt kaaluda eakatel ning anamneesis esineva tromboosi, trombofiilia ja teadaoleva kardiovaskulaarse haigusega või nende riskifaktoritega patsientidel
riiklik muutus
Etonogestreel etünüülöstradiool (vaginaalne) Raseduse vältimine hoiatus: teatatud on rõnga purunemisega seotud tupe vigastusest riiklik muutus
Kaltsiumkarbonaat + kolekaltsiferool D-vitamiini puuduse ravi hoiatus: suures koguses kaltsiumi manustamisel koos imenduva leelisega võib välja kujuneda piima-leelisesündroom (Burnett’i sündroom), st hüperkaltseemia, alkaloos ja neerukahjustus riiklik muutus
Kortikosteroidid (paiksed ja süsteemsed) Immunosupressiivne ravi hoiatus: kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaaluda patsiendi silmaarstile suunamist, et uurida võimalikke põhjusi, mis võivad olla näiteks kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR), mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel riiklik muutus
Ksülometasoliin Nina limaskesta turse ravi hoiatus: pikenenud QT sündroomiga patsientidel, keda ravitakse ksülometasoliiniga, võib esineda suurem risk raskete ventrikulaarsete arütmiate tekkeks PRAC soovitus
Lorasepaam Ärevushäire ravi hoiatus: sedatsiooni riski ja/või lihaste ning luustiku nõrkuse tõttu, mis võivad suurendada kukkumise riski, tuleb eakatel lorasepaami kasutada ettevaatusega. Eakatel tuleb annuseid vähendada PRAC soovitus
Morfiin Valu ravi hoiatus: sirprakkaneemiaga patsiente tuleb hoolikalt jälgida ägeda rindkeresündroomi sümptomite suhtes, arvestades ägeda rindkeresündroomi ja morfiini kasutamise võimalikku seost vaso-oklusiivse kriisi ajal
koostoime: pikaajalist opioidanalgeetikumide kasutamist võib seostada suguhormoonide sisalduse vähenemise ja prolaktiinisisalduse suurenemisega. Sümptomid on muu hulgas libiido vähenemine, impotentsus ja amennorröa;opioidide samaaegne kasutamine rahustitega (nt bensodiasepiinid) või sarnaste ravimitega suurendab sedatsiooni, hingamisdepressiooni, kooma ja surma riski kesknärvisüsteemi pärssiva aditiivse toime tõttu. Samaaegsel kasutamisel tuleb ravimite annust ja kasutamise kestust piirata
riiklik muutus
Naloksegool Opioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravi koostoime: naloksegooli kasutamist koos teiste opioidi antagonistidega (nt naltreksoon, naloksoon) tuleb vältida potentsiaalse aditiivse antagoniseeriva toime tõttu opioidi retseptorile ja opioidi ärajätunähtude riski suurenemise tõttu PRAC soovitus
Nomegestrool Raseduse vältimine vastunäidustus: meningioomi(de) olemasolu või varasem esinemine anamneesis
hoiatus ja kõrvaltoime: nomegestrooli pikaajalisel kasutamisel (mitu aastat) annustes 3,75 või 5 mg päevas ja rohkem on teatatud (ühe ja mitme) meningioomi esinemisest. Meningioomi diagnoosimisel tuleb ravi katkestada
PRAC soovitus
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi hoiatus: bioloogiliste ravimpreparaatide kasutamise jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatud ravimpreparaadi nimetus ja partii number selgelt dokumenteerida.Pembrolizumabi saavatel patsientidel on esinenud immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimeid, sh rasked ja surmaga lõppenud juhud
kõrvaltoimed: pneumoonia, aneemia, trombotsütopeenia, lümfopeenia, isoleeritud erütrotsütaarne aplaasia, hüpotüreoidism, söögiisu vähenemine, hüponatreemia, hüpokaleemia, hüpokaltseemia, unetus, peavalu, perifeerne neuropaatia, silmade kuivus, perikardi efusioon, müokardiit, hüpertensioon, düspnoe, köha, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, erüteem, alopeetsia, ekseem, akneformne dermatiit, paapulid, lihas-skeleti valu, liigesevalu, valu jäsemetes, jõuetus, ödeem, püreksia, aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, hüperkaltseemia, vere bilirubiinisisalduse suurenemine
PRAC soovitus
Pemetrekseed Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: hüperpigmentatsioon, naha ja/või nahaaluskoe infektsioossed ja mitteinfektsioossed häired (nt äge bakteriaalne naha ja nahaaluskoe põletik, pseudotselluliit, dermatiit) PRAC soovitus
Takroliimus (süsteemne ravimvorm) Äratõukereaktsiooni profülaktika hoiatus: immunosupressantidega ravitavatel patsientidel on suurem risk infektsioonide, sh oportunistlike infektsioonide tekkeks, sh viirusliku hepatiidi infektsiooni suurenenud risk (nt B- ja C-hepatiidi taasaktiveerumine ja uus infektsioon, samuti E-hepatiit, mis võib muutuda krooniliseks) PRAC soovitus
Tsiprofloksatsiin (süsteemseks kasutamiseks) Antibakteriaalne ravi hoiatus: teatatud on hüpoglükeemilise kooma juhtudestkõrvaltoime: antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH) PRAC soovitus
Valproehape Epilepsia ravi kõrvaltoime: kusepidamatus riiklik muutus
Vorikonasool Seeninfekstioonide ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: vorikonasooli kasutamisel on teatatud rasketest nahareaktsioonidest nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs ning eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon, mis võivad olla eluohtlikud ja lõppeda surmaga PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Aksitiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on aneurüsmi rebendite juhtudest, millest mõned lõppesid surmaga. Olemasoleva aneurüsmiga patsiendil tuleb enne ravi alustamist aksitiniibiga seda riski hoolikalt kaaluda PRAC soovitus
