Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigilõivu tagastamine

Siit leiate info riigilõivu tagastamise kohta.

Riigilõivu tasunud isikul on õigus esitada Ravimiametile taotlus riigilõivu tagastamiseks kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist arvates kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem (RLS §15 lg1 p1), kui riigilõiv on tasutud toimingu eest, mille tegemist ei taotletud (RLS §15 lg1 p2), kui riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest (RLS §15 lg1 p3), kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist (RLS §15 lg1 p4) või kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata (RLS §15 lg1 p5).

Riigilõivu tagastamise taotluse avaldus peab olema originaal- või digiallkirjaga ja sisaldama järgnevaid andmeid:

  1. füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2. panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati;
  3. makse sooritamise kuupäev;
  4. riigilõivu võtnud asutuse nimi;
  5. riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
  6. toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja tagastamise alus;
  7. riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood);
  8. kui riigilõivu tagastamise taotleja asub väljaspool Eestit, peab tagastamise kohale olema lisaks märgitud ka panga SWIFT kood ja IBAN kood.

Ravimiamet kontrollib riigilõivu tagastamise taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse täitmise korrektsust ning koostab riigilõivu tagastamise või tagastamisest keeldumise otsuse ning taotlusega nõustumisel tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul.

Viimati uuendatud: 25.01.2022