Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Farmaatsiaterminoloogia andmebaas

Siit leiad farmaatsiaterminoloogia andmebaasi.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Ear cream Kõrvakreem Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm, välisele kuulmekäigule kantav kreem. Vajadusel kasutatakse kreemiga immutatud tampooni.
Ear drops, emulsion Kõrvatilgad, emulsioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav emulsioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla paken­di juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa, vaid võib manustada ka suurema kogusena.
Ear drops, powder for suspension Kõrvatilgad, suspensioonipulber Tahke, ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse kõrvatilkade suspensioon.
Ear drops, solution Kõrvatilgad, lahus Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õlilahus. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingimata tilga kaupa, vaid võib manustada ka suurema kogusena.
Ear drops, suspension Kõrvatilgad, suspensioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav vesi- või õli­suspensioon. Mitmeannuselised pakendid võivad olla pakendi juurde kuuluva või eraldi soetatava tilgutiga. Tilku ei manustata tingi­mata tilga kaupa, vaid võib manustada ka suurema kogusena.
Ear gel Kõrvageel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm, välisele kuulmekäigule kantav geel. Vajadusel kasutatakse geeliga immutatud tampooni.
Ear ointment Kõrvasalv Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule kantav salv. Vajadusel kasutatakse salviga immutatud tampooni.
Ear powder Kõrvapulber Tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast välisele kuulmekäigule kantavast pulbrist. Pakendile on paigaldatud sobiv aplikaator või puhumisseade.
Ear spray, emulsion Kõrvasprei, emulsioon Vedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimemulsioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
Ear spray, solution Kõrvasprei, lahus Vedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimlahus. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
Ear spray, suspension Kõrvasprei, suspensioon Vedel mitmeannuseline ravimvorm, välisele kuulmekäigule pihustatav ravimsuspensioon. Pakendatud spreipumbaga pakendisse või spreiklapiga varustatud rõhu all olevasse pakendisse.
Ear stick Kõrvapulk Tahke üheannuseline koonilise kujuga ravim­vorm välisesse kuulmekäiku panemiseks, kus see sulab või lahustub.
Ear tampon Kõrvatampoon Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm määratud ajaks välisesse kuulmekäiku panemiseks. Koosneb ühe või mitme toime­ainega immutatud sobivast materjalist tampoonist.
Ear wash, emulsion Kõrvaloputusemulsioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH-väärtusega õlivesiemulsioon välise kuulmekäigu puhasta­miseks.
Ear wash, solution Kõrvaloputuslahus Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, füsioloogilistes piirides oleva pH-väärtusega vesilahus välise kuulmekäigu puhastamiseks.
Ear/eye drops, solution Kõrva-/silmatilgad, lahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus kasutamiseks kõrva- või silmatilkadena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Ear/eye drops, suspension Kõrva-/silmatilgad, suspensioon Vedel steriilne ravimvorm; suspensioon kõrva- või silmatilkadena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Ear/eye/nasal drops, solution Kõrva-/silma-/ninatilgad, lahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus kasutamiseks kõrva-, silma- või ninatilkadena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Ear/nasal drops, suspension Kõrva-/ninatilgad, suspensioon Vedel ravimvorm; suspensioon kõrva- või ninatilkadena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Buccal film Bukaalravimkile Tahke, ühe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks.
Buccal tablet Bukaaltablett

Tahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse põseõõnde süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks.

Muco-adhesive buccal tablet Mukoadhesiivne bukaaltablett

Tahke üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse põse limaskestale pikemaajalise süsteemse toime saavutamiseks. Tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel sobiva kujuga tabletiks. Sisaldab enamasti hüdrofiilseid polümeere, mis süljega märgudes moodustavad põse limas­kestale
kleepuva hüdrogeeli.

Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Dental cement Hambatsement Pooltahke ravimvorm, mis hammaste sisse või peale kantuna kõvastub ning moodustab plommi või sideme.
Dental emulsion Hambaemulsioon Emulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
Dental gel Hambageel Hüdrofiilsest geelist koosnev pooltahke ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele hõõrudes.
Dental paste Dentaalpasta Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb sobivas aluses peendispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse. Terminit ei kasutata hamba­pasta kohta.
Dental powder Hambapulber Ühest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
Dental solution Hambalahus Lahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravim­vorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
Dental stick Hambapulk Tahke üheannuseline ravimvorm dentaalseks manustamiseks. Ümarvarva kujuline pulk valmistatakse enamasti pressimisel või vormivalamisel.
Dental suspension Hambasuspensioon Suspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele ja igemetele.
Periodontal gel Periodontaalgeel Pooltahke ravimvorm; geel, mida manustatakse hamba ja igeme vahelisse taskusse.
Periodontal insert Periodontaalinsert Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb igemetaskusse viidavast ravimpanusest. Bio­lagunev insert on toimeainet aeglaselt vabastav ravimleht.
Periodontal powder Periodontaalpulber Ühest või mitmest pulbrist koosnev tahke ravimvorm, mida manustatakse hambataskusse/ periodontaalmembraanile.
Powder for dental cement Hambatsemendi pulber Hambatsemendi valmistamiseks kasutatav pulber.
Powder for dental gel Hambageeli pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravim­vorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse hambageel.
Powder for dental solution Hambalahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse hambalahus.
Solution for dental cement Hambatsemendi lahus Vedel ravimvorm; hambatsemendi valmistamiseks kasutatav lahus.
Toothpaste Hambapasta Hüdrofiilsest pastast koosnev pooltahke mitme­annuseline ravimvorm, mida manustatakse hammastele hõõrudes.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Endocervical gel Endotservikaalgeel Pooltahke ravimvorm; geel, sobiva aplikaatori abil endotservikaalseks manustamiseks.
Powder for endocervical gel Endotservikaalgeeli pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse endotservikaalgeel.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Stomach irrigation Maoloputuslahus Vedel steriilne vesilahusel baseeruv ravimvorm mao loputamiseks.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Gastroenteral emulsion Gastrointestinaalemulsioon Emulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
Gastroenteral solution Gastrointestinaallahus Lahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
Gastroenteral suspension Gastrointestinaalsuspensioon Suspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse sobiva aplikaatori abil makku või kaksteistsõrmiksoolde.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Intestinal gel Intestinaalgeel Pooltahke ravimvorm; geel, mida manustatakse soolestikku.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Intramammary emulsion Intramammaaremulsioon Vedel steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; üht või mitut toimeainet sisaldav emulsioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud intra­mammaarsüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks emulsiooni viimiseks ühte nisajuhasse. vet
Intramammary gel Intramammaargeel Pooltahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; lahustunud või dispergeeritud toimeainet (toimeaineid) sisaldav geel intra­mammaarseks manustamiseks. Pakendatud intramammaarsüstaldesse, mida kasutatak­se ühekordseks geeli viimiseks ühte nisa­juhasse. vet
Intramammary ointment Intramammaarsalv Pooltahke steriilne ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; üht või mitut disper­geeri­tud toimeainet sisaldav salv intra­mammaarseks manustamiseks. Pakendatud intramammaarsüstaldesse, mida kasuta­takse ühekordseks salvi viimiseks ühte nisa­juhasse. vet
Intramammary solution Intramammaarlahus Vedel steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; üht või mitut toimeainet sisaldav lahus intramammaarseks manusta­miseks. Pakendatud intra­mammaar­süstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks lahuse viimiseks ühte nisajuhasse. vet
Intramammary suspension Intramammaarsuspensioon Vedel steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; üht või mitut sobivas kandjas dispergeeritud toimeainet sisaldav suspen­sioon intramammaarseks manustamiseks. Pakendatud intra­mammaarsüstaldesse, mida kasutatakse ühekordseks suspensiooni viimiseks nisajuhasse. vet
Teat stick Nisapulk Tahke üheannuseline ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; pulk paigutatakse looma nisajuhasse, kus see sulab või lahustub. vet
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for solution for peritoneal dialysis Peritoneaaldialüüsilahuse kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse peritoneaaldialüüsilahus.
Intraperitoneal solution Intraperitoneaallahus Steriilne lahus intraperitoneaalseks kasutamiseks. Terminit ei kasutata peritoneaaldialüüsilahuse kohta.
Solution for peritoneal dialysis Peritoneaaldialüüsilahus Steriilne vesilahus intraperitoneaalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele, ja erinevas kontsentratsioonis glükoosi või teisi sobivaid osmootseid aineid.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Intrauterine capsule Intrauteriinkapsel Tahke üheannuseline ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; pehmekapsel, mis sisaldab vedelat või poolvedelat ravimvormi intra­uteriinseks manustamiseks. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme. vet
Intrauterine delivery system Intrauteriinne ravivahend Tahke üheannuseline kandursüsteem ravimi intrauteriinseks manustamiseks. Süsteem vabastab toimeaine(d) pikema aja vältel.
Intrauterine emulsion Intrauteriinemulsioon Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; emulsioon intrauteriinseks manustamiseks. vet
Intrauterine foam Intrauteriinvaht Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; pakendatud enamasti vahu (toimeainet või -aineid sisaldavas vedelikus on dispergeeritud suur hulk gaasi) emakasse viimiseks sobiva aplikaatoriga varustatud rõhukonteinerisse. vet
Intrauterine gel Intrauteriingeel Pooltahke ravimvorm; geel mida manustatakse intrauteriinselt. Termin sobib kasutamiseks ka juhul, kui ravim on üheaegselt ettenähtud nii endotservikaalseks kui ka intrauteriinseks manustamiseks.
Intrauterine solution Intrauteriinlahus Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; lahus intrauteriinseks manustamiseks. vet
Intrauterine suspension Intrauteriinsuspensioon Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon intrauteriinseks manustamiseks. vet
Intrauterine tablet Intrauteriintablett Tahke üheannuseline ravimvorm veterinaar­seks kasutamiseks; kokkupressimisel või vormi­valamisel valmistatud emakasse manustami­seks sobiva suuruse ja kujuga tablett. Termin hõlmab ka toimeainet pikema aja vältel vabastavaid ravimvorme.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Bladder irrigation Põieloputuslahus Steriilne ravimvorm; steriliseeritud vesi või vesilahus kusepõie loputamiseks.
Concentrate for intravesical solution Intravesikaallahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse intravesikaallahus.
Intravesical solution Intravesikaallahus Vesilahus intravesikaalseks manustamiseks sobiva aplikaatori abil. Terminit ei kasutata põieloputuslahuse kohta.
Intravesical solution/solution for injection Intravesikaal-/süstelahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus intravesikaalseks manustamiseks või süstimiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Intravesical suspension Intravesikaalsuspensioon Vedel ravimvorm, väikesemahuline suspen­sioon sobiva aplikaatori abil kusepõide manustamiseks.
Powder for bladder irrigation Põieloputuslahuse pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mille steriilses vees lahustamisel saadakse põieloputuslahus.
Powder for concentrate for intravesical suspension Intravesikaalsuspensiooni kontsentraadi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaalsuspensiooni kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne intravesikaalsuspensioonina manusta­mist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Powder for intravesical solution Intravesikaallahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaallahus.
Powder for intravesical solution/solution for injection Intravesikaal-/süstelahuse pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaal-/süstelahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Powder for intravesical suspension Intravesikaalsuspensiooni pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse intravesikaalsuspensioon.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Sublingual film Keelealune ravimkile Ühe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
Sublingual lyophilisate Keelealune lüofilisaat Tahke üheannuseline ravimvorm keelealuseks manustamiseks, mis on valmistatud vedela või pooltahke ravimvormi külmkuivatamisel.
Sublingual powder Keelealune pulber Tahke ravimvorm; pulber manustamiseks keele alla.
Sublingual spray, emulsion Keelealune sprei, emulsioon Vedel, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm; emulsioon keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhu­konteinerisse.
Sublingual spray, solution Keelealune sprei, lahus Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; lahus keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhukonteinerisse.
Sublingual spray, suspension Keelealune sprei, suspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline vedel ravimvorm; suspensioon keelealuseks manustamiseks. Keelealune sprei on enamasti pakendatud mõõteklapiga rõhu­konteinerisse.
Sublingual tablet Keelealune tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; sobiva kujuga katmata tablett, mis on tavaliselt valmistatud pulbrisegude või granulaatide pressimisel. Võidakse kasutada ka teisi tootmismeetodeid, nt vormivalamist. Manustatakse keele alla.
Pillules Pillid Tahke homöopaatiline ravimvorm, mille kandja valmistatakse sahharoosist, laktoosist ja teistest sobivatest abiainetest. Pille valmistatakse nende immutamisel ühe või mitme homöopaatilise emalahuse lahjendusega või pideval eelpool nimetatud abiainete ja ühe või mitme homöopaatilise lahjenduse lisamisel. Manustatakse suu kaudu või keele alla.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Anticoagulant and preservative solution for blood Antikoagulant ja veresäilituslahus Kehavälise verega segatav steriilne vesilahus.
Concentrate for solution for haemodialysis Hemodialüüsilahuse kontsentraat Elektrolüütide vesilahus, millest vastava kvaliteediga veega lahjen­damisel saadakse hemo­dialüüsi­lahus. Võib olla lisatud glükoosi.
Powder for concentrate for solution for haemodialysis Hemodialüüsilahuse kontsentraadi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse hemo­dialüüsilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne hemodialüüsilahusena manusta­mist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Solution for blood fraction modification Verefraktsiooni modifitseerimislahus Steriilne ravimvorm, mida kasutatakse patsiendi vere fraktsiooni kehavälise modifitsee­rimise juures. Pärast modifitseeri­mist viiakse veri tagasi organismi.
Solution for haemodiafiltration Hemodiafiltratsiooni­lahus Steriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
Solution for haemodialysis Hemodialüüsilahus Elektrolüütide vesilahus, kus elektrolüütide kontsentratsioon on ligilähedane plasma elektro­lüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
Solution for haemodialysis/haemofiltration Hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus Vedel steriilne ravimvorm kasutamiseks hemodialüüsi- või hemofiltratsioonilahusena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Solution for haemofiltration Hemofiltratsioonilahus Steriilne vesilahus parenteraalseks manustamiseks. Lahus sisaldab elektrolüüte kontsentratsioonis, mis on ligilähedane plasma elektrolüütilisele koostisele. Võib olla lisatud glükoosi.
Solution for organ preservation Elundite säilituslahus Steriilne ravimvorm, mis koosneb elektrolüütide lahusest, kusjuures tüüpiliselt kontsentratsioonis, mis on lähedane elektrolüütide intra­tsellulaarsele koostisele. Lahust kasutatakse imetajatele siiratavate organite säilitamiseks, kaitsmiseks ja/või perfusiooniks.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Bee smoke paper Mesilaste suitsupaber Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; immutatud paber, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits. vet
Bee smoke stick Mesilaste suitsupulk Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; immutatud pulk, mille süütamisel eraldub üht või mitut toimeainet sisaldav suits. vet
Bee-hive dispersion Taru ravimdispersioon Vedel ravimvorm tarus kasutamiseks, mis koosneb kahest või enamast faasist, millest vähemalt üks on dispergeeritud vedelas faasis. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) dispersioonist aurustumisel või füüsilisel kontaktil tavaliselt pikema aja vältel. Dispersiooni täpne manustamisviis on kirjeldatud ravimiinfos. Terminit dispersioon kasutatakse ainult juhul, kui terminid suspensioon ja emulsioon ei ole kohased. vet
Bee-hive gel Taru ravimgeel Pooltahke mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; geel, millest toimeaine vabanemine toimub aurustumise või füüsilise kontakti teel pikema aja vältel. vet
Bee-hive solution Taru ravimlahus Vedel ravimvorm tarus kasutamiseks; lahus, millest toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) aurustumisel või füüsilisel kontaktil tavaliselt pikema aja vältel. Lahuse täpne manustamisviis on kirjeldatud ravimiinfos. vet
Bee-hive strip Taru ravimriba Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; koosneb toimeaine(te)ga immutatud maatriksist, millest toimeaine vabaneb aurustumisel või füüsilisel kontaktil pikema aja vältel. Kõik erinõuded taru ravimriba asetamiseks on kirjeldatud ravimiinfos. vet
Concentrate for solution for fish treatment Kalade ravilahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse lahus kalade ravimiseks immersioonil. vet
Nebulisation solution Nebuliseerimislahus Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; nebulisaatoris aerosooliks muudetav üht või mitut toimeainet sisaldav lahus grupiraviks. Individuaalraviks mõeldud ravimvormide osas vt inhaleeritavad ravimvormid. vet
Powder for bee-hive dispersion Taru ravimdispersiooni pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedelikuga saadakse taru ravimdispersioon. vet
Powder for bee-hive solution Taru ravimlahuse pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse taru ravimlahus. vet
Powder for solution for fish treatment Kalade ravilahuse pulber Pulber, millest valmistatakse lahus kalade ravimiseks immersioonil. vet
Powder for suspension for fish treatment Kalade ravisuspensiooni pulber Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suspensioon kalade ravimiseks immersioonil. vet
Solution for bee-hive dispersion Taru ravimdispersiooni lahus Vedel ravimvorm; lahus taru ravimdispersiooni valmistamiseks. vet
Solution for bee-hive solution Taru ravimlahuse lahus Vedel ravimvorm; lahus taru ravimlahuse valmistamiseks. vet
Solution for bee-hive strip Taru ravimribalahus Vedel ravimvorm; taru ravimriba valmistamisel kasutatav lahus absorbendi immutamiseks. Taru ravimriba kasutatakse tavaliselt kohe pärast immutamist. vet
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Bath additive Vannilisand Tahke, pooltahke või vedel ravimvorm vanniveele lisamiseks.
Collodion Kolloodium Vedel ravimvorm, mis enamasti sisaldab püroksüliini segus eetri ja etanooliga. Nahale kandes moodustab manustamis­kohal elastse kile.
Concentrate for cutaneous emulsion Nahaemulsiooni kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse nahaemulsioon.
Concentrate for cutaneous solution Nahalahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse nahalahus.
Concentrate for cutaneous spray, emulsion Nahasprei kontsentraat, emulsioon Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse nahasprei emulsioon.
Cutaneous emulsion Nahaemulsioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; emulsioon, mis on ette nähtud nahale manustamiseks.
Cutaneous foam Nahavaht Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm rõhu all olevas aplikaatoriga pakendis, mille abil saab vabastada suure hulga gaasi sisaldavat vahtu, kuhu on dispergeeritud toimeaine(d). Manusta­takse nahale.
Cutaneous liquid Nahavedelik Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis koosneb ainult vedelast toime­ainest. Manustatakse nahale.
Cutaneous paste Nahapasta Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb alusest ning suurest hulgast selles dispergeeritud tahke aine osakestest. Manustatakse nahale.
Cutaneous patch Nahaplaaster Elastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse kahjustamata nahale paikse toime saavutamiseks toimeaine(te) tungimisel läbi naha.
Cutaneous powder Nahapuistepulber Tahke, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; pulber nahale manusta­miseks. Terminit ei kasutata sprei puhul.
Cutaneous solution Nahalahus Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis koosneb toimeainest ja sobivast lahustist. Manustatakse nahale.
Cutaneous solution/concentrate for oromucosal solution Nahalahus/suuõõnelahuse kontsentraat Vedel ravimvorm; lahus kutaanseks kasutamiseks või mille ette nähtud vedelikuga lahjendamisel saadakse suuõõnelahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Cutaneous spray, emulsion Nahasprei, emulsioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis on emulsioonina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Cutaneous spray, ointment Nahasprei, salv Salv, mis moodustub vedelast ravimvormist manustamise käigus rõhu all olevast spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendist.
Cutaneous spray, powder Nahasprei, pulber Tahke enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis on pulbrina rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Cutaneous spray, solution Nahasprei, lahus Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, mis on lahusena rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Cutaneous spray, suspension Nahasprei, suspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; suspensioon rõhu all olevas spreiklapiga või spreipumbaga varustatud pakendis. Manustatakse nahale.
Cutaneous stick Nahapulk Tahke ravimvorm; enamasti ümarvarva või koonilise kujuga pulk; ette nähtud nahale manustamiseks paikse toime saavutamiseks. Nahapulk võib koosneda üksnes toimeaine(te)st või sobivas aluses ja selles lahustunud või dispergeerunud toimeaine(te)st.
Cutaneous suspension Nahasuspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm, milles üks või mitu toimeainet on väikeste osakestena dispergeeritud sobivas lahustis. Manustatakse nahale.
Cutaneous/nasal ointment Naha-/ninasalv Pooltahke ravimvorm; salv kutaanseks või nasaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Cutaneous/oromucosal solution Naha-/suuõõnelahus Mittesteriilne, vedel ravimvorm; lahus kutaanseks või oromukosaalseks kasutamiseks. Ravimvorm ei ole mõeldud kasutamiseks vigastatud nahal. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Ear tag Kõrvalipik Tahke ravimvorm; ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse vastava vahendiga looma kõrva külge. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel. vet
Gel Geel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, milles toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale.
Gel for gel Geeli geel Pooltahke ravimvorm; geel, mida kasutatakse kutaanse geeli valmistamiseks.
Impregnated dressing Immutatud haavaside Tahke ravimvorm; marli või mõne muu sobiva materjali tükk või riba, mis on immutatud vedela või poolvedela ravimiga. Manustatakse nahale.
Medicated collar Ravimkaelarihm Tahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis paigaldatakse ümber looma kaela. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel. vet
Medicated nail lacquer Ravimküünelakk Vedel ravimvorm; küüntele kantav lakk, mis moodustub lenduva lahusti aurustu­misel.
Medicated pendant Ravimripats Tahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; ühe või mitme toimeainega immutatud maatriks, mis kinnitatakse vastava vahendi külge ümber looma kaela. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) difusioonil, mehaaniliselt või aurustudes pikema aja vältel. vet
Medicinal larvae Meditsiinilised vaglad Terved, elusad, meditsiinilised vaglad, enamasti mõne kärbseliigi nt Lucilia sericata (rohelihakärbes) vastsed. Vaglad on pakendatud näiteks tekstiilist kotti. Vaglad asetatakse haavale ja kaetakse sobiva kattega, mis võimaldab kindla aja jooksul (enamasti mõni päev) nekrotiseerunud koe eemaldamise. Vastsed eritavad haava nekrotiseerunud kude vedeldavaid ensüüme ning söövad tekkiva massi ära.
Medicinal leech Meditsiiniline kaan Elus, enamasti Hirudo perekonda kuuluv (nt Hirudo medicinalis, Hirudo verban) meditsiiniline kaan. Kaan asetatakse enamasti nahale, et taastada või parandada paikset verevoolu või teiste paiksete toimete saamiseks. Kinnitudes tekitab kaan lõikehaava, mille kaudu eritab patsiendi organismi sülge ja selles sisalduvaid erinevaid toimeaineid (nt anesteetikumid, antikoagulandid, põletikuvastased ained, vasodilataatorid), mis ühtlasi võimaldavad kaanil patsiendi verest toituda. Mõnedes riikides on meditsiinilised kaanid klassifitseeritud meditsiiniseadmeteks, mitte ravimiteks.
Plaster for provocation test Provokatsioonitesti plaaster Tahke elastne ravimvorm, mis sisaldab naha provokatsioonitesti tegemiseks kasutatavat allergeeni.
Powder for cutaneous solution Nahalahuse pulber Tahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse nahalahus.
Powder for gel Geeli pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse geel.
Powder for solution for injection/skin-prick test Süste-/nahatorketesti lahuse pulber Tahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/naha torketesti lahus.
Powder for solution for skin-prick test Naha torketesti lahuse pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravim­vorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse naha torketesti lahus.
Shampoo Ðampoon Vedel või harvemini pooltahke mitme­annuseline ravimvorm, mida manusta­takse peanahale hõõrudes ning hiljem loputatakse veega. Veega hõõrudes tekitavad ðampoonid enamasti vahtu. Ðampoonid on lahused, suspensioonid või emulsioonid, mis sisaldavad pindaktiivseid aineid.
Solution for injection/skin-prick test Süste-/naha torketesti lahus Vedel steriilne allergeeni sisaldav lahus, mida kasutatakse naha torketesti või süstena (enamasti intraepidermaalselt) diagnostilisel otstarbel. See võib olla näidustatud ka (enamasti subkutaannse) süstena immunoteraapiaks.
Solution for skin-prick test Naha torketesti lahus Vedel steriilne ravimvorm; allergeeni sisaldav lahus, mis on ette nähtud diagnostilise naha torketesti tegemiseks.
Solution for skin-scratch test Naha skarifikatsioonitesti lahus Vedel steriilne ravimvorm; allergeeni sisaldav lahus, mis on ette nähtud diagnostilise naha skarifikatsioonitesti tegemiseks.
Tablet for cutaneous solution Nahalahuse tablett Tahke, enamasti üheannuseline ravimvorm; tablett (enamasti katmata), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse nahalahus.
Teat dip emulsion Nisakastutusemulsioon Vedel ravimvorm; nisanahale manustatav emulsioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal. vet
Teat dip solution Nisakastutuslahus Vedel ravimvorm; nisanahale manustatav lahus. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal. vet
Teat dip suspension Nisakastutussuspensioon Vedel ravimvorm; nisanahale manustatav suspensioon. Nisad kastutatakse enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal. vet
Teat dip/spray solution Nisakastutus-/nisasprei lahus Vedel ravimvorm, mida kasutatakse nisakastutuslahuse või nisasprei lahusena. vet
Teat spray solution Nisasprei, lahus Vedel ravimvorm; lahus, mida pihustatakse nisadele enne ja vajadusel pärast lüpsi, et vähendada patogeensete mikroorganismide populatsiooni nisade pinnal. vet
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for spray emulsion Spreiemulsiooni kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse spreiemulsioon. vet
Denture lacquer Hambaproteesi lakk Vedel ravimvorm, mis hambaproteesidele kantuna moodustab laki.
Epilesional solution Epilesionaallahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus, mida manustatakse kahjustunud alale.
Impregnated pad Immutatud tups Tahke ravimvorm; absorbeeriva materjali tükk, mis on immutatud toimeainet sisaldava vedelikuga.
Impregnated plug Immutatud tomp Tahke ravimvorm; enamasti poorsest materjalist tükk (näiteks polüetüleen), mida on impregneeritud vedela, pooltahke või tahke faasiga. Terminit ei kasutata implantaatide, padjakeste, käsnade ega tampoonide kohta.
Irrigation solution Loputuslahus Vedel steriilne suurekoguseline vesilahusel baseeruv ravimvorm, mida kasutatakse kehaõõne, haavade ja pindade loputamiseks nt kirurgiliste protseduuride ajal. Võib olla toimeaine(te), elektrolüütide või osmootselt aktiivse(te) aine(te) lahus süstevees või süstevesi ise.
Kit for radiopharmaceutical preparation Radiofarmatseutiline komplekt Ravimvorm, millest enamasti enne manustamist moodustatakse lõplik radio­farmatseutikum või mida kombineeritakse radionukliididega, et saada lõplik radio­farmatseutikum. Kui toote radiofarmatseuti­line olemus on üheselt mõistetav, siis võib sõna radiofarmatseutiline ära jätta. Kombinatsioone teiste standardterminitega ei ole soovitatav kasutada.
Medicated sponge Ravimkäsn Tahke ravimvorm; toimeaine(te)ga immutatud käsn. Rakendatavad on erinevad manustamisviisid.
Medicated thread Ravimniit Tahke ravimvorm; biolagunev või mittelagunev ravimniit, mis on immutatud toimeaine(te)ga.
Powder for epilesional solution Epilesionaallahuse pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse epilesionaal­lahus.
Powder for sealant Pulber koeliimi valmistamiseks Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse koeliim. Antud termin ei ole samaväärne terminiga koeliimi pulber.
Prolonged-release wound solution Toimeainet prolongeeritult vabastav haavalahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus, mida manustatakse haavale (sh kirurgilised haavad) ning millest toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) pikema aja vältel.
Radionuclide generator Radionukliidgeneraator Süsteem, mis sisaldab fikseeritud emaradio­nukliidi, millest toodetakse tütarradio­nukliid, mis eraldatakse elueerimisel või mõnel muul meetodil ning kasutatakse radiofarmatseutikumis.
Radiopharmaceutical precursor Radiofarmatseutiline prekursor Radionukliid, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
Radiopharmaceutical precursor, solution Radiofarmatseutilise prekursori lahus Vedel ravimvorm; radionukliidi sisaldav lahus, mis on toodetud teise aine manustamiseelseks radiomärgistamiseks.
Sealant Koeliim Vedel, rohkem või vähem viskoosne ravim­vorm, mida kasutatakse kudede liimimiseks.
Sealant matrix Koeliimi maatriks Tahke steriilne ravimvorm; koeliimiga või pulbriga immutatud või kaetud materjali tükk, mis moodustab koeliimi kokkupuutes sobiva vedelikuga (näiteks verega). Materjal võib ise moodustada osa liimist. Tavaliselt imendub maatriks aja jooksul.
Sealant powder Koeliimi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu, mis manustatakse otse ette nähtud kohale (näiteks lesioonile) ning mis moodustab hemostaatikumi ja/või koeliimi kokkupuutes sobiva vedelikuga (näiteks verega).
Solution for sealant Koeliimilahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus koeliimi valmistamiseks.
Solution for spray Spreilahus Vedel ravimvorm; sprei valmistamise lahus.
Solvent for... Lahusti, ... Vedel ravimvorm, mis ei sisalda toime­aineid, vaid on ette nähtud toimeaineid sisaldavate ravimvormide lahjendamiseks, lahustamiseks või dispergeerimiseks. Termin hõlmab kõiki selliseid abiaineid ning täpne spetsifikatsioon (näiteks steriilsusnõue) sõltub lõpp-produktist ja selle kasutamisest.
Suspension for spray Spreisuspensioon Vedel ravimvorm; sprei valmistamise suspensioon.
Wound stick Haavapulk Tahke steriilne üheannuseline haava sisestatav ravimvorm; ümarvarva või koonuse kujuline pulk, kus toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud sobivas aluses ning mis võib kehatemperatuuril lahustuda või sulada.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Endosinusial solution Endosinusiaallahus Vedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse ninakõrvalurgetesse paikse toime saamiseks.
Endosinusial wash, suspension Endosinusiaalne loputussuspensioon Vedel ravimvorm; suspensioon ninakõrval­urgete puhastamiseks.
Gargle/nasal wash Kuristus-/ninaloputuslahus Vedel ravimvorm; lahus, mida kasutatakse kuristamiseks või ninaloputuseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Nasal cream Ninakreem Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; õlivesi-tüüpi kreem, mida manustatakse ninna paikse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
Nasal drops, emulsion Ninatilgad, emulsioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav emulsioon.
Nasal drops, lyophilisate for suspension Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse ninatilkade suspensioon. vet
Nasal drops, powder for solution Ninatilgad, lahuse pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse ninatilkade lahus.
Nasal drops, solution Ninatilgad, lahus Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav lahus.
Nasal drops, suspension Ninatilgad, suspensioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatori abil ninna manustatav suspensioon.
Nasal gel Ninageel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; enamasti hüdrofiilne geel, mida manustatakse ninna paikse toime saavutami­seks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
Nasal ointment Ninasalv Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; salv, mida manustatakse ninna paikse toime saavutamiseks. Tavaliselt pakendatud ninaaplikaatoriga tuubi.
Nasal powder Ninapulber Tahke mitmeannuseline ravimvorm; ühest või mitmest tahkest toimeainest koosnev nina­õõnde pihustatav pulber.
Nasal spray, emulsion Ninasprei, emulsioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; emulsioon nasaalseks manustamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
Nasal spray, lyophilisate for suspension Ninasprei, suspensiooni lüofilisaat Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse ninasprei, suspensioon. vet
Nasal spray, powder for solution Ninasprei, lahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse ninasprei lahus.
Nasal spray, solution Ninasprei, lahus Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus nasaalseks manustamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
Nasal spray, solution/oromucosal solution Ninasprei, lahus/suuõõnelahus Vedel ravimvorm; lahus ninasprei või oromukosaallahusena kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Nasal spray, suspension Ninasprei, suspensioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon nasaalseks manustamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga (või mõne teise spreid tekitava vahendiga) pakendisse.
Nasal stick Ninapulk Tahke üheannuseline enamasti ümarvarva või koonuse kujuline ravimvorm, mida manusta­takse nasaalselt paikse toime saavutamiseks.
Nasal wash Ninaloputuslahus Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; enamasti isotooniline lahus ninaõõne puhastamiseks.
Nasal/oromucosal solution Nina-/suuõõnelahus Vedel ravimvorm; lahus nasaalseks või oromukosaalseks manustamiseks. Termin ei hõlma termineid „nina-/suuõõnesprei, lahus” ega „ninasprei, lahus/suuõõnelahus”. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Nasal/oromucosal spray, solution Nina-/suuõõnesprei, lahus Vedel ravimvorm; lahus nasaalseks või oromukosaalseks kasutamiseks. Pakendatud mõõteklapiga või ilma selleta rõhu all olevasse pakendisse või spreipumbaga pakendisse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Powder for endosinusial solution Endosinusiaallahuse pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse endosinusiaallahus.
Solution for provocation test Provokatsioonitesti lahus Allergeen, mis on ette nähtud provokatsioonitesti läbiviimiseks manustatuna ninna, silma või bronhidesse.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for solution for intraocular irrigation Intraokulaarse loputuslahuse kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse intraokulaarne loputuslahus.
Ear/eye ointment Kõrva-/silmasalv Pooltahke ravimvorm; salv aurikulaarseks või okulaarseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Eye cream Silmakreem Pooltahke steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; kreem okulaarseks manustamiseks. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g kreemi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
Eye drops, emulsion Silmatilgad, emulsioon Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravim­vorm; emulsioon okulaarseks manustamiseks. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt kuni 10 ml.
Eye drops, powder for solution Silmatilgad, lahuse pulber Tahke steriilne ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse silmatilkade lahus.
Eye drops, powder for suspension Silmatilgad, suspensioonipulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse silmatilkade suspensioon.
Eye drops, prolonged-release solution Silmatilgad, toimeainet prolongeeritult vabastav lahus Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesi- või õlilahus okulaarseks manustamiseks. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) pikema aja vältel. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt kuni 10 ml.
Eye drops, solution Silmatilgad, lahus Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesi- või õlilahus okulaarseks manustamiseks. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt kuni 10 ml.
Eye drops, solvent for reconstitution Silmatilkade lahusti Vedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toime­aineid, vaid on silmatilkade pulbri (enamasti külmkuivatatud pulber) lahustamiseks.
Eye drops, suspension Silmatilgad, suspensioon Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesi- või õlisuspensioon okulaarseks manustamiseks. Mitmeannuseline pakend võimaldab mugavat tilkadena manustamist. Pakendi suurus on tavaliselt kuni 10 ml.
Eye gel Silmageel Pooltahke steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel okulaarseks manustamiseks. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g geeli, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
Eye lotion Silmaloputuslahus Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; vesilahus silma pesemiseks või loputamiseks.
Eye lotion, solvent for reconstitution Silmaloputuslahuse lahusti Vedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on silmaloputuslahuse pulbri (enamasti külmkuivatatud pulber) lahustamiseks.
Eye ointment Silmasalv Pooltahke steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; salv okulaarseks manustamiseks. Võib olla pakendatud kokkupigistatavatesse kanüüliga tuubidesse, mis sisaldavad kuni 5 g salvi, või sobivatesse üheannuselistesse pakenditesse. Pakendi kuju või tuubi otsik võimaldab ära hoida ravimi saastumise manustamisel.
Intraocular instillation solution Intraokulaarne instillatsioonilahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus mida tilgutatakse silma sisse. Termin ei hõlma termineid silmatilgad, lahus ja intraokulaarne loputuslahus.
Ophthalmic insert Silmainsert Tahke steriilne sobiva suuruse ja kujuga ravim­vorm silma sidekesta kotti sisestamisel paikse või okulaarse toime saavutamiseks toimeaine(te) vabanemisel teatud aja jooksul. Silmainsert koosneb toimeaine mahutist, mis on varjatud maatriksis või piiratud tasemekontrolli membraaniga. Pakendatud üksikult steriilsesse pakendisse.
Ophthalmic strip Silmaravimliistak Tahke steriilne üheannuseline ravimvorm; sobivast materjalist valmistatud toimeaine(te)ga immutatud liistak, mis manustatakse silma­munale.
Powder for intraocular instillation solution Intraokulaarse instillatsioonilahuse pulber Tahke, steriilne, ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intraokulaarne instillatsioonilahus.
Powder for solution for intraocular irrigation Intraokulaarse loputuslahuse pulber Tahke, steriilne, ühte või mitut pulbrit (sh külmkuivatatud pulbrid) sisaldav ravimvorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse intraokulaarne loputuslahus.
Solution for intraocular irrigation Intraokulaarne loputuslahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus, mis on ühe või mitme silma sisestruktuuri loputamiseks, näiteks kirurgiliste protseduuride ajal.
Solvent for solution for intraocular irrigation Intraokulaarse loputuslahuse lahusti Vedel steriilne ravimvorm, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on ette nähtud intraokulaarse loputuslahuse valmistamiseks.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Effervescent tablet for oculonasal suspension Okulonasaalsuspensiooni kihisev tablett Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; kihisev tablett, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse okulonasaalsuspensioon. vet
Lyophilisate for oculonasal suspension Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaat Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutami­seks; külmkuivatatud pulber, mille dispergee­rimisel ette nähtud vedelikus saadakse suspensioon okulonasaalseks manustamiseks. vet
Lyophilisate for oculonasal suspension/use in drinking water Lüofilisaat okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks/joogivees manustamiseks Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse okulonasaalsupensioon, või mida dispergeeritakse loomade joogivees. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis. vet
Oculonasal suspension Okulonasaalsuspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon okulonasaalseks manustamiseks. vet
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Compressed lozenge Pressitud loseng Tahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse paikse või süsteemse toime saavutamiseks. Valmistatakse pressimise teel, tihti rombikujulised, sisaldavad maitse- ja magusaineid. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
Concentrate for gargle Kuristuslahuse kontsentraat Vedel ravimvorm; vesilahus, mille lahjendamisel veega saadakse kuristuslahus.
Concentrate for oromucosal solution Suuõõnelahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse suuõõnelahus.
Gargle Kuristuslahus Vedel ravimvorm; vesilahus kuristamiseks paikse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Ei neelata alla.
Gargle, powder for solution Kuristuslahuse pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
Gargle, tablet for solution Kuristuslahuse tablett Tahke ravimvorm; tablett, mille lahustamisel vees saadakse kuristuslahus.
Gargle/mouthwash Kuristus-/suuloputuslahus Vedel ravimvorm; lahus, mida kasutatakse kuristamiseks või suuloputuseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Gingival gel Igemegeel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, mida manustatakse igemetele paikse toime saavutamiseks.
Gingival paste Igemepasta Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse igemetele paikse toime saavutamiseks.
Gingival solution Igemelahus Vedel mitmeannuseline ravimvorm; igemetele manustatav lahus.
Laryngopharyngeal solution Kõri-neelulahus Vedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse kõrri ja neelu paikse toime saamiseks muul viisil kui pihustades. Ei hõlma terminit kõri-neelusprei, lahus.
Laryngopharyngeal spray, solution Kõri-neelusprei, lahus Vedel ravimvorm; lahus, mida manustatakse kõrri ja neelu paikse toime saamiseks pihus­tades. Ei hõlma terminit kõri-neelulahus.
Lozenge Loseng Tahke üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti paikse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Loseng on kõva, vormivalamise teel valmistatav ravim­vorm. Tavaliselt sisaldavad maitse- ja magus­aineid. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
Medicated chewing-gum Ravimnärimiskumm Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb peamiselt kummipõhisest alusest, mida tuleb närida, kuid mitte alla neelata. Toimeained vabanevad sülge närimisel. Ravimnärimiskummi kasutatakse paikseks (suuõõne) või süsteemseks raviks pärast toimeaine(te) imendumist läbi suu limaskesta või seedetrakti.
Mouthwash Suuloputuslahus Vedel ravimvorm; suulimaskestale manustatav vesilahus, mida ei neelata alla. Võib sisaldada abiaineid pH-taseme neutraliseerimiseks.
Mouthwash, powder for solution Suuloputuslahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse suuloputuslahus.
Mouthwash, tablet for solution Suuloputuslahuse tablett Tahke ravimvorm; katmata tablett, mille lahustamisel vees saadakse suuloputuslahus.
Oromucosal capsule Suuõõnekapsel Tahke üheannuseline ravimvorm; pehme­kapsel, mida näritakse või imetakse paikse toime saavutamiseks suuõõnes.
Oromucosal cream Suuõõnekreem Pooltahke mitmeannuseline ravimvorm; õlivesiemulsioon manustamiseks suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes (v.a igemetele) paikse toime saavutamiseks.
Oromucosal film Suuõõne ravimkile Tahke, ühe- või mitmekihiline sobivast materjalist leht, mis asetatakse suuõõnde või suuõõne kindlasse ossa, enamasti süsteemse toime saavutamiseks. Kui ravimvorm on mõeldud kasutamiseks ainult ühes kindlas suuõõne osas, kasutatakse spetsiifilist terminit (nt bukaalravimkile, keelealune ravimkile).
Oromucosal gel Suuõõnegeel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lüofiliseeritud geel, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes paikse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemegeeli puhul.
Oromucosal ointment Suuõõnesalv Pooltahke ravimvorm; salv oromukosaalseks kasutamiseks, mida manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes paikse toime saavutamiseks.
Oromucosal paste Suuõõnepasta Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pasta, mis koosneb hüdrofiilsesse alusesse dispergeeritud tahketest osakestest. Manustatakse suuõõnde või soovitud kohta suuõõnes paikse toime saavutamiseks. Terminit ei kasutata igemepasta kohta.
Oromucosal patch Suuõõneplaaster Elastne üheannuseline suuõõnde manustatav ravimvorm süsteemse toime saavutamiseks, millest toimeaine vabaneb kindla aja jooksul, mille järel plaaster eemaldatakse.
Oromucosal pouch Suuõõne ravimkotike Tahke, sobilikust materjalist, üheannuseline suuõõnde manustatav väike kotike süsteemse või paikse toime saavutamiseks, millest toimeaine(d) vabanevad kindla aja jooksul ning mille järel kotike eemaldatakse.
Oromucosal solution Suuõõnelahus Vedel ühe või mitmeannuseline ravimvorm; lahus oromukosaalseks manustamiseks.
Oromucosal spray, emulsion Suuõõnesprei, emulsioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; emulsioon oromukosaalseks manusta­miseks. Emulsiooni pihustatakse suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
Oromucosal spray, solution Suuõõnesprei, lahus Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; lahus oromukosaalseks manustami­seks. Lahust pihustatakse suuõõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
Oromucosal spray, suspension Suuõõnesprei, suspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; suspensioon oromukosaalseks manus­tamiseks. Suspensiooni pihustatakse suu­õõnde, soovitud kohta suuõõnes või kurku. Pakendatud rõhu all olevasse spreipumbaga pakendisse, millel võib olla mõõteklapp. Terminit ei kasutata keelealuse sprei kohta.
Oromucosal suspension Suuõõnesuspensioon Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon oromukosaalseks manustami­seks.
Oromucosal/laryngopharyngeal solution Suuõõne-/kõri-neelulahus Vedel ravimvorm; lahus oromukosaalseks või larüngofarüngeaalseks manustamiseks. Ei hõlma terminit „suuõõne-/kõri-neelulahus/ sprei, lahus”. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Oromucosal/laryngopharyngeal solution/spray, solution Suuõõne-/kõri-neelulahus/sprei, lahus Vedel ravimvorm; lahus oromukosaalseks või larüngofarüngeaalseks manustamiseks. Võib olla pakendatud spreivahendiga pakendisse, et võimaldada spreina manustamist. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Pastille Pastill Tahke pehme üheannuseline ravimvorm, mida imetakse enamasti paikse toime saavutamiseks suuõõnes ja kurgus. Pastille valmistatakse looduslike või sünteetiliste polümeeride segu või kummide ja magus­ainete vormivalamisel. Imedes lahustuvad või lagunevad aeglaselt.
Powder for gingival gel Igemegeeli pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist koosnev ravimvorm, mille segamisel ette nähtud vedeliku või geeliga saadakse igemegeel.

Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for concentrate for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraadi kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse infusioonilahuse kontsentraat, mis omakorda lahjendatakse ette nähtud vedelikuga infusioonilahuse saamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Concentrate for dispersion for infusion Infusioonidispersiooni kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse infusioonidispersioon.
Concentrate for dispersion for injection Süstedispersiooni kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikuga saadakse süstedispersioon.
Concentrate for dispersion for injection Süstedispersiooni kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ettenähtud vedelikuga saadakse süstedispersioon.
Concentrate for emulsion for infusion Infusiooniemulsiooni kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse infusiooniemulsioon.
Concentrate for emulsion for injection Süsteemulsiooni kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse süsteemulsioon.
Concentrate for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm; vesilahus, millest saadakse süstelahus ette nähtud vedelikuga lahjendamisel. Võib lisada infusioonilahusele manustamise ajal.
Concentrate for solution for injection Süstelahuse kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse süstelahus.
Concentrate for solution for injection/infusion Süste-/infusioonilahuse kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse süste-/infusioonilahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ohutuse tagamiseks peab lahjendamise alati läbi viima enne manustamist.
Concentrate for suspension for injection Süstesuspensiooni kontsentraat Vedel steriilne ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse süstesuspensioon.
Dispersion for concentrate for dispersion for infusion Infusioonidispersiooni kontsentraadi dispersioon Vedel steriilne ravimvorm; dispersioon, infusioonidispersiooni kontsentraadi valmistamiseks. Infusioonidispersiooni kontsentraadi edasisel lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse infusiooni­dispersioon.
Dispersion for infusion Infusioonidispersioon Vedel steriilne kahest või enamast faasist koosnev ravimvorm; dispersioon, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse enamasti suurtes kogustes vereringesse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui termin infusiooniemulsioon ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
Dispersion for injection Süstedispersioon Vedel steriilne kahest või enamast faasist koosnev ravimvorm; dispersioon, milles vähemalt üks faas on dispergeeritud vedelfaasis. Manustatakse enamasti süstena. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui termin infusiooniemulsioon ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
Dispersion for injection/infusion Süste-/infusioonidispersioon Vedel steriilne kahest või rohkemast faasist koosnev ravimvorm; dispersioon, milles vähemalt üks faas on disper­geeritud vedelfaasis. Manustatakse süste või infusioonina. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui termin süste-/infusiooni­emulsioon ei ole kohane. Terminit ei kasutata tahkete suspensioonide kohta.
Emulsion for emulsion for injection Süsteemulsiooni emulsioon Vedel steriilne ravimvorm; emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks.
Emulsion for infusion Infusiooniemulsioon Vedel steriilne ravimvorm; õlivesiemulsioon, mis on enamasti ette nähtud suurtes kogustes manustamiseks ning enamasti vereringesse viimiseks.
Emulsion for injection Süsteemulsioon Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse süstena
Emulsion for injection/infusion Süste-/infusiooniemulsioon Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse süste või infusioona. Enne infusioonina manustamist ravimvorm enamasti lahustatakse.
Emulsion for suspension for injection Süstesuspensiooni emulsioon Vedel steriilne ravimvorm; emulsioon süstesuspensiooni valmistamiseks.
Gas for dispersion for infusion Infusioonidispersiooni gaas Gaasiline steriilne ravimvorm; gaas, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse infusioonina.
Gas for dispersion for injection Süstedispersiooni gaas Gaasiline steriilne ravimvorm; gaas, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse gaasi dispersioon vedelikus, mida manustatakse süstena.
Gas for dispersion for injection/infusion Süste-/infusioonidispersiooni gaas Gaasiline steriilne ravimvorm; gaas, mille segamisel ette nähtud vedelikuga saadakse gaasi dispersioon selles vedelikus, mida manustatakse süste või infusioonina.
Gel for injection Süstegeel Pooltahke steriilne ühe- või mitme­annuseline ravimvorm; hüdrofiilne geel kindlasse koesse või organisse süstimiseks.
Granules for suspension for injection Süstesuspensiooni graanulid Tahke steriilne ravimvorm; graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon.
Implant Implantaat Tahke steriilne ravimvorm, mille suurus ja kuju sobivad implantatsiooniks. Võib olla valmistatud vormivalamisel vm meetodil, v.a kokkupressimine. Iga implantaat on steriilses pakendis, mis võib olla varustatud paigaldusseadmega. Kasutatakse paikse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel. Terminit ei kasutata implantatsioonitableti, implantatsiooniketi ja implantatsiooni­maatriksi kohta.
Implantation chain Implantatsioonikett Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb mittedegradeeruvale niidile paigutatud väikestest sfääridest moodustatud ketist, mis võimaldab keti ülejäägid pärast kindlat toimeaega eemaldada. Iga implantatsioonikett on steriilses pakendis. Implantatsiooniketti kasutatakse paikse või süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
Implantation matrix Implantatsioonimaatriks Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb vedelikuga immutatud absorbendist (näiteks kollageenist) ja on mõeldud implantatsiooniks. Implantatsiooni­maatriksi materjali võib enne implan­teerimist lõigata väiksemateks tükkideks ja paigutada ümber kudede (nt luukude) või implanteerimiseks ette nähtud meditsiiniseadmesse. Implantatsiooni­maatriksid vabastavad toimeainet (toime­aineid) võimalikult pika aja jooksul, omades enamasti paikset toimet. Tavaliselt maatriks imendub aja jooksul. Eraldi kombineeritud terminit tuleb kasutada juhul, kui implantatsiooni­maatriksi osad on pakendatud eraldi: maatriks, pulber ja lahusti (või maatriks ja lahus), ning implantatatsioonimaatriks valmistatakse vahetult enne kasutamist (nt pulber, lahusti ja maatriks implantatsioonimaatriksi valmistamiseks).
Implantation paste Implantatsioonipasta Pooltahke steriilne ravimvorm; pasta, mis koosneb suurest hulgast aluses ühtlaselt dispergeeritud tahke aine osakestest. Implantatsioonipasta on ette nähtud implanteerimiseks tavaliselt süsteemse toime saavutamiseks pikema aja vältel.
Implantation suspension Implantatsioonisuspensioon Vedel steriilne ravimvorm; suspensioon kehasse implanteerimiseks. Toimeained vabanevad pikema aja vältel paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
Implantation tablet Implantatsioonitablett Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ainult tahkest toimeainest või segust, mille koostises toimeaine on. Valmistatud pressimisel sobiva suuruse ja kujuga enamasti nahaaluseks manustamiseks ette nähtud implantaadiks. Iga implantatsioonitablett on eraldi steriilses pakendis. Implantatsioonitabletid vabas­tavad toimeainet pikema aja vältel paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
Living tissue equivalent Eluskoe ekvivalent Koekultuurist saadud eluskude keha kudede taastamiseks. See kude võib sisaldada ex vivo kasvatatud rakke koos ekstratsellulaarse maatriksiga. Sobival juhul tuleb lähtekoe päritolu (nt marrasnahk, nahk, kõhr või lihas) ära nimetada ravimiinfos.
Lyophilisate for emulsion for injection Süsteemulsiooni lüofilisaat Tahke, steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse süsteemulsioon. vet
Lyophilisate for solution for infusion Infusioonilahuse lüofilisaat Tahke steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonilahus. vet
Lyophilisate for solution for injection Süstelahuse lüofilisaat Tahke, steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille segamisel ettenähtud vedelikuga saadakse süsteemulsioon. vet
Lyophilisate for suspension for injection Süstesuspensiooni lüofilisaat Tahke steriilne ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse süstesuspensioon. vet
Matrix for implantation matrix Implantatsioonimaatriksi maatriks Tahke steriilne enamasti painduvast ja absorbeerivast materjalist (nt kollageen) ravimvorm implantatsioonimaatriksi valmistamiseks.
Prolonged-release dispersion for injection Toimeainet prolongeeritult vabastav süstedispersioon Vedel steriilne kahest või enamast faasist koosnev süstitav ravimvorm, millest vähemalt üks on dispergeeritud vedelas faasis. Toimeaine(d) vabanevad pikema aja jooksul. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui "Toimeainet prolongeeritult vabastav süsteemulsioon" ei ole kohane. Termin ei hõlma tahkeid suspensioone. 
Powder for concentrate for dispersion for infusion Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid), mille dispergeeri­misel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonidispersiooni kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne infusioonidispersioonina manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Powder for concentrate for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraadi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Powder for concentrate for solution for injection/infusion Süste-/infusioonilahuse kontsentraadi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahuse kontsentraat. Saadud kontsentraati peab enne süste-/infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Powder for dispersion for infusion Infusioonidispersiooni pulber Tahke steriilne ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse infusioonidispersioon. Terminit kasutatakse ka külmkuivatatud pulbrite kohta.
Powder for dispersion for injection Süstedispersiooni pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse süstedispersioon.
Powder for emulsion for injection Süsteemulsiooni pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mille segamisel ette nähtud vedelikuga saadakse süsteemulsioon.
Powder for implantation matrix Implantatsioonimaatriksi pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mida kasutatakse implantatsioonimaatriksi valmistamisel, näiteks lahustades pulbri ette nähtud vedelikus ja kasutades saadud lahust maatriksi immutamiseks.
Powder for implantation paste Implantatsioonipasta pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist ja mille segamisel ette nähtud vedeliku või pastaga saadakse implantatsioonipasta.
Powder for implantation suspension Implantatsioonisuspensiooni pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse implantatsioonisuspensioon.
Powder for prolonged-release suspension for injection Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbristatud tahkest toimeainest (sh külmkuivatatud pulbrid) ja mis on ette nähtud lahustis dispergeerimiseks, et saada toimeainet prolongeeritult vabastav süste­suspensioon.
Powder for solution for infusion Infusioonilahuse pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja millest saadakse infusiooni­lahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
Powder for solution for injection Süstelahuse pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja millest saadakse süstelahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
Powder for solution for injection/infusion Süste-/infusioonilahuse pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külm­kuivatatud pulbrid) ja mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse süste-/infusioonilahus.
Powder for suspension for injection Süstesuspensiooni pulber Tahke steriilne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja millest saadakse süste­suspensioon, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
Prolonged-release solution for injection Toimeainet prolongeeritult vabastav süstelahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus, mida manustatakse süstimisel. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) pikema aja vältel.
Prolonged-release suspension for injection Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon, mida manustatakse süstimisel. Toimeaine(d) vabaneb (vabanevad) pikema aja vältel.
Solution for cardioplegia Kardiopleegialahus Vedel steriilne ravimvorm; vesilahus, mis on ette nähtud südame seiskamiseks südameoperatsiooni käigus. Mõned ravimpreparaadid võivad enne manustamist vajada teiste ravimpreparaatidega kokku­segamist, näiteks pH kohandamiseks.
Solution for cardioplegia/organ preservation Kardiopleegia-/elundite säilituslahus Vedel steriilne vesilahus, mis sisaldab tüüpiliselt elektrolüüte rakusisestele lähedastes kontsentratsioonides. Manustatakse südameoperatsiooni ajal südame seiskamiseks, samuti siirdamiseks ette nähtud elundite säilitamiseks, kaitsmiseks ja/või perfusiooniks.
Solution for infusion Infusioonilahus Vedel steriilne ravimvorm; vesilahus, mis on enamasti ette nähtud suurtes kogustes manustamiseks ja enamasti vereringesse viimiseks.
Solution for injection Süstelahus Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus, mida manustatakse süstimisel.
Solution for injection/infusion Süste-/infusioonilahus Vedel steriilne ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; lahus, mida manustatakse süste või infusioonina. Ravimvorm lahjendatakse enamasti enne infusioonina manustamist.
Solution for solution for infusion Infusioonilahuse lahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus infusioonilahuse valmistamiseks. Toote täpne kasutamine on kirjeldatud ravimi­infos. Näiteks võib see olla lisamiseks infusioonikotti stabilisaatorina, enne kui lisatakse infusioonilahuse kontsentraat.
Solution for solution for injection Süstelahuse lahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus süstelahuse valmistamiseks.
Solution for suspension for injection Süstesuspensiooni lahus Vedel steriilne ravimvorm; lahus süstesuspensiooni valmistamiseks.
Solvent for parenteral use Süsteravimi lahusti Vedel steriilne ravimvorm; lahusti, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on ette nähtud parenteraalse süsteravimi valmistami­seks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui lahusti on turul omaette eraldi tootena ega ole kasutusel lisatootena, nagu näiteks pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.
Solvent for solution for infusion Infusioonilahuse lahusti Vedel steriilne ravimvorm; lahusti, mis ei sisalda toimeaineid, vaid on ette nähtud infusioonilahuse valmistamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui lahusti on turul omaette eraldi tootena ega ole kasutusel lisatootena, nagu nt pulber ja lahusti süstelahuse valmistamiseks.
Suspension for emulsion for injection Süsteemulsiooni suspensioon Vedel steriilne ravimvorm; suspensioon süsteemulsiooni valmistamiseks.
Suspension for injection Süstesuspensioon Vedel steriilne ühe- ja mitmeannuseline ravimvorm; suspensioon, mida manustatakse süstena.
Suspension for suspension for injection Süstesuspensiooni suspensioon Vedel steriilne ravimvorm; suspensioon süstesuspensiooni valmistamiseks.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for nebuliser solution Nebuliseeritava lahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse nebuliseeritav lahus.
Endotracheopulmonary instillation, powder for solution Endotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest valmistatakse endotrahheopulmonaal­lahus, lahustades pulbrit ette nähtud lahustis.
Endotracheopulmonary instillation, powder for suspension Endotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse endotrahheopulmonaalne instillatsioonisuspensioon.
Endotracheopulmonary instillation, solution Endotrahheopulmonaalne instillatsioonilahus Vedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesilahus. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravim­vormide kohta.
Endotracheopulmonary instillation, suspension Endotrahheopulmonaalne instillatsioonisuspensioon Vedel ravimvorm; trahhea ja/või bronhide instillatsiooniks mõeldud vesisuspensioon. Terminit ei kasutata inhalatsiooniks kasutatavate ravim­vormide kohta.
Inhalation powder Inhalatsioonipulber Tahke mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, mida manustatakse kindlat annust tagava mehhanismiga varustatud inhalaatori abil.
Inhalation powder, hard capsule Inhalatsioonipulber kõvakapslis Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist kõvakapslis. Kapsel paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
Inhalation powder, pre-dispensed Annustatud inhalatsioonipulber Tahke üheannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast inhaleeritavast pulbrist, mis on pakendatud muusse sobivasse vormi peale kõvakapsli. Ravimvorm paigutatakse aerosooli tekitamiseks pulbriinhalaatorisse.
Inhalation powder, tablet Inhalatsioonipulber, tablett Tahke mitmeannuseline ravimvorm inhalatsiooniks. Inhalatsioonipulbri annus mõõdetakse tabletist inhalaa­toris, näiteks väikese koguse pulbri eraldamisega tabletist.
Inhalation solution Inhalatsioonilahus Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm; inhaleerimiseks mõeldud lahus. Ravimvorm on rõhu all mitte olevas annustamismehhanismiga pakendis. Terminit ei kasutata ravimvormide nebuliseeritav lahus ja inhalatsiooniaerosool, lahus kohta.
Inhalation vapour, capsule Inhalatsiooniaur, kapsel Kapslist koosnev tahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et sisse­hingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt kas kapsli või selle sisu lisamisel kuuma vette.
Inhalation vapour, effervescent tablet Inhalatsiooniaur, kihisev tablett Tahke ravimvorm; tablett, milles sisaldub tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikeskkonnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette. Tekkinud auru sisse­hingamisel saavutatakse paikne toime.
Inhalation vapour, emulsion Inhalatsiooniaur, emulsioon Vedel ravimvorm; emulsioon auru tekitamiseks, mida hingatakse paikse toime saamiseks. Auru võib tekitada, lisades emulsiooni kuumale veele.
Inhalation vapour, impregnated pad Inhalatsiooniaur, immutatud tups Tahke ravimvorm; vedeliku või pooltahke ainega immutatud absorbeeriva materjali tükike. Immutatud tups on mõeldud inhalatsiooniauru tekitamiseks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Terminite ühtlustamise eesmärgil asendab see termini "inhalation impragnated pad - immutatud tampoon inhalatsiooniks".
Inhalation vapour, liquid Inhalatsiooniaur, vedelik Puhtal kujul vedelast toimeainest koosnev vedel ravimvorm, näiteks eeterlikud õlid. Inhalatsiooniaur tekitatakse vedeliku lisamisel kuuma vette või kasutades auru tekitavat seadet.
Inhalation vapour, ointment Inhalatsiooniaur, salv Pooltahke ravimvorm; salv inhalatsiooniauru tegemiseks, et sisse­hingamisel saavutada paikne toime.
Inhalation vapour, powder Inhalatsiooniaur, pulber Ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist koosnev tahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemi­seks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt pulbri lisamisel kuuma vette.
Inhalation vapour, solution Inhalatsiooniaur, lahus Vedel ravimvorm; lahus inhalatsiooni­auru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt lahuse lisamisel kuuma vette.
Inhalation vapour, tablet Inhalatsiooniaur, tablett Tahke ravimvorm inhalatsiooniauru tegemiseks, et sissehingamisel saavutada paikne toime. Aur tekitatakse tavaliselt tableti lisamisel kuuma vette.
Medicinal gas, compressed Meditsiiniline surugaas Rõhu all gaas, mis on temperatuuril -50°C gaasilises olekus.
Medicinal gas, cryogenic Krüogeenne meditsiiniline gaas Gaas, mis vedeldub 1,013 baari juures temperatuuril alla -150 °C.
Medicinal gas, liquefied Meditsiiniline vedelgaas Rõhu all gaas, mis on temperatuuril -50°C osaliselt vedel.
Nebuliser dispersion Nebuliseeritav dispersioon Inhalatsioonidispersioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või mõõdetud annust tagava pulveriseerimise teel.
Nebuliser emulsion Nebuliseeritav emulsioon Inhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või mõõdetud annust tagava pulveriseerimise teel paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
Nebuliser solution Nebuliseeritav lahus Inhalatsioonilahusest koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või mõõdetud annust tagava pulveriseerimise teel.
Nebuliser suspension Nebuliseeritav suspensioon Inhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel ravimvorm, mida manustatakse aerosoolina kestva või mõõdetud annust tagava pulveriseerimise teel.
Oral solution/concentrate for nebuliser solution Suukaudne lahus/nebuliseeritava lahuse kontsentraat Vedel ravimvorm; lahus suukaudseks kasutamiseks või millest saadakse ette nähtud vedelikuga lahjendamisel nebuliseeritav lahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Powder for nebuliser solution Nebuliseeritava lahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav lahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
Powder for nebuliser suspension Nebuliseeritava suspensiooni pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse nebuliseeritav suspensioon, dispergeeri­des pulbrit ette nähtud vedelikus.
Pressurised inhalation, emulsion Inhalatsiooniaerosool, emulsioon Inhalatsiooniemulsioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga pakendisse.
Pressurised inhalation, solution Inhalatsiooniaerosool, lahus Inhalatsioonilahusest koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse enamasti mõõteklapiga varustatud pakendisse.
Pressurised inhalation, suspension Inhalatsiooniaerosool, suspensioon Inhalatsioonisuspensioonist koosnev vedel mitmeannuseline ravimvorm, mis on pakendatud rõhu all olevasse mõõteklapiga pakendisse.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for oral/rectal solution Suukaudse /rektaallahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse suukaudne/rektaallahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Concentrate for rectal solution Rektaallahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse rektaallahus.
Granules for oral/rectal suspension Suukaudse /rektaalsuspensiooni graanulid Tahke ravimvorm; graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne või rektaallahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Granules for rectal suspension Rektaalsuspensiooni graanulid Tahke, agregeeritud osakesi sisaldav ravim­vorm, mille koostises võib olla märgumist ja dispergeerumist soodustavaid abiaineid ning mis on mõeldud dispergeerimiseks ette nähtud vedelikus rektaalsuspensiooni saamiseks. Rektaalsuspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Oral/rectal solution Suukaudne /rektaallahus Vedel ravimvorm; lahus suukaudseks või rektaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Oral/rectal suspension Suukaudne /rektaalsuspensioon Vedel ravimvorm; suspensioon suukaudseks või rektaalseks kasutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.
Powder for oral/rectal suspension Suukaudse /rektaalsuspensiooni pulber

Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne/rektaalsuspensioon. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui ravimil on rohkem kui üks manustamisviis.

Powder for rectal solution Rektaallahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaallahus, lahustades pulbrit ette nähtud vedelikus.
Powder for rectal suspension Rektaalsuspensiooni pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahket toimeainet sisaldavast pulbrist, millest saadakse rektaal­suspensioon, dispergeerides pulbrit ette nähtud vedelikus.
Rectal capsule Rektaalkapsel Tahke üheannuseline ravimvorm, rektaalseks manustamiseks sobiva pikerguse kujuga pehmekapsel. Kapsli sisu on vedel või pooltahke ning kapsel võib olla kaetud libiainega.
Rectal cream Rektaalkreem Pooltahke ravimvorm; enamasti üheannuselises sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse rektaalselt paikse toime saavutamiseks.
Rectal emulsion Rektaalemulsioon Vedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav emulsioon. Pakendatud 2,5–2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
Rectal foam Rektaalvaht Vedel üheannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud rõhu all olevasse sobiva aplikaatoriga pakendisse. Manustatakse rektaalselt paikse toime saavutamiseks.
Rectal gel Rektaalgeel Pooltahke ravimvorm; enamasti ühe­annuselises sobiva aplikaatoriga pakendis olev geel, mida manustatakse rektaalseltpaikse toime saavutamiseks.
Rectal ointment Rektaalsalv Pooltahke ravimvorm; enamasti ühe­annuselises sobiva aplikaatoriga pakendis olev salv, mida manustatakse rektaalselt paikse toime saavutamiseks.
Rectal solution Rektaallahus Vedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav lahus. Pakendatud 2,5-2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
Rectal suspension Rektaalsuspensioon Vedel üheannuseline ravimvorm, rektaalselt ravi või diagnostilisel eesmärgil kasutatav suspensioon Pakendatud 2,5-2000 ml suurustesse pakenditesse, mis võivad olla varustatud aplikaatoriga.
Rectal tampon Rektaaltampoon Tahke üheannuseline ravimvorm, mis manustatakse ette nähtud ajaks pärakusse paikse toime saavutamiseks. Rektaal­tampoonid koosnevad sobivast toime­aine(te)ga immutatud materjalist.
Suppository Rektaalsuposiit Tahke üheannuseline ravimvorm, mille kuju, suurus ja konsistents on sobivad selle rektaalseks manustamiseks. Suposiidid sisaldavad üht või mitut toimeainet lahustatuna või dispergeerituna sobivas massis, mis võib olla lahustuv, vees dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
Tablet for rectal solution Rektaallahuse tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, millest saadakse rektaallahus, lahustades tableti ette nähtud vedelikus.
Tablet for rectal suspension Rektaalsuspensiooni tablett Tahke üheannuseline ravimvorm, tavaliselt katmata tablett, millest saadakse rektaal­suspensioon, dispergeerides tableti ette nähtud vedelikus.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Cachet Oblaat Tahke kaetud kettakujuline üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks.
Capsule, hard Kõvakapsel Tahke üheannuseline ravimvorm, mis on varieeruva suurusega kõva kesta sees. Kest on valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest ning koosneb kahest silindrilisest osast, mille üks ots on ümar ja suletud ning teine ots avatud. Kesta sisu on tahke või pooltahke ning see viiakse kesta ühte poolde; seejärel kapsel suletakse, asetades teise poole esimese peale. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Capsule, soft Pehmekapsel Tahke üheannuseline ravimvorm, mis on varieeruva suurusega pehme kesta sees. Kest on valmistatud želatiinist või mõnest muust ainest ning võib sisaldada üht või mitut tahket toimeainet. Kest on paksem kui kõvakapslil ning koosneb ühest osast, sest pehmekapslid valmistatakse, täidetakse ja suletakse enamasti ühe operatsiooni käigus. Kesta sisu võib olla pooltahke või vedel. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Chewable capsule, soft Pehme närimiskapsel Tahke üheannuseline ravimvorm pehmekapslis, mis vabastab oma sisu suus. Pehmekapsli sisu võib olla pooltahke või vedel; ette nähtud paikse või süsteemse toime saavutamiseks pärast imendumist läbi suu limaskesta või allaneelatuna seedetraktis.
Chewable tablet Närimistablett Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis tuleb enne allaneelamist katki närida. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Chewable/dispersible tablet Närimis-/dispergeeruv tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis tuleb enne alla neelamist katki närida või dispergeerida ette nähtud vedelikus.
Coated granules Kaetud graanulid Tahke ravimvorm suukaudseks manustamiseks; sisaldab ühe või mitme erinevate ainete segude kihiga kaetud graanuleid. Katted lisatakse enamasti lahuse või suspensioonina tingimustes, mis võimaldab hiljem vehiikli aurustumist. Katte paksus on suurem kui õhukese polümeerikattega graanulitel. Kui kate lahustub või disintegreerub, vabastatakse toimeaine(d) seedetrakti kiirusel, mis sõltub peamiselt aine omadustest (konventsionaalne vabastamine).
Coated tablet Kaetud tablett Tahke üheannuseline ravimvorm, mis on kaetud ühe või mitme aine (nt suhkrute ja vahade) segu kihiga. Kattesse võib lisada värv-, maitse- ja lõhna- ning toimeaineid. Katte paksus on suurem kui õhukese polümeeri­kattega tabletil. Kaetud tablettidel on sile pind. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Kui kate lahustub või disintegreerub, vabastatakse toimeaine(d) seedetrakti kiirusel, mis sõltub peamiselt aine omadustest (konventsionaalne vabastamine).
Concentrate for concentrate for oral spray, suspension Suukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi kontsentraat Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse suukaudse spreisuspensiooni kontsentraat, mida peab omakorda suukaudse spreisuspensiooni saamiseks lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist. vet
Concentrate for oral solution Suukaudse lahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse suukaudne lahus.
Concentrate for oral suspension Suukaudse suspensiooni kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse suukaudne suspensioon.
Continuous-release intraruminal device Toimeainet pidevalt vabastav intraruminaalne ravivahend Tahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagab mäletseja vatsas toimeaine ühtlase vabanemise kindla aja jooksul. See saavutatakse erosiooni, korrosiooni, osmootse rõhu või mõne muu keemilise, füüsikalise või füsikokeemilise protsessi rakendumisel. vet
Dispersible tablet Dispergeeruv tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; tablett, mis enne suukaudset manustamist dispergeeritakse vedelikus.
Dispersible tablets for dose dispenser Dispergeeruvad tabletid annustis kasutamiseks Tahke ravimvorm, mis sisaldab väikesi dispergeeruvaid tablette annustis kasutamiseks. Iga tablett sisaldab väikest osa annusest, mille saamiseks manustatakse mitu automaatselt loetud tabletti üksikannusena.
Effervescent granules Kihisevad graanulid Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb katmata graanulitest ja sisaldab tavaliselt happelisi aineid ja karbonaate või vesinikkarbonaate, mis reageerivad vesikesk­konnas kiiresti ja vabastavad süsihappegaasi. Kihisevad graanulid lahustatakse või disper­geeritakse enne manustamist vees.
Effervescent granules for oral suspension Suukaudse suspensiooni kihisevad graanulid Tahke kihisevatest graanulitest koosnev ravim­vorm, mille dispergeerimisel või lahustamisel pakendis kaasas olevas ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon. Kui graanulid dispergeeritakse vees, kasutatakse terminit „kihisevad graanulid”.
Effervescent powder Kihisev pulber Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; pulber, mis sisaldab vesikeskkonnas kiiresti reageerivaid ja süsihappegaasi vabastavaid happelisi aineid ja karbonaate või vesinik­karbonaate. Suukaudsed pulbrid lahustatakse või dispergeeritakse enne manustamist vees.
Effervescent tablet Kihisev tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid vabastavad vees kiiresti reageerides süsinik­dioksiidi. Kihisevad tabletid lahustatakse või dispergeeritakse enne suukaudset manustamist vees.
Film-coated granules Õhukese polümeerikattega graanulid Tahke ravimvorm suukaudseks manustamiseks; mõne minuti jooksul seedetrakti mahlas lahustuva õhukese polümeerikattega kaetud graanulid. Õhukese polümeerikattega graanulid manustatakse suu kaudu, kusjuures toimeaine(te) vabanemise kiirus ei erine oluliselt katmata graanulitest.
Film-coated tablet Õhukese polümeerikattega tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; mõne minuti jooksul seedetrakti mahlas lahustuv õhukese polümeerikattega kaetud tablett. Polümeeri­kattega tabletid manustatakse suu kaudu, kusjuures toimeaine(te) vabanemise kiirus ei erine oluliselt katmata tabletist.
Gastro-resistant capsule, hard Gastroresistentne kõvakapsel Tahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav kõva kesta sees olev maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsete kõvakapslite valmistamisel täidetakse kõvakapslid enamasti gastroresistentsete graanulite või gastro­resistentsete tahkete osakestega või varustatakse kõvakapslid gastroresistentse kestaga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Gastro-resistant capsule, soft Gastroresistentne pehmekapsel Tahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav pehme kesta sees olev maohappe­kindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Gastroresistentsed pehmekapslid valmistatakse, täidetakse ja suletakse enamasti ühe tootmistsüklina. Võivad gastroresistentse kesta sees sisaldada vedelaid või pooltahkeid aineid. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Gastro-resistant granules Gastroresistentsed graanulid Tahke viivitatult toimeainet vabastav ravimvorm, mis koosneb maohappekindlatest graanulitest, mis vabastavad toimeaine(d) soolemahlades. Need omadused saavutatakse graanulite katmisel või tahkete osakeste immutamisel gastroresistentse materjaliga. Gastroresistentsed graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suukaudse ravim­vormina.
Gastro-resistant oral suspension Gastroresistentne suukaudne suspensioon Vedel, ühe- või mitmeannuseline toimeainet viivitatult vabastav suukaudselt manustatav suspensioon. Ravimvorm on maohappekindel ning vabastab toimeaine(d) soolevedelikus. Mitmeannuselisest konteinerist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Gastro-resistant powder for oral suspension Gastroresistentne suukaudse suspensiooni pulber Tahke ravimvorm; maohappekindel pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse gastroresistentne suukaudne suspensioon.
Gastro-resistant tablet Gastroresistentne tablett Tahke üheannuseline toimeainet viivitatult vabastav maohappekindel ravimvorm, mis vabastab toimeaine(d) soolemahlas. Need omadused saavutatakse tableti katmisel gastro­resistentse materjaliga või tahkete osakeste lisamisel gastroresistentsesse materjali enne pressimist. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Granules Graanulid Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb kuivalt seotud pulbri osakestest, mis on käitlemisele piisavalt vastupidavad. Graanulid on mõeldud suukaudseks manustamiseks ning toimeaine(te) vabanemise kiirus seedetraktis on seotud peamiselt toimeaine(te) omadustega (konventsionaalselt toimeainet vabastavad graanulid). Graanulid võivad olla allaneelatavad, näritavad või enne manustamist vees või mõnes muus sobivas vedelikus lahustatavad.
Granules for oral solution Suukaudse lahuse graanulid Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ette nähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Granules for oral suspension Suukaudse suspensiooni graanulid Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ette nähtud lahustis märgumist ja dispergeerumist kergendavaid abiaineid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Granules for syrup Siirupigraanulid Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ja võib sisaldada ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid aineid.
Granules for use in drinking water Graanulid joogivees manustamiseks Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; graanulid, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet

Granules for use in drinking water/milk

Graanulid joogivees/piimas manustamiseks

Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; graanulid, mis lahustatakse looma joogivees, piimas või piimaasendajas. Kui lubatud on ka individuaalne vet
Herbal tea Ravimtaimetee Tahke ravimvorm, mis sisaldab üht või mitut taimset droogi, millest saadakse erineva ekstraktsiooniaja ja -temperatuuri rakendamisel veega suukaudne tõmmis. Droogid võivad olla lahtiselt või kotikestes. Ravimtaimetee valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Instant herbal tea Lahustuv ravimtaimetee Tahke mitmeannuseline ravimvorm; külm­kuivatatud ravimtaimetee ekstrakt, mis lahustatakse enne suukaudset manustamist vees. Lahustuv ravimtaimetee võib olla lahtiselt (mitmeannuselisena) või kotikestes (ühe­annuselisena).
Lick block Lakukivi Tahke plokk, mis sisaldab üht või mitut toimeainet veterinaarseks kasutamiseks. Plokk saadakse pressimisel ja manustatakse lakukivi lakkumisel. vet
Lyophilisate for oral spray, suspension Suukaudse spreisuspensiooni lüofilisaat Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne spreisuspensioon. vet
Lyophilisate for oral suspension Suukaudse suspensiooni lüofilisaat Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon. vet
Lyophilisate for use in drinking water Lüofilisaat joogivees manustamiseks Tahke ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; külmkuivatatud pulber, mis lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
Medicated pellets Ravimpelletid Tahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks. Ravimpelletid on tavaliselt pressimisel saadud suured graanulid. vet
Modified-release capsule, hard Toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel Tahke üheannuseline ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt konventsionaalse vabanemisega kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Toimeainet modifitseeritult vabastavate kõvakapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad ravimvormid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid gastroresistente kõvakapsel ja toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel ei ole kohased.
Modified-release capsule, soft Toimeainet modifitseeritult vabastav pehmekapsel Tahke üheannuseline ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab muuta erinevalt toimeainet konventsionaalselt vabastavatest kapslitest toimeaine vabanemise kiirust, kohta ja/või aega. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmis­meetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Toime­ainet modifitseeritult vabastavate kapslite hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad kapslid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid gastroresistentne pehmekapsel või toime­ainet prolongeeritult vabastav pehmekapsel ei ole kohased.
Modified-release granules Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid Tahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb erineval ajal ja/või kohas kui tavalistest graanulitest. Modifitseeri­tud vabanemine saavutatakse spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet modifitseeritult vabastavad graanulid manusta­takse enamasti üheannuselise suukaudse ravimvormina. Termin hõlmab toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavaid graanuleid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid gastro­resistentsed graanulid ja toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid ei ole kohased.
Modified-release oral suspension Toimeainet modifitseeritult vabastav suukaudne suspensioon Vedel, ühe- või mitmeannuseline suukaudsest suspensioonist koosnev ravimvorm, millel on toimeainet(id) konventsionaalselt vabastavast suukaudsest suspensioonist erinev vabastamiskiirus, -koht ja/või -aeg. Taotluslik modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Üldist terminit "toimeainet modifitseeritult vabastav suukaudne suspensioon" kasutatakse siis kui täpsemad terminid "gastroresistentne suukaudne suspensioon" või "toimeainet prolongeeritult vabastav suukaudne suspensioon" ei ole kohased.  Mitmeannuselisest konteinerist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Modified-release tablet Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett Tahke üheannuseline ravimvorm, mis käitub toimeaine vabastamise kiiruse, koha ja/või aja seisukohalt toimeainet konventsionaalselt vabastavast tabletist erinevalt. Taotluslik modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel. Toimeainet modifitseeritult vabastavate tablettide hulka kuuluvad toimeainet prolongeeritult, viivitatult ja pulseerivalt vabastavad tabletid. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid gastroresistentne tablett või toimeainet prolongeeritult vabastav tablett ei ole kohased.
Oral drops, emulsion Suukaudsed tilgad, emulsioon Vedel enamasti mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse täpset annustamist võimaldava mõõtevahendi, nt tilguti, pipeti või suusüstla abil. Välja mõõdetud annust võib enne allaneelamist vee või muu sobiva vedelikuga veel kord lahjendada.
Oral drops, granules for solution Suukaudsed tilgad, lahuse graanulid Tahke ravimvorm; graanulid, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudsete tilkade lahus.
Oral drops, liquid Suukaudsed tilgad, vedelik Vedel, enamasti mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; vedelik, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes tilkadena sobiva vahendi, nt tilguti, abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vee või muu sobiva vedelikuga veel kord lahjendada.
Oral drops, powder for suspension Suukaudsed tilgad, suspensioonipulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudsete tilkade suspensioon.
Oral drops, solution Suukaudsed tilgad, lahus Vedel, enamasti mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; lahus, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest. Ravimvormi manustatakse väikeses koguses tilkadena sobiva vahendi, nt tilguti, abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vee või muu sobiva vedelikuga veel kord lahjendada.
Oral drops, suspension Suukaudsed tilgad, suspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; suspensioon, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis dispergeeritud toimeainest. Ravimvormi manustatakse väikestes kogustes tilkadena sobiva vahendi, nt tilguti, abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vee või muu sobiva vedelikuga veel kord lahjendada.
Oral emulsion Suukaudne emulsioon Vedel enamasti mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; emulsioon, mida manustatakse väikestes kogustes tilkadena sobiva mõõtevahendi, nt tilguti, abil. Väljamõõdetud annust võib enne allaneelamist vee või muu sobiva vedelikuga veel kord lahjendada.
Oral gel Suukaudne geel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm; geel, mis on enamasti hüdrofiilne ning neelatakse pärast suuõõnde manustamist alla.
Oral gum Suukaudne kummi Tahke üheannuseline kummitaolise konsistentsiga ravimvorm, mida enne allaneelamist imetakse või näritakse. Terminit ei kasutata ravimnärimiskummi kohta.
Oral herbal material Suukaudne ravimtaimest saadud materjal Tahke ravimvorm suukaudseks kasutamiseks vees lahustamata, dispergeerimata vms, mis sisaldab terveid, purustatud või peenestatud töötlemata taimi või taimeosi (taimede drooge). Taimne materjal võib olla kuivatatud või värske ja seda võib enne allaneelamist närida. Definitsioonis kasutatakse sõna taim laiemas tähenduses ka vetikate, seente ja samblike kohta. Termin hõlmab ka teatud töötlemata eksudaate. Terminit ei kasutata ravimtaimeteede ja lahustuvate ravimtaime­teede kohta ning kui ravimtaimest saadud materjal on viidud ravimvormi, nagu kapslid, graanulid, pulbrid jne.
Oral liquid Suukaudne vedelik Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ainult vedelast toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Oral lyophilisate Suukaudne lüofilisaat Tahke üheannuseline ravimvorm, mis on saadud vedeliku või poolvedela aine kuivkülmutamisel. See kiiresti toimeainet vabastav ravimvorm asetatakse suhu, kus toimeaine vabaneb süljes või neelatakse alla. Alternatiivina lahustatakse ravimvorm enne suukaudset manustamist vees.
Oral paste Suukaudne pasta Pooltahke ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm. Enamasti hüdrofiilne, pärast suuõõnde manustamist allaneelatav pasta.
Oral powder Suukaudne pulber Ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest erineva peenus­astmega tahkest ainest. Suukaudset pulbrit manustatakse enamasti lahustatult vees, veega või mõne teise sobiva vedelikuga, aga võib olla ka lihtsalt allaneelatav.
Oral solution Suukaudne lahus Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest sobivas lahustis lahustatud toimeainest. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Oral spray, suspension Suukaudne sprei, suspensioon Vedel, enamasti mitmeannuseline ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon suukaudseks manustamiseks. Ravimvormi manustatakse jämepihusena looma(de) kohal, kes seejärel saavad ravimit näiteks sulestiku puhastamisel. vet
Oral suspension Suukaudne suspensioon Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne ravimvorm, kus üks või mitu toimeainet on dispergeeritud sobivas lahustis. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Orodispersible film Suus dispergeeruv ravimkile Tahke sobivast materjalist ühe- või mitme­kihiline kile, mis paigutatakse suhu, kus see enne allaneelamist kiiresti dispergeerub.
Orodispersible tablet Suus dispergeeruv tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; katmata tablett, mis pannakse suhu, kus see enne allaneelamist süljes kiiresti dispergeerub.
Powder for oral solution Suukaudse lahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ette nähtud vedelikus lahustumist kergendavaid abiained. Termin hõlmab ka külmkuivatatud pulbreid. Suukaudne lahus valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Powder for oral suspension Suukaudse suspensiooni pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisaldada ka ette nähtud vedelikus dispergeerumist kergendavaid ning säilitamisel sedimentatsiooni vältivaid abiaineid. Termin hõlmab ka külmkuivatatud pulbreid. Suukaudne suspensioon valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Powder for syrup Siirupipulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest tahkest toimeainest ja võib sisalda ka vees lahustumist kergendavaid ning siirupi omadusi tekitavaid abiaineid.
Powder for use in drinking water Pulber joogivees manustamiseks Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; pulber lahustatakse looma joogivees. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
Powder for use in drinking water/milk Pulber joogivees/piimas manustamiseks Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; pulber lahustatakse looma joogivees, piimas või piima­asendajas. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale, on manustamisviis ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
Premix for medicated feeding stuff Ravimsööda eelsegu Vedel, pooltahke või tahke ravimvorm toime­aine suukaudse manustamise kergendamiseks loomadel. Ravimsööda eelsegusid kasutatakse ravimsööda valmistamisel. Võib kasutada pulbri või graanulitena, mis on vabalt voolavad ja homogeensed. Vedelad ravimvormid on homogeensed suspensioonid või lahused, mida võib saada tiksotroopsetest geelidest või struktuursetest lahustest. Osakeste suurus ja teised omadused tagavad toimeaine(te) ühtlase jaotumise valmissöödas. vet
Prolonged-release capsule, hard Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel Tahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm kõvas kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Prolonged-release capsule, soft Toimeainet prolongeeritult vabastav pehmekapsel Tahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm pehmes kestas. Ravimvorm võimaldab toimeaine(te) aeglasemat vabanemist kui konventsionaalse vabanemise korral. Toimeaine prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Prolonged-release granules Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid Tahke ravimvorm, mis koosneb graanulitest, millest toimeaine vabaneb aeglasemalt kui tavalistest graanulitest. Aeglasem vabanemine saavutatakse graanulite spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga. Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid manustatakse enamasti üheannuselise suu­kaudse ravimvormina.
Prolonged-release granules for oral suspension Suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid Tahke ravimvorm; toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, mille dispergeerimisel ette nähtud vedelikus saadakse suukaudne suspensioon.
Prolonged-release oral suspension Toimeainet prolongeeritult vabastav suukaudne suspensioon Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne suspensioon, millest toimeaine(te) vabanemine on aeglasem, kui  konventsionaalselt vabastaval suukaudsel suspensioonil. See taotluslik modifikatsioon saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga. Mitmeannuselisest konteinerist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Prolonged-release tablet Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett Tahke üheannuseline toimeainet modifitseeritult vabastav ravimvorm, mis vabastab toimeainet aeglasemalt kui toimeainet konventsionaalselt vabastav tablett. Toimeaine prolongeeritud vabastamine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmis­meetodiga. Manustatakse suu kaudu allaneelamisel.
Pulsatile-release intraruminal device Toimeainet pulseerivalt vabastav intraruminaalne ravivahend Tahke üheannuseline ravimvorm suukaudseks manustamiseks mäletsejatele. Tagab mäletseja vatsas toimeaine vabanemise pulseerivalt ette nähtud koguses kindlaks määratud ühtlase või varieeruva intervalliga. See saavutatakse intraruminaalse ravivahendi metalliliste elementide korrosioonil vatsavedelikus, mis põhjustab koostisse kuuluvate üksuste (tavaliselt tabletid) järjestikust vabanemist. vet
Soluble tablet Lahustuv tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; enamasti katmata tablett, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse ette nähtud vedelikus.
Solution for use in drinking water Lahus joogivees manustamiseks Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; lahus, mida lisatakse looma joogivette. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale otse suhu, on manustamisviis ja vajalikud lahjenduse juhised ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
Solution for use in drinking water/milk Lahus joogivees/piimas manustamiseks Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; lahus, mida lisatakse looma joogivette, piima või piimaasendajasse. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale otse suhu, son manustamisviis ja vajalikud lahjenduse juhised ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
Suspension for oral suspension Suukaudse suspensiooni suspensioon Vedel ravimvorm; suspensioon suukaudse suspensiooni valmistamiseks.
Suspension for use in drinking water Suspensioon joogivees manustamiseks Vedel ravimvorm veterinaarseks kasutamiseks; suspensioon, mida lisatakse looma joogivette. Kui lubatud on ka individuaalne manustamine loomale otse suhu, on manustamisviis ja vajalikud lahjenduse juhised ravimiinfos täpselt kirjeldatud. vet
Syrup Siirup Vedel ühe- või mitmeannuseline suukaudne vett sisaldav ravimvorm, mida iseloomustab magus maitse ja viskoossus ning mis enamasti sisaldab lõhna- ja/või maitseaineid. Mitmeannuselisest pakendist manustatakse iga annus sobiva mõõtevahendiga. Mõõtevahendiks on enamasti mõõtelusikas või -kork mahuga 5 ml või selle kordne või suusüstal teiste koguste jaoks.
Tablet Tablett Tahke üheannuseline katteta ravimvorm, mis saadakse ühtlase suurusega tahkete osakeste pressimisel või muul valmistamisviisil. Tabletid võivad olla ühekihilised, olles saadud osakeste ühekordsel pressimisel, või mitmekihilised, sisaldades erineva koostisega osakeste mitmekordse pressimise tulemusel saadud kontsentrilisi või paralleelkihte. Tablette manustatakse suu kaudu allaneelamisel; toimeained vabanevad seedemahladesse, kusjuures vabanemise kiirus sõltub oluliselt toimeaine(te) peamistest omadustest (konventsionaalne vabanemine).
Tablet with sensor Sensortablett Tahke üheannuseline ravimvorm; suukaudne tablett, milles on üks või mitu allaneelatavat sensorit. Sensor ei ole enamasti seeduv ning seda kasutatakse koos välise diagnostika seadmega, millele see edastab inimese füsioloogilisi või käitumuslikke mõõtmis­andmeid.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Concentrate for dip emulsion Kastutusemulsiooni kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse kastutusemulsioon. vet
Concentrate for dip solution Kastutuslahuse kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse kastutuslahus. vet
Concentrate for dip suspension Kastutussuspensiooni kontsentraat Vedel ravimvorm, mille lahjendamisel ette nähtud vedelikuga saadakse kastutussuspensioon. vet
Cream Kreem Pooltahke, ühe- või mitmeannuseline homogeense väljanägemisega ravim­vorm; kreem, mis koosneb teineteises peenelt dispergeeritud lipofiilsest ja vesifaasist. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne kui ka hüdrofoobne. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toimeaine trans­dermaalne imendumine.
Dip emulsion Kastutusemulsioon Vedel ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; emulsioon, mida manustatakse, kastes või sukeldades looma või tema teatud kehapiirkonda emulsiooni. vet
Dip solution Kastutuslahus Vedel ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; lahus, mida manustatakse, kastes või sukeldades looma või tema teatud kehapiirkonda lahusesse. vet
Dip suspension Kastutussuspensioon Vedel ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; suspensioon, mida manusta­takse, kastes või sukeldades looma või tema teatud kehapiirkonda suspensiooni. vet
Medicated plaster Ravimplaaster Elastne üheannuseline ravimvorm, mis asetatakse nahale enamasti paikse toime saavutamiseks. Ravimplaaster koosneb toimeainet sisaldavast kleepuvast alusest, mis on ühtlase kihina jaotatud sobilikust looduslikust või sünteetilisest materjalist valmistatud toetavale kihile. Kleepuv osa on kaetud kaitsematerjaliga, mis eemaldatakse enne ravimplaastri nahale asetamist. Ravim­plaastreid valmistatakse väga erineva suurusega, mh suuremate lõigatavate lehtedena.
Ointment Salv Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest toimeainest ja ühefaasilisest alusest. Toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud aluses, mis võib olla nii hüdrofiilne, hüdrofoobne kui ka vesi­emulgeeritud. Manustatakse nahale. Teatud juhtudel võib esineda ka toime­aine transdermaalne imendumine.
Poultice Puderhautis Pooltahke ravimvorm; hüdrofiilne kuumalt kleepuv alus, milles tahked või vedelad osakesed on dispergeeritud. Puderhautis kantakse enamasti sobivale sidumismaterjalile ning kuumutatakse enne nahale asetamist.
Pour-on emulsion Kriipsuemulsioon Vedel ravimvorm, nahale valatav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsuemulsioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml. vet
Pour-on solution Kriipsulahus Vedel ravimvorm, nahale valatav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endo­parasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsulahuseid kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml. vet
Pour-on suspension Kriipsususpensioon Vedel ravimvorm, nahale valatav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Kriipsu­suspensioone kasutatakse tavaliselt suuremates kogustes kui 5 ml. vet
Powder for dip solution Kastutuslahuse pulber Tahke ravimvorm veterinaarseks kasuta­miseks; koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse kastutuslahus. vet
Powder for solution for iontophoresis Iontoforeesilahuse pulber Tahke ühest või mitmest pulbrist (k.a külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravim­vorm, mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse iontoforeesilahus.
Solution for iontophoresis Iontoforeesilahus Vedel ravimvorm; vesilahus trans­dermaalseks manustamiseks ionto­foreesil.
Spot-on emulsion Täpiemulsioon Vedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav emulsioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpiemulsioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml. vet
Spot-on solution Täpilahus Vedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav lahus, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse ennetamiseks ja raviks loomadel. Täpilahuseid kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml. vet
Spot-on suspension Täpisuspensioon Vedel ravimvorm, nahale kindlasse punkti kantav suspensioon, mida kasutatakse ekto- ja/või endoparasiitide nakkuse enneta­miseks ja raviks loomadel. Täpisuspensioone kasutatakse tavaliselt väiksemates kogustes kui 10 ml. vet
Transdermal gel Transdermaalne geel Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm; geel, milles toimeaine(d) on lahustunud või dispergeeritud sobiva geelistaja abil ühefaasilises vedelikaluses, mis võib olla kas hüdrofiilne või hüdro­foobne. Transdermaalseid geele kasutatakse transdermaalseks manustamiseks.
Transdermal ointment Transdermaalne salv Pooltahke ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb ühefaasilisest salvialusest, milles võivad tahked või vedelad ained olla dispergeeritud. Toimeaine(d) on lahustatud või dispergeeritud salvialuses, mis võib olla hüdrofiilne, hüdrofoobne või vees emulgeeritav. Transdermaalseid salve manustatakse nahale süsteemse toime saavutamiseks.
Transdermal patch Transdermaalne plaaster Elastne üheannuseline ravimvorm, mida kasutatakse kahjustamata nahal, kus toimeaine vabaneb pikema aja jooksul ja avaldab süsteemset toimet. Trans­dermaalsed plaastrid koosnevad taga­lehest, millele on kinnitatud üht või mitut toimeainet sisaldav mahuti ning mille peal on survetundlik liim, mis tagab ravimi adhesiooni nahale. Tagaleht on toimeaine(te)le ja tavaliselt ka veele läbimatu. Mahutisüsteemides võivad toimeained olla lahustunud või dispergeeritud pooltahkes aluses või tahkes polümeermaatriksis, mis on nahast eraldatud vabanemiskiirust mõjutava membraani abil. Survetundlik liim võib olla kantud kogu membraanile või mõnedesse kohtadesse membraanil või ainult membraani ja tagalehe äärele. Maatrikssüsteemid sisaldavad toime­ainet tahkes või pooltahkes maatriksis, mille omadused mõjutavad toimeaine difusiooni kiirust nahka. Maatriks­süsteem võib olla ka lahus või dispersioon survetundlikus liimis. Toime­ainet vabastav plaastripool on kaetud kaitsva pealistusmaterjaliga, mis enne plaastri nahale asetamist eemaldatakse.
Transdermal solution Transdermaalne lahus Vedel, ühe või mitmeannuseline ravim­vorm; transdermaalne lahus. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid kriipsulahus, iontoforeesilahus, täpi­lahus ja transdermaalne sprei, lahus ei ole kohased.
Transdermal spray, solution Transdermaalne sprei, lahus Vedel, enamasti mitmeannuseline ravim­vorm spreiklapiga rõhukonteineris või spreipumbaga varustatud pakendis. Lahus on ette nähtud transdermaalseks manustamiseks.
Transdermal system Transdermaalne süsteem Komponentide kogum toimeaine trans­dermaalseks manustamiseks väliste jõudude mõjul (nt elektrivool, keemiline reaktsioon). Terminit ei kasutata trans­dermaalse plaastri puhul.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Urethral emulsion Uretraalemulsioon Vedel ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse uretraalselt.
Urethral gel Uretraalgeel Pooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil uretraalselt manustatav geel.

Urethral ointment

Uretraalsalv

Pooltahke ravimvorm; sobiva aplikaatori abil uretraalselt manustatav salv.