Allopurinool Hüperurikeemia ja podagra ravi ja profülaktika kõrvaltoimed: angiödeem ja anafülaktiline reaktsioon. PRAC soovitus
Amantadiin Parkinsonismi ravi kõrvaltoime: nägemise ähmastumine ja sarvkesta kahjustus, nt subepiteliaalne punktjas hägusus, mida võidakse seostada pindmise punktja keratiidiga, sarvkesta epiteeli turse ja märgatavalt vähenenud nägemisteravusega;
kõrvaltoime: impulsikontrollihäired (patoloogiline hasartmängurlus, libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, kompulsiivne kulutamine või ostmine, liigsöömishood ja kompulsiivne söömishäire)
PRAC soovitus
Amitriptüliin Depressiooni ravi koostoime: valproehape võib suurendada amitriptüliini kontsentratsiooni plasmas
kõrvaltoime: hallutsinatsioonide risk (kõigil patsientidel, mitte ainult skisofreeniaga patsientidel)
hoiatus: üleannustamisel hüponatreemia risk
PRAC soovitus
Daklatasviir, dasabuviir, elbasviir, grasopreviir, glekapreviir, pibrentasviir, ledipasviir, ombitasviir, paritapreviir, ritonaviir, sofosbuviir, velpatasviir, voksilapreviir C-hepatiidi ravi hoiatus: hüpoglükeemia risk - vajalik on diabeedihaigete jälgimine ja vajadusel ravi kohandamine PRAC soovitus
Dapoksetiin Enneaegse seemnepurske ravi koostoime: greibimahl on tugev CYP3A4 inhibiitor ja seda tuleks vältida 24 tunni jooksul enne dapoksetiini võtmist (kontsentratsiooni tõus). PRAC soovitus
Dasabuviir Kroonilise C-hepatiidi ravi kõrvaltoimed: kombinatsioonis ombitasviiri/ paritapreviiri/ ritonaviiri ja ribaviiriniga võivad tekkida kõhulahtisus, oksendamine, dehüdratsioon PRAC soovitus
Deksametasoon (Ozurdex) Uveiidi ja maakula turse ravi kõrvaltoime: seadme sisestamisega kaasnev silmakoe vigastust põhjustav tüsistus (implantaadi väärpaigaldamine) PRAC soovitus
Dolutegraviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: ravimi kasutamisel raseduse esimesel trimestril esineb suurem risk neuraaltorudefekti tekkeks lootel PRAC soovitus
Fluorouratsiil (intravenoosselt manustatav ravimvorm) Kasvajavastane ravi vastunäidustus: teadaolev dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) aktiivsuse täielik puudumine (DPD defitsiidi korral on risk ootamatu raskekujulise fluorouratsiili toksilisuse tekkeks)
hoiatus: kardiotoksilisuse ja entsefalopaatia risk
kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia, infektsioonid, südameseiskus, perikardiit, hüperammoneemiline entsefalopaatia
PRAC soovitus
Gemtsitabiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: trombootiline mikroangiopaatia, infektsioonid, sepsis, pseudotselluliit PRAC soovitus
Hormonaalsed kontratseptiivid (kõik toimeained) Raseduse vältimine hoiatus: ravimite kasutajatel on teatatud meeleolulangusest ja depressioonist PRAC soovitus
Klosapiin Skisofreenia ravi kõrvaltoime: rahutute jalgade sündroom riiklik muutus
Lanreotiid Akromegaalia, endokriinsete kasvajate ravi kõrvaltoimed: süstekoha abstsess, koletsüstiit riiklik muutus
Meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin Immuniseerimine kõrvaltoime: meningeaalne ärritus PRAC soovitus
Nalmefeen Alkoholisõltuvuse ravi kõrvaltoimed: angioödeem, urtikaaria, pruritus, nahalööve, erüteem, priapism PRAC soovitus
Ranolasiin Stenokardia ravi hoiatus: kõrvaltoimena tekkiv QT intervalli pikenemine on annusest sõltuv PRAC soovitus
Teriflunomiid Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: düslipideemia PRAC soovitus
Tsisplatiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: venoosne trombemboolia PRAC soovitus
Valproehape Epilepsia ja bipolaarse häire ravi kõrvaltoime: diploopia PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Aksitiniib Kasvajavastane ravi hoiatus: teatatud on aneurüsmi rebendite juhtudest, millest mõned lõppesid surmaga. Olemasoleva aneurüsmiga patsiendil tuleb enne ravi alustamist aksitiniibiga seda riski hoolikalt kaaluda PRAC soovitus
Allopurinool Hüperurikeemia ja podagra ravi ja profülaktika kõrvaltoimed: angiödeem ja anafülaktiline reaktsioon. PRAC soovitus
Amantadiin Parkinsonismi ravi kõrvaltoime: nägemise ähmastumine ja sarvkesta kahjustus, nt subepiteliaalne punktjas hägusus, mida võidakse seostada pindmise punktja keratiidiga, sarvkesta epiteeli turse ja märgatavalt vähenenud nägemisteravusega;
kõrvaltoime: impulsikontrollihäired (patoloogiline hasartmängurlus, libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, kompulsiivne kulutamine või ostmine, liigsöömishood ja kompulsiivne söömishäire)
PRAC soovitus
Amitriptüliin Depressiooni ravi koostoime: valproehape võib suurendada amitriptüliini kontsentratsiooni plasmas
kõrvaltoime: hallutsinatsioonide risk (kõigil patsientidel, mitte ainult skisofreeniaga patsientidel)
hoiatus: üleannustamisel hüponatreemia risk
PRAC soovitus
Daklatasviir, dasabuviir, elbasviir, grasopreviir, glekapreviir, pibrentasviir, ledipasviir, ombitasviir, paritapreviir, ritonaviir, sofosbuviir, velpatasviir, voksilapreviir C-hepatiidi ravi hoiatus: hüpoglükeemia risk - vajalik on diabeedihaigete jälgimine ja vajadusel ravi kohandamine PRAC soovitus
Dapoksetiin Enneaegse seemnepurske ravi koostoime: greibimahl on tugev CYP3A4 inhibiitor ja seda tuleks vältida 24 tunni jooksul enne dapoksetiini võtmist (kontsentratsiooni tõus). PRAC soovitus
