Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internetiapteek

Lisaks tavapärasele apteegiteenusele on tegevusloaga apteekidel võimalik müüa ravimeid interneti vahendusel (ravimite kaugmüük). Internetiapteegi teenust võib pakkuda vaid tegevusluba omav üldapteek.

Eesti internetiapteekidest saab osta:

 • käsimüügiravimeid;
 • retseptiravimeid digiretsepti alusel, välja arvatud narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid, anaboolseid steroide;
 • veterinaarravimeid, mis on käsimüügis;
 • muid apteegikaupu.

Internetiapteegid Eestis

 • 1. Internetiapteek
  Tegevusloa omaja: OÜ Mustamäe apteek, tegevusluba nr 285
  Internetiapteegi aadress: www.apotheka.ee
  Telefon: 679 1870
 • 2. Internetiapteek
  Tegevusloa omaja: Veerenni apteek OÜ, tegevusluba nr 374
  Internetiapteegi aadress: www.sydameapteek.ee
  Telefon: 605 7171
 • 3. Internetiapteek
  Tegevusloa omaja: OÜ PharmaMint tegevusluba nr 885
  Internetiapteegi aadress: www.euroapteek.ee
  Telefon: 772 778
 • 4. Internetiapteek
  Tegevusloa omaja: Kaugekaja OÜ, tegevusluba nr 807
  Internetiapteegi aadress: www.benu.ee
  Telefon: 611 90 70
 • 5. Internetiapteek
  Tegevusloa omaja: Osaühing Mai Apteek, tegevusluba nr 365
  Internetiapteegi aadress: www.aptev.ee 
  Telefon: 44 76 266

Kuidas ravimit tellida?

 • Esmalt veenduge, et apteegil on õigus osutada internetiapteegi teenust. Kuidas teha vahet, kas tegemist on seadusliku internetiapteegiga või mitte?

  Alates 2015. aasta juulist peavad kõik Euroopa Liidu internetiapteegid kasutama ühtset logo. Alates 28.01.2022 lisandub logo nõue ka veterinaarravimeid müüvatele internetiapteekidele. Kui logole klikkides avaneb liikmesriigi pädeva asutuse veebileht, siis on tõendatud, et tegemist on logol kujutatud liikmesriigis seadusliku ja heaks kiidetud ravimite müügi kohaga.

Eesti internetiapteegid peavad kasutama selliseid logosid:

Need logod näitavad, et apteek on seaduslik ja sel on tegevusluba. Logod on kohustuslikud kõigile internetiapteekidele ja need on turvalise kanali kaudu seotud Ravimiameti kodulehega.

Logo kasutamist reguleerivad EL õigusaktid on leitavad:

 • inimtervishoiu ravimite müügil, siin
 • veterinaarravimite müügil, siin.

Loe ühtse logo kohta lisaks Euroopa Komisjoni veebilehelt (inglise keeles): EU logo for online sale of medicines (europa.eu)

Rohkem infot internetiapteekidest humaanravimite tellimise kohta leiad Euroopa Ravimiameti kodulehelt, siit ning veterinaarravimite tellimise kohta siit.

 • Tellimise käigus peab apteeker tuvastama tellija isiku. Isiku tuvastamise tehniline lahendus võib apteegiti erineda.
 • Enne tellimuse kinnitamist on apteekril kohustus teid tasuta nõustada.

Missugust infot leiab ravimi infolehest? Mida silmas pidada?

Millised erinevused on internetiapteegis võrreldes tavalise internetikaubandusega?

 • teiega suhtleb apteeker, kes nõustab ja abistab teid ravimi valikul;
 • ostetud ravimeid ei saa üldjuhul tagastada;
 • apteekide tegevuse üle teeb järelevalvet Ravimiamet;
 • retseptiravimi tellimiseks peab eelnevalt olema digiretsept.

Nõustamine on vajalik ravimite õigeks ja ohutuks kasutamiseks ning säilitamiseks. Apteekril on kohustus teid enne tellimuse kinnitamist nõustada ning juhtida teie tähelepanu pakendi infolehe lugemise vajalikkusele. Nõustamise viise võib olla mitmeid, nt suhtlus telefoni teel, Skype, e-kiri, automaatteavitus vms. Nõustamise sisu säilitatakse (säilitamisel tagatakse andmete kaitstus). Nõustamine on tasuta.