Urethral stick Uretraalpulk Tahke üheannuseline steriilne ravimvorm ureetrasse sisestamiseks. Uretraalpulgad on ureetra mõõtmetele vastava suuruse ja kujuga. Valmistatakse pressimisel või vormivalamisel.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Effervescent vaginal tablet Kihisev vaginaaltablett Tahke üheannuseline ravimvorm, milles sisalduvad happelised ained ja karbonaadid või vesinikkarbonaadid reageerivad vesikeskkonnas kiiresti, vabastades süsihappegaasi.
Granules for vaginal solution Vaginaallahuse graanulid Tahke ravimvorm, mis koosneb seotud osakestest ning võib sisaldada ka ette nähtud lahustis märgumist ja lahustumist kergendavaid abiaineid. Graanulite lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse vaginaallahus, mis valmistatakse enamasti vahetult enne manustamist.
Medicated vaginal tampon Vaginaalravimtampoon Tahke üheannuseline piiratud ajaks tuppe sisestatav ravimvorm. Valmistatakse sobivast materjalist ja immutatakse toimeainega.
Pessary Vaginaalsuposiit Tahke üheannuseline ravimvorm, mis valmistatakse tavaliselt vormivalamisel. Võib olla erineva kujuga, tavaliselt munajas, mille suurus ja konsistents võimaldavad ravimvormi viimise tuppe paikse toime saavutamiseks. Sisaldab üht või mitut toimeainet, mis on dispergeeritud või lahustatud sobivas aluses, mis omakorda võib olla vees lahustuv või dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril.
Prolonged-release pessary Toimeainet prolongeeritult vabastav vaginaalsuposiit Vaginaalsuposiit on tahke, üheannuseline ravimvorm, mida tavaliselt valmistatakse vormi valamisel. Võivad olla erineva kujuga, tavaliselt munajad, mille suurus ja konsistents võimaldavad ravimvormi viimise tuppe lokaalse toime saavutamiseks. Sisaldavad üht või mitut toimeainet, mis on dispergeeritud või lahustatud sobivas aluses, mis omakorda võib olla vees lahustuv või dispergeeruv või sulada kehatemperatuuril. Vabastab toimeaine(d) aeglasemalt kui konventsionaalselt toimeaineid vabastav vaginaalsuposiit. Toimeaine(te) prolongeeritud vabanemine saavutatakse spetsiaalse disaini ja/või tootmismeetodiga.
Powder for vaginal solution Vaginaallahuse pulber Tahke ravimvorm, mis koosneb ühest või mitmest pulbrist (k.a. külmkuivatatud pulbrid), mille lahustamisel ette nähtud vedelikus saadakse vaginaallahus.
Tablet for vaginal solution Vaginaallahuse tablett Tahke üheannuseline ravimvorm; vaginaallahuse valmistamiseks mõeldud lahustatav tablett. Võib sisaldada lahustumist soodustavaid aineid.
Vaginal capsule, hard Vaginaalkõvakapsel Tahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga kõva kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal capsule, soft Vaginaalpehmekapsel Tahke üheannuseline sobiva suuruse ja kujuga pehme kesta sees olev ravimvorm, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal cream Vaginaalkreem Pooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev kreem, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal delivery system Vaginaalravivahend Ravimkandursüsteem, mis paigaldatakse tuppe, kus see vabastab oma sisaldise pikema aja jooksul. Terminit ei kasutata vaginaalravimtampooni kohta.
Vaginal emulsion Vaginaalemulsioon Vedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev emulsioon, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal foam Vaginaalvaht Vedel ühe- või mitmeannuseline ravimvorm, mis koosneb toimeaine(te) lahusest ja suurest hulgast selles dispergeeritud gaasist, mis on pakendatud sobiva aplikaatoriga pakendisse. Vaginaalseks kasutamiseks, näiteks kontratseptsiooniks.
Vaginal gel Vaginaalgeel Pooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev geel, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal ointment Vaginaalsalv Pooltahke üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev salv, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal solution Vaginaallahus Vedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev lahus, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal suspension Vaginaalsuspensioon Vedel üheannuseline ravimvorm; sobiva aplikaatoriga pakendis olev suspensioon, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks.
Vaginal tablet Vaginaaltablett Tahke üheannuseline ravimvorm; enamasti katmata või õhukese polümeerikattega tablett, mida manustatakse vaginaalselt paikse toime saavutamiseks. Tavaliselt suuremad ja teistsuguse kujuga kui suukaudsed tabletid.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon
Concentrate and solvent for concentrate for oral spray, suspension Suukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi kontsentraat ja lahusti Kontsentraat ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud suukaudse spreisuspensiooni kontsentraadi valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga. Saadud kontsentraati peab enne suukaudse spreisuspensioonina manustamist veel kord lahjendama. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui mõlemad lahjendamised tuleb ohutuse tagamiseks läbi viia alati enne manustamist.
Concentrate and solvent for concentrate for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraadi kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti infusioonilahuse kontsentraadi saamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga; peab enne infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama.
Concentrate and solvent for cutaneous solution Nahalahuse kontsentraat ja lahusti Kontsentraat ja lahusti nahalahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Concentrate and solvent for dispersion for injection Süstedispersiooni kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti, millest kontsentraati lahustiga lahjendades saadakse süstedispersioon.
Concentrate and solvent for emulsion for injection Süsteemulsiooni kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Concentrate and solvent for intravesical solution Intravesikaallahuse kontsentraat ja lahusti Kontsentraat ja lahusti, millest kontsentraati lahustiga lahjendades saadakse intravesikaallahus.
Concentrate and solvent for oral solution Suukaudse lahuse kontsentraat ja lahusti Kontsentraat ja lahusti suukaudse lahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Concentrate and solvent for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti infusioonilahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Concentrate and solvent for solution for injection Süstelahuse kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süstelahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Concentrate and solvent for solution for injection/infusion Süste-/infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Concentrate and solvent for suspension for injection Süstesuspensiooni kontsentraat ja lahusti Steriilne kontsentraat ja steriilne lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks, lahjendades kontsentraati lahustiga.
Ear drops, powder and solvent for suspension Kõrvatilgad, suspensiooni pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti kõrvatilkade suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Effervescent granules and suspension for oral suspension Suukaudse suspensiooni kihisevad graanulid ja suspensioon Kihisevad graanulid ja suspensioon suukaudse suspensiooni valmistamiseks, lahustades või dispergeerides kihisevad graanulid suspensioonis või lahustades või dispergeerides kihisevad graanulid ette nähtud vedelikus ja segades selle suspensiooniga.
Effervescent powder and powder for oral suspension Suukaudse suspensiooni kihisev pulber ja pulber Kihisev pulber ja pulber suukaudse suspensiooni valmistamiseks dispergeerides kihiseva pulbri ja pulbri ette nähtud vedelikus. Toimeaine(d) võib (võivad) sisalduda nii mõlemas kui ka ainult ühes pulbris.
Effervescent powder and suspension for oral suspension Suukaudse suspensiooni kihisev pulber ja suspensioon Kihisev pulber ja suspensioon suukaudse suspensiooni valmistamiseks, lahustades või dispergeerides pulbri suspensioonis või lahustades või dispergeerides pulbri ette nähtud vedelikus ja segades selle suspensiooniga.  Suspensioon sisaldab toimeainet(id), kihisev pulber võib toimeainet(id) sisaldada, aga ei pruugi.
Emulsion and lyophilisate for suspension for injection Süstesuspensiooni emulsioon ja lüofilisaat Steriilne emulsioon ja steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber), mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süstesuspensiooni valmistamiseks, disper­geerides lüofilisaadi emulsioonis.
Emulsion and suspension for emulsion for injection Süsteemulsiooni emulsioon ja suspensioon Steriilsed toimeainet või -aineid sisaldavad emulsioon ja suspensioon süsteemulsiooni valmistamiseks, segades emulsiooni ja suspensiooni.
Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for solution Endotrahheopulmonaalse instillatsioonilahuse pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti (vesi) endotrahheopulmonaallahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for suspension Endotrahheopulmonaalse instillatsioonisuspensiooni pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti (vesi) endotrahheopulmonaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Eye drops, powder and solvent for solution Silmatilgad, lahuse pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti silmatilkade lahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Eye drops, powder and solvent for suspension Silmatilgad, suspensiooni pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti silmatilkade suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Gas and solvent for dispersion for injection/infusion Süste-/infusioonidispersiooni gaas ja lahusti Steriilne gaas ja steriilne vedelik, mis paiknevad samas või erinevates kambrites, süste- või infusioonidispersiooni valmis­tamiseks, dispergeerides gaasi lahustis. 
Granules and solvent for oral suspension Suukaudse suspensiooni graanulid ja lahusti Graanulid ja lahusti suukaudse suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides graanulid lahustis.
Granules and solvent for suspension for injection Süstesuspensiooni graanulid ja lahusti Steriilsed graanulid ja steriilne lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides graanulid lahustis.
Lyophilisate and solvent for emulsion for injection Süsteemulsiooni lüofilisaat ja lahusti Steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süsteemulsiooni valmistamiseks. Pulber ja lahusti segatakse omavahel. 
Lyophilisate and solvent for oculonasal suspension Okulonasaalsuspensiooni lüofilisaat ja lahusti Lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud okulonasaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis.
Lyophilisate and solvent for oral suspension Suukaudse suspensiooni lüofilisaat ja lahusti Lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud suukaudse suspensiooni valmistamiseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis.
Lyophilisate and solvent for solution for injection Süstelahuse lüofilisaat ja lahusti Steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süstelahuse valmistamiseks, lahustades lüofilisaadi lahustis.
Lyophilisate and solvent for suspension for injection Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti Steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis. 
Lyophilisate and suspension for suspension for injection Süstesuspensiooni lüofilisaat ja suspensioon Steriilne lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, veterinaarseks kasutamiseks mõeldud süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides lüofilisaadi suspensioonis. 
Nasal drops, lyophilisate and solvent for suspension Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti Lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ninatilkade suspensiooni valmista­miseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis.
Nasal drops, powder and solvent for solution Ninatilgad, lahuse pulber ja lahusti Pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja lahusti ninatilkade lahuse valmistamiseks lahustades pulbri lahustis.
Nasal spray, lyophilisate and solvent for suspension Ninasprei, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti Lüofilisaat (külmkuivatatud pulber) ja lahusti veterinaarseks kasutamiseks mõeldud ninasprei valmistamiseks, dispergeerides lüofilisaadi lahustis. 
Powder and gel for gel Geeli pulber ja geel Pulber ja geel kutaanselt kasutatava geeli valmistamiseks, segades pulbri geelis.
Powder and solution for bee-hive dispersion Taru ravimdispersiooni pulber ja lahus Taru ravimdispersiooni valmistamiseks mõeldud pulber ja lahus, mis tuleb omavahel kokku segada. Nii pulber kui ka lahus võivad sisaldada toimeainet (toimeaineid) või sisaldab toimeainet (toimeaineid) ainult lahus.
Powder and solution for bee-hive solution  Taru ravimlahuse pulber ja lahus Pulber ja lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, taru ravimlahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahuses.
Powder and solution for dental cement Hambatsemendi pulber ja lahus Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, hambatsemendi valmistamiseks, segades pulbri ja lahuse.
Powder and solution for solution for injection Süstelahuse pulber ja lahus Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, süstelahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahuses.
Powder and solution for suspension for injection Süstesuspensiooni pulber ja lahus Steriilne pulber (k.a. külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahus, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või - aineid, millest pulbri dispergeerimisel lahuses valmistatakse süstesuspensioon.
Powder and solvent for concentrate for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti infusioonilahuse kontsentraadi valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis. Saadud kontsentraati peab enne infusioonilahusena manustamist veel kord lahjendama.
Powder and solvent for cutaneous solution Nahalahuse pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti nahalahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Powder and solvent for dental gel Hambageeli pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti hambageeli saamiseks, segades pulbri ja lahusti.
Powder and solvent for dispersion for injection Süstedispersiooni pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süstedispersiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Powder and solvent for emulsion for injection Süsteemulsiooni pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks, segades pulbri ja lahusti.
Powder and solvent for endocervical gel Endotservikaalgeeli pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti endotservikaalgeeli valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Powder and solvent for endosinusial solution Endosinusiaallahuse pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti endosinusiaallahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Powder and solvent for epilesional solution Epilesionaallahuse pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti epilesionaallahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Powder and solvent for gingival gel Igemegeeli pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti igemegeeli valmistamiseks, segades pulbri ja lahusti.
Powder and solvent for implantation paste Implantatsioonipasta pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti implantatsioonipasta valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Powder and solvent for intraocular instillation solution Intraokulaarse instillatsioonilahuse pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti intraokulaarse instillatsioonilahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis. 
Powder and solvent for intravesical solution Intravesikaallahuse pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest pulbri lahustis lahustamisel saadakse intravesikaallahus. 
Powder and solvent for intravesical suspension Intravesikaalsuspensiooni pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti intravesikaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Powder and solvent for nebuliser solution Nebuliseeritava lahuse pulber ja lahusti Pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja lahusti, millest pulbri lahustis lahustamisel saadakse nebuliseeritav lahus.
Powder and solvent for oral solution Suukaudse lahuse pulber ja lahusti Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse lahuse valmistamiseks.
Powder and solvent for oral suspension Suukaudse suspensiooni pulber ja lahusti Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit ja lahustit suukaudse suspensiooni valmistamiseks.
Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri lahustis.
Powder and solvent for sealant Koeliimi pulber ja lahusti Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab pulbrit või pulbrisegu ja lahustit koeliimi valmistamiseks.
Powder and solvent for solution for infusion Infusioonilahuse pulber ja lahusti Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse infusioonilahus.
Powder and solvent for solution for injection Süstelahuse pulber ja lahusti Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri lahustamisel lahustis valmistatakse süstelahus.
Powder and solvent for solution for injection/infusion Süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Powder and solvent for solution for injection/skin-prick test Süste-/naha torketesti lahuse pulber ja lahusti Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne lahusti süste-/naha torketesti lahuse valmistamiseks, lahustades pulbri lahustis.
Powder and solvent for suspension for injection Süstesuspensiooni pulber ja lahusti Kahest konteinerist koosnev pakend, mis sisaldab steriilset pulbrit (k.a külmkuivatatud pulbrid) ja steriilset lahustit, millest pulbri dispergeerimisel lahustis valmistatakse süstesuspensioon.
Powder and solvent for syrup Siirupi pulber ja lahusti Ühest või mitmest pulbrist (sh külmkuivatatud pulbrid) koosnev ravim­vorm, mis on mõeldud kaasasolevas lahustis lahustamiseks, et saada siirup.
Powder and suspension for suspension for injection Süstesuspensiooni pulber ja suspensioon Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber) ja steriilne suspensioon, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid süstesuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides pulbri suspensioonis.
Powder for concentrate and solution for solution for infusion Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahus Ravimvorm, mis kooneb infusioonilahuse kontsentraadi pulbrist ja infusioonilahuse lahusest ning on mõeldud infusioonilahuse valmistamiseks. Kontsentraadipulber lahustatakse ette nähtud vedelikus, et saada lahuse kontsentraat, mida omakorda lahjendatakse ette nähtud vedelikuga, et saada infusioonilahus. Infusioonilahuse lahust tuleb kasutada ravimiinfos kirjeldatud viisil, näiteks lisades seda stabilisaatorina infusioonikotti.
Powder, solvent and matrix for implantation matrix Implantatsioonimaatriksi pulber, lahusti ja maatriks Steriilne pulber (k.a külmkuivatatud pulber), steriilne lahusti ja steriilne maatriks implantatsioonimaatriksi valmistamiseks, näiteks lahustades pulbri lahustis ja kasutades saadud lahust maatriksi immutamiseks.
Suspension and gel for gel Geeli suspensioo ja geel Suspensioon ja geel kutaanselt kasutatava geeli valmistamiseks, segades suspensiooni geeliga. Suspensioon sisaldab toimeainet või -aineid; geel ei sisalda toimeainet või -aineid.
Suspension and solution for spray Spreisuspensioon ja -lahus Vedel ravimvorm; suspensioon ja lahus sprei valmistamiseks.
Tablet and powder for oral solution Suukaudse lahuse tablett ja pulber Tablett ja pulber, mis mõlemad sisaldavad toimeainet või -aineid, suukaudse lahuse valmistamiseks, lahustades tableti ja pulbri ette nähtud vedelikus.
Tablet and solvent for rectal suspension Rektaalsuspensiooni tablett ja lahusti Tablett ja lahusti rektaalsuspensiooni valmistamiseks, dispergeerides tableti lahustis.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Bee-hive dispersion in sachet Taru ravimdispersioon kotikeses Kotikesse pakendatud taru ravimdispersioon. vet
Coated granules in sachet Kaetud graanulid kotikeses Kotikesse pakendatud kaetud graanulid.
Cutaneous solution in single-dose container Nahalahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud nahalahus.
Dispersion for injection in pre-filled syringe Süstedispersioon süstlis Süstlisse pakendatud süstedispersioon.
Ear drops, solution in single-dose container Kõrvatilgad, lahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud kõrvatilkade lahus.
Ear drops, suspension in single-dose container Kõrvatilgad, suspensioon üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud kõrvatilkade suspensioon.
Emulsion for infusion in administration system Infusiooniemulsioon manustamissüsteemis Manustamissüsteemis olev infusiooni­emulsioon.
Emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe Süste-/infusiooniemulsioon süstlis Süstlisse pakendatud süste-/infusiooni­emulsioon.
Eye drops, emulsion in single-dose container Silmatilgad, emulsioon üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud silmatilgad emulsioonina.
Eye drops, prolonged-release solution in single-dose container Silmatilgad, toimeainet prolongeeritult vabastav lahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastavate silmatilkade lahus.
Eye drops, solution in single-dose container Silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud silmatilkade lahus.
Eye drops, suspension in single-dose container Silmatilgad, suspensioon üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud silmatilkade suspensioon.
Eye gel in single-dose container Silmageel üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud silmageel.
Eye ointment in single-dose container Silmasalv üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud silmasalv.
Film-coated granules in single-dose container Õhukese polümeerikattega graanulid üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud õhukese polümeerikattega graanulid.
Film-coated tablet and gastro-resistant granules in sachet Õhukese polümeerikattega tablett ja gastroresistentsed graanulid kotikeses Tahke ravimvorm, mis koosneb kotikesse pakitud õhukese polümeerikattega tabletist ja gastroresistentsetest graanulitest, mis neelatakse koos ühekordse annusena. Kui annus koosneb kahest või rohkemast tabletist, kasutatakse terminit õhukese polümeerikattega tabletid ja gastroresistentsed graanulid kotikeses.
Gel in pressurised container Geel rõhukonteineris Rõhukonteinerisse pakendatud geel.
Gel in sachet Geel kotikeses Kotikesse pakendatud ravimgeel.
Granules for oral solution in sachet Suukaudse lahuse graanulid kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudse lahuse graanulid.
Granules for oral suspension in sachet Suukaudse suspensiooni graanulid kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudse suspensiooni graanulid.
Granules in sachet Graanulid kotikeses Tahke, graanulitest koosnev kotikesse pakendatud ravimvorm, mille kogu sisu manustatakse suukaudselt üksikannusena. Patsiendi ohutuse ja ravimpreparaadi korrektse manustamise tagamiseks võib seda terminit kasutada ka juhul, kui graanulite asemel on väga väikesed tabletid ja kotikese kogu sisu on mõeldud suukaudseks manustamiseks üksik­annusena ning tablette ei manustata ükshaaval.
Granules in single-dose container Graanulid üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud graanulid.
Herbal tea in bag Ravimtaimetee kotis Ravimtaimetee poorses kotis (teekott), mis pannakse vette, et saada ühekordselt valmistatav ja manustatav suukaudne vesitõmmis.
Implant in pre-filled syringe Implantaat süstlis Süstlisse pakendatud implantaat.
Intravitreal implant in applicator Intravitreaalne implantaat aplikaatoris Aplikaatorisse pakendatud intravitreaalne implantaat.
Nasal drops, solution in single-dose container Ninatilgad, lahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud ninatilgad lahusena.
Nasal spray, solution in single-dose container Ninasprei, lahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud ninasprei lahusena.
Nasal powder in single-dose container Ninapulber üheannuselises konteineris Üheannuselises, ninna manustamist võimaldava vahendiga varustatud pakendis olev ninapulber.
Oral emulsion in sachet Suukaudne emulsioon kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudne emulsioon.
Oral paste in sachet Suukaudne pasta kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudne pasta.
Oral powder in sachet Suukaudne pulber kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudne pulber.
Oral powder in single-dose container Suukaudne pulber üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud suukaudne pulber.
Oral solution in multidose container with metering pump Suukaudne lahus mõõtepumbaga mitmeannuselises konteineris Mõõtepumbaga varustatud mitmeannuselisse konteinerisse pakendatud suukaudne lahus. Terminit kasutatakse ainult selleks, et eristada samanimelisi ravimpreparaate, mis erinevad ainult sisepakendi poolest või kus ohutuse kaalutlusel on vajalik välistada ebasobivate lahuse koguste manustamine.
Oral solution in sachet Suukaudne lahus kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudne lahus.
Oral solution in single-dose container Suukaudne lahus üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud suukaudne lahus.
Oral suspension in pre-filled oral applicator Suukaudne suspensioon eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaatoris Eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaatorisse pakendatud suukaudne suspensioon.
Oral suspension in sachet Suukaudne suspensioon kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudne suspensioon.
Pillules in single-dose container Pillid üheannuselises konteineris Üheannuselisse konteinerisse pakendatud pillid.
Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection in pre-filled pen Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti pen-süstlis Ravimvorm koosneb toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulbrist ja lahustist pen-süstlis. Ravimvormi pulber ja lahusti on pen-süstli erinevates kambrites.
Powder and solvent for prolonged-release suspension for injection in pre-filled syringe Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis Ravimvorm koosneb toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulbrist ja lahustist pen-süstlis. Pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
Powder and solvent for solution for injection in cartridge Süstelahuse pulber ja lahusti kolbampullis Ravimvorm koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist kolbampullis. Pulber ja lahusti on kolbampulli erinevates kambrites.
Powder and solvent for solution for injection in pre-filled pen Süstelahuse pulber ja lahusti pen-süstlis Ravimvorm koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist pen-süstlis. Pulber ja lahusti on pen-süstli erinevates kambrites.
Powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe Süstelahuse pulber ja lahusti süstlis Ravimvorm koosneb süstelahuse pulbrist ja lahustist süstlis. Pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
Powder and solvent for suspension for injection in multidose container Süstesuspensiooni pulber ja lahusti mitmeannuselises konteineris Pulbrist ja süstesuspensiooni lahustist koosnev süstitav ravimvorm mitmeannuselises konteineris. Enamasti on pulber mitmeannuselises konteineris ning lahusti eraldi konteineris. Lahusti lisatakse pulbrile süstesuspensiooni saamiseks mitmeannuselises konteineris.
Powder and solvent for suspension for injection in pre-filled syringe Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis Ravimvorm koosneb süstesuspensiooni pulbrist ja lahustist süstlis. Pulber ja lahusti on süstli erinevates kambrites.
Powder for oral solution in sachet Suukaudse lahuse pulber kotikeses Ravimvorm koosneb suukaudse lahuse pulbrist kotikeses.
Powder for oral suspension in sachet Suukaudse suspensiooni pulber kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudse suspensiooni pulber.
Powder for oral/rectal suspension in sachet Suukaudse /rektaalsuspensiooni pulber kotikeses Kotikesse pakendatud suukaudse või rektaalsuspensiooni pulber.
Prolonged-release granules in sachet Toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid kotikeses Kotikesse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid.
Prolonged-release suspension for injection in pre-filled pen Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon pen-süstlis Pen-süstlisse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon.