Dasabuviir Kroonilise C-hepatiidi ravi kõrvaltoimed: kombinatsioonis ombitasviiri/ paritapreviiri/ ritonaviiri ja ribaviiriniga võivad tekkida kõhulahtisus, oksendamine, dehüdratsioon PRAC soovitus
Deksametasoon (Ozurdex) Uveiidi ja maakula turse ravi kõrvaltoime: seadme sisestamisega kaasnev silmakoe vigastust põhjustav tüsistus (implantaadi väärpaigaldamine) PRAC soovitus
Dolutegraviir HIV infektsiooni ravi hoiatus: ravimi kasutamisel raseduse esimesel trimestril esineb suurem risk neuraaltorudefekti tekkeks lootel PRAC soovitus
Fluorouratsiil (intravenoosselt manustatav ravimvorm) Kasvajavastane ravi vastunäidustus: teadaolev dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) aktiivsuse täielik puudumine (DPD defitsiidi korral on risk ootamatu raskekujulise fluorouratsiili toksilisuse tekkeks)
hoiatus: kardiotoksilisuse ja entsefalopaatia risk
kõrvaltoimed: febriilne neutropeenia, infektsioonid, südameseiskus, perikardiit, hüperammoneemiline entsefalopaatia
PRAC soovitus
Gemtsitabiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoimed: trombootiline mikroangiopaatia, infektsioonid, sepsis, pseudotselluliit PRAC soovitus
Hormonaalsed kontratseptiivid (kõik toimeained) Raseduse vältimine hoiatus: ravimite kasutajatel on teatatud meeleolulangusest ja depressioonist PRAC soovitus
Klosapiin Skisofreenia ravi kõrvaltoime: rahutute jalgade sündroom riiklik muutus
Lanreotiid Akromegaalia, endokriinsete kasvajate ravi kõrvaltoimed: süstekoha abstsess, koletsüstiit riiklik muutus
Meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin Immuniseerimine kõrvaltoime: meningeaalne ärritus PRAC soovitus
Nalmefeen Alkoholisõltuvuse ravi kõrvaltoimed: angioödeem, urtikaaria, pruritus, nahalööve, erüteem, priapism PRAC soovitus
Ranolasiin Stenokardia ravi hoiatus: kõrvaltoimena tekkiv QT intervalli pikenemine on annusest sõltuv PRAC soovitus
Teriflunomiid Hulgiskleroosi ravi kõrvaltoime: düslipideemia PRAC soovitus
Tsisplatiin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: venoosne trombemboolia PRAC soovitus
Valproehape Epilepsia ja bipolaarse häire ravi kõrvaltoime: diploopia PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Gabapentiin Epilepsia, neuropaatilise valu ravi hoiatus: gabapentiini on seostatud raske respiratoose depressiooniga; selle tekkerisk võib olla suurem patsientidel, kellel on hingamishäired, hingamiselundite või neuroloogiline haigus, neerukahjustus, samaaegselt kesknärvisüsteemi depressante kasutavatel ning eakatel patsientidel. Nendel patsientidel võib olla vajalik annust kohandada riiklik muutus
Hüdroksükarbamiid Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi hoiatus: nahavähi risk
kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus
PRAC soovitus
Immunoglobuliin, ekstravaskulaarne Immuunpuudulikkuse, hüpogammaglulineemia asendusravi kõrvaltoimed: inimese normaalimmunoglobuliinid võivad harva põhjustada vererõhu äkilist langust ja üksikjuhtudel anafülaktilist šokki; seda ka siis, kui patsiendil ei ole eelnevat manustamise ajal ülitundlikkust esinenud;sageli võivad tekkida paiksed reaktsioonid infusioonikohas: turse, valu, punetus, induratsioon, paikne temperatuuri tõus, sügelus, nahaalused verevalumid ja lööve riiklik muutus
Indapamiid Hüpertensiooni ravi koostoime: allopurinooli samaaegne kasutamine võib suurendada ülitundlikkusreaktsioonide tekkeriski allopurinooli suhtes riiklik muutus
Kvetiapiin Skisofreenia, bipolaarse häire ravi hoiatus: populatsioonipõhine retrospektiivne uuring näitas, et depressiooniga patsientide ravi kvetiapiiniga suurendab:
enesevigastuse ja suitsiidi riski 24…64 aastastel patsientidel, kellel varasemalt ei ole esinenud enesevigastust kvetiapiini kasutamisel koos teiste antidepressantidega;
>65 aastaste Parkinsoni tõvega patsientide surmariski. Eakate Parkinsoni tõvega patsientide osas tuleb kvetiapiini kasutamisel olla ettevaatlik
riiklik muutus
Lamotrigiin Epilepsia ravi hoiatus: ja kõrvaltoimed: Brugada tüüpi EKG ja hemofagotsütaarse lümfohistiotsütoosi risk, hüpogammaglobulineemia PRAC soovitus
Nadropariin Tromboosi profülaktika ja ravi kõrvaltoimed: peavalu, migreen riiklik muutus
Nivolumab Kasvajavastane ravi hoiatus: perikardi häired (perikardiit, perikardi efusioon, südame tamponaad ja Dressleri sündroom) PRAC soovitus
Paroksetiin Depressiooni, ärevushäirete ravi kõrvaltoime: bruksism PRAC soovitus
Ponatiniib Leukeemia ravi kõrvaltoime ja hoiatus: posterioorse pöörduva entsefalopaatia sündroom PRAC soovitus
Propofool Üldanesteesia sissejuhatamine muudeti hoiatust propofooli infusiooni sündroomi riski kohta (varasema annuse vähendamise soovituse asemel): propofooli manustamine tuleb lõpetada kohe, kui ilmnevad propofooli infusiooni sündroomi nähud PRAC soovitus
Rosuvastatiin Hüperkolesteroleemia ravi koostoime: regorafeniibi, velpatasiivi, ombitasviiri, grasopreviiri või glekapreviiriga koosmanustamisel suureneb rosuvastatiini AUC - oht lihastega seotud kõrvaltoimete tekkeks PRAC soovitus
Sekukinumab Psoriaasi, artriidi, spondüliidi ravi hoiatused: turuletulekujärgselt on täheldatud tõsiseid infektsioone; teatatud on Crohni tõve ja haavandilise koliidi uutest juhtudest või ägenemistest PRAC soovitus