Käsimüügiravimite tellimine

 • Ravimi tellimisel tuleb sisestada isiku vanus, kellele ravimit tellite, samuti selgitus ravimi(te) kasutamise kohta;
 • valige ise või apteekri abiga sobiv ravim.

Retseptiravimi tellimine

 • Vajalik on isikutuvastus ID-kaardi, mobiil-ID, pangalingi vm isikutuvastuse viisi abil.
 • Kui ostate ravimid endale, kuvatakse teie retseptid. Kui soovite osta ravimeid teisele isikule, tuleb sisestada isiku isikood, kellele ravimid soovitakse osta. Ravimeid saab teisele isikule osta, kui teil on selleks seaduslik õigus. Mõnes apteegis tuleb teisele isikule ravimite ostmisel sisestada retsepti number.
 • Apteeker näeb retsepti retseptikeskuses ja apteeker kuvab teile kõik välja ostmata ravimite retseptid.
 • Kui retseptikeskuses on mitu kehtivat retsepti erinevatele ravimitele ja/või korduvretsepti korral, peab apteeker nõustamise käigus välja selgitama, millist ravimit soovite osta. Seega, konkreetne ravim valitakse nõustamise ajal.
 • Toimeainepõhise retsepti korral peab apteeker teile pakkuma kõiki apteegis müügil olevaid retseptile välja kirjutatud ravimeid, sh soodsaimat. Tavaliselt on teile sobivad ravimid kuvatud alates soodsamast ravimist.

Preparaadipõhise (retseptile on kirjutatud ravimi nimetus) retsepti korral saab apteeker pakkuda üksnes retseptile kirjutatud ravimit.

Kuidas tellitud ravimi(d) kätte saab?

Tellimuse kinnitamisel võib olla võimalus valida mitme kättetoimetamise viisi vahel. Sõltuvalt kättetoimetamise viisist võib tasu suurus olla erinev, kuid tasu ei tohi sõltuda teie elukohast, konkreetsest ravimist, tellimuse maksumusest ega ravimite või saadetiste arvust. Täpsed tellimise ja kättetoimetamise tingimused on kirjas apteegi veebilehel.

Ravimid pannakse apteegis transpordipakendisse ja lisatakse järgnev teave ning dokumendid:

 • saateleht, millel on tellija nimi, tellimuse number, ravimit väljastava apteegi nimi ja kontaktandmed, apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja ärinimi, pakendi komplekteeritust kontrollinud isiku nimi ning retseptiravimi korral retsepti number ja patsiendi nimi (kui ravimid tellitakse teisele isikule;
 • teave, et ravimeid ei osteta tagasi ja neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks;
 • info retseptiravimi kasutamise kohta;
 • hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele (nt sisaldab ravimeid, mida Te ei tellinud), on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne, ning et kõikidel eelnimetatud juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga;
 • soovitus lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte.

Ravimid toimetatakse tellimuse vormistamisel määratud aadressile teie poolt valitud viisil hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole apteegist mitteoleneval põhjusel võimalik. Võimalik on kokku leppida ka hilisem, teile sobiv kättetoimetamise aeg. Tuleb arvestada, et kui tellisite ravimid näiteks pakiautomaati ja te ei ole seda välja võtnud kolme päeva jooksul, siis te ei pruugi hiljem pakki kätte saada. Saadetis antakse kas teile või teie poolt tellimusel määratud isikule üle allkirja vastu isikut tõendava dokumendi alusel.

Ravimite tellimine teisest Euroopa riigist

Väljastpoolt Eesti internetiapteeke ravimite tellimisel on oluline kõigepealt veenduda, et tegemist on ametliku tegevusloaga internetiapteegiga. Kuid ka ametliku tegevusloaga internetiapteegist tellimisel võib tekkida probleeme ravimite kättesaamisel Eestis, sest välisriigi apteegis üldjuhul ei ole ravimeid, mis vastavad Eestis välja antud müügiloale ja selle tingimustele (nt eestikeelne pakend, eestikeelne info, näidustus, ravimi klassifitseerimine retsepti või käsimüügiravimiks, tootmiskohad, müügiloa hoidja jne) ning ravimiseadus selliste ravimite kättetoimetamist ei luba.

