Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigilõivud

Riigilõiv tasutakse enne vastava taotluse esitamist. Riigilõivuga ei maksustata veterinaarravimi muudatust, mis ei vaja hindamist (VNRA).

Saaja:

Rahandusministeerium

Konto: 

Swedbank IBAN:

SEB Pank IBAN:

Luminor Bank IBAN:

LHV Pank IBAN: 

EE93 2200 2210 2377 8606

EE89 1010 2200 3479 6011

EE70 1700 0170 0157 7198

EE77 7700 7710 0381 3400

Viitenumber:   Vaata tabelist vastavalt esitatud taotlusele
Selgitus: Vastavalt tabeli all toodud infole

Riigilõivu tagastamine 

Riigilõiv (€) Viitenumber
Tegevusloa väljaandmine
Ravimite tootmise tegevusluba (v.a ravimtaimede pakendamine) 1000,00 2900082281
Ravimite tootmise tegevusluba (ravimtaimede pakendamine) 150,00 2900082281
Ravimite hulgimüügi tegevusluba 1000,00 2900082281
Üldapteegi tegevusluba 150,00 2900082281
Haiglaapteegi tegevusluba 150,00 2900082281
Veterinaarapteegi tegevusluba 150,00 2900082281
Ravimite vahendamise tegevusluba 150,00 2900082281
Tegevusloa muutmine
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul) 500,00 2900082281
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul) 60,00 2900082281
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetus või kõrvaltingimuse muutmine) 150,00 2900082281
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumine või kõrvaltingimuse muutmine) 20,00 2900082281
Apteegi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmine või struktuuriüksuse lisamine) 75,00 2900082281
Apteegi tegevusluba (tegevusloa omaja või apteegi juhataja vahetumine või kõrvaltingimuste muutmine) 20,00 2900082281
Üldapteegi tegevusloale ravimite kaugmüügi õiguse kandmine 75,00 2900082281
Ravimite vahendamise tegevusloal alalise asukoha andmete muutmine 20,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi, tegutsemiskoha nimi ning tegevusloa taotlemise põhjus (tegevusloa muutmine vm).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõiv (€)

Viitenumber

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa väljaandmine 150,00 2900082281
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljavedu 10,00 2900082281
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete import või eksport 10,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgituseks taotleja nimi ja taotluse liik.
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Riigilõiv  (€)

Tegevusloa väljaandmine 665,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse hankija tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist 255,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemist tegevusloa omaja vahetumise, vastutava isiku vahetumise, hankijale hankimisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega ning nakkusohtliku bioloogilise materjali hankimisest tingitud muudatustega hankimisprotsessis 130,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõiv (€)

Viitenumber

Tegevusloa väljaandmine 1700,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse käitleja tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist 640,00 2900082281
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemisel tegevusloa omaja vahetumise, pädeva isiku vahetumise, käitlejale käitlemisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega, muudatuste tegemisel käitlemisruumide ventilatsioonisüsteemis või veesüsteemis ning nakkusohtliku bioloogilise materjali käitlemisest tingitud muudatustega käitlemisprotsessis ning kasutatavates seadmetes 320,00 2900082281

Riigilõiv (€)
Viitenumber
Rakkude ja kudede impordi sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine 340,00 2900082281

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

Riigilõiv (€)

Viitenumber

Inimestel kasutatava ravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine

32,00

2900082294

Inimestel kasutatava ravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muudatus)

16,00

2900082294

Veterinaarravimi müügiloa väljaandmine

32,00

2900082294

Veterinaarravimi müügiloa muutmine (hindamist vajavad muudatused – VRA)

16,00

2900082294

Riigilõiv tuleb tasuda iga esitatud taotluse kohta.

Esmase müügiloa ja müügiloa uuendamiste puhul tuleb iga ravimvormi ja tugevuse kohta esitada eraldi taotlus ning riigilõiv tuleb tasuda iga taotluse kohta.

Muudatuste taotlemiseks on lubatud teatud juhtudel esitada sama müügiloa hoidja erinevate ravimite muudatused ühel taotluse vormil. Sel juhul tuleb riigilõiv esitada ühe esitatud taotluse kohta (sõltumata sama taotlusega taotletud muudatuste arvust).

Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ravimpreparaadi nimi, tugevus ja ravimvorm, taotluse liik, esitatud taotluste arv, MRP/DCP muudatuste puhul protseduuri number ning viitenumber.

Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

Taotluse erialase hindamise tasud

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Inimtervishoius kasutatava ravimi müügiloa taotluse erialase hindamise tasu suurus riiklikus ja detsentraliseeritud menetluses viidatava riigina, millele viidatava riigi korral lisandub ravimiseaduse § 67 lõikes 2 nimetatud tasu 14 000 eurot, on müügiloa taotluse eest järgmine:

 1. originaaluuringutel põhinev müügiloa taotlus (ravimiseadus § 2 lg 3 p 1)

6000 eurot

 1. bibliograafiline taotlus (ravimiseadus § 2 lg 3 p 2)

6000 eurot

 1. toimeainete fikseeritud kombinatsiooni sisaldava ravimi taotlus seni kombinatsioonis kasutamata toimeainetele (ravimiseadus § 2 lg 3 p 3)

6000 eurot

 1. viitav taotlus (ravimiseadus § 2 lg 2 p 1)

4500 eurot

 1. viitav hübriidtaotlus (ravimiseadus § 2 lg 2 p 2)

4500 eurot

 1. sarnase bioloogilise ravimi viitav taotlus (ravimiseadus § 2 lg 2 p 3)

4500 eurot

 1. taimse ravimi ja traditsioonilise taimse ravimi taotlus (ravimiseadus § 2 lg 1 p 3)

4500 eurot

 1. homöopaatilise preparaadi taotlus (ravimiseadus § 2 lg 1 p 4)

4500 eurot

 1. teisese müügiloa taotlus ühe päritoluriigi kohta (ravimiseadus § 2 lg 1 p 5)

1000 eurot

 1. informeeritud nõusolekuga taotlus (ravimiseadus § 2 lg 3 p 4)

3000 eurot

 1. sama taotleja sama toimeainet sisaldava ravimi iga järgneva ravimvormi ja tugevusega ravimi müügiloa taotlus

3000 eurot

 

1) originaalveterinaarravimi taotlus

6000 eurot

2) kirjanduse andmetel põhinev taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 22)

6000 eurot

3) kombineeritud veterinaarravimi taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 20)

6000 eurot

4) geneerilise veterinaarravimi taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 18)

4500 eurot

5) hübriidse veterinaarravimi taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 19)

4500 eurot

6) homöopaatilise veterinaarravimi registreerimise taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 86)

4500 eurot

7) paralleelkaubanduse taotlus ühe lähteliikmesriigi kohta (määruse (EL) 2019/6 art 102)

1000 eurot

8) teadval nõusolekul põhinev taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 21)

3000 eurot

9) piiratud turgude taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 23)

3000 eurot

10) piiratud turgude müügiloa läbivaatamise taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 24)

3000 eurot

11) erandlikel asjaoludel taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 25)

3000 eurot

12) erandlikel asjaoludel müügiloa läbivaatamise taotlus (määruse (EL) 2019/6 art 27)

3000 eurot

13) sama taotleja sama toimeainet sisaldava ravimi iga järgneva ravimvormi ja tugevusega ravimi müügiloa taotlus

3000 eurot

Inimtervishoius kasutatava ravimi või veterinaarravimi müügiloa taotluse erialase hindamise tasu suurus detsentraliseeritud, vastastikuse tunnustamise, sealhulgas korduva vastastikuse tunnustamise või veterinaarravimi hilisema tunnustamise menetluses kaasatud riigina on müügiloa taotluse eest järgmine:

1) müügiloa taotlus

1500 eurot

2) sama müügiloa hoidja sama toimeainet sisaldava iga järgneva ravimvormi ja tugevusega ravimi müügiloa taotlus, manustamisviisi muutmise või lisamise taotlus, toimeaine kvalitatiivse muutuse taotlus, kui tegemist ei ole uue toimeainega

1000 eurot

3) veterinaarravimi korral uue toiduloomaliigi lisamise taotlus

1000 eurot

Müügiloa uuendamise taotluse erialase hindamise tasu suurus riiklikus, detsentraliseeritud ja vastastikuse tunnustamise menetluses:

1) müügiloa uuendamise taotlus

1000 eurot

2) sama müügiloa hoidja sama toimeainet sisaldava iga järgneva ravimvormi ja tugevusega ravimi müügiloa uuendamise taotlus

500 eurot

Vastastikuse tunnustamise korduva müügiloaprotseduuri ning müügiloa uuendamise detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuri korral, kus Eesti osaleb viidatava riigina, lisandub hindamistasule ravimiseaduse § 67 nimetatud tasu 3000 eurot.