Tapentadool Valu ravi hoiatus ja koostoime: patsientidel, kes kasutavad samaaegselt teisi krambiläve langetavaid ravimeid (nt SSRI-d, SNRI-d, tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid) suureneb krambirisk PRAC soovitus
Tikagreloor Aterotrombootiliste sündmuste ennetamine muudeti annustamise hoiatust: kui patsient peab minema plaanilisele operatsioonile ja antitrombotsütaarset toimet soovitakse vältida, tuleb ravi tikagrelooriga katkestada 5 päeva enne operatsiooni (varasemalt 7 päeva) PRAC soovitus
Venlafaksiin Depressiooni, ärevushäirete ravi hoiatus: amfetamiinide kasutamine võib venlafaksiini kasutamise ajal viia serotoniinisündroomi tekkele riiklik muutus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Atorvastatiin Hüperkolesteroleemia ravi hoiatus: patsientidel, kes võtavad atorvastatiini koos C-hepatiidi viiruse vastaste ravimite elbasviiri/grasopreviiriga, ei tohi atorvastatiini annus ületada 20 mg/ööpäevas
vastunäidustus: samaaegne ravi C-hepatiidi viiruse vastaste ravimite gletsapreviiri/pibrentasviiriga
PRAC soovitus
Deoksükoolhape Lõuatsialuse rasvladestuse ravi kõrvaltoime: hüpoesteesia süstekohal PRAC soovitus
Fondapariinuksnaatrium Trombemboolia profülaktika hoiatus: fondapariinuksiga ravitud patsientidel on harva teatatud hepariini poolt indutseeritud trombotsütopeenia (HIT) tekkest PRAC soovitus
Furosemiid Tursete ja hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: lihhenoidsed reaktsioonid riiklik muutus
Ibrutiniib Lümfoomi, leukeemia ravi kõrvaltoime: perifeerne neuropaatia PRAC soovitus
Inimese normaalimmuno-globuliin (IV) Primaarse immuunpuudulikkuse ja hüpogamma-globulineemia ravi kõrvaltoime: naha erütematoosluupus PRAC soovitus
Metoprolool + ivabradiin Stenokardia ravi kõrvaltoimed: õudusunenäod, ebatavalised unenäod, segasus, hallutsinatsioonid, vähenenud tähelepanu, mälukaotus, teadvuskaotus, väsimus, vähenenud pisaraeritus, kseroftalmia, psoriaas ja psoriasiformne lööve, erüteem, pruuritus, valu rindkeres, arütmiad, südame juhtehäired, kodade virvendus, südamepuudulikkus, kardiogeenne sokk, I astme AV blokaad, vererõhu langus, tõenäoliselt bradükardiaga seotud hüpotensioon, halb enesetunne ja asteenia riiklik muutus
Morfiin Valu ravi hoiatused: sirprakkaneemiaga patsientidel on morfiini kasutamisel ägeda rindkeresündroomi oht;suurte annuste korral võib tekkida hüperalgeesia, mis ei allu morfiiniannuse suurendamisele. Vaja võib olla morfiini annust vähendada või kasutada muud opioidi;morfiini samaaegne kasutamine rahustitega võib põhjustada sedatsiooni, respiratoorset depressiooni, koomat ja surma. Nende riskide tõttu tohib rahusteid samaaegselt määrata ainult alternatiivsete ravivalikuteta patsientidele. Kui morfiini tuleb siiski määrata samaaegselt rahustitega, peab kasutama väikseimat efektiivset annust ning ravi peab olema võimalikult lühike. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida respiratoorse depressiooni ja sedatsiooni nähtude ja sümptomite suhtes. Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada vajadusest neid sümptomeid teavustada
Koostoime: rifampitsiin võib vähendada morfiini plasmakontsentratsiooni. Rifampitsiinravi ajal ja pärast ravi tuleb jälgida morfiini analgeetilist toimet ja kohandada morfiini annuseid
PRAC soovitus
Oktreotiid Akromegaalia, neuroendo-kriinsete kasvajate, hüpo-füüsi adenoomide ravi kõrvaltoime: turuletulekujärgselt on teatatud trombotsütopeeniast, eriti veenisisese manustamisvormi kasutamisel maksatsirroosiga patsientidel, aga samuti lihasesse süstimisel. Trombotsütopeenia on pöörduv ning kaob ravi lõpetamisel riiklik muutus
Piksantroon Mitte-Hodgkini B-rakulise lümfoomi ravi kõrvaltoime: hepatotoksilisus PRAC soovitus
Retroviirusvastased ravimid Retroviirusinfektsioonide ravi kõrvaltoime: autoimmuunhepatiit PRAC soovitus
Sertraliin Depressioni, paanikahäirete ravi kõrvaltoime: enurees (lastel) riiklik muutus
Sofosbuviir C-hepatiidi ravi hoiatus: sofosbuviiri ja amiodarooni koosmanustamisel on teatatud arütmia juhtudest ilma teise otsese toimega viirusevastase aine samaaegse manustamisetakõrvaltoime: Stevensi-Johnsoni sündroom PRAC soovitus
Treprostiniil Arteriaalse pulmonaal-hüpertensiooni ravi kõrvaltoime: jäseme valu, kõrgenenud minutimahu sündroom PRAC soovitus
Tsetirisiin Allergiavastane ravi kõrvaltoimed: õudusunenäod, liigesvalu, hepatiit riiklik muutus
Vedolizumab Haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravi kõrvaltoime: anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokk PRAC soovitus
Venetoklaks Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: tõsised infektsioonid, sealhulgas surmaga lõppenud sepsis PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Arseentrioksiid Ägeda promüelotsüütse leukeemia ravi kõrvaltoime: entsefalopaatia, Wernicke entsefalopaatia PRAC soovitus
Deferasiroks Raua kroonilise ülekoormuse ravi hoiatus ja kõrvaltoimed: turuletulekujärgselt on teatatud rasketest renaalse tubulopaatia vormidest (Fanconi sündroom), neerupuudulikkusest ja maksapuudulikkusest, millega kaasnesid hüperammoneemilisest entsefalopaatiast tingitud teadvushäired. Vaimse seisundi seletamatu muutuse tekkimisel tuleb arvestada hüperammoneemilise entsefalopaatiaga ning määrata ammoniaagi sisaldust PRAC soovitus