Müügiloale vastavuse nõue on kogu Euroopas kehtestatud, sest patsientidel on õigus saada emakeelset ravimitealast teavet, mis kindlustaks ravimite ohutu tarbimise. Nõue on oluline ka võltsingukahtluse korral võrdlusvõimaluseks legaalse ravimiga ja turu kaitseks. Seetõttu peab müüdav ravim vastama selle riigi müügiloale, kust see on tellitud ja kuhu see saadetakse.

Lisaks eelnevale tuleb välisriigist ravimite tellimisel arvestada, et ravimite müügile ja kättetoimetamisele kohalduvad tingimused võivad liikmesriigiti erineda ning riigid võivad seada piiranguid ravimi kogustele.

 • Internetiapteegi õiguspärasust teistes EL riikides saate kontrollida siit.

 • Väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda on ravimite tellimine keelatud.

Ebaseaduslikust internetiapteegist ostetud ravimitega kaasnevad ohud

Ravimi kasutaja jaoks on ahvatlev osta ravimeid veebilehtedelt, kus pakutavad ravimid on odavad, ei nõuta retsepti ja seejuures väidetakse, et ravimid on 100% ohutud. Tuleb meeles pidada, et kui ei ole võimalik veenduda internetiapteegi seaduslikkuses, siis ei ole võimalik ka veenduda ravimite ohutuses.

Ravimite kaugmüügi õiguse märgib Ravimiamet apteegiteenuse tegevusloale. Kaugmüügi õigust saab taotleda kas juba tegutseva üldapteegi tegevusloa muutusena või uut üldapteeki luues. Vaata tegevusloa taotlemine ja muutmine.
Kaugmüügi õiguse taotlemisel tuleb - lisaks teistele tegevusloa taotlemisel või muutmisel nõutavatele dokumentidele - võimaldada Ravimiametile juurdepääs veebilehe testkeskkonnale  ning esitada ravimite kaugmüügi korralduse kirjeldus, mis peab sisaldama järgmist:

1) Veebilehe kirjeldus:

 • kirjeldada, kuidas on tagatud veebilehele kehtestatud nõuete täitmine. Internetiapteegi veebilehe nõudeid vaata siit;
 • soovituslik on esitada kokkuvõte kasutajatestidest, mida on loodava keskkonna puhul rakendatud.

2) Ravimite tellimise ja kättetoimetamise tingimuste kirjeldus:                              

 • kirjeldada tellimustele individuaalsete numbrite andmise põhimõtted;
 • esitada kättetoimetamise viiside loetelu;
 • esitada toimingu kirjeldus, kui kättetoimetamise teeb apteek ise, olemasolevate lepingupartnerite andmed, kui kasutatakse teisi ettevõtteid.

3) Tellimuse kinnitamise planeeritav aeg:

 • aja määratlemisel arvestada aega kliendi esmasest kontakti võtmisest kuni tellimuse kinnitamiseni, sh ravimi tellimine, nõustamine, maksmine;
 • näidata, kuidas saab patsient teavet tellimuse kinnitamise kohta ja millist infot kinnitus sisaldab.

4) Ravimialase nõustamise võimaluste loetelu (sh erisused veterinaarravimite ja inimestele mõeldud ravimite osas).

5) Nõustamise dokumenteerimise kirjeldus (kuidas korraldatakse tellimuse ja nõustamise sisu fikseerimine taasesitatavas vormis ja selle info säilitamine ühe aasta jooksul).

6) Isiku tuvastamiseks kasutatava tehnilise lahenduse kirjeldus (nii käsimüügiravimitel kui retseptiravimitel).

7) Riskianalüüs ravimite kättetoimetamise korralduse ja seda mõjutavate tingimuste kohta:

 • tuleb hinnata ravimite säilitamist apteegist patsiendini. Nt riske isiku tuvastamisel ja ravimi üleandmisel, olukordi, kus pakki ei saa üle anda, kuidas välistatakse patsientide nõustamine isikute poolt, kellel puudub selleks pädevus ja kohustus jne;
 • riskianalüüs peab olema tehtud iga kättetoimetamisviisi kohta.