Prolonged-release suspension for injection in pre-filled syringe Toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon süstlis Süstlisse pakendatud toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensioon.
Solution and suspension for suspension for injection in pre-filled syringe Süstesuspensiooni lahus ja suspensioon süstlis Süstlisse pakendatud süstesuspensiooni lahus ja suspensioon. Lahus ja suspensioon on süstli erinevates kambrites.
Solution for infusion in administration system Infusioonilahus manustamissüsteemis Steriilne lahus, tavaliselt suurtes kogustes, vereringesse viimiseks süsteemis, mis vajab enne ravimi manustamist seadistamist. 
Solution for infusion in pre-filled syringe Infusioonilahus süstlis Süstlisse pakendatud infusioonilahus.
Solution for injection in administration system Süstelahus manustamissüsteemis Manustamissüsteemi pakendatud süstelahus.
Solution for injection in cartridge Süstelahus kolbampullis Kolbampulli pakendatud süstelahus.
Solution for injection in dose-dispenser cartridge Süstelahus annusti kolbampullis Annusti kolbampullis olev süstelahus.
Solution for injection in multidose container Süstelahus mitmeannuselises konteineris Mitmeannuselisse konteinerisse pakendatud süstelahus.
Solution for injection in needle-free injector Süstelahus nõelata injektoris Nõelata injektorisse pakendatud süstelahus.
Solution for injection in pre-filled injector Süstelahus eeltäidetud süstevahendis Eeltäidetavas süstevahendis olev süstelahus.
Solution for injection in pre-filled pen Süstelahus pen-süstlis Pen-süstlisse pakendatud süstelahus.
Solution for injection in pre-filled syringe Süstelahus süstlis Süstlisse pakendatud süstelahus.
Solution for injection/infusion in pre-filled syringe Süste-/infusioonilahus süstlis Süstlisse pakendatud süste-/infusioonilahus.
Suspension for injection in cartridge Süstesuspensioon kolbampullis Kolbampulli pakendatud süstesuspensioon.
Suspension for injection in multidose container Süstesuspensioon mitmeannuselises konteineris Mitmeannuselisse konteinerisse pakendatud süstesuspensioon.
Suspension for injection in pre-filled injector Süstesuspensioon eeltäidetud süstevahendis Eeltäidetavas süstevahendis olev süstesuspensioon.
Suspension for injection in pre-filled pen Süstesuspensioon pen-süstlis Pen-süstlisse pakendatud süstesuspensioon.
Suspension for injection in pre-filled syringe Süstesuspensioon süstlis Süstlisse pakendatud süstesuspensioon.
Syrup in sachet Siirup kotikeses Kotikesse pakendatud siirup.
Transdermal gel in sachet Transdermaalne geel kotikeses Kotikesse pakendatud transdermaalne geel.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon
Auricular use Aurikulaarne Ravimi manustamine kõrva.
Beak dipping Nokakastutus Veterinaarravimi manustamine, kastes linnu nokka ravimi vesilahusesse.
Buccal use Bukaalne Ravimi manustamine põseõõnde (igeme ja põse vahelisse taskusse) süsteemse toime saavutamiseks.
Cutaneous use Kutaanne Ravimi manustamine nahale ja/või nahahaavadele ja/või küüntele ja/või karvadele paikse toime saavutamiseks.
Dental use Dentaalne Ravimi manustamine hammastele ja/või hammastesse või hambanärvidele ja/või nende ümbrusesse.
Dipping Kastutus Veterinaarravimi manustamine, sukeldades looma vanni või basseini, mis sisaldab ravimit.
Endocervical use Endotservikaalne Ravimi manustamine emakakaelakanalisse.
Endosinusial use Endosinusiaalne Ravimi manustamine ninakõrvalurgetesse paikse toime saavutamiseks.
Endotracheopulmonary use Endotrahheopulmonaalne Ravimi manustamine tilkhaaval trahheasse ja/või bronhidesse. Termin ei hõlma inhaleeritavaid ravimvorme (vt inhalatsioon).
Epidural use Epiduraalne Ravimi süstimine epiduraalruumi (lülisamba kanali seljaaju kõvakesta ja seljalülide luuümbrise vaheline ruum).
Epilesional use Epilesionaalne Ravimi manustamine kahjustunud alale.
Extraamniotic use Ekstraamniootiline Ravimi süstimine koorioni ja amnioni (kõldkesta ja sisemise lootekesta) vahele.
Extracorporeal use Kehaväline Ravimi kasutamine väljaspool keha.
Extrapleural use Ekstrapleuraalne Ravimi süstimine rinnakelmeõõnest väljapoole, parietaalse pleura ja endotorakaalse fastsia vahele.
Foot-stab use Linnujalasisene Ravimi manustamine linnu jalga.
Gastric use Gastraalne Ravimi manustamine makku sobiva vahendi abil.
Gastroenteral use Gastrointestinaalne Ravimi manustamine seedetrakti sobiva vahendi abil. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui terminid „gastraalne” ja „intestinaalne” ei ole kohased.
Gingival use Gingivaalne Ravimi manustamine igemetele.
Haemodialysis Hemodialüüs Vere puhastamine poolläbilaskva membraani abil.
Implantation Implantatsioon Implantaadi (implantatsioonikett, implantatsioonitablett jms) sisestamine eluskoesse.
In drinking water use Joogivees Veterinaarravimi manustamine, lisades seda looma joogiveele.
In drinking water/milk use Joogivees/piimas Veterinaarravimi manustamine, lisades seda looma joogiveele, piimale või piimaasendajale.
In ovo Munasisene Veterinaarravimi manustamine viljastatud munasse läbi munakoore.
In-feed use Söödaga Veterinaarravimi manustamine, lisades seda looma söödale.
Infiltration Infiltratsioon Manustamisviis, kus vedelik infiltreerub süstimise tulemusel sihtkoesse (näiteks anesteetiline infiltratsioon).
Inhalation use Inhalatsioon Ravimi manustamine hingamisteedesse sissehingamisel süsteemse toime või alumistes hingamisteedes paikse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma nasaalset ja endotrahheopulmonaalset manustamist.
In-hive use Tarusisene Veterinaarravimi manustamine tarru asetades või pihustades.
Intestinal use Intestinaalne Ravimi manustamine soolde (kaksteistsõrmiksoolde, tühisoolde, niudesoolde, käärsoolde) sobiva vahendi abil. Termin ei hõlma gastrointestinaalset manusta­mist.
Intraamniotic use Intraamniootiline Ravimi süstimine amnioniõõnde (lootevesikestaga piiratud vedelikukogum loote ümber).
Intraarterial use Intraarteriaalne Ravimi süstimine arterisse.
Intraarticular use Intraartikulaarne Ravimi süstimine liigeseõõnde.
Intrabursal use Intrabursaalne Ravimi süstimine liigestesse ja kõõlustesse.
Intracameral use Silma eeskambri sisene Ravimi manustamine otse silma eeskambrisse.
Intracardiac use Intrakardiaalne Ravimi süstimine südamelihasesse ja/või südameõõnde.
Intracartilaginous use Kõhresisene Ravimi manustamine kõhre.
Intracavernous use Intrakavernoosne Ravimi süstimine korgaskehasse.
Intracerebral use Intratserebraalne Ravimi manustamine otse ajukoesse.
Intracerebroventricular use Intratserebroventrikulaarne Ravimi manustamine ajuvatsakestesse.
Intracervical use Intratservikaalne Ravimi süstimine emakakaelakanalisse.
Intracholangiopancreatic use Intrakolangiopankreaatiline Ravimi süstimine ühissapijuhasse ja kõhunäärme juhasse, näiteks maksa-kõhunäärme ampulli viidud kanüüli kaudu, enamasti kontrastaine manustamiseks, näiteks endoskoopilise retrograadse kolangiopankreatograafia teostamiseks.
Intracisternal use Intratsisternaalne Ravimi manustamine cisterna magna’sse.
Intracorneal use Intrakorneaalne Ravimi manustamine silma sarvkesta.
Intracoronary use Intrakoronaarne Ravimi süstimine pärgarterisse.
Intradermal use Intradermaalne Ravimi süstimine pärisnahka.
Intradiscal use Intradiskaalne Ravimi süstimine lülisamba lülide vaheketta säsituuma.
Intraepidermal use Intraepidermaalne Ravimi manustamine marrasnahka.
Intraglandular use Intraglandulaarne Ravimi manustamine otse näärmesse, enamasti süstimise teel. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid (nt intraprostaatiline ja intramammaarne) ei ole kohased.
Intralesional use Intralesionaalne Ravimi süstimine või muul moel manustamine otse kahjustuskoldesse.
Intralymphatic use Intralümfaatiline Ravimi süstimine lümfisoonde.
Intramammary use Intramammaarne Veterinaarravimi manustamine udaraveerandisse läbi nisajuha.
Intramuscular use Intramuskulaarne Ravimi süstimine lihaskoesse.
Intraocular use Intraokulaarne Ravimi manustamine silma sisse. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid (nt silma eeskambri sisene, intravitreaalne) ei ole kohased. Termin ei hõlma okulaarset ega subkonjunktivaalset manustamist.
Intraosseous use Intraosteaalne Ravimi manustamine luuüdisse. Termin ei hõlma intrasternaalset manustamist.
Intrapericardial use Intraperikardiaalne Ravimi süstimine südamepauna.
Intraperitoneal use Intraperitoneaalne Ravimi süstimine kõhukelmeõõnde.
Intrapleural use Intrapleuraalne Ravimi süstimine rinnakelmeõõnde.
Intraportal use Intraportaalne Ravimi süstimine või infusioon värativeeni ravimi viimiseks maksa.
Intraprostatic use Intraprostaatiline Ravimi manustamine eesnäärmesse.
Intrapulmonary use Intrapulmonaalne Ravimi manustamine kopsu, enamasti süstimise teel. Termin ei hõlma inhalatsiooni ja endotrahheopulmonaalset manustamist.
Intraputaminal use Putamenisisene Ravimi manustamine aju ühe või mõlema  läätstuuma koorikusse (putamenisse).
Intraruminal use Intraruminaalne Ravimi manustamine vatsa.
Intrasternal use Intrasternaalne Ravimi süstimine rinnaku luuüdisse.
Intrathecal use Intratekaalne Ravimi süstimine läbi kõvakesta subarahnoidaalruumi.
Intratumoral use Intratumoraalne Ravimi süstimine kasvajasse.
Intrauterine use Intrauteriinne Ravimi manustamine emakaõõnde.
Intravenous use Intravenoosne Ravimi süstimine veeni.
Intravesical use Intravesikaalne Ravimi manustamine kusepõide.
Intravitreal use Intravitreaalne Ravimi manustamine silma klaaskehasse.
Iontophoresis Iontoforees Ioniseeritud toimeaine(te) manustamine läbi naha otsese elektrivoolu toimel.
Laryngopharyngeal use Larüngofarüngeaalne Ravimi manustamine kõrri ja neelu paikse toime saavutamiseks (anesteetikumid).
Nasal use Nasaalne Ravimi manustamine ninna süsteemse või paikse toime saavutamiseks. Termin ei hõlma alumiste hingamisteede jaoks mõeldud inhalatsiooniteraapiat, vt inhalatsioon.
Nebulisation use Nebulisatsioon Aerosooliks muudetud veterinaarravimi manustamine grupiraviks, näiteks lindudele.
Ocular use Okulaarne Ravimi manustamine silmamunale ja/või konjunktiivile.
Oculonasal use Okulonasaalne Veterinaarravimi manustamine, tilgutades seda loomade (enamasti lindude) silma ja ninasõõrmetesse või pihustades ravimit loomade peale saavutamaks samasugust toimet.
Oral use Suukaudne Ravimi manustamine allaneelamisel.
Oromucosal use Oromukosaalne Ravimi manustamine suuõõnde paikse või süsteemse toime saavutamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid (nt bukaalne, gingivaalne, keelealune jt) ei ole kohased. Termin ei hõlma suukaudset manustamist.
Oropharyngeal use Orofarüngeaalne Ravimi manustamine neelu ülaosasse paikse toime saavutamiseks.
Paravertebral use Paravertebraalne Ravimi süstimine looma lülisamba kõrvale.
Periarticular use Periartikulaarne Ravimi süstimine liigese ümbrusesse.
Perilesional use Perilesionaalne Ravimi manustamine kahjustust ümbritsevasse koesse, enamasti süstimise teel.
Perineural use Perineuraalne Ravimi süstimine ühe või mitme närvi vahetusse ümbrusesse.
Periodontal use Periodontaalne Ravimi manustamine hamba ja igeme vahelisse taskusse.
Periosseous use Periosteaalne Ravimi manustamine luuümbrisesse/-ümbrisele.
Peritumoral use Peritumoraalne Ravimi manustamine kasvaja ümbrusesse.
Posterior juxtascleral use Posterioorne jukstaskleraalne Ravimi manustamine silma kõvakesta subtenoni alla (nt episkleraalruumi) kollatähni lähedale.
Pour-on use Kriipsmanustamine Veterinaarravimi manustamine, valades seda looma selja keskjoonele või pealaele ja sarvepõhimiku ümber.
Rectal use Rektaalne Ravimi manustamine pärasoolde paikse või süsteemse toime saavutamiseks.
Retrobulbar use Retrobulbaarne Ravimi manustamine silmamuna taha.
Route of administration not applicable Täpselt määratlemata Termin kehtib ravimite kohta, mis ei satu otseselt patsiendi kehaga kontakti, või viitab ravimi manustamisele erinevatesse täpsustamata kehapiir­kondadesse.
Skin scarification Naha skarifikatsioonikaudne Ravimi manustamine naha kriimustamisel.
Spot-on use Täppmanustamine Veterinaarravimi manustamine konkreetsesse punkti looma seljal või kuklapiirkonnas.
Subconjunctival use Subkonjunktivaalne Ravimi süstimine silma sidekesta alla.
Subcutaneous use Subkutaanne Ravimi süstimine otse naha alla.
Sublingual use Keelealune Ravimi manustamine keele alla süsteemse toime saavutamiseks.
Submucosal use Submukoosne Ravimi süstimine otse limaskesta alla.
Subretinal use Subretinaalne Ravimi manustamine silma võrkkesta sensoorse (neuraalse) osa ja pigmentepiteeli vahele.
Teat use Nisanahale Veterinaarravimi manustamine nisa(de) pinnale. Termin hõlmab ka nisakastutust.
Top-dressing use Sööda pinnal Veterinaarravimi manustamine, lisades seda sööda pinnale vahetult enne söötmist.
Transdermal use Transdermaalne Ravimi manustamine nahale, et saavutada pärast nahabarjääri läbimist süsteemne toime.
Urethral use Uretraalne Ravimi manustamine kusitisse.
Vaginal use Vaginaalne Ravimi manustamine tuppe.
Water-borne use Vesikeskkonnakaudne Veterinaarravimi manustamine mage- või merevee liikidele, lisades ravimit vesikeskkonda.
Wing-web-stab use Tiivanahakaudne Veterinaarravimi manustamine linnu tiivanahka.
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon
Administration system Manustamissüsteem Süsteem, mis sisaldab süstlaid, kolbampulle jms ja vajab enne ravimi manustamist seadistamist. 
Ampoule Ampull Klaasi kokkusulatamisel suletud pakend, mis avatakse purustamise teel. Sisu on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
Applicator Aplikaator Manustamisvahend, mida kasutatakse ravimi manustamiseks keha kindlasse piirkonda.
Automatic injection device Automaatsüstal Vahend eelnevalt kindlaks määratud annuse süstimiseks mitmele loomale järgemööda.
Bag Kott Paindlikust materjalist pindadega pakend, mis võib olla lameda põhjaga. Põhja alt ja külgedelt suletud pitseerimisel, pealt otstarbest sõltuvalt näiteks materjali sulatamisel. Varustatud spetsiaalsete lisadega. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vaja­minevaid komponente erinevates kambrites. 
Balling gun Boolipüstol Vahend tahkete ravimite manustamiseks looma kurku.
Barrel Tünn Suuremõõduline pakend, mis sobib vedelatele, tahketele ja pooltahketele ravimvormidele.
Blister Blister Pakend (tavaliselt mitmeannuseline), mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et ta mahutaks üksikannuseid. Termin ei hõlma ribapakendit ja üksikannuselist blistrit.
Bottle Pudel Pakend, millel on suurem või väiksem kael ja tavaliselt lame põhi.
Box Karp Kergest materjalist põhipakend, mis koosneb ühest või mitmest osast ning mida saab sulgeda.
Brush Pintsel Vedelate ravimvormide manustamiseks kasutatav peente harjastega vahend.
Brush applicator Pintselaplikaator Pintsliga sulgur.
Cannula Kanüül Koonusekujulise otsaga torujas manustamis­vahend, mida kasutatakse pooltahkete ravim­vormide manustamiseks.
Cap Kork Ilma keermeta, enamasti silindrikujuline õõnes ese, mida kasutatakse pakendite sulgemiseks.
Cartridge Kolbampull Tavaliselt silindrikujuline pakend, mis sobib vedelatele ja tahketele ravimvormidele. Kasutatakse tavaliselt selleks spetsiaalselt disainitud seadmes. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites.
Child-resistant closure Lastekindel kork Sulgur, mille korrektne avamine on keeruline väikelaste, kuid mitte täiskasvanute jaoks.
Container Konteiner Ravimi säilitamiseks, identifitseerimiseks ja/või transpordiks kasutatav pakend. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid ei ole kohased. Konteineri täpne kirjeldus on toodud ravimi omaduste kokkuvõttes. 
Cup Tops Manustamisvahend, mida kasutatakse vedela või mitmeannuselise tahke ravimvormi mõõdetud koguse manustamiseks.
Dabbing applicator Tupsutusaplikaator Tupsutusvahendiga sulgur.
Dart Lendsüstal Terava otsaga nool, mis looma nahka lastuna vabastab endas oleva ravimi.
Dose dispenser Annusti Vahend ette nähtud ravimikoguse väljastamiseks, nt automaatne elektrooniline loendaja. (Pen-süstel, süstel, inhalaator, mõõtepump jne on välistatud).
Dose-dispenser cartridge Annusti kolbampull Tavaliselt ravimiga eeltäidetud konteiner kasutamiseks annustis.
Dredging applicator Puisteaplikaator Puistevahendiga sulgur.
Dredging container Puistekonteiner Pakend, mis võimaldab ravimi manustamist puistamisel.
Drench gun Jootmispüstol Vahend loomadele vedeliku suukaudseks manustamiseks.
Dropper applicator Tilguti Keeratav kork tilgutusotsikuga.
Dropper container Tilgutiga konteiner Pakend, enamasti pudel, millel on tilgutusotsik.
Fixed cryogenic vessel Statsionaarne külmutusanum Statsionaarne soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
Gas cylinder Gaasiballoon Enamasti silindrikujuline pakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur normaalrõhul ja toatemperatuuril toimuva gaasi iseenesliku väljavoolu reguleerimiseks. 
Gas cylinder bundle Gaasiballoonide pakett Pakend, mis koosneb mitmest surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile sobilikust balloonist. Gaasiballoonid on kinnitatud raamile ja omavahel kollektoriga ühendatud ning neid transporditakse ja kasutatakse koos. Pakendil on sulgur normaalrõhul ja toatemperatuuril toimuva gaasi iseenesliku väljavoolu reguleerimiseks.
Implanter Implantaator Vahend implantaatide paigaldamiseks.
Inhaler Inhalaator Vahend ravimi manustamiseks inhalatsioonil. Termin ei hõlma nebulisaatorit.
Injection needle Süstenõel Seest õõnes kinnitusvahendiga nõel vedelate ravimvormide manustamiseks.
Injection syringe Süstal Silindrikujuline, kanüülilaadse otsaga, kinnitatud nõelaga või ilma selleta manustamisvahend, millel on liikuv varrega kolb ning mida kasutatakse täpselt mõõdetud vedela ravimvormi enamasti parenteraalsel manustamisel.
In-ovo injection device Munasüstal Vahend ravimi automaatseks süstimiseks viljastatud munadesse.
Internal graduated calibration chamber Sisegradueeringuga manustamisanum Pakendi külge kinnitamiseks mõeldud gradueeritud vahend loomale nahavedeliku manustamiseks.
Intramammary syringe Intramammaarsüstal Vahend ravimi ühekordseks manustamiseks ühte nisajuhasse.
Jar Purk Ilma kitsama kaelaosata laia ava ja enam-vähem lameda põhjaga taassuletav pakend, mis sobib tahketele ja pooltahketele ravimvormidele (k.a vedelikus säilitatavad, nagu näiteks eluskoe ekvivalent).
Lid Kaas Anumale peale pandav sulgur, enamasti selline, mis surutakse tihedalt konteinerile.
Measuring device Mõõtevahend Vahend mõõdetud ainekoguse manustamiseks. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui teised terminid ei ole kohased.
Measuring spoon Mõõtelusikas Vedelate ja mitmeannuseliste tahkete ravimvormide manustamiseks mõeldud lusikas.
Metering pump Mõõtepump Sulgur, mille kaudu vabastatakse pumba vajutamisel mõõdetud kogus ainet.
Metering valve Mõõteklapp Sulgur, mille kaudu vabastatakse klapi avamisel mõõdetud kogus ainet.
Mobile cryogenic vessel Mobiilne külmutusanum Liigutatav soojusisolatsiooniga pakend, mis on ette nähtud sisu säilitamiseks vedelas olekus.
Mouthpiece Huulik Abivahend, mida kasutatakse ravimi suu kaudu manustamisel või inhaleerimisel.
Multidose container Mitmeannuseline konteiner Pakend, mis on sobilik kahe või enama ravi­annuse säilitamiseks.
Multidose container with airless pump Õhukindla pumbaga mitmeannuseline konteiner Mitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga, mis kaitseb pakendi sisu kasutamis­aegse saastumise eest.
Multidose container with metering pump Mõõtepumbaga mitmeannuseline konteiner Mitmeannuseline pakend integreeritud mõõte­pumbaga.
Multidose container with pump Pumbaga mitmeannuseline konteiner Mitmeannuseline pakend integreeritud pumbaga. Terminit ei kasutata mõõtepumba, spreipumba ega õhukindla pumbaga mitmeannuselise konteineri kohta.
Multipuncturer Multipunktaator Vahend naha punkteerimiseks. Kasutatakse tavaliselt koos immunoloogiliste ravimitega, eriti diagnostikaks.
Nasal applicator Ninaaplikaator Abivahend, mida kasutatakse ravimi nina kaudu manustamiseks.
Nebuliser Nebulisaator Vahend vedelikest aerosoolide tekitamiseks. Termin ei hõlma rõhukonteinereid.
Needle applicator Nõelaplikaator Nõelaga sulgur.
Needle-free injector Nõelata injektor Vahend enamasti vedelravimi manustamiseks läbi nahabarjääri kõrgrõhu abil. Asendab terminit „transdermaalne kõrgrõhkjaotus­süsteem”.
Nozzle Otsik Abivahend vedela või pooltahke ravimi suunatud manustamiseks ette nähtud kohta.
Oral applicator Suukaudse manustamise aplikaator Manustamisvahend vedelate või pooltahkete ravimvormide suuõõnde manustamiseks. Terminit võib kasutada suusüstla kohta juhul, kui on manustamisvea tekkerisk, näiteks vaktsiinidega, kui sarnast ravimit manustatakse sageli süstimisel. See võib sisaldada üht või mitut valmisravimi komponenti (nt lahustit), aga see ei sisalda valmisravimit ega kõiki selle komponente, sellisel juhul kasutatakse terminit „eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaator”.
Oral syringe Suusüstal Vahend vedela ravimvormi suuõõnde manustamiseks. See võib sisaldada üht või mitut valmisravimi komponenti (nt lahustit), aga see ei sisalda valmisravimit ega kõiki selle komponente, sellisel juhul kasutatakse terminit „eeltäidetud suusüstal”.
Pen Pen-seade Manustamisvahend (osa pen-süstlist), kuhu on võimalik paigutada steriilset ühe- või mitmeannuselist süsteravimit sisaldav kolbampull. Tavaliselt ei ole see varustatud fikseeritud nõelaga ja võib, aga ei pruugi olla varustatud nõelakattega. Tühi kolbampull on enamasti asendatav. Eelmääratud annus, mida võib, aga ei pruugi olla võimalik muuta, manustatakse näiteks seadme nupule vajutades. Annusti ei kuulu komplekti.
Pipette Pipett Torujas manustamisvahend vedelate ravimvormide manustamiseks tilkade või täpselt mõõdetud kogustena.
Pipette applicator Pipettaplikaator Pipetiga sulgur.
Pouch Ravimkotike Pakend, mis on kasutatav nii välis- kui sisepakendina ning mis sisaldab üht või mitut ravimit. See on tehtud elastsest materjalist, võib olla mõeldud ühekordseks või korduvaks kasutamiseks ja võib olla sulguriga. Termin ei hõlma kotte ega kotikesi. Mitte segi ajada ravimvormidega, nt oromukosaalse ravimkotikesega.
Pour-on container Kriipsuravimikonteiner Sisseehitatud aplikaatoriga pakend ravimi kriipsmanustamiseks.
Pre-filled gastroenteral tube Eeltäidetud gastrointestinaalne tuub Eeltäidetud tuub ravimi manustamiseks gastrointestinaaltrakti.
Pre-filled injector Eeltäidetud süstevahend Täidetud konteiner, mis sisaldab steriilset üheannuselist parenteraalset ravimvormi ja on enamasti varustatud süstenõelaga. Terminit kasutatakse ainult juhul, kui täpsemad terminid „süstel” või „pen-süstel” ei ole kohased.
Pre-filled oral applicator Eeltäidetud suukaudse manustamise aplikaator Täidetud konteiner vedela või pooltahke ravim­vormi suuõõnde manustamiseks, mis sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites. Terminit võib kasutada suusüstla kohta juhul, kui on manustamisvea tekkerisk, näiteks vaktsiinidega, kui sarnast ravimit manustatakse sageli süstimisel. 
Pre-filled oral syringe Eeltäidetud suusüstal Täidetud konteiner vedela või pooltahke ravimvormi suuõõnde manustamiseks, mis sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites. 
Pre-filled pen Pen-süstel Täidetud konteiner, mis koosneb enamasti ampullist ja selle külge kinnitatud süstlanõelast ning on paigutatud pen-seadmesse, mis võib olla varustatud ka süstlanõela kaitsega. Ampull sisaldab steriilset ühe- või mitmeannuselist parenteraalset ravimit. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vaja­minevaid komponente erinevates kambrites. Ampull ei ole asendatav ning pen-süstel visatakse tühjaks saades ära. Eelmääratud annus, mida võib, aga ei pruugi olla võimalik muuta, manustatakse näiteks seadme nupule vajutades.
Pre-filled syringe Süstel (eeltäidetud süstal) Süstel ning eeltäidetud süstal on sünonüümid. Steriilne ühe- või mitmeannuseline pakend; täidetud konteiner, mille külge on enamasti kinnitatud süstenõel. Sisaldab valmisravimit ühes kambris või selle valmistamiseks vajaminevaid komponente erinevates kambrites.
Pressurised container rõhukonteiner Pakend, mis on sobilik surugaasile, vedelgaasile või lahustatud gaasile ning millel on sulgur, mis võimaldab pärast selle käivitamist pakendi sisu kontrollitud iseeneslikku vabanemist normaal­rõhul ja toatemperatuuril.
Prick test applicator nahatorketestaplikaator Vahend allergeeni torketestiks.
Roll-on container Kuulpakend Kuulaplikaatoriga pakend, enamasti pudel.
Sachet Kotike Pakend, mis koosneb kahest elastsest materjalist pinnast, mis on suletud pitseerimisel või kokkuvoltimisel. Sisu on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
Scarifier Skarifikaator Toimeainega vahend naha kriimustamiseks.
Screw cap Keeratav kork Õõnes sisekeermega silindrikujuline ese pakendi sulgemiseks.
Single-dose container Üheannuseline konteiner Pakend, mis sisaldab ravimi kogust, mis on mõeldud ühekordseks täielikuks või osaliseks manustamiseks.
Spatula Spaatel Lame labidakesetaoline manustamisvahend, mida kasutatakse pooltahkete ravimvormide manustamiseks.
Spot-on applicator Täpiravimi aplikaator Vahend täppmanustamiseks.
Spray container Spreipakend Pakend vedela ravimvormi jaoks, mida manustatakse pihustades, kasutades mehaanilisi vahendeid.
Spray pump Spreipump Sulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse pumba mehaanilisel käivitamisel.
Spray valve Spreiklapp Sulgur, mille kaudu pakendi sisu pihustatakse klapi mehaanilisel käivitamisel.
Stab vaccinator Nõelvaktsinaator Vahend ravimi manustamiseks linnule torkamisel.
Stopper Punnkork Tahke silindrikujuline või kooniline ese, mis paigutatakse konteineri avasse selle sulgemiseks.
Straw Kõrs Õõnes toru, mis sisaldab ravimi üht annust, mida manustatakse imedes.
Strip Ribapakend Kahest kihist koosnev mitmeannuseline tavaliselt perforeeritud pakend, mis sobib tahkete või pool­tahkete ravimvormide üksikannuste hoidmiseks. Termin ei hõlma blistrit.
Tablet container Tabletipurk Ilma kitsa kaelata lameda põhjaga kergesti taassuletav pakend, mis sobib tablettide, kapslite jms hoidmiseks. Termin ei hõlma tabletituubi.
Tablet tube Tabletituub Ühest otsast suletud jäik silindrikujuline pakend kergesti purunevate tablettide (nt kihisevate) hoidmiseks. Tabletid on laotud üksteise peale, vähendamaks pakendi seina või üksteisega kokkupuutumise tõttu tekkivat füüsilist kahju. Pakendi avatud ots on taassuletav. Kihisevate tablettide puhul on kuivatusaine tavaliselt sulgurisse lisatud.
Tube Tuub Kokkusurutavast materjalist pakend mitme­annuseliste pooltahkete ravimvormide jaoks. Sisu vabaneb otsiku kaudu pakendi pigistamisel.
Unit-dose blister Üksikannuseline blister Pakend, mis koosneb kahest kihist, millest üks on vormitud nii, et see mahutaks üksikannuse. Pakend on enamasti perforeeritud, võimaldades eraldada üksikannust sisaldava pakendiosa. Kogu blisterpakendil nõutav info peab olema kirjas ka igal üksikannuse pakendiosal. Termin ei hõlma blistreid ega ribapakendeid.
Vaginal sponge applicator Vaginaalse tampooni aplikaator Vahend ravimkäsna looma tuppe viimiseks.
Valve Klapp Sulgur, mis reguleerib konteineri (näiteks gaasi­balloon) sisu vabanemist väljutusavast. Enamasti võimaldab sisu pidevat väljumist konteinerist. Vahend, mis kontrollib klapi liikumist, võib olla lisatud. Ei hõlma termineid „mõõteklapp” ja „spreiklapp”. 
Vial Viaal Väike punnkorgi ja selle kattega pakend parenteraalsete ravimvormide jaoks. Sisu saab eemaldada pärast sulguri läbitorkamist. Pakend võib olla nii ühe- kui ka mitmeannuseline. 
Wrapper Ümbris Ühe- või mitmeannuseline painduvast materjalist pakend, mis koosneb ühest või mitmest kihist ja võib olla kaetud.  Ümbist kasutatakse ühe või mitme tahke ravimvormi ühiku nagu tableti või losengi pakendamiseks. Mitmeannuselisse ümbrisesse võib pakendada üksikühikuid kõrvuti nii, et moodustub ruljas pakend, mida saab rebida või muul moel avada vajaliku arvu üksikute ühikute kätte saamiseks. Termin ei hõlma blistreid, kotikesi, ribapakendeid ja üksikannuselisi blistreid. 
Ingliskeelne termin Eestikeelne termin Definitsioon Vet
Cream + pessary Kreem + vaginaalsuposiit Kreemi ja vaginaalsuposiiti sisaldav kombineeritud pakend.
Cream + vaginal capsule, soft Kreem + vaginaalpehmekapsel Kreemi ja vaginaalpehmekapslit sisaldav kombineeritud pakend. Kui pehmekapsleid on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Kreem + vaginaalpehmekapslid".
Cream + vaginal tablet Kreem + vaginaaltablett Kreemi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui vaginaaltablette on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Kreem + vaginaaltabletid".
Cutaneous solution + medicated sponge Nahalahus + ravimkäsn Nahalahust ja ravimkäsna sisaldav kombineeritud pakend.