Etomidaat Üldanesteesia sissejuhatamine hoiatus ja kõrvaltoimed: ühekordsed induktsioonannused võivad viia mööduva neerupealiste puudulikkuseni ja kortisooli taseme languseni seerumis. Kriitilises seisundis (sh sepsisega) patsientidel tuleb etomidaati kasutada ettevaatusega PRAC soovitus
Flukonasool (Diflucan) Seeninfektsioonide ravi hoiatus: vaatlusuuringu tulemuste kohaselt on esimese trimestri ajal flukonasooliga ravitud naistel suurem raseduse katkemise riskkõrvaltoime: ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) koostoimed: olapariibi ja tofatsiniibi plasmakontsentratsioonid suurenevad flukonasooli toimel riiklik muutus
Fluvastatiin Hüperlipideemia ravi kõrvaltoime: kõhulahtisus PRAC soovitus
Karbamasepiin (Tegretol) Krambivastane ravi hoiatus: raseduse ajal kasutamist seostatakse lootekahjustuste tekkega. Fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivset kontratseptsiooni ravi ajal karbamasepiiniga ja 2 nädalat pärast viimast annust riiklik muutus
Mikafungiin Kandidiaasi ravi ja profülaktika kõrvaltoime: anafülaktiline ja anafülaktoidne šokk PRAC soovitus
Nabumetoon Valu ja reumaatilised haigused hoiatus ja kõrvaltoimed: rasked nahareaktsioonid, sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS) PRAC soovitus
Nintedaniib Idiopaatilise kopsufibroosi ravi kõrvaltoimed: lööve, pruuritus, neerupuudulikkus PRAC soovitus
Nintedaniib Mitteväikerakk-kopsuvähi ravi kõrvaltoimed: müokardiinfarkt, neerupuudulikkus hoiatus: turuletulekujärgselt on teatatud seedetrakti perforatsioonidest, mis mõnel juhul lõppesid letaalselt PRAC soovitus
Somatropiin (Saizen) Kasvuhormoon, asendusravi hoiatus: kasvuhormooni asendusravi alustamisel võib avalduda sekundaarne neerupealiste puudulikkus, somatropiinravi alustamine glükokortikoidasendusravi patsientidel võib viia kortisooli puuduse ilminguteni (vajadusel suurenda kortisooli annust)kõrvaltoime: karpaalkanali sündroom, günekomastiakoostoimed: suukaudset östrogeenasendusravi saavad patsiendid võivad vajada somatropiini suuremaid annuseid riiklik muutus
Talidomiid Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: leukotsütoklastiline vaskuliit PRAC soovitus
Toremifeen Rinnanäärmevähi ravi kõrvaltoime: maksa steatoos PRAC soovitus
Tsinnarisiin (Stugeron) Vestibulaarsete häirete, Raynaud tõve ravi kõrvaltoime: ikterus riiklik muutus
Varenikliin Suitsetamisest loobumine kõrvaltoime: lühiajaline teadvuskaotus PRAC soovitus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Alprostadiil Jäseme kriitilise isheemia ravi kõrvaltoime: seedetrakti verejooks PRAC soovitus
Apiksabaan, edoksabaan Tromboosi ravi koostoime: verejooksu risk võib suureneda samaaegsel selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI-d) või serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI-d) kasutamisel PRAC soovitus
Daptomütsiin Infektsioonide (cSSSI) ravi kõrvaltoime: trombotsütopeenia PRAC soovitus
Denosumab Luukoe mineralisatsiooni mõjutamine luukude haarava kasvaja korral hoiatus: ravi lõpetamisele järgnev hüperkaltseemia hiidrakulise luukasvajaga patsientidel ja kasvava luustikuga patsientidel, mis nõuab haiglaravi ning mille tüsistusena on tekkinud äge neerupuudulikkus. Pärast ravi lõpetamist tuleb patsientidel jälgida hüperkaltseemia nähte ja sümptomeid; mõõta regulaarselt seerumi kaltsiumisisaldust ning hinnata, kas patsiendil on vaja täiendavalt manustada kaltsiumit ja D vitamiini.
kõrvaltoime: uus primaarne pahaloomuline kasvaja
PRAC soovitus
Eltrombopaag Trombotsütopeenilise purpuri ja trombotsütopeenia ravi hoiatus: eltrombopaagi võtvatel patsientidel on teatatud seerumi värvimuutusest ja üldbilirubiini ning kreatiniini määramise mõjutamisest. Juhul kui laborianalüüside tulemused ei ühti kliinilise vaatluse tulemustega, võib kordustestimine mõne muu meetodiga aidata tulemuse õigsust kindlaks teha PRAC soovitus
Fenüülefriini sisaldavad ravimid Ninakinnisuse ravi hoiatus: raseduse ja imetamise ajal ei tohi kasutada: fenüülefriin võib põhjustada väärarenguid, samuti võimalik seos loote hüpoksia ja bradükardiaga. Fenüülefriin võib erituda rinnapiima riiklik muutus
Finasteriid Eesnäärme healoomulise suurenemise ravi kõrvaltoime: ärevus PRAC soovitus
Glükoos (Glucose B. Braun 10%) Hüpoglükeemia ravi hoiatus: glükoosilahustega viiakse organismi rohkelt vett, mis võib põhjustada hüponatreemiat või seda süvendada
kõrvaltoime: hüponatreemiline entsefalopaatia
riiklik muutus
Hüdrokortisoon Immuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravi koostoime: östrogeenid võivad mõjutada hüdrokortisooni toimet suurendades transkortiini kontsentratsiooni ja vähendades metaboliseeruva hüdrokortisooni kogust riiklik muutus
Karbamasepiin (Tegretol CR) Epilepsia ravi koostoime: suukaudsete antikoagulantide (rivaroksbaan, dabigatraan, apiksabaan ja edoksabaan) plasmasisaldus võib väheneda ja tromboosirisk tõusta
hoiatus: kukkumisi ja kaasnevaid luumurde või teisi vigastusi võivad põhjustada kõrvaltoimetena teadaolevad ataksia, peapööritus, unisus, vererõhu langus, segasusseisund ja sedatsioon
riiklik muutus