Taotluse liik

Hind (€)

IA tüübi muudatus*

100

IB tüübi muudatus*

150

II tüübi muudatus*

400

Veterinaarravimi hindamist vajav muudatus (VRA)*

400

Veterinaarravimi muudatus, mis ei vaja hindamist (VNRA), müügiloa haldamise aastatasu**

1395

Eesti osalemisel tööjaotus või -jagamismenetluses referentasutuse või hindava asutusena***

1800

Eesti osalemisel vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina IA tüübi muudatuste korral lisandub***

400

Eesti osalemisel vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina IB tüübi muudatuste korral lisandub***

600

Eesti osalemisel vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina või referentliikmesriigina II tüübi muudatuse ja veterinaarravimi hindamist vajava muudatuse taotluse (VRA) korral lisandub***

1400

*Muutuste erialase hindamise tasu arvestatakse iga taotletud sisulise muudatuse eest eraldi. Sama müügiloa hoidja sama toimeainet sisaldavad erinevad ravimvormid ja tugevused loetakse muudatuste kontekstis samaks müügiloaks.

**VNRA aastatasu arvestatakse eraldi iga eelmisel kalendriaastal kehtinud müügiloa kohta

***Arvestatakse eraldi iga muudatuse menetlusprotseduuri kohta

Hind (€)

Ohutus- ja kvaliteediseire tasu eelmisel kalendriaastal kehtinud veterinaarravimi müügiloa kohta

320

Ohutus- ja kvaliteediseire tasu eelmisel kalendriaastal kehtinud inimtervishoius kasutatava ravimi müügiloa kohta****

160

**** Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina või osalemine perioodilise ohutusaruande hindamisel Euroopa ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komitee ühises töökorralduses hinnanguaruande koostajana (tasu arvestatakse kalendriaastal üle kuue kuu kehtinud müügiloa kohta)

320

Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud sotsiaalministri määruses nr 26 § 5 lõikes 3 nimetatud tingimused.

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Eesti on RMS

Eesti on MSC

Esmane kliinilise uuringu taotlus

7860€

2690€

Vähesekkuv kliiniline uuring

5430€

2690€

Kliinilise uuringu olulise muudatuse taotlus

5430€

2490€

Vähesekkuva kliinilise uuringu olulise muutmise taotlus

2690€

2490€

Asjaomase liikmesriigi hilisem lisamine

330€

-

Lühendid:

MSC      Member State Concerned; asjaomane liikmesriik

RMS      Reference Member State; aruandev liikmesriik

Kui Ravimiamet hindab ravimi kliinilise uuringu taotlust direktiivi 2001/20/EÜ alusel, on erialase hindamise tasu järgmine:

  1) ravimi kliinilise uuringu taotluse esitamisel 2690 eurot;

  2) ravimi kliinilise uuringu olulise muutmise taotluse esitamisel 2490 eurot.

Hind (€)

Teadusliku nõuande tasu*   

    6000    

* Regulatiivne nõuanne ning tegevusluba omavale tervishoiuteenuse osutajale, sõltumatule teadusasutusele või arstide erialaorganisatsiooni akadeemilisele uurijale antav nõuanne (kui sponsor uuritava ravimi tootjalt või selle esindajalt tasu ei saa) on tasuta.

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Statistilise analüüsi nimetus

Hind (€)

Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes 30
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes 1533
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes 862
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes 511
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes 1789
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes 1022
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes 607
Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes 2045
Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes 1182
Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes 703
Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)                                              40

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.

Analüüsi nimetus

Hind (€)

Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi 27,80
Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: apteegiravimid ja tööstustoodang (tunnihind) 13,90
Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind) 16,10
Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind) 18,40
Instrumentaalanalüüsi meetodid:
– UV-spektrofotomeetria (tunnihind) 18,70
– IR-spektrofotomeetria (tunnihind) 19,10
– gaaskromatograafia (tunnihind) 22,90
– kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind) 26,30
Kestvusanalüüsi meetodid:
– instrumentaalanalüüsid (tunnihind) 16,10
– muud analüüsid (tunnihind) 2,20

Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatava arve alusel.

Viimati uuendatud: 05.03.2024