Kaugmüügi kirjeldusele tuleb lisada järgmised kinnitused:

 • infoühiskonna teenuse seaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse nõuete järgimise kohta ning delikaatsete isikuandmete kogumise ja töötlemise vastavuse kohta isikuandmete kaitse seadusele;
 • kinnitus kaugmüügi keskkonnas tehtavate toimingute logide säilitamise kohta vähemalt ühe aasta jooksul, sh tehnilise toe poolt tehtavatest toimingutest.
Logo (Euroopa Liidu ührne logo internetiapteekidele)

Internetiapteegi veebisaidil peab olema Euroopa Liidu ühtne logo, mille eesmärk on tõendada, et internetiapteek on seaduslik. Logole on teatud tehnilised nõuded. Logo saamine ja kasutamine tuleb kõigepealt Ravimiametiga kooskõlastada. 
 

TEllimus ja nõustamine

Igale tellimusele tuleb anda individuaalne number, mis võimaldab tellimust seostada ravimialase nõustamise, ravimite väljastamise ja kättetoimetamisega.
Ravimi tellijat tuleb enne tellimuse kinnitamist nõustada ning juhtida tema tähelepanu pakendi infolehe lugemise vajalikkusele. Nõustamise sisu tuleb fikseerida taasesitatavas vormis (nt kirjalikult, vestluse salvestamine vms). Nõustamine on tasuta. Tellimust ja nõustamise sisu tuleb säilitada vähemalt üks aasta.
Kui tellija keeldub nõustamisest, siis tuleb veenduda, kas ilma nõustamata on võimalik ravimit müüa. Näiteks: tellimus sisaldab ravimeid, millel on omavahel koostoimed, lapsele tellitakse ravimit, mille ravimvorm ja annus ei ole eakohased , ravimile on rakendatud riski vähendamise meetmeid (nt isotretinoiin) vms. Kui nõustamine on vajalik, tuleb vaatamata keeldumisele tellijaga ühendust võtta.
Tellimuse kinnituses soovitame ära näidata hiliseima kuupäeva, pärast mida patsient pakki enam kätte saada ei pruugi.
Retseptiravimi tellimuse korral lähtutakse retseptiravimi väljastamisele kehtestatud nõuetest (sh soodsaima ravimi pakkumine). Tellimus peab sisaldama retsepti numbrit.
Käsimüügiravimite tellimuse korral peab tellimus sisaldama patsiendi vanust ning selgitust ravimite vajaduse kohta. See aitab nõustamisel pakkuda sobivat ravimit ja ravimvormi.
Ravimite kaugmüük peab toetama ravimite mõistlikku tarbimist. Tellimusi peab analüüsima ning ravimite väär- või kuritarvitamise kahtlusel kehtestama ravimite väljastamisele piiranguid ja nendest viivitamatult Ravimiametit teavitama.
Ravimite kaugmüügil Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või väljapoole majanduspiirkonda peab ravim, ravimi käitlemiseks kehtestatud nõuded ja tarbijaõiguste kaitse vastama sihtriigis kehtivale õiguslikule regulatsioonile.

Tellitud ravimite kättetoimetamine

Ravimite kättetoimetamiseks tuleb sõlmida leping posti- või kaubaveoteenuse osutajaga, milles sätestatakse poolte kohustused ravimite kvaliteedi säilimise ning saadetise õige adressaadini jõudmise tagamiseks. Lepingu sõlmimisel veenduge, et isik, kes hakkab teenust osutama omab selleks õigust ja tegutseb õigusaktide kohaselt (nt postiseaduse § 2 ja 4 kohaselt loetakse postiteenuseks muuhulgas ka kullerpostisaadetise edastamist). Välistatud ei ole iseteeninduslike pakiautomaatide kasutamise võimalus, kui need vastavad ravimite säilitamise tingimustele.

Apteegitöötajal on lubatud ka ise ravimeid kätte toimetada, kirjeldades transpordi korraldust apteegi tööeeskirjades. Apteegiteenus ei hõlma kaupade transportimist, kuid samal ajal ei ole apteegi tegevusloa omanikule keelatud eraldiseisva majandustegevusena posti- või kaubaveoteenuse osutamine. Sel juhul tuleb veenduda osutatava majandustegevuse õiguspärasuses ja lubatavuses ning järgida õigusaktides teenustele kehtestatud nõudeid (nt postiseadust kullerteenuse osas).