Klosapiin (Leponex) Skisofreenia ja psühhoosi ravi kõrvaltoime: megakoolon, sooleinfarkt/isheemia (on lõppenud surmaga), pleuraefusioon, müokardiit, rabdomüolüüs riiklik muutus
Kvetiapiin Skisofreenia ja bipolaarse häire ravi kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS), epidermise toksiline nekrolüüs (TEN), ravimireaktsioon eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)
üleannustamine: üleannustamise korral toimeainet prolongeeritult vabastava kvetiapiiniga esineb hilinenud maksimaalne sedatsioon ja maksimaalne pulss ning pikenenud taastumine, võrreldes toimeainet koheselt vabastava kvetiapiini üleannustamisega. Toimeainet prolongeeritult vabastava kvetiapiini üleannustamisel on teatatud besoaari moodustumisest maos ja seetõttu soovitatakse patsiendi ravi edasiseks juhtimiseks sobivat diagnostilist visualiseerivat uuringut.Mõnel juhul on farmakobesoaar endoskoopiliselt edukalt eemaldatud
PRAC soovitus
Lenalidomiid Kasvajavastane ravi hoiatus: lenalidomiidi kasutajatel on (mitu kuud kuni mitu aastat pärast ravi alustamist) teatatud progressiivse multifokaalse leukoentsefalopaatia (PML-i) juhtudest, sealhulgas fataalsetest. Uute või süvenevate neuroloogiliste sümptomite või kognitiivsete või käitumuslike nähtude või sümptomitega patsiente peab arst korrapäraselt jälgima ja arvestama diferentsiaaldiagnostikas PML-i võimalust. Patsientidele tuleb samuti soovitada rääkida ravist oma partnerile või hooldajale, kes võivad märgata sümptomeid, millest patsiendid ei ole ise teadlikud. PML-i kahtluse korral tuleb ravimi edasine manustamine peatada, kuni PML-i diagnoos on välistatud. PML-i kinnitamisel tuleb lenalidomiidravi lõplikult katkestada PRAC soovitus
Leuproreliin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: interstitsiaalne kopsuhaigus PRAC soovitus
Levotsetirisiin (Xyzal) Allergiavastane ravi kõrvaltoime: õudusunenäod
hoiatus: epilepsia ja krambiohu korral võib levotsetirisiin põhjustada krambihoogude süvenemist
riiklik muutus
Melfalaan (Alkeran) Kasvajavastane ravi hoiatus: sekundaarse esmase pahaloomulise kasvaja teke hulgimüeloomi patsientidel (risk on suurem kasutamisel koos lenalidomiidi ja prednisooniga, vähemal määral koos talidomiidi ja prendisooniga) riiklik muutus
Metotreksaat Reumatoloogilite ja nahahaiguste ravi hoiatus: patsiendile tuleb rõhutada, et reumaatiliste või nahahaiguste ravis manustatakse metotreksaat ainult ÜKS KORD NÄDALASkõrvaltoime: kopsualveoolide verejooks riiklik muutus
Metotreksaat Kasvajavastane ravi hoiatus: Valesti arvutatud annustamise tagajärjel on teatatud surmavatest intoksikatsioonidest. Kasvajavastases ravis korrigeeritakse metotreksaadi annust lähtuvalt keha pindalast. Ühekordne maksimaalne annus on 30 mg/m2 5 ööpäeva jooksul riiklik muutus
Metüülprendisoloon Immuunpärssiv ravi, neerupealise koore puudulikkuse asendusravi hoiatus: süsteemse skleroosiga patsientidel on täheldatud sklerodermilise neerukriisi esinemissageduse suurenemist riiklik muutus
Naltreksoon/bupropioon lekaalulisuse ravi kõrvaltoime: urtikaaria PRAC soovitus
Naprokseen Valu ja põletiku ravi koostoime: atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine enam kui ühe järjestikuse ööpäeva jooksul võib inhibeerida madalas annuses manustatava atsetüülsalitsüülhappe toimet trombotsüütidelele. Inhibeeriv toime võib püsida veel mitu päeva pärast naprokeeni võtmise lõpetamist (koostoime kliiniline tähtsus ei ole teada) PRAC soovitus
Pantoprasool Gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi kõrvaltoime: hüpokaltseemia, mis on seotud hüpomagneseemiaga, paresteesia PRAC soovitus
Pegfilgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiim Neutropeenia ravi kõrvaltoime: veriköha, kopsuverejooks PRAC soovitus
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvalotime: meningiit (aseptiline) PRAC soovitus
Pembrolizumab Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: perikardiit, perikardi efusioon PRAC soovitus
Perindopriili sisaldavad ravimid AKE inhibiitor vastunäidustus: sakubitriili/valsartaani samaaegne kasutamine; kehavälised ravimeetodid (vere kokkupuude negatiivselt laetud pindadega); märkimisväärne bilateraalne neeruarterite stenoos või unilateraalne stenoos üheainsa neeru olemasolul
koostoime trimetoprimi/sulfametoksasooli samaaegsel kasutamisel suureneb hüperkaleemia risk
hoiatus: primaarse hüperaldosteronismi esinemisel ei pruugi perindopriil toimida
riiklik muutus
Permetriin Sügeliste ja pedikuloosi ravi hoiatus: teadaoleva ülitundlikkuse korral krüsanteemide või muude korvõieliste suhtes võib ravimit kasutada ainult juhul, kui see on rangelt näidustatud. Sellise allergia esinemisel tuleb kasutada keemiliselt erineva struktuuriga ainet
hoiatus: paresteesia
PRAC soovitus
Regorafeniib Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: perifeerne neuropaatia PRAC soovitus
Rivaroksabaan Tromboosi ravi kõrvaltoimed: trombotsütopeenia, angioödeem ja allergiline ödeem, anafülaktilised reaktsioonid sh anafülaktiline šokk, transaminaaside aktiivsuse tõus, bilirubiini taseme suurenemine, vere leelisfosfataasi taseme suurenemine, GGT taseme suurenemine, konjugeeritud bilirubiini taseme suurenemine (koos samaaegse ALAT-i suurenemisega või ilma selleta), kolestaas, hepatiit (sh hepatotsellulaarne kahjustus), Stevens-Johnsoni sündroom / toksiline epidermaalne nekrolüüs, DRESS sündroom PRAC soovitus