Eye drops, solution + eye ointment

Silmatilgad, lahus + silmasalv

Silmatilkade lahust ja silmasalvi sisaldav kombineeritud pakend.

Effervescent granules + film-coated tablet Kihisevad graanulid + õhukese polümeerikattega tablett Kihisevaid graanuleid ja õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
Effervescent granules + gastro-resistant tablet Kihisevad graanulid + gastroresistentne tablett Kihisevaid graanuleid ja gastroresistentset tabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui pakendis on rohkem kui üks tablett, kasutatakse terminit: "Kihisevad graanulid + gastroresistentsed tabletid".
Effervescent tablet + film-coated tablet Kihisev tablett + õhukese polümeerikattega tablett Kihisevat tabletti ja õhukese polümeerikattega tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
Gastro-resistant tablet + rectal suspension Gastroresistentne tablett + rektaalsuspensioon Gastroresistentset tabletti ja rektaalsuspensiooni sisaldav kombineeritud pakend.
Ointment + vaginal tablet Salv + vaginaaltablett Salvi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui pakendis on rohkem kui üks tablett, siis muutub termin vastavalt "salv + vaginaaltabletid".
Tablet + vaginal tablet Tablett + vaginaaltablett Tabletti ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend. Kui vaginaaltablette on kombineeritud pakendis rohkem kui üks, siis vastav termin on "Tablett + vaginaaltabletid" (samamoodi ka suukaudsete tablettide puhul, kui neid on rohkem, kui üks).
Vaginal capsule, soft + vaginal cream Vaginaalpehmekapsel + vaginaalkreem Vaginaalpehmekapslit ja vaginaalkreemi sisaldav kombineeritud pakend.
Vaginal cream + vaginal tablet Vaginaalkreem + vaginaaltablett Vaginaalkreemi ja vaginaaltabletti sisaldav kombineeritud pakend.
Film-coated tablet + pessary Õhukese polümeerikattega tablett + vaginaalsuposiit Õhukese polümeerikattega tabletti ja vaginaalsuposiiti sisaldav kombineeritud pakend.
Film-coated tablet + tablet Õhukese polümeerikattega tablett + tablett Õhukese polümeerikattega tabletti ja tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
Capsule, hard + tablet Kõvakapsel + tablett Kõvakapslit ja tabletti sisaldav kombineeritud pakend.
Capsule, soft + tablet Pehmekapsel + tablett Pehmekapslit ja tabletti sisaldav kombineeritud pakend.

Viimati uuendatud: 10.10.2023