Ravimite kaugmüügi õiguse taotlemisel tuleb koostada riskianalüüs ravimite kättetoimetamise korralduse ja seda mõjutavate tingimuste kohta. Riskianalüüsi tulemuste põhjal tuleb apteegiteenuse osutajal teha regulaarset kontrolli ravimite kättetoimetaja üle. Kontrolli tulemused tuleb dokumenteerida. Uute kättetoimetamisviiside lisandumisel tuleb Ravimiametit muutustest teavitada ning esitada ajakohastatud riskianalüüsi tulemused.

Ravimid tuleb panna transpordipakendisse, mis tagab ravimite säilimise ja väldib kahjustusi transpordi jooksul.

Transpordipakendile kantakse ravimite kättetoimetajale arusaadavalt järgmine teave:
 • saadetise säilitamistingimused;
 • kättetoimetamiskoht ja isik, kellele pakk antakse;
 • hiliseim kättetoimetamise aeg;
 • tellimuse number;
 • vajadusel keeld saadetise üleandmise kohta lastele või teistele isikutele.

Transpordipakendil ei tohi olla viidet konkreetsele ravimile. Enne transpordipakendi sulgemist tuleb kontrollida pakendi komplekteeritust ning dokumenteerida teostatud kontroll. Kuni saadetise kättetoimetamiseni adressaadile vastutab ravimite eest ravimi väljastanud apteek.


Transpordipakendisse lisatakse järgnev info:
 • teave, et ravimeid ei osteta tagasi ja neid saab apteeki tagastada vaid hävitamiseks;
 • hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele (nt sisaldab ravimeid, mida ei ole tellitud), on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne, ning et sellistel juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga;
 • soovitus lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte;
 • ravimi kasutamist käsitlev tekst;
 • saateleht, millele kantakse muuhulgas tellija nimi, tellimuse number, ravimit väljastava apteegi nimi ja kontaktandmed, pakendi komplekteeritust kontrollinud isiku nimi ning retseptiravimi korral retsepti number.

Ravimite kättetoimetamise tasu võib erineda sõltuvalt kättesaamise viisist (nt kulleriga, postiga, pakiautomaadist), kuid ei tohi sõltuda patsiendi elukohast, konkreetsest ravimist, tellimuse maksumusest ega ravimite või saadetiste arvust tellijale.
Transpordipakendi saatedokumendile märgitakse apteegi nimi ja kontaktandmed, apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja ärinimi, posti- või kaubaveoteenuse osutaja nimi ja kontaktandmed, saadetise üleandmise-vastuvõtmise kuupäev ning tellimuse number. Samale või sellega seotud saatedokumendile kantakse saadetise kättetoimetamise kuupäev ning adressaadi või tema esindaja nimi ja allkiri. Kättetoimetaja edastab dokumendid apteegile viie tööpäeva jooksul pärast ravimi kättetoimetamist.
Ravimid toimetatakse tellija määratud aadressile ja valitud viisil hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui tellija on soovinud hilisemat ravimite kättetoimetamist või kui nimetatud tähtaja järgimine ei ole apteegist mitteoleneval põhjusel võimalik.
Saadetis antakse kas tellijale või tellimuses määratud isikule üle allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel.
 

Dokumentide säilitamine

Ravimite kaugmüügiga seotud dokumente tuleb säilitada muudest dokumentidest eraldi (vt sotsiaalministri määrus nr 24 § 20).
Ravimite kaugmüügi keskkonnas peavad säilima logid tehtavatest toimingutest, sealhulgas tehnilise toe poolt tehtavatest toimingutest. Logidest peab olema tuvastatav ka nõustaja isik. Logisid tuleb säilitada vähemalt üks aasta.
Tellimust ja nõustamise sisu tuleb säilitada vähemalt üks aasta.


Aruandlus

Üldapteegi aruandesse lisanduvad lahtrid, milles tuleb eraldi välja tuua andmed ravimite kaugmüügi kohta. Kuna ravimite kaugmüügi peamine eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust maapiirkonnas, siis tuleb aruandes eristada ravimite müüki maakondade ning nende haldusüksuste lõikes, et edaspidi oleks võimalik hinnata meetme mõju. Kaugmüügi aruande näidist on võimalik vaadata siit.

Üldapteegi aruanne tuleb esitada Ravimiametile elektrooniliselt apteegi juhataja poolt allkirjastatuna Ravimiameti veebikeskkonna Kliendiportaal kaudu.

Viimati uuendatud: 31.05.2023