Tetrabenasiin (Tetmodis) Hüperkineetiliste motoorsete häirete ravi kõrvaltoime: ortostaatiline hüpotensioon riiklik muutus
Trabektediin Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: kapillaaride lekke sündroom (sh surmaga lõppenud) PRAC soovitus
Tsetirisiin (Cetirizin Actavis) Allergiavastane ravi kõrvalotime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP) riiklik muutus
Zelatiin (Gelaspan) Plasmamahu asendamine vastunäidustus: anafülaktilise reaktsiooni oht suurem patsientidel, kellel on punase liha (imetajate liha) ja rupskite allergia ja/või kes on testitud anti-alfa-Gal IgE antikehade suhtes positiivseks riiklik muutus

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

 
Amitriptüliin Depressiooni, kroonilise valu ravi kõrvaltoime: silmakuivus  
Bupropioon (Elontril) Depressiooni ravi koostoime: digoksiini ja bupropiooni koosmanustamisel võib digoksiini kontsentratsioon väheneda. Bupropioonravi lõpetamise järgselt võib digoksiini kontsentratsioon tõusta ning patsienti tuleb jälgida võimaliku digoksiinimürgistuse suhtes
kõrvaltoime: hüponatreemia
 
Dasatiniib Leukeemia ravi kõrvaltoime: tsütomegaloviiruse (CMV) infektsioon  
Elvitegraviir/kobitsistaat/ emtritsitabiin/tenofoviir-disoproksiil (Stribild) HIV infektsiooni ravi koostoime: ei tohi kasutada koos lurasidooniga (QT intervalli pikenemise oht)  
Esetimiib/rosuvastatiin Hüperkolesteroleemia ravi koostoime: samaaegsne kasutamine regorafeniibi või simepreviiriga tõstab rosuvastatiini AUC'd  
Fentanüül (Lunaldin) Läbilöögi valu koostoime: fentanüüli koosmanustamine CYP3A4 indutseerijatega (seenevastased ained (rifampitsiin, rifabutiin), krambivastased ravimid (karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal), taimsed ravimid (naistepuna ürt)), võib vähendada fentanüüli toimet. Ravi lõpetamisel võib CYP3A4 induktsiooni taandumine võtta aega vähemalt 2 nädalat. Ravi lõpetamisel CYP3A4 indutseerijatega või nende annuse vähendamisel võib esineda risk fentanüüli toime suurenemiseks või mürgistuse tekkeks  
Ibuprofeen (Pedea) Hemodünaamiliselt olulise avatud arterioosjuha ravi kõrvaltoime: maoperforatsioon  
Klotrimasool/heksamidiin (Imazol Plus) Dermatomükoosi ravi hoiatus: ravi tuleb katkestada esimeste lokaalsete või üldiste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel
kõrvaltoime: allergiline dermatiit, kontaktdermatiit, ekseem, skrootumi turse, genitaalide erüteem, põletav tunne nahal, lööve, urtikaaria ja kihelus
 
Lapatiniib Rinnavähi ravi kõrvaltoime: pulmonaalhüpertensioon  
Levotsetirisiin Allergilise riniidi ja urtikaaria ravi kõrvaltoime: okulogüratsioon  
Metformiin/sitagliptiin II tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: trombotsütopeenia  
Metotreksaat Reumaatiliste haiguste, nahahaiguste, kasvajaliste haiguste ravi hoiatus: arst peab veenduma, et patsiendid mõistavad, et reumaatiliste ja nahahaiguste ravis tohib metotreksaati võtta ainult ÜKS KORD NÄDALAS koostoime: lämmastikoksiid võimendab metotreksaadi toimet ja toksilisust (raske müelosupressiooni, stomatiidi ning intratekaalsel manustamisel neurotoksilisuse risk)
fertiilsus, rasedus: metotreksaat on tugevalt teratogeene, kahjustab spermatogeneesi ja oogeneesi. Mitteonkoloogilistel näidustustel on raseduse ajal vastunäidustatud kaasasündinud väärarengute riski tõttu. Ka meespatsiendid peavad kasutama rasestumisvastaseid vahendeid. Patsiente tuleb riskidest teavitada
kõrvaltoime: lümfoproliferatiivsed häired, lõualuu osteonekroos (sekundaarselt lümfoproliferatiivsetele häiretele)
 
Oksütotsiin Sünnitegevuse induktsioon jms hoiatus: pärast oksütotsiini manustamist on teadaoleva lateksiallergiaga naistel täheldatud anafülaksiat. Oksütotsiini ja lateksi struktuurse homoloogia tõttu võib lateksi allergia/talumatus olla oluline riskitegur oksütotsiini manustamise järgse anafülaksia tekkeks  
Ramipriil, ramipriiil/hüdroklotiasiid (Cardace, Cardace Comp) Hüpertensiooni ravi koostoime: ramipriili samaaegne kasutamine koos sakubitriili/valsartaaniga on vastunäidustatud angioödeemi suurenenud riski tõttu  
Sitagliptiin II tüüpi diabeedi ravi kõrvaltoime: trombotsütopeenia  
Želatiini sisaldav infusioonilahus (Gelofusin) Hüpovoleemia ravi vastunäidustus: ülitundlikkus galaktoos-1,3-galaktoosi (alfa-Gal) või teadaolev allergia punase liha (imetajate liha) ja rupskite suhtes - sensibiliseerumise ja järgneva anafülaktilise reaktsiooni tekkerisk on suurem neil patsientidel, kellel on anamneesis allergia punase liha (imetajate liha) ning rupskite suhtes ja/või kellel on saadud positiivne tulemus anti-alfa-Gal IgE antikehade testimisel  
Tsefadroksiil Infektsioonide ravi koostoime: probenetsiidi samaaegne kasutamine vähendab tsefadroksiili eliminatsiooni neerude kaudu, mistõttu võib tsefadroksiili plasmakontsentratsioon suureneda  
Vortioksetiin Depressiooni ravi kõrvaltoime: angioödeem, urtikaaria

Toimeaine

Kasutusvaldkond

Ravimiteabesse lisatakse

Alfa-2a- interferoon Kasvajavastane ravi, hepatiidi ravi kõrvaltoime: naha depigmentatsioon, kuulmise halvenemine
Alfusosiin (Xatral SR) Eesnäärme suurenemise ravi vastunäidustus: samaaegne tugevate CYP3A4 inhibiitorite (ketokonasool, itrakonasool ja ritonaviir) kasutamine võib tõsta alfusosiini plasmakontsentratsiooni
Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin (NeuroBloc) Kõõrkaelsuse ravi vastunäidustus: teadaolev neuromuskulaarne haigus (nt amüotroofiline lateraalskleroos või perifeerne neuropaatia) või teadaolev neuromuskulaarse sünapsi häire (nt raskekujuline müasteenia või Lambert-Eatoni sündroom)
Dienogest/drospirenoon/ gestodeen+ etünüülöstra-diool (Jeanine, Yarina, Yasminelle, Yaz, Logest, Femoden); tsüproteroon + östrogeen (Diane) Kontratseptiivid + kontratseptsioon/akne vastunäidustus: ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri ja dasabuviiri sisaldavate ravimitega kooskasutamine (ALAT taseme tõus kuni 5 korda normi ülemisest piirist)
Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid / hapnik Analgeesia hoiatus ja kõrvaltoime: sõltuvuse tekkerisk (korduval kokkupuutel). Luuüdi megaloblastilised muutused, müelopaatia koos neuropaatiaga ja seljaaju alaäge kombineeritud degeneratsioon (pikaajalise või sageda manustamise tagajärjel)
Fentanüül Läbilöögivalu ravi hoiatus: hüperalgeesia (ebapiisava valuvaigistava toime korral pärast fentanüüli annuse tõstmist tuleks kaaluda opioididest põhjustatud hüperalgeesia võimalust).kõrvaltoime: ravimisõltuvus, ravimi kuritarvitamine, vastsündinu võõrutussündroom
Filgrastiim, lenograstiim, lipegfilgrastiim, pegfilgastiim Neutropeenia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: aortiit; pärast G-CSF-i manustamist on tervetel uuritavatel ja vähipatsientidel teatatud aortiidist (sümptomitena palavik, kõhuvalu, halb enesetunne, seljavalu ja põletikumarkerite (nt CRV ja leukotsüütide) sisalduse suurenemine). Enamikul juhtudel diagnoositi aortiit kompuutertomograafiaga ja üldiselt möödus see pärast G-CSF-ravi katkestamist
Heksetidiin (Hexoral) Suu ja neelu antiseptika hoiatus: larüngospasmi oht sissehingamisel
Hüdrokortisoon, kloorheksidiin (Sibicort) Dermatiidi, ekseemi ravi kõrvaltoimed: nägemise ähmastumine, infektsioosse lööbe ägenemine, hüpertrihhoos, suuümbruse dermatiit ja pigmentatsioonihäired
Hüdroksükarbamiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: süsteemne ja naha erütematoosluupus
Ibuprofeen + pseudoefedriin Valu, palavik ja nohu hoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid (äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos
Idelalisiib Kasvajavastane ravi hoiatus: progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia risk
Ikatibant Päriliku angioödeemi ravi kõrvaltoime: nõgestõbi
Karfilsomiib Hulgimüeloomi ravi kõrvaltoime: Herpes zoster, segasusseisund
Midasolaam (Dormicum) Unehäired, sedatiivne premedikatsioon hoiatus: bensodiasepiinide kasutamist raseduse esimesel trimestril on seostatud kaasasündinud väärarengute suurenenud riskiga
Nikotiin (Niquitin) Nikotiini asendusravi hoiatus: nikotiinasendusravi ajal võivad ägeneda aktiivne ösofagiit, suu- ja neelupõletik, gastriit, maohaavand või peptiline haavand; võib ilmneda asendussõltuvus
Norepinefriin Hüpotensiooni ja šoki ravi kõrvaltoime: Takotsubo kardiomüopaatia
Perampaneel Epilepsia ravi hoiatus ja kõrvaltoime: rasked nahareaktsioonid, sh ravimireaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS-sündroom)
Pseudoefedriin (sh kombinatsioonid, suukaudne) (Sudafed, Actifed) Nohu ravi kõrvaltoimed: äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos, angioödeem, sügelus, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid, unisus, oksendamine
raud(III) isomaltosiid (Cosmofer süstelahus) Rauapuudusaneemia ravi hoiatus: parenteraalse raua manustamist tuleb vältida maksafunktsiooni häirega patsientidel (ALAT, ASAT > 3 korda üle normi), kuna raua kuhjumine põhjustab naha hilisporfüüriat; ülitundlikkusreaktsioonidega rasedatel on harvadel juhtudel täheldatud loote bradükardiat
Ritonaviir, lopinaviir + ritonaviir, ombitasviir + paritapreviir + ritonaviir HIV ja C-hepatiidi ravi koostoime: levotüroksiiniga ravitavatel patsientidel peab ritonaviir-ravi alustamisele ja/või lõpetamisele järgnevalt vähemalt ühe kuu jooksul jälgima türeotropiini (TSH) taset
Ropinirool (Requip) Parkinsoni tõve ravi kõrvaltoime: dopamiini agonisti ärajätusündroom, sh apaatia, ärevus, depressioon, väsimus, higistamine ja valu (ravi ropinirooliga tuleb lõpetada järk?järgult, vähendades ööpäevaste annuste arvu ühe nädala jooksul)
Temosolomiid Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: sepsis
Testosteroon Hormoonasendusravi hoiatus: kuritarvitamine soovitatust suuremates annustes ja kombinatsioonis teiste anaboolsete androgeensete steroididega võib viia tõsiste kõrvaltoimete tekkeni, sh kardiovaskulaarsed (mõnedel juhtudel surmaga lõppevad), endokriinsed, maksa ja/või psühhiaatrilised häired, alopeetsia, testiste atroofia, viljatus jm
Tsefaleksiin Antibakteriaalne ravi hoiatus ja kõrvaltoime: äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos
Tsütarabiin (Cytosar) Kasvajavastane ravi kõrvaltoime: siinusbradükardia
Valgantsikloviir (Valcyte) CMV ravi hoiatus: ristuv ülitundlikkus gantsikloviiri, atsikloviiri ja pentsikloviiri keemilise struktuuri sarnasuse tõttu

Viimati uuendatud: 28.09.2023